Hot om att "det ska gå illa för dig"

2020-01-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en annan person . Hota mej att det ska gå illa för mej?
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett hot kan klassas som olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid kan dömas för brottet. Med andra ord krävs det att någon på ett brottsligt sätt hotar någon annan och att det är allvarligt menat. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Alla typer av hot räknas dock inte som olaga hot, utan det finns alltså vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att hotet ska anses vara så allvarligt att det räknas som olaga hot. Som nämnt ovan görs en bedömning av om den som hotade gjorde det för att framkalla allvarlig rädsla hos någon annan. Brottet kan nämligen begås utan att den som blir hotad blir rädd, så länge det var ägnat att framkalla rädsla. Hotet måste även uppnå en viss styrka, om det framstår som helt lindrigt klassas det inte som olaga hot. Sammanfattningsvis kan ett hot vara straffbart om det uppfyller rekvisiten för olaga hot, men alla hot är inte så pass allvarliga att de räknas som det. Jag kan inte på rak arm garantera huruvida just det hot du beskriver är brottsligt eller inte, men för att det ska räknas som olaga hot måste det uppfylla rekvisiten i 4 kap. 5 § BrB. Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.Vänligen,Nora Tengnér.

Olaga tvång, ofredande och egenmäktigt förfarande.

2020-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, mitt ex har verbalt hotat mig till att kliva in i hans bil och i bilen hotat om att jag inte skulle komma hem. Han släppte av mig vid en busshållsplats där han uttryckligen sagt till mig att ''du ska bara veta vad jag är kapabel till, jag har lagt två personer under isen förut, du skulle inte bli den första som försvann''. Därefter tvingat in mig i bilen på nytt genom verbala hot. Vad klassas det som för brott? Han har även vid två tillfällen ej låtit mig lämnat hans lägenhet. Han har också 2 gånger tagit min telefon utan tillåtelse och hotat om att inte ge tillbaka den.
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag bara säga att jag är ledsen för det du har varit med om och enligt min bedömning är det ett flertal brott som ditt ex kan tänkas ha gjort sig skyldig till med tanke på vad du beskriver. Först och främst kan han ha gjort sig skyldig till olaga tvång enligt brottsbalkens (BrB) 4 kapitel, 4 § när han hotade dig att kliva in i hans bil samt när han vid busshållplatsen uttalande ytterligare hotelser till dig. Det utgör alltså ett brott att genom hot om brottslig gärning tvinga någon till handling. Med hot om brottslig gärning avses i första hand hot om våld mot person och dessa hot kan vara såväl uttryckliga som förtäckta, dvs en antydan om att något obehagligt kan hända om man inte gör som gärningsmannen vill. Du skriver också att han har hindrat dig från att lämna hans lägenhet och även detta skulle kunna utgöra brott. Då jag saknar en hel del uppgifter om det inträffade kan jag endast uttala mig generellt, men detta skulle kunna tänkas utgöra olaga frihetsberövande enligt BrB 4 kapitlet, 2 § eller ofredande enligt BrB 4 kapitlet, 7 §.Om han fysiskt har hindrat dig från att lämna lägenheten genom att hålla fast dig är det mer troligt att det rör sig om brottet ofredande. Det faktumet att han har tagit din telefon utan tillåtelse och hotat med att inte ge tillbaka den skulle kunna utgöra egenmäktigt förfarande enligt BrB 8 kapitlet, 8 § då han utan ditt samtycke försätter sig i besittning över din telefon. Om du vill och orkar så råder jag dig till att göra en polisanmälan då det finns anledning att anta att din ex-pojkvän har gjort sig skyldig till en rad brott gentemot dig. Jag hoppas att allt löser sig för dig och jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det ok att min pappa läser min mail när jag är under 18 år?

2020-01-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det ok att min pappa läser min mail när jag är under 18 år.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagDå det du beskriver utgör ett eventuellt brott mot din rätt till frihet kikar vi närmare på brottsbalken (BrB) och eftersom du uppger att du är minderårig, barnkonventionen. Eventuellt dataintrångDin pappa riskerar att göra sig skyldig till brottet dataintrång, om han läser din mejl utan att först be dig om lov (4 kap. 9c § BrB). Nu vet inte jag hur ofta eller hur många gånger din pappa läst din mejl, men att vid upprepade tillfällen gå in och läsa din mejl endast för att övervaka dig utan misstanke om att du gör något som skulle kunna skada dig borde inte vara tillåtet.Kan vara försvarligt I vissa fall kan det anses försvarligt, exempelvis om din pappa läser din mejl med misstanke om att du gör något som skulle kunna vara skadligt för dig, men då borde din pappa göra detta syfte klart för dig (artikel 16 barnkonventionen, alternativt 24 kap. 4 § BrB). Mina rådOm du upplever din pappas beteende som integritetskränkande bör du prata med din pappa eller annan vuxen i din närhet om detta, alternativt kontakta polisen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning! Med vänliga hälsningar

Andra personer snokar i mitt privatliv, vad ska jag göra?

2020-01-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej kollade upp mina uppgifter blev rasande bor själv ensam alltså och vill varaifred från snokande ursäkta ordet skithög om min privat liv har valt att vara singel tills jag själv väljer ett liv med en man . Men just nu känner jag mig kränkt .. och arg
Jenny Hedin |Hej! tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka utreda vad som kan ha hänt, om du kan ha blivit utsatt för brott samt ge råd om vad du kan göra nu. Det är inte helt klart vad som har inträffat. Om det är så att du såg att personuppgifter om dig finns på internet och inte vill att de ska vara synliga bör du kolla om det finns möjlighet att ta bort dina uppgifter från Ratsit och liknande sidor. I Sverige är det en stark offentlighetsprincip, vilket bland annat innebär att det är lätt att få reda på uppgifter från myndigheter, man kan exempelvis ringa till Skatteverket och fråga var någon annan är folkbokförd. Undantag från detta är givetvis om någon har skyddade personuppgifter. Om det är något som har hotat dig bör du givetvis anmäla detta till polisen, och i så fall kolla om du har möjlighet att få skyddade personuppgifter. Om det är så att några andra personer har spridit ut rykten om dig och ditt privatliv kan det vara exempelvis förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § (här), eller olaga integritetsintrång, se Brottsbalken 4 kap 6 c § (här), men det framgår inte om så är fallet. Vad du kan göra nu Om du har blivit utsatt för brott bör du kontakta polisen. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Är det tillåtet att fotografera i butiker och gallerior?

2020-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Eftersom jag är en före detta proffsfotograf och tidigare medlem i Svenska Fotografers Förbund har jag alltid litat på deras jurist när det gäller lag och rätt för fotografen.Nu är vi, jag och några andra fotografer, emellertid inte helt eniga huruvida en butiksägare eller dess representant kan förbjuda fotografering i butik. Enligt Svenska Fotografers Förbunds jurist Thomas Riesler är det inte en brottslig handling att fotografera i en galleria/butik som har fotoförbud, men att ägaren har möjlighet att avhysa fotografen. Tilläggas ska att även tidningen Kamera & Bild och Göran Segeholm är av samma uppfattning som Svenska Fotografers Förbund.De, i diskussionen, som har annan åsikt än vad jag har hänvisar till följande prejudikat från 1995 som handlar om olaga intrång.https://lagen.nu/dom/nja/1995s84Jag undrar hur ni ser på detta och vad ni anser vara rätt och fel i denna frågan?Vänliga hälsningar och tack så mycket
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fotografering i en butik är otillåtet om markägaren beslutar om detNär det gäller fotografering på privat mark, såsom i en galleria eller i en butik, gäller som utgångspunkt det markägaren har beslutat om. Det följer av en princip att markägare har rätt att besluta om vad som ska gälla på dennes mark. En butiksägare (och i förlängningen personalen) har därför rätt att besluta om fotoförbud i butiken och att be den som bryter mot förbudet att lämna butiken. Däremot gäller att du, så länge det inte finns en skylt om fotoförbud, eller fram tills det att någon påtalar för dig att det inte är tillåtet att fotografera, kan utgå från att det är tillåtet att fotografera.Det är dock inget brott att fotografera eller vistas i en butik eller galleria, trots förbudFör att fotografering ska vara brottsligt, krävs främst situationer då det skulle vara kränkande på ett sätt som gör att omfattas av brottet kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken), att det sker i strid mot skyddslagen (7 § skyddslagen) eller att det görs i en domstol. I vissa fall kan fotografering leda till ansvar för ofredande eller sexuellt ofredande. Ingen av dessa situationer föreligger typiskt sett när någon fotograferar i en butik eller i en galleria.Gällande frågan om olaga intrång, kan sägas att brottet aktualiseras då någon obehörigen tar sig in i, eller stannar kvar på, en plats som inte är någons hem (i vilket fall det då skulle röra sig om hemfridsbrott) (4 kap. 6 § brottsbalken). Rättsfallet du nämner (NJA 1995 s. 84), där personen inte dömdes för olaga intrång, bör tolkas som att lokaler som visserligen ägs av någon privat, men dit allmänheten har fritt tillträde (såsom en galleria eller butik) inte kan leda till att en person gör sig skyldig till olaga intrång genom att befinna sig på platsen, trots förbud från ägaren. Det har förvisso i sig inget att göra med huruvida det är tillåtet att fotografera eller inte.Så, även om butiksägaren förbjuder en person att vistas eller fortsätta fotografera på platsen, bör det som utgångspunkt inte vara brottsligt att likväl stanna kvar och fortsätta eller gå tillbaka in igen.Det ska dock sägas att om det upplevs som att personen stör ordningen kan vissa ordningsfrågor uppstå och då vilka medel markägaren i sådant fall har att tillgripa. En butiksägare bör ha begränsade möjligheter att tillgripa våld mot en person som fotograferar i dennes lokaler.SammanfattningEn markägare har rätt att bestämma över vad är tillåtet på dennes mark, varför det, om markägaren bestämmer det, är otillåtet att fotografera i en butik eller galleria. Det är dock inte brottsligt (såvida fotograferingen inte är kränkande eller det rör sig om ett annat undantagsfall) och det är svårt att säga vilka de egentliga konsekvenserna skulle bli om en person bryter mot markägarens beslut om fotoförbud, annat än att markägaren har rätt att be personen lämna platsen.Det råder i vart fall inget generellt förbud mot, eller att det skulle vara brottsligt, att fotografera i gallerior eller butiker.Hoppas detta var svar mot din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Hur beaktar domstolen den tilltalades psykiska mående i ärenden som rör grov kvinnofridskränkning

2020-01-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om grov kvinnofridskränkning!Om en person är misstänkt för grov kvinnofridskränkning och målsägande har fler bevis än den åtalade. Men den åtalade har mått sämre, försökt ta sitt liv, har varit inne på psyk, inte kunnat starta nya relationer med personer för den åtalde är så kränkt och skadad psykiskt från den relationen. Medan målsägande inte mår dåligt efter relationen, har rätten någon som helst sympati för den åtalde eller dom går bara på bevisningen och inte verkligheten?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en domstol i en rättegång angående grov kvinnofridskränkning beaktar det faktum att den tilltalade mår dåligt psykiskt, har försökt ta sitt liv och suttit inne på någon slags behandlingshem. Jag kommer i mitt svar utgå från att det finns såpass mycket bevisning som ligger den tilltalade till last att det blir en fällande dom. Vad säger lagen? Till att börja med kan sägas att det inte är domstolens uppgift att "visa sympati" för varken den tilltalade eller målsäganden. Domstolens uppgift är att utifrån det underlag som presenteras under rättegången döma utefter det som kan anses bevisat och i enlighet med den lag som gäller. Det handlar alltså inte heller i strikt mening om hur verkligheten ser ut, utan vad som bevisats eller inte bevisats. Grov kvinnofridskränkning Frågor som rör brott och straff regleras i huvudsak i brottsbalken (BrB) I svensk rätt är det möjligt även för personer som är psykiskt sjuka att begå brott, den omständighet att de har psykiska problem är alltså i sig inget hinder mot att gärningar som de utför bedöms som brott. Psykiska problem kan dock beaktas när domstolen ska bestämma påföljd för ett brott (dvs vilket straff som ska bli aktuellt). Grov kvinnofridskränkning regleras i BrB fjärde kapitel 4a § 2 st. Det som krävs för att kunna döma någon till grov kvinnofridskränkning är att han begått minst två brott mot en viss närstående (i detta fall av en man mot en kvinna som han bor eller har bott med i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden). Brotten måste samtidigt komma under domstolens bedömning. Gärningarna ska också ha varit ägnade att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla. Det krävs inte att offrets självkänsla faktiskt kränkts, utan det räcker med att det förelåg en risk för att gärningarna skulle kunna kränka självkänslan. Man gör alltså en helhetsbedömning utifrån de åtalade brotten och eventuella tidigare brott som den tilltalade dömts för som riktats mot samma person. Om dessa krav är uppfyllda och åklagaren lyckas styrka uppsåt ska den tilltalade dömas för grov kvinnofridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst åtta år. Påföljd Om det står klart att det tilltalade gjort sig skyldig till brott ska domstolen döma den skyldige till en påföljd. Detta görs i enlighet med ett komplicerat förfarande som utgår från BrB 29, 30 kap. Mycket förenklat kan sägas att domstolen först tar fram ett straffmätningsvärde som speglar hur klandervärd den konkreta gärningen är (29:1 BrB), därefter väljs en påföljd utifrån detta straffmätningsvärde. När domstolen bestämmer vad straffmätningsvärdet är finns det utrymme för att beakta bland annat gärningsmannens psykiska välmående som en förmildrande omständighet. Detta framgår av 29:3 2p BrB. Det ska dock röra sig om en allvarlig psykisk störning som påverkat den tilltalades förmåga att inse vad han eller hon gjorde eller tog ifrån honom eller henne förmågan att kontrollera sig själv. Det finns även i 29:5 BrB en möjlighet att beakta andra omständigheter som talar för ett lägre straff. När domstolen bestämmer påföljden ska de beakta 30:6 BrB som slår fast att en person som lider av en allvarlig psykisk störning bör dömas till en annan påföljd än fängelse. Om den tilltalade saknat förmåga att förstå innebörden av sitt handlande eller inte kunde kontrollera sig till följd av den psykiska störningen får han eller hon inte dömas till fängelse. Det bör nämnas att domstolen när den anser att en persons psykiska tillstånd bör undersökas begär att få detta särskilt utrett av experter. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att den tilltalades psykiska tillstånd kan komma att beaktas av en domstol vid straffmätningen och påföljdsvalet om den tilltalade skulle dömas för grov kvinnofridskränkning. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att spela in telefonsamtal, eller finns undantag?

2020-01-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.. Vill spela in samtal mellan mitt ex och mej/min dotter men är det lagligt?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken (BrB) regleras vad som är att anse som brottsligt. Och i 4 kap. BrB finns särskilda bestämmelser om brott mot frihet och frid - däribland avlyssning, det vill säga även inkluderat telefonavlyssning. Vad säger lagen om telefonavlyssning?Att spela in ett telefonsamtal är som huvudregel brottsligt, även kallat olovlig avlyssning (4 kap 9 a § BrB). Av bestämmelsen framgår att om man exempelvis olovligen avlyssnar eller spelar in ett telefonsamtal, utan att själv delta i det, kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning. Motsatsvis - andra reglerMotsatsvis innebär bestämmelsen att om du däremot själv deltar i samtalet, har du rätt att spela in telefonsamtalet - utan att göra dig skyldig till ett brott; olovlig avlyssning. Det finns inte reglerat i brottsbalken att det är olagligt att spela in samtal där man själv medverkar i. Men om du inte själv medverkar i samtalet, men däremot har någon av de som ska delta i samtalet godkännande att spela in telefonsamtalet - är det okej. Jämför (4 kap. 9 a § BrB).Skulle du alltså spela in ett telefonsamtal mellan två personer som inte är medveten om det - kan du göra dig skyldig till olovlig avlyssning. Vidare gällare att även om du spelar in ett samtal mellan två personer utan att någon av de är medveten om det - men i efterhand berättar om det och får den enes samtycke, är det inget olovligt inspelande/avlyssnade.Sammanfattningsvis: huvudregeln är att det är olagligt att avlyssna exempelvis telefonsamtal, men om du däremot deltar i samtalet, eller har fått godkännande av någon som kommer att delta i samtalet att spela in samtalet, är det alltså inte olagligt. Saknar du dock godkännande och inte deltar, kan du med andra ord göra dig skyldig till olovlig avlyssning.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen

Får man filma grannar i gemensamma utrymmen?

2019-12-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Har ledsnat på grannar som missbrukar tidsbokningen i våran tvättstuga. Vi har ett elektroniskt system med nyckeltagg men folk ställer upp dörrar med tvättvagnar för att förlänga sin tid vilken resulterar i att efterkommande hyresgäster får hantera deras kvarvarande tvätt. De går inte att resonera med individerna och hyresvärden beter sig lamt och vägrar agera. Trots att alla hyresgäster förbundit sig att följa de regler som finns för gemensamma utrymmen inklusive tvättstugan i och med att man skrivit under sitt hyreskontrakt.Nu till min fråga. Kan jag hamna i trubbel med lagen om jag dokumenterar mina grannars beteende med min mobilkamera?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På offentliga platser så är huvudregeln att det är tillåtet att filma. Offentliga platser är enligt ordningslagen 1 kap. 2 § bland annat gator, torg och parker. Privata platser innebär både privat bostad men även ställen där man är ensam som exempelvis omklädningsrum, toalett eller liknande. En tvättstuga i ett hyreshus bör därmed gälla som en privat plats.Att dokumentera dina grannars beteende med din mobilkamera kan falla under regeln "kränkande fotografering" som finns i brottsbalken 4 kap. 6 a §. För att det ska räknas som ofredande måste följande vara uppfyllt:- filmningen sker olovligen,- att filmningen sker i hemlighet för den som filmas,- samt att den som filmas befinner sig på en privat plats.Sammanfattning:Att dokumentera dina grannars beteende kan alltså vara olagligt då det kan falla in under "kränkande fotografering". I hyreslagen finns det inga solklara regler om vilken utrustning man kan kräva eller i vilken mån man ska ha tillgång till denna. Försök att prata med hyresvärden igen, eller ta kontakt med några grannar och se om ni möjligtvis kan gå ihop några och kontakta värden tillsammans.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,