Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?

2020-07-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag undrar hur länge min prick i belastningsregistret finns kvar? Har redan en prick när jag åkte dit för snatteri från 3 år sen och i år så fick jag en fortkörningsböter oxå... Jag undrar om fortkörningsbötern kommer påverka tiden för snatteriet att försvinna ur belastningsregistret att pricken blir kvar längre
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge en prick finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man ådömdes för brottet. Om du till exempel dömts till böter för snatteri (ringa stöld) försvinner pricken i ditt belastningsregister efter fem år, enligt 17 § 9 punkten lag om belastningsregister. Det är endast beroende av den påföljd du fick för just det brottet. Att du nu fått fortkörningsböter kommer alltså inte att påverka tiden för när din prick för snatteriet i registret försvinner. Vänligen,

Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?

2020-07-02 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan blev precis dömd för grovt penningtvätt och straffpåföljden blev villkorlig dom samt dagsböter 100x80 dvs 8000. Hur länge står detta med i mitt belastningsregister ? Och när börjar tiden "ticka" är det från när domen vunnit laga kraft eller från när "brottet" skedde?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret beror på vilket straff du har dömts till. Du beskriver att du dömts till dagsböter och villkorlig dom. Vid dagsböter ensamt gallras uppgifterna från belastningsregistret fem år efter dom. I ditt fall behöver dock också ses till den villkorliga domen.Vad gäller villkorlig dom är tiden för belastningsregistret då beroende av din ålder. Om du var under 18 år vid tidpunkten för brottet finns uppgifterna kvar i belastningsregistret fem år efter dom. Om du var över 18 år vid tidpunkten för brottet finns uppgifterna kvar i tio år efter dom. Med "efter dom" avses den dag dom eller beslut meddelades av domstolen. Det innebär att tiden börjar "ticka" från den dagen dom eller beslut meddelades i högsta instans.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Påföljd för ringa stöld och olovlig körning

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag är en kille på 16 år. Jag tog några saker från olika affärer med en kompis och blev sedan tagen för det (ubgefär 900kr) dom sa det är ribga stöld min kompis var 15 då och jag 16. Inte så mycket hände men sen ngra månader efter tog jag min pappa bil och körde ute ensam på natten polisen blinkade med blåljus och jag bare gasade ifrån dom några dagar senare kom dom hem till oss och jeg erkände at det var jag som körde biler (fof 16år) jag blev kallad till et soccmöte och två förhör det ena förhöret var pga bilen och det andra var pga ringa stölden nu säger dom att jag ska i rättegång för olovlig körning och stöld så jag undrar vad för straff kan jag få? Vet inte om det var ringa stöld på rettegångrn eller om det var normalgraden av stöld
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Värdegräns och påföljd för ringa stöldUtgångspunkten är att värdegränsen för ringa stöld, vid butikstillgrepp, ligger på 1250 kronor. Detta enligt en relativt ny avkunnad dom från Högsta Domstolen (värdegränsen låg tidigare på 1000 kronor). Eftersom värdet av de saker som du tillgripit inte överstiger värdegränsen bör det bedömas som en ringa stöld. I 8 kap. 1 § BrB framgår det att "den som olovlige tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år". Den praktiskt tillämpbara straffskalan för stöld blir alltså fängelse i 14 dagar till fängelse i högst två år.Om värdet på det som stulits är ringa, och övriga omständigheter vid brottet också är att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § BrB. Olovlig körningEnligt 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska den som "för någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader". SammanfattningFrån det att man fyller 15 år är man straffmyndig och kan dömas för de brott man begår. Unga kan under vissa förutsättningar dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. De kan också dömas till andra straff, till exempel böter och villkorlig dom.Det är svårt att med exakthet säga vilket påföljd du kan vänta dig av domstolen. Det finns en rad faktorer som domstolen ska ta hänsyn till, exempelvis tidigare domar, om det finns behov av vård, osv. Straffvärdet för den olovlig körningen ligger på böter och den ringa stölden har likaså ett straffvärde på böter. Jag kan tyvärr inte svara på hur de kommer bedöma i det enskilda fallet.Med vänliga hälsningar,

syns grovt rattfylleri och narkotikabrott i belastningsuttrag om man ska jobba med barn?

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag är idrottslärare för en skola och de kräver ett utdrag från belastningsregistret. Om jag skickar en det som är markerat "jobba med barn annan verksammhet", syns då grovt rattfyleri? Samt ringa narkotikabrott? Mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du ska arbeta med barn och ungdomar krävs det att du uppvisar ditt belastningsregister på begäran av arbetsgivaren. (1 § lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn). Detsamma gäller enligt skollagen för den som erbjuds anställning inom förskola eller grundskola. (Skollagen 2 kap. 31 §) Det är dock endast ett begränsat utdrag som ska lämnas vid arbete med barn. (9 § stycke 2 punkt 6 Lagen om belastningsregister) Det betyder att registerutdraget endast ska innehålla uppgifter om brott som rör mord, dråp, grov misshandel, människorov, olika sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott (22 § stycke 3 Förordning om belastningsregister). Narkotikabrott och rattfylleri nämns inte enligt stycke tre och det kommer inte synas i det utdrag du är skyldig att lämna. Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh,

När kan man hamna i belastningsregistret?

2020-07-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej, om man har gjort ett brott och blivit tagen för det men inte fått några följder av det, inget brev hem heller eller så, finns det då fortfarande en risk att det skulle kunnat hamna i ens belastningsregister?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du begått ett brott och att polisen varit inblandad i detta, men att du ännu inte fått information om någon påföljd eller fortsatt utredning. Jag kommer först att redogöra allmänt för när man hamnar i polisens belastningsregister och sedan för vad som gäller i ditt fall. Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du har fått påföljder för brott. Det är alltså först när du fått en fällande dom med en påföljd, fått en straffvarning eller godkänt ett strafföreläggande som brottet registreras i polisens belastningsregister. Om ett anmält brott inte leder till någon dom registreras det inte i belastningsregistret.Det framgår inte av din fråga om du godkänt strafföreläggande eller fått en straffvarning, jag kommer därför att utgå ifrån att detta inte skett. Det verkar då som att polisen inte gått vidare med utredningen för det brott du var misstänkt för. I det fallet kommer det alltså inte att registreras i belastningsregistret. Du kan läsa mer om polisens belastningsregister samt gallringsreglerna (tiden för när uppgifterna tas bort) på polisens hemsida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Påföljd för bidragsbrott

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej.2018 fick jag ett heltidsjobb. Men första månaden var jag timanställd. Kontaktade AF och frågade om det var ok att få a-kassa fram till jag fick min första månadslön den 25/9. De sa att det gick bra. Nu har jag blivit anmäld för bidragsbrott och ska betala tillbaka 16 000 kronor. Har fått en avbetalningsplan på 3 månader. Har aldrig blivit döms för något innan. Kan jag få fängelse för detta eller kommer jag få villkorlig dom med dagsböter?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bidragsbrott regleras i Bidragsbrottslag (2007:612).Av 2 § i lagen framgår det att den som gjort sig skyldig till bidragsbrott döms till fängelse i högst två år. Anses brottet vara ringa dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att säga vilken påföljd du kan vänta dig vid en ev. fällande dom. Normalstraffet för bidragsbrott är villkorlig dom och dagsböter. Om brottet bedöms som ringa, dvs. om den felaktigt utbetalade summan är låg eller om det finns andra omständigheter som gör att brottet bedöms som mindre allvarligt, blir straffet i allmänhet enbart böter. Eftersom du sedan tidigare är ostraffad och det rör sig om en relativt liten summa lär påföljden stanna på böter alternativt villkorlig dom och dagsböter. Det är dock svårt för mig att säga hur domstolen kommer bedöma i det enskilda fallet.Med vänliga hälsningar,

Påföljd - ringa narkotikabrott

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Hur många ringa narkotikabrott för eget bruk ska man åka fast för innan det blir fängelse ?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Om narkotikabrottet som avses i 1 § 1 stycket Narkotikastrafflagen med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet anses som ringa döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Även om det här nämns fängelse som påföljd är det ovanligt att fängelse döms ut vid ringa narkotikabrott. Vad krävs för att dömas till fängelse? För att bestämma vilken påföljd som ska tilldelas ett visst brott sker en så kallad straffmätning (29 kap. 1 § 2 stycket Brottsbalken). Målet med en straffmätning är att man kommer fram till ett straffmätningsvärde, som vanligtvis brukar användas för vidare bedömning om vilken påföljd som är lämplig för brottet, om så är böter, fängelse eller villkorlig dom. En straffmätning kan sägas mäta hur klandervärt ett visst begånget brott är. Vid straffmätningen tas hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet, såsom bland annat vilken kränkning brottet inneburit (29 kap. 1 § 2 stycket Brottsbalken). Utöver detta räknas s.k. försvårande och förmildrande omständigheter in i bedömningen (29 kap. 2-3 §§ Brottsbalken). Även eventuellt återfall i brott inverkar på bedömningen (29 kap. 4 § Brottsbalken), samt den s.k. ungdomsrabatten (29 kap. 7 § Brottsbalken). Straffrabatten innebär att den som är under 21 år får en reduktion på ett eventuellt straff. Presumtion mot fängelse När straffmätningsvärdet bestämts kommer man fram till om brottet är på fängelsenivå eller inte. Problemet med ringa narkotikabrott och att utdöma fängelse kommer i den presumtion mot fängelse som finns för ringare brott (30 kap. 4 § Brottsbalken). Förenklat krävs det att presumtionen "bryts igenom" för att fängelse ska kunna utdömas. Det som kan bryta igenom presumtionen är dels straffvärdet för brottet, dvs det som ovan beskrivits, brottets art och återfall i brott. Ett ringa narkotikabrott får sällan ett straffvärde som motsvarar fängelse. Det är inte heller ett artbrott. Det som då kan bryta igenom presumtionen är återfall i brott. Här krävs dock att båda brotten rör "särskilt allvarlig brottslighet", vilket motsvaras av ett straffvärde på fängelsenivå. I och med att ett ringa narkotikabrott sannolikt inte kan få ett straffvärde som motsvarar fängelsenivå bryts inte presumtionen igenom. Därav är det väldigt liten sannolikhet att någon som även begår fler brott av ringa narkotikabrott skulle dömas till fängelse. Mer sannolikt är andra påföljder. Vänligen,

Om straffmyndighet

2020-06-29 i Påföljder
FRÅGA |det är en tjej som bråkat med mig och gjort så jag får all skit och för att bevisa för lärarna att hon bara ljuger så har jag spelat in vårat samtal kan jag få böter?denna tjej har mordhotat,busringt,skrivit till mig att jag är en mobbare och hon kommer undan det så sjukt lätt hon försöker provocera mig när hon skriver ditten och datten hon gör ALLT för att skapa drama och få mig i skit så gjorde jag verkligen något fel och kan hon få straff för vad hon gjort? eftersom vi båda är 08or= 11/12 år
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst av brottsbalken (BrB).En förutsättning att kunna dömas till påföljd för brott är att man fyllt 15 år, den så kallade straffmyndighetsåldern (1 kap. 6 § BrB). Eftersom varken du eller tjejen du pratar om fyllt 15 år kan ni alltså inte få varesig böter eller andra straff för sådant som ni gör. Det är istället andra samhällsfunktioner, såsom socialtjänsten, som kan kopplas in när unga begår brott (se exempelvis 5 kap. 1 § socialtjänstlagen).Mår du dåligt av situationen vill jag råda dig att vända dig till någon vuxen som du känner förtroende för och förklara hur du känner. Det kan vara din skolas kurator, någon lärare, dina föräldrar, någon annan släkting, socialtjänsten eller varför inte BRIS? Mer information om vilken hjälp BRIS erbjuder hittar du på denna länk. Även om vi i Sverige inte bestraffar så unga personer som du och tjejen du pratar om, så finns det gott om andra organisationer och myndigheter som jag hoppas kan hjälpa dig i din situation.Jag hoppas att situationen löser sig för dig!Vänligen,