Vilken ålder utgår man från vid dom? Vad menas med åtalsunderlåtelse?

2018-11-19 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det vid val av brottspåföljd? Det jag syftar på är att om personen vid brottstillfället är 16 och polisanmäls men fälls inte förens den är 18/21+. Utgår man då från åldern vid brottstillfället eller så gammal som man är när man fälls? Och kan man åtalsunderlåtas om man var under 16 vid brottstillfället men över 21 vid den fällande domen? Mvh
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom inget specifikt brott nämnts kommer jag att utgå från generella regler för att besvara din fråga. Inledningsvis kommer jag att förklara vilken ålder som man utgår från vid val av brottspåföljd. Avslutningsvis kommer jag att förklara när åtalsunderlåtelse får göras samt konsekvensen av detta. Vilken ålder utgår man från vid val av brottspåföljd? Utgångspunkten är personens ålder vid brottet, dvs. vid gärningstillfället. Om personen begått ett brott innan denne fyllt 21 år, ska dennes ålder beaktas särskilt vid straffmätningen. Gärningen leder då till ett lägre straff än normalt om gärningspersonen var under 21 år vid gärningstillfället, även om personen döms först senare (29 kap. 7 § första stycket Brottsbalken). Exempelvis om rätten kommit fram till att tolv månaders fängelse bör utdömas ska domstolen enligt paragrafen bestämma strafflängden till ¼ av straffet för någon som varit 16 år när brottet begicks, dvs. straffet blir tre månader. Vad är åtalsunderlåtelse? Åklagaren kan ibland efter en förundersökning om brott, besluta att inte väcka åtal. Detta kallas för åtalsunderlåtelse. Detta kan bero på att tillräcklig bevisning inte finns för den misstänktes skuld, men det kan även ske trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet om brottet bedöms vara så pass lindrigt att det inte uppfyller rekvisiten (kraven) i straffstadgandet för att straff ska bli aktuellt för brottet. Med att brottet bedöms vara lindrigt menar man att det kan antas att brottet inte skulle leda till annan påföljd än böter eller villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse. Det läggs även vikt vid att personen är ung eller istället åtalas för ett grövre brott. Åtalsunderlåtelse kan även ske då en person nyligen fått ett straff för ett annat brott och det aktuella brottet inte skulle leda till att straffet skärptes. Åtal får underlåtas också om det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks (20 kap. 7 § Rättegångsbalken).Vad är konsekvensen av åtalsunderlåtelse?Åtalsunderlåtelse innebär att det varken blir åtal, rättegång eller påföljd. Istället antecknas brottet i belastningsregistret, vilket kan få konsekvenser om man begår nya brott (3 § punkt 4 Lag om belastningsregister). Åtalsunderlåtelse är vanligt för ungdomar under 18 år. Tanken är att om en ung person är förstagångsförbrytare och det är fråga om ett mindre allvarligt brott, anses det som en tillräcklig påföljd att brottet intecknas i belastningsregistret. Åklagaren får besluta att underlåta åtal för brott under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts. Vad som är ett väsentligt eller enskilt intresse bedöms från fall till fall, men ett allmänt intresse som talar för att åtal ska väckas, trots att åtalsunderlåtelse skulle kunna medges, är att den misstänkte har gjort sig skyldig till upprepad brottslighet. Ett väsentligt intresse kan vara att målsäganden bör kunna få sitt anspråk på skadestånd på grund av brottet prövat i domstol. Det bör även stå klart att ett brott begåtts, oftast genom att den misstänkte erkänt brottet. Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!Vänligen,

Straff vid grovt rattfylleri och olovlig körning

2018-11-16 i Påföljder
FRÅGA |jag har åkt fast för grovt rattfylleri och olovlig körning för andra gången nu så nu ska jag på rättegång...vilket straff kan jag få förra gången fick jag böter
Sara Hill |Hej och tack för din fråga. Vilket straff verkar mest sannolikt?Grovt rattfylleri regleras i 4a § lag om straff för vissa trafikbrott. Straffen är antingen böter eller fängelse högst 2 år. Vad som tas i beaktning är bland annat om alkoholkoncentrationen överskridit 1,0 promille, om föraren varit avsevärt påverkad eller varit påtagligt farlig för trafiksäkerheten som alltså kan tala för strängare straff. Att det här är andra gången talar för att strängare straff (se NJA 2003 s.495). I motiven till lagen framgår att fängelse normalt ska väljas som påföljd vid grovt rattfylleri, endast i undantagsfall eller om det finns särskilda skäl kan annan påföljd komma i fråga (se prop. 1993/94:44 s. 37 och RH 1995:60). Olovlig körning straffas i normalfall med böter (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Om föraren däremot tidigare haft körkort som blivit indraget, det skett flera gånger eller det är att anse som grovt kan dock fängelse högst 6 månader dömas ut. Sammanfattningsvis måste jag tyvärr meddela att påföljden sannolikt kan bli fängelse. Båda fallen av rattfylleri och olovlig körning verkar kunna anses som "grova" vilket talar för en strängare påföljd. Att det är flera brott, som skett tidigare talar även det för fängelse (26 kap 2 § BrB). Hur blir det i realiteten?Om fängelse kommer ifråga innebär det dock inte att just fängelse i form av anstalt behöver bli aktuellt. Istället finner jag det mer sannolikt att straffet verkställes med elektronisk fotboja. Det kan också ersättas av skyddstillsyn eller villkorlig dom + böter och/eller samhällstjänst. Tack för att du vände dig till Lawline och stort lycka till med allt!

Villkorlig dom och dålig ekonomi

2018-10-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd för inte så länge sedan för narkotikabrott. Straffet blev villkorlig dom och samhällstjänst som jag har gjort klart. Jag är svårt skuldsatt och snart kommer jag inte att kunna betala mina räkningar längre. Jag har sökt hjälp men allt tar otroligt lång tid. Vad händer om jag slutar betala och åker utomlands( blir oanträffbar)? Kan obetalda räkningar och skulder påverka den vilkorliga domen?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man har dömts för villkorlig dom, så har man en prövotid på två år. Under dessa två år bör man vara skötsam, försörja sig efter förmåga och sträva efter en bra personlig ekonomi. Om man inte försörjer sig efter bästa förmåga och inte strävar efter en bra personlig ekonomi och samlar på sig obetalda räkningar, så kan man anses vara misskötsam.Misskötsamhet kan leda till en varning eller en ändring av en föreskrift eller ett beslut att den villkorliga domen ska ersättas me en annan påföljd. Svaret på din fråga är alltså ja, det är möjligt att detta påverkar den villkorliga domen.Vänligen,

Kommer en tidigare dom hindra mig från att få visum till USA?

2018-10-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej, när jag var 15 åkte åkte jag fast för snatteri och hamnade i belastningsregistret, är nu 20 år och begärde utdrag förra året när jag skulle börja jobba på en förskola och det var då tomt. Nu planerar jag att åka som au pair till USA, och för att göra det ska man ha ett tomt belastningsregister, jag tänkte först att det inte var någon fara för mig eftersom det var tomt när jag fick utdrag. Men nu har jag sett att jag står med på lexbase och att det finns olika typer av utdrag, så jag undrar om jag fortfarande står med någonstans ändå, och om detta kommer hindra mig från att få visum för att bli au pair?Tack på förhand!
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uppgifter i belastningsregistret tas bort efter en viss tid, det kallas att de gallras bort. Det är lite olika faktorer som avgör hur länge uppgifterna i belastningsregistret finns kvar men eftersom du nämner att du inte såg något på ditt utdrag ur registret så kommer jag inte gå in mer ingående på detta. Jag utgår ifrån att din dom gallrades bort efter fem år, både med tanke på att du inte såg något på ditt utdrag men också med tanke på brottet ifråga och din ålder vid tillfället (17 § lag om belastningsregister). Det är just utdrag från belastningsregistret som begärs för visum och det ska därför inte vara någon fara för dig då din förekomst i registret verkar ha gallrats bort.Här kan du läsa mer om gallringsreglerna.Med vänliga hälsningar,

Vilken påföljd är trolig för grovt bedrägeri?

2018-11-17 i Påföljder
FRÅGA |Vad är en trolig påföljd för ett fall av grovt bedrägeri? Beloppet det rör sig om är närmare en miljon kronor. Den åtalade är tidigare ostraffad. Jag undrar även hur trovärdig ett vittne anses vara då han själv varit misstänkt fram till åtal väcktes? För hans vittnesmål kan ha en betydande roll i domen då bevisen annars består av en kedja indicier.
Jonatan Sundqvist | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Straffskalan för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Valet av påföljd beror till stor del på hur högt straffvärde brottet bedöms ha. Om det inte finns några försvårande omständigheter utöver de som orsakade att brottet bedömdes som grovt, torde straffvärdet bestämmas till sex månaders fängelse, men vid försvårande omständigheter kan straffvärdet bli högre. Skulle straffvärdet bestämmas till ett års fängelse eller högre, bestäms påföljden troligtvis till fängelse. Med tanke på att den åtalade är ostraffad sedan tidigare är det troligt att påföljden bestäms till villkorlig dom eller skyddstillsyn istället för fängelse om brottets straffvärde bedöms understiga ett års fängelse. En villkorlig dom eller skyddstillsyn kan i så fall kombineras med böter eller samhällstjänst. Kort sammanfattat är alltså de troligaste påföljderna fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom, varav de sista två kan komma att kombineras med böter eller samhällstjänst. Valet mellan dem beror främst på förekomsten av försvårande omständigheter. Din andra fråga är svår att besvara utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall. Ett vittnes trovärdighet bedöms ofta utifrån hur sammanhängande och detaljrik deras vittnesmål är, samt vilket intryck de ger rätten vid huvudförhandlingen. Att vittnet tidigare har varit misstänkt behöver inte nödvändigtvis innebära en lägre trovärdighet. Ett möjligt problem i sammanhanget är dock att vittnen har rätt att vägra yttra sig om omständigheter vars yppande skulle avslöja att de begått brott (36 kap. 6 § rättegångsbalken). Om vittnet har varit inblandat i brottet, kan det innebära att han inte kan lämna en tillräckligt sammanhängande och fullständig berättelse utan att avslöja sin inblandning. Det skulle kunna skada trovärdigheten i hans vittnesmål. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Med vänlig hälsning,

Förbud mot dubbelbestraffning

2018-10-31 i Påföljder
FRÅGA |Jag ska göra ett gymnasiearbete och skulle gärna vilja lära mig lite om dubbelbetraffning. Är detta lagligt eller inte i Sverige. Om det är okej vilka situationer är detta acceptabelt. När förbjöds dubbelbetraffning?
Jennifer Jalaho |Det föreligger förbud mot dubbelbestraffning i Sverige. Detta framgår av rättsprincipen ne bis in idem som betyder "icke samma sak två gånger". Dessutom föreskrivs ett förbud om dubbelbestraffning i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR), i det sjunde tilläggsprotokollet artikel 4. Enligt 2 kap. 19 § Regeringsformen får inte svensk lag strida mot bestämmelserna i EKMR, vilket då alltså även innefattar förbudet mot dubbelbestraffning. Sverige ratificerade EKMR år 1952, vilket innebar att Sverige förpliktade sig att följa konventionen. Med vänlig hälsning,

Skriva under på heder och samvete, brott, preskriptionstid

2018-10-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag läste nyligen " https://www.lawline.se/answers/preskriptionstidens-betydelse-for-straffrattsligt-ansvar ".Och jag fick delvis svar på min fundering, men jag skulle behöva ha hjälp att förtydliga vissa saker.Om man skriver under på "heder och samvete" och preskriptionstiden är 2 år gäller det även om brottet skulle anses vara grovt? Jag menar om preskriptionstiden är 2 år och man inte har blivit dömd innan dess, då är ju "heder och samvete" signering inte giltig längre och man kan alltså inte bli åtalad vare sig det anses som grovt eller inte?Däremot om man skulle bli åtalad innan de 2 åren så kan man få osann försäkran eller grov osann försäkran beroende på brottet?
Soroosh Parsa |Om man skriver under på "heder och samvete" och preskriptionstiden är 2 år gäller det även om brottet skulle anses vara grovt?Att t.ex. avsiktligen uppge fel uppgifter när man skriver under på heder och samvete kan utgöra brottet osann försäkran, se 15 kap. 10 § brottsbalken. Påföljden kan bli böter eller fängelse upp till sex månader. Om brottet är grovt, t.ex. beroende på graden av felaktiga uppgifter som lämnats, kan upp till två års fängelse utdömas.Om du kikar i 35 kap. 1 § brottsbalken, så ser du att preskriptionstiderna varierar mellan två och tjugofem år beroende på vad maxstraffet teoretiskt sett kan bli för varje enskilt brott. Preskriptionstiden för osann försäkran är två år medan den är fem år för grov osann försäkran.Jag menar om preskriptionstiden är 2 år och man inte har blivit dömd innan dess, då är ju "heder och samvete" signering inte giltig längre och man kan alltså inte bli åtalad vare sig det anses som grovt eller inte?Om preskriptionstiden för ett brott är två år, t.ex. osann försäkran eller något annat brott, så får åtal inte väckas efter dessa två år. Åtal får dock väckas t.ex. dagen innan det har gått två år, vilket kan resultera i att man kan få fängelsestraff efter kanske fyra år (processen i rättegång kan ta lång tid).Huruvida brottet är grovt eller inte har ingen betydelse, utan man tittar på maxstraffet som kan utdömas för brottet. Ett grovt brott är ofta förenat med ett maxstraff på över två år. Det innebär att preskriptionstiden oftast är minst fem år för grova brott.Man skulle kunna säga att signeringen inte längre är giltig efter att preskription har inträtt. Då pratar vi endast om det straffrättsliga ansvaret. Själva överenskommelsen (om någon sådan finns) som är signerad är dock fortfarande giltig.Däremot om man skulle bli åtalad innan de 2 åren så kan man få osann försäkran eller grov osann försäkran beroende på brottet?Om man blir åtalad innan preskription har inträtt, dvs. inom två år för osann försäkran och fem år för grov osann försäkran, så kan man bli ställas inför rätta för det. Precis som du själv skriver.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Strafföreläggande (böter) vid misstänkt ringa stöld

2018-10-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga ang. Ringa stöld. Min vän förklarade att hon i ett flertal tillfällen handlat i en butik precis som vanligt men oftast använt en utcheckningskassa. (Dvs. En kassa, du själv skannar dina varor, visar kvittot i en sensor och går ut) igår skedde en tråkig sak för henne. Hon gick som vanligt med sina lurar och lyssnade på musik och skannade in diverse varor hon hade i sin korg. I sin stress kollade hon varken skärmen eller kvittot på summan utan bara gick, då stoppade en anställd henne och ledde henne till ett bak-kontor och började "förhöra" henne på varför hon stulit och att detta skett tidigare och dem hade "hållit koll" på henne. Hon blev genuint överraskad och fattade ingenting och försökte förklara att om det blivit någon miss att hon skulle åtgärda detta men hon blev enligt butikens policy polisanmäld. Summan gällde ca 540kr då det var några växter som inte skannern plockat upp. Hon förklarade till polisen också att hon inte hört blippet och bara antagit att det va rätt vilken från hennes sida var lite dumristigt..Hon erkände till att hon missat men att hon inte hade någon upsåt att stjäla och polisen informerade om att hon skulle antigen få en böter i brevlådan eller så skulle åklagaren ringa om mer information krävdes. Då är min fråga såhär: Kommer hon få dagsböter eller penningböter (isåfall vet man hur mycket?) och hur fort processas ett sådant ärende och när kommer sedan detta synas i belastningsregisteret? Hon har inga tidigre straff.
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första rör det sig om ringa stöld, eftersom värdet understiger 1 000 kr (tidigare snatteri - 8 kap. 2 § brottsbalken, BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader. Det vanligaste är dock böter.StrafföreläggandeDet polisen syftade på med ´´böter i brevlådan`` var nog s.k. strafföreläggande (48 kap. 2 § första och andra stycket rättegångsbalken, RB). Ett strafföreläggande ersätter en rättegång och är bara aktuellt för brott där påföljden är begränsad till böter och/eller villkorlig dom. Det är åklagaren som beslutar om strafföreläggande och det går till på så sätt att föreläggandet skickas till den misstänkte, som har en viss tid på sig att skriva under, erkänner gärningen och godtar det straff som tagits upp i föreläggandet (48 kap. 9 § RB). Godkännande kan, vid bötesstraff, även ske genom att den misstänkte betalar hela beloppet till behörig myndighet (48 kap. 11 § RB). Ett godkännande har samma verkan som en dom och antecknas således i belastningsregistret (se RB 48 kap. 3 § andra stycket).Om den misstänkte däremot bestrider ansvar eller inte godkänner föreläggandet inom den angivna tiden, kan åklagaren besluta att väcka åtal vid tingsrätt. DagsböterOm inte en viss bötesform är föreskriven för brottet ifråga, ska dagsböter dömas ut (25 kap. 1 § BrB). Dagsböter bestäms till minst 30 och högst 150 stycken (25 kap. 2 § BrB). Beloppet av varje dagsbot fastställs till minst 50 och högst 1 000 kr, efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Enligt uppgifter från Åklagarmyndigheten brukar antalet dagsböter, vid ringa stöld där det tillgripnas värde inte överstiger 600 kr, bestämmas till 80 stycken. SammanfattningDin vän kommer troligtvis ges tillfälle att godkänna ett strafföreläggande avseende ringa stöld. Om hon anser sig kunna bevisa att hon inte haft uppsåt till stölden (vilket är ett krav enligt 8 kap. 2 § BrB, s.k. ´´tillägnelseuppsåt``), kan hon bestrida föreläggandet. Det är omöjligt för mig att säga vad straffet skulle kunna bli, eftersom varje enskilt mål beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kan tyvärr heller inte svara på hur lång tid processen tar.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,