Kan en knuff räknas som ofredande?

2020-10-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan detta betecknas som ofredande?Jag är ledare inom ungdomsidrott och blev av en annan ledare snarare puttad än knuffad, hen satte sin hand i min mage och puttade mig bakåt för att jag klev in i en, enligt hen, upprättad sfär. Det som egentligen hände var att jag la mig i ett samtal för att stötta och försvara en 13-åring som höll på att bli tvingad/övertalad att delta mot sin vilja. Handlingen var helt klart att beteckna som avsiktligt kränkande, hen ville markera sin överlägsenhet. Även om det var en bagatellartad handling så blev jag otroligt perplex över denna oönskade fysisk kontakt, det var tydligt att handlingen var avsiktligt kränkande. Till saken hör kanske att den andra ledaren utsatt andra för samma sak tidigare. Är det att beteckna som ofredande? jag kommer inte polisanmäla, men det är lättare att ta ledarens olämplighet vidare inom föreningen om jag kan åberopa att händelsen är en överträdelse.Tack på förhand!
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalkens (nedan förkortad BrB) bestämmelser. Jag kommer inleda med att gå igenom vad ofredande är för brott och vilka handlingar som kan räknas till ofredande.Allmänt om brottet ofredandeDen som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB).Det första som kan bedömas som ofredande är fysiskt antastande. Under denna kategori räknas att knuffa eller hålla fast någon samt rycka eller slita i någons kläder till en sådan nivå att det inte kan vara fråga om misshandel. Det krävs vidare att det fysiska antastandet ska ha varit ägnat att innebära en kännbar fridskränkning. Ett exempel på ett fall som inte bedömdes utgöra en sådan kännbar fridskränkning att ansvar för ofredande skulle dömas ut var NJA 2018 s. 443. I fallet bedömdes en vuxen mans beröring av en 15-årig flickas smalben vid två tillfällen under någon minuts tid i mannens bostad, i förening med uttalanden om att det var mysigt att hon var där, inte utgöra straffansvar. Detta trots att flickan upplevde beröringarna som obehagliga.Den person som fysiskt antastar en annan måste vara medveten om att det den gör är fel. Ett tydligt exempel på vad som menas härvid är att en person som genom att spela hög musik, anses störa sina grannar först från den tidpunkt då grannarna påtalat för denne att dess handlande är störande.Vidare måste gärningen innebära en kännbar fridskränkning. Det innebär att det förutsätts att den har uppfattats av den angripne vid gärningstillfället.Vad som kan komma att gälla i ditt fallAv omständigheterna nämner du att du av en annan ledare ska ha blivit knuffad, genom att personen ifråga ska ha satt sin hand i din mage och puttat dig bakåt. Att knuffa någon kan som ovan framhållits bedömas som ofredande.Eftersom personen ifråga ska ha utsatt andra ledare för liknande handlingar, torde det däremot kunna innebära att denne inte kan bedömas ha varit medveten om eller känt till att det denne gör är fel. Har ingen tidigare påtalat för denne att det den gör upplevs som störande eller felaktigt, kan personen inte anses vara medveten om sin felaktighet. Har personen ifråga däremot blivit tillsagd tidigare av andra ledare eller av dig, kan denne bedömas ha varit medveten och således känt till att det denne gör är fel. Först då kan dennes agerande bedömas som ofredande.Händelsen är dock självfallet en överträdelse och ska såklart tas på allvar om det dessutom skett upprepade gånger med andra inblandade personer. Mitt råd är därför att i första hand lyfta din upplevelse av situationen till personen som knuffade dig och markera att beteendet inte är önskvärt. Det är även av vikt att resterande personer som blivit utsatta ska markera och säga ifrån.Jag hoppas ovanstående gav svar på din fundering. Lycka till!Vänligen,

Får en fastighetsmäklare kliva in på en privat grannfastighet och filma denna i marknadsföringssyfte?

2020-10-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en fastighetsmäklare klivs in på en privat grannfastighet och filma denna i marknadsföringssyfte?Dvs grannfastighet till uppdragsgivaren.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska jag redogöra för om man får beträda någon annans tomt samt vad som gäller för videoinspelning på annans tomt. Din fråga regleras i brottsbalk (Brb). Hemfridsbrott 4 kap. 6 § BrbParagrafen har följande lydelse i första stycket: "Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter." En brottsbestämmelse är uppbyggd av s.k rekvisit, det kan bäst beskrivas som omständigheter som ska föreligga (bevisas) för att vi ska kunna konstatera att ett brott har begåtts. I denna paragrafen kan jag utläsa ca 3 stycken (4 punkten är exempel på vad som avses med bostad). Dessa är att "man ska":olovligenintränga eller kvarstanna där annan har sin bostad oavsett om det är,(rum, hus, gård eller fartyg) Mäklaren riskerar alltså att begå brott om området utgör en bostad och att personen som gör ett intrång eller kvarstannar har berett sig tillträde genom att komma över ett fysiskt (staket, mur etc) eller psykiskt hinder (ex bara för dörren är olåst så kan det fortfarande vara ett intrång). Ofredande enligt 4 kap. 7 § BrbDet kan också utgöra ofredande om personen som bor i fastigheten upptäcker mäklaren medans denna fottar fastigheten inifrån grannens tomt. SlutsatsDet är generellt sett inte olagligt att fotta objekt eller byggnader. De regler som reglerar fotografering tar generellt sikte på då man fottar en annan person i hemlighet eller på ett kränkande sätt (jfr 4 kap. 6a § brb). Däremot kan det vara brottsligt att klampa in i någons trädgård. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?

2020-10-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min mammas exsambo ringer oss båda två konstant fast än vi har sagt till honom att vi inte vill ha något med honom att göra. Samtalen börjar bli väldigt jobbiga och vi känner att vi inte kan få en lugn stund. Kan man anmäla han för något och isåfall vad?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ringa någon konstant, mot dennes vilja, är inte ett brott i sig men kan falla under brottet ofredande. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalk (1962:700) och definieras som ett fysiskt antastande, någon form av störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande. Detta om gärningen syftar till att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker och om de sker mitt i natten etc. I ditt fall sker samtalen väldigt ofta, trots att du och din mamma har meddelat hennes ex-sambo om att ni inte vill att han ska kontakta er. Dessa upprepade samtal har alltså fått en trakasserande effekt och om ni känner att det är besvärande så bör ni anmäla honom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

straff för hot mot vårdpersonal

2020-10-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev hotat av en patient under arbetstjänsts tid. Hotet består av verbala hot med följande ord:" Du är en tjallare som kommer att blir straffad av mina killar, här på arbetsplats och senare på hemmaplan. Jag kommer att Googla ditt namn och hitta alla dina uppgifter, adress, tel. numer etc. och mina killar kommer att slår dig sönder. Om du talar mitt namn en gång till kommer jag att slår dig i käften med min mobil". Jag har gjort en polis anmälan samt min VC har skrivit en Tillbudsrapport. Blir personen straffad med fängelse eller endast böter?Tack för hjälpen!
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det så har du anmält händelsen till polisen, och som jag misstänker det så gäller anmälningen olaga hot, då hot mot tjänsteman endast undantagsvis innefattar hälso- och sjukvårdspersonal. Det krävs myndighetsutövning för att kunna klassas som tjänsteutövning i detta brott, och vissa beslut av läkare kan exempelvis omfattas. Regeringen har dock nyligen infört nya regler om nytt brott, nämligen sabotage mot blåljusverksamhet, men där verkar det som att det endast är ambulanssjukvårdare som omfattas (13 kap. 5c brottsbalken). Då jag inte riktigt vet vad personen är anmäld för, eller vad som närmare hände vid hotet, kommer jag redogöra för svaret på din fråga utifrån att det skulle klassas som antingen olaga hot, eller hot mot tjänsteman. Straffskala – straffvärde – påföljd Straffskalan är en skala anger vad brottet kan ge för straff, där straffvärdet i det specifika fallet placeras någonstans på den skalan. När straffvärdet sedan fastställts, kan valet av påföljd väljas. Så ett brott kan ha straffskala 1 års fängelse, straffvärdet i det enskilda fallet kan motsvara 1 års fängelse, men påföljden kan väljas till annat än fängelse beroende på gärningspersonen och straffvärdet, och alltså bli exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst istället. Olaga hot Den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för liv, frihet, frid och säkerhet hos den hotade, döms för olaga hot till böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ brottsbalken). Hotet som du beskriver innefattar definitivt ett hot mot ditt liv och säkerhet, genom hot om att slå dig eller fysiskt skada dig. Straffvärdet är svårt för mig att säga, då domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall. Vid val av påföljd ska rätten fästa hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Valet av påföljd beror på det enskilda brottets straffvärde, gärningspersonens ålder och tidigare brottslighet. Har personen aldrig blivit dömd tidigare, skulle jag säga att straffet sannolikt skulle bli böter och/eller villkorlig dom. Villkorlig dom är en typ av varning med övervakningstid, där inget fängelse döms ut direkt men om personen begår brott igen inom två år får hen fängelse istället då. Min erfarenhet är att det sällan döms ut fängelse för olaga hot. Enligt BRÅ dömdes år 2019, 960 personer för olaga hot, varav bland annat 59 st dömdes till fängelse, 117 st till skyddstillsyn, 195 st till villkorlig dom och 409 till böter. Böter är alltså den mest sannolika påföljden, men som sagt det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Hot mot tjänsteman Den som med hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsutövning, döms för hot mot tjänsteman till böter eller fängelse högst två år (17 kap. 1§ brottsbalken). Det är alltså i princip samma omständigheter som krävs som för olaga hot, men i detta fall skärps straffet för personer i myndighetsutövning. Som jag sa ovan är det lite oklart i praxis hur sjukhuspersonal ska behandlas, och det finns en hel del opinion om detta i riksdagen. De fall jag kan hitta där sjukhuspersonal omfattats av detta brott när läkare fattar något myndighetsbeslut i sin yrkesutövning, exempelvis beslutar om viss typ av vård, tvångsmedicinering eller liknande. Därmed inte sagt att ditt fall inte skulle omfattas. Hot mot tjänsteman är ett så kallat artbrott, vilket innebär att det finns en starkare presumtion för fängelse än för böter. Återigen är det en enskild bedömning som domstol gör, men min erfarenhet är att hot mot tjänsteman i alla fall i större utsträckning ger fängelsestraff, än vad olaga hot gör. Valet av påföljd beror som ovan på straffvärdet för den enskilda händelsen, gärningspersonens ålder och tidigare brottslighet. År 2019 dömdes 1 233 personer för hot/våld mot tjänsteman, vara bland annat 215 st dömdes till fängelse, 252 st till skyddstillsyn, 407 st till villkorlig dom och 177 st till böter. Detta antyder att dessa brott ofta kommer upp på fängelsenivå och över böter, men att annan påföljd oftare döms ut än fängelsestraffet. Sammanfattningsvis i ditt fall Det är svårt för mig att säga vad gärningen i just ditt fall är värd, speciellt då jag inte vet mer om omständigheterna kring händelsen och din yrkesroll. Men sannolikt uppfyller innehållet i hotet i sig, brottet olaga hot åtminstone. Straffvärdet hamnar oftast på bötesnivå, och hamnar det på fängelsenivå skulle jag säga att det är osannolikt att gärningspersonen får fängelse. Då är andra påföljder så som villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst mer sannolikt. Men återigen, är det upp till domstolen att bedöma.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Är det lagligt att fotografera och sprida vidare bilder på någon som har begått självmord?

2020-10-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om någon hittar en person som hängt sig. Är det då lagligt att man fotar den innan man ringer polis,och sprider fotot vidare utan anhörigas tillstånd?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om det är lagligt att fotografera och sprida vidare bilder på en person som har begått självmord. Det brott som i första hand kan bli aktuellt i den situation som du beskriver är olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB). Straffet om man döms är böter eller fängelse i högst två år. Vad innebär olaga integritetsintrång? Brottet innebär att man gör intrång i någons privatliv genom att exempelvis sprida bilder på när en person befinner sig i en mycket utsatt situation. En bild på någon som genomför ett självmordsförsök är ett exempel på en sådan situation. Spridningen ska också enligt lagtexten vara "ägnad att medföra allvarlig skada". Med detta menas att spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga konsekvenser. Om bilden exempelvis sprids till familj och vänner kan det öka känslan av intrång i privatlivet, och då är det alltså större sannolikhet att spridningen medför "allvarlig skada". För att kunna dömas för olaga integritetsintrång krävs det dessutom att spridningen kan medföra allvarlig skada för den som visas på bilden. Om personen på bilden redan är avliden är det alltså tveksamt om spridningen kan anses vara ett intrång i dennes privatliv. I undantagsfall kan det dock bli fråga om ett intrång i någons privatliv även om bilden visar en annan person. Om bilden exempelvis visar ett avlidet barn kan det anses röra föräldrarna på ett sådant sätt att det är ett intrång i deras privatliv. Sammanfattning För att sammanfatta kan det alltså vara olagligt att fotografera någon som har begått självmord och sedan sprida vidare bilderna. Detta förutsätter dock att spridningen kan anses vara ett intrång i privatlivet för exempelvis den avlidnes föräldrar. En sådan bedömning måste avgöras från fall till fall, och jag kan därför inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen! Vänligen,

Vad händer om jag korsar en brf för det finns privat område skyltar uppsatta?

2020-10-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om jag korsar en brf för det finns privat område skyltar uppsatta?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om det kan vara brottsligt att uppehålla sig på privat område. Din fråga regleras i Brottsbalk (Brb).När aktualiseras olaga intrång?I 4 kap. 6 § andra stycket brb sägs att: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter. För att olaga intrång ska föreligga krävs att någon intränger eller kvarstannar obehörigen i någon av de typerna av platser som räknas upp i paragrafen. Att intränga eller kvarstanna innebär att man berett sig tillträde till en plats genom att ta sig genom ett fysiskt hinder av något slag (exempelvis staket). En plats som allmänheten har tillträde till kan man inte "obehörigen tillträda". Således kan man räkna med att så fort man är tvungen att klättra eller bryta upp något för att komma åt en viss plats gör att olaga intrång kan aktualiseras. Således kan väktare eller annan behörig personal avvisa dig från platsen. Det är enbart väktare och polis som fysiskt får avlägsna dig från platsen. Men skulle du ignorera någon annans anvisning om att avlägsna dig från sådant område riskerar du att göra dig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § brb). SlutsatsFör att det ska vara olagligt att uppehålla sig på ett anvisat område krävs det att man fysiskt bereder sig tillträde till området genom att exempelvis hoppa över ett stängsel. Platser dit du kan gå utan att passera ett sådant hinder kan inte akutalisera brott. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad gäller för ofredande och sexuellt ofredande?

2020-10-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag tänkte skicka en present till min kompis som skämt. Presenten är en choklad som ser ut som en penis, och som ligger i en ask där det står "eat a dick". Om min kompis inte skulle få samma reaktion på detta som jag förväntar mig, utan gör en polisanmälan, skulle jag då kunna dömas för sexuellt ofredande eller något annat brott för att jag skickade denna?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du tänkt skicka en kontroversiell "skämt-present" till din kompis och undrar om det kan aktualisera brott om denne inte tycker det är särskilt skojigt. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka brott som kan tänkas aktualiseras om man skickar en sådan present till någon. De tänkbara brottet jag kan komma på är ofredande alternativt sexuellt ofredande. Din fråga regleras i Brottsbalken (brb). Vad innebär ofredande respektive sexuellt ofredande? Ofredande regleras i 4 kap. 7 § Brb. I paragrafen står det så här: "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år" I paragrafen kan vi urskilja några olika situationer som kan tänkas aktualisera brott. I ditt fall är det mest relevant att utreda huruvida din present (eller meddelande) kan vara en "störande kontakt" eller "annat hänsynslöst agerande". Gemensamt för båda fallen är att gärningen ska vara "ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt". Sexuellt ofredande regleras i 6 kap. 10 § Brb. Den stora skillnaden mellan ofredande och sexuellt ofredande är att gärningen i det sistnämnda fallet är ägnad generellt sätt att kränka någons sexuella integritet. Det räcker att den allmänna uppfattningen är att den sexuella integriteten kränks. För både ofredande och sexuellt ofredande krävs uppsåt enligt 1 kap. 2 § Brb, det innebär att det ska påvisas att de avsett att på något sätt kränka någons frid eller sexuella integritet. I ditt fall skulle jag dra bedömningen att gärningen inte kan anses som brottslig då omständigheterna generellt sett får anses vara ursäktligt. Denna typen av handling kan absolut anses vara brottslig under vissa omständigheter. Men med tanke på att ni känner varandra och att din tanke med det hela är att det ska vara ett skämt talar sammanhanget för att det troligtvis inte kan aktualisera brott. Är du osäker på hur din kompis kommer reagera rekommenderar jag dig att skicka en annan överraskning. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan det räknas som hemfridsbrott att åka hem till ett ex och knacka på dörren?

2020-10-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejHar ett ex som är gravid och ska snart födda. Hon har blockerat mig överallt utan någon som helst anledning och jag kan inte kontakta henne någon stans förutom att åka hem till henne. Kan det räknas som hemfridsbrott om jag bara åker ditt och knackar på dörren?Öppnar hon eller inte så kommer jag absolut inte gå in i lägenheten Hon har någon form av psykis störning så är rädd för att bli polisanmäld i onödan och riskera att få träffa mitt barn
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan det räknas som hemfridsbrott?Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad kan dömas för hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). Vanligen handlar det om inbrott eller en situation då en gäst inte vill avlägsna sig. Risken för att det skulle räknas som hemfridsbrott att bara knacka på dörren är osannolik, förutsatt att du sedan som du nämnde inte går in i lägenheten och att du går därifrån om du blir ombedd.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar