Är det olagligt att lura till sig en sak och inte betala för den?

2018-11-20 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är det olagligt att lura på sig CSGO föremål? Alltså ett spel föremål? Om jag säger att de ska skicka först, och sen swishar jag aldrig pengarna? Är det olagligt?
Elina Bergstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har sagt att du vill köpa en sak av någon. När den personen skickat över saken till dig så betalar inte du. Jag tolkar det som att du har lurat någon till att ge dig ett föremål som har ett ekonomiskt värde. I ett sådant fall måste vi titta i brottsbalkenNär man lurar någon så, begår man brottet bedrägeri eller ringa bedrägeri (9 kap. 1-2 § brottsbalken). Det är bedrägeribrott, där personen som döms för brottet har lurat till sig en sak med ekonomiskt värde utan att ha betalat för det. Man döms antingen till bedrägeri eller ringa bedrägeri, beroende på vad saken du lurat till dig har för ekonomiskt värde. Eftersom din fråga rör virtuella föremål som skiljer rätt mycket i värde går det inte att utifrån din fråga säga exakt vilken av rubriceringarna som blir aktuell. Men för att sammanfatta: ja, det är olagligt. Om du blir polisanmäld och därefter döms i en rättegång blir den sannolika påföljden böter.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur fungerar gränsen på fem prisbasbelopp mellan bedrägeri och grovt bedrägeri?

2018-10-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej,När det avser gränsen mellan bedrägeri och grovt bedrägeri talar man om ett värde om 5 basbelopp. Men till vilket år sätter man basbeloppet? Från det året som brottet begicks eller för det året som själva stämningen äger rum? Tex om ett brott begicks år 2015, och åtal väcks å3 2018, utgår man från basebeloppet för år 2018 eller 2015 då brottet begicks vid fastställande av värdet? Hoppas ni förstår vad jag menarmvh
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaJag kommer först att kort svara på din fråga för att sedan därunder ge dig ett lite längre svar där jag redogör för vilka övriga faktorer som domstolen tar hänsyn till när den bedömer om det rör sig om grovt bedrägeri.Kort svar: Man kollar på värdet på prisbasbeloppet det året då brottet begicks, alltså i ditt exempel kollar man på prisbasbeloppets värde år 2015. Hur bedömer en domstol om det rör sig om grovt bedrägeri eller inte?I brottsbalken (BrB) fastslås vad ett bedrägeri är, se BrB 9 kap. 1 §. Vid bedömningen om brottet ska klassificeras som grovt ska domstolen exempelvis ta hänsyn till om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende, använt vilseledande bokföring eller om brottet varit av särskild farlig art eller handlat om ett stor summa pengar, se BrB 9 kap. 3 § 2 st. Om bedrägeriet är att anse som grovt ska gärningsmannen dömas till minst 6 månader och högst 6 års fängelse, se BrB 9 kap. 3 § 1 st. Hur mycket pengar det rör sig om är alltså enbart en av många faktorer domstolen ska ta hänsyn till när de bedömer om bedrägeriet är att anse som grovt. Det stämmer att man i praxis har kommit fram till att om man enbart tittar på den ekonomiska faktorn så ligger gränsen för vad som rent ekonomiskt klassificeras som grovt bedrägeri på fem prisbasbelopp, och då är det prisbasbeloppets värde det året brottet begicks. I år (2018) ligger prisbasbeloppet på 45 500 kr och gränsen för grovt bedrägeri skulle därmed i år ligga på 227 500 kr. Men detta är alltså enbart när det inte föreligger några andra relevanta omständigheter som påverkar domstolens bedömning. I praktiken gör domstolen alltid en helhetsbedömning där man utgår ifrån de faktorer som nämns i BrB 9 kap. 3 § 2 st. och där den ekonomiska faktorn enbart är en del i helhetsbedömningen.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Hur anmäler man sol och vårare?

2018-10-08 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |jag har blivit sol och vårad av en person från tinder som jag haft messengerkontakt med. personen använder ett amerikanskt pass och ett bankkonto som uppenbarligen inte är hans. han har lurat av mej pengar.runt 100000 kr. hur går jag till väga för att anmäla detta
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga är väldigt kortfattat ställd varför jag tyvärr inte kan ge ett så utförligt svar. Det brott det typiskt sett kan röra sig om är bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Bedrägeri innebär att man lurar någon att göra eller avstå från att göra något som denne annars hade gjort annorlunda och detta leder till ekonomisk vinning för bedragaren samt förlust för den bedragne. Exempel kan vara att man luras att låna ut pengar på falska grunder eller lurar någon att betala en skuld som inte finns. Exakt vilket/vilka brott du blivit utsatt för går tyvärr inte att besvara då din fråga är väldigt kortfattad.För att anmäla att du blivit utsatt för brott kan du besöka din lokala polisstation eller ringa polisen på telefonnummer 114 14. Det är en bra idé om du sparar allt material du har (konversationer i Messenger, e-post, kopior på banköverföringar, kopior på pass etc.). Materialet kan bidra till att brottet blir lättare att utreda. Tyvärr är det/de brott som du eventuellt blivit utsatt för svårutredda och det är bra om du kan bistå polisen med så mycket information som möjligt.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Bedrägeri och grovt bedrägeri

2018-10-02 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!När nån stulit en stor summa aven annan person utan attden drabbade vet om något är det bedrägeri.eller hur? Summan ligger mellan 300 000 - 500 000. Vilken skala räknas det som? Anser själv det är grovt. Hur lång preskriptionstid kan det vara på det?Mvh
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De regler som gäller för din situation finns i brottsbalken, förkortad BrB som du hittar här. BedrägeriLydelsen för brottet bedrägeri finns i BrB 9:1 1 st och är som följande:Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i två år. Kort sammanfattat innebär detta att:• Gärningsmannen ska vilseleda en person att antingen göra en aktiv handling eller att inte göra något alls• Detta ska innebära att gärningsmannen tjänar på detta• Den person som blivit vilseledd ska förlora något på detta, exempelvis pengarDet du skrivit ovan skulle mycket väl kunna vara bedrägeri men utifrån de få omständigheter du skrivit så kan jag inte avgöra om detta verkligen är fallet. Det finns andra brott som personer kan göra sig skyldiga till genom att stjäla pengar från någon. Du får gärna lämna en kommentar eller ställa en ny fråga med flera omständigheter för att avgöra om så verkligen är fallet. Grovt bedrägeriVad som utgör grovt bedrägeri framgår av BrB 9:3. Detta är en ganska generellt utformad regel. Domstolarna brukar göra en helhetsbedömning där man kollar på alla omständigheter, inte bara summan utan också hur brottet begåtts. Det är alltså svårt att svara exakt på hur domstolen kommer döma i ett visst fall.Jag kan dock nämna att i ett rättsfall, NJA 1992 s. 763 så ansågs en person ha gjort sig skyldig till grovt bedrägeri när hen lurade en förening att överlämna honom en summa på 400 000 kr. Detta skulle tala för att grovt bedrägeri föreligger även i ditt fall. PreskriptionstidPreskriptionstiden börjar räknas från den dag då brottet begicks, BrB 35:4. För bedrägeri är preskriptionstiden på fem år (35:1 p.2) och för grovt bedrägeri så är preskriptionstiden på 10 år (35:1 p.3).Hoppas att detta besvarade din fråga och återkom gärna igen om något var oklartVänliga hälsningar

Vad innebär det att vara åtalad för grovt penningtvättsbrott och utsatt för bedrägeri?

2018-11-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej ! Jag har några funderingar. Första är att jag undrar vad det innebär att vara åtalad för grov penningtvättsbrott ? Hur kan straffet se ut om personen dessutom hade en villkorlig dom på sig sedan innan. ? Sedan undrar jag vad det innebär att bli utsatt för bedrägeri ? Exempel : Om (kalle) utövar känslomässig utpressning i flera timmar med att bland annat påstå att (kalle) är mordhotad och kommer dö eller bli skadad och hotar om att ta sitt liv och gråter och säger att allt kommer vara (Lisas) fel om vad som händer i (kalles) liv om hon inte tar ett lån till (kalle). (Kalle) lovar gång på gång att lånet kommer att betalas tillbaka inom några dagar. (Lisa) tar till slut ett lån till (kalle). Dagarna går och (Lisa) får inga pengar tillbaka. Kan detta vara bedrägeri? Eller vad kan man göra i den situationen? Kan man anmäla ? Osv. Tacksam för svar! Mvh.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!Du har ett antal funderingar som gäller olika typer av ekonomisk brottslighet och jag kommer nedan besvara dem i tur och ordning. Regler om brotten i fråga finns i Penningtvättsbrottslagen (PTL) och Brottsbalken (BrB). Vad innebär det att vara åtalad för grovt penningtvättsbrott?Att vara åtalad för grovt penningtvättsbrott innebär att en åklagare har valt att gå vidare med det misstänkta brottet till domstol. Det kommer alltså att bli en rättegång där den åtalade kan frias eller straffas för brottet. Om den åtalade döms är straffet för grovt penningtvättsbrott fängelse i lägst sex månader och högst sex år (PTL 3 §).En person kan göra sig skyldig till penningtvättsbrott genom flera olika handlingar. I grunden handlar det om att personen gör något för att1. dölja att pengar eller annan egendom kommer från ett brott eller brottslig verksamheteller2. hjälpa någon att få den "brottsliga" egendomen eller dess värde.För att göra detta kan personen t.ex. sälja, köpa eller förvara pengar eller egendom, eller skriva falska handlingar och avtal.För att brottet ska klassas som grovt ska det vara extra allvarligt, t.ex. genom att det handlar om stora värden eller om brottet är en del av systematisk brottslighet. Exempel på grovt penningtvättsbrott: En person dömdes för grovt penningtvättsbrott efter att låtit några andra personer sätta in inkomster från narkotikahandel på personens bankkonto. Narkotikahandel är brottslig verksamhet och genom att "låna ut" sitt bankkonto för att förvara pengarna har personen hjälpt narkotikasäljarna att få dessa "brottsliga" pengar.Hur kan straffet se ut om personen dessutom hade villkorlig dom på sig sedan innan?Om personen som gör sig skyldig till grovt penningtvättsbrott gör detta under en villkorlig dom kommer domstolen troligtvis att upphäva den villkorliga domen. Detta betyder att personen nu ska få ett nytt straff för det tidigare brottet och även straffas för det grova penningtvättsbrottet. Personen får sannolikt ett gemensamt straff för båda brotten och straffet kan logiskt sett därför också bli hårdare än vad jag skrivit ovan om som ju bara gällde penningtvättsbrottet.Vad innebär det att bli utsatt för bedrägeri?Att bli utsatt för bedrägeri innebär normalt att en person vilseleder dig att göra något som är till skada för dig som bedras och ofta till vinning i form av pengar för bedragaren. Det handlar alltså i princip om att en person lurar dig på pengar (BrB 9 kap. 1 §).Exempel på bedrägeri: En person dömdes för bedrägeri efter att ha lagt ut en annons på Tradera om försäljning av en mobiltelefon. Efter vunnen budgivning överförde vinnaren pengar till personen som sedan aldrig skickade mobiltelefonen. Bedragaren vilseledde alltså köparen genom att annonsera ut en mobiltelefon denne aldrig tänkt leverera för att lura köparen på pengar.Kan exemplet med Kalle och Lisa vara bedrägeri?Du skriver om ett exempel där Kalle har utövat känslomässig utpressning mot Lisa så att Lisa tar ett lån till Kalle som Kalle sedan inte betalar tillbaka till Lisa. Jag bedömer absolut att detta kan vara bedrägeri. Genom att påstå att han är mordhotad och även hota om att ta sitt liv så vilseleder Kalle Lisa att låna ut pengar till honom. Kalle lovar att betala tillbaka pengarna inom några dagar men gör inte det. Kalle har alltså lurat Lisa på pengar. Vad kan man göra i den situationen? Kan man anmäla?Är du eller någon annan utsatt för bedrägeri eller något du tror kan vara bedrägeri rekommenderar jag dig att så fort som möjligt anmäla detta till polisen. Polisen kan utreda situationen och se till att personen som begått brottet straffas för det. Du kan förhoppningsvis också få tillbaka de pengar du förlorat. För att kontakta polisen kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Redan i en situation där en person försöker utpressa dig känslomässigt och du känner dig utsatt rekommenderar jag dig att direkt kontakta polisen som då kan hjälpa dig och ge dig stöd innan det går så långt att du kanske hunnit låna ut pengar till personen. Sammanfattning- Att vara åtalad för grovt penningtvättsbrott innebär att åklagaren valt att gå till domstol med ett misstanken mot en person som försökt dölja pengar eller egendom från brottslig verksamhet eller hjälpt någon att få denna brottsliga egendom.- Om personen som är åtalad för grovt penningtvättsbrott hade villkorlig dom på sig sedan innan kommer den villkorliga domen troligtvis upphävas och personen kommer att få ett gemensamt hårdare straff för båda brotten.- Att bli utsatt för bedrägeri innebär i princip att en person lurar någon annan på pengar.- Att utöva känslomässig utpressning mot någon annan för att få denne att låna ut pengar som en sedan inte betalar tillbaka kan vara bedrägeri.- Blir du utsatt för bedrägeri kan och bör du anmäla detta till polisen.Hoppas du fått svar på dina funderingar!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Bedrägeri och förutsättningar för förstöring av patientjournal

2018-10-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |HejJag undrar om man rent hypotetiskt går till en psykolog och ljuger ihop om att man mår dåligt, och detta journalförs, vad kan hände utifall man erkänner att man ljugit ihop allt för att få ut sjukersätttning? Och kan det vara en anledning till att man får beviljad journalförstöring då hela journalen är en ren lögn ?
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer om man ljugit för psykolog för att få utbetald sjukersättning?Om någon skulle gå till psykolog och ljuga ihop en historia som sedan journalförs och i sin tur leder till utbetald sjukersättning kan detta utgöra ett bedrägeribrott, 9 kap. 1 § 1 stycket BrB. Handlandet innebär att man vilseledande förmår någon till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Alltså vinning genom sjukersättning och skada för försäkringskassan. Om man erkänner innan faktisk skada inträffat ska man inte kunna dömas för förberedelse till bedrägeri, 9 kap. 11 § sista meningen BrB. Beviljad journalförstöring?Denna fråga regleras av Patientdatalagen. Enligt 8 kap. 4 § får journalen förstöras på ansökan av patienten under vissa förutsättningar. Det ska finnas godtagbara skäl anförs för ansökan, patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalenDet är svårt för mig att svara på om godtagbara skäl kommer anses föreligga. I praxis har godtagits skäl som rör att uppgifter är osanna. Lite förenklat har skäl som starkt berör en persons personliga intressesfär godtagits. Det har även sagts att tröskeln ska vara relativt låg, se RÅ 1989 ref. 125. Tyvärr kan jag inte svara närmare på vilken bedömning som skulle göras. Jag vet inte om jag helt förstår din fråga men om det är så att hela historien ljugits ihop för att kunna få beviljad journalförstöring kan jag tänka mig att det kommer påverka bedömningen. Jag vill även nämna att ett beslut om förstöring av patientjournal kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 10 kap. 2 § 1 stycket patentdatalagen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Påföljder för utpressning

2018-10-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej vad kan man få för straff för utpressning när det knappt var utpressning det var en trasig sak jag köpte å frågade om jag kan få tillbacka mina pengar Nu idag är vi vänner igen
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad lagen ställer upp för straff för utpressning alternativt mild (ringa) utpressning. Vad säger lagen? Utpressning behandlas i brottsbalken (BrB) 9 kapitel tillsammans med andra brott om bedrägeri och annan oredlighet. Enligt 9:4 BrB döms den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för den tvingande (gärningsmannen) och skada för den tvingade (offret) för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms böter eller fängelse i högst sex månader ut. Den som döms för utpressning får även betala en avgift på 800kr till brottsofferfonden enligt Lag (1994:419) om brottsofferfond. Detta gäller oavsett som det gäller utpressning av normalgraden eller ringa utpressning, eftersom det räcker med att fängelse finns med på straffskalan för att avgiften ska betalas.

Vad gör man vid bredägeri?

2018-09-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Vad kan man göra rent juridiskt om någon blivit utsatt för romansbedrägeri. En god vän till mig lev lurad ochpressad på pengar av sin kille under två års tid.
Jennifer Jalaho |Hej!Tack för att vänder dig till Lawline. Om din vän har blivit utsatt för brott bör denna anmäla detta. Av Brottsbalkens 9 kap. 1 § framgår det att den som vilseledande förmår någon till handling/underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde döms för bedrägeri. Om din vän alltså blivit vilseledd till att ge sin pojkvän pengar skulle det kunna utgöra ett fall av bedrägeri. Om det inte rör sig om stora summor pengar skulle det istället kunna utgöra ett fall av ringa bedrägeri, 9 kap. 2 § st. 1 Brottsbalken. Med vänlig hälsning,