Kan jag bevisa att jag fått min namnteckning förfalskad och kan gärningspersonen straffas?

2018-11-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |någon har förfalskat min namnteckning på en offert, som jag aldrig settdet kom med postnord. brevet kom från [Larmbolaget]. har nu fått 3 st olka avtal!har tagit fram många papper på min namnteckning, från 2010 - 2018 11 15
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på dina frågor!För att du ska kunna tillgodogöra dig mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilka frågor som ska besvaras. Jag kommer därför börja med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara dina frågor utifrån den uppfattningen. Jag kommer börja med att ge ett kort svar på dina frågor. Efter det korta svaret kommer jag att ge ett långt svar på dina frågor. Det långa svaret innehåller flera underrubriker där den juridiska argumentationen, som ligger bakom det korta svaret, redovisas. Hur jag uppfattat din fråga och din situation Jag uppfattar det som att du är komplementär och behörig firmatecknare för ett kommanditbolag. Du skriver att "någon har förfalskat min namnteckning på en offert, som jag aldrig sett det kom med postnord. brevet kom från [ett larmbolag]. har nu fått 3 st olka avtal!". Jag har lite svårt att tolka vad du menar med detta. Antingen menar du att: 1, Någon har hört av sig till ett larmbolag och låtsats vara du, ställföreträdare för ditt kommanditbolag, och bett om kostnadsuppgifter för en eventuell beställning av en tjänst. Larmbolaget har svarat på förfrågan med en offert. Offerten har någon skrivit under med din namnteckning. Underskriften resulterade i tre avtal vilka ger sken av att ditt kommanditbolag beställt vissa tjänster av larmbolaget. Eller så menar du:2, Någon har i en skriftlig förfrågan till larmbolaget utgett sig för att vara dig. Det är i denna förfrågan som någon har förfalskat din namnteckning. Larmbolaget har svarat på förfrågan med tre offerter d.v.s. det du kallar för "tre avtal". Jag kommer utgå från att du menar alternativ nummer 2 eftersom det känns troligare att din fråga är ställd utifrån den situationen. Skulle det vara så att jag missuppfattat din fråga kan vi reda ut det över telefonrådgivningen på 30 minuter som du beställt. Jag uppfattar det som att du har två frågor. A, För det första undrar du: Vilka brott du eventuellt kan ha blivit utsatt för utifrån nr 2? B, För det andra, med hänsyn till att du nämner: "har tagit fram många papper på min namnteckning, från 2010 - 2018 11 15", undrar du ifall denna bevisning räcker för att få brottslingen dömd för brott i domstolen?Det korta svaret A, Vilka brott kan du eventuellt ha blivit utsatt för utifrån situation nr 2? Jag tolkar det som att du eventuellt blivit utsatt för olovlig identitetsanvändning genom att någon olovligen använt dina personuppgifter, din namnteckning, och därigenom utgett sig för att vara dig vilket orsakat olägenheter för dig. Du kan även ha blivit utsatt för ofredande genom hänsynslöst agerande då någon irriterat dig på ett kännbart sätt genom att du nu måste kontakta larmbolaget och förklara situationen samt försöka dra dig ur deras offerterbjudande.Även brottet urkundsförfalskning kan rymmas inom vad gärningspersonen gjort. Att skriva någon annans namnteckning på en handling, som har rättsliga effekter, är att skapa en falsk urkund vilket är straffbart. Huruvida en förfrågan om att få offerter från ett larmbolag i sig är en urkund i lagens mening kan diskuteras och kräver en vidare utredning med mer information än vad jag har tillgång till. Om agerandet från gärningspersonen hade potential att medföra någon ekonomisk vinning för gärningspersonen kan handlandet även vara kriminaliserat som försök till bedrägeri alternativt försökt till grovt bedrägeri. Detta brott är i sådana fall riktat gentemot larmbolaget och inte dig.B, Räcker din samling med signaturer från 2010 t.o.m. 2018-11-15 för att stödja att du blivit utsatt för brott och att du inte skrivit under förfrågningsunderlaget som skickats till larmbolaget? Om du gör en brottsanmälan och polisen inleder en förundersökning kan du begära att polisen samlar in dina underskrifter som bevismaterial i utredningen. Polisen kan då skicka dina underskrifter till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för analys. Analysbeskedet kan bevisa att du fått din namnteckning förfalskad. För att en förundersökning ska inledas krävs att det finns potential att hitta någon som skäligen kan misstänkas för ett brott som faller under allmänt åtal. Finns inte tillräckligt underlag för det kommer en förundersökning inte att inledas och någon analys av NFC kommer inte ske. En underskriftsanalys av NFC räcker normalt för att bevisa att en namnteckning är förfalskad men det krävs mer för att bevisa att en viss person gjort sig skyldig till olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning. Det långa svaret A, Vilka brott kan du eventuellt ha blivit utsatt för utifrån situation nr 2? Att olovligen utge sig för att vara någon annan och därmed orsaka den drabbade skada, eller annan olägenhet, kan vara straffbart som olovlig identitetsansvändning enligt 4 kap. 6 b § brottsbalken (BrB).Du skriver att någon har "förfalskat min namnteckning på en offert" vilket gett upphov till att du fått tre avtal. I 14 kap. 1 § BrB finns ett brott som heter urkundsförfalskning. En urkund är en handling som kan användas som bevismedel för att styrka ett visst rättsförhållande. En urkund är äkta ifall den härstammar från den som urkunden ger sken av att härstamma från. I ditt fall har någon skrivit under ett förfrågningsunderlag, vilket gett upphov till att tre avtalsförslag d.v.s. offerter, skickats till dig. Förfrågningsunderlaget borde kunna utgöra en falsk urkund eftersom handlingen ger sken av att härstamma från dig fast den egentligen upprättats, d.v.s. skrivits under, av någon annan. Huruvida en förfrågan om att få offerter från ett larmbolag i sig är en urkund i lagens mening kan diskuteras och kräver en vidare utredning med mer information än vad jag har tillgång till. Att framställa en falsk urkund är straffbart som urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § BrB. I ditt fall har den falska urkunden används gentemot ett larmbolag i syfte att få larmbolaget att få larmbolaget att lägga fram kostnadsförslag. Det har orsakat merarbete för larmbolaget men ingen vinning för gärningsmannen. Hade gärningsmannen kunnat dra någon ekonomisk nytta av gärningen hade handlingssättet kunnat vara straffbart som försök till bedrägeri gentemot larmbolaget, se 9 kap. 1 § 1 st. och 11 § samt 23 kap. 1 § BrB. Ibland bedöms brottet som grovt ifall falska handlingar används som ett led för att kunna fullborda bedrägeribrottet. Det framgår av skrivningen "använt urkund eller annat vars brukande är straffbart enligt 14 eller 15 kap." i9 kap. 3 § BrB. Om brottet ska bedöms som grovt beror också på vilken ekonomisk vinning gärningspersonen kunnat få genom brottet. För att ett bedrägeriförsök ska klassificeras som grovt, endast med hänsyn till beloppet, krävs att vinningen kan uppskattas till minst 5 prisbasbelopp (det framgår indirekt av rättsfallet NJA 1989 s. 810). Har däremot bedrägeriförsöket skett genom användandet av falsk handling kan det räcka med att den potentiella vinningen uppskattas till minst 0,5 prisbasbelopp. År 2018 motsvarar 5 prisbasbelopp 227 500 kronor och 0,5 motsvarar 22 750 kronor. Brottet försök till bedrägeri/grovt bedrägeri måste i detta fall, om någon ekonomisk vinning för gärningspersonen kunnat gå att göra genom handlingen, anses ha skett gentemot larmbolaget – inte dig. I ditt fall tolkar jag det inte som att gärningspersonen kunnat göra någon ekonomisk vinst på att förfalska din namnteckning i ett förfrågningsunderlag som skickats till larmbolaget. Att handla på det sättet borde däremot kunna utgöra ett ofredande genom hänsynslöst agerande enligt 4 kap. 7 § BrB. B, Räcker din samling med signaturer från 2010 t.o.m. 2018-11-15 för att stödja att du blivit utsatt för brott och att du inte skrivit under förfrågningsunderlaget som skickats till larmbolaget? En del av de brott du eventuellt blivit utsatt för faller under allmänt åtal. Det innebär att gör du en polisanmälan, och polisen anser att brottet går att utreda, kommer polisen att inleda en förundersökning, se 23 kap. 1 § rättegångsbalken (RB).Vid polisanmälan kan du berätta att du har underskrifter samlade över hur din rätta signatur ser ut och begära att polisen ska tillföra dessa underskrifter till utredningen som bevismaterial. Underskrifter som förekommer som bevismaterial i brottmål brukar polisen skicka till Nationellt forensiskt centrum (NFC, tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium) för analys. På NFC jämförs dina underskrifter med underskriften på förfrågningsunderlaget och NFC gör en genomgående undersökning över antal "pennlyft", snabbhet i skrivstilen m.m. Med en sådan analys kan man bevisa att underskriften är förfalskad och att du därmed blivit utsatt för olovlig identitetsanvändning samt att någon gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Som jag angav tidigare kommer polisen bara inleda en förundersökning och begära att en analys utförs av NFC ifall de uppgifter du lämnar i polisanmälan anses kunna knyta någon gärningsperson till brottet. Finns det inte förutsättningar att hitta någon skälig misstänk för brottet är möjligt att en förundersökning inte inleds eller att den läggs ner med kort varsel, se 23 kap. 2 § RB och 23 kap. 4 a § RB. Hoppas du fått svar på dina frågor – annars reder vi ut missförstånden över telefon. Du har även begärt 30 minuters uppföljning via telefon. Jag kommer att ringa dig på tisdag (den 20 november) klockan 9.15. Jag ringer via dolt nummer. Om tiden inte passar får du gärna maila mig: vega.schortz@lawline.se. Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när en person vägrar slutar kontakta mig?

2018-11-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag har problem med en person som inte slutar kontakta mig. Jag tar det från början: För ungefär 1,5 år sedan åkte jag som vanligt taxi hem med samma bolag som jag brukar. Denna man har sedan via arbetstelefonen hittat och sparat mitt nummer och därefter upprepade gånger skickat opassande meddelanden och frågat (eller rättare sagt bestämt) att vi ska ses på en fika/middag/öl etc. Jag har aldrig gett honom några signaler som tyder på att jag är intresserad, och som sagt, inte ens gett mitt telefonnummer till honom. Jag har sedan dess både sagt artigt men bestämt att jag ej är intresserad, att jag har pojkvän och att hans beteende inte passar sig och till slut hotat med att kontakta polisen om han inte slutar. Hur långt får en person gå? Uppenbarligen förstår han inte att jag inte vill ha någonting med honom att göra. Hans respons brukar vara något i stil med: "Lägg av med det där, vi ska ju bara ut och äta en bit mat" "jaja, på söndag då habibi?"Det börjar bli riktigt obehagligt då han (som en återkommande taxichaufför) vet både var jag jobbar och bor. Så, vad ska/kan jag göra?Tacksam för svar.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, handlar det om vilka möjligheter du har för att få taxichauffören att sluta kontakta dig. Jag tolkar det inte som att personen i fråga har varit hotfull mot dig via telefon/sms. Då det inte rör sig om en hotfull bild, kan inte brott som exempelvis olaga hot (4 kap. 5§ brottsbalken) aktualiseras. Eftersom han inte fysiskt förföljer dig (exempelvis står utanför din lägenhet) kan inte heller olaga förföljelse (4 kap. 4b§ andra stycket) aktualiseras. Det som möjligen kan vara aktuellt i ditt är fridskränkning enligt (4 kap. 4a§ brottsbalken), men då förutsätts det att han är eller tidigare har varit närstående till dig. Det blir således även svårt att uppfylla rekvisiten för fridskränkning i det här fallet. Jag rekommenderar dig att helt enkelt byta telefonnummer, alternativt blockera hans nummer, samt byta taxibolag. Om han är taxichaufför i samband med din arbetsplats, är det din arbetsgivares skyldighet att se till att du känner dig trygg på din arbetsplats och vidtaga åtgärder (3 kap. 2§ arbetsmiljölagen), så som att byta taxibolag alternativt kontakta taxibolaget och förklara situationen, så att du får en annan chaufför. Dessutom bör det vara i strid med det aktuella taxibolagets policy att deras arbetstagare (alltså taxichauffören) uppträder på ett oprofessionellt sätt gentemot klienterna. Så länge taxichauffören inte uppträder på ett hotfullt sätt kan inte några rättsliga åtgärder enligt brottsbalken vidtagas, tyvärr. Är det däremot en fråga om arbetsmiljöproblem, bör din arbetsgivare vidtaga åtgärder för att förbättra din situation. Om personen fortsätter höra av sig efter att du har vidtagit dessa åtgärder, kan du ansöka om kontaktförbud hos polismyndigheten. Stort lycka till! Med vänliga hälsningar

Får man fotografera grannens gård från sin egen uteplats om inga personer syns på bilden och det är ingen insyn i lägenheten?

2018-11-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Får man fotografera grannens gård från sin egen uteplats om inga personer syns på bilden och det är ingen insyn i lägenheten? Det handlar om en hyreslägenhet (parhus).
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Eftersom det rör sig om möjlig brottslig verksamhet är det brottsbalken (BrB) som är reglerna som blir aktuella om det rör sig om brott. Som huvudregel är det tillåtet att fotografera på allmänna platser enligt yttrandefrihetslagen. Allmänna platser är ex. gator, vägar, parker, torg, cykelvägar osv. En person får fotografera i princip vad som helst och vem som helt utan krav på tillstånd eller samtycke. Detta innebär att man får fotografera in på ett privat område utan att det är olagligt. Dessutom innebär det att även om en person filmar i smyg är det inte förbjudet eller straffbart.För att det ska vara olagligt att fotografera in på någons tomt måste det falla under ofredande (BrB 4 kap 7 §) eller kränkande fotografering (BrB 4 kap 6a §). För att dessa ska vara relevanta krävs det antingen att en person anser att fotograferingen är kränkande/störande/hänsynslös (ofredande) eller att fotograferingen är på en person (kränkande fotografering).Sammanfattningsvis så är det inget i din fråga som tyder på att det skulle vara olagligt att fotografera grannens gård från sin egna uteplats i enlighet med brottsbalken. Framförallt om det är så att inga personer syns på bilden och att det inte finns någon insyn i lägenheten. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare en fråga eller vill komma i kontakt med oss kan du ställa en till fråga eller kontakta vår telefonrådgivning. Allt gott!

Är det ett brott att i hemlighet filma boende i en villa?

2018-11-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en person går in på en villatomt utan lov,utan att bli upptäckt och utan att bli tillsagd att gå ifrån tomten,det räknas väl som hemfridsbrott? Om sen samma person går fram till ett fönster och filmar med en mobilkamera person/erna som finns i huset utan deras vetskap och utan att personen som filmar blir upptäckt,är det ett brott?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör framför allt brottsrubriceringarna hemfridsbrott och kränkande fotografering. Jag redogör för dessa separat nedan.Att gå in på en villatomt utan lov Bestämmelserna om hemfridsbrott finns i 4 kap. 6 § brottsbalken som stadgar att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg ska dömas till böter för hemfridsbrott. En villatomt är ett hemfridsskyddat område om villan är någons bostad. Den som olovligen tränger in på tomten har således gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Att någon smyger in på en villatomt i syfte att spionera på eller fotografera de som bor i villan bör vara att anse som ett olovligt inträngande. I ditt exempel torde således personen ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott.Att i hemlighet filma boende i en villa Att i smyg filma någon som befinner sig i en bostad är att betrakta som kränkande fotografering. Kränkande fotografering regleras i 4 kap. 6 a § brottsbalken som inleds:Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.Fotograferingen är dock inte brottslig om den sker som ett led i en myndighets verksamhet eller om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Undantaget om att fotograferingen inte är brottslig om den är försvarlig syftar i huvudsak till att tillvarata massmediernas rätt att uppmärksamma offentliga missförhållanden.I ditt exempel har personen med ett tekniskt hjälpmedel (mobiltelefonen) tagit upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad. Upptagningen är att betrakta som olovlig eftersom de som befinner sig i bostaden inte har samtyckt. Personen har alltså begått brottet kränkande fotografering, såvida inte han eller hon agerade på uppdrag av en myndighet (exempelvis Polismyndigheten) eller upptagningen var befogad.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Är det olaga hot att hota om att förstöra en glasruta?

2018-11-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har parkerat på någon annans parkering. Och när jag kom tillbaka till bilen så har troligen parkeringens ägare skrivit en lapp att om jag parkerar där igen så kommer han slå sönder min glassruta. Hur ska jag se på detta? Borde jag göra en polisanmälan? Vad säger lagen? Är det olaga hot?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet olaga hot regleras i brottsbalken 4 kap. 5 §. Man begår detta brott om man "hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Nedan kommer jag att gå igenom hur denna bestämmelse fungerar, så att du får ett tydligt svar på din fråga. Det är nämligen så att frågan om något är brottsligt eller inte alltid måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Längst ner hittar du min bedömning och ett lite mer konkret svar på din fråga.Hot om brottslig gärningFör att något ska räknas som ett "olaga hot" måste själva hotet gälla något som i sig är en brottslig gärning, t.ex. ett hot om misshandel, mord eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, t.ex. ett hot om att avslöja att någon varit otrogen etc., kan alltså inte räknas som ett olaga hot enligt denna bestämmelse (men det kan däremot räknas som andra brott som jag inte kommer att gå in på närmare i detta svar). Hotet kan vara öppet och tydligt, t.ex. "jag ska skjuta dig", eller ett s.k. förtäckt hot, t.ex "jag vet var du bor". Ett förtäckt hot är alltså ett hot som antyds av vad som sägs eller görs. I meningen som du har skrivit i din fråga skulle det alltså kunna vara fråga om ett hot om det finns anledning att anta att personerna som är påväg hem till någon har för avsikt att skada denna person. Att "göra upp om saker" kan ju tolkas på många olika sätt. Om det framgår av situationen i sin helhet eller om det är troligt att personen som har skrivit meddelandet menar att våld kan komma att användas, kan man säga att det rör sig om ett förtäckt hot. Det spelar ingen roll om den som hotar med något egentligen inte tänker fullfölja hotet. Brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.Allvarlig fruktanFör att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det kunna tas på allvar av den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att den som hotas kan antas bli rädd på riktigt (känna allvarlig fruktan). Om den som hotas inte blir rädd alls, t.ex. därför att hen vet att hen är starkare eller snabbare eller har möjlighet att avstyra ett eventuellt angrepp, är hotet förmodligen inte brottsligt. Det är dock inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att hotet ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas skulle kunna bli rädd. Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att personen som hotar ska ha uppsåt till hotet. Denna person måste alltså vilja hota en annan person så att den personen blir rädd. Sammanfattning och bedömning av om det rör sig om ett olaga hotSom jag nämnde tidigare måste frågan om något är brottsligt eller inte alltid avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Jag kan dock säga så mycket som att hotet i din fråga kan räknas som ett olaga hot (dvs. räknas som ett brott) om det finns anledning att anta att personen som sagt eller skrivit det du angett syftar till att våld kommer att användas. Dessutom måste hotet kunna tas på allvar av den som hotas. Den hotade ska kunna bli riktigt rädd av hotet. I detta avseende är alla omständigheter av betydelse.Jag rekommenderar dig att kontakta polisen så snart som möjligt.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Får jag spela in mitt samtal?

2018-11-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får jag spela in ett samtal med min chef? Syftet är att kunna bevisa vid tillfälle tidpunkt att jag flaggat för ett problem och hans erkännande kännedomen om det.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör om man får spela in ett samtal samt om den inspelningen är värd något som bevisning. Spela in samtalHuvudregeln är att det är olagligt att spela in samtal där parterna är ovetandes om inspelningen. Däremot finns det ett undantag och det är om den som spelar in är en del av samtalet. Man måste alltså medverka i det samtalet man spelar in för att det ska vara tillåtet. Den andra parten, i ditt fall din chef, behöver inte veta om inspelningen. Regeln är endast att den som spelar in ska vara en del av samtalet. Viktigt att komma ihåg är att endast spela in ljud och inte filma eller ha bild i sin inspelning då detta kan klassas som kränkande fotografering/filmning. Inspelning som bevis Det är absolut din rätt att använda inspelningen som bevis i ett officiellt ärende om din situation skulle leda till det. Något som är viktigt att tänka på dock är att endast använda denna inspelning i ett officiellt förfarande och inte sprida inspelningen. Om man skulle sprida inspelningen (t.ex. spela upp den för någon) och inspelningen innehåller ett samtal där personen (din chef) utpekas som brottslig eller klandervärd eller på annat sätt skapar missaktning mot din chef så kan inspelningen vara föremål för förtal. Du kan då anklagas för förtal Som jag förstår din fråga däremot så vill du endast spela in ett samtal du själv kommer delta i förebyggande syfte för att i en eventuell framtida konflikt kunna bevisa att man gjort rätt för sig. Jag ser inga straffrättsliga problem med det. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Får jag filma eller fotografera en person?

2018-11-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om man får fota, eller filma en person som hotar dig?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ditt fall har jag inte alla omständigheter men som utgångspunkt är det varje persons frihet att fotografera och filma både person och egendom. Denna frihet inskränks på vissa sätt enligt brottsbalken, BrB. Dels kan platsen det sker på påverka, dels kan sättet som fotografiet upptas påverka lagligheten. Jag kommer nedan redogöra för några olika faktorer som skulle göra situationen du beskriver otillåten.Kränkande fotograferingKränkande fotografering är ett brott enligt 4:6a BrB. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd. Ett annat rekvisit för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Alltså den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling.OfredandeÄven om man filmar på allmän plats vilket är tillåtet i huvudregel så kan sättet att filma på i sig vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande enligt 4:7 BrB. Detta gäller om gärningen är ägnad till att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.FörtalI 5:1 BrB beskrivs brottet förtal. Enligt denna regel kan viss publicering av exempelvis filmer på internet vara otillåtet. Filmen ska publiceras så att den kan spridas till andra och allmänheten ska ha möjlighet att ta del av den. Om enbart den som är med i filmen kan se den är det inte talan om förtal. Innehållet ska vara sådant att offret kan utsättas för andras missaktning, uppfattas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Filmen ska spridas med avsikten att innehållet ska få sådana konsekvenser. Det finns inget krav på att uppgifterna ska vara osanna. Undantag från straffansvar är om man är skyldig att uttala sig eller om det på annat sätt är försvarligt att uppgifterna sprids och man visar att uppgiften är sann eller att man hade skälig grund att tro detta.SammanfattningDet är alltså som huvudregel tillåtet att fotografera och filma en person trots att man inte har frågat om tillåtelse. Dock inskränks denna frihet beroende på var och hur man filmar samt hur man sprider filmen. Det är otillåtet att filma någon i smyg utan tillåtelse när denna befinner sig t.ex. i ett privat boende. Dessutom är det otillåtet att filma någon på allmän plats men på ett sätt som är ägnat att vara kränkande eller störande då man kan göra sig skyldig till ofredande. Om en film med innehåll som kan bidra till andras missaktning publiceras på sätt att allmänheten kan ta del av det med uppsåt att skada offrets anseende, så utgör publiceringen ett ärekränkningsbrott genom förtal. I ditt fall ska det bevisa att hot har förekommit, således skulle det som utgångspunkt vara en tillåten handling att filma eller fotografera personen. Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hotfullt uppträdande som utgör brott

2018-11-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jah driver en restaurang. Min före detta man är anställd. Han är omgift och hans nya fru kommer till vårt arbete. Gapar och skriker, springer in i köket och uppträder både hotfullt och väldigt dåligt.Vid ett tillfälle slet hon åt sej en kniv från köksbänken och hennes man( min personal) och vår pizzabagare fick släpa ut henne bakvägen. Skriker könsord till mej inför gäster...Jag har sagt åt henne att hon inte är välkommen men häromdagen dök hon upp igen.Jag sa återigen åt henne att hon måste lämna. Hon blir galen, sliter åt sej en ljusstake som hon försöker kasta på mej. Min personal lyckas övermanna å lugna situationen.Min exman vill inte att jag blandar in polisen, men vad ska jag göra? Med vänlig hälsning, less...
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det beteende som hon utsätter dig och annan personal för skulle mycket väl kunna röra sig om ofredande och faktiskt också olaga hot om hon hotat med en kökskniv. Dessa brotten finns stadgade i brottsbalken(BrB)).Ofredande:Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande, 4 kap 7 § BrB. Gärningen ska vara sådan att den typiskt sett är sådan att någons frid kränks. Det förutsätts således inte att någon fridskränkning uppkommit i det enskilda fallet. HD har uttalat att kränkande uttalanden till en annan person i många fall genom tillämpning av 5 kap 3 § BrB kan straffas som förolämpning, men för att ofredande ska föreligga krävs något mera, nämligen att gärningen innefattat just en kännbar fridskränkning.Olaga hot:Olaga hot hittar vi i 4 kap 5 § BrB. Där står det att om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.För straffansvar krävs alltså att hotet varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos de hotade. Det är tillräckligt att hotet ska ha varit ägnat att framkalla sådan allvarlig fruktan. Det är alltså inte nödvändigt att det objektivt ska ha förelegat anledning att befarat att hotet skulle verkställas.Mitt tips är helt enkelt att polisanmäla om du vill det ska sluta. Eventuellt kan en anmälan även leda till att åklagaren beslutar om besöksförbud för den personen gentemot dig.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!