Försök till grov misshandel - straff och preskription

2020-06-09 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Vad är det för straffskala på försök till grov misshandel samt finns det någon preskriptionstid?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Misshandel regleras i brottsbalkens (BrB) tredje kapitel. Straffskalan för grov misshandel är 1.5-6 år fängelse (BrB 3:6 1st). Försök till grov misshandel har en straffskala på 14 dagar till sex år fängelse. Detta eftersom maxstraffet för fullbordat brott (sex år) inte får överstigas men fängelse ska ges ut och det kortaste fängelsestraffet som är möjligt är 14 dagar (BrB 23:1 2st jämte 26:1 2st). Flera faktorer påverkar var på straffskalan man hamnar. Några exempel: motivet, skadans och kränkningens storlek (BrB 29:1 2st), om det var en del av organiserad brottslighet, om det var rasistiskt motiverat (BrB 29:2 6-7p) och om det var en följd av någon annans uppenbart kränkande beteende (BrB 29:3 1p). Det finns mycket mer som beaktas än dessa exempel. I brottsbalkens 29 kapitel kan du hitta fler. Grov misshandel preskriberas efter tio år. Detta följer av att maxstraffet på sex år är högre än två år men lägre än åtta år (BrB 35:1 3p). Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler till oss på Lawline!

Är mitt bidragsbrott preskriberat?

2020-06-03 i Påföljder
FRÅGA |Jag kallades till förhör som misstänkt för bidragsbrott mot CSN i september 2018. De påstådda brotten ska ha skett under vårterminen 2015, januari till maj. Sedan förhöret har jag inte fått några uppdateringar om nya förhör, nedläggning av ärende eller åtal. Det har nu gått 5 år sedan de påstådda brotten begicks, och jag undrar om de nu kan vara preskriberade, eller om det fortfarande finns en risk för att jag kan åtalas för brotten.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om brottet du är misstänkt för är preskriberat eller inte beror på om du är misstänkt för grovt bidragsbrott eller bidragsbrott av normalgraden. Eftersom bidragsbrott av normalgraden kan ge fängelse i högst två år är preskriptionstiden fem år (2 § bidragsbrottslagen samt 35 kap. 1 § 2 punkten BrB). Om du däremot är misstänkt för grovt bidragsbrott, där det svåraste straffet vid tidpunkten för brottet var fängelse i fyra år (numera sex år), är preskriptionstiden tio år (3 § bidragsbrottslagen samt 35 kap. 1 § 3 punkten BrB). Eftersom du endast skrivit att du var misstänkt för bidragsbrott tolkar jag det som att det rör sig om bidragsbrott av normalgraden och isåfall är brottet preskriberat.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?

2020-06-03 i Påföljder
FRÅGA |Vad händer om en tilltalad blir dömd till samhällstjänst eller böter men struntar i det och inte gör det?Kan man hamna i fängelse för det?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?Samhällstjänst döms ut som ett alternativ till fängelse och enbart under förutsättning att den som är tilltalad och dömd också samtycker till detta. Om personen i fråga vägrar att utföra samhällstjänsten så kommer det alternativa straffet, alltså med stor sannolikhet fängelse, att aktualiseras istället. Det brukar i första hand gå genom en åklagare som ger personen i fråga en varning om denne vägrar att utföra samhällstjänsten och om denne fortsatt vägrar så kommer straffet att omvandlas till en annan påföljd (27 kap. 6 § brottsbalken). Vad händer om någon vägrar att betala böter?Om någon blivit dömd att betala böter så har denne 30 dagar på sig från det att domen meddelats att göra betalningen. Om betalning inte sker så kommer ärendet att gå vidare till Kronofogden. Boten kan under vissa förutsättningar förvandlas till ett fängelsestraff om det är så att personen som blivit dömd till böter medvetet underlåter att betala (15 § bötesverkställighetslagen). Fängelsestraffet kan då komma att bli mellan 14 dagar och upp till tre månader. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Hur länge kommer brottet stå angivet i belastningsregistret?

2020-06-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Följande fråga önskas att besvara.Jag har blivit dömd för köp av sexuella tjänster. Följden blev dagsböter plus Brottsofferfondsavgift på 800 kr.Frågan är: Försvinner allting inom fem år från belastningsregister ( domen, dagsböter och Brottsofferfondsavgiften)?. Har ställt frågan innan men inte fått svar på om allting kommer att försvinna inom 5 år. Tacksam för svar.Hälsningar/ orolig student
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur länge kommer brottet stå angivet i belastningsregistret?Hur länge ett brott står med i belastningsregistret påverkas av vilken påföljd som du har dömts till. I detta fallet så har du fått böter som påföljd vilket innebär att uppgifterna om brottet kommer försvinna från belastningsregistret efter fem år (17 § 9 punkten lag om belastningsregister). Efter perioden på fem år så samtliga uppgifter hänförliga till brottet att ha gallras bort ur registret.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!Vänligen,

Fråga om böter

2020-06-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd för ringa narkotika brått och straffet blev till dagsböter 50 á 300 kr som blir till 15000kr.Jag har ingen bruttolön eftersom jag jobbar på en båt i Danmark, och betalar ingen skatt. Min lön ligger på 23000 - 24500Är straffet rimligt?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!DagsböterDagsböter är konstruerade så att domstolen ådömer ett visst antal dagsböter och fastställer hur stor varje dagsbot ska vara. Antalet dagsböter bestäms genom reglerna för straffmätningen (29 kap. 1 § första stycket brottsbalken), medan dagsbotens storlek bestäms med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § andra stycket brottsbalken). Då du gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott har du dömts till böter enligt (2 § narkotikastrafflagen)Det minsta antalet dagsböter som kan utdömas är 30 dagsböter, och det högsta är 150 dagsböter, eller om straff ådöms gemensamt för flera brott, 200 dagsböter. Dagsbotens storlek kan variera från 50 kr till 1 000 kr. För att undvika oskäliga bötesbelopp vid ringa brott kan dagsbotens storlek jämkas. Det är emellertid inte avsett att jämkning schablonmässigt ska ske så snart gärningsmannen har goda ekonomiska förhållanden och brottet straffvärdemässigt ligger vid nedre gränsen för dagsböter. En individuell prövning med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet ska alltid äga rum. Avsikten får antas vara att en jämkning ska kunna ske bl.a då det vid en samlad bedömning av omständigheterna framstår som stötande eller oskäligt mot gärningsmannen att tillämpa vanliga principer för dagsbotsbeloppets bestämmande. Beräkning av dagsbotsbeloppVid beräkning av dagsbotsbeloppet utgår domstolarna från Riksåklagarens riktlinjer. Enligt dessa riktlinjer ska dagsboten bland annat bestämmas utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnaderna för inkomstens förvärvande (beräkning av dagsbotsbelopp).Efter att ha gått igenom listan för beräkning av dagsbotsbelopp ska dagsboten fastställas till en tusendel av det belopp som räknats fram.Är straffet rimligt?Om man utgår från att din årsinkomst ligger på omkring 300 000 kr så är dagsboten fastställd till en tusendel av detta, alltså 300 kr. Dagsböter är olika för olika personer då den baseras på den åtalades ekonomiska förhållanden, hit hör inte bara den åtalades inkomster utan hänsyn tas till andra personer i hushållet där ett skäligt resultat ska uppnås så att ingen i hushållet drabbas hårdare än en ensamstående med samma inkomst.Huruvida straffet är rimligt beror på dina ekonomiska förhållanden i övrigt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?

2020-06-03 i Påföljder
FRÅGA |Är sannolikheten hög för en förstagångsförbrytare att dömas till fängelse för grov misshandel? Inte "allvarlig" grovt misshandel som skulle ge flera år, alltså misshandel som skulle gett fängelsestraff längst ner på straffskalan.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Påföljd för grov misshandelGrov misshandel kan ge fängelse i lägst 1,5 år och högst 6 år (3 kap. 6 § BrB). Det innebär att det lägsta straffet du normalt kan få för en grov misshandel är fängelse i 1,5 år. Det är därför inte särskilt sannolikt att böter skulle dömas ut istället för fängelse. Däremot kan villkorlig dom eller skyddstillsyn väljas istället för fängelse. Om villkorlig dom och skyddstillsynVillkorlig dom innebär att man får en prövotid på två år utan övervakning (27 kap. 3 § BrB). Om man inte sköter sig under prövotiden kan prövotiden bli förlängd, eller omvandlas till ett fängelsestraff (27 kap. 4 och 6 § BrB). Skyddstillsyn har en prövotid på tre år (28 kap. 4 § BrB). Under prövotidens första år är skyddstillsynen förenad med övervakning av frivården (28 kap. 5 § BrB). Både villkorlig dom och skyddstillsyn kan förenas med dagsböter och samhällstjänst (27 kap. 2 och 2a § BrB samt 28 kap. 2 och 2a § BrB). Skyddstillsyn får också förenas med fängelse i läst fjorton dagar och högst tre månader (28 kap. 3 § BrB).Om val av påföljdNär rätten beslutar om vilken påföljd den tilltalade ska få för den grova misshandeln ska de särskilt titta på omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Villkorlig dom och skyddstillsyn är lindrigare straff än fängelse (30 kap. 1 § BrB). För att välja påföljd tittar rätten på många olika faktorer, bland annat om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, men även andra faktorer som exempelvis att den tilltalade medverkat vid utredningen (29 kap. 5 § BrB samt 30 kap. 4 § BrB). Som skäl för villkorlig dom ska rätten särskilt titta på om det saknas anledning att tro att den tilltalade kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, eller att den tilltalade går med på samhällstjänst (30 kap. 7 § BrB). Som skäl för skyddstillsyn ska rätten särskilt titta på om skyddstillsynen kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet (30 kap. 9 § BrB).SlutsatsSom du ser finns det väldigt mycket reglering kring val av påföljd, och systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det finns stort utrymme för att göra en individuell bedömning. Jag kan därför inte uttala mig om sannolikheten för att en förstagångsförbrytare blir dömd för grov misshandel till fängelse. Det som talar emot det är just att personen inte gjort sig skyldig till brottslighet tidigare. I övrigt saknar jag information för att göra en mer utförlig bedömning, då rätten tar hänsyn till bland annat bakgrund och motiv till misshandeln, och även en rad andra förmildrande och försvårande omständigheter. Jag beklagar att jag inte kan ge dig ett mer konkret svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller vill komplettera din fråga med fler detaljer är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hatbrott; försvårande omständighet

2020-06-02 i Påföljder
FRÅGA |Räknas det som rasistiskt hatbrott eller HMF om en svensk under ett bråk med en invandrare säger åt denne att sticka hem till sitt hemland och stanna där, eller att ni är en belastning för samhället eftersom ni bara lever på bidrag utan att anstränga er som att jobba eller utbilda er?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).Hets mot folkgruppEn av förutsättningarna för brottet hets mot folkgrupp är att syftet med det sagda är att det ska spridas till en allmänhet (16 kap. 8 § BrB). Brottets kärna är inte att någon riktar sig direkt till en viss person och riktar missaktning mot denne, utan tar istället sikte på den situation då någon riktar sig mot en allmänhet för att sprida missaktning mot en viss grupp.Hets mot folkgrupp är således inte aktuellt.Hatbrott i övrigtDet finns inget enskilt brott som heter hatbrott. Hatbrott är istället ett samlingsbegrepp för alla brottsliga gärningar där ett av gärningspersonens motiv varit att begå brottet mot en viss grupp eller någon tillhörandes denna grupp. Hatbrott kan således bestå i misshandel, rån, hets mot folkgrupp, mord, bedrägeri eller vilket annat brott som helst.Att ett brott är just ett hatbrott kan dock ofta beaktas såsom försvårande omständighet vid brottets straffmätning. Detta innebär att den brottsliga gärningen anses grövre – och bestraffas hårdare – än den gjort om den inte varit ett hatbrott. För att agerandet ska anses vara en försvårande omständighet, måste ett motiv med brottet ha varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet (29 kap. 2 § sjunde punkten BrB).Vänligen,

Vad händer med den villkorliga domen om man begår brott under prövotiden?

2020-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Jag har grovt vårdslöshet i trafik med villkorlig dom och fick göra samhällstjänst men åklagaren yrkade på 1 månads fängelse. Fick 2 års spärrtid. Har nu åkt för grov olovlig körning efter 1.5 år. Då jag har villkorlig dom vad kan få för det här?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du tidigare har dömts för grov vårdslöshet i trafik med villkorlig dom och samhällstjänst som påföljd. I samband med detta fick du körkortet återkallat med en spärrtid på två år, och har under denna tid åkt fast för grov olovlig körning.Bestämmelser kring villkorlig dom går att finna i 27 kap. Brottsbalken. Den som döms till villkorlig dom ska vara underkastad en prövotid i två år. Under prövotiden måste den dömde vara skötsam, 27 kap. 3 § BrB. Eftersom du har begått ett nytt brott under prövotiden kan det påverka din villkorliga dom och även den påföljd du kan få om du döms för det nya brottet. Det är vanligt att domstolen upphäver en villkorlig dom om nya brott begås under prövotiden och istället dömer till en gemensam påföljd för båda brotten. Alternativt kan domstolen döma till en ny påföljd för det nya brottet, 34 kap. 1 § BrB. Om rätten väljer att döma ut en ny påföljd för det nya brottet kan omständigheten att du tidigare dömts för grov vårdslöshet i trafik leda till ett strängare straff, 29 kap. 4 § BrB.Det är svårt att med exakthet säga vad du kan vänta dig för påföljd för den grova olovliga körningen, det beror på hur rätten väljer att hantera din villkorliga dom och i fall du döms till en gemensam påföljd för båda brotten. Straffskalan för grov olovlig körning är böter till fängelse i högst sex månader. Det finns dock en presumtion om att inte döma till fängelse utan välja en så lindrig påföljd som möjligt, 30 kap. 4 § BrB. Presumtionen kan dock brytas i och med den villkorliga domen och att du tidigare har blivit dömd. Med vänliga hälsningar,