Vad är påföljden för snatteri i Spanien?

2021-08-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Om man blir tagen för snatteri i spanien vad kommer hända då? Får man böter ?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Stjäl du något som är värt under 400 euro, det vill säga cirka 4000 kronor, räknas det som en typ av förseelse som ger ett mindre straff. Detta kan sägas motsvara snatteri i vår lagstiftning. Blir man tagen för en sådan förseelse gäller i regel att böter tilldelas.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur gamla brott kan man anmäla?

2021-08-27 i Påföljder
FRÅGA |Jag och en vän blev utnyttjade som barn av en äldre släkting under flera år. Har försökt att förtränga det som pågick under flera år. Kan vi göra en anmälan fastän det var för över 30 år sedan? Vi har hittat brevväxling där det framkommer mycket fakta om vad som hände och vad vi förträngt. Om det inte kan väckas ngt åtal, kommer anmälan ändå finnas kvar i polisregistret?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du dels undrar över om någon kan bli dömd för något som den gjorde för över 30 år sedan, och dels (om den första frågan besvaras nekande) om en polisanmälan för ett sådant brott ändå kommer finnas kvar i polisens register. Tyvärr kan jag inte ge något konkret svar på om det du och din vän blev utsatta för kan leda till åtal eller inte då det beror på vilket sätt ni bli utnyttjade på och hur gamla ni var vid det tidpunkten. I det följande går jag emellertid igenom vad som gäller och förhoppningsvis ger det dig lite klarhet i om du kan nå framgång med ett åtal eller inte. Inledningsvis kan jag dock kort svara på din andra fundering om polisanmälningar sparas. Alla anmälningar som kommer inte till polisen sparas i deras anmälningssystem. Däremot kan man inte vända sig till polisen och fråga om huruvida en person har blivit polisanmäld eller inte. Preskriptionstid för olika typer av brottSå fort ett brott har begåtts börjar dess preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden kan beskrivas som den tid en åklagare har på sig att väcka åtal för ett brott för att det ska vara möjligt för målet att gå till domstol och för att gärningsmannen eventuellt ska dömas. Olika typer av brott har dock olika lång preskriptionstid. Generellt sett kan sägas att ju grövre ett brott är, desto längre tid har man på sig att åtala personen den misstänkta personen. Reglerna om preskriptionstid finns i brottsbalken (hädanefter förkortat BrB).1. För brott som inte kan leda till fängelse i mer än ett år gäller en preskriptionstid om två år. Exempel på sådana brott är olaga hot och ofredande. 2. För brott som kan leda till ett längre fängelsestraff än ett år men inte mer än två år gäller en preskriptionstid om fem år. Exempel på sådana brott är misshandel av normalgraden och olaga tvång. 3. För brott som kan leda till ett längre fängelsestraff än två år men inte mer än åtta år gäller en preskriptionstid om tio år. Exempel på sådana brott är grovt olaga hot, grov misshandel och grovt olaga tvång.4. För brott vars svåraste straff är fängelse på viss tid över åtta år gäller en preskriptionstid om 15 år. Exempel på ett sådant brott är synnerligen grov misshandel. 5. För brott som kan leda till fängelse på livstid gäller en preskriptionstid om 25 år. Exempel på ett sådant brott är grov mordbrand. (35 kap. 1 § BrB)Brott som aldrig preskriberasDet finns dock vissa brott som aldrig preskriberas och som det med andra ord således inte finns någon tidsbegränsning för åtal av. Exempel på sådana brott är våldtäkt eller grov våldtäkt, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år. Våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn är också exempel på brott som inte preskriberas. (35 kap. 2 § 1 st. BrB)Viktigt att notera är dock att det nu sagda om brott som inte har någon preskriptionstid endast gäller om gärningsmannen är 21 år eller äldre. Om en gärningsman vid tidpunkten för ett brott var yngre än 21 år gäller preskriptionstiderna såsom jag beskrev dem under rubriken " Preskriptionstid för olika typer av brott" här ovan. (35 kap. 2 § 2 st. BrB)Avslutningsvis vill jag tillägga att det är fullt möjligt att anmäla brott även om preskriptionstiden har löpt ut, det kommer dock inte kunna leda till att någon blir dömd för det anmälda brottet. Vill du göra en polisanmälan kan du läsa mer om hur du bör gå tillväga på polisens hemsida här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avräkning häktestid

2021-08-18 i Påföljder
FRÅGA |Om man får 5 år och sitter 8 månader i häkte med restriktioner.Hur länge sitter man då?Om kriminalvården gör fel hur går man vidare med den frågan
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Om den som blivit dömd till ett fängelsestraff varit frihetsberövad i minst 24 h, ska den tiden räknas av från straffet (2 § i Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). Om man suttit i häktet i 8 månader och får ett straff på 5 år, lär man sitta i ytterligare 4 år och 4 månader. Jag förstod din fråga så att du undrar vad man kan göra ifall kriminalvården gör fel eller om man är missnöjd med restriktionerna. Om du exempelvis skulle varit missnöjd med restriktionerna, kan du överklaga det beslutet. Då överklagar du först till kriminalvårdens regionkontor, finner du att även deras beslut är felaktigt, kan du överklaga det beslutet till förvaltningsrätten. Mer om detta här. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad är påföljderna för osant intygande?

2021-08-09 i Påföljder
FRÅGA |Risker med osant intygande till banken? Situationen är sådan att jag är en "accidental american", dvs född och uppvuxen i Sverige men då min ena förälder hade dubbelt medborgarskap blev även jag amerikansk medborgare per automatik vid födseln. Detta ställer till problem för mig med banken då de enl FATCA-avtalet är skyldig att rapportera alla amerikanska medborgare till amerikanska skattemyndigheten. Vill försöka undvika detta då då jag skulle bli tvungen att deklarera i USA. Jag skulle aldrig vara skyldig amerikanska staten pengar (svensk skatt kan kvittas 1:1 tack vare skatteavtalet) men jag skulle däremot behöva lägga stora summor på en skattejurist/revisor årligen då deklarationen är för komplex för att göra själv.Fick nyligen ett brev från Nordea med frågor om medborgarskap. Formuläret avslutas med"Jag försäkrar på heder och samvete att information om min skattehemvist och skatteregistreringsnummer är korrekt och med sanning överensstämmande. Informationen kan komma att användas för rapporting som banken är skyldig till enligt lagkrav. Om min information rörande skattehemvist och skatteregistreringsnummer ändras eller inte längre är tillämplig förbinder jag mig till att uppdatera informationen inom 30 dagar"Vilka risker (i en svensk kontext) finns om jag väljer att svara nej på frågan om amerikanskt medborgarskap och skriver under dokumentet?Om det uppdagas, vad lär hända då, och vad skulle det kunna få för påföljd?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!Osant intygandAtt lämna ett osant intygande är kriminaliserat i brottsbalken. Brottet osant intygande kan begås om en person i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende (15 kap. 11 § Brottsbalken). Ditt agerande om att du potentiellt osant intygar att du inte är amerikansk medborgare skulle med all trolighet innebära att du gör dig skyldig till osant intygande.PåföljderDe straffrättsliga påföljderna för osant intygande kan bli böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 11 § Brottsbalken). Om brottet kan anses vara grovt kan påföljden bli fängelse upp till två år (15 kap. 11 § andra stycket brottsbalken).Potentiellt kan det även bli aktuellt med civilrättsliga påföljder för dig. Civilrättsliga påföljder innebär att banken möjligen kan få skadeståndskrav mot dig om du skulle bryta ett avtal ni har sinsemellan eller om ditt osana intygande medför att banken blir skadeståndsskyldig mot en tredje part. Det är svårt att säga exakt vad som skulle kunna hända i ditt fall. Troligen riskerar du inte att hamna i fängelse, men påföljderna i det svenska rättssystemet kan möjligen bli böter eller en villkorlig dom. Sen kan även, som tidigare nämnts, civilrättsliga påföljder inträdda mellan dig och din bank i ert förhållande som parter. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du även vända dig till info@lawline.seMvh,

Vilken påföljd kan det bli om man döms för bedrägeri? Kan det vara bra att anlita en försvarare?

2021-08-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Min man är just nu misstänkt för bedrägeri, han har aldrig varit misstänkt förut eller blivit dömd, är alltså ostraffad, är idag 34 år gammal har fru och två barn och har fast jobb sedan några år tillbaka. Har ännu inte fått veta vad det gäller mer än att han ska in på förhör misstänkt för bedrägeri. Har homom veterligen begått EN oaktsam handling för 2-3 år sedan då en person vilseleder honom till att skriva på ett papper så denne kunde ta ut pengar från en bostadsförening vi var medlemmar i. Detta fick han veta i efterhand när det uppdagades av övriga medlemmar men att detta ska ha blivit löst genom att hon betalat tillbaka summan hon enligt henne "lånade". Detta är det enda som kan ha hänt men tycker det känns osannolikt då det ska vara löst. Avsade sig försvarare när polisen ringde då han inte gjort något. Var detta dumt? Om han skulle bli dömd, vilket straff tror du att han skulle kunna få?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Läs detta först – Jag börjar med att kommentera din fråga om ev. påföljd om det nu är så att din man blir dömd, för att sedan kort säga något om anlitandet av en försvarare. Frågor om påföljdsbestämning är ofta svåra och invecklade, och av nödvändighet kommer även mitt svar i den delen bli väldigt utförligt. Vill du bara ha ett snabbt, sammanfattat svar på dina frågor kan du titta alldeles i slutet på vad jag skriver här.Vilken påföljd kan bli aktuell här? Du anger att det är bedrägeri din man är misstänkt för, så jag tar detta brott som utgångspunkt för mitt svar. Inledningsvis framgår av brottsbalken (BrB) 9 kap. 1 § att påföljden för bedrägeri är fängelse i högst två år. Detta säger dock egentligen i praktiken ingenting om vilken påföljd som blir aktuell, med undantag för att maxpåföljden är just fängelse i två år. Hur påföljden därefter bestäms inom denna s.k. strafflatitud/straffskala sker i det konkreta fallet med hjälp av främst BrB 29 och 30 kap.Utgångspunkten för bestämmandet av påföljd nämns i BrB 29 kap. 1 § och är det så kallade straffvärdet hos brottet eller (för fall där det rör sig om flera brott) den samlade brottsligheten. Vid bedömningen av straffvärdet beaktar man:- dels vad brottet/brottsligheten objektivt sett haft för verkningar, dvs. den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit,- dels gärningsmannens subjektiva inställning eller grad av klandervärt tänkande/resonerande när brottet begicks, dvs. "vad den tilltalade insett eller borde ha insett" om brottets verkningar, samt de avsikter eller motiv som gärningsmannen haft.Detta innebär alltså lite förenklat att ju större skada/kränkning/fara gärningen kan sägas ha medfört, respektive ju mer ont uppsåt eller klandervärda avsikter gärningsmannen haft, desto högre anses "straffvärdet" för gärningen vara. Omvänt kan sägas att en gärning som kanske egentligen inte varit så skadlig/farlig i det konkreta fallet, och/eller om gärningsmannen kanske inte insåg eller menade något särskilt illa med den, leder detta till att straffvärdet anses vara lägre.I ert fall nämner du att din man vilseletts (och alltså kan sägas ha varit ovetande) om vad han gjorde och inte tycks ha haft någon aning om vad påskrivandet av pappret fått för verkningar. Dessutom tycks den faktiska "objektiva" skadan ha gottgjorts (om den uppgiften nu stämmer) genom att de uttagna pengarna betalats tillbaka till föreningen. I övrigt kan jag ju inte säga så mycket om situationen om det nu inte skulle röra sig om denna händelse, men i mitt svar utgår jag för enkelhetens skull från att det är denna som polisen har i åtanke.Straffvärdet för detta misstänkta bedrägeri i ert fall kan utifrån detta resonemang sägas vara tämligen lågt. Blir det då ens tal om fängelse i din mans fall? Till att börja med framgår tydligare, genom BrB 26 kap. 1 § andra stycket, att längden på ett eventuellt fängelsestraff i detta fall får bestämmas inom intervallet 14 dagar till två år. Dock måste domstolen i varje fall göra en avvägning huruvida fängelse är den "rätta" påföljden jämfört med icke-frihetsberövande alternativ. Detta framgår i BrB 30 kap. 4 § där det anges att domstolen vid påföljdsvalet ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, bland annat så kallade "billighetsskäl" dvs. ömmande eller förmildrande omständigheter som listas i BrB 29 kap. 5 § (jag återkommer till dessa).Som skäl för fängelse får domstolen enligt BrB 30 kap. 4 § andra stycket endast beakta tre saker (och måste kunna luta sig mot åtminstone en av dessa tre saker), nämligen:- att brottets straffvärde påkallar det (dvs. att straffvärdet är så högt att det motiverar fängelse). I praxis anses det att straffvärdet måste vara så allvarligt att det kan sägas motsvara fängelse i minst ett år, enligt ett förarbetsuttalande (på s. 100 i denna länk) som domstolarna regelmässigt följer.- att brottet är av en sådan art att det motiverar fängelse (här kan kort sägas att bedrägeri dock inte anses vara ett s.k. "artbrott" och alltså inte leder till fängelse bara för att det är tal om bedrägeri i sig).- att gärningsmannen nu återfallit i brott (i lagtextens ord "att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott").I ert fall kan jag inte se att det är tal om något av dessa skäl för fängelse. Domstolarna brukar enligt praxis bestämma straffvärdet till ganska nära minimum i straffskalan om det inte är tal om svårare händelser, dvs. motsvarande 14 dagars fängelse i ert fall. Det är ju som sagt tal om en ganska (relativt sett) "mild" handling din man råkat företa sig, så straffvärdet i ert fall motsvarar förmodligen 14 dagars fängelse. Straffvärdet motiverar alltså knappast fängelse här. Inte heller är det tal om något "artbrott", och du anger dessutom att din man inte begått brott (åtminstone inte blivit lagförd för något brott) tidigare.Som skäl mot fängelse (dvs. skäl för en icke-frihetsberövande påföljd) kan nämnas t.ex. följande skäl (som skulle kunna vara relevanta i ert fall beroende på de närmare omständigheterna) som listas i den ovan nämnda BrB 29 kap. 5 §:- en ovanligt lång tid har förflutit sedan brottet begicks "i förhållande till brottets art" (det har i ert fall gått hela 2-3 år sedan det misstänkta brottet ska ha begåtts)- din man lider men av att han på grund av brottet blir/kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårhet i yrkes- eller näringsutövning (din man har ju fast jobb, och fängelse skulle kunna leda till att han tvingas sluta, något ni bör påpeka om så är fallet)- någon annan omständigheter föreligger som påkallar att din man får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar (här nämns som exempel i förarbetena och den rättsliga litteraturen att ett straff på ett orimligt sätt drabbar någon annan, särskilt barn såsom era egna).Mot bakgrund av detta finns det alltså egentligen ingenting som talar för att din man bör dömas till fängelse, utan snarare desto mer som talar MOT detta (om han nu skulle bli dömd för det påstådda bedrägeriet). Vad är då de tänkbara alternativa, icke-frihetsberövande påföljderna?Villkorlig dom anses vara en lindrigare påföljd än fängelse, och innebär helt enkelt i praktiken att den tilltalade bara får en slags "varning" och alltså inte får något straff, men däremot en prövotid på två år (se BrB 27 kap. 3 §). Vid påföljdsvalet ska rätten som skäl för villkorlig dom beakta om det "saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet". Ett annat skäl för villkorlig dom är att den tilltalade samtycker till samhällstjänst. Detta framgår av BrB 30 kap. 7 §. Villkorlig dom ska som utgångspunkt förenas med dagsböter enligt BrB 27 kap. 2 § och BrB 30 kap. 8 § (även om böter inte ingår i straffskalan för bedrägeri).Skyddstillsyn anses också vara lindrigare än fängelse, och innebär i korthet att den tilltalade släpps fri men sätts under prövotid på tre år samt övervakning (se BrB 28 kap. 4 och 5 §). Skyddstillsyn får förenas med dagsböter (även om böter inte föreskrivs för bedrägeri) men inte som utgångspunkt, utan om det krävs med hänsyn till straffvärdet, brottets "art" eller den tilltalades tidigare brottslighet. Detta framgår av BrB 28 kap. 2 § samt 30 kap. 10 §.Det är dessa två påföljder jag kan tänka mig att det eventuellt blir fråga om för din man. Vilken av dessa det faller på kan jag så klart inte uttala mig om, men valet görs alltså i princip utifrån de kriterier jag nyss nämnt. Om jag ska säga något om er situation kan jag tänka mig att din man, om han döms, får villkorlig dom (kanske inte ens i kombination med böter) med tanke på att situationen med föreningen tycks ha löst sig själv över tid, din man inte lär begå brott igen, och för att jag har svårt att se varför påföljden skulle behöva vara mer kännbar/ingripande än en slags "varning" i ert fall.Något om anlitandet av försvarare – Den misstänkte får själv föra sin talan, men denne får så klart även biträdas av försvarare. Detta anges i rättegångsbalken (RB) 21 kap. 1 och 3 §.Dessutom anges i RB 21 kap. 3a § att offentlig försvarare (främst en advokat, enligt RB 21 kap. 5 §) på begäran ska förordnas för den som är misstänkt för ett brott där det inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse. Eftersom det är föreskrivet ett strängare straff än så för bedrägeri har alltså din man rätt att begära en offentlig försvarare. En privat försvarare får ni anlita själva om så önskas, alldeles oavsett om han har rätt till en offentlig försvarare eller inte.Det är svårt att generellt säga om det är rätt/fel eller dumt/klokt att anlita en försvarare, vilket du ju undrar. Det beror ju på hur ens egna förutsättningar (t.ex. ekonomiska) och preferenser som misstänkt/tilltalad ser ut. En privat försvarare anlitar man på vanlig avtalsbasis och man betalar denne själv enligt avtalet. Även en offentlig försvarare kan kosta pengar om man döms för brottet, då man i så fall kan få stå för hela försvarskostnaden själv enligt RB 31 kap. 1 § som en del av rättegångskostnaderna. Allmänt sett har man nog mycket att vinna på att anlita en försvarare och således inte behöva stå ut med mer tråkigheter från de rättsvårdande myndigheternas sida än vad som egentligen behövs – en försvarare är ju ett sätt att "dämpa fallet". Som det heter i RB 21 kap. 7 § ska en försvarare "med nit och omsorg" tillvarata den misstänktes rätt och i det syftet "verka för sakens riktiga belysning". Åtminstone om du och din man har råd tror jag personligen att ni gör bäst i att anlita en försvarare i den fortsatta processen.Sammanfattningsvis, och i korthet, tror jag att påföljden (om din man nu skulle dömas för det påstådda bedrägeriet) blir tämligen lindrig, sannolikt villkorlig dom eller skyddstillsyn. Det kan också vara en bra idé att anlita en försvarare i det här ärendet.Hoppas mitt svar har varit till hjälp för er!Med vänlig hälsning,

Hur länge finns en "prick" i belastningsregistret kvar?

2021-08-20 i Påföljder
FRÅGA |HejJag fick dom 2013-03-27 för urkundsförfalskning (14 KAP 1§ 1 BRB) som skedd under 2010-06-07-2012-02-22 och villkorlig dom(29 KAP 7 § 1 ST BRB). Hur längre kommer belastningen finnas registrerad i belastningsregistret innan den tas bort?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du blivit dömd för brottet urkundsförfalskning varpå påföljden blev villkorlig dom och att du nu undrar hur länge denna "prick" kommer att sitta kvar i belastningsregistret. Vad menas med att ha en "prick" i belastningsregistret?När det talas om att ha en prick i brottsregistret så avses att man finns registrerad i belastningsregistret. Här registreras alla domar som en person ådömts. Det framgår även om man mottagit ett strafföreläggande från åklagaren eller en ordningsbot direkt av polisen. Detta innebär alltså att om man blir tilldelad en bot för fortkörning, så är detta således något som kommer att finnas tillgängligt i belastningsregistret. Utöver dessa så registreras även en del andra uppgifter, ex. om en viss person blivit tilldelad ett kontaktförbud. Det kan även förekomma att domar från utlandet registreras i belastningsregistret. Hur länge kommer "pricken" att finnas kvar i belastningsregistret?Detta beror helt enkelt på vilket straff/vilken påföljd man blivit tilldelad. I din bakgrundsinformation anger du att påföljden blev villkorlig dom. En skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen (fem år om man var under 18 då brottet begicks). Viktigt att komma ihåg är att om man döms till någon ny påföljd för något nytt brott medan man fortfarande är med i registret, så kommer den gamla anmärkningen/pricken finnas kvar i registret fram tills att den senaste domen gallras ut. Återkom gärna vid fler funderingar!Vänliga hälsningar.

När gallras uppgifter om rättspsykiatrisk vård ur belastningsregistret?

2021-08-10 i Påföljder
FRÅGA |Hej, om en person blir dömd till försök till mord men får rättspsykiatrisk vård som påföljd, hur lång tid dröjer det tills att brottet inte finns med i belastningsregistret? mvh
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter om överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras från belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.När gallras uppgifter ur belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Vad gäller uppgifter om överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras sådana uppgifter tio år efter utskrivningen/straffets avtjänande (17 § åttonde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Observera dock att det i händelse av nya anteckningar i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras innebär att ingen av uppgifterna ska gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Den längsta tiden en uppgift om överlämnande till rättspsykiatrisk vård kan finnas kvar i belastningsregistret är, i sådana fall, tjugo år. Detta gäller emellertid inte om den nya uppgiften rör penningböter. Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.Vad gäller i ditt fall?När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror således på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifter om överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras alltså tio år efter utskrivningen. Detta förutsätter dock att inga nya brott har begåtts innan det första brottets gallringstid har infallit.Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida.Vänligen,

Kan jag få fängelse eller andra påföljder om jag godkänner ett strafföreläggande?

2021-08-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen på väg in på en festival med 2g mdma och 2G hasch och fick även lämna kissprov, jag har rökt thc i ett par års tid men är förstagångsförbytare, erkände mina brott samt var super lugn, trevlig och visade tydligt att jag tyckte att det var super pinsamt att ens bli påkommen. Jag gick även med på strafföreläggande. Poliserna sa att jag skulle få hem papper med bötesbelopp och att jag var misstänkt för två fall av ringa narkotikabrott, så det jag undrar nu är, kan dom drömma mig till fängelse när dom sagt att jag kommer få böter? Samt vad blir mina påföljder av detta? Razzia? Fler kissprov? Jag har inte heller något körkort och undrar hur det kommer att påverka.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Strafföreläggande är istället för rättegångVid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal i domstol. Strafföreläggandet innebär att den misstänkte föreläggs att betala ett bötesbelopp efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda. Den misstänkte ska därefter godkänna detta belopp omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. (Se 48 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB)). Om den misstänkte inte godkänner föreläggandet, får brottet tas upp på nytt. (48 kap. 3 § RB). Ett strafföreläggande innebär därför att det inte blir någon rättegång. Strafföreläggande kan enbart utfärdas för bötesbrottEn förutsättning för att kunna utfärda ett strafföreläggande är därför att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Strafföreläggande får enbart utfärdas för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom (48 kap. 4 § RB). Ringa narkotikabrott har ett straffvärde om böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen). I regel utdöms enbart böter, vilket innebär att åklagaren har möjlighet att utfärda ett strafföreläggande. Du behöver alltså inte vara rädd för att du ska få fängelse, dels för att det redan verkar vara utfärdat ett föreläggande men också för att ringa narkotikabrott sällan föranleder fängelsestraff. Böter kommer alltså bli din påföljd. Så länge du håller dig drogfri eller från andra olagligheter så att polisen inte får anledning att anta att ett brott har begåtts, så behöver du inte oroa dig för razzia eller kissprov. Din möjlighet att få körkort inom de närmsta fem åren kan påverkas För att få ett körkort måste det bland annat finnas ett giltigt körkortstillstånd (3 kap. 1 § Körkortslagen). För att få körkortstillstånd ska man med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kunna anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. (3 kap. 2 § Körkortslagen). För denna bedömning kontrollerar Transportstyrelsen olika register för de senaste fem åren samt gör en bedömning av om den som ansöker är pålitlig i nykterhetshänseende. I bedömningen tar de bland annat hänsyn till om man har gjort sig skyldig till narkotikabrott. Om man inte är lämplig så får man avslag på ansökan och kan därmed inte få ett körkort. Din möjlighet till körkort kan (men behöver inte) därför vara mer begränsad inom den närmsta fem åren. Sammanfattningsvis är böter den påföljden du kommer få i enlighet med strafföreläggandet. Du behöver inte vara orolig för några andra påföljder eller åtgärder så länge du avhåller dig från brottslighet. Möjligheten att ta körkort kan påverkas av att du blivit dömd för ringa narkotikabrott, i och med att det kan påverka din lämplighet och pålitlighet i nykterhetshänseende. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,