FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder04/03/2024

Förhandsgodkännande av strafföreläggande

Hej! Jag skrivit  på ett förhandsgodkännande av strafföreläggande, 30st dagsböter på 190kr. Jag har som jag förstår det som, rätt till att ta tillbaka mitt erkännande/komma med invändningar och istället driva det till en rättegång i tingsrätten. Om jag drar tillbaka mitt erkännande och låter det gå till domstolen, kan mitt straff bli högre och värre eller kommer jag i så fall dömas till det som strafföreläggandet var på? Förlorar jag nägot på att ta det till domstol, mer än tid? Jag är för övrigt ostraffad sedan tidigare. 

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag har tolkat din fråga undrar du vad som händer för det fall du inte godkänner ditt strafföreläggande. 


Vad är ett strafföreläggande? 

Strafföreläggande är ett förfarande som regleras i 48 kap rättegångsbalken (RB). Det innebär att den som är misstänkt för ett brott föreläggs ett bötesstraff för vad åklagaren anser att brottet bör föranleda, 48 kap 2 § RB. Strafförelägganden får föreläggas för alla brott där böter ingår i straffskalan, 48 kap 4 § RB. 


Erkännande i brottmål & godkännande av strafföreläggande

Ett godkännande av ett strafföreläggande är inte samma sak som ett erkännande i en brottmålsprocess. Ett erkännande under en brottmålsprocess, t.ex i förhör eller under huvudförhandling är inte bindande för domstolen. Det innebär att en domstol som ska pröva ansvar för en brottslig gärning inte måste ta hänsyn till erkänanndet i sin bevisvärdering, 35 kap 5 § 2 st RB. Ett erkännande i en brottmålsprocess kan som du säger, när som helst tas tillbaka och det har inget bevisvärde. 


Ett strafföreläggande är något annat. Det är ett föreläggande av ett bötesstraff för ett brott som åklagaren anser vara lämplig påföljd. Strafföreläggande är en snabbare, billigare och mer tidseffektiv form av brottmålsprocess.


Ett strafföreläggande som har utfärdats av en åklagare ska godkännas av den misstänkte. Godkännande sker antingen genom en inbetalning av bötesbeloppet eller genom att den misstänkte lämnar en förklaring om att har erkänner gärningen och godtar det straff som har tagits upp i föreläggandet, 48 kap 9 § och 48 kap 11 § RB Ett strafföreläggande som har godkänts gäller som en lagakraftvunnen dom, 48 kap 3 § 2 st RB. Om den misstänkte inte godkänner strafföreläggandet får ansvar för brottet tas upp på nytt.  


Ett strafföreläggande kan också godkännas på förhand, 48 kap 10 § RB. Ett förhandsgodkännande innebär att den misstänkte får ta ställning till brottsmisstankarna och strafföreläggandet innan åklagaren faktiskt har utfärdat strafföreläggandet. Ett förhandsgodkännande kan när som helst återkallas innan dess att åklagaren har utfärdat strafföreläggandet. Om du återkallar ditt godkännande så kan åklagaren dock fortfarande välja att utfärda ett strafföreläggande, som du sedan får ta ställning till enligt det ovan redovisade. 


Vad händer om man inte godkänner ett strafföreläggande? 

Om ett strafföreläggande inte godkänts, innebär det att åklagaren får väcka åtal och få ansvar för brottet prövat av en domstol. Åtalsunderlåtelse torde inte komma i fråga eftersom det är fråga om Narkotikabrott. Narkotikabrott är brottslighet som typiskt sett ses som en vädligt allvarlig form av brottslighet (Artbrott). Det innebär att åklagaren sannolikt kommer att åtala dig för det brott som du misstänks för och lämna över det till domstolen för en prövning.


Risk för strängare straff än böter

Domstolen är vid sin prövning inte bundet till den påföljd som åklagaren yrkat, utan endast bunden till de omstänidgheter som åklagaren anger som grund till åtal, den sk. gärningsbeskrivnignen, 30 kap 3 § RB I alla domstolsprocesser gäller principen om fri bevisvärdering, 35 kap 1 § RB. Det innebär att det inte finns några säkra garantier på att du inte riskerar ett högre straff än böter i domstol. Eftersom åklagaren har övervägt ett strafföreläggande, talar det dock på att brottet i fråga inte anses särskilt allvarligt. Skulle åklagaren bedöma att det finns en reell chans till fängelse som påföljd så tror jag inte att åklagaren överväga ett strafföreläggande. Sannolikt har åklagaren redan gjort bedömningen att det aktuella brottet inte har ett straffvärde som motiverar en strängare påföljd än fängelse.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Har du ytterligare frågor och funderingar angående detta rekommenderar jag dig att kontakta en jurist. Lawline arbetar dock inte med straffrättsliga frågor. Jag får hänvisar dig i ett sådant fall till din närmaste advokatbyrå som arbetar med straffrättsliga frågor. 

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo