Förutsättningar straffansvar oaktsam våldtäkt

2021-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag var oskuld innan det här. Jag träffade en kille hemma hos honom för att se på film och då skedade vi, sen satte han sig helt plötsligt upp och började ta av sig sina byxor och ta på mig. Sen drog jag ner dragkedjan på min tröja och då stack han handen under min bh och reste sig upp och gick mot sitt sovrum, då gick jag bara efter. Jag var inte sugen, men jag hakade på bara för att han tog initiativet. Sen hade vi sex och han tog fram något glidmedel som jag fick svamp av. Sen började han slicka på mina bröstvårtor utan att ens fråga. När vi skulle sova började han ta på mig igen för att han sa att han inte kunde låta bli. Efter några veckor träffade jag honom igen för att jag tänkte att han var värd en chans till, men i efterhand har jag insett att jag inte ville och han borde ha frågat innan. Räknas det här som oaktsam våldtäkt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar straffansvar för våldtäkt respektive oaktsam våldtäkt6 kap 1 § 1 stycket Brottsbalken (1962:700) (BrB) anger att den som med en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag, eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt. Vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. I 6 kap. 1 a § BrB anges att den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheterna att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt. Centralt i båda brottsbeskrivningarna är rekvisitet frivilligt. För att en person ska anses deltagit frivilligt i ett samlag förutsätts till och börja med att frivilligheten består under hela samlaget. Utgångsläget är att en person som deltar frivilligt på något sätt uttrycker sin vilja att delta. Om en person inte på något sätt visar sin vilja, ska det normalt tolkas som att deltagandet inte är frivilligt. Huruvida en person har deltagit frivilligt utgår från en helhetsbedömning av situationen. En individs inre vilja att inte delta är däremot inte tillräckligt för att straffansvar ska inträda för den andre parten eftersom individen ändå "går med" på samlaget. Utgångspunkten är att personen ska ha kunnat ta ett fritt val om hen vill delta i samlaget, prop. 2017/18:177 s. 30 ff. För att straffansvar ska inträda krävs att personen därutöver har haft uppsåt (för att dömas till våldtäkt) eller varit grovt oaktsam (för att dömas till oaktsam våldtäkt) i förhållande till att den andre personen inte deltog frivilligt i samlaget eller den sexuella handlingen som är jämförbar med samlag.För våldtäkt krävs därmed att personen antingen avsiktligt genomför samlag med en person mot dennes vilja (avsiktsuppsåt) eller att personen visste om att den andre inte ville men genomförde samlaget ändå (insiktsuppsåt) eller att personen var likgiltig i förhållande till att personen inte deltog frivilligt i samlaget (likgiltighetsuppsåt). För oaktsam våldtäkt krävs att personen istället är grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen inte deltar frivilligt. Med det avses att personen är medvetet oaktsam, att personen misstänker att den andre inte deltar frivilligt men genomför samlaget eller den sexuella handlingen ändå. I ditt fallFör bedömningen om du deltagit frivilligt eller inte är som nämnt att du på något sätt uttryckte att du ville genomföra de sexuella handlingarna, t.ex. genom ord eller handling. Om det var så att du inte uttryckte din vilja att delta på något sätt, ska vidare killen du hade samlaget med ha misstänkt att du inte deltog frivilligt och genomfört samlaget ändå. Däremot om det är så att du deltog frivilligt vid tidpunkten för samlaget men efteråt ångrade dig, är det inte något killen kan åläggas straffansvar för. Hoppas du fått svar på din fråga och ta hand om dig!Med vänliga hälsningar,

Barnpornografi- sexuellt syfte

2021-07-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Enligt regeringens proposition 1997/98:43 sid. 80 näst sista stycket är syftet med en framställning av ett barn i bild avgörande för om den bilden är pornografisk. Om ändamålet med framställningen "väsentligen" är att "påverka åskådaren sexuellt" kan det vara fråga om pornografi. Har framställningen andra syften än att påverka åskådaren sexuellt torde bilden inte vara pornografisk, enligt uttalandet.Fråga: Innebär detta att även bilder på barn som utför sexuella handlingar på sig själv inte anses pornografiska om framställningen har andra syften än att påverka åskådaren sexuellt?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga, som jag tolkar propositionen, så omfattas inte konstnärliga bilder och verk av bestämmelsen om dessa bilder har andra syften än att påverkar åskådaren sexuellt. Bilder på barn som utför sexuella handlingar på sig själv eller på annan har sällan andra syften än att påverka åskådaren sexuellt, därför är det mer troligt att dessa bilder faller inom ramen för paragrafens tillämpningsområde och kan klassas som barnpornografi. Hoppas du fick svar på din fråga.

Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn

2021-07-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Fick för några dagar sedan veta att min 16 åriga dotter blivit kränkt sexuellt av min ex man, när hon var i åldern 10 år.Personen i fråga hade bett min dotter lägga sig brevid honom när jag inte var hemma, han började ta på henne och hennes trosor. Hon kände tydligen även hur personen i fråga blev hård.Sedan kom jag hem så hon kunde springa i väg från honom.Är det något man kan anmäla i efterhand?Även saker som han gjort mot henne under tiden vi bodde med varandra, tex kastat varmt te vatten och även psykiska misshandel.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att din dotter blivit utsatt för dessa typer av incidenter. Av vad jag kan utläsa så kan din ex-man uppfattas vara misstänkt för sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § Brottsbalken [1962:700] [BrB]), misshandel (3 kap. 5 § BrB) och grov fridskränkning (4 kap. 4a § BrB). Handlingarna innebär alltså straffansvar, varför de ska anmälas till polisen. Som du säger har det dock gått lång tid sedan gärningstillfället. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. BrB och bestäms i enlighet med påföljdslängden. Se nedan.Preskriptionstider för brottUpp till ett års fängelse innebär en preskriptionstid på två år (35 kap. 1 § 1 pt. BrB)Mellan ett och två års fängelse innebär en preskriptionstid på fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB)Mellan två och åtta års fängelse innebär en preskriptionstid på tio år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB)Över åtta års fängelse, men inte livstid, innebär en preskriptionstid på femton år (35 kap. 1 § 4 pt. BrB)Livstids fängelse innebär en preskriptionstid på tjugofem år (35 kap. 1 § 5 pt. BrB)Fallet är inte preskriberatBrottet sexuellt utnyttjande av barn innebär en påföljd på fängelse i högst fyra år (6 kap. 5 § BrB), brottet misshandel innebär en påföljd på fängelse i högst två år (3 kap. 5 § BrB) och brottet grov fridskränkning innebär en påföljd på fängelse i lägst nio månader och högst sex år (4 kap. 4a § BrB). Det innebär således att misshandelsbrottet har preskriberat, eftersom preskriptionstiden är fem år. Däremot innebär brotten sexuellt utnyttjande av barn och grov fridskränkning en preskriptionstid på tio år. Därigenom är åtalsmöjligheten inte preskriberad, varför min rekommendation är att ni anmäler fallet. Ring antingen 114 14 eller besök polisen på plats för att anmäla brotten.Kontakta gärna Lawline på nytt om det uppstår några frågor eller funderingar.Med vänliga hälsningar

Oaktsam våldtäkt mot barn

2021-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om jag träffar en kvinna från en dejtingapp som ljuger om sin ålder, och det finns dokumenterat att hon ljuger att vara äldre än vad hon är, kan jag bli straffad om det visar sig att den kvinnan inte var byxmyndig?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff.Våldtäkt mot barnI Sverige klassas man som byxmyndig när man fyllt 15 år. När en person som är byxmyndig har samlag med en person som inte är byxmyndig klassas det som våldtäkt mot barn (BrB 6 kap. 4 §). För att någon ska dömas till ett brott krävs att personen haft uppsåt till gärningen, om inte annat är särskilt föreskrivet (BrB 1 kap. 2 §). I BrB 6 kap. 13 § framgår att en person kan dömas till våldtäkt mot barn trots att personen inte haft uppsåt till gärningen men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte uppnått den åldern. Detta innebär att du trots din avsaknad av uppsåt kan dömas till våldtäkt mot barn. Precis som paragrafen lyder förutsätter det att du varit oaktsam. Vem räknas som oaktsam?För att någon ska räknas som oaktsam krävs att personen antingen åtminstone haft en misstanke om omständigheten att den andra personen inte varit byxmyndig eller att personen inte gjort tillräckligt för att komma till insikt om det förhållandet fastän personen haft tillfälle och förmåga att göra det. Det ska även begäras av personen att hen skulle ha gjort dessa grejer för att komma till insikt. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du kan bli straffad om det visar sig att kvinnan inte var byxmyndig om det är så att du har varit oaktsam gällande det förhållandet. Har du varken haft uppsåt eller varit oaktsam kan du däremot inte dömas till brottet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder som underlåtit att förhindra övergrepp dess barn utsatts för straffas?

2021-07-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |hej !en mamma påstår att sin man har haft sex med hennes 16 åring dotter sen hon var 11 år och anmälde nu när dottern är 16 år och hennes man har varit otrogen med någon annan. kommer båda hon och mannen straffas?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om en mor som varit medveten om att hennes man haft samlag med hennes minderåriga dotter och underlåtit att förhindra det kan riskera att bli föremål för straffansvar om hon anmäler sin man. Reglerna om detta finns i brottsbalken, fortsättningsvis kallad BrB.Det vanligaste i svensk rätt är att det för brott krävs att de begås genom aktivt handlande. Det finns inte någon generell skyldighet att förhindra att brott begås. Vissa brott kan dock begås genom underlåtenhet, däribland underlåtenhet att avslöja vissa grövre brott. (23 kap. 6 § BrB). Bland dessa brott ingår bland annat underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (6 kap. 15 § BrB).För att ansvar för ett underlåtenhetsbrott ska bli aktuellt krävs att personen omfattas av en krets av personer som begränsas genom något som kallas garantläran. I garantläran ingår bland annat skyddsgaranter, som kan sägas ha en ställning av beskyddare i förhållande till exempelvis en person. Skyddsgaranten kan då ha en skyldighet att avvärja faror som hotar personen. En sådan skyddsgarantställning finns mellan föräldrar och barn. Modern har här alltså befunnit sig i en skyddsgarantställning där hon, om hon var medveten om vad som hände, borde ha agerat. Det är alltså möjligt att även hon skulle kunna åläggas ett straffansvar om hennes man fälls för brott. Värt att notera är dock att det då måste finnas tillräcklig bevisning både för att fälla hennes man och för att bevisa att modern, i egenskap av skyddsgarant, borde ha agerat.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Straffpåföljd vid köp av sexuella tjänster

2021-07-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |om min kompis berättade för mig att han köpte sexuella tjänster utav en minderårig och om han åker fast. han sa att han köpte för 25 kr. vad skulle han få för böter eller finns det någon gräns?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Genom att din kompis mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse så gör han sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst i enlighet med 6 kap. 11 § första stycket Brottsbalken. Vad gäller köp av sexuell tjänst så finns det ingen gräns i lagstiftningen, det vill säga att summan på 25 kr inte gör brottet ''mindre allvarligt'' så att säga.Vad din vän skulle kunna få för straffpåföljd är svårt för mig att säga utan att veta alla omständigheter, det kommer att bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Han kan däremot enligt 6 kap. 11 § första stycket Brottsbalken dömas till böter eller fängelse i högst ett år.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?

2021-07-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det sexköp om en kvinna köper underlivsmassage på massagesalong om syftet inte är sexuellt utan syfte att bota endometrios?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sexköp regleras i 6 kap. 11 § BrB. Här stadgas att Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst. Förbudet riktar sig mot köparen, som både kan vara man och kvinna. Det ska handla om en tillfällig sexuell förbindelse, med vilket man avser samlag och annat sexuellt umgänge.Kännetecknande för en sexuell handling eller sexuellt umgänge är att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa gärningsmannens egen eller offrets sexuella drift. Det behöver inte handla om några perversioner. En någorlunda varaktig fysisk beröring, antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet räknas som en sexuell handling. Begreppet sexuell handling avser emellertid även sådana handlingar som inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring.I det här fallet torde handlingen som genomförs inte vara en sådan sexuell handling (motsvarande det tidigare begreppet sexuellt umgänge) som avses i bestämmelsen. Vidare kräver brottet uppsåt. För straffansvar krävs alltså uppsåt avseende samtliga gärningsbestämmelser. Betalar du för något samtidigt som du inte har uppsåt för föreliggandet av tillfällig sexuell förbindelse (se ovan), kommer det inte finnas någon uppsåtstäckning och därmed inget straffansvar.Med vänliga hälsningar!

Försök till köp av sexuell tjänst

2021-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Om en man kontakta en kvinna för sexköp via meddelande.sedan kvinna polisanmälan manen för sexköp medan den man begått inte själva sex och betalade inte pengar.Min fråga är att kommer den person att få straff?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga!Som du vet, så är köp av sexuella tjänster olagligt enligt 6 kap 11 § Brb (brottsbalken). Dessutom framgår det av 6 kap 15 § och 23 kap 1 § Brb, att man även kan dömas för försök till köp av sexuell tjänst. Alltså om du påbörjat ett försöka till sexuell tjänst mot betalning, men ännu inte fullbordat det. Det kan vara genom att exempelvis kontakta någon för köp, vilket du i frågan beskriver att du gjort. För att dömas krävs att det förelegat fara för att brottet ska fullbordas/uppnås. Det krävs även att du har uppsåt att begå den brottsliga gärningen, alltså att du har "vilja" att begå det. Din situation:Jag vet inte vilka övriga detaljer som fanns i konversationen. Exempelvis om du visste om att det var olagligt eller inte och sedan dragit dig undan. Utifrån det du beskrivit i frågan kan det föreligga försök till köp av sexuell tjänst och det är olagligt och kan därmed straffas. Som sagt så är det subjektiva rekvisit och övriga bevis som behöver beaktas. Om du har uppsåt att köpa sexuellt umgänge, och vet om att det är olagligt, så kan du komma att åtalas. Men i slutändan är det domstolen som bestämmer ändå.Hoppas du fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,