Olagligt att filma och sprida slagsmål på en skola?

Om ett barn filmar andra elever som hamnat i slagsmål med varandra, är det olagligt för barnet eller någon annan att sprida filmen via sociala medier? Som jag förstått det är det lagligt att filma andra på publika platser, men är det lagligt även i skolor, som inte är en publik plats?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar frågan på detta sätt; (1) om det är olagligt att filma andra personer på en skola, (2) om det är olagligt att filma ett slagsmål på en skola och (3) om det är olagligt att sprida filmen på slagsmålet vidare på sociala medier.


Sammanfattning


Det är fullt lagligt att filma andra personer på en skola även utan samtycke. Det är också lagligt att filma ett slagsmål på en skola, däremot kan det vara olagligt att sprida filmer på ett slagsmål.(1) Är det olagligt att filma personer på en skola?


Det är inte olagligt att filma eller fotografera någon utan samtycke i Sverige. Det finns ingen lag som förbjuder människor från att filma och fotografera andra. Dock inskränks denna rätt genom ett förbud mot kränkande fotografering.


Brottsbalken (1962:700) (BrB) 4 kap 6 § a innehåller ett förbud mot kränkande fotografering. Enligt bestämmelsen är det olagligt att i hemlighet filma någon som befinner sig inomhus i en bostad, eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Den som gör detta döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.


Med bostad avses en lokal eller annan plats där en person bor stadigvarande för en längre tid, men också en tillfällig bostad såsom ett hotellrum eller ett tält. En skola räknas alltså inte som en bostad. Det utgör därför inte ett brott att filma andra personer på en skola.(2) Är det olagligt att filma ett slagsmål på en skola?


Även ett slagsmål är lagligt att filma utan samtycke. Det finns ingen bestämmelse som inskränker rätten att filma ett slagsmål på en skola.(3) Är det olagligt att sprida en film på ett slagsmål på sociala medier?


En person som sprider bilder på någon som utsätts för brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år (BrB 4 kap 6 § c).


Nedan kommer jag förklara de fetmarkerade begreppen.


Spridning

Med spridning avses att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer. Det krävs inte att dessa personer faktiskt tagit del av filmerna. Det räcker med att de t ex skickats eller lagts ut på sociala medier så att de har möjlighet att se filmerna. Vidare krävs att spridningen ska ske mot den utsatta personens vilja, det vill säga utan personens samtycke.


Bilder

Begreppet bilder omfattar både stillbilder och filmer.


Angrepp mot person, frihet eller frid

Ett angrepp mot person, frihet eller frid omfattar bland annat bilder eller videor på ett våldsbrott såsom misshandel.


Ägnad att medföra allvarlig skada

Med skada avses skada på privatlivet och den personliga integriteten. Det krävs att spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Det räcker med att spridningen är ägnad att medföra en sådan skada, det vill säga krävs inte att någon allvarlig skada faktiskt har uppstått. Vid bedömningen väger man in vilken typ av uppgifter det är fråga om och hur och i vilken omfattning de blivit spridda. Det kan vara av betydelse i vilket socialt sammanhang som den utsatte befinner sig och vilken spridning som uppgifterna fått. Att uppgifter sprids till personer i den utsattes närhet, skolklass eller vänskapskrets kan öka känslan av intrång i privatlivet (prop 2016/17:222 s. 96).


Det vill säga, om filmen gjorts tillgänglig för mer än ett fåtal personer och filmen är ägnad att medföra allvarlig skada på privatlivet och den personliga integriteten, kan den som spridit filmerna dömas för olaga integritetsintrång.


Straffmyndighetsålder


Det bör noteras att i Sverige kan man endast bli straffad för brott om man fyllt 15 år (BrB 1 kap 6 §). Den som är under 15 år kan begå en brottslig gärning men kan inte dömas för påföljd. Brottet kan dock utredas och barnet kan bli föremål för andra samhällsingripanden än brottspåföljd, t.ex. åtgärder enligt reglerna i socialtjänstlagen (2001:453).


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sonja HamrasmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo