Straff för ringa stöld om man är under 21 år

2021-07-16 i Påföljder
FRÅGA |Jag är 18 år och begick snatteri på ett Ica Maxi för första gången och blev tagen. Värdet på stöldgodset var 350kr och jag betalade sedan för all varor. Vad kommer mitt straff att bli?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar.Vilket brott är aktuellt?Att stjäla varor från en butik gör att stöld blir aktuellt. För detta krävs det att du har haft uppsåt att stjäla varorna, det vill säga att du ska ha velat ta varorna utan att betala (8 kap. 1 § BrB). Eftersom värdet på varorna är under 1250 kr så kommer brottet rubriceras som ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 2 § BrB och NJA 2019 s. 951).Vad kommer det bli för straff?Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Eftersom du är under 21 år så kommer din ålder särskilt beaktas vid valet av påföljd och domstolen kan då döma ut ett lindrigare straff (29 kap. 7 § BrB). Det är inte sannolikt att du skulle få fängelse eftersom du är under 21 år (30 kap. 5 § 2 st. BrB). Det mest troliga är därmed att du kommer dömas till böter. Hur stora böter du kommer få är svårt att svara på eftersom det bedöms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden och din ålder.Du kommer även att få en prick i belastningsregistret. Eftersom du sannolikt kommer dömas till böter så kommer pricken i belastningsregistret finnas kvar i fem år (17 § 9 p. lagen om belastningsregister).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan brott preskiberas innan rätten avgör?

2021-07-11 i Påföljder
FRÅGA |Om rättegången för ett Olaga hot inte hålls senast 2 år efter brottet så är preskriptionstiden ute och man kan inte dömas för brottet? Eller räcker det att åklagaren har väckt åtal inom 2 år från brottet begicks och såldes behöver inte rättegången hållas inom 2 år? Som ett exempel. Brott begicks 1/3-2020 åtal väcks i April 2021. Vad händer vid ett eventuellt överklagande? Kan preskriptionstiden kliva in före att hovrätten hinner avgöra fallet?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Tiden för preskription vad avser brott regleras i 35 kap. brottsbalken. Där står det att tiden för preskription räknas från dagen för brottet till dess att personen häktas eller tar del av åtal. Det innebär alltså att åtalet är preskriptionsbrytande. Det innebär att brottet du frågar om inte kommer preskiberas, oavsett hur lång tid det tar till dom.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Drograttfylleri

2021-07-05 i Påföljder
FRÅGA |Hej, har en fråga om preskriberingstid vid drograttfylla?Alltså när någon fällts för drograttfylla, när räknas det som preskriberat så man har "rena papper" igen? Personen ifråga fick böter.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mot bakgrund av din förklaring förmodar jag att du åsyftar gallringsreglerna avseende uppgifter om begångna brott i belastningsregistret. När en person blir dömd för ett brott registreras detta i polisens belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om det brott som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Den fastställda påföljden är avgörande för hur länge en uppgift om ett begånget brott ska finnas med i belastningsregistret.En uppgift om ett begånget brott i belastningsregistret där böter har utdömts som påföljd tas bort från registret fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). Man kan således sägas ha ett belastningsregister utan anmärkningar efter fem år. Det som emellertid ska beaktas är att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Hur förhåller sig påföljden för ett tidigare brott till påföljden för ett nyupptäckt brott?

2021-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Min kompis blev dömd för 4 fall av misshandel samt ett fall av försök till misshandel till skyddstillsyn + 3 månaders fängelse med särskild föreskrift om att han ska genomgå vård som frivården tillsammans med socialtjänsten bestämmer (skulle annars blivit fängelse 1 år) Innan den här domen hade kommit, begick han ett nytt brott och är nu misstänkt för två fall av försök till grov misshandel med kniv, samma tillfälle men mot två personer. Vad kan hans nästa påföljd bli om han blir dömd?Det nya brottet ska väl bedömas tillsammans med de gamla eftersom det begicks innan den första domen kom? Och då borde väl straffet bli mindre eftersom han redan kommer ha avtjänat en del av det? Alla brotten har också varit när han varit påverkad av alkohol, därför blev den första domen att han skulle genomgå behandling för det + skyddstillsyn och fängelse.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vilken påföljd din kompis kan få, och hur denna påföljd kommer förhålla sig till hans tidigare utdömda påföljd. Jag kommer därför i det följande att allmänt förklara påföljdskonkurrens, och därefter försöka koppla till din situation.Reglerna om påföljder finns i brottsbalken (BrB).PåföljdskonkurrensNär en person begår flera brott ska enligt huvudregeln om flerfaldig brottslighet en gemensam påföljd dömas ut för alla brott (30 kap. 3 § tredje stycket BrB). Brotten kan både ha inträffat samtidigt eller skilja sig i tid och rum. Däremot måste man göra skillnad på nyupptäckt brottslighet och ny brottslighet.Ny brottslighet är brott som begåtts efter den tidigare brottsligheten blivit rättskraftigt avgjord, dvs efter gärningspersonen fått påföljd utdömt för sin tidigare brottslighet. Huvudregeln är att den tidigare utdömda påföljden förblir oförändrad, och det nya brottet kommer bedömas självständigt (34 kap. 1 § BrB). Domstolen får också undanröja en tidigare utdömd påföljd och istället döma personen för båda brotten i en gemensam påföljd. Istället för att döma gärningspersonen för olika påföljder för respektive brott, kommer påföljden att avse alla brott gemensamt. Detta fordrar dock att den första domen är lagakraftvunnen, dvs att påföljden har börjat verkställas. I detta fall kommer givetvis den redan avtjänade domen att avräknas i den nya utdömda påföljden.Nyupptäckt brottslighet avser situationen när någon först dömts för ett brott men innan domen verkställts (eller innan det första brottet upptäcktes) har begått ett annat brott. I detta fall ska man enligt huvudregeln döma ut en ny påföljd för den nyupptäckta brottsligheten (34 kap. 1 § BrB). Undantag från nu nämnda huvudregel är om den nyupptäckta brottslighetens påföljd anses vara utan nämnvärd betydelse för den gemensamma brottsligheten påföljden (34 kap. 1 § andra stycket BrB). "Utan nämndvärd betydelse" ska förstås så att det nyupptäckta brottet inte hade lett till en strängare påföljd än den som redan utdömts. Ingen ny påföljd kommer då att utdömas. Värt att poängtera är att påföljden inte får överstiga vad som hade dömts ut om de båda brotten tillsammans hade fått en gemensam påföljd (34 kap. 2 § BrB).Vad betyder det här för dig?En domstols avgörande i påföljdsfrågor är mycket beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Utöver alla omständigheter kring brottets fullbordan, finns det en mängd faktorer som måste beaktas som inte är direkt knutna till själva brottet. Exempelvis är gärningspersonens ålder, livsförhållanden och psykiska mående under brottets fullbordan några exempel på omständigheter som kan ha avgörande betydelse för hur långt straffet blir eller vilken påföljd som ska dömas ut. Ett exempel är att om gärningspersonen är under 18 år gammal, och tidigare dömts för ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning, har domstolen möjlighet att omfatta den nyupptäckta brottsligheten i den tidigare utdömda påföljden (34 kap. 4 § BrB). Av denna anledning blir det svårt för mig att svara konkret på vilken, eller hur lång, påföljden för din kompis blir.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Är det svårare att få jobb/praktik om man finns med i belastningsregistret och vad syns i belastningsregistret?

2021-07-13 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag är i en kockutbildning just nu och ska ut på praktik snart, men jag begick en ringa stöld på 500 kr, kommer det bli svårare för mig att få jobb/praktik? Kommer det synas på belastningsregistret eller?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lag om belastningsregister (BRL).Uppgifter i belastningsregistretI belastningsregistret finns det bland annat uppgifter om den som har fått en påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande genom ordningsbot (BRL 3 §). Av din fråga framgår det inte om du har blivit dömd för ringa stöld eller att du exempelvis har godtagit ett strafföreläggande. Jag utgår dock från att du har blivit dömd eller att du har godtagit ett strafföreläggande och därmed finns du med i belastningsregistret.Gallring av uppgifter i belastningsregistretDet är påföljden som avgör hur länge uppgifterna om brottet finns kvar i belastningsregistret (BRL 17 §). Det handlar alltså om vilket straff som du har fått som avgör hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret och inte om vilket brott som du har begått. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (brottsbalken 8 kap. 2 §).Om du har suttit i fängelse gallras uppgifterna efter tio år (BRL 17 § 1 p.). Om du istället fick böter som straff så gallras uppgifterna om dig i belastningsregistret efter fem år (BRL 17 § 9 p.). Det framgår inte när du begick brottet eller när du eventuellt dömdes för brottet eller godtog strafföreläggandet och därmed är det inte möjligt att avgöra om uppgifterna har gallrats än.Rätt att begära utdrag ur belastningsregistretHuvudregeln är att endast du har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret om dig själv och få del av samtliga uppgifter (BRL 9 § första stycket). Vissa föreskrivna myndigheter har också har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret om en enskild (BRL 6 §). När det kommer till vissa jobb inom, bland annat, skola, hem för vård eller boende av barn eller boenden som tar emot barn är det obligatoriskt för arbetsgivare att genomföra en registerkontroll av den som ska anställas (BRL 9 § andra stycket). Arbete inom restaurang omfattas inte av den lagreglerade registerkollen. I allmänhet har det dock blivit rätt vanligt att även andra arbetsgivare begär att få se utdrag ur belastningsregistret av arbetssökande. Arbetsgivare som inte omfattas av den lagreglerade registerkontrollen ber vanligen att den arbetssökande inhämtar ett utdrag ur belastningsregistret i syfte att visa upp det. Ett sådant utdrag begärs då med stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som den enskilde själv har.Belastningsregistrets påverkan på jobb/praktikArbetsgivaren har en fri antagningsrätt och har därmed rätt att ställa upp de kvalifikationer som den vill ha på dina anställda. Ett exempel på ett krav kan vara att den arbetssökande inte ska finnas med i belastningsregistret. Arbetsgivaren får däremot inte använda denna kvalifikation på ett sätt som innebär att någon diskrimineras pga. sitt kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Din framtida arbetsgivare kan därmed ställa upp ett krav om att de arbetssökande eller praktikanterna inte ska finnas med i belastningsregistret och då kommer det troligtvis bli svårare för dig att få praktik eller jobb om du faktiskt finns med i belastningsregistret.Även om arbetsgivare har möjlighet kräva utdrag ut belastningsregistret av arbetssökande eller de som söker praktik så är det inte så att alla arbetsgivare som gör det och du behöver absolut inte ta fram ditt utdrag ur belastningsregistret om din arbetsgivare inte begär detta. Ifall du inte finns kvar i belastningsregistret eller att du aldrig har funnits med där så bör inte detta innebära att det blir svårare för dig att få jobb eller praktik eftersom det inte finns någon fakta som styrker att du har begått ringa stöld.SammanfattningJag kan inte svara exakt om det kommer bli svårare för dig att få jobb eller praktik för att du har begått en ringa stöld. Detta eftersom olika arbetsgivare agerar olika och även om det blir allt vanligare att arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret så är det inte alla som gör det och jag vet inte hur vanligt det är inom restaurangbranschen att arbetsgivaren kräver ett utdrag. Ifall du har blivit dömd för ringa stöld eller om du exempelvis har godkänt ett strafföreläggande så kommer uppgifter om dig och den ringa stölden finnas med i belastningsregistret. Uppgifterna gallras dock efter en viss tid och det är påföljden som avgör hur lång tid det tar innan uppgifterna gallras.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline. Jag hoppas även att du lyckas få ett jobb eller en praktik! Med vänlig hälsning,

Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?

2021-07-10 i Påföljder
FRÅGA |Min kille fick 1 år och 6 månader i fängelse men han har redan suttit häktad i tre månader hur räknar man ut när han blir släppt? alltså villkorligt frigiven
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga både berör avräkning för häktestid samt villkorlig frigivning kommer jag att dela upp mitt svar genom att först besvara hur man avräknar häktestid från ett fängelsestraff och sedan besvara hur reglerna för villkorlig frigivning ser ut. Slutligen sammanfattar jag hur det blir i den situation du beskriver utifrån förutsättningarna i din fråga. Ska häktningstid avräknas från fängelsestraffet?I din fråga beskriver du hur din kille blivit dömd till en fängelsepåföljd på viss tid – 1 år och sex månader. Om den dömde varit häktad i en sammanhängande tid av minst 24 h är huvudregeln att tiden personen varit frihetsberövad ska tillgodoräknas den dömde när verkställigheten av fängelsestraffet påbörjas (2 § lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). Eftersom din kille suttit frihetsberövad, häktad, i tre månader är huvudregeln att häktestiden ska avräknas från hans fängelsestraff. När blir man villkorligt frigiven?En annan huvudregel inom svensk rätt är att den dömde kan bli villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff när personen avtjänat två tredjedelar av straffet (26 kap. 6 § brottsbalken). Om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning får den dock skjutas upp. Vid bedömningen av om det föreligger särskilda skäl beaktar man särskilt om den dömde inte deltagit i anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller om den dömde misskött sådana åtgärder, eller om den dömde på ett allvarligt sätt brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (26 kap. 6 a § brottsbalken). Villkorlig frigivning innebär att man inte längre behöver avtjäna sitt straff på anstalt. Man får istället en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst 365 dagar (26 kap. 10 § brottsbalken). När kan min kille bli villkorligt frigiven?Din killes straff på 1 år och sex månader fängelse innebär vid en omräkning till antal månader att fängelsestraffet omfattar 18 månader. Om din kille blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av det utdömda straffet kan villkorlig frigivning ske efter 12 månader (18/3 = 6 månader x 2 = 12 månader).Eftersom din kille varit häktad i tre månader innebär det enligt huvudregeln att den tiden får avräknas från fängelsestraffet, dvs som att han redan har avtjänat tre månaders fängelse fast innan domen föll och fängelsestraffet kunde verkställas. Det innebär att din kille har 9 månader kvar av fängelsestraffet efter det att verkställigheten av fängelsestraffet kunde påbörjas. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Omförhandling vägrades

2021-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Min kille blev vidare häktad, misstänkt på sannolika skäl grovt narkotikabrott. Alla hans vänner som blev fick ha en häktesförhandling efter 14 dagar, men det fick inte min kille? Vad beror det på? På hans protokoll stod det " Misstanken kvar står. Mot denna bakgrund är det uppenbart att en omhäktningsförhandling denna gång skulle vara utan betydelse." Nu till min fråga? Varför fick alla andra ha en häktesförhandling? Är det för att åklagaren inte hittat något mer och vill ha mer tid?Mvh. Ledsen flickvän
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anledning till att omförhandling vägrades bör sannolikt, enligt mina spekulationer utan att veta exakt vad som har skett m.m., att bevisläget och anledning att häkta din pojkvän inte har förändrats. Detta innebär då troligast att försvaret, din pojkväns försvarare, inte har inkommit med några bevis som talar emot åklagarens anklagelser om brott eller att anledning till häktning (vilket är risk för att fortsätta begå brott, att man vidtar åtgärder som försvårar utredningen eller risk att man åker utomlands och undviker rättvisan) fortfarande är finns och att de är stor risk att din pojkvän bedöms begå brott m.m. Hoppas de var svar på din fråga!

''Ungdomsrabatt'' vid 20 år

2021-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Om jag får 6 år och 2 månader jag är 20 så får 30% rabatt då blir de 4,6 år vad är två tredjedelar av det
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Omständigheterna i din fråga är inte helt tydliga, det framgår att du är 20 år men inte din ålder vid brottet. Nedan följer en beräkning utifrån straffets längd, beräkningen är ungefärlig och inte precis!Om du var 19 år = 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet vilket utifrån 6 år och 2 månader blir ca 4 år och 1 månad)Om du var 20 år = 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet vilket utifrån 6 år och 2 månader blir ca 4 år och 6 månader)Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar