Straffrabatt - görs bedömningen utifrån åldern då brottet begicks eller åldern när brottet utreds?

2020-02-17 i Påföljder
FRÅGA |Ställde denna frågan innan: Om en person är 19 år när brottet inträffar men är 23 - 24 år när brottet utreds. Vilken ålder går man efter när straffet ska bestämmas?Har en följdfråga på mitt svar så att jag förstår kurslitteraturen lite bättre. När de är personer som är 19 år blir de ju ofta böter, samhällstjänst, villkorlig dom vid bland annat stöld. Man vill undvika fängelse vid den åldern om jag förstår rätt.Men om personen då är 23-24 när brottet utreds för anmälan kommit i senare, blir de då lika milt straff som om personen fortfarande varit 19 år gammal som när brottet inträffade?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Har någon begått brott när han eller hon är under 21 år, ska det särskilt beaktas vid straffmätningen. Det betyder att det är tidpunkten för brottet som är det avgörande, inte tidpunkten för när brottet utreds (29 kap. 7 § brottsbalken). I ditt exempel spelar det alltså ingen roll om personen är äldre när brottet utreds, det domstolen kommer att utgå från är att personen var 19 år när hen begick brottet. Anledningen till varför straffrabatten finns är delvis som du säger att fängelse är något vi vill undvika för ungdomar, då det är en väldigt ingripande åtgärd som kan få långtgående konsekvenser för ungdomar i det fortsatta livet. Men en annan del av det handlar också om att ungdomar har en mindre utvecklad ansvarsförmåga än vuxna och de har generellt sett svårare att förstå konsekvenserna av sitt handlande och svårare för att kontrollera sina impulser. Det finns därför en större tolerans eller förståelse när unga personer begår brott, och straffet kan därför bli lindrigare än för en vuxen (SOU 2018:85 - se särskilt kapitel 6). Om du tänker utifrån den bakgrunden blir det kanske också lättare att förstå varför utgångspunkten blir åldern vid den tidpunkt då brottet begicks! Hoppas jag var till din hjälp! Med vänliga hälsningar,

Straffsats för brott mot Inkassolag (1974:182)

2020-02-09 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Vilken straffsats råder om man gör sig skyldig till brott mot inkassolagen?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förkortningar: Inkassolag (1974:182) - IkL. Syfte med lagen:I första hand är Inkassolagens syfte att skydda gäldenärerna (de som står i skuld till annan) mot otillbörliga inkassometoder och därav uppkommande skador och olägenheter (Karlsson-Tuula, Marie; Karnov). 17 - 19 §§ Inkassolag (1974:182) tillhandahåller sanktioner vid händelse av brott mot den aktuella lagen.Sanktioner vid brott mot Inkassolag (1974:182):Den som uppsåtligen (med avsikt) eller av oaktsamhet utan föreskrivet tillstånd vidtar en åtgärd som utgör inkassoverksamhet enligt denna lag, eller bryter mot föreskrifter att anmäla ändring av visst förhållande, eller bryter mot 10a § 1st, 10a § 2st. 2m IkL, eller mot föreskrift som meddelats 10a § 2st. 2m. IkL eller lämnar osann uppgift i sådana fall som avses i 14 § 2st. Döms till böter eller fängelse i högst ett år.Din undran bestod i vilken straffsats som råder om man bryter mot reglerna i Inkassolagen. Jag kan inte ge något enhälligt svar på din fråga, då det är upp till domstolen att bedöma efter de aktuella omständigheterna vid överträdelsen.Slutsatsen på din fråga blir följande:Straffet för överträdelse mot Inkassolag (1974:182) är böter eller fängelse i högst ett år.

Är böter för ofredande allvarligt?

2020-01-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Jag fick 100 dagsböter 50 dagar för ofredande. På vilket nivå ligger den på straffskalan. Räknas detta allvarligt?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskalan för ofredande (4:7 Brottsbalken) är böter eller fängelse i högst ett år. Således är det absolut lägsta straffet man kan få för ofredande böter. Därmed kan man säga att om person X får böter för att ha ofredat någon så är det inte ett allvarligt form av ofredande om man endast ser till själva straffskalan. Och det hade varit betydligt allvarligare om person X hade fått fängelse för ofredandet. Men sedan går det ju att argumentera för att alla former av brott, små eller stora, är allvarliga. Hur som helst så vore följande påföljder mer allvarliga än påföljden böter: villkorlig dom tillsammans med böter, skyddstillsyn, villkorlig dom tillsammans med samhällstjänst, skyddstillsyn tillsammans med samhällstjänst, fängelse 14 dagar (minimum) upp till 6 månader, skyddstillsyn tillsammans med fängelse och fängelse 6 mån upp till 1 år.Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskriptionstid för brott

2020-01-31 i Påföljder
FRÅGA |Vad är preskribitionstiden för brott som kan ge max 4 års fängelse?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som återfinns i 35 kap. brottsbalken.För ett brott som kan leda till högst fyra års fängelse gäller preskriptionstiden som regleras i 35 kap. 1 § tredje punkten brottsbalken, dvs. en preskriptionstid på tio år, då det högsta fängelsestraffet är högre än två år men lägre än åtta år.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Hur länge finns mina uppgifter kvar i belastningsregistret?

2020-02-11 i Påföljder
FRÅGA |blev dömd för något jag är oskyldig till för 10 år sedan,sexuelt ofredande, hur länge finns jag kavar i brottsregistret,och tar man bort det utan att jag behöver påkalla detta
Emlika Magnusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge uppgifterna i ens belastningsregistret stannar och om dem sedan tas bort automatiskt eller om man måste begära detta. Brottsregister är samma sak som belastningsregister och regler kring detta hittar du i lagen om belastningsregister.Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret beror på längden av straffet.Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år. (6 kap. 10 § Brottsbalken)Då jag inte vet vad påföljden blev i detta fall redogör jag för båda alternativen.Böter tas bort från belastningsregistret fem år efter att man fått domen (17 § punkt 9 lag om belastningsregister).Fängelsestraff tas däremot bort tio år efter frigivningen (17 § punkt 1 lag om belastningsregister).Uppgifterna tas bort automatiskt när den ovan angivna tiden gått ut. Du behöver alltså inte begära att dem ska tas bort. Vänliga hälsningar,

Fängelse för att ha förskingrat 5000:-?

2020-01-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har stulit 3500kr och 1500kr från mitt jobb ur en kassa! Jag är 19 år och har erkänt allting, kan jag bli dömd till fängelse? Vad ska jag göra för att undvika fängelse?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inte sia allt för mycket om hur en domstol kommer att bedöma påföljdsfrågan. Det är väldigt svårt att bedöma risken för fängelse på förhand. Särskilt när jag endast har 1-2 meningar som grund för min bedömning.Men det jag kan säga är att rubriceringen i detta fall (brottet du gjort dig skyldig till) är förmodligen förskingring (10:1-3 Brottsbalken). Antagligen rör det sig om normalgraden av förskingring och varken ringa- eller grov förskingring. Straffvärdet kommer troligtvis vara relativt lågt, förutsatt att det inte finns några försvårande omständigheter. Sedan när vi kommer till påföljdsvalet så är lagtexten uppbyggd på ett sådant sätt att fängelse ska helst undvikas. Dessutom så är det till din fördel att du är under 21 eftersom det då krävs "särskilda skäl" för att få döma dig till fängelse. Det vill säga att du är 19 år talar för att du INTE ska dömas till fängelse. Slutligen vad gäller den slutliga straffmätningen så är det till din fördel om du betalar tillbaka alla pengar som du har förskingrat (29:5 Brottsbalken). Dessutom är det till din fördel om medverkar så mycket som möjligt när Polisen utreder brottet.Det du kan göra är alltså att (1) betala tillbaka pengarna som du förskingrat och (2) medverka i utredningen av brottet. Avslutningsvis, det är rent teoretiskt absolut möjligt att döma dig till fängelse men risken för att det kommer ske är antagligen väldigt låg eftersom du (1) endast är 19 år och (2) det rör sig inte om allt för mycket pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hur länge finns uppgift om samhällstjänst i belastningsregistret?

2020-01-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag fått 50 timmar samhällstjänst i mars 2017 grovt rattfyllerier 0,67 promille alkohol, hur länge den stå kvar i belastningsregistret.Tack
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring belastningsregister finns i lag om belastningsregister (LBR).Hur länge en uppgift står kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man dömts till. Samhällstjänst inte är en självständig brottspåföljd utan kombineras alltid med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Dessa påföljder försvinner ut belastningsregistret 10 år efter att domen meddelades (17 § p.4 LBR). Om du fick domen i mars 2017 kommer uppgiften om brottet alltså visas till och med mars 2027. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När gallras uppgift om brott ur brottsregistret?

2020-01-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har bara en snabb fråga. Jag har dömts till drograttfylleri och det ledde till att jag skulle betala böter och inte fängelse. Jag har läst på er sida att då ska det bara vara kvar i register i 5 år. Jag har sökt ett jobb och dom kunde fortfarande se detta i brottsregister fast det hände i 2013 alltså för 7 år sen. Har något blivit fel i systemet eller kan detta stämma att det ska vara kvar i 10 år?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller när ett brott egentligen försvinner ur belastningsregistret. Svaret på detta går att utläsa av 17 § lag om belastningsregister. Har du exempelvis begått ett brott med straffet böter bör uppgiften försvinna efter 5 år medan exempelvis ett brott förenat med villkorlig dom försvinner efter 10 år. Därmed kan du kolla på din dom om den innehåller exempelvis "villkorlig dom" vilken enligt punkten 4 i paragrafen ovan gallras efter 10 år. Då uppgiften fortfarande syns i brottsregistret är det förmodligen 10 år som gäller i detta fall. Hoppas du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga!