När försvinner böter från belastningsregistret?

2020-01-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag blev dömd för narkotika och fick böter på 2500kr för några år sen ... tro de va 4 år sen! Men jag ska börja jobba med barn nu och måste visa papper på det ... Så min fråga ? Kommer detta synas på belastningsregister som jag kommer o få hemskickad? Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Är påföljden villkorlig dom står det kvar i 10 år efter domen eller i 5 år efter domen om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister). Har du endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i 5 år efter domen vunnit laga kraft (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister). Dömdes du för 4 år sedan står alltså domen fortfarande kvar i ditt belastningsregister. Efter att tiden har gått ut finns straffet inte kvar i belastningsregistret. Döms man dock till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram till det att den nyaste domen preskriberas och går ut (18 § lagen om belastningsregister). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När gallras brott ut ur belastningsregistret?

2020-01-18 i Påföljder
FRÅGA |Hej Min fråga är När gallras brott ut ur belastningsregistret, ex: villkorlig dom och böter när man var under 20 år?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Är påföljden villkorlig dom står det kvar i 10 år efter domen eller i 5 år efter domen om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister). Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen vunnit laga kraft. (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Döms man dock till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram till det att den nyaste domen preskriberas och går ut.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur länge finns misshandelsbrott i belastningsregistret?

2020-01-17 i Påföljder
FRÅGA |Min vän dömdes för misshandel när han va 15år. Idag är han 20 och har riktigt svårt att få jobb. När kommer hans brott sluta påverka honom?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett brott finns olika länge i belastningsregistret beroende på vilken påföljd som man dömts till. Uppgifterna lagras antingen fem eller tio år. Är den dömde under 18 år så lagras uppgifterna för det mesta i fem år. Har din vän t.ex dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom(kombineras ofta med samhällstjänst) så tas uppgifterna bort efter fem år(17 §, fjärde punkten, lag om belastningsregister).Din vän kan begära ut uppgifter om sig själv i belastningsregistret( 9 § lag om belastningsregister).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Ungdomsstraffrabatt utgår från dagen gärningen begås

2020-01-13 i Påföljder
FRÅGA |Om en person begår ett mord när personen är 17 år. Blir tagen direkt men hinner fylla 18 under tiden som utredningen pågår och han sitter häktad. Straffas personen som en 17åring eller en 18åring? Det har skett i närheten av där jag bor och min sambo och jag är inte överens om vad som gäller
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör så kallad ungdomsrabatt, alltså att en person som begått ett brott innan hen fyllt 21 år får ett lägre straff än hen annars fått (29 kap 7 § brottsbalken).Den relevanta tidpunkten för rabatten är dagen då brottet begås, och inte dagen då domen meddelas.Åldersrabattens storlek framgår av Högsta domstolens dom i NJA 2000 s 421, och gäller enligt följande:– 15 år; straffet 1/5 av det straffet en vuxen person ges,– 16 år; 1/4,– 17 år; 1/3,– 18 år; 1/2,– 19 år; 2/3 och– 20 år; 3/4.Vänligen

Kan man bli dömd till fängelse om man led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks?

2020-01-20 i Påföljder
FRÅGA |Kan man bli dömd till fängelse om man enligt bedömning led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterNär jag använder begreppet gärningsperson så syftar jag på den person som har begått brottet.Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar.Det är möjligt att bli dömd till fängelse i undantagsfallDet korta svaret på din fråga är ja – det är möjligt för en gärningsperson att bli dömd till fängelse, trots att hen hade en allvarlig psykiskt störning när brottet begicks. Det är dock en undantagsregel som bara gäller när det anses finnas "synnerliga skäl" för ett fängelsestraff (30 kap. 6 § första stycket, andra meningen BrB).Synnerliga skäl kan anses finnas i följande fall (30 kap. 6 § första stycket BrB):- När brottet har ett högt straffvärde – d.v.s. när brottet bedöms vara av ett allvarligt slag.- När gärningspersonen inte bedöms ha något behov av vård, eller när vårdbehovet är begränsat.- När gärningspersonen själv har orsakat den allvarliga psykiska störningen som fanns vid brottet, till exempel genom att ha intagit alkohol eller narkotika.- När "omständigheterna i övrigt" talar för det, till exempel om gärningspersonen har begått ett brott förut. Enligt huvudregeln ska domstolen välja en annan påföljdSom huvudregel gäller att gärningspersonen i första hand ska dömas till en annan påföljd än fängelse, när hen har begått brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning (30 kap. 6 § första stycket, första meningen BrB).- Domstolen kan döma gärningspersonen till rättspsykiatrisk vård om hen fortfarande lider av en allvarlig psykisk störning vid tiden för domen (31 kap. 3 § BrB).- Skyddstillsyn kan bli aktuellt om gärningspersonen inte längre lider av den allvarliga psykiska störningen när hen döms. Det är en lämplig påföljd om det finns anledning att tro att sådan skyddstillsyn bidrar till att personen inte kommer att begå fler brott (30 kap. 9 § första stycket och 30 kap. 1 § BrB).- Villkorlig dom kan liksom skyddstillsyn bli aktuellt om gärningspersonen inte längre lider av den allvarliga psykiska störningen när hen döms. Det är en mildare påföljd än skyddstillsyn och kan utdömas om det inte finns skäl att tro att personen kommer att begå fler brott överhuvudtaget (30 kap. 7 § första stycket och 30 kap. 1 § BrB). Ibland råder fängelseförbudI vissa fall är det helt förbjudet för domstolen att döma gärningspersonen till fängelse när hen led av en allvarlig psykisk störning vid brottet. Det gäller om personen inte insåg vad hens handlingar innebar vid brottstillfället, eller om hen insåg det men inte kunde anpassa sitt handlande efter insikten (30 kap. 6 § andra stycket, första meningen BrB). Fängelseförbudet gäller dock inte om personen själv har orsakat den allvarliga psykiska störningen på det sätt som jag nämnde tidigare, alltså genom exempelvis alkohol eller narkotika (30 kap. 6 § andra stycket, andra meningen BrB).Domstolen kan bestämma att gärningspersonen inte ska få någon påföljdGärningspersonen kan även komma att slippa påföljd helt. Det förutsätter att domstolen gör bedömningen att det inte ska dömas ut någon påföljd överhuvudtaget (30 kap. 6 § tredje stycket BrB). Detta är dock inte detsamma som att hen blir frikänd från ansvar för brottet, eftersom personen fortfarande har blivit dömd för det. SammanfattningDet är möjligt för en gärningsperson att bli dömd till fängelse, trots att hen hade en allvarlig psykiskt störning när brottet begicks. Det gäller dock bara i undantagsfall – till exempel om gärningspersonen inte längre är i behov av vård när domstolen ska döma hen för brottet. Som huvudregel ska domstolen välja en annan påföljd än fängelse. Gärningspersonen kan även slippa påföljd helt om domstolen anser att det är lämpligt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Böter tillfaller staten

2020-01-17 i Påföljder
FRÅGA |När ett företag döms till företagsbot tillfaller boten staten?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt tillfaller de summor som åläggs företag i företagsbot staten, precis som andra typer av böter. Även statliga verksamheter kan i vissa fall erläggas företagsbot, vilket kan tyckas lustigt då det innebär att staten så att säga betalar pengar "från en ficka till en annan".Bestämmelserna om föreläggande av företagsbot finns primärt i 36 kap brottsbalken.Vänligen

Hur länge stannar böter kvar i belastningsregistret?

2020-01-16 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående belastningsregistret. Om en person kör på gångbana med bil för att lasta på grejer från huset och bli stoppad av Polisen och får böter hamna man på någon register hos Polisen?
Ebba Alkehag |Hej och tack för att du använder dig av Lawline!Så som du beskriver frågan uppfattar jag det som att en person har kört på ett olovligt sätt, som har resulterat i att polisen har gett denne personen böter. Jag uppfattar det som att den böter som personen fick var en så kallad penningböter, vilket är ett engångsbelopp som inte baseras på lönen eller liknande. Den vanligaste formen av penningböter är exempelvis fortkörningsböter eller andra mindre brott mot Trafikförordningen (där regler finns gällande körning av bil etc), och så som jag förstår din fråga är det just det som har hänt. När polisen dömer ut att en person ska betala penningböter registreras detta hos polisen i det så kallade belastningsregistret. För detta register finns det en del regler; exempelvis vem som har rätt att hämta ut information därifrån men också hur länge en "påföljd" ska finnas kvar i registret innan det gallras bort.I enlighet med gallringssystemet, vilket följer av Lag om belastningsregister 17 §, ska böter (där medräknat penningböter) tas bort från registret/systemet efter 5 år. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Ha en fin dag!Mvh

Påföljd för barnpornografibrott begått av 16-åring

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Straff för 16-åring som har fått en film på 16 sek med barnpornografi skickad till sig på mobilen
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad påföljden borde bli för en 16-åring som är misstänkt för barnpornografibrott genom att ha skaffat sig och/eller tittat på barnpornografi, i form av filmen du beskriver i din fråga. Straffskalan för barnpornografibrott stadgas i brottsbalken 16 kap 10 a § och är fängelse i högst två år eller böter. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall där man tar hänsyn till de omständigheter som föreligger i just det fallet. När domstolen tar ställning till vilken påföljd en 16-åring ska få, så tas åldern i beaktning. Har någon begått ett brott innan fyllda 21 år får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, enligt brottsbalken 27 kap 9 §. Som tumregel är straffnedsättningen för en 16-åring mellan 65–75%. Domstolen tar dock även hänsyn till andra omständigheter än enbart åldern vid bedömningen, såsom om det skett upprepade brottsliga gärningar samt om de varit av allvarlig art. Den troliga påföljden i detta fall, om det rör sig om endast en film (utan särskilt hänsynslöst innehåll) som man dessutom inte spridit vidare, är böter. För att dömas till andra ungdomsstraff, som exempelvis ungdomstjänst eller ungdomsvård, krävs att straffet antingen motsvarar ett högre bötesbelopp eller ett längre fängelsestraff. Det bör inte vara aktuellt i detta fall. Jag vill dock understryka igen att domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt innehållet av filmen i detta fall, och att jag därför inte kan svara med säkerhet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,