Riskerar jag fängelse om jag begår ett nytt brott under min prövotid?

2020-10-29 i Påföljder
FRÅGA |HejJag dömdes till 4 års fängelse för narkotika. Har nu avtjänat straffet men har fortfarande en prövotid på 1,4 år. Under prövotiden så åkte jag fast för ringa stöld. Min fråga är då om jag riskerar fängelse för att jag begått ett brott under prövotiden. Jag stal för ca 200 kr
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dömdes till fängelse och frigavs villkorligt efter att du avtjänat två tredjedelar av fängelsestraffet (26 kap. 6 § BrB). Vid villkorlig frigivning har man en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år (26 kap. 10 § BrB). Under din prövotid ska du vara skötsam (26 kap. 11 § BrB). Eftersom du fortfarande har prövotid anses ditt fängelsestraff inte fullgjort och eftersom du begått ett nytt brott ska rätten bestämma en ny påföljd för den ringa stölden du begick (34 kap. 1 § 1 stycket BrB). Den villkorligt medgivna friheten ska därför förklaras helt eller delvis förverkad om inte särskilda skäl talar emot det (34 kap. 5 § 1 stycket BrB). Som särskilda skäl för att inte förverka eller endast delvis förverka din villkorligt medgivna frihet får rätten beakta att ringa stöld är av lindrig beskaffenhet i förhållande till ditt narkotikabrott. De får även beakta om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt (34 kap. 5 § 2 stycket BrB). Något som talar för att det skulle vara oskäligt att förverka den villkorligt medgivna friheten är att narkotikabrott och ringa stöld är så olikartade att ett förverkande inte skulle vara rimligt. Det som talar emot oskäligheten är att fängelse finns med i straffskalan för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB) samt att det enligt mina beräkningar inte verkar ha förflutit särskilt lång tid mellan den villkorligt medgivna frigivningen och den ringa stölden.Sammanfattningsvis är min bedömning att du riskerar att din villkorligt medgivna frihet helt eller delvis förverkas och att du därför tvingas avtjäna resterande tid i fängelse. Hur stor sannolikheten för detta är kan jag tyvärr inte uttala mig om.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?

2020-10-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej för ca 4 år sedan begick jag en stöld som jag ångrade grovt. Påföljden blev dags böter och villkorligt. Det har varit tuffare att få jobb då de flesta kräver ett rent belastnings register. Men min fråga är det kommer domen stå i belastnings utdraget i 5 eller 10år?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidpunkten för när ett brott tas bort från belastningsregistret beror på vilket straff man har blivit dömd till. Regler för när en uppgift om ett begånget brott ska gallras (tas bort från belastningsregistret) regleras i lagen om belastningsregister.Vid villkorlig dom gallras uppgiften från belastningsregistret 10 år efter domen, (17 § 4 a punkten lagen om belastningsregister). Om du var under 18 år när brottet inträffande gallras den istället efter 5 år, (17 § 4 b punkten lagen om belastningsregister). Uppgiften om böter i registret gallras 5 år efter domen, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).Kombinerad påföljdBåde villkorlig dom och dagsböter är två straffrättsliga påföljder. När en domstol dömer ut en kombinerad påföljd, det vill säga villkorlig dom i kombination med dagsböter, kommer dessa påföljder att gallras samtidigt, då den påföljd som ger längst gallringstid ska gallras. I detta fall är det tills att den villkorliga domen gallras efter 10 år (eller 5 år beroende på hur gammal du var när brottet begicks), (18 § första stycket lagen om belastningsregister). Observera här att dagsböter och penningböter enligt paragrafen inte är samma typ av påföljd.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig med arbete för dig!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att fotboja?

2020-10-25 i Påföljder
FRÅGA |Kan en person som beviljas fotboja kunna arbeta i sitt eget företag som sysselsättning, då det krävs ett arbete för att få fotboja?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ha nyligen besvarat en liknande fråga och kopierar här in svaret:Vem kan få fotboja?Det är kriminalvården som gör bedömningen i det enskilda fallet vem som lämpar sig att få ha fotboja istället för fängelsestraff. Generellt gäller att man inte har fått ett fängelsestraff som överstiger sex månader (1§ lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Man ska då under övervakningen vara skötsam, försöka försörja sig och rätta sig efter föreskrifter som Kriminalvården föreskriver. Man ska även avhålla sig från alkohol och droger, och man kan även var skyldig att lämna blod-, urin och andra prover under övervakningen (4§ lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Den dömde ska under övervakningen följa föreskrifter som Kriminalvården meddelar, om var man bor, arbetsställning, utbildning eller annan sysselsättning, hur den dömde får vistas utanför bostaden och liknande (8§ lag om intensivövervakning med elektronisk fotboja).I ditt fallDet framgår inget av förarbetena till lagen vilken typ av sysselsättning som ska vara okej, men det ska vara något som är förenligt med en intensivövervakning. Det tolkar jag som att det bara är en fördel om man har ett arbete som man kan jobba hemifrån i. Jag tror nog inte att det är ett eget företag, är så avgörande för frågan, utan snarare vilken typ av företag och hur lämpligt och effektivt det kan kombineras med en övervakning. Reser man mycket i jobbet exempelvis, skulle det kanske kunna vara en sak som gjorde det oförenligt. Men kriminalvården gör en bedömning i varje enskilt fall, och jag tror nog att det är bättre att du vänder dig med frågan till Kriminalvården för att få ett bättre svar. Lagen föreskriver inget speciellt om vilken typ av sysselsättning eller jobb man ska ha, utan Kriminalvården gör en enskild bedömning av detta. Du kan läsa mer om fotboja på Kriminalvårdens hemsida.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad krävs för att få fotboja istället för fängelse?

2020-10-24 i Påföljder
FRÅGA |Kan en person som beviljas fotboja kunna arbeta i sitt eget företag som sysselsättning, då det krävs ett arbete för att få fotboja?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem kan få fotboja?Det är kriminalvården som gör bedömningen i det enskilda fallet vem som lämpar sig att få ha fotboja istället för fängelsestraff. Generellt gäller att man inte har fått ett fängelsestraff som överstiger sex månader (1§ lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Man ska då under övervakningen vara skötsam, försöka försörja sig och rätta sig efter föreskrifter som Kriminalvården föreskriver. Man ska även avhålla sig från alkohol och droger, och man kan även var skyldig att lämna blod-, urin och andra prover under övervakningen (4§ lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Den dömde ska under övervakningen följa föreskrifter som Kriminalvården meddelar, om var man bor, arbetsställning, utbildning eller annan sysselsättning, hur den dömde får vistas utanför bostaden och liknande (8§ lag om intensivövervakning med elektronisk fotboja). I ditt fallDet framgår inget av förarbetena till lagen vilken typ av sysselsättning som ska vara okej, men det ska vara något som är förenligt med en intensivövervakning. Det tolkar jag som att det bara är en fördel om man har ett arbete som man kan jobba hemifrån i. Jag tror nog inte att det är ett eget företag, är så avgörande för frågan, utan snarare vilken typ av företag och hur lämpligt och effektivt det kan kombineras med en övervakning. Reser man mycket i jobbet exempelvis, skulle det kanske kunna vara en sak som gjorde det oförenligt. Men kriminalvården gör en bedömning i varje enskilt fall, och jag tror nog att det är bättre att du vänder dig med frågan till Kriminalvården för att få ett bättre svar. Lagen föreskriver inget speciellt om vilken typ av sysselsättning eller jobb man ska ha, utan Kriminalvården gör en enskild bedömning av detta. Du kan läsa mer om fotboja på Kriminalvårdens hemsida.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Vänligen,

Vad kan jag räkna med för straff för drograttfylleri och brott mot knivlagen?

2020-10-28 i Påföljder
FRÅGA |hej jag blev stoppad av polisen igår och då va alkoholkoncentrationen 0.19mg per liter utandningsluft. sen tog dom kissprov och blodprov på mig å det visade positivt för kokain. dom letade igenom min bil och hittade en kniv som ramlat ur mina arbetsbyxor så dom snackade om knivlagen. jag har vart dömd för ringa narkotikabrott för ca 1år sedan.vad tror ni jag kan räkna med för straff. är det fängelse som det låter som eller lutar det mer åt sammhällstjänst å dagsböter ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån den information du delgett oss är du misstänkt för att ha framfört ett fordon med en alkoholkoncentration om 0.19mg/l utandningsluft samtidigt som du haft spår av narkotika i blodet. Vid genomsökning av din bil hittades även en kniv som ramlat ur dina arbetsbyxor. Du dömdes för ringa narkotikabrott för ungefär ett år sedan. Du undrar nu om vad du kan räkna med i straff; fängelse eller samhällstjänst och dagsböter.Normalstraffet för ett rattfylleri med den alkoholkoncentration du beskriver är 40 dagsböter medan det för drograttfylleri (i kombination med ringa narkotikabrott genom eget bruk) är 50 dagsböter. Att du framfört fordonet påverkad av både alkohol och narkotika innebär däremot inte att det rör sig om två fall av rattfylleri utan de behandlas som ett. Sett till hur domstolarna brukar döma kan dagsböterna bli något högre vid kombination. I en nyligen avkunnad dom dömdes en man för ringa narkotikabrott och rattfylleri 60 dagsböter. Han hade framfört ett fordon med en alkoholkoncentration om 0,17 mg/l och hade spår av amfetamin i blodet (Eskilstuna tingsrätt mål nr B 1793-20). Det refererade målet är endast en tingsrättsdom men ger ändå en fingervisning om hur domstolen kan döma.När det gäller kniven kan det utgöra brott mot knivlagen. Straffet för brott mot knivlagen är böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till ansvar och om brottet är grovt döms till fängelse i högst ett år (4 § knivlagen). I bedömningen av om brottet är grovt eller ej görs en helhetsbedömning av föremålets karaktär och omständigheterna där överträdelsen skett. Man tittar även på hur stor fara det varit att föremålet skulle användas vid brott mot liv och hälsa. Den straffbara handlingen är att inneha knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Från förbudet finns ett undantag om att det inte gäller om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Det kan därmed vara så att åklagaren inte kan föra i bevisning utom rimligt tvivel att du innehaft kniven i strid med knivlagen. Det är åklagaren som har hela bevisbördan därom. Om du däremot skulle dömas kan det, som synes, innebära ett fängelsestraff. Utdömande av fängelse är dock en sista utväg. Skulle du dömas för rattfylleri, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen är det inte alls omöjligt, sett till hur domstolarna brukar döma, att det slutar med skyddstillsyn med samhällstjänst.Avslutningsvis ska än en gång poängteras att det är domstolen som har hela bevisbördan för att du utfört det som anges i gärningsbeskrivningen vid eventuellt åtal. Tyvärr går det inte att ge någon klar prognos om vad du riskerar i straff, däremot är det inte omöjligt att du döms till skyddstillsyn med samhällstjänst om du befinns skyldig till samtliga brotten. Skulle du enbart dömas för rattfylleri och ringa narkotikabrott stannar det sannolikt vid dagsböter.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

2020-10-26 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Om man blir dömd för brott i utlandet (Norge) kommer det synas i svenska belastningsregistret? Och om det skulle vara ett straff som innefattar fängelse som man få, syns det i belastningsregistret? Gäller detta även Svalbard (som litter utanfför schengern)???Tack på förhand
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syns en utländsk dom i ett svenskt belastningsregister? Alla som begår brott och blir dömda till påföljd i ett land som är medlem i Interpol (en mellanstatlig polisorganisation) ska registreras i belastningsregistret. Norge är medlem i Interpol och därför kommer en norsk fängelsedom att synas i ditt svenska belastningsregister förutsatt att du är svensk medborgare eller har din hemvist i Sverige, (3-4 §§ lagen om belastningsregister). Detsamma gäller för brott som begåtts på Svalbard då Svalbard är en norsk ögrupp som tillhör Norge. Hur länge kommer påföljden attfinnas i ditt svenska belastningsregister?Din fängelsedom kommer att "gallras" ur ditt svenska belastningsregister tio år efter frigivning, (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år

2020-10-25 i Påföljder
FRÅGA |Det kom idag en 16 årig kille hem till mig varav på jag försöker avvisa honom flera gånger, samt min mamma. Han drar ut mig och försöker slå mig varav han missar. Jag ber han återigen att gå men han säger då "kom ut så ska jag bryta dina armar". Varav på jag ringer polisen. Polisen förhör mig och slutsatsen blir att han ska bli "ungdomsutredd" för olaga hot samt försök till misshandel. Vad för straffpåföljd kan han få?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vilket straff en 16-åring skulle kunna få om denne blir dömd för försök till misshandel och olaga hot. MisshandelDen som tillfogar annan person kroppsskada kan dömas till fängelse högst två år (3 kap. 5§ brottsbalken). Den som försöker misshandla annan kan också dömas för brott (3 kap. 11§ brottsbalken), om man har påbörjat brottet men inte fullbordat det, och det fanns fara för att handlingen skulle leda till att brottet fullbordades. Då kan man dock komma under straffskalan för fullbordad misshandel. Beroende på omständigheterna kring händelsen så motsvarar oftast en knytnävslag en månads fängelse. Då jag inte vet så mycket om dessa omständigheter är det svårt för mig att säga vad detta skulle motsvara, men sannolikt några få månaders fängelse. Olaga hot Den som hotar någon annan med brottslig gärning, som är ägnat att framkalla rädsla hos den andra, kan dömas för olaga hot till böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ brottsbalken). Beroende på vad man säger, omständigheterna kring hotet och liknande, så hamnar man alltså på böter eller fängelsenivå. I detta fall skulle jag säga att hotet innefattar kroppsskada, och inte ett hot till livet, så jag skulle säga att gissningsvis är man bötesnivå eller ett ganska lågt fängelsestraff. StraffVid valet av påföljd ska tingsrätten beakta saker som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Då personen dessutom är under 18 år kommer han i första hand få en ungdomspåföljd. Man får även så kallad ungdomsrabatt när man är yngre, och då finns det även en möjlighet att man endast hamnar på ett bötesstraff (29 kap. 7§ brottsbalken).Om straffet hamnar på fängelsenivå skulle gärningspersonen i detta fall förmodligen dömas till antingen ungdomsvård (32 kap. 1§ brottsbalken) eller ungdomstjänst (32 kap. 2§ brottsbalken). Om straffet på grund av straffrabatten går ned på bötesnivå skulle det istället bli ett förhållandevis högt bötesstraff istället. Men i valet mellan ungdomstjänst och dagsböter ska tingsrätten hellre välja ungdomstjänst om detta är tillräckligt ingripande. SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga något med någon vidare säkerhet, dels då jag inte vet så mycket om omständigheterna kring händelsen, dels då det är en individuell bedömning som tingsrätten gör i varje enskilt fall, både avseende straffmätningen och påföljdsvalet. Men skulle jag gissa utifrån informationen du skrivit, skulle jag säga att om personen blir dömd för båda brotten, skulle det förmodligen bli ett bötesstraff eller ungdomstjänst. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad innebär gallring av uppgifter i belastningsregistret?

2020-10-24 i Påföljder
FRÅGA |Hej, om man har begått ett brott och det finns med i belastningsregisteret/brottsregistret och straffet blev böter, då gallres det efter fem år? Betyder det nästa gång polisen gör en "slagning" på dig så kommer dem inte kunna se brottet alls likväl om man går till domstol för något annat brott efter att det tidigare brottet har gallras kommer då inte domstol se det tidigare brottet? Om de kan se, kommer då det föregående brottet och det aktuella stå i brottsregistret? Tack för hjälpen!
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister. När gallras belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller huvudsakligen domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 §). Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid beroende av vilken brottspåföljd man ålagts.Har man dömts till böter gallras brottet ur belastningsregistret fem år efter domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten (17 § nionde punkten). Gallring innebär att de aktuella uppgifterna ska förstöras och tas bort från registret vilket innebär att de inte längre kommer vara synliga. Kan man se tidigare brottslighet någonstans?När ett brott gallras från belastningsregistret innebär det att uppgiften förstörs och den finns därför inte längre med i registret och kan därmed inte ses av någon. Om du blivit dömd till påföljd av en domstol är dock domen fortfarande en offentlig handling som kan begäras ut. Det innebär att man fortfarande kan se att du blivit dömd för brott om man kan leta upp den aktuella domen, men det går inte att se genom en slagning i belastningsregistret. Brott som gallrats går alltså inte att se genom en slagning i något register men själva domen försvinner inte, men man måste då som utgångspunkt begära ut den från den aktuella domstolen och kan inte bara göra en slagning för att få upp den. Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar