FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/12/2023

Vilken gallringsfrist gäller för villkorlig dom respektive dagsböter?

Hej Mitt fråga är villkorlig dom och dagsböter 90 om 50 kr, när försvinner från belastningsregister? Hälsningar N.N.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter om villkorlig dom respektive böter gallras ur belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Uppgifterna gallras, d.v.s. tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Oavsett vilken typ av uppgift det rör sig om så kommer de att gallras inom tre, fem eller tio år från domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot, frigivningen etc. Exempelvis gallras uppgifter om villkorlig dom tio år efter domen eller beslutet, eller, om de avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, fem år efter domen eller beslutet (17 § fjärde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Vad gäller uppgifter om böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Vad är uppskjuten gallring?

Observera att om nya anteckningar förs in i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord kan gallringsfristen för vissa uppgifter komma att skjutas upp. Sådan s.k. uppskjuten gallring utgör ett undantag från de vanliga gallringsreglerna (se t.ex. prop. 1997/98:97, s. 160 och prop. 2021/22:172, s. 56). De innebär t.ex. att en uppgift som normalt ska gallras efter fem år gallras först efter åtta år om en ny uppgift som ska gallras efter fem år förs in i registret tre år efter den första uppgiften. Observera att den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret, under sådana omständigheter, är tjugo år. Enligt lagtexten gäller emellertid inte reglerna om uppskjuten gallring om den nya uppgiften rör penningböter (18 § första stycket andra meningen lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.

Vad gäller i ditt fall?

När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror alltså på vilken typ av uppgifter det rör sig om, hur gammal den dömde var vid brottstillfället samt om några nya uppgifter har tillkommit innan några tidigvarande uppgifter har hunnit gallras. Vanligtvis gallras uppgifter om villkorlig dom, beroende på om den dömde var över eller under 18 års ålder vid brottstillfället, tio alternativt fem år efter domen eller beslutet. Vanligtvis gallras uppgifter om böter fem år efter domen. När påföljderna döms ut i kombination innebär bestämmelserna om uppskjuten gallring (18 § lag (1998:620) om belastningsregister) emellertid att samtliga uppgifter (d.v.s. både uppgifterna om villkorlig dom och uppgifterna om böter) kommer gallras ur registret först efter tio år. Detta förutsätter givetvis att reglerna om uppskjuten gallring inte aktualiseras på något annat sätt.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida. På polisens hemsida finns det, dessutom, kontaktuppgifter i den mån du vill kontakta dem med ytterligare frågor i ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo