Är det brottsligt att beträda en annans båt?

2020-06-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om någon går på min båt när jag inte är där och den står förtöjd i hamnen?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din frågaJag uppfattar det som att du undrar vilka brott en person som kliver på din båt kan göra sig skyldig till. Hemfridsbrott eller olaga intrångBeroende på om du bor i din båt eller inte aktualiseras olika bestämmelser i brottsbalken. Om du har din bostad i båten och en person intränger eller kvarstannar på din båt kan hen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Hemfridsbrott straffas med böter. (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken). Om du däremot inte bor på båten men en person intränger eller kvarstannar på din båt kan hen göra sig skyldig till olaga intrång. Olaga intrång straffas också med böter. (4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken). Är något av brotten att anses som grovt kan personen istället straffas med fängelse i upp till två år. (4 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken). För att avgöra om det är ett grovt brott tittar domstolen på omständigheterna, till exempel om brottet var systematiskt och planerat, om personen använde våld eller om det kan anses ha varit hänsynslöst. Sammanfattning och råd En person som beträder din båt utan din tillåtelse kan göra sig skyldig till antingen hemfridsbrott eller olaga intrång beroende på om båten är din bostad. För att personen ska kunna dömas krävs att ett åtal väcks och att det tas upp i domstol. Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott är första steget att kontakta polisen och göra en polisanmälan.Med vänliga hälsningar,

Hot och anklagelser efter lån

2020-06-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person jag träffade i över ett år är skyldig mig 33 000 kronor. Jag ska kontakta kronofogden angående detta då pengarna är mina och all bevis på lån finns. Jag kontaktade individen angående detta då personen vägra betala tillbaka. Alla pengar personen ha fått låna är genom att hota, manipulera och ge tomma löften till mig. När jag kontaktade personen om åtgärderna jag måste ta för mina pengar och vad kronofogden kan eventuellt göra så började personen hota bland annat med att den ska förstöra mitt liv och min familjs samt kommit med en massa falska anklagelser. Den psykiska misshandlen har tärt på mitt psyke och ändrat min tillvaro. Kan jag polisanmäla det som personen håller på med? Vad ska jag göra? Vill bara ha mina pengar utan att känna att min trygghet är komprimerad. Personen är väldigt ostabil och har en bakgrund som inte är bra alls. Ha stått ut med hans beteende länge nog
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar din jobbiga situation. Det korta svaret är, ja du kan polisanmäla detta beteende. Jag kan dock inte garantera att polisanmälan kommer leda någonvart. Gällande hoten: De hot som personen riktar till dig kan utgöra brottet olaga hot. För att personen ska göra sig skyldig till olaga hot måste det vara ett hot om en brottslig gärning. Exempel på detta är att personen säger att denne ska slå dig eller förstöra saker du äger eller att personen utför en hotfull handling (t.ex riktar en kniv mot dig). Hotet ska även vara av den typen att det typiskt sett framkallar allvarlig rädsla för din eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (BrB 4:5 1st). Eftersom du inte gett exempel på vad för hot personen kommit med kan jag inte säga om dessa krav uppfylls. Gällande anklagelserna: De falska anklagelserna som personen kommit med kan utgöra brottet förtal. För det krävs att personen (1) pekar ut dig som brottslig, (2) pekar ut dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller (3) lämnar uppgifter som typiskt sett leder till att andra missaktar dig. Anklagelserna måste sägas till någon annan än dig. Har personen gjort detta har han begått brottet förtal (BrB 5:1 1st). Precis som med hoten kan jag inte säga om det som personen sagt uppfyller kraven. Allmänt om brotten: Jag tycker att du kan anmäla dessa brott till polisen. Det kan dock i många fall vara svårt att bevisa att dessa brott har begåtts eftersom det ska ställas bortom all rimlig tvivel att personen är skyldig. Genom att vända dig till polisen kan de även utreda ifall du behöver skydd eller inte och isåfall i vilken utsträckning. Du kan läsa mer om hur polisen gör den bedömningen och vilka möjligheter som finns genom att klicka här. Jag hoppas du fått mer klarhet i ditt problem, i vart fall vad gäller juridiken. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline med fler frågor.

Är det tillåtet att fotografera en person i smyg samt att spionera på en person?

2020-06-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är lagligt att spionera på någon/personer a någon anledning. Man får ju ta bilder och så på på allmänplats, men får man spionera på personen/personer, som tex spaningspolisen gör? Tack på förhand!
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag ska först gå igenom vilken lag som blir tillämplig och sedan förklara hur dessa bestämmelser är relevanta för din fråga. Kränkande fotografering I brottsbalken finns brottet kränkande fotografering, 4 kap. 6a § Brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma en person i smyg eller utan tillstånd, såvida inte personen befinner sig på allmän plats. Allmän plats är brett definierat och det är därför lättare att förklara vad som inte omfattas av begreppet allmän plats. Det som inte omfattas av allmän plats är: Inomhus i en bostad. Med bostad menas lokal eller annan plats där någon bor. Även tillfälliga bostäder som hotellrum eller tält betraktas som bostäder. En toalett eller omklädningsrum. Ett annat liknade utrymme. Med det avses provhytter bastu eller andra utrymmen som är avsett för privata förhållanden. Ofredande Det under inte tillåtet att filma eller fotografera en person på allmän plats, se 4 kap. 7 § Brottsbalken. Det är inte tillåtet att filma eller fotografera en person om du genom detta utsätter en person för störande kontakter eller på annat vis är hänsynslös. Det innebär att fotograferingen är ägnad att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Att följa efter och spionera på en person kan också innebära ofredande om personen utsätts för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, se 4 kap. 7 § Brottsbalken. För att det ska vara ofredande krävs det att gärningen typiskt sett kränker en persons frid. Det innebär att en fridskränkning inte behöver ha uppkommit i enskilda fallet. Undantaget från ofredande är ovälkomna, otrevliga eller annars obehagliga gärningar som den enskilde personen ska rimligen tåla. En bedömning görs dock i enskilda fallet. Slutsats Det är mycket tveksamt om det är tillåtet att följa efter en person eller spionera. Att följa efter eller spionera på en person kan innebära ofredande om personens frid kränks. Jag har dock inte tillräckligt med information för att avgöra om det blir fråga om ofredande i detta fall. Att fotografera personen är som utgångspunkt inte tillåtet. Att fotografera en person i smyg kan aktualisera straffbestämmelserna kränkande fotografering eller ofredande. Kränkande fotografering kan aktualiseras ifall fotot tas i en bostad eller annat privat utrymme. Ifall fotot tas på en allmän plats riskerar det att vara ofredande eftersom personens frid kan kränkas. Vänliga hälsningar,

Kan ofredande riktas mot juridisk person?

2020-06-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan ett ofredande rikta si mot en juridisk person, t ex ett företag?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet ofredande finns stadgat i 4 kap. 7 § brottsbalken. För att en gärning ska omfattas av bestämmelsen måste det riktas mot en fysisk person. Ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken kan således inte ske mot en juridisk person. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan fd pojkvän som aldrig slutar att höra av sig göra sig skyldig till ofredande?

2020-06-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fd pojkvän där jag vid flera tillfällen meddelar att jag inte vill ha kontakt med honom eller att han kontaktar mig. Detta då vi vid vårt uppbrott bråkade så mycket att jag tyckte det var bäst att bryta helt. Sedan detta har han aldrig slutat höra av sig, jag har blockerat mail, telefon, sociala medier osv men han hittar ändå olika sätt att försöka få kontakt. Detta har pågått i ett halvår och jag har hela tiden låtiro bli att svara.Finns det något juridiskt sätt att få stopp på detta? Det förekommer inga hot i meddelandena men jag vill inte ha kontakt eller få meddelanden.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Din fd pojkvän kan ha gjort sig skyldig till ofredande Det brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Dessa kontakter är inte bara fysiska sammanträffanden utan kan även vara via till exempel internet. Du skriver att din fd pojkvän aldrig slutar att höra av sig och att detta har pågått i ett halvår vilket anses innebära störande kontakter. För att det ska röra sig om ofredande krävs det också att gärningen har varit ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att det är tillräckligt att gärningen typiskt sett kränker friden. Bedömningen kan göras utifrån vad den enskilde rimligen måste tåla. Med tanke på att du har sagt till din fd pojkvän om att du inte vill ha kontakt med honom eller att han kontaktar dig och att han trots detta kontaktar dig under en halvårstid så är detta inget som du rimligen måste tåla. Jag skulle därför bedöma att när din fd pojkvän hör av sig till dig upprepade gånger i ett halvår så är det ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt. Din fd pojkvän måste ha uppsåt för att dömas för brottFör att din fd pojkvän ska kunna göra sig skyldig till ofredande så krävs det att denne har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att han måste haft en avsikt med att höra av sig till dig upprepade gånger. Eftersom du har sagt till att du inte vill ha någon kontakt med honom och han fortsätter trots allt så tyder det på att han har uppsåt med sina gärningar. Detta innebär sammantaget att du skulle kunna anmäla din fd pojkvän för ofredande. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en sambo göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att vägra flytta ut?

2020-06-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det ett hemfridsbrott om mitt ex vägrar flytta?Vi flyttade in i lägenheten tillsammans men jag har bett honom om att flytta i 1 år och det är 6 månader sen jag sa upp honom via ett sms. Han har inte betalat någon hyra sen vi flyttade in.
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inleda med att redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka ge din en prognos för ditt fall.1. Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om ditt ex som vägrar flytta kan ha gjort sig skyldig till ett hemfridsbrott. Därför kommer jag använda brottsbalken (nedan förkortad BrB) samt sambolagen (nedan förkortad SamboL) för att kunna ge dig ett fullgott svar på din fråga.2. Allmänt om hemfridsbrottEn person kan göra sig skyldig till hemfridsbrott om den antingen olovligen intränger eller stannar kvar i en annan persons bostad. Med bostad menas platser som är bebodda varför bestämmelsen gäller både rum, hus, gård eller fartyg. För hemfridsbrott utdöms böter, och i grova fall fängelse i högst två år (4 kap. 6 § stycke 1 och 3 BrB). Jag kommer nedan redogöra mer ingående vad som menas med intränga, kvarstanna samt de skyddade platserna.2.1 Olovligen intränga eller kvarstannaAtt en person olovligen kvarstannar innebär att denne låter bli att avlägsna sig från en viss plats trots uppmaningar och påtryckningar, gömmer sig så att en sådan uppmaning inte når personen eller stannar kvar på platsen utan tillåtelse.Intränger en person olovligen innebär det att denne tar sig in i hus, rum osv. eller tar sig in på gård, upp på fartyg osv. genom att övervinna något fysiskt eller psykiskt hinder. Ett exempel på när en person anses tränga in är om denne klättrar över ett staket in på en gård eller går in på gården och därmed trotsar ett fysiskt förbud. Ytterligare ett exempel på att intränga är om en person går in i ett hus även om dörren är olåst och ingen hindrar personen från att gå in.Vidare krävs det att handlandet är olovligt. För att avgöra om det är olovligt tas hänsyn till viljan hos personen som bor i bostaden. Det leder oss till exemplet om att en hyresvärd inte har en ovillkorlig rätt att få ta sig in i en hyresgästs lägenhet.Ett hemfridsbrott kan inte bli aktuellt om den specifika bostaden utgör gemensam bostad för fler än en person. Det innebär att en person inte kan göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att vistats i sin egen bostad, oberoende om detta sker mot den andres vilja. Om en person i det gemensamma boendet däremot har tilldelats kontaktförbud mot den andre, kan handlandet istället bedömas som olovligt.2.2 Skyddad plats - bostadenPlatser som räknas som skyddade är någons bostad. Lagtexten säger uttryckligen att bestämmelsen ska gälla vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Det ska röra sig om en plats där någon varaktigt bor. Även tillfällig bostad likt hotellrum, båthytt, husvagn och tält kan omfattas. En bostad/plats som blivit övergiven eller som har upphört att vara en persons bostad räknas inte till de skyddade platserna.3. Vad som gäller i ditt fallVidare kommer jag redogöra för vad som gäller i ditt fall. Eftersom du och ditt ex stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, så är ni sambor i juridisk mening (1 § stycke 1 SamboL). Ett samboförhållande upphör antingen om någon av er ingår ett äktenskap, om ni flyttar isär eller om någon av er avlider. Det kan också upphöra om en av er ansöker om en bodelningsförättare (2 § SamboL). Av vad du i din fråga informerar om så tolkar jag det som att ert samboförhållande inte har upphört varför ni i lagens mening fortfarande är sambor.Du nämner även att ni flyttade in i lägenheten tillsammans, vilket gör att jag tolkar det som att egendomen förvärvades för gemensam användning. Lägenheten ska därför utgöra samboegendom (3 § SamboL). För att ditt ex ska kunna bli dömd för hemfridsbrott krävs det att han tränger in i en annan persons bostad. Eftersom lägenheten utgör samboegendom räknas det som er gemensamma bostad. Om bostaden är er gemensamma kan ingen av er göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att uppehålla er i den.En person som däremot har flyttat ifrån bostaden och sedan olovligen intränger eller kvarstannar i den, kan göra sig skyldig till hemfridsbrott, trots att personen är med och äger egendomen. Men eftersom du inte nämner att ditt ex ska ha flyttat ut för att därefter tränga sig in i bostaden på nytt, så kan han heller inte på den grunden ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott.4. Alternativ på hur du kan gå tillväga med ditt fallSammanfattningsvis råder jag dig att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten. När du gör detta får du ett beslut om att du och ditt ex inte längre är sambor. För mer information om bodelning och bodelningsförättare, se här. Skulle ditt ex efter ett sådant beslut fortfarande vägra att flytta har du större chans att vinna framgång med en anmälan om hemfridsbrott.Avslutningsvis hoppas jag att du fick svar på din fråga. Om du är i behov av mer juridisk hjälp kan du ta kontakt med någon av Lawlines jurister. Det gör du enklast genom att mejla info@lawline.se.Trevlig sommar!Med vänlig hälsning,

Får jag spela in en samtal som jag själv deltar i?

2020-06-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min chef särbehandlar och diskriminerar mig.Hon talar inte sanning och manipulerar mig. Får jag spela in henne för att bevisa detta till facket.? Eftersom det är ord mot ord säger hon.Hon säger jag minns inte ofta det var inte min uppfattning , så tolkade jag det ,,, Jag var inte på kontoret fast jag pratade.med henne m.m.Får jag spela in samtal med henne för att bevisa svart på vitt att jag utsätts dagligen för diskriminering.Tex är det så att jag har funktionsnedsättning och arbetar 4h.Min chef säger att jag inte får ha paus till nåt annat än toabesök.Alla kollegor på jobb oc även vikarie har fika paus men inte jag.Min paus kan jag ha bara till toabesök.men i mina papper från läkaren står det att jag måste p.g.a min sjukdom ha möjlighet till paus.MVH
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av fråga regleras av Brottsbalken (BrB). Den som med tekniskt hjälpmedel spelar in ett samtal som denne själv inte är part i gör sig skyldig till brottet olovlig avlyssning som leder till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9a § BrB). I och med att du skriver att du själv skulle delta i samtalet är det fritt fram att spela in det.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Fråga om olaga hot

2020-06-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!I november 2019 började jag dejta en tjej och hennes fd har förtalat, förolämpad och medvetet försökt förstöra mellan mig och denna tjej som idag är min nuvarande flickvän. I ca 5 månader har han gång på gång hört av sig till henne, trakasserat henne, sagt massa saker om mig som inte stämmer ihop att få tillbaka henne. Gång på gång har både jag och hon sagt ifrån på ett snällt sätt att vi inte vill ha kontakt med honom och att han skulle låta oss vara. Han hörde av sig ungefär 6-8 ggr under denna period. Sista gången han hörde av sig fick jag nog då under omständigheterna att jag jobbat 16h skift i 10 dagar i streck så skrev jag på Facebook i ett privat meddelande att jag ville slå honom och sätta honom i rullstol(slå honom) i affekt av vad han gjort mot oss i 5 månader och utan uppsåt då jag är en glad och snäll person och även helt ostraffade. Vidare så har vi stött på varandra och umgåtts på samma ställe(några meter ifrån varandra) utan att någon utav oss lagt energi eller fokus på varandra utan han har hållt sig till sitt och jag till mitt. Idag, 8 månader senare får jag en kallelse om misstanke om olaga hot. Hur stor är chansen att jag döms till böter/fängelse med tanke på all trakasseri, kränkning, förtal och förolämpning som både jag och min tjej fått uthärda?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om olaga hotBestämmelsen om olaga hot avser främst att bereda skydd mot vissa angrepp på enskild persons känsla av trygghet till person och egendom. Hotet behöver inte vara objektivt farligt. Att gärningsmannen inte avser att eller inte kan fullfölja sitt hot påverkar straffvärdet, men för ansvar krävs endast att hotet är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för att en viss gärning ska utföras. Härmed avses närmast en riskbedömning utifrån den hotades synpunkt. Hotet ska vara sådant att det normalt duger för "är ägnat" att just hos den hotade inge sådan rädsla som avses. Om den hotade inte blir rädd, därför att personen tror att hotet inte är allvarligt menat eller därför att den hotade inte bryr sig om hotet eller vet att han eller hon kan skydda sig själv genom att avstyra det utgör det inget olaga hot. Om däremot den hotade inte blir skrämd för att den hotade inte förstår allvaret kan det utgöra olaga hot. Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena och görs utifrån hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Av betydelse är bland annat vilka åtgärder som avses med hotet, sättet på vilket hotet uttalas, parternas relation till varandra, hur gärningsmannen agerar i övrigt och vad den hotade känner till om gärningsmannens agerande sedan tidigare. Det bör normalt krävas att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt. Gärningsmannens avsikter att verkställa hotet saknar betydelse för straffbarheten (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken).Chansen att du blir dömd Jag tror att en domstol skulle sakna anledning att betvivla att yttrandena som fällts av dig inte varit allvarligt menade. Det som talar för det är bland annat att ni har stött på varandra och att ni då inte hamnade i konflikt. Domstolen kommer även beakta att han har trakasserat både dig och din flickvän och att de hotelser som du kommit med via Facebook inte varit ägnade att framkalla något som kan anses som allvarlig fruktan för hans egen säkerhet till person. Hoppas du fick svar på din fråga!