Vad händer när en person under 15 år begått brott?

2018-06-17 i Påföljder
FRÅGA |Vad skulle hända om man är under 15 och skulle t.ex köra en cross på vägen och man blir tagen. Vad kommer konsekvenserna vara?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig körningDen som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att köra ett sådant fordon döms till olovlig körning enligt 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Man måste ha körkort för att köra en motorcross på allmän väg och därmed utgör den gärning du beskriver olovlig körning. När en person under 15 år begår brottEnligt 1 kap. 6 § brottsbalken får en person som är under 15 år vid gärningstillfället inte dömas till något straff. Personen kommer heller inte kunna bli straffad för gärningen vid ett senare tillfälle, eftersom ingen får straffas för en gärning som inte var straffbar vid gärningstillfället (det s.k retroaktivitetsförbudet). En lagöverträdare under 15 år kan istället bli föremål för andra samhällsingripanden än att ådömas en brottspåföljd. Socialtjänsten kan utefter behov göra insatser för den unge, exempelvis genom att erbjuda stödsamtal och familjebehandling. (Se 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen) Om socialnämnden bedömer att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom brottslig verksamhet kan den unge tvångsomhändertas. (3 § Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga)SammanfattningsvisEn person under 15 år är inte straffmyndig och kan därför inte dömas för ett brott. Däremot kan en person under 15 år fortfarande begå brottsliga gärningar. Istället för att ådömas en påföljd kan andra insatser aktualiseras enligt Socialtjänstlagen eller lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga för att verka för att barnet inte begår brott igen. Vilka konsekvenser som kan inträda i det enskilda fallet är svårt för mig att svara på, eftersom det krävs mer information om den unge lagöverträdarens personliga förhållanden. Vänligen,

En sammanfattning av rödebymålet utifrån uppsåtsbedömningen

2018-06-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har blivit väldigt intresserad av Rödebymålet. Jag begriper mig inte på hur de har använt olika uppsåt i sina resonemang. Skulle ni kunna förtydliga vad de menar?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bakgrund av rödebymåletRödebymålet (RH 2008:90) är ett intressant och viktigt rättsfall särskilt vid bestämmande av påföljd för den som begått brott under psykisk störning. Omständigheterna var i korthet följande:En man stod, sedan han skjutit två tonårspojkar på sin gård, tilltalad för mord och mordförsök. Ett ungdomsgäng i trakten hade utsatt den tilltalades familj för långvariga trakasserier. Den aktuella natten körde samma ungdomsgäng in på familjens gård och skrek och uppträdde hotfullt. Den tilltalade hade omfattande psykiska problem (ADHD och Tourettes). Dessutom led han vid gärningstillfället av en depression och en maladaptiv stressreaktion. Han upplevde ungdomsgängets beteende som ett överhängande hot mot hans familj.Den tilltalades handlande aktualiserade frågan om han hade varit i sådan grad medveten om sitt handlande att uppsåt kunde föreligga (se 1 kap. 2 § första stycket brottsbalken). Dessutom behandlades frågor om nödvärn och förutsättningarna för att förklara tilltalad fri från påföljd, men dessa kommer inte att behandlas närmare eftersom din fråga tar sikte på uppsåtsbedömningen. För tydlighetens skull kommer jag först att gå igenom de olika uppsåtsformerna.UppsåtsformernaDet finns tre olika uppsåtsformer: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen har ett syfte/mål med sin gärning, t.ex. A skjuter B i syfte att döda honom.Insiktsuppsåt innebär att gärningspersonen har praktisk visshet om en viss risk, men företar gärningen ändå. Gärningspersonen eftersträvar alltså en viss effekt, men som bieffekt orsakar något annat. Ett typiskt exempel är att gärningspersonen vill spränga en båt för att döda en person, men inser att de övriga 100 personerna på båten också kommer att dö. Denne har då avsiktsuppsåt till att döda den enskilda personen och insiktsuppsåt att döda de andra 100 personerna.Likgiltighetsuppsåt är uppsåtets nedre gräns (se NJA 2004 s. 176). Det innebär att gärningspersonen är likgiltig inför en viss risk och för dess förverkligande. Det som skiljer uppsåtet ifrån oaktsamhet är alltså att gärningspersonen uppvisat en medvetenhet om en viss risk, samt likgiltighet inför dess förverkligande.Uppsåtsbedömningen i rödebymåletBåde tingsrätten och hovrätten konstaterade att även psykiskt störda kan begå uppsåtliga brott. Det kan dock vara svårare att bedöma uppsåtsfrågan i ett sådant fall än annars. Den grundläggande förutsättningen för att uppsåt överhuvudtaget ska kunna föreligga brukar formuleras som ett krav på att gärningspersonen ska ha varit i tillräcklig grad medveten om vad han/hon gjort, dvs. ofrivilliga handlingar utesluts. Hovrätten betonade emellertid att kravet på medvetenhet inte innefattar något krav på att handlandet ska ha föregåtts vare sig av några överväganden eller eller av något beslut att handla. Impulsivt handlande eller handlande i stark affekt utesluter alltså inte uppsåt (se t.ex. NJA 1968 s. 471, NJA 1968 s. 500 och NJA 2004 s. 702).Tingsrätten ogillade åtalet mot den tilltalade och menade att han helt hade saknat förmåga att medvetet överväga sitt handlande och inse konsekvenserna av detta. Hovrätten uttalade att den tilltalades handlande visserligen hade varit panikstyrt och inte underkastat någon rationell analys. Det kunde dock inte uteslutas att uppsåt förelåg, eftersom den tilltalades handlande inte hade haft ett helt kortvarigt händelseförlopp samt hade föregåtts av en fas under vilken förberedande åtgärder hade vidtagits.I sin fortsatta bedömning kom hovrätten fram till att den tilltalade hade varit likgiltig inför risken (död) och dess förverkligande, dvs. haft likgiltighetsuppsåt. Domstolen betonade särskilt bl.a. att ett livsfarligt vapen hade använts. Den tilltalade dömdes slutligen för dråp och grov misshandel, men förklarades fri från påföljd pga. en rad andra omständigheter som du kan läsa vidare om i målet.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för ett falskt larm till larmtjänst?

2018-06-12 i Påföljder
FRÅGA |Är det lagligt att tvinga mig att betala för ambulans när jag inte beställt den själv och inte heller behöver vård av ambulanspersonalen?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv och hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm, enligt Brottsbalken 16 kap 15 §. Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller liknande anordning föranleder onödig utryckning, döms för missbruk av larmanordning, enligt Brottsbalken 16 kap 16 §.Vid en situation där någon larmar sos med vetskap om att det är ett falskt larm blir därmed ersättningsskyldig för detta. Det är så strängt idag att när larmtjänst väl är på plats och upptäcker att det inte föreligger någon fara debiteras den personen som bor på platsen, äger byggnaden etc. Det finns fall där larmtjänst gjort utryckningar till hyreshus och hyresvärden sedan lämnar över betalningskravet till den skyldiga hyresgästen. Diskussion kring om detta kan anses rätt eller fel blir nästa steg i ledet. Konsekvent är det så att om larmet medvetet går i onödan och brandkår, ambulans eller polis rycker ut kan det stå dyrt för den som larmade.I ditt fall förstår jag att det inte var du som larmade. Fråga blir därmed vem som är ansvarig för att larmet gjordes?Den som iscensätter ett larm till larmtjänst eller låtsas vara i fara, så någon annan ringer, kan naturligtvis också bli ansvarig för att det falska larmet utfördes. Du bör inte på något vis ha bidragit till att någon annan missuppfattat situationen eller fått någon annan att tro att du var i behov av hjälp. Det ska därmed inte ha förelegat en sådan situation där någon hade godtagbara skäl att tro att du var i nöd eller behov av hjälp.Det är naturligtvis svårt att svara exakt på vad som kan gälla i ditt fall eller vad som hänt för den delen. Men om du anser att du inte är ansvarig för larmet och vet vem som är det kan du rikta anspråk mot den personen att bekosta din bot. Har du ingen aning om vem som larmade eller vad som var skäl för larmet kan du lämna en överklagan till tingsrätten om detta där du helt enkelt motsätter dig ansvar för det utlösta larmet. Du ska kunna få mer information om hur du överklagar ditt ärende om du kontaktar den som utfärdat din bot.Jag hoppas du fått svar på din fråga och du är naturligtvis välkommen med följdfrågor om du har.

Vad är preskriptionstiden för illegal nedladdning av film?

2018-06-08 i Påföljder
FRÅGA |Hur lång är preskriptionstiden för att kunna bli åtalad/bötfälld efter att ha laddat ner en film olagligt på nätet?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskription av brott regleras i 35 kap. brottsbalken (BrB). Preskriptionstiderna är olika för olika brott och avgörs primärt av hur långt maxstraff det aktuella brottet har (35 kap. 1 § BrB).Illegal nedladdning av film utgör brott mot upphovsrättslagen (URL). Upphovsrättsbrott kan ge böter eller upp till två års fängelse (7 kap. 53 § URL). När maxstraffet är två års fängelse är preskriptionstiden fem år (35 kap. 1 § 2 p. BrB). Svaret på din fråga är alltså att preskriptionstiden är fem år.Önskar dig en trevlig helg! Återkom gärna vid fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Får man själv straffa en brottsling?

2018-06-16 i Påföljder
FRÅGA |Vi har nu i 5 års tid fått vårt barnbarns grav skändad , har väntat vid graven kvällar och mornar men inte lyckats få fast förövaren. Men vi vet nu vem det är pga många indicier som jag förstår inte räcker i domstol,så nu min fråga vad händer om vi sätter dit en kamrat? Blir vi straffade för det eller är det en förmildrande omständighet ? Mvh
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det var tråkigt att höra. I Sverige är det inte lagligt att ta lagen i sina egna händer för att straffa någon annan på grund av ett brott, en sådan handling skulle tvärtom också kunna vara brottslig. Exempelvis skulle fysisk bestraffning av någon som begått brott kunna vara misshandel, och förstörelse av en brottslings egendom skulle kunna vara skadegörelse. Förmildrande omständighetEn förmildrande omständighet är en omständighet som bland annat sänker längden på det straff domstolen dömer ut efter det att domstolen konstaterat att ett brott begåtts. Förmildrande omständigheter beaktas också när domstolen ska avgöra om fängelse eller något annat straff ska utdömas (exempelvis villkorlig dom) (30 kap 4 § brottsbalken). Lagen exemplifierar förmildrande omständigheter i 29 kap 3 § brottsbalken, men de är inte uttömmande. En annan omständighet som också beaktas är gärningsmannens motiv bakom brottet (29 kap 1 § andra stycket brottsbalken).Om du eller någon annan tar saken i sina egna händer och begår ett brott mot en brottsling skulle en förmildrande omständighet kunna vara att ni blivit provocerade av personens brottsliga handling. Något som också skulle kunna beaktas är om motivet bakom brottet var att förhindra ett annat pågående brott (skändade av ert barnbarns grav). Sammanfattningsvis skulle det faktum att ni tror att personen har skändat ert barnbarns grav i 5 år kunna fungera som en förmildrande omständighet om ni begår ett brott mot personen i anledning av detta. Mitt råd till dig är därför att söka er till polisen istället och försöka skaffa mer bevis mot personen. Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp, Vänligen,

Kan man resa till USA om man blivit dömd till skyddstillsyn?

2018-06-14 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag är 20 år och gjorde ett beväpnat rån för 2 år sedan men jag fick inte fängelse för det utan skyddstillsyn och det räknas som att jag är dömd väl jag skulle vilja plugga på college i USA och jag skulle vilja åka och se min bror ta examen i USA nästa år kan jag göra det om jag t,ex har blivit en laglig person alltså att jag har blivit en bättre person?
Emil Duberg |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!BelastningsregistretEnligt belastningsregisterlag 17 § p. 4 finns uppgifter om att man blivit dömd till skyddstillsyn kvar i 10 år om man är över 18 år vid domen/beslutet eller i 5 år om man var under 18 år vid domen/beslutet. Således finns domen kvar för din del.ESTA och visumansökanNär man gör en ESTA-ansökan måste du svara på vissa frågor om du begått brott, och sedan får amerikanska myndigheter göra sin bedömning om du är lämplig för att resa till USA eller inte. Jag kan inte svara på hur de skulle bedöma din ansökan. Det som kan hända är att du får din ESTA-ansökan avslagen. Då kan du istället försöka ansöka om visum till USA på den amerikanska ambassaden. För att sammanfatta: domen finns kvar i belastningsregistret och inget kommer förenklas av att du skulle försöka ljuga eller dylikt i ESTA-ansökan. Var ute i god tid då handläggningen av ESTA kan ta lång tid. Att få en intervjutid på ambassaden kan också ta lång tid.

Kan man påverka påföljden vid brott om man samarbetar med polisen?

2018-06-10 i Påföljder
FRÅGA |Kan man få sänkt straff eller borttagning av brott med samarbete av polisen?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige tillämpar vi inte det så kallade "plea bargain" som innebär att man förhandlar med den misstänkte angående exempelvis att man byter bort ett straff för information om ett brott. Däremot kan samarbete med polisen leda till att ha betydelse vid påföljdsbestämningen. I 29 kap. 5 § p. 5 brottsbalken föreskrivs det att "om den frivillige angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredning av brottet" utgör detta ett så kallat billighetsskäl som kan påverka straffvärdet i förmildrande riktning. Detta innebär således att man kan få ett mildare straff om man hjälper polisen i utredningen angående sina egna brott. Hur mycket detta påverkar är det svårt att svara på eftersom det är olika från fall till fall och det finns omfattande svåröverskådelig praxis rörande detta. Med vänlig hälsning,

Straff för ringa narkotikabrott vid andra förseelsen

2018-06-05 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag var på festival i helgen och blev gripen av polisen då dom såg att jag va påverkad, jag hade tagit en del kokain, jag fick pissa och hade nästan ett helt gram på mig. Jag blev för ca 6 månader sedan även dömd till ringa narkotikabrott då jag endast hade pissat positivt och fick då böter. Vad väntar jag för straff nu? Jag är en kille på 22 år och förutom dessa två tillfällen är jag tidigare ostraffad.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).Jag uppfattar det som att omständigheterna i ditt fall aktualiserar ringa narkotikabrott. Jag får dock tillägga att jag inte är nära bekant med praxis gällande arter och mängder av narkotika. Straffskalan för ringa narkotikabrott är enligt 2 § NSL böter eller fängelse i högst sex månader. Vid valet av påföljd mellan böter och fängelse ska enligt 30 kap. 4 § 2 st. BrB tidigare brottslighet beaktas som ett skäl för fängelse. Enligt min uppfattning är det inte sannolikt att din tidigare brottslighet aktualiserar fängelsestraff, men det är inte otänkbart; detta beror i någon mån på de närmare omständigheterna. Skulle domstolen finna att fängelse är rätt påföljd i ditt fall kommer, enligt min uppfattning, gärningen anses ha lågt straffvärde och du kommer få villkorlig dom för ett kortare fängelsestraff.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning