Är det otillåtet att lägga ut film på annan på sociala medier?

2019-01-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |kan man anmäla om någon filmar när man har en konversation med någon på tunnelbanan och lägger ut det på sociala medier utan ens kunskap?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! Utgångspunkten är att man fritt får filma och ta bilder samt bestämma vad man gör med materialet, exempelvis ladda upp på sociala medier. Det finns emellertid vissa begränsningar beträffande innehållet i videofilmen. Om innehållet kan uppfattas kränkande för den som framträder i filmen eller på bilden alternativt att filmen har tillkommit till på ett kränkande sätt kan det vara otillåtet. Ifall handlingen är otillåten enligt Brottsbalken kan det finnas skäl att anmäla denna. De bestämmelser som skulle kunna vara av betydelse i ditt fall är; Förtal 5 kap 1 § BrottsbalkenEnligt bestämmelsen kan man dömas för förtal om man utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bestämmelsen är tillämplig på såväl bilder som på videofilmer. Olaga integritetsintrång 4 kap 6 c § BrottsbalkenBestämmelsen tar sikte på när någon gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder eller andra uppgifter. Spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. I pragrafen räknas det upp ett antal sitationer som omfattas; det handlar främst om situationer där den som framträder är utsatt, se här. Med bild menas såväl stillbilder som video. Ofredande 4 kap 7 § BrottsbalkenOm personen som filmar genom sitt handlande antastar någon annan, utsätter denne för störande kontakt eller på annat sätt är hänsynslös kan det aktualisera bestämmelsen om ofredande. Det är då inte själva framtädandet i video som är brottsligt utan själva tillvägagångssättet som filmandet tar sig uttryck av. Sammantaget är det omständigheterna i filmen eller vid tillfället då filmen gjordes som är av betydelse. Att filma en annan person rent generellt och lägga upp filmen på sociala medier är inte i sig otillåtet. Vänligen,

Vad krävs för att olaga hot ska föreligga?

2019-01-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående telefon hot. Jag skulle nämligen vittna till en rättegången där 3 killar vid åldern 17 var misstänka och när det började närma sig så blev jag uppringd av en man som säger sig vara en av de misstänktas bror och han lät väldigt onykter och han sa till mig att om jag tänker vittna emot de misstänka så bör jag tänka om " för mitt egna bästa för man vet aldrig vad som händer ". Jag kollade upp detta och mannen var 22 år och hette Adam. Jag spelade in samtalet. Min fråga är om man kan döma Adam för något? Eftersom han hota mig, eller?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver kan vara ett olaga hot för vilket det krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. Personen i fråga ska hota om att utföra en brottslig gärning mot någon så länge som hotet är allvarligt menat (4 kap 5 § brottsbalken). Det betyder dock inte att den brottsliga gärningen måste framgå ordagrant ex. att man ska döda någon, det kan även framgå som en indirekt åsiktsyttring genom ex. bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel. I ditt fall har gärningsmannen uttalat "för man vet aldrig vad som händer" vilket i sig inte utgör något brott enligt brottsbalken, men det är inte helt uteslutet att det skulle kunna utgöra ett indirekt hot om brottslig gärning.Vidare krävs det att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap 5 § brottsbalken). Du måste inte faktiskt ha känt sådan rädsla men din inställning och uppfattning i det enskilda fallet kan ha betydelse. Om du inte känner någon rädsla för att du ex. ställer dig likgiltig till hotet är kravet inte uppfyllt. För att det ska föreligga ett olaga hot ska hotet också ha kommit till den hotades kännedom och gärningsmannen ska ha utfört det med uppsåt, vilket är uppfyllt i ditt fall.Om samtliga rekvisit är uppfyllda utgör telefonsamtalet ett olaga hot för vilket straffet är böter eller fängelse i högst ett år (4 kap 5 § brottsbalken). Det är svårt att säga om ditt fall är ett olaga hot i och med att det inte helt tydligt framgår att det är ett hot om brottslig gärning (se 1 stycket) men det är jättebra att du har spelat in samtalet då det utgör viktig bevisning för polisen vid en eventuell polisanmälan. Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du undrar över något mer!Vänligen

Är spridning av bild på min medicin olaga integritetsintrång?

2018-12-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En för mig helt obekant person la i en facebookgrupp ut bild på mina personuppgifter hörande till en receptbelagd medicin jag är förskriven. Bilderna, två till antalet, var inzoomade med fokus på etiketten med mitt namn och personnummer, samt namnet på medicinen. Denna medicinförpackning hade personen hittat i anslutning till en återvinningsstation, och ville uppenbarligen genom public shaming visa att jag var ansvarig för att denna pappkartong inte låg i återvinningscontainern, utan bredvid på marken. I facebookinlägget skrev dessutom personen ut mitt för- och efternamn, och att just jag borde åka och ta rätt på en hel hög med sopor (som andra människor lämnat utanför de fulla containrarna). Jag är som sagt helt obekant med denna person men vet nu genom efterforskningar vem det är. Till sakens känsliga natur hör att min medicin är s.k antidepressivt behandlande, vilket alla som sett inlägget genom enkel sökning på internet kunnat ta reda på. Efter påtryckning hos administratören för facebookgruppen togs inlägget bort men då var ju redan skadan skedd, som jag ser det. Är detta ett fall av olaga integritetskränkning, och finns det någon möjlighet att ställa denna person till svars för det i så fall? Mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver kan möjligtvis utgöra en situation av olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6c § punkt 2 Brottsbalken. Enligt paragrafen gör den som sprider bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd intrång i annans privatliv. Personen i fråga döms till olaga integritetsintrång om uppgiften är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarligt döms personen dock inte för brottet.Jag ska nu i det följande gå igenom de förutsättningar som krävs för att personen i fråga ska bli dömd för olaga integritetsintrång.1) Måste vara fråga om en spridning För det första måste det vara fråga om en spridning, där bilden eller uppgifterna blir tillgängliga för flera personer. I ditt fall är bilden upplagd på Facebook, vilket innebär att kravet är uppfyllt.2) Det ska vara intrång i annans privatliv För att det ska vara intrång i annans privatlivs krävs det att spridningen har skett mot din vilja eller utan ditt samtycke. Det måste även vara fråga om privata uppgifter. Exempel på detta kan vara om uppgifter om någons medicinering eller sjukdom (dvs en uppgift om ditt hälsotillstånd)I ditt fall är även detta kravet uppfyllt eftersom det handlar om uppgifter angående din medicinering. 3) Spridningen måste vara ägnad att medföra allvarlig skadaSpridningen måste dessutom vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Med ägnad avses att bilden måste ha varit upplagd i syfte att medföra allvarlig skada. Den skada som avses i paragrafen är skada på privatliv och den personliga integriteten. Att det måste vara allvarlig skada betyder att det måste leda till psykiskt lidande, eller andra negativa konsekvenser. Det finns dock inget krav på att en faktiskt skada verkligen uppkommit, så länge spridningen typiskt sett skulle kunna medföra allvarlig skada. 4) Spridningen får inte vara försvarlig Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarliga utgör inte spridningen av bilden olaga integritetsintrång. Här får en prövning göras utifrån en helhetsbedömning av alla omständigheter i fallet. Att personen ville att du skulle plocka upp sopor efter dig, torde enligt min mening, förmodligen inte utgöra att spridningen på din medicinering var försvarligt.Om alla förutsättningar är uppfyllda så utgör det alltså olaga integritetsintrång i ditt fall, och det finns alltså möjlighet att ställa personen till svars.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad innebär falsk identitet?

2018-12-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |vad menas med att en person skaffat sig ett flertal falska identiteter som personen försöker få folkbokförda? Är det att en person låtsas vara någon annan ?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid användande av falsk identitet kan många syften lika bakom, men vanligt är falsk identitet för att kunna tillgodogöra sig olika köp, ingå avtal eller annat på någon annan persons bekostnad. Det är en brottslig handling och kallas för olovlig identitetsanvändning. Den finns reglerad i 4 kap 6b § i Brottsbalken. Exempelvis kan brott av den typen innebära att någon utger sig för att vara person X och sedan beställa varor på faktura i X:s namn. Det leder till att X kan försättas i svåra situationer då betalningskrav och annat uppställs utan vetskap. Förenklat kan man alltså säga att det ofta rör sig om olika typer av bedrägerier. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

är det straffbart att kolla igenom min partners telefon utan att hen gett samtycke om detta?

2019-01-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar ifall det är olagligt att kolla igenom bilderna i min partners telefon om han inte gett samtycke till detta?
Binh Tran |Hejsan! Vad som står närmast till hands att bedöma som straffbart är i sådana fall brottsbalkens 4kap 6c om olovlig identitetsintrång. För att lagrummet ska vara uppfyllt måste emellertid en spridning av något innehåll ske. Att kolla igenom din partners telefon är därför inte straffbart i lagens mening. Allt gott!

Är det olagligt av avlyssna någon?

2019-01-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej ,Min bror vill skilja dig från sin fru o hon vill inte dela allt fifty fifty utan vill ha allt . Hon har aldrig jobbat utan det är min bror som har jobbat ihop allt det som de äger. Hon har anklagat min bror för misshandel ngt som inte stämmer .att hon skulle göra sånt har hon hotat honom med förut men det finns tyvärr inga bevis på det. Hon med hjälp av två andra kvinnor som har skyddat identitet som agerar som hennes rådgivare vill göra livet till ett helvete o ta barnen ifrån brorsan . De säger att de vet hur de ska utnyttja lagen .bevis finns det tyvärr inte . Min bror är inte i häktet o han går varken hem eller vistas i närheten av henne då han vet att hon är kapabel till nya falska anklagelser. Jag skulle vilja skaffa fram bevis då tänkte jag avlyssning . Min fråga får jag installera en mini mikrofon eller ngt liknande i syfte om att få fram sanningen ? Vad säger lagen om detta ? Tack på förhand Nyfiken o orolig
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du installerar en mikrofon eller liknande för att avlyssna din brors fru, utan hennes samtycke gör du dig skyldig till brottet olovlig avlyssning. Straffet är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9a § Brottsbalken). Min rekommendation är att istället för att du eller din bror gör er skyldiga till brott, att han kontaktar en jurist som kan hjälpa honom. Jag kan varmt rekommendera att han bokar tid med någon av våra professionella jurister på Lawlines juristbyrå. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar bäst!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga angående kameraövervakning utan min kännedom vid vistelse i vänners bostad

2018-12-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag lånade mina vänners hus då de själva var bortresta.Nu har det framkommit att de filmat mig inne i huset och på deras terass på framsidan med övervakningskamera.Jag hade ingen aning om att övervakningskamera fanns (uppenbart påslagen) i huset.Vet inte var i huset de filmat, hur mycket de filmat etc. Har inte fått se filmerna/fotona.Är detta verkligen lagligt?Känner mig kränkt och övervakad.
Joakim Synnergren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör kameraövervakning och regleras i Kamerabevakningslag (2018:1200)I lagens 5 § anges undantag när lagen inte är tillämplig. Undantag gäller kameraövervakning som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hens hushåll. I dessa fall tillämpas alltså inte lagen och man behöver inte ansöka om tillstånd för att sätta upp kameror. Man kan alltså som privatperson enligt undantaget ha rätt att sätta upp kameror i sin bostad (inkluderande terassen, se prop. 2017/18:231 s 139) under förutsättning att kamerorna endast fångar upp det som sker i bostaden och på tomten. Skyltning angående att kameraövervakning finns i hushållet behöver inte heller sättas upp i detta fall p.g.a undantaget från kamerabevakningslagen.Om du vistats i bostaden och inte samtyckt till övervakning kan däremot kränkande fotografering (4:6a BrB) aktualiseras. Så kan fallet vara om övervakning skett inomhus med tekniskt hjälpmedel utan samtycke samt i hemlighet. Ansvar ska dock inte utdömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Syftet med en fast installerad övervakningskamera torde i regel vara säkerhetsskäl och inte integritetskränkande skäl. Däremot är min bedömning att omständigheten att du inte får tillgång till övervakningsfilmen kan indikera att övervakningen kan anses skett i integritetskränkande syfte. Mitt råd är att du först och främst vänder dig till individerna som äger huset och förklarar att du känner dig kränkt över att du blivit filmat utan din vetskap. Förhoppningsvis kan detta leda till att ni får tillgång till filmen och om kränkande innehåll finns att du får lov att radera filmen. Om du inte får lov att göra ovanstående finns möjligheten att polisanmäla händelsen kopplat till brottet kränkande fotografering. Om åklagare anser att bevisläget är tillräckligt gott kan det leda till åtal och i förlängningen rättegång som vid gynnsamt utfall b.la kan rendera i skadestånd för din del.

Får läkare fotografera patienter utan tillåtelse?

2018-12-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har läkare rätt att fotografera personers nakna kroppsdelar utan att fråga om tillåtelse eller tala om varför?
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga reglerar kränkande fotografering som är straffbelagt enligt 4 kap. 6 a § Brottsbalken. Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel (exempelvis en telefon eller kamera) i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. I detta fall är olovligen, dvs. utan att fråga om tillåtelse, uppfyllt enligt paragrafen. Dock är inte kraven "i hemlighet" eller själva utrymmet för fotograferingen uppfyllt. I ett rättsfall (RH 2016:58) hade en läkare under läkarundersökningar smygfilmat ett stort antal skolpojkar när de blottat sig. Domstolen slog fast att undersökningsutrymmen inte utgör "annat liknande utrymme" som paragrafen åsyftar och därmed inte omfattas av bestämmelsen om kränkande fotografering (se även prop. 2012/13:69). Dock kan det bryta mot sekretess eller tystnadsplikt att sprida eller visa bilderna för någon annan. Beroende på om verksamheten var läkaren utför undersökningen är allmän (dvs. offentlig) eller enskild (dvs. privat) gäller det olika lagar. För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för enskild verksamhet gäller 6 kap. 12-16 §§ i patientsäkerhetslagen (PSL). I PSL finns bestämmelser i 6 kap. 15 § som gäller för all vård, både för allmän och enskild. Även om reglerna ser olika ut för allmän och enskild verksamhet ska det egentligen inte vara någon större skillnad på integritetsskyddet. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Det handlar om dokumenterade uppgifter, samt andra typer av uppgifter av personlig art. Därför omfattas allt en läkare ser, hör eller får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privat uppgift om enskild patient, eller närstående till patient, av sekretess. Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt. Därmed är inte själva fotograferandet straffbelagt, men spridning eller utlämnande av fotografier som en läkare har tagit av sin patient är ett brott mot tystnadsplikten (20 kap. 3 § Brottsbalken).Dock har de flesta sjukhusen valt att som huvudregel kräva skriftlig tillåtelse för fotografering, filmning och ljudupptagning som gäller för privatpersoner, vårdpersonal, patienter, media och besökare. Ifall en läkare bryter mot detta åtgärdas det oftast internt enligt sjukhusens policy, men spridning eller utlämnande av uppgifter regleras straffrättsligt. Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!Vänligen,