Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?

2019-07-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag undrar mest vad straff skalan för trakassedier Olaga hot och bedrägeri kan ge gFör påföljd på jag nyss har anmält ett ex för dessa tre saker
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Straffskalan för olaga hot av normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet ska anses som grovt ska det särskilt beaktas om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art (4 kap. 5 § Brottsbalken, BrB).Straffskalan för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § första stycket BrB). Om brottet med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter anses som ringa döms gärningsmannen för ringa bedrägeri till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § första stycket BrB). Är brottet grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende, använt förfalskad urkund eller vilsledande bokföring, eller om gärningen annars varit av särskilt farlig arg, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (9 kap. 3 § BrB).Som synes är straffet för såväl olaga hot som bedrägeri varierande beroende på hur allvarligt brottet är, med allt från böter till långa fängelsestraff.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Finns dödsstraff i Sverige och i så fall för vilka brott?

2019-07-06 i Påföljder
FRÅGA |Fick nyss ett genomarbetat och tydligt svar. Stort tack! Jag har en följdfråga: Finns dödsstraff i Sverige? Och i så fall för vilket/vilka brott?Med vänlig hälsning
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad roligt att du blev nöjd med svaret du fick på din fråga. Din följdfråga är av straffrättslig karaktär och regleras främst i regeringsformen (RF). Vad säger grundlagen om dödsstraff?Regeringsformen är en grundlag (1 kap. 3 § RF) och detta betyder att den står över de andra vanliga lagarna. Skulle en lag strida mot regeringsformen är det således det som står i regeringsformen som gäller. Det finns ett uttryckligt förbud mot dödsstraff i regeringsformen (2 kap. 4 § RF) där man uttrycker det som att "dödsstraff får inte förekomma". Detta betyder alltså att vi inte har dödsstraff i Sverige. Inte heller brottsbalken eller någon annan straffrättslig lag föreskriver dödsstraff som påföljd för ett brott. Hoppas detta var till hjälp för dig och att du fick svar på din fråga.

Hur länge sitter man i fängelse om man får 8 år och har varit häktad?

2019-07-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej! En nära anhörig har fått 8 år fängelse undrar när han blir frigiven, har suttit häktad sen 5/1-19.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel sitter man i fängelse 2/3 av det tilldömda straffet man får, då sker en villkorlig frigivning (26 kap. 6 § BrB). Man får även räkna av tiden man suttit häktad från sitt fängelsestraff. 2/3 av 8 år är ungefär 5 år och 4 månader. Från detta får man räkna bort även häktestiden då man suttit frihetsberövad. Från det att fängelsestraffet verkställs får din anhörige alltså sitta i fängelse i 5 år och 4 månader minus häktestiden han suttit häktad fram tills fängelsestraffet påbörjas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer om någon bryter mot kontaktförbudet under tiden denne avtjänar fängelsestraff?

2019-07-02 i Påföljder
FRÅGA |Om en person, dömd för bla misshandel och grovkvinnofridskränkning, och belagd med kontaktförbud, bryter kontaktförbudet under tiden han sitter i fängelset vad händer då? Vederbörande har skickat brev till den personen som han är belagd med kontaktförbud.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om kontaktförbud regleras i lagen (1988:688) om kontaktförbud. Kontaktförbud definieras i 1 § 1 st. samma lag som ett förbud för en person att "besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna". Det är enligt 24 § straffbart att överträda ("bryta mot") ett kontaktförbud: det utgör alltså ett brott. Påföljden för överträdelse av kontaktförbud uppges i bestämmelsen vara fängelse i högst 2 år (vid elektronisk övervakning) samt böter eller fängelse i högst ett år (i övriga fall). Att någon avtjänar ett straff under anstaltsperioden hindrar inte att denna blir straffad för och får avtjäna ytterligare ett nytt fängelsestraff; enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) var under åren 2007–2016 ett nytt fängelsestraff den vanligaste påföljden vid brott begångna under anstaltspåföljden (fängelsetiden), som utgjorde 43% av lagföringar för brott.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gemensam straffskala, ungdomsrabatt och presumtion mot fängelse för unga

2019-07-12 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är 20 år gammal och ostraffad.För 8 månader sen blev jag misstänkt för grov skadegörelse samt grov stöld. Saker som stals har ett värde av 20 000kr och skadegörelsen har en kostnad på 2.6 miljoner kronor. För 7 månader sen blev jag misstänkt för hot mot tjänsteman samt ringa narkotikabrott efter en utekväll. Har jag någon chans att inte få ett fängelsestraff? Vad skulle ni säga att risken är för att få ett kortare fängelsestraff.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras huvudsakligen av brottsbalken (BrB).Eftersom det enda jag vet om dina gärningar är värdet på det stulna respektive skadade, kommer jag tyvärr inte kunna ge dig ett särskilt precist svar.Straffskalan för grov skadegörelse är fängelse i mellan sex månader och sex år (12 kap 3 § BrB). För att avgöra hur grovt ett brott är behöver man se till samtliga omständigheter, varav värdet på det skadade är en viktig omständighet men inte den enda. Det borde ändå gå att få viss ledning av gränsdragningen mellan skadegörelse av normalgraden och grov skadegörelse. Vid den bedömningen beaktar man särskilt om skadegörelsen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadegörelsen varit särskilt häsynslös eller om skadan varit på någonting av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars "synnerligen kännbar". I de fall då det enda särskilt allvarliga av dessa omständigheter varit just värdet som förorsakats av skadegörelsen har ibland riktlinjen ett prisbasbelopp använts, vilket år 2018 var 46 400 kr. Eftersom det i ditt fall rör sig om ca 2.6 mkr, det vill säga 56 gånger detta belopp, får gärningen antas ligga en bra bit över minimistraffet sex månader.Grov stöld har liksom grov skadegörelse en straffskala på fängelse i mellan sex månader och sex år (8 kap 4 § BrB).Hot mot tjänsteman har straffskalan böter till fängelse sex månader (17 kap 1 § BrB).Ringa narkotikabrott har straffskalan böter till fängelse sex månader (2 § narkotikastrafflagen).Den gemensamma straffskalan för alla dessa brott är fängelse i mellan sex månader och åtta år (26 kap 2 § 2 st BrB). Jag kan som sagt inte uttala mig om var i detta spann som dina gärningar hamnar eftersom jag knappt vet någonting mer än brottsrubriceringarna och värdena, men jag har svårt att se att du skulle kunna dömas för samtliga dessa brott utan att det gemensamma straffvärdet skulle anses vara betydande.Slutligen bör jag nämna två åldersrelaterade regler: För det första får personer som är yngre än 21 år lägre straff är personer som är 21 år eller äldre – så kallad ungdomsrabatt – eftersom unga anses drabbas hårdare av bestraffning (29 kap 7 § BrB). För 20-åringar gäller schablonmässigt att straffet sätts ner med en fjärdedel. Var du vid gärningarna 19 år sätts straffet istället ner med en tredjedel. Det finns också en presumtion mot att välja fängelsestraff som påföljd för gärningspersoner under 21 år. Det betyder att fängelse endast väljs som påföljd om det finns särskilda skäl för det, till exempel med hänsyn till gärningens straffvärde (som i ditt fall kan tänkas vara relativt högt) (30 kap 5 § 2 st BrB).Vänligen

Att få en "varning" inget straff

2019-07-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är 15 år och gjorde det dummaste jag någonsin gjort då jag alltid varit den snälla, tysta, blyga nörden med alla A i skolan men ändå testar jag att snatta en bar i en matbutik värde 20kr. Jag blev tagen och erkände direkt och ska nu snart avsluta mitt ärende hos polisen och de "nöjer sig med en varning". Vad betyder det? Kommer jag ändå får en anmärkning i brottsregistret som mina framtida arbetsgivare kommer kunna se? Kommer det synas i registret hur mycket jag snattat för? Hur länge kommer denna mardröm att påverka mig och mitt arbetsliv? Och den största frågan av alla som har hållt uppe mig på natten i 3 månader: kan jag göra något för att möjligtvis slippa en anmärkning i brottsregistret då jag är i den åldern när man söker som mest jobb? För vad jag uppfattat det som är detta väldigt viktigt hos arbetsgivare? Hade man kunnat göra någon samhällstjänst eller liknande, eller gå med i något avtal där jag får en andra chans - men om det skulle hända igen (vilket det INTE kommer göra) så tar jag absolut straffet!! Vore tacksam för svar. Vill bara kunna sova om nätterna igen ❤️
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget straffrättsligt begrepp som heter varning. Jag förstår det istället som att polisen kort och gott ger dig en tillsägelse, men väljer att inte gå vidare med det. Även fast det alltid är dumt att snatta tänkte nog polisen att det var en engångsförseelse och att alla (särskilt i din unga ålder) gör misstag ibland. Jag tror att nästan alla (även fast jag personligen faktiskt själv aldrig gjorde det, och inte gjort det senare heller) ungdomar har snattat någonting någon gång. Det är dumt och fel, men frågan är vem som tjänar någonting på att en 15-åring hamnar i belastningsregistret för en bar värd 20 kr.Hade jag varit du hade jag försökt att inte oroa mig mer för det, tänkt att det var dumt gjort men att alla ibland gör dumma saker fast de egentligen bara vill göra bra saker och, sist men inte minst, låta det vara just en engångsförseelse.Vänligen,

Får man servera alkoholhaltig dryck till en person över 18 år i sitt hem?

2019-07-03 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Får man servera alkoholhaltig dryck till en person över 18 år i sitt hem? Tack på förhand!MVH
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!I 9 § alkohollagen uttrycks att man inte får bjuda en person under 20 år på alkoholhaltig dryck. Dock uttrycks i samma lag att det är tillåtet att bjuda den som inte fyllt 20 år på en mindre mängd alkoholdryck, under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt. Om man med mening eller av misstag bjuder för mycket alkohol begår man brott om "olovligt anskaffande av alkoholdrycker", vilket kan ge allt från böter till fängelse beroende på omständigheterna enligt 7 § alkohollagen. Sammanfattningsvis kan sägas att man får bjuda en person som är 18 år på alkoholhaltigrdyck OM det är en mindre mängd och att drycken dricks på plats. Exempel på ett sådant tillfälle kan vara en släktmiddag. Kom även ihåg att olika personer klarar av olika mängd alkohol och att en fest med ordning lätt kan gå över till att bli kaotiskt om någon fått i sig mer alkohol än vad den klarar av.Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen med ytterligare frågor!Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Vad är böterna om man röker på allmän plats?

2019-07-02 i Påföljder
FRÅGA |Hur mycket får man i böter om man röker på allmänna platser nu efter den nya lagen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Förbudet mot rökning på allmänna platser framkommer i 6 kap. 2 § tobakslagen (2018:2088). I lagen finns det inga sanktioner i form av böter. Den som röker där rökning inte är tillåten, trots tillsägelse, får avvisas (6 kap. 9 § tobakslagen). Det i sig innebär att om du trots tillsägelse inte avlägsnar dig, kan du dömas för olaga intrång (4 kap. 6 § andra stycket Brottsbalken). Enligt praxis är böterna för olaga intrång 1500 kr (RättsPM 2012:7 Bötespraxis).Vänligen,