När avskaffades preskriptionsfristen för mord och dråp?

2021-07-28 i Påföljder
FRÅGA |Det har altid undrat mig att man fruktade att mordet på Oluf Palme skulle preskriperas då vi inte har preskriberingsfrist för mord och dråp i Danmark. Nu ser jag ochså at mord och dråp inte preskriberas så när ändrades lagen?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du vill veta när preskriptionsfristen avskaffades för mord och dråp i Sverige. Att mord och dråp inte har en preskriptionsfrist framgår av 35 kap. 2 § punkt 1 Brottsbalken, bestämmelsen började gälla den 1 juli 2010. Bestämmelsen fick retroaktiv verkan vilket innebar att alla mord eller dråp som inte hade preskriberats när den nya bestämmelsen började gälla inte längre kunde preskriberas, däribland mordet på Olof Palme som skulle ha preskriberats 2011. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Hur länge ska man sitta i fängelset om man är dömd till 5 månaders fängelse?

2021-07-27 i Påföljder
FRÅGA |Hur länge sitter man i fängelset om man är dömd till 5 månaders fängelset
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligtvis börjar man avtjäna sitt fängelsestraff inom tre månader från det att domen inte längre kan överklagas. Vanligtvis släpps man när man har avtjänat två tredjedelar av sitt straff, så kallad villkorlig frigivning.En viktigt sak som du bör tänka på är att den som är dömd till fängelse i max sex månader, kan ansöka om att få en elektronisk fotboja. Man avtjänar då sitt straff i bostaden dock får lämna hemmet under bestämda tider till exempel för att kunna ta sig till arbetet eller för att studera. Du ansöker om fotboja hos kriminalvården.Jag hoppas trots allt att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Straffet för olovlig körning vid återfall

2021-07-23 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Jag dömdes iår för olovlig körning på mc och fick dags böter, jag fick endast en varning från Trafikverket. Senare under samma år blev jag tagen för fortkörning med bil 145 på en 100 väg, och fick böter samt indraget kort och spärrtid på 3 månader. Under spärrtiden blev jag tagen för olovlig körning på mc.Kommer jag få fängelse? Kan jag få böter istället för fängelse?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straff för olovlig körningFör att få köra en motorcykel krävs gällande körkort för fordonet (2 kap. 1 § körkortslagen). Den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra ett sådant fordon döms för olovlig körning till böter. Utgångspunkten är därför att straffet blir böter vid olovlig körning. Om gärningsmannen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller om det i annat fall är att anse som grovt, får dömas till fängelse i högst sex månader (3 § första stycket trafikbrottslagen).Är brottet grovt?I ett rättsfall (RH 2001:34) återkallades en förares körkort på grund av en hastighetsöverträdelse och spärrtiden bestämdes till två månader. Därefter blev föraren åtalad för olovlig körning efter att ha kört med en hastighet av 116 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet där varit 70 km/tim. I målet skulle domstolen avgöra om den olovliga körningen skulle bedömas som ett grovt brott eller brott av normalgraden. Domstolen konstaterade att brottet inte skulle bedömas som grovt eftersom föraren uppfyllde förutsättningarna för att efter ansökan få ett nytt körkort och att han vid körningen skulle ha innehaft ett nytt körkort, om han i tid hade ansökt om det. Ditt fall skiljer sig dock från detta eftersom den olovliga körningen begicks innan spärrtiden hade löpt ut. Dessutom framgår det av lag att den omständigheten att en förare tidigare har innehaft körkort som blivit återkallat kan utgöra skäl för att bedöma en olovlig körning som grovt brott (3 § första stycket trafikbrottslagen). Dessutom räcker det oftast med två olovliga körningar för att det andra brottet ska bedömas som grovt, vilket skett i detta fall. Det ska dock understrykas att en bedömning om brottet är grovt eller inte ska avgöras med hänsyn till samtliga omständigheter vid brottet. Enbart den omständigheten att ett körkort omhändertagits behöver nödvändigtvis inte innebära att brottet är grovt. En bedömning måste göras i det enskilda fallet av domstolen (NJA 1999 s. 380).Straffet när brottet är grovtI trafikbrottslagen framgår det endast att domstolen får (inte ska) döma till fängelse i högst sex månader om brottet är grovt. Straffminimum för grov olovlig körning är allmänna bötesminimum. Däremot leder brott som bedöms som grovt regelmässigt till ett förhöjt bötesstraff. Högsta domstolen har uttalat att tingsrätten och hovrätten i regel inte ska sätta straffet under 50 dagsböter vid olovlig körning som är grov (NJA 1999 s. 380). För olovlig körning som är grov blir påföljden vid andra tillfället vanligtvis runt 70 dagsböter. Min bedömning är därför att du inte kommer att få fängelse, utan ett förhöjt bötesstraff. En bedömning får dock göras i det enskilda fallet av domstolen.Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Vad är det längsta straffet för en 15-åring?

2021-07-22 i Påföljder
FRÅGA |Jag har förstått det så att det krävs "synnerliga skäl" för att någon som begått brott innan han fyllt 18 år ska dömas till fängelse i stället för sluten ungdomsvård. I rättsfallet NJA 1996 s. 509 dömdes en ungdom till fyra års fängelse för ett mord han begick vid 16 års ålder. Jag undrar: Vad är det längsta fängelsestraffet som en person som är 15 år gammal kan dömas till?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i brottsbalken (BrB). En given utgångspunkt är att personer som begår ett brott innan man fyller 15 år inte kan ådömas någon påföljd (se 1 kap. 6 § BrB). Om någon begår ett brott mellan åldern 15–18 år får rätten döma till fängelse enbart om synnerliga skäl föreligger (se 30 kap. 5 § BrB). "Synnerliga skäl" i lagtexten tar således sikte på klara undantagsfall, i första hand när brottets straffvärde anses motivera ett fängelsestraff trots personens unga ålder. Straffvärdet är helt enkelt det värde som brottet har eller med andra ord hur allvarligt brottet är i relation till andra brott. Ju allvarligare brott, desto högre straffvärde.Att observera är sedan 29 kap. 7 § BrB, den så kallade straffrabatten för unga lagöverträdare. Lagrummet innebär att om en ungdom väl skulle dömas till fängelse kan rätten utdöma en lägre påföljd än vad som annars är föreskrivet. Rätten kan genom detta lagrum alltså utdöma t.ex. ett fängelsestraff för mord på 4 år, trots att straffskalan för mord börjar på 10 år. Det framgår även av lagrummet att livstids fängelse inte får utdömas för personer under 21 år. Vidare får inte en ungdom inte dömas till ett svårare fängelsestraff än 10 år som utgångspunkt. Om det är föreskrivet fängelse på längre tid än 10 år och på livstid för brottet får en ungdom dock dömas till fängelse i högst 14 år (se 29 kap. 7 § andra stycket BrB).Teoretiskt kan alltså en person mellan 15-21 år dömas till 14 års fängelse, exempelvis för mord. Det är emellertid väldigt osannolikt att en person som är blott 15 år skulle dömas till ett sådant långt straff. I brottsbalkens lagkommentar ges som exempel att en person strax under 21 år bör kunna dömas till ett längre fängelsestraff än 10 år, förutsatt att en vuxen person som begått samma brott skulle ha dömts till 18 års fängelse eller livstids fängelse. Vad det längsta fängelsestraff en 15-åring skulle kunna dömas till kan jag inte svara på utan det beror som alltid på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Förverkande av villkorligt medgiven frihet efter prövotidens utgång

2021-07-27 i Påföljder
FRÅGA |Min kompis frigavs villkorligt från ett fängelsestraff i september 2018. Prövotiden utlöpte i juni 2020. I december 2020 blev han häktad under några dagar misstänkt för nya brott begångna från juli till november samma år. Jag undrar om den villkorligt medgivna friheten kan förverkas om han döms för de nya brotten? Jag har förstått att detta regleras i 34 kap. 5 § fjärde stycket brottsbalken, men jag förstår inte hur det ska tolkas.
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!34 kap. 5 § brottsbalken om förverkande av villkorligt medgiven frihetPrecis som du säger följer av 34 kap. 5 § brottsbalken att villkorligt medgiven frihet eller en del av denna som huvudregel ska förklaras förverkad om den frigivne begår nytt brott under prövotiden. Enligt samma bestämmelses fjärde stycke får förverkande beslutas endast om frågan tas upp i ett mål där den frigivne häktats eller fått del av åtal inom ett år från prövotidens utgång.Hur ska 34 kap. 5 § brottsbalken tolkas?Bestämmelsen bör tolkas på så vis att en villkorlig frigivning enbart kan förverkas om den frigivne begår brott under prövotiden. Om brott begås efter prövotidens utgång är det inte längre möjligt att förverka den villkorligt medgivna friheten.Vad det fjärde stycket särskilt ger uttryck för är att själva förverkandet även kan ske efter prövotidens utgång (dock högst inom ett år). Det blir på så vis praktiskt möjligt att förverka villkorligt medgiven frihet även för brott som begåtts sent under prövotiden. Stycket kan med andra ord ses som en form av preskriptionsregel för när man som senast får förverka en villkorligt medgiven frihet om brott begåtts under prövotiden.Vad som gäller i ditt fallDu beskriver det som att din kompis prövotid utlöpte i juni 2020 och att han i december 2020 häktats för nya brott som skett i juli 2020 och senare. Mot bakgrund av att dessa brott begåtts efter prövotidens utgång kan de inte ligga till grund för förverkande av din kompis tidigare villkorligt medgivna frihet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vem tar upp frågan om förverkande av villkorligt medgiven frihet?

2021-07-26 i Påföljder
FRÅGA |Det följer av Brottsbalken 34:5 att villkorligt medgiven frihet som huvudregel ska förklaras helt eller delvis förverkad om den frigivne begår ett nytt brott under prövotiden. Jag undrar om domstolen vid påföljdbestämningen av det nya brottet ex officio kan förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad, eller om ett sådant förordnande endast kan ske efter yrkande från åklagare?
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger följer av 34 kap. 5 § brottsbalken att villkorligt medgiven frihet eller en del av denna som huvudregel ska förklaras förverkad om den frigivne begår nytt brott under prövotiden. Enligt samma bestämmelses fjärde stycke får förverkande beslutas endast om frågan tas upp i ett mål där den frigivne häktats eller fått del av åtal inom ett år från prövotidens utgång. Det sagda innebär att domstolen inte kan ta upp frågan om förverkande ex officio utan beslutet måste ha sin grund i en yrkan från åklagaren.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur lång tid måste gå mellan brotten för att det inte kan bli aktuellt med straffskärpning på grund av återfall?

2021-07-22 i Påföljder
FRÅGA |I 29 kap. 4 § Brottsbalken står det att rätten ska, i skärpande riktning, i vissa fall ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas bl.a. "vilken tid som förflutit mellan brotten". En bekant dömdes för flera år sedan till ett flerårigt fängelsestraff för våldtäkt. Han är nu misstänkt för ett nytt sexualbrott begått efter att han avtjänat sitt straff och efter att prövotiden utlöpt. Min fråga är: Hur lång tid måste gå mellan brotten för att det inte kan bli aktuellt med straffskärpning på grund av återfall?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur tidsaspekten mellan begångna brott påverkar tillämpningen av återfallsbestämmelsen (29 kap. 4 § Brottsbalken).Tid som förflutit mellan brottenEn viktig faktor vid bedömningen av hur tidigare brottslighet påverkar straffmätningen är om denna brottslighet ligger långt tillbaka i tiden eller om den har inträffat för relativt kort tid sedan. Många gånger kan just tidsförhållandet vara avgörande för vilken verkan som tidigare brottslighet bör ges.Av juridisk doktrin framgår att det normalt gäller att tidigare brottslighet inte tillmäts någon betydelse alls om den ligger så långt tillbaka i tiden som fyra år eller mer. Även den tid som den tilltalade efter senaste lagföringen har levt i frihet är något som kan beaktas. Någon som exempelvis har dömts till ett långt fängelsestraff för ett brott begånget mer än fyra år sedan men som efter verkställighet av detta brott inte varit på "fri fot" i mer än något år kan vara en omständighet som får betydelse. I sådana fall tar man hänsyn till tidpunkten för frigivning. (se t.ex. Att bestämma påföljd för brott, Martin Borgeke, Mari Heidenborg, 3:e upplagan, s. 211-213)SammanfattningsvisDet verkar röra sig om likartad brottslighet och du beskriver att det har gått flera år. Jag kan däremot inte uttala mig vad som gäller i din bekantas fall, huruvida tidigare brott kan komma att påverka straffmätningen. Det som kan sägas är att ju längre tid tillbaka som den tidigare brottsligheten ligger desto mindre betydelse får den vid prövningen av frågan om skärpning på grund av återfall bör ske.Hoppas ovanstående besvarar din fråga!Vänligen,

Vad är mängdrabatt vid straff?

2021-07-21 i Påföljder
FRÅGA |Jag har inte förstått det här med "mängdrabatt" vid brott. Om en person köper ut en flaska sprit till en underårig vid 20 tillfällen och åtalas för detta - får han då samma straff som om han hade köpt ut en flaska vid endast ett tillfälle?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger så fungerar "mängdrabatten" som så att flera brott får ett gemensamt straff. Så i stället för att addera straffet för att köpa ut 20 gånger så får man straffet för 1 gång. Straffet för 20 gånger vs 1 gång kan dock bli olika ändå. Även om man får ett gemensamt straff för 20 gånger så kan straffet bli strängare, än om det bara skett 1 gång.(29 kap 4 § Brottsbalken) Rätten tar då hänsyn till vad de är för slags brott som har begåtts, hur lång tid som förflutit mellan dem och under hur lång tid brotten har begåtts. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,