Får en hyresvärd gå in i min lägenhet och packa ner och slänga ut mina saker?

2020-07-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en hyresvärd gå in i min lägenhet "slänga" ut min soffa och packa ner mina saker i flyttlådor? Det är min kompis och sa detta till mig: min mamma är min hyresvärd hon erbjöd sig att hjälpa mig att städa. Jag var inte hemma men hon fick komma in i lägenheten och börja städa.När jag sen kommer hem har hon packat ner nästan alla mina saker i flyttlådor och tagit ut min soffa ur lägenheten och sen säger att jag ska vara ute från lägenheten om 27 dagar. Får hon göra såhär eller har hon brutit mot lagen?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om hyresvärden begått något brott genom att gå in i hyresgästens lägenhet och flyttstäda samt packa. Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB). Får hyresvärden gå in i min lägenhet utan min tillåtelse?Hyresgäster har starkt skydd av lagen, vilket innebär att det som utgångspunkt alltid krävs samtycke av hyresgästen för att hyresvärden ska få gå in i en lägenhet. Undantag är nödsituationer såsom brand, vattenläckage eller liknande, samt om tillträde krävs till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp (12 kap. 26 § första stycket JB). Detta gäller även om hyresvärden har rätt att inneha en reservnyckel enligt hyresavtalet. Kan det utgöra hemfridsbrott att som hyresvärd gå in i en hyresgäst lägenhet utan tillåtelse?Den som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons bostad döms för hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket BrB).Personen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga betyder att personen tar sig in i bostaden genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Att gå in i ett hus eller i en lägenhet är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar personen från att gå in. Att kvarstanna innebär enkelt uttryckt att personen stannar kvar i bostaden efter att ha blivit ombedd att gå därifrån.Att enbart intränga eller kvarstanna räcker inte för att aktualisera straffansvar. Inträngandet eller kvarstannandet måste ha skett olovligt. Avgörande för om ett inträngande eller kvarstannade i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden. Personen ska alltså inte ha haft lov att stanna där av personen som bor i bostaden.Förutom de ovanstående kraven måste personen haft uppsåt till att olovligen inträngda eller kvarstanna i bostaden. Uppsåt kan enklast beskrivas som att personen var medveten om att han olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden (1 kap. 2 § första stycket BrB).SammanfattningSom jag tolkar din fråga så har din kompis gett sitt samtycke för att hyresvärden ska få tillträde till lägenheten för att flyttstäda. Detta innebär att hyresvärdens inträngande i bostaden inte varit olovligt, varför hon inte begått någon brottslig gärning genom att gå in i lägenheten. Utslängandet av soffan skulle möjligen kunna aktualisera skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) eller ringa skadegörelse (12 kap. 2 § BrB), beroende på om och vilken typ av skador som uppstod på soffan. Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra om min före detta man hotar andra män?

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min ex man hotar andra män som jag enbart pratar med eller träffar på olika engagemang. Detta går nu förlängt då han antingen uttrycker sig med fulla ord om mig framför våra gemensamma barn eller så hotar han direkt till speciellt en kille med ord "antingen ger du dig bort från landet eller så kommer du spendera resten av dit liv som invalid". Detta har pågått sedan september förra året och det är väldigt svårt att hantera det nu. Hur kan jag gå tillväga och vad finns får möjligheter att göra så att detta kan ta slut?Tack på förhand
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din före detta man har uttalat hot mot män du har träffat. Jag förstår det också som att han talat väldigt illa om dig framför era gemensamma barn. Detta har pågått sedan september 2019 och du undrar därför vad du kan göra för att få din före detta man att sluta.Hoten mot män som du har träffat kan var olaga hotFörst och främst vill jag säga att de hot som din före detta man uttalat till andra män som du har träffat, oavsett om ni haft en relation eller inte, skulle kunna räknas som brottet olaga hot. Brottet olaga hot finns i 4 kap 5 § Brottsbalken, BrB (här). För att din före detta mans uttalanden ska räknas som olaga hot krävs först och främst att han antingen hotat någon med vapen eller har hotat att utföra ett brott (till exempel misshandel). Dessutom krävs det att han verkligen menat allvar med hoten och att den man som han hotat också känt sig hotad. Jag vet inget mer om hoten än vad du skrivit i din fråga men jag rekommenderar att du, eller de män som blivit hotade, rådgör med polisen för att få reda på om det finns något som ni kan polisanmäla. Vad kan du göra nu?Vad gäller hoten som uttalats till män som du har träffat, kan du prata med polisen och försöka upprätta en polisanmälan. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att ge dig någon vidare juridisk rådgivning om vad du kan göra gällande din före dettas man beteende gentemot dig och era gemensamma barn. Om han även betett sig hotfullt mot dig kan du även prata med polisen om detta och om ni har gemensam vårdnad om barnen och du önskar ansöka om ensam vårdnad, kan du göra en ansökan till tingsrätten. Vänligen,

Begår jag kvinnofridskränkning om jag är full?

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man är full och säger något till någon som spelar in samtalet. Kan hon sätta dit mig för kvinnofridskränkning då
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottsbestämmelsen om grov kvinnofridskränkning framgår av 4 kap. 4 a § 2 st. Brottsbalken (BrB). Brottet är tänkt att träffa situationer där det skett upprepade kränkningar inom en sammanhängande tid i en relation där parterna levt under äktenskapsliknande förhållanden. Den som begår en brottslig gärning enligt bland annat 3, 4, 6 eller 12 kap. kan om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, döms för grov kvinnofridskränkning. Antalet gärningar måste åtminstone vara två.Som svar på din fråga kan man dömas för kvinnofridskränkning om man gjort sig skyldig till det som beskrivits ovan, oavsett om det gjorts i nyktert eller icke nyktert tillstånd. I 24 kap. finns ansvarsfrihetsgrunder, att vara onykter är inte en sådan.Vänligen,

Får man filma en person som utrycker att hon inte vill bli filmad?

2020-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man filma en person med sin mobil som tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Är det olagligt att filma en person mot dennes vilja?Som huvudregel är det inte olagligt att film någon utan dennes tillstånd. Vidare är det även tillåtet att bruka detta videomaterial för sin egna användning. Däremot finns det vissa undantagsregler och dessa hittar vi i Brottsbalken. Brottsbalken kommer följande att benämnas som "BrB".När kan det bli olagligt? OfredandeDet kan vara olagligt att filma en person på en allmän plats om det faller in under brottet ofredande. Ofredande innebär att man kränker en persons frid genom att exempelvis på ett kränkande sätt följa efter personen och filma denna upprepande gånger (kap 4. 7§ BrB).Kränkande fotograferingVidare är det inte tillåtet att fotografera eller filma en person om det skett på ett kränkande sätt. Med kränkande menas enligt denna lag att en person har filmat dig i smyg, exempelvis på en privat plats, i ett omklädningsrum, i en bostad, på en toalett etc. (4 kap. 6 a §). Sker filmandet på en allmän plats anses det inte vara kränkande om det inte sker på sådant sätt att det utgör ofredande. FörtalEnligt regeln om förtal kan viss publicering av filmer vara olaglig. Det är otillåtet att sprida och publicera en film så att allmänheten kan ta del av den om innehållet är som sådant att offret kan utsättas för andras missaktning, uppfattas som klandervärd i sitt levnadssätt eller som brottslig. För att kunna dömas för förtal krävs det inte att uppgifterna är sanna men det krävs att spridaren haft avsikt att med filmens spridning bidra till andras missaktning (5 kap. 1 § BrB).Sammanfattningsvis är det alltså som huvudregel inte olagligt att filma en person som tydligt utrycker att hen inte vill bli filmad. Det kan däremot bli olagligt om situationen är som sådan att det kan utgöra ofredande, dvs. att personen upprepande gånger blir störd och filmad på ett sådant sätt att det kränker personens frid. Vidare kan det även bli olagligt om det görs i smyg exempelvis i ett omklädningsrum. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Räknas det som hemfridsbrott när brottet begås av en myndighetsperson?

2020-07-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man tror att en individ har varit inne i min lägenhet utan min tillåtelse/medgivande och att personen ifråga är polis eller är statsanställd, kan fortfarande räknas som hemfridsbrott eller olaga intrång?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemfridsbrott och olaga intrångHemfridsbrott och olaga intrång stadgas i Brottsbalken. För att det ska anses som ett brott krävs det en straffsanktion, och ett uppsåtligt handlande, se 1 kap. 1 § och 1 kap. 2 § 1st. BrB.4 kap. 6 § BrB stadgar att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.4 kap. 6 § 2st. BrB stadgar att intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.Vilken påverkan ger det faktum att gärningspersonen är en myndighetsperson?Att det är en polis eller statsanställd som begår gärningen är ur Brottsbalkens synpunkt betydelselöst. Ett brott kan enkom begås av fysiska personer, vilket polismannen eller den statsanställda är.En polis eller dylik myndighetsperson kan dömas för hemfridsbrott eller olaga intrång enligt Brottsbalkens regler. Det faktum att gärningspersonen är polis eller annan myndighetsperson har inte i det här fallet någon betydelse.Det finns emellertid regler om ansvarsfrihet. 24 kap. 8 § BrB stadgar att en gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern.Rent principiellt kan dock polisens agerande i ditt fall juridiskt sätt vara ett hemfridsbrott eller olaga intrång, om polisen olovligen har inträngt i din lägenhet, dock kan ansvarsfrihet som ovan stadgat vara för handen. En polis har dessutom, i vissa fall, juridiska befogenheter att, enligt polislagen äntra din residens.Slutsatsen blir att gärningen kan kategoriseras som hemfridsbrott eller olaga intrång, även om personen som begick gärningen är en polis eller annan myndighetsperson, däremot kan gärningen vara tillåten i ovan stadgade situationer.Med vänliga hälsningar.

Sprida lättklädda bilder på internet

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Låt oss säga det finns ett konto på Snapchat som väljer att "expose" tjejers lättklädda/nakenbilder samt skriva ut info som namn, ålder, stad osv. Ifall ens bilder är med och dessa bilder redan råkar vara ute på en annan social media, går det ändå att polisanmäla? Eller det går inte då bilderna redan fanns tillgängliga för allmänheten?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som om du undrar om det kan vara otillåtet att sprida bilder när dessa redan funnits ute på sociala medier. Nedan kommer jag att gå igenom vissa straffbara handlingar som eventuellt skulle kunna bli aktuella i detta fall. Olaga integritetsintrång, 4 kap 6 c BrBOlaga integritetsintrång innebär att någon som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, exempelvis att man sprider nakenbilder. För att man ska kunna bli straffad för olaga integritetsintrång krävs det att följande rekvisit (förutsättningar) är uppfyllda. 1.) Det ska ha varit fråga om spridning. Med detta menas att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer (För att vara fler än ett fåtal personer ska det vara uppemot tio personer). 2.) Det ska vara ett intrång i en annan persons privatliv. En spridning utgör ett intrång i privatlivet genom att det sker mot den andres vilja. Det måste också vara fråga om privata uppgifter, dvs uppgifter som hör till någon annans privata sfär. 3.) Det ska vara bilder eller andra uppgifter (ex text eller ljud) som omfattas av straffansvaret. Detta är bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, bild eller uppgift om någons hälsotillstånd, bild eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation (ex självmordsförsök) eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp. 4.) Spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada. Den skada som avses är skada på privatlivet och den personliga integriteten. KommentarMed tanke på att bilderna redan har spridits på sociala medier är det inte helt klart om det skulle falla inom olaga integritetsintrång. Det kan dock tänkas att det är beroende av hur bilderna har spridits tidigare. Förtal, 5 kap 1 § BrBNågot som skulle kunna bli aktuellt i detta fall är förtal, vilket regleras i 5 kap 1 § BrB. Här sägs att en person som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning kan dömas för förtal.KommentarStraffbarhet för förtal krävs det att man genom bilden kan utläsa någon typ av nedsättande uppgift om den som är på bilden. Alltså uppgiften ska vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning. I detta fall är det inte säkert att enbart en avklädd/eller delvis avklädd bild lever upp till det kravet.Vad kan du göra?Det du kan göra inledningsvis är att kontakta snapchat, för att se om du på detta sätt kan få hjälp med att ta bort bilderna. Sedan rekommenderar jag dig att ta kontakt med polisen, berätta om din situation och därefter få hjälp med hur ni kan gå vidare med ärendet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Är det otillåtet att smygfotografera en person på en takterass?

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att fotografera min son då han solar på taket?Vi bor lägst upp i huset i en bostadsrätt och då det är byggt så att om man öppnar fönstret så är taket som en takterrass utanför. Ibland har vi vistats där under årets varmare dagar. Nu har det kommit till min kännedom att en granne i föreningen fotat min son då han suttit där. Undrar om det är tillåtet då det är i direkt anslutning till vår bostad och alltså inte en allmän plats som alla har tillgång till?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om fotograferingen av din son var tillåten eller inte. Din frågeställning leder oss in på brottet "kränkande fotografering", som jag kommer redogöra för nedan och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.Får man filma eller fotografera någon utan deras samtycke?Huvudregeln är att det är tillåtet, så länge det rör sig om en allmän plats. Dock finns det självklart undantag till detta, bland dessa brottet "kränkande fotografering" vilket regleras i 4 kap 6 a § Brottsbalken (hädanefter förkortad BrB).Kränkande fotografering 4 kap 6 a § BrottsbalkenSom med alla brott krävs det att vissa rekvisit (förutsättningar) är uppfyllda för att någon ska kunna straffas för brottet. Så är även fallet med kränkande fotografering i 4 kap 6 a § BrB. För att man ska kunna dömas för kränkande fotografering ska fyra rekvisit vara uppfyllda (vilka markeras med fetstil):1) Det ska vara något man gör olovligen- Alltså utan tillåtelse, eller samtycke 2) Det ska vara något man gör i hemlighet- Personen som blir fotograferad eller filmad vet inte om att denne blir det 3) Med tekniskt hjälpmedel tar upp bild- Det kan vara både att man fotar eller filmar en annan person, men upptagningen ska ske med något tekniskt hjälpmedel. Vad som menas med tekniskt hjälpmedel är exempelvis traditionella kameror eller kameror i mobiltelefoner. Det som däremot inte omfattas är att man enbart iakttar någon med ett tekniskt hjälpmedel, utan att man tar upp en bild.4) Av någon som befinner sig på vissa särskilda platser, nämligen inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme De platser som räknas upp ovan är särskilt skyddade platser. Alltså platser där man inte får filma eller fotografera en annan person utan dennes samtycke. Inomhus i en bostad innebär en lokal eller annan plats där någon stadigvarande bor (även tillfälliga bostäder såsom hotellrum, en båthytt eller ett tält innefattas). Det krävs att den avbildade har befunnit sig inomhus i bostaden. Fotografering av en person som befinner sig på en balkong eller altan omfattas inte (vilket står i proposition 2012/13:69 s 40). Toalett eller i ett omklädningsrum vållar inte särskilda problem med att avgöra vad det är, men annat liknande utrymme kan vara lite klurigare. Detta är utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden, exempelvis provhytter, duschrum eller bastu. Är alla dessa ovan nämnda rekvisit uppfyllda kan man dömas för kränkande fotografering. Bedömningen i ditt fallI situationen du beskriver har din son befunnit sig på en typ av balkong eller altan i anslutning till er bostad. Med hänvisning till det som är skrivet under rekvisit nr 4 krävs det att personen har befunnit sig inomhus i bostaden för att det ska ses som otillåtet, där balkong eller altan inte omfattas. Därav kommer jag till slutsatsen att detta inte faller inom brottet kränkande fotografering i 4 kap 6 a § BrB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Får man filma någon utan personens samtycke?

2020-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man filma en person med sin mobil som tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Utgångspunkten i Sverige är att det är tillåtet att filma och fotografera andra människor utan deras samtycke. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder detta. Dock finns det ett undantag från denna utgångspunkt. Brottet kränkande fotografering finns reglerad i Brottsbalken. Av lagbestämmelsen framgår det att någon som tar bild eller fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett , i ett omklädningsrum eller ett liknande utrymme och personen samtycker inte till detta ska dömas för kränkande fotografering. Straffet är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6a § Brottsbalken). Svaret på din fråga är således att det är som utgångspunkt tillåtet att filma personen, trots att denne tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad. Dock kan handlingen bedömas som kränkande fotografering, vilket är straffbelagt, om personen som du filmar befinner sig i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,