Träna lös hund på allmän plats

2021-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, Jag + 4 till vuxna tränade våra hundar på allmän plats. Kommunalt förvaltad äng(trimmad gräsmatta men inte en fotbollsplan). Det är inte en avgiftsbelagd kurs utan 5 privatpersoner som utövar sin hobby. Hundträning betyder i detta fall apportering: en hund i taget får på kommando hämta en sk dummie (tygpåse med sand). När hunden tar dummien så blåser man två snabba signaler i en hundvisselpipa för att markera att hunden ska komma tillbaka med sin apport. När vi gjorde denna träning mellan 20-21 onsdag kväll 28/7 började en hund i området att skälla väldigt högt och mycket. Enligt hundägaren beror skällandet på ljudet av våra visselpipor samt att hunden ser oss utföra träningen. Hundens skällande gör att hundägarens barn inte kan sova och det är såklart inte roligt. Husägaren + bekant med okänd relation kommer då ut och hävdar bestämt att vi har ofredat dem och att ett åtal kommer att leda till fällande dom. Husägarens följeslagare utrycker flertalet gånger att det vi gjort är olagligt och att de kan göra det riktigt jobbigt för oss(rättsligt) om vi inte slutar. Min juridiska fråga är helt enkelt om detta har någon som helst bäring i svensk lagstiftning och vad vad som kan hjälpa oss att reda ut situationen. Den moraliska frågan i att vi kan utöva träning på annan tid och hålla oss längre bort från det specifika huset är diskuterat men jag är intresserad av den juridiska bäringen för anklagelserna. Har vi gjort något olagligt?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig i ert fall troligtvis inte om något ofredande om inte visselpiporna låter väldigt högt precis utanför någons bostad. Det låter mer som att det är en annan skällande hund som skapar störningen. Däremot kan ni ha gjort erskyldiga till överträdelser av andra bestämmelser. Eftersom ingen av era hundar skäller stör inte era hundar omgivningen ljudmässigt. Däremot kan det vara så att ni beroende på vilken kommun ni bor i bryter mot kommunens lokala ordningsföreskrifter genom att ha hundarna lösa på offentlig plats.Stockholms kommun tillåter exempelvis enbart hundar att vara lösa i hundrastgårdar eller i så kallad hundrastområden " 20 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Kopplingstvång gäller inte heller inom Långholmens klippbad". För att få reda på vilka regler som gäller i just er kommun måste ni titta på kommunens lokala ordningsföreskrifter. Överträdelser av kommunens lokala ordningsföreskrifter kan leda till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st. ordningslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

När är filmning brottslig?

2021-07-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej är det lagligt att på motorfordon åka för bi sakta och filma in på annans tomt eller på cykel ?
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är som huvudregel tillåtet att filma annans tomt eller cykelEnligt gällande svensk straffrätt är det som huvudregel inte brottsligt att filma någon annans tomt eller cykel. Enligt 4 kap. 6 a § brottsbalken är det däremot brottsligt att i smyg filma någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. I ditt fall förefaller detta dock vara mindre aktuellt.Upprepad filmning kan utgöra ofredandeVad som bör uppmärksammas är att upprepad filmning av annans tomt eller liknande skulle kunna utgöra ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. För att dömas för brottet måste två förutsättningar vara uppfyllda:1) personen i fråga ska utsätta någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande2) gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sättAtt filma någon annans tomt någon enstaka gång är enligt min bedömning inte tillräckligt allvarligt för att klassas som ofredande. Om beteendet upprepas ett flertal gånger och filmningen typiskt sett uppfattas som påträngande, störande ock kränkande för tomtägaren skulle det dock kunna vara brottsligt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Kan man förtala företag och får man spela in samtal?

2021-07-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Gäller förtal endast gentemot personer eller gäller det även mot instanser? Att man kan få skadestånd för att man ger exempelvis en skola ett dåligt rykte om man går ut i media med felaktigheter dem gjort? Hur ser reglerna ut gällande att samla bevis? Får man spela in samtal exempelvis, om man själv är en av parterna?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du dels undrar över om man kan förtala annat än personer och dels om det är lagligt att spela in samtal som man själv deltar i. Det korta svaret på frågorna är att det inte går att förtala annat än personer och det finns inte heller något förbud mot att spela in samtal som man själv deltar i. Med det sagt finns det ändå vissa saker som är bra att ha koll på och jag går därför i det följande igenom reglerna lite mer detaljerat. Reglerna om förtal och olovlig avlyssning återfinns i brottsbalken (hädanefter förkortat BrB).Förtal kan bara begås mot personerEnligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal. För detta brott kan man dömas till böter och, om brottet är grovt, till fängelse i upp till två år. (5 kap. 1 och 2 § BrB)Förtalsreglerna tar sikte på att brottet begås mot en levande person och kan således inte tillämpas i det fall någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Med andra ord är det som skulle vara brottsligt om det sades om en levande person, inte brottsligt om det sägs om ett företag.Något som man bör ha i åtanke är dock att det finns ett rättsfall (NJA 1950 s. 250) där det ansågs så pass svårt att skilja ett företag från en person att ett nedsättande uttalande om företaget ändå ledde till att det sågs som ärekränkning av person. I det fallet rörde det sig dock om en person vars namn stod i företagsnamnet.Vill du läsa mer om förtal har jag skrivit mer om det här.Det är lagligt att spela in samtal så länge du själv deltar i detDet är fullt tillåtet att spela in samtal förutsatt att man själv deltar i det. För att du ska kunna straffas för att ha spelat in ett samtal krävs det att du har gjort det olovligen. Agerandet att spela in någon blir dock lovlig så fort det finns ett samtycke från någon som kan anses ha rätt att förfoga över meddelandet. Den som deltar i ett samtal är ett exempel på en sådan person som har rätt att förfoga över meddelandet – vilket alltså innebär att den som spelar in ett samtal som denne själv deltar i, inte kan straffas för inspelandet. (4 kap. 9 a § BrB)Så länge man själv deltar aktivt i samtalet spelar det alltså ingen roll om den man pratar med är medveten om inspelningen eller inte. Vill du läsa mer om olovlig avlyssning har jag skrivit mer om det här.Jag hoppas att du fick hjälp med dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan skyltar med visst innehåll uppsatta på egen egendom utgöra olaga hot?

2021-07-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Om man sätter upp en skylt på sin egendom i syfte att avskräcka eventuella inbrottstjuvar där det t.ex står "inkräktare kommer bli skjutna", "varning skyddat av [en bild på en pistol]", kan man bli fälld för olaga hot eller dylikt brott? Förutsatt att personen som sätter upp skylten faktiskt innehar ex vis ett jaktgevär.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om skyltar uppsatta på egendom, t ex vid ingång eller liknande, kan utgöra hot i ljuset av hur du beskriver skyltarnas utformning. De närmare reglerna om brott finns i brottsbalken (BrB).Förutsättningar för tillämpningen av olaga hotOlaga hot regleras i 4 kap. 5 § BrB, och kräver att vissa särskilda förutsättningar är för handen för att aktualiseras.Först och främst ska kort sägas att hotet behöver vara riktat mot någon för att olaga hot ska bli aktuellt. Med andra ord behöver någon ha "utsatts" för hotet. I ditt fall skulle det alltså krävas att någon överväger att gå in på tomten och ser skylten.Vidare behöver själva hotet utgöra ett hot om brottslig gärning, dvs att gärningen som hotet avser ska vara kriminaliserat. Ett vanligt exempel är att någon hotas om att bli slagen, vilket kan utgöra hot om misshandel. Hot om pistolvåld kan, beroende på hotets utformning, med hänsyn till den fara det innebär avse flera olika brottsformer, exempelvis misshandel, dråp och vållande till annans död.Därutöver behöver hotet göras på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet. I ditt fall blir detta rekvisit av särskild betydelse, eftersom den stora frågan blir hur hotet kommer till uttryck. "Ägnat att" betyder nämligen att det inte hos offret behöver ha framkallats en faktisk rädsla, eller ens att offret uppfattat meddelandet eller uttalandet som ett hot. Istället kommer en sådan bedömning ta sikte på om hotet till sin beskaffenhet var tillräckligt för att det generellt sett skulle framkallas rädsla hos någon. Att ha skyltar uppe med hot om att skjuta de som tar sig in på fastigheten skulle sannolikt skapa en oro hos de flesta människorna. Situationen bör vara densamma även om skylten har bild istället för text.Vad innebär det här för dig?Det blir svårt för mig att ge ett konkret svar på hur dina skyltar skulle bedömas. Med stor sannolikhet hade en sådan bedömning varit beroende av skyltarnas utseende, storlek och placering, men även hur omgivningen och grannskapet runtomkring ser ut. Den avgörande frågan hade troligen varit om hotet var av den karaktären att en person normalt sett skulle bli rädd.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Får man filma och fotografera andra personer?

2021-07-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej! får man filma person eller ta kort?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Man får i regel filma och fotografera andra personer på allmänna platser. Rätten begränsas dock av brottsbalken (BrB). De brott som kan bli aktuella är kränkande fotografering (4 kap. 6 a § BrB) och ofredande (4 kap. 7 § BrB). Kränkande fotografering föreligger om någon utan lov samt i smyg filmar eller fotograferar annan i privata situationer. Exempel på privata situationer är: inomhus i en bostad, på en toalett eller i ett omklädningsrum. Ofredande omfattar flera typer av situationer där någon utsätter annan för hänsynslösa beteeenden som är ägnade att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Att filma eller fotografera annan kan räknas som ett sådant hänsynslöst beteende om det har sker på ett påträngande sätt. Sammanfattningsvis får man filma och fotografera andra personer på allmänna platser om det inte görs på ett påträngande sätt och är ägnat att kränka den som blir filmad eller fotograferad. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?

2021-07-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej något brott hålla på skoja öppna någons brevinkast på natten?
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att öppna någons brevinkast på natten skulle kunna utgöra ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken – den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt för ofredande. För att en person ska dömas för brottet krävs alltså dels att personen i fråga utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande och dels att gärningen typiskt sett är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Enligt min bedömning är inte en enstaka handling beståendes av att öppna någons brevinkast på natten tillräckligt allvarlig för att utgöra brott men om beteendet upprepas ett flertal gånger skulle det kunna vara möjligt att hålla personen som "skojar runt" på detta vis straffrättslig ansvarig för just ofredande.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?

2021-07-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag fick dolt samtal av min mans före detta som hota mig med att sluta prata med deras barn annars skulle hon slå mig och sedan la jag på i örat på henne därefter får jag långt meddelande med massa elaka saker bla att min man varit otrogen och att han ej älskar mig osv och provocerande mig väldigt mycket så svarade jag att om hon skriver o fortsätter ringa mig kommer jag slå henne(spräcka hennes huvud) 5 min senare skriver jag att jag inte tänker smutsa ner mig själv och göra något . Nu är jag misstänkt för olaga hot. Blir detta ord mot ord eller hur mycket böter kan jag få eftersom hon först hotat mig och provocerat mig, och hon ringde dolt och var lite smartare. Jag va så ledsen och arg och svarade på hennes sms
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan komma att fällas för olaga hot, dvs. det brott du nu är misstänkt för, och därefter om hur mycket du i så fall kan komma att få betala i böter.Blir det ord mot ord?Utifrån de uppgifter du lämnat i din fråga så är min bedömning att ord står mot ord i din situation. Det ni sa till varandra togs över telefon och förutsatt att ingen av er spelat in samtalet så är det ord mot ord. Att det är ord mot ord har dock inte nödvändigtvis inte så stor betydelse. Domstolen kan oavsett besluta i saken och utgår då vanligtvis utifrån trovärdigheten hos de olika sidorna av situationen.Det ni däremot har skrivit till varandra blir inte ord mot ord, sms kan man bevisa genom att lägga fram sms:en som bevisning.Kan jag fällas för olaga hot?Det korta svaret på denna frågan är ja det kan du. Rent praktiskt kan jag inte se några hinder mot att du fälls ett brott du är misstänkt för. Att ord står mot ord hindrar inte domstolen från att döma dig för olaga hot. Att ord står mot ord är en bevisfråga och kan försvåra bevisningen i fallet men är inget direkt hinder mot ett beslut från domstolens sida.Med detta sagt menar jag inte att det är givet att du fälls för olaga hot, det är domstolens sak att avgöra. Jag svarar endast på frågan om ifall du kan fällas för brottet eller inte.Vad kan jag få betala i böter?Hur stor bötessumman blir bestäms av domstolen som gör en bedömning för varje enskilt fall. Det är därför svårt att ge dig något svar på hur stor summan kan komma att bli. På brottsoffermyndighetens hemsida går det att läsa om vad man kan begära i skadestånd och vilken summa man kan begära. För olaga skot som skett muntligt eller skriftligt kan man yrka mellan 5 000 – 7 000 kr i skadestånd. Vill du läsa mer om detta på brottsoffermyndighetens hemsida kan du klicka på följande länk: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand/.Eftersom det eventuella brottet olaga hot i ditt fall skett muntligen eller skriftligen kan du därför utifrån denna informationen räkna med mellan 5 000 kr och 7 000 kr i böter om du döms för brottet.Vill du ha mer juridisk vägledning är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss eller kontakta vår juristbyrå. Du kan ta kontakt med juristbyrån på följande länk: https://lawline.se/boka.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem får polisanmäla ett brott?

2021-07-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. En person (A) blev uppringd av en kvinna (B) som behövde hjälp i en besvärlig situation. Bakom kvinnan hörde A en man (C) uttala ett hot mot B. A uppmanade B att polisanmäla hotet - vilket B inte vågar göra. Min fråga är därför: Kan A som genom telefonsamtalet själv bevittnade när hotet uttalades göra en sådan polisanmälan, eller är det enbart den som utsattes för hotet, B, som kan anmäla?
Malin Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formella krav som bestämmer vem som kan göra en polisanmälan. Detta innebär alltså att vilken person som helst skulle kunna göra en anmälan. Person A skulle därför kunna polisanmäla hotet. Åtalsprövningsregler samt målsägandens villighet att medverka bör beaktasDet finns emellertid vissa aspekter som bör beaktas när någon annan än målsägande (den som blivit utsatt för brottet) polisanmäler ett brott. För det första bör man beakta regler om åtalsprövning. Staten, dvs åklagaren får bara väcka åtal i de brott som faller under allmänt åtal. För de brott som istället lyder under enskilt åtal, måste målsägande istället väcka åtal. Utifrån det du skriver är det tänkbart att händelsen kommer kunna ses som ett olaga hot, enligt 4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Detta är ett brott som faller under allmänt åtal och åklagaren kan därför väcka åtal. Om person A skulle polisanmäla, är åtalet därmed inte beroende av målsägande för att väckas. Här kommer vi dock in på den andra aspekten av frågan, vilket är att den som blivit utsatt för brottet inte måste medverka till utredningen. Målsägande kan meddela polisen att denne inte vill medverka och kan inte heller bli tvingad till detta. Detta skulle i sin tur kunna innebära att polisen anser att det inte går att utreda brottet och utredningen läggs ner.Sammanfattningsvis så kan person A anmäla händelsen. Polisen har då en skyldighet att utreda brottet. Det finns inga åtalsprövningsregler som sätter stopp för att målsägande inte själv är aktiv. Däremot kan en icke-medverkande målsägande innebära att utredningen blir för tunn och måste läggas ner.