FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/12/2023

Leder ett bötesstraff till "prick" i belastningsregistret?

Hej! Får man en prick i registret om man pratar i mobiltelefon och blir stoppad och bötfälld?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om ett bötesstraff föranleder "prick" i belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vilka uppgifter registreras i belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Belastningsregistret innehåller således bl.a. uppgifter om bötesstraff. 

När gallras uppgifter om böter ur belastningsregistret?

Observera dock att de akltuella uppgifterna kommer att gallras, d.v.s. tas bort, fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Observera vidare att om nya anteckningar förs in i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord kan gallringsfristen för vissa uppgifter komma att skjutas upp. Sådan s.k. uppskjuten gallring utgör ett undantag från de vanliga gallringsreglerna (se t.ex. prop. 1997/98:97, s. 160 och prop. 2021/22:172, s. 56). Den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret, under sådana omständigheter, är tjugo år. Enligt lagtexten gäller emellertid inte reglerna om uppskjuten gallring om den nya uppgiften rör penningböter (18 § första stycket andra meningen lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.

Sammanfattning

Som framgått ovan så kommer uppgifter om bötesstraff att föras in i belastningsregistret. Har du dömts till böter kommer du med andra ord att få en "prick" i registret. Sådana uppgifter kommer dock att gallras ur registret fem år efter domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller förelägandet om ordningsbot, givetvis förutsatt att reglerna om uppskjuten gallring inte aktualiseras på något sätt. 

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande t.ex. gallring i belastningsregistret så kan du läsa vidare på polisens hemsida. På polisens hemsida finns det, dessutom, kontaktuppgifter i den mån du vill kontakta dem med ytterligare frågor i ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo