Omfattas hot om skadeståndsanspråk av brottet "olaga hot"?

2020-07-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag försöker tyda""Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.""ur brottsbalken kap 4 § 4.Räknas hot om skadeståndskrav som "hot att åtala"? Eller syftar åtal endast på åtal om brott?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du väcker talan i allmän domstol görs detta genom att du sänder in en stämningsansökan till domstolen. När åklagare (eller målsägande i vissa fall) skickar in en stämningsansökan till domstolen för att inleda ett brottmål kallas det för att väcka åtal, rättegångsbalken 45 kap 1 §. Åtal väcks alltså enbart i brottmål.Ett mål som rör skadeståndsanspråk mot en annan person kallas för civilmål eller tvistemål. Ett sådant mål inleds genom en "vanlig" stämningsansökan och inte genom att väcka åtal. I och med detta drar jag slutsatsen att lagstiftaren med sin skrivelse inte syftar till att brottet olaga hot även ska omfatta hot om att rikta skadeståndsanspråk mot någon annan, utan enbart hot om att just åtala.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att spela in någon utan dennes vetskap?

2020-07-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att spela in ett samtal utan vetskap om den andre spelar in utan att informera mig?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det är lagligt att någon annan spelar in ett samtal med dig utan att du vet om det. Det brott som aktualiseras av din fråga är i första hand olovlig avlyssning, som finns beskrivet i 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB). Vad krävs för att inspelningen ska vara "olovlig"?Utgångspunkten är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte har vetskap om att en inspelning sker. För att det ska vara olagligt krävs det dessutom att den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Detta medför motsatsvis att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det krävs alltså inte att den andra samtalsparten har vetskap om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Eftersom det inte framgår av din fråga om personen som har spelat in har deltagit i samtalet eller inte kan jag däremot tyvärr inte svara på om inspelningen är tillåten i just ditt fall. Om inspelningen sprids kan andra brott aktualiseras Avslutningsvis vill jag också upplysa dig om att andra brott kan aktualiseras om inspelningen sprids vidare, även om själva inspelningen möjligen inte är olaglig. I sådana fall är det alltså istället spridningen som är olaglig. Detta skulle kunna bli aktuellt om inspelningen innehåller känslig information om dig. Om inspelningen till exempel utpekar dig som brottslig eller klandervärd kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § BrB).Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det ett brott att logga sig in på annans Facebook-konto? Är det även brottsligt för annan att vid vetskap om detta inte rapportera?

2020-07-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har en bekant som nyligen har fått information om en väns beteende. Vännen var i ett förhållande för drygt ett år sedan och har sedan dess övervakat exet genom att nästintill dagligen logga in på henoms Facebook och läsa hens meddelanden och sökningar. Detta utan att exet har någon vetskap om att vännen har tillgång till henoms facebook. Min fråga är därför vad detta är för brott eftersom att exet än så länge inte har någon vetskap om det och att det därför inte kan vara någon olägenhet för henom? Även om det finns något brottsligt i att min bekant inte har rapporterat detta för någon än så länge?Tack på förhand!
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Jag kommer börja med att besvara frågan om vännen kan ha gjort sig skyldig till något brott. Därefter kommer jag att besvara frågan om din bekanta kan ha gjort något brottsligt. Vännen kan ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång Den som bland annat olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång (BrB 4 kap. 9 c § första stycket). Du skriver att vännen har loggat in på exets Facebook och läst meddelanden och sökningar där vilket innebär att vännen har berett sig tillgång till en uppgift. Eftersom meddelandena och sökningarna finns på exets Facebook-konto är de uttryckta i en för en dator anpassad läsbar form. Detta innebär att uppgifterna är avsedda för automatiserad behandling. Eftersom vännens ex inte har någon vetskap om detta förmodar jag att exet inte har gett sitt samtycke till detta och därför sker det olovligen. Det krävs att vännen hade uppsåt för att kunna dömasÄven om jag ovan kom fram till att kriterier för brottet dataintrång är uppfyllt så krävs det vidare att vännen hade uppsåt för att kunna göra sig skyldig till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att vännen måste vetat om eller i vart fall varit likgiltig till att denne inte får logga sig in på exets Facebook. Med tanke på att du skriver att vännen loggar sig in på kontot nästintill dagligen är det tydligt att det inte rör sig om enstaka misstag som har skett utan att vännen är fullt medveten om sitt handlade. Jag skulle därför bedöma att vännen har uppsåt till dataintrång. Enligt min bedömning har alltså vännen i fråga sannolikt gjort sig skyldig till brottet dataintrång. Har din bekanta gjort sig skyldig till brott genom att inte anmäla dataintrång?Om man är medveten om att en viss typ av brott pågår men struntar i att anmäla detta till polisen så kan man göra sig skyldig till underlåtenhet att avslöja brottet (BrB 23 kap. 6 § första stycket). Skyldigheten att avslöja brott enligt bestämmelsen gäller däremot inte alla typer av brott. Underlåtenhet att avslöja dataintrång är inte brottsligt (BrB 4 kap. 10 §). Detta innebär alltså att din bekanta inte har gjort sig skyldig till något brottsligt genom att inte anmäla dataintrånget. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Räknas det som hemfridsbrott när brottet begås av en myndighetsperson?

2020-07-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man tror att en individ har varit inne i min lägenhet utan min tillåtelse/medgivande och att personen ifråga är polis eller är statsanställd, kan fortfarande räknas som hemfridsbrott eller olaga intrång?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemfridsbrott och olaga intrångHemfridsbrott och olaga intrång stadgas i Brottsbalken. För att det ska anses som ett brott krävs det en straffsanktion, och ett uppsåtligt handlande, se 1 kap. 1 § och 1 kap. 2 § 1st. BrB.4 kap. 6 § BrB stadgar att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.4 kap. 6 § 2st. BrB stadgar att intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.Vilken påverkan ger det faktum att gärningspersonen är en myndighetsperson?Att det är en polis eller statsanställd som begår gärningen är ur Brottsbalkens synpunkt betydelselöst. Ett brott kan enkom begås av fysiska personer, vilket polismannen eller den statsanställda är.En polis eller dylik myndighetsperson kan dömas för hemfridsbrott eller olaga intrång enligt Brottsbalkens regler. Det faktum att gärningspersonen är polis eller annan myndighetsperson har inte i det här fallet någon betydelse.Det finns emellertid regler om ansvarsfrihet. 24 kap. 8 § BrB stadgar att en gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern.Rent principiellt kan dock polisens agerande i ditt fall juridiskt sätt vara ett hemfridsbrott eller olaga intrång, om polisen olovligen har inträngt i din lägenhet, dock kan ansvarsfrihet som ovan stadgat vara för handen. En polis har dessutom, i vissa fall, juridiska befogenheter att, enligt polislagen äntra din residens.Slutsatsen blir att gärningen kan kategoriseras som hemfridsbrott eller olaga intrång, även om personen som begick gärningen är en polis eller annan myndighetsperson, däremot kan gärningen vara tillåten i ovan stadgade situationer.Med vänliga hälsningar.

Kränkande kommentarer från granne

2020-07-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag bor i lägenhet med andra lägenheter runt om. I ett av lägenhetshusen bredvid bor en tant som alltid säger kränkande saker när jag går förbi. Jag måste gå förbi där varje dag. Jag skulle se det som att jag har en granne som stör mig, men vi bor ju inte i samma lägenhetshus. Under alla dom 6 år som jag har bott här så säger hon kränkande saker varje dag. Jag vet inte vem jag ska vända mig till. Jag bor i en bostadsrätt och har därför ingen hyresvärd. Jag vet inte hon hon bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Jag vet inte hur länge till jag klarar av att höra hennes elaka ord varje dag.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det kan möjligtvis finnas alternativ för dig i den här situationen genom att gå via din bostadsrättsförening eller hennes eventuella hyresgästförening. Eftersom du inte vet vart hon hör kommer jag dock att fokusera på om den här kvinnan gör något olagligt, och ifall det kan bli ett polisärende.Lagar om brott finns i Brottsbalken (BrB). Att upprepande trakassera någon genom att säga kränkande saker kan utgöra ofredande enligt BrB 4 kap 7 §. För det krävs att hon på ett icke obetydligt sätt stör din rätt att få vara ifred, vilket hennes kränkande kommentarer eventuellt kan tänkas göra. För ofredande döms man till böter eller fängelse i högst ett år,Det kan även röra sig om brottet förolämpning i BrB 5 kap 3 §. Där stadgas att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det krävs generellt att det är en förolämpning av allvarligare slag. Endast skällsord eller liknande mindre allvarliga uttalanden är typiskt sett inte nog för att det ska räknas som brottet förolämpning.Det kan alltså finnas skäl för dig att upprätta en polisanmälan. Eftersom det här påverkar dig mycket och stör din vardag kan det vara ett alternativ för dig att i vart fall prata med polisen, särskilt ifall du inte har någon annanstans att vända dig i bostadsrätt- eller hyresgästföreningen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får man spela in privata samtal?

2020-07-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter väntar barn med en man som hon inte lever med längre. Nu har hon blivit hotad av honom både i telefon och via sms. Hon måste nu göra en polisanmälan för hennes situation börjar bli helt ohållbar.Sms går ju att spara och visa upp för polisen. Får hon lov att spela in ett samtal mellan dem för att få hans hot inspelade? Kan de användas för att få besöksförbud och ev vårdnadstvist.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka omständigheter du får spela in samtal samt vad du bör tänka på efter du gjort inspelningen. Din fråga regleras i brottsbalken (Brb). Får du spela in samtal? Enligt 4 kapitlet 9a § brb kan den som spelar in samtal de själva inte delar i dömas för olovlig avlyssning. Om vi således läser paragrafen e'contrario (motsatsvis) kan vi utläsa att det är helt okej att spela in samtal man själv deltar i, även utan den andres samtycke. Du är alltså fri att spela in vilka samtal du vill så länge du aktivt deltar själv i dem. Vad bör du tänka på?En inspelning som innehåller den typen av information du beskriver ska förvaras varsamt och inte spridas vidare till obehöriga. Om du har till avsikt att ge in det till polisen ska detta göras omgående efter inspelningen. Om du distribuerar inspelningen vidare till andra kan brottet förtal aktualiseras (5 kapitlet. 1 § brb). Det innebär att du sprider information vidare till andra om någon annnan som utpekar denne som brottslig eller klanderlig i sitt levnadssätt. SlutsatsDu får alltså spela in dina samtal, inspelningen bör komma polisen tillhanda så fort så möjligt och får inte spridas vidare till andra obehöriga. Inspelningen kan användas som bevis i de processerna du nämner i frågan. Hoppas du fick svar på din fråga, Mvh

Får en hyresvärd gå in i min lägenhet och packa ner och slänga ut mina saker?

2020-07-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en hyresvärd gå in i min lägenhet "slänga" ut min soffa och packa ner mina saker i flyttlådor? Det är min kompis och sa detta till mig: min mamma är min hyresvärd hon erbjöd sig att hjälpa mig att städa. Jag var inte hemma men hon fick komma in i lägenheten och börja städa.När jag sen kommer hem har hon packat ner nästan alla mina saker i flyttlådor och tagit ut min soffa ur lägenheten och sen säger att jag ska vara ute från lägenheten om 27 dagar. Får hon göra såhär eller har hon brutit mot lagen?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om hyresvärden begått något brott genom att gå in i hyresgästens lägenhet och flyttstäda samt packa. Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB). Får hyresvärden gå in i min lägenhet utan min tillåtelse?Hyresgäster har starkt skydd av lagen, vilket innebär att det som utgångspunkt alltid krävs samtycke av hyresgästen för att hyresvärden ska få gå in i en lägenhet. Undantag är nödsituationer såsom brand, vattenläckage eller liknande, samt om tillträde krävs till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp (12 kap. 26 § första stycket JB). Detta gäller även om hyresvärden har rätt att inneha en reservnyckel enligt hyresavtalet. Kan det utgöra hemfridsbrott att som hyresvärd gå in i en hyresgäst lägenhet utan tillåtelse?Den som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons bostad döms för hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket BrB).Personen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga betyder att personen tar sig in i bostaden genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Att gå in i ett hus eller i en lägenhet är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar personen från att gå in. Att kvarstanna innebär enkelt uttryckt att personen stannar kvar i bostaden efter att ha blivit ombedd att gå därifrån.Att enbart intränga eller kvarstanna räcker inte för att aktualisera straffansvar. Inträngandet eller kvarstannandet måste ha skett olovligt. Avgörande för om ett inträngande eller kvarstannade i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden. Personen ska alltså inte ha haft lov att stanna där av personen som bor i bostaden.Förutom de ovanstående kraven måste personen haft uppsåt till att olovligen inträngda eller kvarstanna i bostaden. Uppsåt kan enklast beskrivas som att personen var medveten om att han olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden (1 kap. 2 § första stycket BrB).SammanfattningSom jag tolkar din fråga så har din kompis gett sitt samtycke för att hyresvärden ska få tillträde till lägenheten för att flyttstäda. Detta innebär att hyresvärdens inträngande i bostaden inte varit olovligt, varför hon inte begått någon brottslig gärning genom att gå in i lägenheten. Utslängandet av soffan skulle möjligen kunna aktualisera skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) eller ringa skadegörelse (12 kap. 2 § BrB), beroende på om och vilken typ av skador som uppstod på soffan. Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra om min före detta man hotar andra män?

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min ex man hotar andra män som jag enbart pratar med eller träffar på olika engagemang. Detta går nu förlängt då han antingen uttrycker sig med fulla ord om mig framför våra gemensamma barn eller så hotar han direkt till speciellt en kille med ord "antingen ger du dig bort från landet eller så kommer du spendera resten av dit liv som invalid". Detta har pågått sedan september förra året och det är väldigt svårt att hantera det nu. Hur kan jag gå tillväga och vad finns får möjligheter att göra så att detta kan ta slut?Tack på förhand
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din före detta man har uttalat hot mot män du har träffat. Jag förstår det också som att han talat väldigt illa om dig framför era gemensamma barn. Detta har pågått sedan september 2019 och du undrar därför vad du kan göra för att få din före detta man att sluta.Hoten mot män som du har träffat kan var olaga hotFörst och främst vill jag säga att de hot som din före detta man uttalat till andra män som du har träffat, oavsett om ni haft en relation eller inte, skulle kunna räknas som brottet olaga hot. Brottet olaga hot finns i 4 kap 5 § Brottsbalken, BrB (här). För att din före detta mans uttalanden ska räknas som olaga hot krävs först och främst att han antingen hotat någon med vapen eller har hotat att utföra ett brott (till exempel misshandel). Dessutom krävs det att han verkligen menat allvar med hoten och att den man som han hotat också känt sig hotad. Jag vet inget mer om hoten än vad du skrivit i din fråga men jag rekommenderar att du, eller de män som blivit hotade, rådgör med polisen för att få reda på om det finns något som ni kan polisanmäla. Vad kan du göra nu?Vad gäller hoten som uttalats till män som du har träffat, kan du prata med polisen och försöka upprätta en polisanmälan. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att ge dig någon vidare juridisk rådgivning om vad du kan göra gällande din före dettas man beteende gentemot dig och era gemensamma barn. Om han även betett sig hotfullt mot dig kan du även prata med polisen om detta och om ni har gemensam vårdnad om barnen och du önskar ansöka om ensam vårdnad, kan du göra en ansökan till tingsrätten. Vänligen,