Påföljd vid olovlig körning efter tidigare återkallat körkort?

2020-01-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej har tidigare haft körkort men blivit av med det för ca 5 år sedan vid grovt rattfylleri. Nu vart jag stoppad av polisen och undrar vad det kan tänkas bli för straff?
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar frågan som att du tidigare blivit av med ditt körkort och nu blev stoppad av polisen utan att du har ett körkort. Enligt 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott (se här) döms den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon för olovlig körning till böter. Har man tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader. Det vanliga för olovlig körning är således att man döms till böter men om man tidigare har fått sitt körkort återkallat är lagtexten utformad så att domstolen får döma ut fängelse i högst sex månader.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Gallringstid av en uppgift i belastningsregistret

2020-01-29 i Påföljder
FRÅGA |grov rattfylla hur länge är det kvar i belastningsregistret
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsregler för när en uppgift om ett begånget brott försvinner från registret regleras i lagen om belastningsregister. Det som är avgörande för hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret är påföljden (straffet) för brottet. Brottet grovt rattfylleri återfinns i lagen om straff för vissa trafikbrott. Påföljden vid grovt rattfylleri är fängelse i högst två år (4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott). Påföljden kan komma att bli en annan med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen gör nämligen en helhetsbedömning av varje enskilt fall när de ska fastställa en påföljd. Jag kommer emellertid att redogöra för vad som gäller om personen i fråga har blivit dömd till fängelse. En uppgift om fängelse i belastningsregistret gallras 10 år efter frigivningen (17 § p. 1 lagen om belastningsregister). Det här innebär alltså att om en person har blivit dömd till fängelse för grovt rattfylleri, kommer denna uppgift att försvinna från belastningsregistret 10 år efter att straffet har avtjänats. Det som emellertid ska beaktas är att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning

Hur räknar man ut straffet vid flerfaldig brottslighet? Asperationsprincipen

2020-01-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Om en människa döms för flera olika brott på samma gång, i detta fall:-Urkundsförfalskning (Brb 1 §, kap 14)-Narkotikabrott (Brb 1 §)-Ofredande (Brb 7 §, kap 4) -Skadegörelse (Brb 1 §, kap 12 )-Misshandel (Brb 5 §, kap 3)Alla dessa brott bröt en kille mot på en kväll och har nu åtalts för att vara skyldig. Hur vet man hur många år i fängelse denna kille kommer fällas till då påföljderna är olika för varje brott. Hur räknar man ut hur många år/månader i fängelse en människa ska fällas fällas för om det är flera brott.
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!När en person döms för flera olika brott i samma rättegång så använder man sig av en speciell metod som kallas för asperationsprincipen när man ska räkna ut hur hårt straffet ska bli. Inledningsvis så bedömer rätten hur högt straffvärdet är för var och en av de enskilda gärningarna personen har dömts för. Straffvärdet för en gärning är beroende av en rad olika omständigheter men typiskt sett så börjar man i botten av straffskalan för det aktuella brottet och går uppåt eller ibland nedåt beroende på vilka försvårande och förmildrande omständigheter man finner. Exempelvis är straffskalan för grov misshandel fängelse i 1,5 till 6 år. Om någon då har begått en grov misshandel som kan sägas vara något grövre än en "vanlig" grov misshandel skulle straffvärdet kanske bedömas vara ca 2 års fängelse.Efter att man har bestämt straffvärdet för varje enskilt brott börjar man sedan med det högsta straffvärdet. I situationen du beskriver skulle det förmodligen vara misshandelsbrottet. Detta straffvärde får fullt genomslag. Sedan tar man det näst grövsta och dömer ut halva straffvärdet, det tredje grövsta och dömer ut en fjärdedel och så vidare. Detta är ett något simplifierat exempel för att illustrera men asperationsprincipen innebär alltså att varje brott efter det grövsta brottet ges en så kallad straffrabatt i ökande grad för varje brott.Konsekvensen av detta blir att vid mängdbrottslighet finns det ett tak för hur högt straffet kan bli som är lägre än vad det skulle blivit om man bara adderade ihop samtliga brott. Ett av skälen till detta är exempelvis att undvika att någon som döms för flera små stölder får ett hårdare straff än den som döms för en våldtäkt.I just den specifika situation din fråga berör kan jag inte uttala mig närmare om straffets längd då jag saknar kännedom om omständigheterna. Förutsatt att de begångna brotten är ungefär av normalgraden lär det dock inte bli fråga om mer än högst några månaders fängelse i värsta fall.Med vänliga hälsningar

Hur förhåller sig förbudet mot att tillämpa en lag retroaktivt mot praxis?

2020-01-29 i Påföljder
FRÅGA |I Sverige har vi ett förbud mot att tillämpa strafflag retroaktivt. Detta förbud går att hitta i BrP 5§, men det tar endast hänsyn till den skrivna lagen.Idag avgör inte enbart den skrivna lagen vad för brottsrubricering det blir, eller vad det blir för påföljd. Praxis verkar ha ett väldigt stort inflytande när det kommer till vilken påföljd som väljs av Sveriges domstolar, men det verkar inte finnas något förbud mot att tillämpa praxis retroaktivt.Är det verkligen rimligt att praxis, som har förekommit och refererats till länge och flertalet gånger, kan plötsligt ändras till den enskildes nackdel? Skulle det inte skada förutsägbarheten för den enskilde? Hur fungerar det egentligen med retroaktiv tillämpning och praxis?
Andreas Broman |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör retroaktiv straffverkan och hur praxis förhåller sig till detta.Se även 2:10 Regeringsformen (RF) som är en grundlag, vilket förbjuder den enskilda att dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var straffbelagd när den begicks. För det första så stämmer det att praxis på ett sätt är retroaktiv. Högsta domstolen (HD) måste till exempel döma efter vad som faktiskt skett i varje enskilt fall, HD kan inte avgöra ett mål utefter omständigheter som ännu inte skett.Domstolsväsendet och speciellt HD:s uppgift är i första hand att förtydliga och precisera gällande lagstiftning. Detta kan, precis som du skriver resultera i att om rättsläget är oklart inom till exempel staffskalan för ett specifikt brott så kan det ändras till den enskildes nackdel.Men kom ihåg att HD är väl medvetna om detta, det sker i princip inga plötsliga drastiska förändringar, framförallt inte inom straffrätten och allra helst inte till enskildas nackdel. Det är lagstiftarens roll (regeringen) att stifta nya lagar och göra större förändringar vid påföljdsbedömningen. HD stiftar inte några nya lagar eller andra föreskrifter, utan deras uppgift är som jag nämnde tidigare att förtydliga och precisera gällande lagstiftning. Om ett brott är föreskrivet till exempel med en påföljd, fängelse i 2–8 år, då kommer domstolen aldrig gå utanför detta, utan alltid döma till ett straff som förhåller sig till lagstiftningen. Exempel: Säg att ett brott har begåtts för åtta år sedan, och nu ska det tas upp till domstol. Får domstolen i sin argumentering ta ledning av liknande rättsfall som tillkommit efter att brottet begicks i sina domskäl? Ja, det förväntas domstolen göra förutsatt att lagen inte ändrats av lagstiftaren.Och detta medför i sin tur, att det inte bryter mot retroaktiv tillämpning av strafflag.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Påföljd för utpressning alternativt grov utpressning

2020-01-30 i Påföljder
FRÅGA |Vad är straffet på den person som har utpressad en familjevän på pengar under en längre tid med flertal hot på vännens liv och även familj, pistol har förekommit flera gånger och även riktats och varit mot vännens huvud då han inte kunnat ge dom pengar.Även tvingat samma person att ta lån och liknande.Personen sa från början att vännen var skyldig honom 70k och säger att skulden kommer ifrån att han har betalat en skuld åt min vän som inte ens existera från början.När han blev konfronterad gällande vilka han betalat och vad allt handla om så hade han inget rakt svar och blev bara mer hotfull samt ökade skulden till 250k kr.Det är helt uppenbart för mig att han ljuger om precis allt men min vän är livrädd och vågar inte kontakta polis eller säga till på något sätt..Hur långt kan straffet bli för denna individ om han blir anmäld? Skulle lugna min vän om han visste mer om konsekvenserna.
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 9 kap. 4 § brottsbalken (se här) ska den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär ekonomisk vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är dömas för utpressning till fängelse i högst två år. Den för domstolen tillämpliga straffskalan är således mellan fjorton dagars fängelse och två års fängelse. Vilken fängelsetid som domstolen väljer är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.Enligt paragrafens andra stycke ska om brottet är grovt domstolen döma för grov utpressning till fängelse i lägst ett år och sex månader och som högst till sex års fängelse. Ett av bedömningskriterierna för om brottet är grovt är om utpressningshotet har påtagligen förstärkts av vapen.För det fall är att till exempel ingen ekonomisk vinning och skada har uppkommit och därmed brottet inte är fullbordat kan ansvar för försök till utpressning eller grov utpressning aktualiseras enligt 9 kap 11 § brottsbalken (se här).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Påföljd för upprepade överträdelser av kontaktförbud?

2020-01-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej vad kan straffat bli för överträdelse av kontaktförbud ca typ 50 gånger säger vi om man är döm för ofredande tidigare.
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 24 § lagen om kontaktförbud (se här) döms den som bryter mot ett kontaktförbud för överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år. Vilket av dessa straff varje individuellt tillfälle av överträdelse ger blir beroende av omständigheterna i de enskilda fallen. Straffet blir antingen böter eller fängelse mellan 14 dagar till ett år. Den påföljd rätten väljer blir brottets straffvärde i ditt specifika fall.Vid flerfaldig brottslighet dömer man som huvudregel till gemensam påföljd enligt den så kallade asperationsprincipen. Den innebär att det brottstillfälle med högst straffvärde bildar utgångspunkt och till detta läggs en del av straffvärdet för övriga brott i fallande ordning sett till straffvärdena. Brott A döms till 1/1 av sitt straffvärde, brott B till ½ av sitt straffvärde, brott C till ½, brott D till 1/3, brott E till 1/3 , brott F till ¼ , brott G till ¼ och så vidare.Som skäl för fängelse får rätten enligt 30 kap 4 § brottsbalken (se här) beakta att du tidigare gjort dig skyldig till brott. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Finns jag med i belastningsregistret för brott begått år 2010?

2020-01-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Har 2 frågor blev fälld 2010 det blev böter och villkorligt sen fick jag indragen vapenlicens 2018 för lob men det var ingen rättegång utan lämna själv in vapnet. Frågan finns jag med i belastningsregistret?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om belastningsregister och gallringOm du finns med i belastningsregistret eller ej beror på om dina straff blivit gallrade ännu. Gallring innebär att en uppgift tas bort från belastningsregistret efter en viss tid. Att din vapenlicens blivit indragen står över huvud taget inte med i belastningsregistret, så där lär det inte vara några problem. Inte heller ett omhändertagande enligt LOB registreras.Gällande din böter och villkorlig dom så antar jag att det är kombinerat straff för samma brott. Böter försvinner vanligtvis från belastningsregistret efter 5 år, men villkorlig dom finns kvar i 10 år efter att du blev dömd (17 § lag om belastningsregister). Ett undantag till detta är om du var under 18 år vid tidpunkten för själva brottet. I så fall finns uppgiften endast kvar i 5 år. Var du över 18 när brottet begicks så spelar det inte någon roll att böter har kortare gallringstid än villkorlig dom, och brottet kommer stå kvar i registret i 10 år.Om du vill läsa mer om gallring av olika straff finns det tydlig information om detta på polisens hemsida.Finns du med i belastningsregistret?Om du var under 18 när du begick brottet står du inte med i belastningsregistret. Om du var över 18 står du kvar i belastningsregistret, men det kommer att gallras i år när det datum du fick domen för 10 år sedan passerat. Då kommer du inte längre att stå med i belastningsregistret.Jag är inte riktigt säker på vad du menar med att du har två frågor, men om du känner att något blev obesvarad är du välkommen att skriva till oss igen!Vänligen,

Om en person är 19 år när brottet inträffar men är 23 - 24 år när brottet utreds. Vilken ålder går man efter när straffet ska bestämmas?

2020-01-26 i Påföljder
FRÅGA |Om en person är 19 år när brottet inträffar men är 23 - 24 år när brottet utreds. Vilken ålder går man efter när straffet ska bestämmas?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om brott och straff hittas i brottsbalken.Svaret på din fråga är att man går efter personens ålder när brottet inträffar. Har en person begått brottet när han/hon är 19 så är det den åldern man går efter. Det framgår i 29 kap 7 § brottsbalken att om någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 år, ska hans eller hennes ungdom beaktas särskild vid straffmätningen. Det har att göra med unga typiskt sett inte kan anses ha nått sådan mognad och ansvarsförmåga att de bör behandlas som vuxna. Har en person då begått ett brott vid 19 års ålder så beaktar man att han/hon inte var lika mogen som en vuxen person när brottet begicks.Det som är skillnaden om personen är 23-24 år när brottet utreds är att om personen blir dömd kan han/hon inte dömas till en påföljd som är till för ungdomar (exempelvis ungdomstjänst).Hoppas du fått svar på din fråga!