Samtyckeslagen gäller inte på sexualbrott som skett innan 2018

Kan sexualbrott som skedde före samtyckeslagen 2018 dömas utifrån samtyckeslagen? Eller är det lagstiftningen som gällde då (t.ex 2016) som åklagare och domstol utgår ifrån?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om samtyckeslagen gäller på ett sexualbrott som skedde innan samtyckeslagen infördes. Vägledning finns att hämta i straffrättsliga principer, Regeringsformen (1974:152) (hädanefter RF) och Europeiska konventionen (hädanefter EKMR).


Legalitetsprincipen är en central princip inom straffrätten och innebär att straff inte ska ådömas utan direkt stöd i skriven lag. Principen fungerar som en garanti för rättssäkerheten på det sätt att den ställer krav på lagstiftningen så att medborgarna ska kunna förutse hur och när de kan bli föremål för straffrättsliga ingripanden.

Av RF 2:10 st.1 framgår av ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Även av EKMR artikel sju fastställs att ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkten då den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell rätt.

Samtyckeslagen började gälla först år 2018 i svensk rätt. Om en person begick en gärning innan 2018 men som hade varit straffbar enligt samtyckeslagen så hade hen inte kunnat ställas till svars på samma sätt som efter 2018. En del av legalitetsprincipen är att det gäller ett retroaktivitetsförbud, det vill säga att en föreskrift får inte tillämpas retroaktivt till nackdel för den tilltalade. Det innebär alltså att det är den lagstiftning som gällde innan samtyckeslagen infördes som blir tillämplig i detta fall.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”