FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/12/2023

Ofullständig fråga - Gallringsfrist

ok när jag va 16år så blev jag staffad för ringa narkotika jag blev villkorligt frigiven från det men jag kommer inte ihåg vad de heter men dem tog mig men jag fick ingen böter blev tagen igen när jag va 18 för ringa narkotika men mellan detta att det gick igenom tog jag körkortet bara för att se att jag kunde och jag klara det dem tog det ifrån mig det 2månader efteråt helt förståeligt fixade körkortet igen o blev tagen på en fortkörning när jag va 20 är 22år idag o behöver fatta vad konsekevenser är o jag undrar hur länge sitter alla prickar kvar ha en trevlig dag

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när vissa typer av uppgifter gallras ur belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Uppgifterna gallras, d.v.s. tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Oavsett vilken typ av uppgift det rör sig om så kommer de att gallras inom tre, fem eller tio år från domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot, frigivningen etc. Exempelvis gallras uppgifter om villkorlig dom tio år efter domen eller beslutet, eller, om de avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, fem år efter domen eller beslutet (17 § fjärde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Vad gäller uppgifter om böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Vad är uppskjuten gallring?

Observera att om nya anteckningar förs in i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord kan gallringsfristen för vissa uppgifter komma att skjutas upp. Sådan s.k. uppskjuten gallring utgör ett undantag från de vanliga gallringsreglerna (se t.ex. prop. 1997/98:97, s. 160 och prop. 2021/22:172, s. 56). Det innebär t.ex. att en uppgift som normalt ska gallras efter fem år gallras först efter åtta år om en ny uppgift som ska gallras efter fem år förs in i registret tre år efter den första uppgiften. Observera att den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret, under sådana omständigheter, är tjugo år. Enligt lagtexten gäller emellertid inte reglerna om uppskjuten gallring om den nya uppgiften rör penningböter (18 § första stycket andra meningen lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.

Vad gäller i ditt fall?

När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror alltså på vilken typ av uppgifter det rör sig om, hur gammal den dömde var vid brottstillfället samt om några nya uppgifter har tillkommit innan några tidigvarande uppgifter har hunnit gallras. Eftersom det inte framgår av din fråga vilka påföljder dina domar har föranlett kan jag inte ge dig ett exakt svar på när uppgifterna kommer att gallras ut belastningsregistret. Av din fråga framgår det att du dömdes till villkorlig dom när du var 16 år. Det innebär att uppgifterna om detta skulle ha gallrats fem år efter domen eller beslutet. Eftersom du två år senare (dvs. innan uppgifterna hunnit gallras) dömdes för ringa narkotikabrott kommer dock uppgifterna om villkorlig dom inte att gallras förrän påföljden för narkotikabrottet också ska gallras. När detta kommer att ske beror således på vilken påföljd du fick. Ringa narkotikabrott kan föranleda antingen bötes- eller fängelsestraff. Böter gallras normalt fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. Fängelsestraff gallras normalt tio år efter frigivningen. Fortkörning föranleder som regel penningböter. Sådana påverkar inte gallringsfristen för andra uppgifter i belastningsregistret men gallras, likt böter generellt, först efter fem från påföljdens fastställande.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida. På polisens hemsida finns det, dessutom, kontaktuppgifter i den mån du vill kontakta dem med ytterligare frågor i ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo