Möjligheten för domstol att beakta omständigheter som provokation m.m

2020-03-09 i Påföljder
FRÅGA |Om en gärningsperson bevisligen lurats/lockats/provocerats till att utföra ett brott i hur stor utsträckningkan en svensk domstol ta hänsyn till detta i skuldfrågan?
Nora Tengnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att nämna 1 kap. 2 § brottsbalken (BrB) som ger uttryck för den så kallade skuldprincipen. Den innebär att för att en handling ska anses som brott måste den ha begåtts uppsåtligen om inte annat är föreskrivet för det aktuella brottet. Att någon har uppsåt betyder ungefär att personen förstår vad den gör, att man är medveten om vad man gör och vad som händer. Det finns olika typer av uppsåt som du kan läsa mer om här. Om en person bedöms ansvarig för att ha begått ett brott finns det ändå möjlighet för domstolen att beakta sådana faktorer som du nämner i din fråga. Enligt 29 kap. 3 § BrB kan domstolen beakta förmildrande omständigheter. Enligt första punkten i den paragrafen ska domstolen beakta om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende, vilket betyder att provokation som du nämner i din fråga absolut är något som domstolen kan beakta. Om det föreligger en sådan omständighet får det betydelse när domstolen bestämmer straffvärdet som är en slags bedömning av hur allvarlig brottet är och därmed vilket straff som bör dömas ut. Det finns också så kallade billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB. Det är också en möjlighet för domstolen att beakta omständigheter som kan leda till ett mildare straff. Även om att luras/locka/provocera inte står som egna punkter i paragrafen lämnar punkt 9 en möjlighet för domstolen att beakta övriga omständigheter som påkallar att den tilltalade ska få ett lägre straff. Sammanfattningsvis finns det olika sätt för domstolen att beakta särskilda omständigheter vid varje fall, exempelvis om en person blev provocerad till att begå ett brott. Jag vill dock förtydliga att det är domstolen som gör en egen bedömning av situationen vilket innebär att det inte går att lova i förväg vad och hur domstolen kommer att säga om olika omständigheter i ett enskilt fall. Jag hoppas att jag kunde förklara hur reglerna i BrB ser ut angående domstolens möjlighet att beakta situationer där gärningspersonen exempelvis blivit provocerad till att begå ett brott. Vänligen,

Belastningsregistret

2020-03-05 i Påföljder
FRÅGA |Hur länge brukar man finnas kvar i polisregistret?
Carolina Olsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du har blivit dömd för att ha begått ett brott hamnar domen i belastningsregistret. I Lag om belastningsregister (se här) finns bestämmelser om när uppgifter ska gallras bort ur registret. Detta är beroende på vilket brott man är dömd för samt vilken påföljd man fått. Det beror även på hur gammal man var när man blev dömd. Exempelvis tas uppgifter bort efter 10 år från det att straffet har avtjänats när det gäller fängelsestraff. Se 16- 17 §§ Lag om belastningsregister för mer specifikt om gallringen för hur länge varje dom finns kvar i belastningsregistret (se här).

Kan man dömas till fängelse för ringa stöld?

2020-03-03 i Påföljder
FRÅGA |HejKan jag och make hamna i fängelse för ringa stöld (900) matbutik?Ostraffade sedan innan, inte använt våld.Betalade varorna men passerade först kassalinjen utan att göra det. Ska på rättegång. Finns på film, så klart. Om vi hamnar i fängelse, sitter vi då samtidigt? Är väldigt orolig. Har många barn.Vill inte vara i från dem. Har ej erkänt, utan vi missförstod varandra. Var ett misstag. Hade inte för avsikt att ta varor utan att betala. Varit på förhör o.s.v. Åtal väckt.Tacksam för snabbt svar.
Fanny Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! I mitt svar kommer jag endast utgå från brottet ringa stöld. I brottsbalken (BrB) finns reglerna om ringa stöld och påföljder. Kan man hamna i fängelse för ringa stöld?Det korta svaret på din fråga är ja. Den som begår ringa stöld döms till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB).Däremot är det inte troligt att ni kommer dömas till fängelse. Domstolen har en skyldighet att försöka välja en lindrigare påföljd. Det finns en grundläggande princip att fängelsestraff så långt som möjligt bör undvikas och generellt sett så håller sig domstolen till de lägre gränserna för straffet, dvs. i ert fall böter och inte fängelse. I vissa fall är dock utgångspunkten omvänd, dvs. att fängelse blir den sannolika påföljden. I ert fall finns det dock inget som pekar på att det skulle bli fängelse för er utifrån det du berättat. Ni har inte använt våld eller är straffade sedan innan. Straffvärdet är lågt och det är inte ett allvarligt brott (30 kap. 4 § BrB). Alltså tror jag inte att ni kommer dömas till fängelse. Det är dock alltid upp till domstolen att bestämma vilket gör att jag inte kan uttala mig med säkerhet. Kan du och din make sitta i fängelse samtidigt?Normalt sett ska man börja avtjäna sitt fängelsestraff inom tre månader från det att domen inte längre kan överklagas, vilket innebär att du och din make förmodligen skulle hamna i fängelse ungefär samtidigt. Oftast är det den andra föräldern eller en släkting som tar hand om barnen till dem som sitter i fängelse. Men om sådan inte finns tar samhället över ansvaret för barnen. HandlingsplanÅterigen, som jag nämnde ovan är det inte troligt att ni kommer dömas till fängelse. Men skulle det ändå bli fängelse så finns det andra möjligheter för dig och din make att ändå få vara med era barn. Den som döms till fängelse i max sex månader kan ansöka om att få en elektronisk fotboja hos kriminalvården. Det innebär att ni kan få avtjäna hela era straff i bostaden istället för fängelse och då behöver ni inte vara ifrån era barn.För att göra en kort sammanfattning finns fängelse i straffskalan vid ringa stöld. Det är däremot inte särskilt troligt att just er påföljd blir fängelse utan det kommer med största sannolikhet bli fråga om böter. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Straffskalor och straffmätning för stöld och ringa stöld

2020-03-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag var på en sminkbutik och tog med mig testparfymer ut från butiken. Dem hade larm och jag tog bort dem sedan gick jag ut och inget hände. Jag fortsatte shoppa i gallerian och ca 2 timmar efter kom en väktare fram och vill att jag skulle följa med in i butiken men jag sa nej. Efter ca 6 månader får jag ett samtal från polisen om detta. Jag undrar hur dem kunde få tag på mig då ingen visste mitt namn och vad kan jag förvänta mig för straff?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om straff för olika brott finns i brottsbalken. Jag kommer först att berätta om vilka brott och straff som aktualiseras i din situation. Sedan kommer jag förklara hur polisen kunde få tag i dina personuppgifter.Vilket brott och straff som kan aktualiserasVilket brott du gjort dig skyldig till och straffet du kan få beror bland annat på värdet på de varor som du tog från affären vid det tillfället.Straffskala för stöldOm varorna du tog var värda mer än 1250 kr sammanlagt så kan du åtalas för stöld. Ifall du använde ett speciellt verktyg för att ta bort larmen från varorna när du tog dem, så kan det tala för att du kommer åtalas för stöld trots att värdet på varorna inte uppgår till 1250 kr. Om du döms för stöld så är straffskalan fängelse i mellan 14 dagar till 2 år. I undantagsvis kan även påföljden stanna vid böter (8 kap. 1 § brottsbalken).Straffskala för ringa stöldOm varorna du tog var värda mindre än 1250 kr sammanlagt så kan du åtalas för ringa stöld. Om du döms för ringa stöld så kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § brottsbalken). Dock är böter den vanligaste påföljden vid ringa stölder.Hur straff och påföljd bestämsNär man ska avgöra hur hårt straff som ska utdömas görs en straffmätning. Bestämmelser om straffmätning finns i 29 kap. brottsbalken. Vid straffmätningen tar man hänsyn till faktorer i det enskilda fallet. Vid bedömningen av vilket straff på de nämnda straffskalorna som blir aktuellt i ditt fall beror på hur allvarligt brottet är och vilken avsikt du haft vid tagandet (29 kap. 1 § brottsbalken). Andra omständigheter som kan påverka straffmätningen är om du tidigare har blivit dömd för brott, om du är yngre än 21 år eller om det finns andra förmildrande eller försvårande omständigheter (29 kap. 2-7 §§ brottsbalken).Vid mindre allvarligare brott finns en presumtion om att inte utdöma fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken). Istället ska fängelsestraff bytas mot annan påföljd, till exempel villkorlig dom och böter. Presumtionen kan bli tillämplig vid mindre stölder, så som i ditt fall.Hur polisen kunde få i dina kontaktuppgifterJag kan tyvärr inte svara exakt på hur polisen fick tag på dina personuppgifter. Dock så finns det ofta övervakningskameror i gallerior så de kan ha fått tag i din identitet på så vis.Med vänlig hälsning,

Vad kommer att hända när jag misskött min övervakning?

2020-03-08 i Påföljder
FRÅGA |Hej. För nio månader sedan blev jag fälld för misshandel. Dom två månaders fängelse, som avtjänas som övervakning, med tillägg att "nykterhets främjande åtgärder" som bestäms av frivården ska ske, alltså inget vårdkontrakt, men nästan. Har nu träffat frivården 18 ggr utan anmärkning, träffar även lekmannaövervakare varannan vecka. Går nu 2 ggr i veckan på beroendemottagningen, blåser och tar antabus. Detta ua tills nu. Varannan månad blodprov (b-peth), ska ej överstiga 0,05, min visade 0,07...hade druckit några öl dagarna före blodprov. Vad kommer troligen hända?Övervakningsnämnd och tätare besök på frivården? Förlängning av övervakningstiden?Tätare blodprov? Känner mig skraj inför detta.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du av domstol dömts för misshandel. Du avtjänar nu straffet genom övervakning i kombination med vård (ej kontraktsvård). Vården innefattar nykterhetsfrämjande åtgärder. Du har skött din övervakning efter vad du ålagts, och har lämnat negativa nykterhetsprover på beroendemottagningen tills nyligen då ditt blodprov översteg gränsvärdet på grund av att du druckit några öl dagarna före provet. Du undrar vad som nu troligen kommer att hända.Eftersom du skrivit att du avtjänar din dom om två månaders fängelse genom övervakning är min utgångspunkt att du dömts till skyddstillsyn. Som dömd till skyddstillsyn står du under övervakning under ett år (28 kap. 5 § brottsbalken, BrB) och en prövotid om tre år (28 kap. 4 § BrB). Under din övervakning är du skyldig att träffa frivården och din lekmannaövervakare efter vad ni bestämt. Du är även skyldig att följa det som domstolen eller övervakningsnämnden bestämt (t.ex. nykterhetsfrämjande åtgärder). Om du missköter din övervakning eller det du ålagts (t.ex. nykterhetskontroller) anmäler Kriminalvården det till övervakningsnämnden. De sanktioner som aktualiseras brukar följa en "sanktionstrappa" (som det brukar informeras om redan när övervakningen börjas). I regel brukar övervakningsnämnden i ett första skede strama upp övervakningen. Uppstramningen kan avse t.ex. föreskrifter om tätare kontakt med frivården, krav att du ska delta i viss programverksamhet eller tätare nykterhetskontroller. Missköts även dessa föreskrifter kan nämnden besluta om en varning. Fortsätter du efter att du fått en varning att missköta dig och nämnden anser att det inte finns andra åtgärder man kan vidta för dig att sköta övervakningen kan nämnden begära att åklagaren ansöker hos tingsrätten om att skyddstillsynen ska undanröjas och att fängelse istället ska utdömas.I ditt fall kan jag inte med säkerhet säg vad som kommer att ske. Mest troligt är att din övervakning kommer att stramas upp något; tätare besök hos frivården och även att du kan åläggas att lämna blodprov oftare än vad du gjort nu. Det är möjligt för övervakningsnämnden att besluta om fortsatt övervakning när ett år gått vid misskötsel. Det är dock mer ingripande och i ett första skede brukar övervakningen i sig stramas upp. Under förutsättning att du sköter det du åläggs enligt de föreskrifterna händer det inte mer heller.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När gallras fängelsevistelser ur belastningsregistret?

2020-03-03 i Påföljder
FRÅGA |När jag var 19 år gammal hamnande jag i taskig situation. Jag begick ett brott tillsammans med mina vänner och hamnade i fängelse med ett straff på 3 månader. Efter frigivningen har jag totalförändrat mitt liv och lever nu ett ordnat liv. Men denna prick gör att jag inte kan söka jobb trots utbildning eller mönstra för försvarsmakten.Finns det något sätt man kan ta bort en prick? Kan man kontakta en domstol? Finns det något man kan göra? Tack!
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gallring ur belastningregistret som Polismyndigheten för regleras i 16-17 § Belastningsregisterlagen.16 § reglerar gallring pga. särskilda händelser, t.ex. frikännande i högre instans.17 § regleras gallring efter viss tid. Enligt punkt 1 och 2 i denna paragraf gallras brott som resulterat i fängelsestraff 10 år efter att straffet avtjänats.Jag hoppas du har fått den hjälp du söker,Med vänlig hälsning,

Är droger/alkohol en försvårande omständighet vid brott?

2020-03-03 i Påföljder
FRÅGA |Är det en försvårande omständighet om någon har använt droger/alkohol vid ett brott? Då tänker jag på andra brott än trafikbrott.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Paragrafen om försvårande omständigheter vid brott finns i BrB 29 kap. 2 §. Där räknas följande omständigheter upp:- Om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,- Om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,- Om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig,- Om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,- Om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,- Om brotten utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,- Om motivet har varit att kränka en person, folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet, - Om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person, eller- Om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, region, Sametinget eller Europaparlamentet.Paragrafen nämner alltså inget om den tilltalade har använt droger eller alkohol vid brottet vilket innebär att det inte är försvårande omständigheter.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är villkorlig dom ett straff?

2020-03-02 i Påföljder
FRÅGA |Fråga om villkorlig dom är ett straff. Jag har en kompis som dömts till endast villkorlig dom för stöld. Han säger att han inte är straffad eftersom han han inte dömts till vare sig vare sig fängelse eller böter. Han säger att påföljden villkorlig dom inte är ett straff enligt svensk lag. Har han rätt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om brott och straff finns stadgade i brottsbalken (BrB).Villkorlig dom är en brottspåföljd i det svenska rättssystemet och klassas därmed som ett straff. Rätten ska döma till villkorlig dom där påföljden inte kan anses stanna vid böter. Villkorlig dom är således ett allvarligare straff än böter (27 kap. 1 § BrB). Villkorlig dom innebär att man får en prövotid på två år. Under prövotiden måste den dömde vara skötsam (27 kap. 3-4 § BrB). Man kan säga att villkorlig dom innebär en varning för den dömde att inte upprepa sitt beteende, som ett gult kort i fotboll. Den dömde får helt enkelt en chans att sköta sig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar