Krävs det att den som berör ett barn under 15 år söker tillfredsställa sin sexualdrift för att gärningen ska vara straffbar?

2021-08-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag är en amatör som försöker lära mig något om brottet sexuellt ofredande i Brottsbalken 6 kap. 10 § som bl.a. förbjuder att "sexuellt beröra" ett barn under 15 år. I en bok från Nordstedts står det i kommentaren till bestämmelsen att beröringen är sexuell om den har en sexuell inriktning i den meningen att det är fråga om att söka "tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift". Men av rättsfallet NJA 2017 s. 393 punkt 10 och 12 tycks det inte ställas något krav om syfte att tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Jag är därför osäker på hur jag ska förstå detta. Fråga: Krävs det att den som berör ett barn under 15 år söker tillfredsställa sin sexualdrift för att gärningen ska vara straffbar?
Ida Gelin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Begreppet sexuell beröringDen som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB). Begreppet sexuell beröring diskuteras bland annat i förarbetena till brottsbalken. Däri framgår att en beröring är sexuell om den har en sexuell inriktning i den meningen att det är fråga om att söka reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift, precis som du säger. Handlingen ska ha en klar och för en vuxen person otvetydig sexuell prägel (prop. 2004/05:45 s. 149). Straffansvar blir därmed inte aktuellt om en vuxen person under lek med ett barn kommer att beröra barnets blottade könsorgan. Jag tolkar detta förarbetsuttalande som en markering att rena olyckshändelser där en vuxen kan komma att berör ett barns könsorgan inte föranleder straffansvar. Kränkning av den sexuella integritetenVidare framgår av förarbetena att avgörande för straffansvar är att handlingen varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. Här räcker det att handlingen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Detta uttalande i förarbetena kan kopplas till det rättsfall du tar upp, NJA 2017 s. 393. Där framgår nämligen just det som sägs här, att det inte måste bevisas att det enskilda offrets sexuella integritet kränkts för att straffansvar ska anses föreligga. I rättsfallet hade en kvinna fotograferats under sin kjol utan att märka det. Att fotografera någon på det sätt som här ägt rum bedömdes vara en sådan handling som typiskt sett leder till att offrets sexuella integritet kränks. Det spelade därför ingen roll att kvinnan ifråga inte uppfattat angreppet när det skedde. Avseende gärningsmannens uppsåt räcker det att hen haft uppsåt att utföra den handling som eventuellt utgör ett sexuellt ofredande. Gärningsmannen behöver inte ha haft uppsåt att kränka offrets sexuella integritet för att straffansvar ska anses föreligga. Vilka handlingar som utgör kränkningar av offrets sexuella integritet får avgöras efter en helhetsbedömning av alla omständigheter. Här kan det spela roll mot vem handlingen företas. Uppfattningen om vad som utgör en kränkning av den sexuella integriteten kan även förändras över tid. Sammanfattningsvis tolkar jag gällande rätt på följande sätt; uttalandet i förarbetena att en beröring ska ha ett sexuellt syfte finns till för att utesluta straffansvar vid rena olyckshändelser, exempelvis i samband med lek eller annan omvårdnad, där en vuxen berör ett barns könsorgan. Utöver situationer som dessa är det dock inte huvudsakligen gärningsmannens motiv bakom sitt handlande, om handlingen haft sexuellt syfte eller varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet, som avgör huruvida straffansvar föreligger. Det avgörande blir istället huruvida den handling som utförts, vilken gärningsmannen haft uppsåt till, har lett till en kränkning av offrets sexuella integritet. Om så är fallet beror på en rad faktorer där bland annat offrets ålder spelar in och kan verka i skärpande riktning. Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt. Vänliga hälsningar,

Vad gör man om man får en nakenbild skickad till sig?

2021-08-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag vet att det är olagligt att skicka nakenbilder till någon som inte efterfrågat detta eller vill det. Men hur går man till väga om man får en nakenbild som man inte vill ha skickad till sig på exempelvis Snapchat där användarna inte alltid framgår med sitt rätta namn eller bara har ett nickname? Screenshotar man bilden som man skickar till polisen?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olagligt att skicka nakenbilderOm du fått en nakenbild skickad till dig på exempelvis någons könsorgan, kan detta utgöra brottet sexuellt ofredande, som kan ge böter eller fängelse högst två år (6 kap. 10§ 2st. brottsbalken). Om man skickar en bild på någon annan i en utsatt situation, exempelvis en bild på någon som är lättklädd utan denne vet om att denne blir fotograferad eller samtycker till det, kan detta utgöra olaga integritetsintrång till böter eller fängelse högst två år (4 kap. 6c§ brottsbalken). Är det nakenbilder på barn kan brottet barnpornografibrott bli aktuellt, om ger fängelse högst två år (16 kap. 10a§ brottsbalken). Beroende på naturen av bilden, vad den föreställer och vem, kan alltså en rad olika brott bli aktuella. Vad ska man göra?Det är inte du som ska utreda om du blivit utsatt för ett brott, eller vilket brott som skulle vara aktuellt, utan det är polisens uppgift. Om du får en nakenbild skickad till dig via exempelvis Snapchat, är det alltid bra att ta en screenshot av bilden, även om det kan kännas olustigt. Polisen kan med vissa metoder ibland spåra användarkontot även om du inte kan se vad personen heter, och ibland även hämta bilder som skickats som sedan raderats, men det underlättar deras arbete om du har sparat bilden såklart. Du bör inte radera din användare eller ta bort appen eller liknande, för att underlätta deras utredning. Det du bör göra är att anmäla händelsen till polisen, antingen genom att ringa dem på 114 14, besöka ditt lokala poliskontor eller göra en anmälan på deras hemsida. Detta bör du göra så fort som möjligt för att göra det lättare för polisen att hitta förövaren. Du bör även för att underlätta utredningen och polisens möjlighet att få tag på förövaren, spara bilden, alias, användarnamn och annan kontakt ni haft. Du bör såklart inte ha någon vidare kontakt med personen. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida här, och få mer vägledning från polisen när du anmäler.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma tills oss om du har fler frågor. Det finns också olika myndigheter och stödverksamheter som kan ge stöd åt personer som utsatts för denna typ av brott. Om du är ung kan du prata med någon vuxen som du litar på om vad som hänt, annars vända dig till BRIS om du är under 18 år och behöver prata om händelsen. Du kan även vända dig till Brottsofferjouren som hjälper alla som utsatts för brott oavsett ålder, som också har bra information om sexualbrott. Vänligen,

Är klädpoker sexuell posering?

2021-08-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min 17-årige son har berättat att vid vissa tillfällen brukar han och hans killkompisar spela s.k. klädpoker. Det är samma kille i kompisgänget som tar initiativ och delar ut kort. De spelar tills någon tagit av sig alla kläderna. Jag undrar nu om killen som tar inititiv till spelet gör sig skyldig till brottet utnyttjande av barn för sexuell posering?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Utnyttjande av barn för sexuell posering regleras i 6 kap. 8 § brottsbalken (BrB). För att någon ska kunna dömas för det krävs att någon har främjat eller utnyttjat att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. För drabbade som är mellan 15 och 18 år krävs det dessutom att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa och utveckling (6 kap. 8 § BrB).Med tanke på att de som spelar är över 15 år krävs som sagt att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa och utveckling. Som exempel på när posering uppfyller det rekvisitet nämns bl.a. då poseringen sker mot ersättning, under tvång eller genom vilseledande, eller i en skadlig miljö, som exempelvis en sexklubb (prop 2004/05:45 s. 147). I det här fallet verkar det inte som att poseringen är ägnad åt att skada barnets hälsa och utveckling, och det är därför sannolikt inte utnyttjande av barn för sexuell posering.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Utnyttjande av barn för sexuell posering

2021-08-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Min kompis har blivit utsatt för catfishing av en 30 årig man, han sa att han var 15 år och min kompis är 13. Mannen ber min kompis att skicka nakenbilder, vilket hon gör för att hon gillade verkligen honom. Senare efter dem har snackat ett tag via snapchat så vägrar mannen skicka bild på sitt ansikte, min kompis började att bli fundersam och misstänka att han kanske inte är den han utger sig för att vara. Hon börjar då ställa massa frågor till mannen och då erkänner mannen att han är 30 år. Denna mannen har även använt en annan killes bilder för att lura min kompis. Denna killen har tidigare anmält honom för att ha tagit hans bilder. Denna mannen vill även köpa nakenbilder från en 07. En annan person jag känner har tagit en bild från en kändis ansikte och skickat till mannen för att få reda på mer information. Men efter hon hade skickat bilden så ville hon inte mer och sa att det inte var hon. Då vill inte mannen ge ut information. Hur tänker man om detta? Gjorde mannen brott? Gjorde den personen som skicka bild på en kändis ansikte ett brott? Ska man anmäla detta? Vill gärna ha svar! Tack för er tid. Hoppas ni svarar snart.
Linda Khalid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om det är olagligt att som vuxen uppmana ett barn att skicka sexuella bilder. Vidare tolkar jag det också som att du undrar om det är olagligt att utge sig för att vara någon annan på internet. Utnyttjande av barn för sexuell posering Sexualbrotten finns reglerade i 6 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). Det brott som mannen primärt kan ha gjort sig skyldig till är utnyttjande av barn för sexuell posering. Att som vuxen främja eller utnyttja att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering utgör brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Brottets straffskala är böter eller fängelse i max två år (6 kap. 8 § BrB). Det är uppenbart att bilderna har skickats på mannens begäran, eftersom att du skriver att han bett om det och att han dessutom ljugit om utseende och ålder. Rekvisitet "främja eller utnyttja" är därmed uppfyllt. Med sexuell posering avses handlingar som för en vuxen har en klar sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera. Att skicka sexuella bilder via till exempel Snapchat är att utföra sexuell posering. Även det rekvisitet är därför uppfyllt. I vissa fall kan gärningspersonen gå fri från ansvar trots att rekvisiten ovan är uppfyllda. Detta gäller om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt (6 kap. 14 § BrB). Denna paragraf är dock inte tillämplig i det här fallet med tanke på den stora åldersskillnaden mellan din kompis och mannen. Objektivt sett är förutsättningarna för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering uppfyllda, eftersom den 30-årige mannen har fått ett barn (en person under 15 år) att skicka bilder med en klar sexuell karaktär. Av din fråga framgår inte om mannen kände till eller borde ha känt till att flickan var under 15 år. För att kunna dömas för detta brott krävs antingen uppsåt eller oaktsamhet beträffande att barnet inte fyllt 15 år (6 kap. 13 § BrB). Han kan bli dömd även om han inte vetat om att flickan varit under 15 år, men då krävs att han varit oaktsam genom att antingen haft skälig anledning att anta att hon varit under 15, eller att han inte gjort tillräckligt för att kunna konstatera att hon inte varit det.Du nämner också att mannen vill köpa bilder av en person född 2007. Jag har inte tillgång till omständigheterna i fallet och kan därför inte säga vilken brottsrubricering som blir aktuell, men om personen har skickat bilder till mannen efter begäran kan även det falla in under utnyttjande av barn för sexuell posering. Barnpornografibrott Det är även olagligt att inneha en sexuell bild av barn eller betrakta en sådan bild som gärningspersonen berett sig tillgång till. Med barn avses här en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller en person som är under arton år. Om mannen har sparat bilder av din kompis genom att exempelvis ta en skärmdump, aktualiseras även barnpornografibrott. Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år (16 kap. 10 a § BrB). Är det olagligt att utge sig för att vara någon annan? Du skriver också att en person du känner har tagit en bild av en kändis och skickat till mannen för att ta reda på mer information. Det kan i vissa fall vara olagligt att lura någon genom att utge sig för att vara någon annan på internet. Det brott som i sådana fall kan bli aktuellt är bedrägeri. Bedrägeri innebär att man lurar någon att handla på ett sätt som denne annars inte hade gjort och att handlingen innebär ekonomisk vinning för den som lurat och ekonomisk skada för den som blivit lurad (9 kap. 1 § BrB). Av det du beskriver är det dock inte fråga om att mannen blivit vilseledd eller på något sätt skadad. Personen som sa sig vara kändisen på bilden har därför inte begått något brott. Sammanfattning Som svar på din fråga kan den 30-årige mannen komma att dömas för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Om han har sparat bilder på din kompis rör det sig även om barnpornografibrott. Jag skulle givetvis råda din kompis att polisanmäla mannen. Tänk på att försöka spara allt bildmaterial, konversationer och dylikt. Det kan användas som bevisning vid en eventuell rättegång. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Annars är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen,

Gör man sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering om man går på sexklubb?

2021-08-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga om brottet sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering. Jag undrar om den som går på en sexklubb och passivt beskådar att ett barn som han inser är under 18 år poserar sexuellt gör sig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att vara skyldig till brottet utnyttjande av barn för sexuell posering krävs det att ett par olika rekvisit ska vara uppfyllda (6 kap. 8 § brottsbalken). Först och främst krävs det att det gäller ett barn under 15 år. Rör det sig om ett barn mellan 15 och 18 år kan man dömas om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Här krävs det endast att poseringen typiskt sett skulle skada barnets hälsa eller utveckling. Det kan till exempel vara när poseringen skett i utbyte mot ersättning, under tvång, om barnet vilseletts eller övertalats eller om poseringen skett i en för barnet typiskt sett skadlig miljö som till exempel en sexklubb (prop. 2004/05:45 s. 147).Vidare krävs det att personen har främjat eller utnyttjat att ett barn utför eller medverkar i sexuell posering. För att främjande ska vara uppfyllt så krävs det till exempel att personen kan ha skapat möjlighet eller underlättat för barnet att posera genom att ställa en lokal till förfogande för poseringen. Den som driver en sexklubb kan därför bli ansvarig på denna grund. För utnyttjande krävs det istället att personen har dragit ekonomisk vinning eller annan fördel av att ett barn utför sexuell posering (prop. 2004/05:45 s. 146). En sådan annan fördel än rent ekonomisk kan vara den som besöker en sexklubb för att titta på ett barn som poserar sexuellt (prop. 2004/05:45 s. 96).För att svara på din fråga så kan alltså den som går in på en sexklubb och beskådar ett barn som poserar sexuellt bli dömd för utnyttjande av barn för sexuell posering eftersom man då utnyttjat barnet för sin egen sexuella tillfredsställelse. Att man är passiv och inte till exempel betalar för att se barnet posera sexuellt har alltså ingen betydelse. Åldern på barnet har inte heller någon betydelse eftersom sexklubbar är en sådan miljö som typiskt sett är skadlig för barnets hälsa och utveckling. Därför kan man bli dömd även om det gäller ett barn mellan 15 och 18 år. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man sälja nakenbilder?

2021-08-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att sälja nakenbilder på sig själv till andra? Är 24år
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är inte olagligt att sälja nakenbilder på sig själv. En angränsande situation som skulle kunna vara olaglig är om du istället skickar bilderna till någon som inte vill emottaga nakenbilder och som inte heller har begärt dem (ofredande alternativt sexuellt ofredande; 4 kap. 7 § respektive 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken). Brottet blir emellertid inte aktuellt vid försäljning eftersom köparen har då avsikt att ta del av bilderna. Det finns inte heller något annat brott som kan aktualiseras vid försäljning av nakenbilder på sig själv. Det är alltså lagligt att göra det. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vuxen har sex med barn i utbyte mot cigaretter, pengar, alkohol och godis

2021-08-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En 13 årig flicka har sex med en 26 årig man under ca 2 års tid. Oralt o analt. I utbyte får hon cigaretter, pengar, alkohol o godis. Inget våld förekom. Var det brottsligt? Vad skulle straffet bli vid en fällande dom?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först ta upp de olika brott som hade kunnat bli aktuella och sedan avsluta med att svara på vad straffet skulle kunna bli vid en fällande dom. I mitt svar kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB), alkohollagen (AL) och tobakslagen (TL).Våldtäkt mot barnDen som genomför ett samlag eller annan sexuell handling med ett barn under 15 år gör sig skyldig till våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § BrB). Bestämmelsen omfattar både orala, anala och vaginala samlag. Barnets frivillighet har inte någon betydelse eftersom man inte är byxmyndig förrän man är 15 år gammal. Därför är utgångspunkten att det alltid är brottsligt att genomföra ett samlag med ett barn under 15 år. Undantaget är om det är en väldigt liten åldersskillnad och det är uppenbart att samlaget inte inneburit ett övergrepp av barnet (6 kap. 14 § BrB). En sådan situation kan till exempel vara om en 14-åring och en 15-åring har ett förhållande och haft frivilligt sex med varandra. Det krävs även att gärningsmannen har haft uppsåt, det vill säga avsikt, att ha sex med barnet.Med tanke på att mannen varit 26 år och flickan 13 år så är min bedömning att mannen har begått brottet våldtäkt mot barn. Detta gäller oberoende av om flickan har samtyckt till att ha sex med mannen, eftersom hon inte ännu är byxmyndig. Att uppsåt föreligger är klart eftersom han har genomfört orala och anala samlag med flickan. Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i mellan lägst två och högst sex år. (6 kap. 4 § BrB).Utnyttjande av barn för köp av sexuell handlingOm någon förmår en person under 18 år att företa eller tåla en sexuell handling mot ersättning så har denne begått brottet utnyttjande av barn för köp av sexuell handling (6 kap. 9 § BrB). Begreppet sexuell handling omfattar både oralt, analt och vaginalt sex och ersättningen kan vara i form av pengar, cigaretter, narkotika, alkohol, godis, kläder eller andra gåvor. För att kunna dömas för utnyttjande av barn för köp av sexuell handling så krävs det uppsåt, det vill säga att gärningsmannen har velat få sex av barnet i utbyte mot olika former av gåvor. Det krävs även oaktsamhet i förhållande till barnets ålder, det vill säga att det räcker med att gärningsmannen hade anledning att misstänka att personen var under 18 år. Detta innebär att förutsatt att den 26-åriga mannen hade anledning att misstänka eller visste att flickan var under 18 år och det går att bevisa att flickan fick gåvorna i utbyte mot oralt och analt sex så kan mannen bli dömd. Straffet för utnyttjande av barn för köp av sexuell handling är fängelse i högst fyra år.Olovligt anskaffande av alkoholAtt köpa ut och ge alkohol som gåva till någon som är under 20 år utgör brottet olovligt anskaffande av alkohol (11 kap. 7 § AL). För att kunna dömas så räcker det med oaktsamhet, det vill säga att den som köper ut inte har säkerställt mottagarens ålder. Med tanke på flickans ålder i detta fall så är det svårt att hävda att mannen skulle ha trott att hon var över 20 år gammal. Min bedömning är därför att mannen har gjort sig skyldig till detta brott. Straffet för olovligt anskaffande av alkohol är böter eller fängelse i högst två år.Utköp av cigaretter till minderårigDet är olagligt för en näringsidkare att sälja cigaretter eller andra tobaksvaror till minderåriga eller till någon som man misstänker kommer lämna vidare varan till en minderårig person (10 kap. 4 § 2 st. TL). Det är däremot inte brottsligt för en privatperson att lämna över cigaretter till en minderårig. Mannen kan därför inte dömas för lagning av cigaretter till flickan.Vilket straff skulle kunna dömas ut vid en fällande dom?Även om en persons handlingar kan täckas av flera brott så döms man bara enligt straffskalan för det brottet med den högsta straffskalan. Bestämmelsen om utnyttjande av barn för köp av sexuell handling är dessutom subsidiär till bestämmelsen om våldtäkt mot barn, vilket innebär att man dömer för våldtäkt mot barn om rekvisiten för detta brott är uppfyllt. Eftersom straffet för våldtäkt mot barn dessutom är högre än straffet för olaglig anskaffning av alkohol så döms mannen efter straffskalan för våldtäkt mot barn. Detta innebär att mannen, förutsatt att bevisen räcker till, kommer dömas till fängelse enligt straffskalan för våldtäkt mot barn. Exakt hur långt straffet kan bli beror lite på omständigheterna. Hovrätten har i ett tidigare mål (RH 2010:12) dömt en man för våldtäkt mot barn till fängelse i tre år och sex månader. Här var det en 43-årig man som hade haft sex med en 13-årig flicka vid fyra olika tillfällen. Han hade även gett henne kläder och fyllt på hennes telefon med pengar i anslutning till när de hade sex. Utöver det hade han gett henne pengar och en ny mobil. Här var det visserligen inte aktuellt med utnyttjande av barn för köp av sexuell handling och åldersskillnaden var större, men omständigheterna i övrigt påminner lite om omständigheterna i din fråga vilket gör fallet relevant. Min bedömning är därför att straffet för mannen i din fråga borde bli fängelse i ca tre år och sex månader. Det skulle dock kunna bli något längre eller kortare beroende på övriga omständigheter som inte framgår av din fråga.Sammanfattningsvis så har mannen begått brotten våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för köp av sexuell handling och olovligt anskaffande av alkohol. Straffet kommer troligtvis dömas ut enligt straffskalan för våldtäkt mot barn, vilket innebär fängelse i mellan två och sex år. Mot bakgrund av domen från Hovrätten så är min bedömning att straffet borde hamna på ca tre år och sex månader, men kanske något lägre eller kortare beroende på andra omständigheter som jag inte känner till. I slutändan är det dock upp till domstolen att avgöra vad domen ska bli.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur stor brottsskadeersättning kan man få för sexuellt ofredande?

2021-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag behöver er hjälp. Jag har blivit utsatt för sexuellt ofredande. Killen är 18 år och jag är under 18, är 17. Han tog på mig och kysste mig några gånger fast jag inte ville. Min fråga är nu hur mkt ersättning för kränkning jag kan få?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag säga att jag beklagar den uppkomna situationen. Som jag tolkar din fråga undrar du hur mycket brottsskadeersättning du kan få för brottet du har blivit utsatt för. Din fråga aktualiserar främst bestämmelser i brottsbalken (BrB). Otillåten beröring av sådan art som typiskt sätt anses kränka en persons sexuella integritet kan utgöra brottet sexuellt ofredande (BrB 6 kapitlet 10 § 2 st.). Att ta på någons kropp och kyssa hen utan samtycke räknas som sexuellt kränkande. Det framgår inte om du uttryckligen sagt ifrån dock, så utan djupare kunskap i de faktiska förhållandena är det svårt att avgöra konkret om brott faktiskt förövats, men det som däremot är tydligt är att handlingarna du beskrivit absolut kan vara otilltåna. Du skriver att du inte ville och det har alltså skett utan ditt samtycke, upprepade gånger. Brottsoffermyndigheten har en referatsamling där man kan ta del av liknande fall för att få en uppfattning om hur mycket man kan tänkas få. Ersättningen för sexuellt ofredande mot vuxna ligger på ca 5000 kr (referatsamlingen s.97-99), och det kan bli högre beroende på hur omständigheterna ser ut. Ersättningen kan möjligen bli högre eftersom du är 17 år (referatsamlingen s. 111- 113). Vidare vill jag tillägga att du har rätt till målsägandebiträde i domstolen såvida de inte är uppenbart att du saknar behov av det (1 § 1 p. lagen om målsägandebiträde) Detta, eftersom du blivit utsatt för ett sexualbrott. Min rekommendation är att du begär ett målsägandebiträde. Med hjälp av ett målsägandebiträde som dels kan utgöra ett stöd under hela processen, kan du dessutom få svar på hur mycket du ska begära. När en förundersökning inletts kan ni då framföra denna begäran till polisen. Det som sker därnäst är att domstolen beslutar om din begäran godkänns och i sådant fall får du ett målsägandebiträde (du kan också önska ett). SammanfattningI det fall du beskriver kan jag alltså inte ge dig en exakt summa då jag behöver ytterligare information om händelsen. Det viktiga är dock att själva skadeståndet är beroende av samt hänger ihop med att brott förövats. Min rekommendation är att du först och främst polisanmäler händelsen och om möjligt, säkrar bevis. Med bevis menar jag att du exempelvis tar kort på märken som du kanske fått på kroppen, tar reda på om det fanns vittnen på plats och om du kanske har någon sms-konversation mellan er gällande det som hänt. Det kan du nämligen visa för polisen. Jag hoppas det löser sig för dig, du är vart välkommen att återkomma till oss på Lawline igen vid ytterligare funderingar! Vänligen,