Är det möjligt/tillåtet att använda någon annans namn i sociala medier t.ex. Facebook?

2021-04-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag bär ett efternamn tillsammans med släktingar. Enligt Skatteverket finns totalt 13 personer med det namnet. På Facebook har vi upptäckt en okänd person som kallar sig efter samma efternamn. Personen är inte släkt med oss. Är det möjligt/tillåtet att använda någon annans namn i sociala medier t.ex. Facebook?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som ett direkt svar på din fråga kan jag börja med att säga att det inte finns någon lag i Sverige som uttryckligen reglerar vad man får eller inte får heta online, just faktumet att någon använder sig av ett visst efternamn på sociala medier är således inte olagligt enligt gällande rätt.Annat blir fallet om en person har kapat en annan persons identitet, vid sådant fall aktualiseras brottet olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b § brottsbalken. Enligt lagrummet anges att "den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne...döms till böter eller fängelse i högst två år". Det framgår inte riktigt av din fråga huruvida personen i fråga endast använt ert efternamn på sociala medier, eller om denne faktiskt utger sig för att vara en faktiskt familjemedlem till dig. I det första scenariot har inget brott begåtts, och det finns därmed inget ni kan göra åt saken förutom att möjligtvis anmäla kontot till kundtjänsten på t.ex Facebook. I det andra scenariot har ett brott begåtts, och en polisanmälan bör upprättas. Det blir då upp till polismyndigheten att genom en utredning försöka fastställa vem gärningspersonen är vilket i praktiken kan bli en svår uppgift. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?

2021-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex ringer mig konstant och jag har bett honom sluta men han lyssnar inte. Han hotar inte mig eller så men det är väldigt jobbigt, särskilt eftersom han oftast ringer mig mitt i natten flertalet gånger. Kan det vara brottsligt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ringa någon konstant, mot dennes vilja, är inte ett brott i sig men kan falla under brottet ofredande. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalk (1962:700) och definieras som ett fysiskt antastande, någon form av störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande. Detta om gärningen syftar till att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker och om de sker mitt i natten etc. I ditt fall sker samtalen väldigt ofta och mestadels mitt i natten. Detta trots tillsägelser från dig om att det inte önskas. Samtalen har alltså fått en trakasserande effekt och om du känner att detta är för besvärande bör du anmäla honom. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?

2021-04-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Någon tog en foto av oss när vi satte i vår trädgård från sitt bil genom att zooma in på mig och min dotter, är det olagligt att göra så?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i svensk rätt är att det inte är olagligt att filma eller ta kort på någon utan deras tillåtelse. Det finns dock ett undantag från denna huvudregeln. Undantaget regleras i brottsbalken (BrB). Kränkande fotograferingKränkande fotografering är ett brott enligt 4:6a BrB. Kränkande fotografering innebär att det inte är tillåtet att fotografera eller filma någon i smyg utan dennes tillstånd. En annan förutsättning för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Detta innebär att den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling. Påföljd vid kränkande fotografering Om en person bryter mot ovanstående undantag från huvudregeln har denne gjort sig skyldig till kränkande fotografering. Påföljden för detta brott är böter alternativt fängelse upp mot två år, se 4 kap. 6a § BrB.Spridning Själva spridningen av fotografier och filmer är i huvudregel tillåten, oavsett om materialet uppstått med eller utan samtycke. Undantag kan förekomma om det skulle komma till en kränkning av den personliga integriteten eller liknande som bryter mot andra svenska lagar, t.ex brottet ofredande enligt 4:7 BrB. SammanfattningDet avgörande för att bedöma om en fotografering är olaglig är i vilket sammanhang en person blivit fotograferad eller filmad. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Själva spridningen av materialet är inte olaglig i sig men kan bryta mot andra svenska bestämmelser och på så vis bli olaglig. Hoppas detta svar var till hjälp för det som hände, har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär kränkande fotografering?

2021-04-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Läste här om kränkande fotografering. Förstår jag det rätt att jag inte får gå på en allmän väg/trottoar och filma tex ett privat företag eller en privat tomt? Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär brottet kränkande fotografering?Kränkande fotografering är ett brott som finns stadgat i 4 kap. 6 a § brottsbalken (BrB). Bestämmelsen innehåller fyra rekvisit;- Tar upp bild olovligen- Med tekniskt hjälpmedel - I hemlighet- På viss angiven plats (inomhus i en bostad eller på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme).Din frågeställning kretsar främst kring platsrekvisitet. Platsrekvisitet stadgar att det inte är tillåtet att ta upp en av någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Platsrekvisitet grundar sig i att lagstiftaren anser att det finns platser där enskilda bör ha rätt att göra anspråk på att slippa bli fotograferade på. I övrigt är rätten att bli lämnad ifred inte absolut, utan när man är ute på allmänna platser måste man räkna med att kunna bli fotograferad. Får jag fotografera från trottoaren?Bestämmelsen om kränkande fotografering hindrar inte dig från att gå på trottoaren och fotografera någons tomt. Det relevanta blir om du fotograferar en person som befinner sig på ett av ovan angivna utrymmen. Exempelvis kan nämnas att en gårdsplan eller trädgård inte omfattas av platsrekvisitet, utan det är endast inuti bostaden som faller inom bestämmelsen även om trädgården är privat mark. Att gå på gatan och fotografera en tomt är därmed inte olagligt enligt bestämmelsen om kränkande fotografering. Om du däremot står på trottoaren och fotograferar en person in i en bostad faller det inom kränkande fotografering förutsatt att även övriga rekvisit är uppfyllda (olovligen, med tekniskt hjälpmedel och i hemlighet). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Är det olagligt att tjuvläsa sms, sprida bilder/sms och spionera på annans mobil?

2021-04-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en väninna till mej har ett förhållande med en man. De är gifta på varsitt håll. Nu har det kommit fram att mannens fru tjuvläser hans sms. Hon har också tagit meddelanden och bilder från hans sms och sparat och hotar med att avslöja/visa för min väninnas man. På något sätt vet hon att han fått meddelanden fast han inte varit hemma och hon omöjligt kan har kollat i mobilen. Det kan vara så att hon lagt in någon typ av spionapp i hans mobil.Är det lagligt att göra så?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill ha svar på om det är olagligt att tjuvläsa andras sms, hota med att sprida bilder/sms och att spionera på annans mobil. Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), framförallt 4 kap. om brott mot frihet och frid som behandlar gärningar som innebär olika slag av kränkningar av personlig integritet. Tjuvläsa smsAtt läsa någon annans sms kan innebära brytande av post- eller telehemlighet enligt 4 kap. 8 § BrB vilket kan leda till böter eller högst två års fängelse. En förutsättning är att detta skett olovligen, d.v.s. utan mannens samtycke, vilket jag av begreppet "tjuvläser" antar är fallet.Sprida bilder och smsAtt kvinnan vill berätta vad som har hänt för din väninnas man kan i sig inte anses olagligt, men hennes tillvägagångssätt kan vara straffbart. Nedan är några bestämmelser som kan bli relevanta i detta fall.Att sprida bilder eller sms kan utgöra olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § BrB beroende på vad för typ av bild/uppgift det gäller och att det spridits till fler än ett fåtal personer. I paragrafen listas det upp vilka sorters bilder/uppgifter som faller under denna bestämmelse, det gäller bl.a. bild eller annan uppgift på någons sexualliv, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bilder på någons helt eller delvis nakna kropp. Rör det sig om mycket känsliga uppgifter, t.ex. filmade samlag, som sprids i syfte att orsaka allvarlig skada kan det utgöra grovt olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 d § BrB.Att sprida bilder eller sms kan under vissa sammanhang också utgöra förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Bestämmelsen anger att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Hon kan dock gå fri från ansvar om hon visar att uppgifterna är sanna och att hon hade skälig grund för den, men att sprida bilder/sms endast i syfte att utpeka mannen som klandervärd eller utsätta honom för andras missaktning kan trots att uppgifterna är sanna anses utgöra förtal.Att hota någon med att sprida bilder kan även utgöra olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB. Bestämmelsen anger att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Till de brottsliga gärningarna som nämns i bestämmelsen inkluderas de allvarligare fallen av integritetskränkande brott i 4 kap., t.ex. att hota någon med allvarliga fall av olaga integritetsintrång.Spionera på annans mobilAtt spionera på annans mobil kan möjligtvis utgöra dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB. Bestämmelsen anger att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms till böter eller fängelse i högst två år. Intrånget behöver inte ske i ett visst syfte, det straffbara är alltså själva intrånget. Även här ska det ha skett olovligen, vilket verkar vara fallet i mannens fall.Om det visar sig att hon även lyssnat på hans konversationer utan hans samtycke genom att med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel avlyssna hans samtal kan det utgöra olaga avlyssning enligt 4 kap. 9 a § BrB.Sammanfattningsvis kan alltså samtliga av kvinnans handlingar vara olagliga, i vilket fall råder jag mannen att göra en polisanmälan. Om du har ytterligare frågor är du dessutom varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?

2021-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Har min arbetsgivare rätt att se mina patienters journaler för att kontrollera vad vi skriver? Min arbetsgivare har ingen direkt vårdrelation till patienterna mer än att hen är chef för sjukvårdspersonal som utför vården.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I mitt svar kommer jag först att redogöra för vem som får ta del av patientuppgifter, och därefter om din arbetsgivare riskerar att begå ett brott om hen läser patienternas journaler. Med anledning av detta kommer jag att utgå från patientdatalagen och brottsbalken, eftersom frågan avser behandling av personuppgifter som vid inkorrekt behandling kan innebära att ett brott begås.Vem får ta del av patientuppgifter?Huvudregeln är att varje journal ska behandlas och tas hand om på ett sätt, som innebär att ingen obehörig person kan få tillgång till den (1 kap. 2 § patientdatalagen). Dessutom framgår det av lagen att vårdpersonal endast får ta del av dokumenterade uppgifter om patienter oma) hen deltar i patientens vård, ellerb) av annat skäl är i behov av uppgifterna för genomförande av arbetet inom hälso- och sjukvården (4 kap. 1 § patientdatalagen).Enligt förarbeten till patientdatalagen behöver endast en begränsad del av vårdpersonalen ta del av patienters journaler i arbetet. Med hänsyn till patientens personliga integritet får ingen utöver denna begränsade krets tillgång till journalen. Därmed får man bara ta del av patientjournaler om det är inom ramen för den direkta tjänsteutövningen. Utifrån vad som framgår i din fråga och omständigheterna som du redogör för, borde inte din arbetsgivare uppfylla kraven som uppräknas i lagen, och inte heller enligt förarbeten. Dock behövs ytterligare information för att göra denna bedömning mer utförlig och specifik.Risk för att din arbetsgivare gör sig skyldig till dataintrångOm någon bereder sig tillgång till en journal, som inte har särskilt tillstånd, eller inte ingår i den krets som måste göra det för vårdarbetet, kan denne ha gjort sig skyldig till dataintrång (4 kap. 9 c § brottsbalken). Man riskerar böter eller som högst två års fängelse om man begår en sådan gärning. Detta är av stor betydelse att vara medveten om, och om din arbetsgivare vidtar handlingar i form av att läsa patienters journaler kan det därmed strida mot lagen.Jag rekommenderar dig att kontakta Patientnämnden i ditt landsting för att få ytterligare vägledning, bedömningar och råd.Hoppas att du har fått din fråga besvarad, och tveka inte att kontakta oss på Lawline igen om mitt svar väcker ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Ofredande och fridskränkning

2021-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, inom beskrivningen av ofredande så står det att gärningen även måste kränka den utsattas frid på ett kännbart sätt. Vad betyder frid och kännbart sätt i det här sammanhanget? Är det att man ska känna sig omringad och hjälplös eller liknande, eller räcker det bara med att man blir irriterad?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är egentligen irrelevant att argumentera utifrån den drabbades känslor vid bedömningen av om gärningsmannen gjort sig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § BrB). Det krävs nämligen inte att den drabbade ska ha känt sig kränkt vilket framgår av formuleringen "ägnad att kränka den utsattes frid" (mer om det nedan). Jag kommer därför besvara din fråga utifrån ett generellt resonemang. Det centrala är alltså om en viss gärning i ett visst sammanhang objektivt sett är ägnad att kränka en persons frid. Vad menas med frid?Begreppet frid kan kopplas ihop med begreppet personlig integritet, exempelvis rätten att få vara i fred och rätten till privatliv (jfr Prop. 2016/17:222, s. 18). I lagbestämmelsen om ofredande särskiljs fysisk antastning och annat hänsynslöst agerande. När det gäller hänsynslöst agerande kan graden av hänsynslöshet i agerandet få en inverkan på bedömningen av om det har skett en kränkning av den drabbades frid (jfr NJA 2000 s. 661). När det gäller fysisk antastning ska en avgränsning göras mot ringa misshandel. Ansvar för ringa misshandel kan exempelvis utdömas om gärningsmannen uppsåtligen har tillfogat en annan person smärta av lindrig art (3 kap. 5 § BrB och NJA 2003 s. 537).Kännbar kränkningGemensamt för fysisk antastning och hänsynslöst agerande är att kränkningen ska ha varit kännbar. Att kränkningen ska vara kännbar är en kvalificering av det ovan nämnda rekvisitet fridskränkning. När det gäller "annat hänsynslöst agerande" utesluts som regel handlingar som framkallar känslor av tillfällig natur, som irritation och mindre obehag. Exempelvis kan din granne väcka din irritation genom att borra i väggen eller till och med säga någonting otrevligt vid ett enstaka tillfälle, men det kan utifrån omständigheterna vara ageranden som du rimligen ska kunna tåla. Bestämmelsen riktar alltså in sig på upprepade handlingar eller handlingar av förnedrande karaktär (se resonemang i Prop. 2016/17:222 s. 59 och NJA 2000 s. 661). Det går inte att objektivt fastställa om något är kännbart eller inte hos viss person, därför används orden "ägnad att.…". Med detta menas att gärningen typiskt sett är kränkande för någons frid. Bedömningen av om en gärning typiskt sett är ägnad att kränka den utsattes frid kommer påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet. Man kan generellt sett säga att det ställs högre krav på att gärningen ska ha varit av allvarlig innebörd om det rör sig om ett enstaka tillfälle än om det rör sig om flera tillfällen (jfr Prop. 2016/17:222 s. 62). Även andra omständigheter kan spela in, såsom offrets ställning gentemot förövaren och om gärningen äger rum inför "publik" (Prop. 2016/17:222 s. 99 f.). Det ska också tilläggas att gärningsmannen måste ha haft uppsåt att störa din frid för att kunna dömas till ansvar. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

2021-04-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?
Gabriella Abdulahad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är oklart i din fråga vem har hotat vem. Om vi utgår ifrån att en person i Sverige har gjort sig skyldig till olaga hot enligt 4 kap. 5§ Brottsbalken (Brb) gentemot en person i USA, bedöms brott begånget i Sverige på samma sätt som brott begånget i USA om det är straffbart i USA i enlighet mer USA:s straffregister.Ansöka om inresetillståndSvenska medborgare som vill resa in till USA behöver i regel inte ansöka om visum eftersom Sverige är en del av Visa Waiver Program. Istället för att ansöka om visum krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man tidigare har dömts för något brott. Om man är dömd för ett brott och detta brottet anses vara av "moral turpitude" (moralisk skändlighet) kan man bli nekad inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moralisk skändlighet och jag kan inte utesluta att brottet olaga hot skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.SammanfattningsvisEn personen som har gjord sig brott till olaga hot kan vägras inresetillstånd om brottet klassificeras omoraliskt. När det gäller hot är det osäkert.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella