Kan det vara olaga frihetsberövande om man blir inlåst i en lägenhet?

2019-11-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej,hittar inget i Brottsbalken 1962:700 o olaga frihetsberövande när en person bokat möte i en lägenhet och väl där hindras från att lämna den och tvingas ringa polisen. Kan ni ge svar om lagen och tolkning? tack på förhand.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att en person har blivit inlåst i en lägenhet och förhindrad att lämna denna. Nedan utreder jag om brottet olaga frihetsberövande kan aktualiseras. Inledningsvis kan sägas att alla brott kräver uppsåt enligt brottsbalken (brb) 1 kap. 2 §. Det innebär att gärningsmannen åtminstone skulle varit likgiltig inför faktumet att denne begick ett eventuellt brott. Vad gäller vid olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § Brb? Olaga frihetsberövande aktualiseras om en person på något sätt förhindrar en person från att fritt röra sig i något utrymme. Det krävs inte att det är under en lång tid utan kan likaväl vara en relativt kort tidsrymd. Att förhindra någon från att lämna en lägenhet får klassificeras som ett frihetsberövande. För att det ska vara olovligt krävs att frihetsberövandet varit väsentligt, dvs att de med rimliga medel inte kunnat komma ut ur lägenheten. Om det förekommit inslag av hot eller våld stärker detta allvarligheten ytterligare, men det är inget måste att det ska ha förekommit hot eller våld. Finns det andra tänkbara brottsrubriceringar? Även om kravet på olaga frihetsberövande inte är uppfyllt kan förfarandet rubriceras som ofredande (4 kap. 7 § Brb) samt olaga tvång (4 kap. 4 § Brb). Det är lägre ställda krav på dessa rubriceringar och de förutsätter inte att någon blivit "inlåst" på så sätt som olaga frihetsberövande kräver. Situationer då dessa brott kan vara tänkbara är om frihetsberövandet vara väldigt kort och om själva handlingen varit mindre allvarlig. SlutsatsUtifrån din fråga låter det som att denna personen blivit utsatt för olovlig frihetsberövande. Om situationen upplevs som så hotfull eller obehaglig att man känner sig manad att ringa polisen borde rekvisiten vara gott väl uppfyllda. Det man kan göra om man blivit utsatt för ett brottsligt angrepp är att upprätta en polisanmälan via telefon eller på polisens hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vad räknas som telefonterror?

2019-11-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som telefonterror/ofredande om någon telefonterroriserar någon annan ifall den som blir terroriserad kan blockera numret som ringer?
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du vänd dig till just Lawline med din fråga. Jag har valt att besvara din fråga utan att använda mig att lagstöd, då lagtexten gällande just brottet "ofredande" inte säger jättemycket om vilka beteenden som kan kategoriseras under denna brottstyp. Om du vill läsa lagens förklaring så hittar du det i 4 kapitlet 7 § Brottsbalken.Telefon-"terror" kan i vissa fall anses vara ofredande. Det finns en del rättsfall som just har handlat om personer som anmäler andra personer för att de ringer flertalet gånger, där tingsrätter har bedömt fallet vara sådant att de ska anses vara ofredande. Ser man också i kommenterarna till lagstiftningen så står just "utöva telefonterror" med på listan över saker som kan anses vara ofredande. Självklart blir det alltid en bedömningsfråga; där exempelvis tidpunkten för samtalen samt hur många samtal det är frågan som kan få stor betydelse. Omständigheterna i just fallet du förklarat är inte jätteomfattande, vilket gör det svårt mig att göra en bedömning just nu. Jag skulle dock vilja hävda att det finns en risk/chans att beteendet du förklarar skulle kunna hamna under ofredande. Det faktum att du kan blockera numret kan vara en sådan omständighet som kan påverka bedömningen. Men det kan likväl vara så att det inte får särskilt stor påverkan. Det är som sagt en bedömningsfråga som måste utredas beroende på omständigheterna i fallet. Man ska dock inte behöva ta till åtgärder på egen väg för att undgå brott. Exempelvis kan detta jämföras med att man inte ska bära dyra smycken eller liknande utomhus för att undgå att bli bestulen. Att du blockerar numret behöver inte heller få effekten att samtalen slutar, då personen som terroriserar faktiskt kan fortsätta att ringa från ett annat nummer.Sammantaget skulle jag säga att det alltid går att göra en anmälan till polisen. Polisen måste ta upp anmälan och kolla på den. Beroende på hur mycket bevis du har att lägga fram, exempelvis telefonlistor eller liknande, så ser utredningsmöjligheterna olika ut. Likväl spelar det roll om personen ringer på dolt nummer eller inte. Jag tycker dock att du, om du känner dig påverkad av detta som sker, att du ska kontakta polisen och göra en anmälan. Du har ingenting att förlora på detta. Om du kan lägga fram bevis för din sak finns det en stor möjlighet för att beteendet kommer att klassificeras som ett ofredande och att något kan göras åt saken.Hoppas att du har fått en liten vägledning. Om du inte känner dig nöjd med svaret kan du alltid skicka in en ny fråga till oss här på Lawline. Annars vill jag önska dig en fortsatt bra dag!Mvh

Regler om fotografering av personer på allmän plats

2019-11-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det fortfarande tillåtet att fota andra människor på allmän plats ?Igår kom en lösspringande hund i full fart jagandes ett rådjur in på våra trädgårdar.Den vände sen tillbaka varifrån den kom. Jag gick efter den i samma riktning men hittade varken hunden eller ägarna.Idag gick jag vid ungefär samma tid förbi en äng i närheten. På ca 20 meters håll såg jag vad jag tror är samma hund, återigen okopplad, samt två "hundägare". Tog upp mobilen och tog ett foto av dem. Dom såg detta o ropade, o frågade vad jag höll på med. Ropade tillbaks att hunden liknade den som jagat rådjur föregående dag.Jag fortsatte att gå till affären. Dom kom då efter mig o krävde att jag skulle ta bort fotot, och hävdade att det nyligen blev otillåtet att fota andra människor. Samtidigt tog dom ett foto av mig.Vad är rätt ?Var kan jag läsa om detta ?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att ställa din fråga till ossJag förutsätter i mitt svar att fotograferingen har skett på allmän plats. Du skrev att du ville veta vad lagen säger i frågan. Jag kommer gå igenom det i första delen av mitt svar.Jag kommer i andra delen att lista de centrala förarbetena till lagen i mitt svar ifall du är intresserad av detaljerna, eftersom du undrade om var du kan läsa mer om ämnet. Inom svensk rätt är lagars förarbeten (oftast propositioner och utredningar) den viktigaste tolkningsgrunden när det råder oklarheter. Efter det följer praxis från de högsta juridiska instanserna. Inom straffrätt är högsta instans Högsta domstolen. De andra, mindre centrala förarbetena i frågan finner du i propositionerna, oftast under "Ärendet och dess beredning"Lagars förarbeten kan innehålla väldigt mycket information. Jag rekommenderar att du läser propositionen för den senaste lagändringen om du är intresserad. Sök efter brottsrubriceringen för att hitta det du söker i dokumenten. Jag rekommenderar det dels för att i moderna förarbeten går det lätt att hitta just den del man är intresserad av genom att söka i dokumentet, dels för att det troligen är det du söker. Praxis svarar ofta på "vad räknas som...?"- frågor.Jag inkluderar även gamla dokument som kuriosa ifall du är intresserad.Kriminalisering av fotografering av andraDet finns omständigheter under vilka det är förbjudet att ta fotografier på andra människor. Regler finns om detta i Brottsbalken. Där finns paragrafen som kriminaliserar Kränkande Fotografering (4 kap. 6a § Brottsbalken) Paragrafen ställer upp tre rekvisit för att aktualiseras. -Fotograferingen ska med tekniska hjälpmedel-Fotograferingen ska ske utan att den som fotas inte vet om det-Det ska ske inomhus i en bostad, toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme Du uppfyller endast en eller två av dessa, beroende på hur frågan om deras vetskap ses av rätten. Oavsett har du inte fotat de på ett av de ställen som ställs upp som tredje rekvisit, vilket innebär att du inte gjort dig skyldig till detta brott. Vidare finns i andra stycket ett undantag för att det ska gå att göra ändå om syftet och omständigheterna gör det försvarligt. Det går att argumentera för att du agerade i försvarligt syfte.Det kan dock tänkas att du har gjort dig skyldig till Ofredande (4 kap 7 § Brottsbalken). Där krävs att du har -Fysiskt antastat, störande kontaktat, eller annars betett dig hänsynslöst mot någon annan-Avsett att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Frågan om hänsynslöshet är den viktiga här, eftersom det kan var så att du har varit det i rättens mening genom att göra det du gjort.Förarbeten och praxisDokument som är relaterade till lagstiftning finns offentligt tillgängliga och är sökbara på Riksdagens hemsida, https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/Praxis finns tillgängligt lättast genom https://lagen.nu/ -Kränkande Fotografering (4 kap 6a § Brottsbalken)oUtredningar som lagts till grund för lagsstiftningen§SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten, Kartläggning och Analys§SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslagoPropositionen: Det färdiga lagförslaget som röstades igenom av Riksdagen§Prop. 2012/13:69 Kränkande FotograferingoPraxis: Regelförtydliganden från Högsta domstolen§NJA 2018 s. 844 Bildupptagning har ansetts ske i hemlighet när, vid kontakt via webbkamera, den andra personen spelat in utan att informera om det.-Ofredande (4 kap 7 § Brottsbalken)oUtredningar som lagts till grund för lagsstiftningen§Senaste lagändringens utredning: SOU 2016:7 Integritet och straffskydd§Ursprungliga lagens utredning: SOU 1953:14 Förslag till BrottsbalkoPropositionen: Det färdiga lagförslaget som röstades igenom av Riksdagen: §Proposition för senaste ändringen: prop. 2016/17:222§Ursprunglig proposition för lagen: prop. 1962:10oPraxis: Regelförtydliganden från Högsta domstolen§NJA 1990 s. 361 Åtal för misshandel ledde till fällning för ofredande§NJA 2000 s. 661 Att tala illa om hyresgäster inom hörhåll för deras dörrar är inte "hänsynslöst"§NJA 2005 s. 712 Lagen om ofredande är inte tillämplig när barn bevittnar våld i hemmet§NJA 2013 s. 397 Frågor om samtycke§NJA 2018 s. 443 Skillnad på sexuellt ofredande och ofredande§NJA 2018 s. 1091 Del två av NJA 2018 s. 443oDenna bestämmelse har i olika formulering funnits med i Brottsbalken sedan dess skapelse, vilket betyder att mycket gamla dokument kan aktualiseras om man är intresserad av dess ursprung. Dessa finns inte alltid tillgängliga, men kan begäras ut från det Kungliga biblioteket. Deras webbsida har ofta dessa tillgängliga också.Brottsbalkens företrädare, Strafflagen, hade funnits sedan 1864 när den avskaffades i och med Brottsbalkens införande. Strafflagens företrädare, Straffbalken och Missgärningsbalken hade funnits sedan 1734, då Sverige fick sin första enhetliga lag.Med vänlig hälsning,

Skyldigheter vid felsänd post

2019-10-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |När jag öppnade mitt postfack idag låg det ett paket där med min adress men med någon annans namn. Den personen bor INTE här och paketet är INTE mitt. Jag vet inte vem den personen är. Förutom min adress är en annan adress angiven som strukits över och min angetts istället. Paketet verkar komma från ett företag i Österrike och det står att man ska skicka det tillbaka dit om paketet inte går att leverera. Så, jag undrar helt enkelt: vad förväntas jag göra nu? Kan jag behöva betala något för att returnera det? Risken finns att det kommer tillbaka till mig om jag lägger det i gul brevlåda. Ska jag gå till posten och om de inte tar emot det, är jag skyldig till något genom att "behålla" någon annans postpaket? Jag har inte öppnat det och vet inte vad det är inuti.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har inga egentliga skyldigheter att göra något när du får felsänd post i din brevlåda. Det enda som är lagstadgat är att man inte får läsa och/eller slänga någon annans post. Det är straffbart och faller under vad som kallas egenmäktigt förfarande (https://lagen.nu/1962:700#K4P8S1).Jag skulle råda dig att stryka över adressuppgifterna och skriva ''avflyttad'', ''okänd'', ''fel adress'' på kuvertet och antingen lämna det vid ett postombud, returnera den felutdelade posten till en brevbärare eller helt enkelt lägga tillbaka det i en gul brevlåda. Du behöver inte betala någon frakt. Lycka till!

Smygfilmande inom hemmets fyra väggar.

2019-11-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det tillåtet att en person filma mig i smyg i min egen hem?
Sandra Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den situation som du beskriver regleras i brottsbalken (BrB) 4:6 st.1 och kallas för kränkande fotografering. Det är alltså ett brott att utan en persons samtycke i hemlighet fotografera eller filma denne när han eller hon befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller andra liknande utrymmen.Svaret på din fråga är alltså nej, det är inte tillåtet att i hemlighet filma dig när du befinner dig inomhus i hemmet. Skulle det istället vara som så att du har blivit smygfilmad när du har befunnit dig på ex. din balkong eller i din trädgård är filmandet inte otillåtet enligt nämnda bestämmelse. Vad kan du göra?Jag råder dig till att kontakta polisen på 114 14 och polisanmäla händelsen eftersom det finns en risk att du har blivit utsatt för ett brott. Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet för utomstående att fotografera i mitt hem inomhus?

2019-11-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Är det tillåtet att för utomstående att fotografera i mitt hem inomhus?Det gäller fotografering av min privata receptbelagda medicin.
Cornelia Isacson |Hej,Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.Kränkande fotografering som lagbrott aktuellseras endast genom att en person som befinner sig i en privat miljö, t ex i ett hem, blir fotograferad (4 kap. 6a § brottsbalken). Det finns därutöver inget lagförbud mot att fotografera inne i någons hem.Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Får min granne gå in på min tomt när grinden är stängd?

2019-10-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej har fråga om gå in på nån annan tomt hur ser lagen ut vad får göra inte göra. jag hade en granne som gick in får han det om grinden stängd?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person går in på annans tomt utan tillstånd kan denne göra sig skyldig till hemfridsbrott. Hemfridsbrott förutsätter att en person intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Brottet regleras i 4 kap. 6§ Brottsbalken. För att kunna göra sig skyldig till brottet genom att gå in på en tomt krävs det att personen har behövt övervinna något slags hinder (fysiskt eller psykiskt hinder) för att kunna gå in på tomten. Det faktum att din granne gått in på din tomt när du haft en stängd grind behöver inte nödvändigtvis innebära att hen gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Det krävs tex att grinden har varit låst och att grannen därför behövt klättra över staketet, dvs att personen har övervunnit ett hinder. Det kan även räcka att du har sagt till din granne att du inte vill att hen ska gå in på din tomt, då finns det ett fysiskt hinder.Vidare krävs att personen olovligen har tagit sig in på din tomt, alltså att personen saknat ditt samtycke till att gå in på tomten. Då jag inte vet några detaljer kring det faktum att grannen gått in på din tomt så kan jag inte med säkerhet svara på om hen gjort sig skyldig till hemfridsbrott eller inte. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Inte ett hemfridsbrott att knacka på dörren

2019-10-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, vi har ett problem med att en dörrförsäljare kommer var 6:e mnd och vill sälja larm. Vi har upprepade gånger bett dem låta bli att komma hit efter en tidigare konflikt med bolaget samt bett dörrförsäljarna ta detta vidare till huvudkontoret. Vi har även haft flera diskussioner med områdesledaren ang detta och bett dem att inte komma tillbaka. Men det fortsätter ändå. Jag blir fruktansvärt störd på detta och att dem är så respektlösa att dem inte kan respektera vår önskan. Är detta hemfridsbrott eller något man kan anmäla dem för? Dem godtar aldrig bara att man inte är intresserad utan fortsätter tills man nästan blir arg.
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag förstår att du upplever situationen som frustrerande. Tyvärr verkar det du beskriver inte tillräckligt för att nå upp till hemfridsbrott i lagens mening. För hemfridsbrott kan begås genom att en person olovligen (utan tillstånd) tränger sig in eller att olovligen stannar kvar i annans bostad. Bostaden kan bestå i rum, hus, gård eller fartyg. Att knacka på någons dörr är således inte ett hemfridsbrott, utan blir det först om personen när dörren knackas tränger sig in i bostaden utan att ha fått tillstånd.Det som snarare ligger till hands är någon form av ofredande. För att ett ska räknas som trakasserier/ofredande måste det dock vara fråga om återkommande och upprepade handlingar som stör. Rör det sig om en gång i halvåret tror jag tyvärr inte att domstolen skulle se det som tillräckligt återkommande. Det krävs helt enkelt en högre frekvens.Återigen förstår jag som sagt att du upplever situationen som frustrerande. Tyvärr måste jag dock säga att jag inte tror att du kan anmäla dörrförsäljaren för något brott. Det jag råder dig att göra är att låta bli att öppna dörren för försäljaren eller omedelbart avvisa honom/henne med att du inte är intresserad när du öppnar dörren. Skulle personen i fråga då bli påflugen och försöka tränga sig in kan ett hemfridsbrott vara fallet. Kanske kan det hjälpa att sätta upp en lapp på dörren, där du undanber dig försäljare. Hoppas att du får ordning på situationen och ha en fin dag!Vänligen,