Hur vet jag om jag har en "prick" i belastningsregistret?

2020-03-02 i Påföljder
FRÅGA |Hur vet jag om jag har en prick i registret? Blev nyligen dömd för skadegörelse och identitetsskapaning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på lag (1998:620) om belastningsregister.Om du nyligen har blivit dömd för brott har du en "prick" i belastningsregistretOm du nyligen har blivit dömd för brott finns du med i belastningsregistret, eftersom alla brott som begåtts och meddelats påföljd för ska föras in (3 § lagen om belastningsregister).Du kan begära ut uppgifter om dig självOm du vill se vad som står i ditt belastningsregister kan du på egen hand begära ut dessa uppgifter genom att vända dig till Polismyndigheten (9 § lagen om belastningsregister).Hur länge uppgifterna står med beror på vad du fick för påföljdEn uppgift kan som regel stå med i belastningsregistret i 3, 5 eller 10 år (17 § lagen om belastningsregister).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Får samma omständighet beaktas vid både brottsrubricering och straffvärdesvärdering?

2020-02-29 i Påföljder
FRÅGA |hej! jag har fastnat på en fråga till min kommande tenta. Jag har som upp att bedöma vilket brott det är och sen sätta ett påföljdsval. - Man misshandlar kvinna i hemmet framför barnen. en örfil i ansiktet. Detta hade normalt räknas som ringa misshandel men med tanke på omständigheter (eftersom det skedde i närheten av barnen) så valde jag att sätta misshandel av normalgraden 3:5§ brbSen vid försvårade omständigheter, Kan jag lägga på ytterligare månader i straffvärdet med samma anledning som jag valde att sätta vanlig misshandel? (alltså att det skedde i närheten av barnen) som är än av punkterna i försvårade omständigheter? 29:2§tacksam för svar.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar precis som du nämner bestämmelser i brottsbalken (BrB).Som du mycket riktigt konstaterat brukar en örfil i praxis klassas som ringa misshandel. Vidare stämmer det att brottsrubriceringen kan skrivas upp till normalgraden om misshandeln exempelvis sker inför ett barn, eftersom gärningen anses grövre (3 kap. 5 § BrB). En sådan omständighet kan också i princip hänföras till det brottsexterna hänsynslöshetsrekvisitet och på så vis öka gärningens straffvärde oberoende av om det rör sig om ringa eller normalgraden av misshandel (29 kap. 2 § p. BrB). Däremot – vilket egentligen är det korta svaret på din fråga – kan samma omständighet (att gärningen förövas framför ett barn) inte både ändra brottsrubriceringen och öka straffvärdet på samma gärning. Det skulle nämligen vara att beakta samma omständighet dubbelt om (dels i rubriceringen, dels i straffvärdesbedömningen), vilket inte är tillåtet.I princip står domaren fri att välja vilken väg denne vill i denna situation. Skulle man välja att betrakta brottet som ringa men med en försvårande brottsextern omständighet skulle straffets längd vara i princip detsamma som att betrakta det som misshandel av normalgraden, utan straffvärdeshöjande omständigheter. Min personliga uppfattning i denna fråga är att det vore lämpligast att bedöma det som misshandel av normalgraden, trots att straffets längd skulle bli detsamma oavsett. Att rubricera det som normalgraden av misshandel fångar nämligen brottets betydelse bättre och riskerar inte att förmildra dess allvar.Jag hoppas du fick svar på dina fråga,Mvh

Hur länge är en dom synlig i belastningsregistret?

2020-02-26 i Påföljder
FRÅGA |Hej, Jag blev dömd för utpressning för cirka 1,5 år sedan, vilket slutade med rättegång och 5 000 kr i böter. Nu är jag i behov av jobb och har ett på gång inom skola. Detta medför att jag behöver begära ett utdrag ur belastningsregistret.Min fråga är således: kommer min dom synas i detta utdrag?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge en dom är synlig i belastningsregistret.Detta regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad innehåller belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen. Utöver det registreras även en del andra uppgifter, t.ex. meddelande av kontaktförbud eller tillträdesförbud vid idrottsevenemang, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister.Vem har tillgång till belastningsregistret?Av 6 § Lag (1998:620) om belastningsregister framgår det vilka som har rätt att få uppgifter från registret. Det är endast vissa myndigheter som har möjlighet att få uppgifter från registret, t.ex. Säkerhetspolisen och åklagarmyndigheten. Allmänheten har ingen möjlighet att ta del av andras belastningsregister. Varje person har dock rätt att begära ut uppgifter om sig själv ur registret, 9 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Det är inte ovanligt att en potentiell arbetsgivare ber en enskild om att begära ut uppgifter om sitt belastningsregister, för att sedan lämna det till arbetsgivaren.Hur länge är en dom synlig? 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister innehåller bestämmelser om när en uppgift "gallras", dvs försvinner från belastningsregistret och inte längre blir synlig. Hur länge en dom eller uppgift i belastningsregistret står kvar beror på vilket straff man fått samt ens ålder vid tidpunkten för brottet. Är man under 18 år vid tidpunkten för brottet så gallras uppgiften tidigare än för någon som var över 18 år. Exempelvis ska en skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen eller beslutet, om man var under 18 år då brottet begicks ska det gallras efter fem år.Av 17 § p 9 Lag (1998:620) om belastningsregister framgår det att böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet av ordningsbot. SammanfattningEftersom din dom var förenad med en bötespåföljd innebär det att domen syns i fem år efter dagen för domen. Om du dömdes för 1,5 år sedan kommer domen därmed vara synlig i belastningsregistret i ytterligare 3,5 år. En viktig sak att poängtera i sammanhanget är att om man döms till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla domen vara synlig fram till det att den nyaste gallras ut, det gäller dock inte penningböter. (18 § Lag (1998:620) om belastningsregister).Med vänliga hälsningar,

Krav för fotboja

2020-02-23 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag blev dömd för våldtåkt och fick 3 månaders fängelse på en klass 3 anstalt, finns det möjlighet för mig att få avtjäna straffet med fotboja?, då pappret med informationen om vad för anstalt jag hamnade hade info om att jag kunde ansöka till fotboja.
Elin Giding |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.Den som blivit dömd till ett fängelsestraff under 6 månader har möjlighet att ansöka om att ersätta fängelsestraffet till att bära fotboja, se 1 § lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. När du har ansökt om att få avtjäna ditt straff med fotboja kommer frivården att göra en lämplighetsbedömning för att se om du, med hänsyn till det brott du dömts för samt övriga förhållanden kan beviljas. För att beviljas krävs ofta att den dömde har eller kan få ett arbete, har en pågående utbildning eller annan sysselsättning. Vidare krävs att den dömde har en ordnad bostad samt att eventuellt övriga myndiga den dömde delar bostaden med ger sitt samtycke till detta. I och med att ditt straff är 3 månaders fängelse finns därmed möjlighet för dig att avtjäna straffet med fotboja, såvida övriga krav uppfylls och att frivården finner det lämpligt i ditt fall. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Vilka uppgifter registreras i belastningsregistret?

2020-02-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej, håller på att söka som Au pair till hösten. Undrar om en ringa misshandel syns på ett belastningsregistret som ska användas utomlands?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en dom gällande ringa misshandel syns i belastningsregistret. Detta framgår av Lag (1998:620) om belastningsregister.Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. En dom rörande ringa misshandel kommer därmed att vara synlig i belastningsregistret. Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Det framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister när en uppgift i belastningsregistret gallras, dvs försvinner, och inte längre blir synlig. Då jag inte vet när du dömdes eller vilken påföljd du dömts till samt hur gammal du var vid tillfället för brottet kan jag inte svara på hur länge domen kommer vara synlig. Ringa misshandel har en straffskala på böter till sex månaders fängelse, 3 kap. 5 § Brottsbalken. Uppgifter om böter gallras fem år efter domen. Fängelsestraff är kvar tio år efter frigivning. Skyddstillsyn, villkorlig dom, ungdomstjänst eller ungdomsvård gallras efter tio år, om man var under 18 år då brottet begicks ska det gallras efter fem år.Med vänliga hälsningar,

När gallras en uppgift i belastningsregistret när påföljden är en kombination av villkorlig dom och dagsböter?

2020-02-26 i Påföljder
FRÅGA |Hur länge finns en dom som är definierad som stöld med i belastningsregistret?I belastningsregistret står det först: "Dagsböter 30 a 190 kronor." Separat efter detta på en egen rad står det sedan "villkorlig dom".Innebär detta att denna dom kommer finnas i 10 år istället för 5 år i belastningsregistret trots att straffet är dagsböter?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör gallring i belastningsregistret vid en kombinerad påföljd, vilket det finns regler om i lag om belastningsregister (LBR).För att besvara din fråga behöver jag först upplysa dig om att både villkorlig dom och dagsböter är båda två straffrättsliga påföljder. Villkorlig dom är en påföljd som väljs istället för fängelse och innebär en prövotid på två år. En domstol kan välja att skärpa den villkorliga domen genom att kombinera den med dagsböter. Det innebär att du i grunden är dömd till villkorlig dom i kombination med dagsböter.När gallras en uppgift i belastningsregistret när påföljden är en kombination av villkorlig dom och dagsböter?En villkorlig dom gallras 10 år efter att domen kom under förutsättning att personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet gallras uppgiften efter 5 år (17 § 4 p. LBR). Normalt gallras dagsböter från belastningsregistret 5 år efter att domen kom (17 § 9 p. LBR).Men när en domstol dömer ut en kombinerad påföljd, det vill säga både villkorlig dom och dagsböter, kommer uppgifterna att gallras samtidigt efter 10 år (18 § LBR). Det betyder att dagsböterna inte kommer att gallras efter 5 år, utan kommer att finnas kvar tills att den villkorliga domen gallras efter 10 år.SammanfattningDin dom kommer att gallras efter 10 år, på grund av att domstolen dömde ut en kombination av villkorlig dom och dagsböter. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur länge finns en påföljd kvar i belastningsregistret?

2020-02-25 i Påföljder
FRÅGA |Min son på 27 år fick böter på 1500kr för han cyklade mot rött ljus. Han har betalar böten direkt.Hamnar det i hans belastnings register? Om ja, när gallras det?Om han har en tidigare prick som skulle gallras om 3 år, kommer den hänga med eller gallras då?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning, (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Är påföljden villkorlig dom står det kvar i 10 år efter domen eller i 5 år efter domen om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet, (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister). Har personen i fråga endast dömts till böter, likt din son, finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen vunnit laga kraft, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om man har dömts till en ny påföljd medan man fortfarande har en påföljd som står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter, vilket det verkar röra sig om här, (18 § 1 st lagen om belastningsregister). Därför kommer den tidigare påföljden preskriberas vid samma tidpunkt som den ursprungligen skulle ha gjort, alltså om 3 år.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan straffet bli för grovt vapenbrott och narkotikabrott?

2020-02-22 i Påföljder
FRÅGA |Min kille är häktad för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Han har bytt åt sig 2 vapen mot 100g amfetamin! Rör sig strafftiden om flera år? Tacksam för svar
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad kan straffet bli för grovt vapenbrott och narkotikabrott?UtgångspunktDet är alltid domstolen som i slutändan bestämmer vad det ska bli för straff när en person har begått brott. När domstolen bestämmer vad straffet ska bli så är det många olika faktorer som påverkar exempelvis omständigheterna i fallet, personens ålder och om personen är tidigare straffad. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna ge dig ett svar på vilket straff som kan bli aktuellt i detta fall. Det jag kan göra är att berätta vad det står i lagen att man kan få för straff för dessa typer av brott.Vad står det i lagtexten?Regler om vapenbrott hittas i vapenlagen.Vapenbrott av normalgraden begår en person som innehar ett vapen utan att ha rätt till det eller överlåter eker lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapen. Straffet är fängelse i högst tre år (9 kap 1 § vapenlagen). Om brottet är grovt, döms personen för grovt vapenbrott. Straffet är då lägst två och högst fem års fängelse (9 kap 1 a § vapenlagen).Regler om narkotikabrott hittas i narkotikastrafflagen. Den som begår narkotikabrott av normalgraden döms till fängelse i högst tre år (1 § narkotikastrafflagen). Är narkotikabrottet grovt är straffet lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen).SammanfattningDet går som sagt inte att ge dig ett svar på vilket straff som kan bli aktuellt utan det är domstolen som kommer avgöra det. Det jag kan säga är att alla brott som har begåtts har fängelse i sin straffskala. Om båda brotten bedöms som grova så är det lägsta straffet för respektive brott två års fängelse. Om jag skulle göra en gissning så kan din kille förvänta sig ett fängelsestraff på i alla fall två år. Detta kan som sagt höjas eller sänkas beroende på till exempel din killes ålder, om han tidigare är straffad och i övrigt på omständigheterna i just hans fall.Hoppas du fått svar på din fråga!