Dömd för sexuellt ofredande och fick villkorlig dom och dagsböter. Vilken grad på straffskalan?

2019-11-10 i Påföljder
FRÅGA |Om jag är dömd till dagsböter och villkorlig dom i två år för sexuellt ofredande, vilken grad på straffskalan räknas då detta?Allvarligt eller ringa brott?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskalan beror först och främst vilket brott du har dömts för. Vissa brott har tre olika svårhetsgrader. Brottet misshandel (brottsbalken, BrB, 3 kap. 5 §) har exempelvis graderna ringa misshandel, misshandel av normalgraden, samt grov misshandel (BrB 3 kap. 6 §). Brottet sexuellt ofredande (BrB 6 kap. 10 §) har endast en svårhetsgrad, vilket är normalgraden. Det finns alltså inget brott som heter ringa sexuellt ofredande eller grovt sexuellt ofredande. Det brott du har dömts för är därför sexuellt ofredande av normalgraden och straffet för det brottet är böter eller fängelse i högst två år. I domen har det angetts det straff du fått vilket var dagsböter och villkorlig dom i två år. Villkorlig dom får dömas som påföljd ifall påföljden inte har bedömts kunnat stanna vid böter (BrB 27 kap. 1 §). Domstolen har värderat påföljden i det enskilda fallet och har alltså bedömt att din påföljd ska motsvara ett fängelsestraff. Ett fängelsestraff är minst två veckor långt (BrB 26 kap. 1 § 2 st.). I den straffvärdesbedömning domstolen gjort har de kommit fram till att villkorlig dom var en bättre påföljd, eftersom ett fängelsestraff ådöms en person i sista hand. I domen kan det därför stå hur långt fängelsestraffet skulle ha varit. På så sätt får du veta vart på straffskalan du hamnade, dvs. i skalan fängelse i två veckor - två år.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag få en lindrigare påföljd om jag inte erkänner ett strafföreläggande?

2019-11-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående ringa narkotikabrott. Fick 30 dagsböter a 50 kr för innehav av 0.25 gram cannabis. Skall jag godkänna strafföreläggandet eller finns det en chans att jag kommer lindrigare undan om det går till åtal? Det är mycket pengar för mig då jag endast har studiebidrag.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller påföljd vid ringa narkotikabrott och om du kan få lindrigare påföljd om du väljer att inte godkänna strafföreläggandet. Strafföreläggande är ett alternativ till åtal. Genom att erkänna ett strafföreläggande, erkänns både gärning och den föreslagna påföljden. Om du godkänner strafföreläggandet döms du alltså för brottet och får betala den föreslagna dagsboten. Det finns fördelar med att erkänna ett strafföreläggande. Till exempel slipper du att målet går till domstol där du kan behöva inställa dig vid en huvudförhandling och du slipper även att vänta på att få besked om du döms eller inte och vad påföljden blir. Genom att erkänna strafföreläggandet vet du också vad du döms till för påföljd. Om du förnekar brott och menar att du inte har innehaft cannabis så kan du få saken prövad av domstol genom att inte erkänna strafföreläggandet. Dina möjligheter att bli friad för brottet beror på vilken bevisning som finns mot dig. Vad gäller påföljden på 30 dagsböter så är det, det lindrigaste antalet dagsböter som kan dömas ut som påföljd för narkotikainnehav. Storleken på dagsboten bestäms utifrån den tilltalades ekonomiska förhållanden och 50 kr är det lägsta belopp som en dagsbot kan bestämmas till.Sammanfattningsvis bör du inte erkänna strafföreläggandet om du förnekar brott. Om du inte godkänner strafföreläggandet kommer saken prövas av domstol som bedömer om du är skyldig eller inte. Om domstolen finner dig skyldig är en dagsbot på 30 á 50 kr lindrigaste möjliga påföljd. Om du erkänner brott bör du erkänna strafföreläggandet. Du slipper då också inställa dig vid domstol och kan lämna saken bakom dig fortare. För ett narkotikainnehav av den storlek som du är misstänkt för är 30 dagsböter á 50 kr den lindrigaste påföljden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad kan en 15 åring få för påföljd för ett olaga intrång?

2019-10-29 i Påföljder
FRÅGA |Min son som är 15 år och 10 månader gjorde olaga intrång på en byggarbetsplats och blev gripna av polisen. Vad kan han vänta sig för påföljd och kommer han hamna i belastningsregistret? De tog sig in genom ett staket och sedan in i byggnaden via en olåst dörr, de har inte stulit något och inte gjort någon åverkan på något.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla som döms för brott registreras i polisens belastningsregister. Hur länge beror på vilken påföljd som blir utdömd. Barn under 18 år får betydligt lindrigare straff vilket betyder att din son troligtvis kommer få antingen straffvarning eller ungdomstjänst. Får han en straffvarning händer ingenting, men om han begår brott igen inom en viss tid döms han för det nya brottet samt olaga intrång vilket då ger ett högre straff. Ungdomstjänst är en ungdomsvariant på samhällstjänst där du arbetar gratis ett antal timmar på en plats som hjälper allmänheten. Har din son inte begått brott tidigare kan ni troligtvis räkna med straffvarning, men detta är upp till vad domaren finner lämpligast. Med vänliga hälsningar,

Uppgift om stöld ligger kvar i belastningsregister, hur länge?

2019-10-26 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag är nyutbildad undersköterska inom psykiatri. Sista praktiken hade jag på bcm malmö region Skåne då blev jag erbjuden ett jobb men i min belastningsregister står att jag var dömd för grovt stöld dör 8år sen då arbetsgivaren sagt att enligt regel som region Skåne har kan hon inte ge mog ett anställning. Jag undrar om det stämmer för att på polisens sida ang belastningsregister står inget om sröld?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förmodligen är det då 10 år som gäller på denna uppgift i belastningsregistret, (om stölden blivit förenad med villkorlig dom vilket ofta är fallet vid tex. grov stöld). Hade du endast fått böter borde uppgiften ha gallrats efter 5 år men eftersom den nu är kvar antar jag att det rör sig om en stöld som försvinner efter 10 år. Allt detta går att utläsa av 17 § lag om belastningsregister. Således bör din uppgift ligga kvar i drygt två år till. Hoppas du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga!

Kan man slippa fängelse på grund av psykisk sjukdom?

2019-11-08 i Påföljder
FRÅGA |Om man inväntar ett fängelsestraff som ärHögst 2 år. Man är svårt psykiskt sjuk med diagnosen Agorafobi dvs svår form av torgskräck och i åratal behandlats och tungt medicinerats för det. Dvs. man kan inte vistas bland folk. Vidare har man andra fysiska sjukdomar. Hur ser den psykiatriska delen ut - kan man slipp fängelse pga den psykiska sjukdomen?
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med finns det en princip om att fängelse, som är den svåraste och mest ingripande påföljden, ska användas i sista hand. Detta uttrycks bland annat i 30 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Påföljder som är mindre ingripande är bland annat villkorlig dom (27 kap. BrB) och skyddstillsyn (28 kap. BrB). Vissa brott är dock så kallade artbrott, vilket betyder att de anses vara av sådan allvarlig art att det är ett skäl för att välja fängelse som påföljd. Exempel på sådana brott är narkotikabrott och våld och hot mot tjänsteman. Den som begått ett brott och lider av allvarlig psykisk störning kan dömas till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § BrB. Rätten kan i aktuella fall besluta om att en undersökning enligt lagen om rättspsykiatrisk undersökning (LRPU) eller 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål ska företas. Såhär på rak arm kan jag inte säga huruvida en sådan undersökning kommer genomföras i det fall du beskriver. Det finns också bestämmelser som säger att domstolen ska beakta vissa omständigheter vid val av påföljd, exempelvis finns vissa förmildrande omständigheter i 29 kap. 3 § BrB. Bland annat ska domstolen beakta om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande (paragrafens andra punkt). Det finns även möjlighet för domstolen att att beakta en persons psykiska sjukdom enligt 29 kap. 5 § BrB som innehåller så kallade billighetsskäl. Enligt paragrafens andra punkt ska det beaktas om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. I punkt 9 står det att domstolen ska beakta om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar. Om någon av omständigheterna i paragrafens första stycke föreligger får rätten döma till ett lindrigare straff än det som är föreskrivet för brottet. Sammanfattningsvis finns det flera möjligheter för domstolen att väga in en persons personliga omständigheter såsom sjukdomar vid valet av påföljd, men det leder inte automatiskt till att personen slipper fängelse. Jag är ledsen att jag inte kan ge ett säkert svar på vilken påföljd som kommer att bli aktuell i situationen du beskriver, men jag hoppas att jag i alla fall kunnat klargöra hur läget ser ut. Om du skulle behöva mer utförlig rådgivning rekommenderar jag att vända dig till Lawline via mail eller telefon. Vänligen,

Var regleras den straffrättsliga mängdreduktionen?

2019-11-01 i Påföljder
FRÅGA |Tomas Tobé skrev detta i Hela Gotland: "Idag har Sverige i stället ett närmast bakvänt system där den person som döms för flera brott i en och samma rättegång åtnjuter en så kallad mängdrabatt. Det betyder att det grövsta brottet straffas med hela straffvärdet medan det näst grövsta brottet endast straffas med hälften av straffvärdet och det därpå följande brottet endast med en tredjedel av straffvärdet"Var hittar han denna formel kring hur brotten straffas? (hälften, en tredjdel) Så är det ju inte formulerat i brottsbalken?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En särskild straffskala måste konstrueras då gärningsmannen dömts för mer än ett brott, eftersom huvudregeln är att en gemensam påföljd ska ådömas. I svensk rätt baseras mängdreduktionen du beskrivit ovan på den s.k. asperationsprincipen. Principen innebär som du beskriver att det allvarligaste brottet får det högsta fängelsestraffvärdet, medan resterande brott reduceras i ordning efter brottens allvar (se t.ex. rättsfallen RH 2015:26, NJA 2008 s. 359 och NJA 2009 s. 485). Rättsprincipen är en slags oskriven regel och finns inte uttryckligt reglerad i lagtexten. Istället omnämns principen i rättspraxis. Asperationsprincipen ligger till grund för bl.a. brottsbalkens 26 kap. 2 § och 30 kap. 3 §.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Faktorer som påverkar dagsbötesbelopps storlek

2019-10-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej När det gäller dagsböter för den dömde så har jag två frågor. Kan partner eller makens inkomst också avgöra böterna? Kollar domstolen på hur mycket den dömdes make/ maka har för inkomst? 2- Om et par är gifta men inte bor på samma ställe utan har varsitt boende men att det finns barn i hushållet räknas barnet med i beräkningen även om barnet inte bor med den dömde ?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett dagsbötesbelopp döms ut efter vad som bedöms skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § brottsbalken).Närmare föreskrifter finns i Riksåklagarens riktlinjer för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande (RåR 2007:2).Till vilket belopp dagsboten bestäms är ingen exakt vetenskap, utan det ankommer i viss utsträckning på domstolarna bedöma hur systemet ska tillämpas. Utgångspunkten är dock att dagsboten bestäms utifrån den misstänktes egen årsinkomst, vilket är det som har enskilt störst betydelse för bestämmandet av dagsbotens belopp. Dock innebär skrivningarna "förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt" att i princip allt som rör den misstänktes ekonomi beaktas. Högsta domstolen har uttalat att inte enbart den misstänktes inkomster ska beaktas, utan att hänsyn ska tas även till andra personer i hushållet, så att ett skäligt resultat uppnås så att den misstänkte inte drabbas hårdare än en ensamstående person med samma inkomst (NJA 1991 s. 692).I undantagsfall kan jämkning ske om den misstänkte har en särskilt omfattande försörjningsbörda som inte kan beaktas på annat sätt, t.ex. om den misstänktes make helt saknar, eller har en väldigt låg, inkomst.Särskild betydelse får det om den misstänkte har barn som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte, varpå ett avdrag görs med ett halvt prisbasbelopp (RåR 2007:2 p. 1.3) Om barnets försörjning inte, eller till mycket liten grad, är beroende av den misstänkte, får det knappast stor betydelse för bestämmandet av dagsbotens storlek.Det är svårt att ge ett närmare svar på hur dagsböters belopp bestäms eftersom det finns få bestämmelser för hur det ska gå till, och att mycket utgår från riktlinjer, vilka domstolarna inte till punkt och pricka behöver följa.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Preskriptionstid för barnpornografibrott

2019-10-26 i Påföljder
FRÅGA |Det va en kille som tog nakenbilder på mig när jag va under 18. Är rädd att han spred dom vidare. Är det för sent att anmäla såhär långt efter? Vad är preskribitionstiden för barnpornografibrott?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstider framgår av 35 kap 1 § Brottsbalken enligt följande:2 år för brott som kan ge max 1 års fängelse,5 år för brott som kan ge max 2 års fängelse, 10 år för brott som kan ge max 8 års fängelse, 15 år för brott som kan ge över 8 års fängelse,25 år för brott som kan ge livstid.Barnpornografibrott regleras i 16 kap 10a § Brottsbalken. I den paragrafen går att läsa att det i normalfallet rör sig om fängelse i högst två år. Det allra flesta barnpornografibrott torde alltså ha en preskriptionstid på 5 år. Rör det sig om speciellt grova barnpornografibrott är maxstraffet 6 års fängelse. Dessa brott har således en preskriptionstid på 10 år. Svaret på din fråga är alltså att det förmodligen rör sig om 5 år men att det i speciellt svåra fall kan sträcka sig upp till 10 år innan brottet preskriberas. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!