Sprida lättklädda bilder på internet

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Låt oss säga det finns ett konto på Snapchat som väljer att "expose" tjejers lättklädda/nakenbilder samt skriva ut info som namn, ålder, stad osv. Ifall ens bilder är med och dessa bilder redan råkar vara ute på en annan social media, går det ändå att polisanmäla? Eller det går inte då bilderna redan fanns tillgängliga för allmänheten?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som om du undrar om det kan vara otillåtet att sprida bilder när dessa redan funnits ute på sociala medier. Nedan kommer jag att gå igenom vissa straffbara handlingar som eventuellt skulle kunna bli aktuella i detta fall. Olaga integritetsintrång, 4 kap 6 c BrBOlaga integritetsintrång innebär att någon som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, exempelvis att man sprider nakenbilder. För att man ska kunna bli straffad för olaga integritetsintrång krävs det att följande rekvisit (förutsättningar) är uppfyllda. 1.) Det ska ha varit fråga om spridning. Med detta menas att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer (För att vara fler än ett fåtal personer ska det vara uppemot tio personer). 2.) Det ska vara ett intrång i en annan persons privatliv. En spridning utgör ett intrång i privatlivet genom att det sker mot den andres vilja. Det måste också vara fråga om privata uppgifter, dvs uppgifter som hör till någon annans privata sfär. 3.) Det ska vara bilder eller andra uppgifter (ex text eller ljud) som omfattas av straffansvaret. Detta är bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, bild eller uppgift om någons hälsotillstånd, bild eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation (ex självmordsförsök) eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp. 4.) Spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada. Den skada som avses är skada på privatlivet och den personliga integriteten. KommentarMed tanke på att bilderna redan har spridits på sociala medier är det inte helt klart om det skulle falla inom olaga integritetsintrång. Det kan dock tänkas att det är beroende av hur bilderna har spridits tidigare. Förtal, 5 kap 1 § BrBNågot som skulle kunna bli aktuellt i detta fall är förtal, vilket regleras i 5 kap 1 § BrB. Här sägs att en person som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning kan dömas för förtal.KommentarStraffbarhet för förtal krävs det att man genom bilden kan utläsa någon typ av nedsättande uppgift om den som är på bilden. Alltså uppgiften ska vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning. I detta fall är det inte säkert att enbart en avklädd/eller delvis avklädd bild lever upp till det kravet.Vad kan du göra?Det du kan göra inledningsvis är att kontakta snapchat, för att se om du på detta sätt kan få hjälp med att ta bort bilderna. Sedan rekommenderar jag dig att ta kontakt med polisen, berätta om din situation och därefter få hjälp med hur ni kan gå vidare med ärendet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Är det otillåtet att smygfotografera en person på en takterass?

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att fotografera min son då han solar på taket?Vi bor lägst upp i huset i en bostadsrätt och då det är byggt så att om man öppnar fönstret så är taket som en takterrass utanför. Ibland har vi vistats där under årets varmare dagar. Nu har det kommit till min kännedom att en granne i föreningen fotat min son då han suttit där. Undrar om det är tillåtet då det är i direkt anslutning till vår bostad och alltså inte en allmän plats som alla har tillgång till?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om fotograferingen av din son var tillåten eller inte. Din frågeställning leder oss in på brottet "kränkande fotografering", som jag kommer redogöra för nedan och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.Får man filma eller fotografera någon utan deras samtycke?Huvudregeln är att det är tillåtet, så länge det rör sig om en allmän plats. Dock finns det självklart undantag till detta, bland dessa brottet "kränkande fotografering" vilket regleras i 4 kap 6 a § Brottsbalken (hädanefter förkortad BrB).Kränkande fotografering 4 kap 6 a § BrottsbalkenSom med alla brott krävs det att vissa rekvisit (förutsättningar) är uppfyllda för att någon ska kunna straffas för brottet. Så är även fallet med kränkande fotografering i 4 kap 6 a § BrB. För att man ska kunna dömas för kränkande fotografering ska fyra rekvisit vara uppfyllda (vilka markeras med fetstil):1) Det ska vara något man gör olovligen- Alltså utan tillåtelse, eller samtycke 2) Det ska vara något man gör i hemlighet- Personen som blir fotograferad eller filmad vet inte om att denne blir det 3) Med tekniskt hjälpmedel tar upp bild- Det kan vara både att man fotar eller filmar en annan person, men upptagningen ska ske med något tekniskt hjälpmedel. Vad som menas med tekniskt hjälpmedel är exempelvis traditionella kameror eller kameror i mobiltelefoner. Det som däremot inte omfattas är att man enbart iakttar någon med ett tekniskt hjälpmedel, utan att man tar upp en bild.4) Av någon som befinner sig på vissa särskilda platser, nämligen inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme De platser som räknas upp ovan är särskilt skyddade platser. Alltså platser där man inte får filma eller fotografera en annan person utan dennes samtycke. Inomhus i en bostad innebär en lokal eller annan plats där någon stadigvarande bor (även tillfälliga bostäder såsom hotellrum, en båthytt eller ett tält innefattas). Det krävs att den avbildade har befunnit sig inomhus i bostaden. Fotografering av en person som befinner sig på en balkong eller altan omfattas inte (vilket står i proposition 2012/13:69 s 40). Toalett eller i ett omklädningsrum vållar inte särskilda problem med att avgöra vad det är, men annat liknande utrymme kan vara lite klurigare. Detta är utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden, exempelvis provhytter, duschrum eller bastu. Är alla dessa ovan nämnda rekvisit uppfyllda kan man dömas för kränkande fotografering. Bedömningen i ditt fallI situationen du beskriver har din son befunnit sig på en typ av balkong eller altan i anslutning till er bostad. Med hänvisning till det som är skrivet under rekvisit nr 4 krävs det att personen har befunnit sig inomhus i bostaden för att det ska ses som otillåtet, där balkong eller altan inte omfattas. Därav kommer jag till slutsatsen att detta inte faller inom brottet kränkande fotografering i 4 kap 6 a § BrB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Får man filma någon utan personens samtycke?

2020-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man filma en person med sin mobil som tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Utgångspunkten i Sverige är att det är tillåtet att filma och fotografera andra människor utan deras samtycke. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder detta. Dock finns det ett undantag från denna utgångspunkt. Brottet kränkande fotografering finns reglerad i Brottsbalken. Av lagbestämmelsen framgår det att någon som tar bild eller fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett , i ett omklädningsrum eller ett liknande utrymme och personen samtycker inte till detta ska dömas för kränkande fotografering. Straffet är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6a § Brottsbalken). Svaret på din fråga är således att det är som utgångspunkt tillåtet att filma personen, trots att denne tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad. Dock kan handlingen bedömas som kränkande fotografering, vilket är straffbelagt, om personen som du filmar befinner sig i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivare öppna all post?

2020-06-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min arbetsgivare har öppnat post från Arbetsmiljöverket som var ställt till mig enligt följande: Att. Huvudskyddsombud xxx xxx Företag xxx Adress xxx Ort xxxVad gäller?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som huvudregel brottsligt att öppna och läsa en annan persons post. Den som gör detta kan göra sig skyldig till brottet brytande av posthemlighet (BrB 4 kap 8 §). Straffet för det är böter eller fängelse i högst två år. Normalt räcker det att öppna posten för att straffrättsligt ansvar ska kunna bli aktuellt. För brottet krävs dock ytterligare att postförsändelsen innehåller något slags meddelande, att brevet utfärdats av ett postbefordringsföretag såsom Postnord, att det öppnats under befordran och att det öppnas olovligen. Med under befordran menas att exempelvis postförsändelsen inte ska ha hamnat i din privata brevlåda utan exempelvis i en grannes. Brottet är tänkt att avse en postförsändelse under tiden från att den har sänts iväg tills att den når mottagaren.En annan situation, om någon exempelvis tar post ur någon annans brevlåda eller tar något som ligger förseglat på ett skrivbord eller som förvaras låst kan det istället bli brottet intrång i förvar (BrB 4 kap 9 §). Straffet är även här böter eller högst två år i fängelse. I ditt fall, om brevet kommit fram och är förseglat och exempelvis ligger på ditt skrivbord är det troligtvis intrång i förvar det rör sig om. Det avgörande är att brevet eller postförsändelsen är förseglad. För båda brotten, intrång i försvar och brytande av posthemlighet, krävs det att personen har uppsåt och alltså inte öppnat breven av misstag. I ditt fall blir frågan även aktuell om breven är jobbrelaterade eller inte. Om så är fallet kan det vara ok för arbetsgivaren att i vissa fall läsa sådan arbetsrelaterad post. Men detta brevet var från Arbetsmiljöverket, ställt till dig som huvudskyddsombud personligen. Då skyddsombuden på en arbetsplats representerar arbetstagarna och arbetar för deras intressen angående arbetsmiljön är det inte lämpligt att arbetsgivaren tar sig friheten att läsa ombudens brev och brevet borde inte anses vara ställt till arbetsgivaren. Det är troligt att ett brott har begåtts men för ett säkert svar angående detta kan jag råda dig att kontakta Lawlines jurister om du önskar gå vidare med ärendet. Här kan du boka en tid. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Begår jag kvinnofridskränkning om jag är full?

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man är full och säger något till någon som spelar in samtalet. Kan hon sätta dit mig för kvinnofridskränkning då
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottsbestämmelsen om grov kvinnofridskränkning framgår av 4 kap. 4 a § 2 st. Brottsbalken (BrB). Brottet är tänkt att träffa situationer där det skett upprepade kränkningar inom en sammanhängande tid i en relation där parterna levt under äktenskapsliknande förhållanden. Den som begår en brottslig gärning enligt bland annat 3, 4, 6 eller 12 kap. kan om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, döms för grov kvinnofridskränkning. Antalet gärningar måste åtminstone vara två.Som svar på din fråga kan man dömas för kvinnofridskränkning om man gjort sig skyldig till det som beskrivits ovan, oavsett om det gjorts i nyktert eller icke nyktert tillstånd. I 24 kap. finns ansvarsfrihetsgrunder, att vara onykter är inte en sådan.Vänligen,

Får man filma en person som utrycker att hon inte vill bli filmad?

2020-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man filma en person med sin mobil som tydligt uttrycker att hon inte vill bli filmad?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Är det olagligt att filma en person mot dennes vilja?Som huvudregel är det inte olagligt att film någon utan dennes tillstånd. Vidare är det även tillåtet att bruka detta videomaterial för sin egna användning. Däremot finns det vissa undantagsregler och dessa hittar vi i Brottsbalken. Brottsbalken kommer följande att benämnas som "BrB".När kan det bli olagligt? OfredandeDet kan vara olagligt att filma en person på en allmän plats om det faller in under brottet ofredande. Ofredande innebär att man kränker en persons frid genom att exempelvis på ett kränkande sätt följa efter personen och filma denna upprepande gånger (kap 4. 7§ BrB).Kränkande fotograferingVidare är det inte tillåtet att fotografera eller filma en person om det skett på ett kränkande sätt. Med kränkande menas enligt denna lag att en person har filmat dig i smyg, exempelvis på en privat plats, i ett omklädningsrum, i en bostad, på en toalett etc. (4 kap. 6 a §). Sker filmandet på en allmän plats anses det inte vara kränkande om det inte sker på sådant sätt att det utgör ofredande. FörtalEnligt regeln om förtal kan viss publicering av filmer vara olaglig. Det är otillåtet att sprida och publicera en film så att allmänheten kan ta del av den om innehållet är som sådant att offret kan utsättas för andras missaktning, uppfattas som klandervärd i sitt levnadssätt eller som brottslig. För att kunna dömas för förtal krävs det inte att uppgifterna är sanna men det krävs att spridaren haft avsikt att med filmens spridning bidra till andras missaktning (5 kap. 1 § BrB).Sammanfattningsvis är det alltså som huvudregel inte olagligt att filma en person som tydligt utrycker att hen inte vill bli filmad. Det kan däremot bli olagligt om situationen är som sådan att det kan utgöra ofredande, dvs. att personen upprepande gånger blir störd och filmad på ett sådant sätt att det kränker personens frid. Vidare kan det även bli olagligt om det görs i smyg exempelvis i ett omklädningsrum. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att hota annan med att begå självmord?

2020-06-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en person hotar en annan med att den ska ta livet av sig, är det att anse som ett brott? Jag tänker främst på olaga hot. Om jag inte missminner mig så står det i brb att en person som hotar annan om en brottslig gärning och syftet är att orsaka fruktan för den egna eller annans säkerhet så skall den dömas för olaga hot.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken. Som du skriver kan den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid dömas för olaga hot. Att begå självmord är dock inte brottsligt i Sverige, och därför kan ett hot om att ta livet av sig själv inte utgöra ett olaga hot, eftersom det inte är ett hot om brottslig gärning. Ett brott som eventuellt skulle kunna bli aktuellt är brottet ofredande. Den som utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Att skicka upprepade självmordshot till någon skulle därför kunna anses vara ofredande.Sammanfattningsvis så utgör ett hot om självmord inte olaga hot, men skulle, om det sker upprepade gånger mot samma person, kunna ses som ofredande. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att spela in ett samtal?

2020-06-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att spela in samtal för att sedan använda bara viss del för att använda i tvistemål....? Mvh S
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregel är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedveten om att inspelningen sker, samt att den som spelar in samtalet inte jälv deltar i samtalet. Så med andra ord det är två villkor som behöver vara uppfyllt för att det ska blir olovligt avlyssning. 1. De som blir inspelade är omedvetna om att inspelningen sker. 2. Personer som spelar in samtalet deltar inte i samtalet, 4 kap. 9a § brottsbalken (BrB). Därmed kan man motsatsvis utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att de andra samtalsparterna är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Denna regeln gäller oavsett om samtalet sker genom telefon eller öga mot öga. I Sverige har vi principen om fri bevisbörda samt fri bevisvärdering som kompletterar varandra. Principen om fri bevisföring säger att all bevisning får framföras i domstol och principen om fri bevisvärdering anger att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet ska avgöra vad som är bevisat i målet, 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Rätten kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle bli utan verkan, att beviset inte behövs m.m. 35 kap. 7 § rättegångsbalken. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänlig hälsning/