Vilket straff?

2019-03-19 i Påföljder
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700#K29P1S1Jag är 25 år gammal, ostraffad. Jag greps för en drograttfylla, 2 st knivar i innehav, 5gram heroin i innehav, och ett ringa för blodproven och urin provet. Vad kan jag vänta mig för straff?
Adela Rujovic |Hej och tack för din fråga till oss på lawline! Jag tolkar din fråga som att du endast har blivit gripen och att det inte är bevisat att du är skyldig. Däremot utgår jag från att du har gjort dig skyldig för att domstolen ska kunna utdöma ett straff för dina gärningar. Tillämpliga lagrum Dessa lagar blir aktuella i ditt fall: Brottbalken, Lag om straff för vissa trafikbrott, Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål och Narkotikastrafflag. Hur bestämmer domstolen ett straff? När domstolarna kommer fram till ett straff så är det viktigt att veta att "straff" inte endast är böter och fängelse. Villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård är alternativ till straff som också domstolen kan döma. Däremot kallas de för påföljder och inte straff (1 kap. 3 § brottsbalken). Utgångspunkten är att straff bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde, (29 kap. 1 § brottsbalken). I det här fallet är straffskalan för respektive brott följande: Rattfylleri efter intag av narkotika (drograttfylleri), kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § 1 st. trafikstrafflagen). Innehav av knivar, kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § 1 st. knivlagen) Om brottet är grovt, kan man dömas till fängelse i ett år (4 § 2 st. knivlagen) Ringa narkotika brott, kan man dömas böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflag)Här ser du att brottets allvarlighet har betydelse för valet av straff. Med andra ord desto grövre brott desto högre straff. Straffvärdet är domstolens slutsats Domstolarna måste hålla sig inom straffskalan när de bestämmer ett straffvärde. Straffvärdet är med andra ord domstolens slutsats om hur mycket straff (böter, fängelse eller alternativ påföljd) förtjänar ett brott. Det är svårt för mig att säga exakt vad du kan förvänta dig för straff eftersom domstolarna gör en bedömning i varje enskilt fall. Bland annat tar domstolen hänsyn till om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter. Omständigheterna påverkar domstolens värdering om brottet förtjänar ett högre eller lägre straff. En försvårande omständighet kan vara att köra drog eller alkoholpåverkad. Därigenom visar man särskild hänsynslöshet(29 kap. 2 § brottsbalken). Medan förmildrande omständigheter kan vara att brottet begåtts under allvarlig psykisk störning (29 kap. 3 § brottsbalken) Även tar domstolen hänsyn till dina egna personliga förhållanden (29 kap. 5 § brottsbalken). Dessa s.k billighetsskäl kan också medföra att straffet blir lindrigare. Då det finns för lite informationen kan jag inte berätta om det i ditt fall finns försvårande- eller förmildrande omständigheter. Däremot rekommenderar jag dig att titta på 29 kap. 2 § och 3 § brottsbalken. Där kan du själv bedöma om domstolen kan ha skäl att döma till ett högre straff eller lägre straff. Vad kan du förvänta dig för straff? Trots om straffskalan för dem aktuella brotten i ditt fall sträcker sig till fängelse behöver du inte straffas med det. Det finns en presumtion mot fängelse, (30 kap. 4 § brottsbalken). Presumtionen bryts om brottet har ett högt straffvärde som motsvarar minst ett år. Brotten du har gripits för motsvarar inte ett högt straffvärde och du har inte varit straffad tidigare. Därför bör fängelsepresumtionen inte ha brutits. Alltså bör du inte förvänta dig något fängelsestraff åtminstone och i stället få böter. Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du mer än gärna ställa en ny fråga till oss. Med vänliga hälsningar

Avräkning av häktestid från fängelsestraff

2019-03-15 i Påföljder
FRÅGA |Min bror har fått 1 år, 8 månader i fängelsestraff och har suttit häktad i en månad nu. Hur länge kommer han sitta sammanlagt? Och dras den tiden han suttit häktad av också?
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur lång tid din bror kommer att avtjäna sitt straff i fängelset och om den tid han har suttit häktad avräknas från fängelsestraffet.Tid i häktet räknas som avtjänad tidHar den som blivit dömd till fängelse varit frihetsberövad i minst 24 timmar i sträck, ska den tiden räknas av från fängelsestraffet (19 a § strafftidslagen). Man kan se det som att den frihetsberövade personen då redan har avtjänat en del av sitt straff. Eftersom din bror har varit häktad i en månad, ska en månad från det slutliga fängelsestraffet dras av.Villkorlig frigivning efter två tredjedelar av straffetHuvudregeln när någon har dömts till ett tidsbestämt straff i fängelse är att den dömde ska friges villkorligt efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff (26 kap. 6 § brottsbalken). De fall det inte kan bli aktuellt med villkorlig frigivning är om det föreligger synnerliga skäl som talar emot det. Då kan den villkorliga frigivningen skjutas upp. Sådana skäl kan finnas om den som avtjänar sitt fängelsestraff vid upprepade tillfällen begår allvarliga överträdelser av lagar, regler och de föreskrifter som gäller för anstaltens ordningsregler. Däremot innebär enstaka överträdelser eller mindre allvarliga överträdelser normalt inte att det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning.Kort sagt går att säga att så länge personen inte missköter sig allvarligt friges personen villkorligt efter två tredjedelar av tiden. I ditt fall bör beräkningen bli så att din bror att friges efter cirka tolv månader och tio dagar. Det vill säga två tredjedelar av fängelsestraffet 20 månader är 13 månader och tio dagar. Därefter avräknas den månad din bror redan har suttit i häktet, vilket innebär att cirka 12 månader och 10 dagar återstår.Din bror kommer att vara på minst ett års prövotidEn person som har fått villkorlig frigivning är under resterande tiden av straffet på en prövotid (26 kap. 10 § brottsbalken). Prövotiden är dock minst ett år. Under prövotiden ska personen vara skötsam och efter förmåga försörja sig själv (26 kap. 14 § brottsbalken).SammanfattningEn person som har dömts till fängelse friges vanligtvis villkorligt efter två tredjedelar av tiden. Eftersom din bror har suttit häktad i en månad ska dessutom en månad av det fängelsestraffet anses vara avtjänat. Det bör därför återstå ungefär 12 månader och 10 dagar av fängelsestraffet.Vänligen,

Hur mycket är 100 dagsböter?

2019-03-14 i Påföljder
FRÅGA |Hur mycket är 100 gånger 100 dagsböter
Julia Amundsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om dagsböter finns i brottsbalkens 25 kap. 2 §. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket 100 dagsböter utgör. Det finns inget generellt svar på detta, då värdet på en dagsböter kan variera från fall till fall. Storleken på en dagsböter varierar beroende på den tilltalades ekonomiska förutsättningar. Faktorer som domstolen tar hänsyn till när den bestämmer hur stor en dagsböter i det enskilda fallet ska vara är till exempel:- Inkomst- Förmögenhet- Försörjningsskyldighet En dagsböter kan dock som minst vara 50 kr och som mest 1000 kr och en person kan dömas att betala som minst 30 stycken och som mest 150 stycken. Beroende på personens ekonomiska förutsättningar kommer alltså boten att bestämmas till ett belopp i det spannet. Har man dåliga ekonomiska förutsättningar får man betala mindre i böter. Bötesbeloppet kan dock aldrig bli lägre än 750 kr. Exempel: Om dagsboten är bestämd till 100 kr och personen ska betala 100 stycken, ska den totalt betala 10 000 kr.Hoppas du fick svar på din fråga! I annat fall är du varmt välkommen att ställa en ny eller kommentera nedan. Med vänliga hälsningar

Kan man bli dömd för brott om man under gärningstillfället hade en psykos?

2019-03-13 i Påföljder
FRÅGA |Jag har en bekant fick en psykos och blev skjutsad till akutpsyk av polisen. Där blev han tvångsinlagd i en vecka. Under omhändertagandet ska han enligt polisen ha bitit en polis så att rodnad uppstod. Nu är han åtalad för våld mot tjänsteman. Han kan förmodlingen få ett intyg från sjukvården om att han hade en psykos.Kan han dömas för våld mot tjänsteman?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Brottsbalken (BrB) och kika.Våld mot tjänsteman kan resultera i böter eller fängelse i högst två årÅtal om våld mot tjänsteman har väckts, då din bekante bet en polis. Straffskalan för detta brott ligger i normalfallet på böter eller fängelse i högst två år (BrB 17 kap 1 §). Det finns vissa specialregler som rör allvarliga psykiska störningar Det finns dock lite speciella regler som rör situationer där gärningsmannen under gärningstillfället var under påverkan av en allvarlig psykisk störning. För att avgöra om en störning är allvarlig så får man bland annat se till dess grad och art. Som exempel ges bland annat tillstånd av psykotisk karaktär, vissa demenstillstånd, allvarliga depressioner med självmordstankar, svårartade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär. Om din bekantas psykos kan klassas som en allvarlig psykisk störning vet jag inte, då jag inte har tillräckligt med information och en helhetsbedömning ofta får göras. Som exempel så ansvarar man bland annat själv för tillfälliga självförvållade psykoser, som man exempelvis kan ha fått efter ett drogintag (BrB 1kap 2 § andra stycket). Jag ska nedan redogöra för vad som gäller när man begår brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Straff kräver uppsåt För att straffas för ett brott så krävs uppsåt till detta, alltså att man begår en handling och är medveten om följden till denne (BrB 1 kap 2 § första stycket). Att vara under en allvarlig psykisk störning kan i vissa fall innebära att man inte har uppsåt till det man gör, då det kan resultera i att personen inte förstår innebörden av sina handlingar eller kunde anpassa sitt handlande därefter. I dessa fall så får gärningsmannen inte ges någon påföljd (straff) (BrB 30 kap 6 § 2 stycket). Det är dock möjligt att man även under påverkan av en allvarlig psykisk störning handlar med uppsåt. Man får helt enkelt alltid se till den enskildes omständigheter, och kika på hur medveten personen var gällande sina handlingar.En annan påföljd än fängelse ska i regel ges till den som begått brott under en allvarlig psykisk störningDet är alltså möjligt att man även under påverkan av en allvarlig psykisk störning anses vara skyldig till ett brott. Det finns dock en regel som resulterar i att en person som har begått en gärning under en allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till en annan påföljd än fängelse (BrB 30 kap 6 §). Som dömd kan man dessutom bli överlämnad till rättspsykiatrisk vård (BrB 31 kap 3 §). Allvarliga psykiska störningar kan ibland också klassas som förmildrande omständigheter, vilket kan påverka valet av påföljd (BrB 29 kap 3 §). Sammanfattning Det är alltså möjligt att personen blir dömd för våld mot tjänsteman, men att påföljden kan påverkas beroende på om personen bedöms ha handlat under en allvarlig psykisk störning eller ej. Psykoser kan i vissa fall falla därunder. Resultatet kan exempelvis bli att personen ska få en annan påföljd än fängelse, eller att denne ska bli överlämnad till rättspsykiatrisk vård. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din frågeställning. Du är varmt välkommen till att ställa en ny fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?

2019-03-18 i Påföljder
FRÅGA |Preskriptionstiden räknas det från tingsrättens utslag vad gäller fängelsedom för tillexempel rattfylleri?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Påföljdspreskription innebär att en utdömd påföljd (till exempel fängelse) kan preskriberas (avskrivas) efter viss angiven tid om den inte börjat verkställas under denna tid och regleras i 35 kap Brottsbalken (BrB). Det framgår av 35 kap 8 § BrB att: "Ådömt fängelse bortfaller, om domen ej börjat verkställas innan den tid som nedan sägs förflutit från det domen vann laga kraft:fem år, om fängelse ej över ett år ådömts, tio år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta år ådömts,tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts,trettio år, om fängelse på livstid ådömts." Preskriptionstiden räknas alltså från det att domen ifråga "vann laga kraft". En dom vinner laga kraft när tiden för överklagan har gått ut. Det ska anges i domen inom vilken tid den kan överklagas, vanligtvis är denna tid 3 veckor. Om domen inte överklagats inom denna tid vinner den alltså laga kraft och kan därefter inte överklagas. För rattfylleri döms man enligt 4 § Trafikbrottslagen till böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett utdömt fängelsestraff som inte överstiger ett år preskriberas alltså efter fem år från det att domen vunnit laga kraft om den inte börjat verkställas inom den tiden. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

2019-03-15 i Påföljder
FRÅGA |Vad kan straffet för ofredande / hot mot tjänsteman bli? Hoten är skickade via sms så inte verbala hot eller liknande.
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Hot mot tjänsteman regleras i 17 kap 1 § Brottsbalken (BrB). För ett brott av normalgraden kan straffet bli allt från böter till fängelse höst i två år. Om det rör sig om ett grovt brott kan personen dömas till fängelse i upp till fyra år. Ofredande regleras i 4 kap 7 § BrB. Straffskalan för ofredande ligger mellan bötesstraff och fängelse upp till ett år. De straffen som anges i brottsbestämmelsen utgör brottens straffskala. För att bestämma straffet i varje enskilt fall är domstolen tvungen att ta ställning till vissa omstädigheter. I ett först steg bestämmer domstolen rent objektiv brottets straffvärde - alltså fastställer var på straffskalan straffet ska sättas. Detta gör domstolen genom att beakta försvårande och förmildrande omständigheter, se 29 kap 1-3 §§ BrB. Därefter tar domstolen även ställning till personliga omständigheter som kan få straffvärdet att minska eller öka, det kan tex. handla om gärningsmannens höga eller unga ålder (se 29 kap 5 § och 29 kap 7 § BrB) och landar i ett straffmätningsvärde. Om straffmätningsvärdet motsvarar bötesstraff kommer domstolen att döma ut böter. Om straffmätningsvärdet motsvarar fängelsestraff blir det en mer komplicerad bedömning. Domstolen ska nämligen i första hand döma till annat än fängelse enligt 30 kap 4 § BrB. Då tar domstolen ställning till om tex. samhällstjänst, villkorlig dom, skyddstillsyn eller ungdomsvård kan bli aktuellt. Det finns dock tre omständigheter som talar för att domstolen ändå ska döma till fängelse. Så är fallet om straffmätningsvärdet är minst 1 år, om det är fråga om ett artbrott (alltså brott som anses särskilt samhällsfarliga), eller om den tilltalade gjort sig skyldig till tidigare brottslighet. Sammanfattningsvis kan både bötesstraff eller fängelsestraff bli aktuellt. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet och hur domstolen dömt i tidigare fall vilket straff som blir aktuellt Det handlar alltså om en samlad bedömning, men i och med att din fråga gäller hot eller ofredande över SMS skulle det krävas mycket av övriga omständigheter, för att det skulle bli aktuellt med fängelse. Vänligen,

Påföljd vid ringa stöld, förstagångsförbrytare

2019-03-14 i Påföljder
FRÅGA |Hej min kompis hon hade tagit en läk saker från läk äffaren och den varor kostar 398 kr om dem hade policanmällad henne hon är 25 år och det är första gång som hon hade gört en brott från äffaren vi skulle veta vad är straff till henne . Eftersom policen har inte ingrip henne hon fri nu .
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du menar att din vän inte blivit polisanmäld men skulle vilja veta vad straffet skulle bli om hon blev polisanmäld. Exakt säkert vilket straff det blir går inte svara på säkert eftersom det är många omständigheter man måste se över för att ge ett exakt svar. Brottet det skulle röra sig om är troligtvis ringa stöld enligt 8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Eftersom värdet är så lågt på det stulna (398kr) så talar mycket för att det blir ringa stöld och inte stöld av normalgraden enligt 8 kap. 1 § BrB. Ringa stöld kan ge från böter till fängelse i maximalt 6 månader. Inget i detta fall talar för att det skulle bli fängelse eftersom det är första gången din vän begår brott och den bara tagit saker för lågt värde. Om din vän blir polisanmäld skulle den troligtvis få böter eventuellt också villkorlig dom (alltså begår din vän fler brott inom 2 år straffas den hårdare) enligt 27 kap. 3 § BrB. Vilken summa boten blir på kan jag inte svara på då det är beroende av inkomst. Straffet om din vän blir polisanmäld och dömd för brottet blir troligtvis endast böter. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

När kan jag få fotboja?

2019-03-12 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag är dömd till 12månaders fängelse. Man brukar ju sitta 2/3 delar av straffet vilket är 8månader har även avkänat en månad när jag blev gripen och frihetsberövade. Är även första gången jag får fängelsestraff och ska sitta på en klass 3 anstalt har jag fått reda på av criminal vården min fråga är när kan jag då få fotboja på anstalten om jg beviljas det? Är det 3månader efter jag lämnat in mig 3.5 eller mer? Mvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag förtydliga att fotboja (s.k. utökad frigång) är en möjlighet en intagen har, inte en rättighet. Det innebär att Kriminalvården inte är skyldig att bevilja utökad frigång, men att möjligheten finns. Att du redan inledningsvis placeras på en kriminalvårdsanstalt av klass 3 kommer däremot att öka dina chanser, framförallt om du sköter din verkställighet och i övrigt uppfyller kraven.I 11 kap. 5 § fängelselagen stadgas vilka krav som måste vara uppfyllda för att utökad frigång ska beviljas. Utökad frigång får beviljas om minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats. Vid beräkningen utgås från hela strafftiden, och inte från tiden när du villkorligen friges. Det innebär i ditt fall att du måste ha avtjänat sex månader av straffet för att du ska få beviljas fotboja.Om du redan avtjänat en månads fängelse i häkte innebär det att du måste göra ytterligare fem månader innan utökad frigång kan beviljas. Du kan därmed eventuellt avtjäna två månader i hemmet innan du friges villkorligt.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,