Eventuellt bedrägeri begånget av en handelsplattform

2019-01-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej.Jag har blivit bedragen på 450 000 kr av Tradospot. Finns något att göra? Kan man stämma dem?En man vid namn X presenterar sig som bankman på SEB. Han påstod att de köpt upp 7 st andra fondbolag och har de bästa mäklarna.På mitt konto fanns innan jul 85 000 euro. Nu finns 20 000 kr.Kan man överhuvudtaget göra något?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga är komplex kommer jag först och främst inleda med hur jag tolkat din frågeställning för att du lättare ska förstå min bedömning. Därefter kommer jag presentera vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett bedrägeri ska vara för handen samt presentera de användarvillkor som Tradospot har på sin hemsida. Avslutningsvis kommer jag presentera min slutgiltiga bedömning som innefattar ett förslag på hur du eventuellt kan gå vidare med ärendet.Min tolkning av din frågeställningAv din fråga framgår det inte om du varit medlem hos Tradospot eller om du upptäckt att pengar dragits från ditt konto från ingenstans och där Tradospot angivits som mottagare. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du registrerat dig hos Tradospot och är medlem där. Om så inte var fallet får du gärna kontakta mig på min mejl som jag angivit längst ner i mitt svar. Av din fråga framgår det inte om mannen från SEB har någon anknytning till Tradospot eller är helt fristående. Generellt ringer inte banker upp sina kunder om inte kunden ringt själv. Detta av den anledningen att många bedrägerier sker just genom att någon ringer en person och anger att hen ringer från en bank vilket inte är sant. Jag kan tyvärr inte mer än spekulera i att mannen eventuellt ringt från Tradospot. men möjligheten finns och därmed finns även risken att du blivit bedragen.Slutligen nämner du i din fråga att du hade 85 000 euro innan jul, vilket motsvarar ca 870 000 kr. Om du inte spenderat något markant på kortet borde du ju rimligtvis inte ha 20 000 kr kvar om du blivit bedragen på 450 000 kr av Tradospot. Var resterande pengar tagit vägen kan jag inte uttala mig om då jag inte har någon information om detta, men jag anser att det är något du bör kolla upp då det i sådana fall kan röra sig om större summor som du förlorat än du angivit.Det juridiska problemetBaserat på min tolkning av din frågeställning har jag kommit fram till att det juridiska problemet i din situation är att avgöra om din förlust av pengar beror på en värdeminskning baserat på eventuella investeringar du gjort på Tradospot, eller om Tradospot helt enkelt bedragit dig på pengarna på något annat vis.Vad krävs för bedrägeri?För att det ska röra sig om bedrägeri krävs det att någon på Tradospot vilselett dig till att handla/inte handla på ett visst sätt, vilket ska ha resulterat i att Tradospot vunnit på ditt agerande medan du ekonomiskt skadats av det. Baserat på den information du givit mig i din fråga kan jag tyvärr inte göra en bedömning i om Tradospot vilselett dig att agera på ett sådant sätt som uppfyller kraven för bedrägeri. Kort om användarvillkoren på TradospotPrecis som med de flesta handelsplattformar innebär det ett stort risktagande att handla med valutor, råvaror och aktier på det sättet som det görs på Tradospot. Flera gånger på hemsidan varnar de för att en kan förlora allt sitt kapital. Vid medlemskap har en godkänt de användarvillkor som angivits, vilket även innefattar de risker som investeringarna innebär.I bestämmelserna framgår bland annat att Tradospot förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera villkor utan att meddela användaren om detta. De menar att villkoren blir bindande direkt när de läggs ut på hemsidan. Ett sådant villkor är något som definitivt kan ses som ett betungande villkor för dig som konsument och godtas inte i svensk rätt. Huruvida du ska göra något åt detta kommer jag sedan redogöra för i min slutgiltiga bedömning nedan.En problematik med Tradospot som bör belysas är att företaget inte är licenserat av andra finansiella tillsynsmyndigheter i branschen vilket medför att Tradospots kredibilitet sänks. Detta innebär i sin tur att dina tillgångar utsätts för en större risk eftersom Tradospot då eventuellt inte följer de regler som licensierade företag gör. Kort sagt: ett medlemskap hos Tradospot innebär stora risker för ens investeringar; dels på grund av att Tradospot inte är licensierat av tillsynsmyndigheter i branschen och dels för att det generellt innebär ett stort risktagande att handla med valuta, råvaror och aktier.Min slutgiltiga bedömning angående vad du kan göraUtefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig bedömer jag att det du först och främst ska göra är att kontakta Tradospot och fråga om var dina pengar tagit vägen; om de minskat på grund av en värdeminskning i det du eventuellt har investerat på Tradospot eller om de helt enkelt bedragit dig på pengarna, varav de givetvis inte kommer svara på det sistnämnda om så var fallet. Om värdeminskning på dina investeringar: Om marknaden dykt kan det helt enkelt vara så att du förlorat pengar på grund av att dina investeringar minskat i värde. Då finns det inget att göra än att vänta på att marknaden ska gå upp igen eller helt enkelt ta ut de pengar som du har vid den tidpunkten och nöja dig med det. Att ens investeringar ökar och minskar i värde kontinuerligt är helt naturligt och lagligt och det är så marknaden fungerar. Om du blivit bedragen: Om det skulle vara så att din situation uppfyller de kriterier som krävs för bedrägeri, som jag nämnt ovan i texten, ska du säga upp medlemskapet mellan dig och Tradospot om du nu har ett sådant samt kontakta polisen och anmäla förlusten av pengarna. Därefter bör du kontakta din bank och se ifall du kan få tillbaka pengarna på ditt konto. Om det skulle vara så att du uppgett ditt kreditkortsnummer ska du omedelbart be banken att spärra ditt kort för att förhindra att Tradospot tar mer pengar från ditt konto.Om polisen skulle anse att det finns skäl att utreda brottet kommer en förundersökning inledas tillsammans med en åklagare. Det är sedan åklagaren som beslutar om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. När det gäller villkoren som framlagts av Tradospot framgår det att några av villkoren är betungande i förhållande till en konsument, främst det faktum att de menar att de inte behöver informera om ändringar i villkoren och att du som konsument ska acceptera det rakt av. Om du har förlorat pengar på grund av att användarvillkoren under ditt medlemskap ändrats på ett sådant sätt att det skulle innebära att du skulle behöva betala något till Tradospot hade en åklagare kunnat väcka åtal mot Tradospot [om tillräckliga skäl finns] för otillbörliga villkor, men att ett sådant villkor skulle existera är inte särskilt troligt.Hoppas du fick vägledning i hur du ska ta din fråga vidare. Du får gärna höra av dig till mig om du skulle vilja lägga till ytterligare omständigheter som inte framgick ur din fråga. Du har också valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig på måndag den 7/1 kl 15:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på matilda.hetlesaether@lawline.se så bokar vi en ny tid.Med vänlig hälsning

Är det brottsligt att ta lån i sambos namn?

2018-12-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!A och C är sambo. C kan As bank-id och har använt det för att ta lån på 60 000kr i As namn utan att A vet om det och satt in det på sitt eget konto (Cs konto).De separerar. Nu får A betala. C är sjukskriven och har inga tillgångar.Vad gäller? Är det bedrägeri eller inte? Har det betydelse på vilket konto lånet är insatt på? Kan man polisanmäla.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i brottsbalken (BrB).Det ska först nämnas att sambor fortfarande äger sin egendom, den blir alltså inte automatiskt inte gemensam vid ingående av samboskapet (samma sak gäller för övrigt för äkta makar). Det får alltså inte någon egentlig betydelse på vilket konto lånet är insatt på. Är det brottsligt?Det kan vara brottsligt att ta ett lån i någon annans namn. Det blir framförallt aktuellt med bedrägeri och urkundsförfalskning här. BedrägeriDå C vilselett någon till att ge ett lån till denne, och detta har lett till skada för den som blivit vilseledd och vinning för C är det fråga om bedrägeri (BrB 9 kap. 1 §). Så verkar vara fallet här. Genom att använda A:s bank-id har alltså C vilselett och begått bedrägeri.Eftersom det rör sig om en summa på 60 000 kr blir inte ringa bedrägeri (BrB 9 kap. 2 §) eller grovt bedrägeri aktuellt här (BrB 9 kap. 3 §)UrkundsförfalskningBank-ID är en form av elektronisk ID-handling som är jämförbar med olika fysiska legitimationshandlingar. Genom att C obehörigt använt A:s Bank-ID för att ta lånet i A:s namn har C även begått brottet urkundsförfalskning (BrB 14 kap. 1 §).Slutsats och rådC har med största sannolikhet begått brotten bedrägeri och urkundsförfalskning. Eftersom C har begått dessa brottsliga handlingar så bör A polisanmäla detta. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Vad kan man göra om någon tar lån i annans namn?

2018-12-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Någon har tagit lån och gjort inköp i annans namn.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ta lån i annans namn kan vara brottsligt. I brottsbalken (BrB) finns allmänna bestämmelser om brott. De brott som kan bli aktuella vid lån i annans namn är framförallt bedrägeri och urkundsförfalskning. BedrägeriBedrägeri föreligger i de fall någon avsiktligen vilseleder annan att företa eller underlåta att företa en handling, som innebär skada för den vilseledde och vinning för bedragaren. Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § första stycket BrB). Grovt bedrägeriBedrägeri kan även bedömas som grovt. De omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen huruvida brottet, är grovt är bland annat huruvida gärningen avsett betydande värde (9 kap. 3 § andra stycket BrB).Straffet för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § första stycket BrB).UrkundsförfalskningUrkundsförfalskning är ett led i brottet bedrägeri och föreligger i de fall bedragaren förfalskat annans namn på lånehandlingarna. En förutsättning för att brottet ska vara uppfyllt är att någon obehörigen skrivit annans namn.Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § första stycket BrB). PåföljdI det fall någon har tagit lån i annans namn kan personen möjligen åtalas för "bedrägeri medelst urkundsförfalskning". Båda brotten har fängelse i straffskalan. Detta innebär dock inte att den som begår brotten alltid ådöms fängelsepåföljd, utan domstolen genomför en bedömning, varpå även villkorlig dom (ett vanligt straff för så kallade "förstagångsförbrytare") kan komma ifråga.Jag rekommenderar att den som utsatts upprättar en polisanmälan.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Skyldig till bedrägeri för att man inte kan betala ett skuldebrev?

2018-12-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga ang en ekonomisk tvist. Jag var under en period i en relation med en tjej allt väl så långt. Jag lånade totalt 30000 SEK av henne och på mitt initiativ signerades ett skuldebrev för att säkerställa att jag ville göra rätt för mig. Saker har kört ihop sig och jag har idag en månad efter att sista betalningsdatum inte kunnat betala min skuld. Jag har betalningen på gång och känner mig säker på att jag gjort rätt för mig inom en vecka. Nu har hon hotat mig med polisanmälan för bedrägeri. Det känns ledsamt och onödigt då iaf jag upplever att vi inte haft några större problem med varandra utöver dessa pengar. Utöver detta har jag delgivit henne mycket privat om mig själv som jag sagt i företräde till henne, jag får en uppfattning att hon nu skall sprida den här informationen för att smutskasta min person. Jag har alltid haft för avsikt att betala och det vet hon om. Sedan tidigare har jag via mitt företag ett par ärenden hos kronofogden. Allt jag vill är att leva ett lugnt och bra liv och allt detta bidrar inte till det. Finns det verkligen grund för en bedrägerianmälan bara för att jag är sen med betalningen? Hur ser ni på hennes hot om att sprida privat information som kan skada mig?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan utifrån förutsättningarna i din fråga knappast bli tal om något bedrägeribrott (9 kap 1 § Brottsbalken) (BrB). Detta grundar jag helt enkelt på att du aldrig haft för avsikt att vilseleda den tjej du tidigare varit i relation med. Det vore oerhört konstlat att argumentera för ett bedrägeribrott då du här själv tagit initiativ att underteckna ett skuldebrev. Bara för att du inte kan betala ett beloppet betyder inte det per automatik att du begår brottet bedrägeri. Således kommer din tidigare flickvän inte ha någon framgång med denna anmälan om förutsättningarna är som du skriver i din fråga. Det vore i sammanhanget en annan femma om du skrivit under skuldebrevet med vetskap att du aldrig kommer kunna betala beloppet. Ingenting i din fråga tyder ju dock på detta (du skriver ju tex att du ska ju betala beloppet inom kort). Gällande hennes smutskastning skulle det exempelvis kunna bli aktuellt med ett "klassiskt" förtalsbrott (5 kap 1 § BrB). Din tidigare flickvän skulle också vid en anmälan tänkas göra sig skyldig till brottet falsk alternativt obefogad angivelse (15 kap 6 § BrB). Brottet i fråga består i att ange oskyldig till åtal med uppsåt att denne ska fällas för ett brott. Är det riktigt allvarligt skulle det också kunna bli tal om tex. olaga tvång (4 kap 4 § BrB). Detta är dock begränsat till riktigt graverande fall "hot att lämna menligt meddelande" (dvs. nått som du till varje pris vill hålla hemligt=sexuella förbindelser osv). Dock är det tveksamt om hennes hot skulle nå upp till kravet "otillbörligt" som krävs enligt denna paragraf. Du är ju trots allt skyldig henne pengar i detta sammanhang vilket talar mot att (4 kap 4 § BrB) ska tillämpas.Sammanfattningsvis gäller alltså att du knappast kan bli dömd för bedrägeri. Den tidigare flickvännen, å andra sidan, kan tänkas göra sig skyldig till något av de uppräknande brotten i stycket ovan om hon smutskastar och sprider privat information om dig. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Vad för brott aktualiseras om ens kompis lurar en att beställa saker och försvinner utan möjlighet att kontakta denne?

2019-01-04 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |En kompis jag känt i flera år lurade mig och flera andra till att beställa saker på våra namn och personnummer, hämta ut paketen och ge det till honom. Han bad oss beställa saker och fick oss till att tro att han hade en kompis som skulle betala alla fakturor och avbetalningar till oss. Alltså beställde vi saker på faktura och gav det till honom i tro om att någon skulle betala fakturorna samt att vi skulle få pengar tillbaks. Vilket vi borde ha förstått från början inte kommer hända, så nu har han försvunnit helt och det går inte att kontakta honom. Han har alltså lurat oss och vi har ingen chans att betala det och kommer därför hamna hos kronofogden. Har han gjort något olagligt på något sätt och kan han bli dömd för något?
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min uppfattning av din fråga och de omständigheter du beskriver är att du vill ha svar på om din kompis handlande kan vara brottsligt. Korta svaret på denna fråga är ja, men utredningen om varför hittar du längre ner i mitt svar.Det brott som blir aktuellt i din fråga är bedrägeri (9 kap 1 § brottsbalken). Bedrägeri förövas när gärningspersonen (din kompis):1) vilseleder dig, 2) förmår dig till att göra en handling eller att låta bli att göra handlingen, 3) detta ska innebära en vinning för din kompis och skada för dig.Din kompis har genom att fått dig och alla andra som har beställt saker att tro en viss sak - dvs att han hade någon som kunde betala för fakturorna- som varit osann. Det uppfyller därför rekvisitet för vilseledandet (punkt 1).Detta vilseledandet ska ha bidragit till att du gjort en handling (punkt 2). Din kompis osanna uppgifter om att han kunde ordna med betalningen bidrog till att du (och alla andra) valde att beställa åt honom saker. Även detta rekvisit är uppfyllt.Att beställa saker åt honom ska innebära en vinning för din kompis och en ekonomisk skada för dig (punkt 3). Detta är tydligt då du och alla andra har hamnat hos kronofogden och din kompis fått en massa saker som förmodligen har ett viss ekonomiskt värde.SlutsatsDet du beskriver i din fråga talar väldigt mycket för att brottet bedrägeri har begåtts. Jag rekommenderar dig att du anmäler detta. Alla som blivit lurade av denna person kan förmodligen styrka dina påståenden och att brott har begåtts.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig.Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag när jag blivit utsatt för bedrägeri?

2018-12-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har råkat ut för bedrägeri. Jag betalade in pengar till ett Swedbank konto för ett rum i en lägenhet i Stockholm. Av misstag betalade jag dessutom in två gånger. 16.500:- totalt. Därefter fick jag ett mail "you must cancel transaction" men då hade pengarna redan gått in på deras konto. Jag försökte ringa dem utan svar. De skrev att "my grandfather wallet was stolen, you must cancel transaction" på bruten engelska. Jag gjorde en polisanmälan samt reklamation hos min bank, men pengarna har ju förts över så jag kunde inte få tillbaka dem. Nu har jag varken bostad i Stockholm, inte hört något mer av dem. Det jag har är ett fotografi på ett signerat kontrakt emellan oss på mailen. (De mailade ett kontrakt, jag skrev ut, skrev på, fotade, mailade tillbaka, de skrev ut, skrev på, fotade, mailade tillbaka). Namnet de uppger sig heta är XX vilket jag antar är påhittat. Adressen gällde X, Stockholm. Det jag har är deras Swedbankkonto nr. X. Hur kan jag gå vidare med detta? Supertacksam för Er hjälp.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt vad du beskriver verkar du ha blivit utsatt för bedrägeri, precis som du skriver. Du har redan gjort det du bör göra; du har gjort en polisanmälan. Jag utgår från att du i samband med polisanmälan överlämnat samma uppgifter som du skrivit om i din fråga.Det är nu polisen som kommer att utreda brottet och om det finns bevis mot vederbörande kommer det att väckas åtal. Tyvärr kan du inte göra mycket mer än vad du gjort, framförallt när du inte vet vem som lurat dig. Du har numret till ett bankkonto, vilket tyvärr inte hjälper dig personligen; banken kommer inte att berätta vem som är kontohavare till dig, pga sekretess. Däremot kommer de att meddela polisen om de begär det i samband med förundersökningen.Tyvärr kan jag inte ge dig ett bättre svar än enligt ovan; du har gjort vad du kan och nu är det ett polisärende som ska utredas.Lycka till!Vänligen,

Vad får straff kan en personlig assistent som olovligen tagit ut pengar från en brukare få?

2018-12-15 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hon jobbar som personlig assistans och har tagit ut 15.000kr från en brukare sammanlagt under flera utdrag i ca 2 månader. Hon har aldrig blivit dömd för något annat.Jag undrar då vad för straff hon kan tänkas få.
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bedrägeri Att i egenskap av assistent eller vårdare ta ut pengar från en brukares konto till sig själv är inte ett helt ovanligt fall och brukar bedömas som bedrägeri. Bedrägeri är att genom vilseledande förmå någon annan till en handling som medför vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Den högsta påföljden man kan få för bedrägeri är fängelse i två år. (9 kap. 1 § Brottsbalken (Brb) ).Hur straff räknas utNär ett straff för en viss gärning ska räknas ut kan man förenklat säga att det görs i två steg. Först bedöms vilket värde en gärningsmans brott har, ett värde som exempelvis kan bestämmas i antal månader i fängelse. Sedan bedöms vilken påföljd som bör användas, exempelvis fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom och/eller böter. Att en gärning bedöms motsvara ett antal månader i fängelse är inte det samma som att personen faktiskt döms till att sitta i fängelse. Det krävs ofta ganska mycket för att en person faktiskt ska dömas till fängelse.Värdet för brottet bör vara någonstans kring en månads fängelseI bedömningen av värdet av gärningsmannens brott tar man hänsyn till olika så kallade "försvårande omständigheter" och "förmildrande omständigheter". En försvårande omständighet skulle i detta fall kunna vara att en personlig assistent utnyttjat sin ställning som assistent för att begå sitt brott. Förmildrande omständigheter skulle i detta fall kunna vara att det rör sig om relativt små summor och att en personlig assistent som döms för bedrägeri i sitt arbete troligtvis kommer bli av med sitt arbete. (29 kap. 1 § - 6 § Brb). Jag hittar ett liknande fall som detta då brottets värde bedömts vara en månads fängelse. För förstagångsförbrytare är den vanligaste påföljden villkorlig domTrots att ett brotts värde motsvarar en månads fängelse betyder som sagt inte detta att personen faktiskt får fängelse. För att döma ut påföljden fängelse krävs att det är särskilt försvårande brottslighet, fängelsestraff upp mot ett år eller att personen tidigare är dömd för liknande brottslighet. (30 kap. 4 § Brb). Det finns fall där liknande gärningar inneburit att den tilltalade faktiskt fick sitta i fängelse men då har den tilltalade nyligen varit dömd för liknande brottslighet. När det är fråga om ett relativt lågt straff, som en månads fängelse anses vara, och det är första gången personen gör sig skyldig till brott är det osannolikt att personen faktiskt döms till att sitta i fängelse. Det vanliga är istället att personen döms till villkorlig dom och böter. Min bedömning i detta fall Min bedömning är att straffet för en gärning som denna skulle bli villkorlig dom och dagsböter. I ett fall där en vårdare tog ut pengar från sin brukare till ett värde av 10,000 kr dömdes personen till villkorlig dom och 40 dagsböter. Ett liknande straff är därför troligt i detta fall. Det är även troligt att den som döms får betala tillbaka pengarna den tagit. Notera dock att detta enbart är en uppskattning av hur liknande fall bedömts av domstolar. Det går aldrig att på förhand säga exakt hur en domstol kommer bedöma en viss gärning, det kan både bli lägre eller högre straff beroende på konkreta omständigheter i fallet och hur domstolen ser på dessa. Uträkningen i detta svar är bara en uppskattning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskriptionstid för rån relativt häleri

2018-12-11 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag skriver ungdomsromaner/deckare och håller just nu på med en historia om ett grovt rån som begicks för mer än tjugo år sedan. Själva rånet är alltså preskriberat. Finns det något annat som gärningsmännen kan åtalas för? Till exempel att de fortfarande förfogar över bytet?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Preskriptionstider regleras i 35 kap. 1 § BrB och räknas enligt 35 kap. 4 § BrB från den dag brottet begicks/fullbordades. I ditt fall är enligt min uppfattning den mest aktuella straffbestämmelsen häleri. Häleriet kan begås efter rånet genom att den brottsligt skaffade egendomen exempelvis säljs då detta aktualiserar 2 och 3 punkterna i bestämmelsen. Preskriptionstiden för häleri respektive grovt häleri är fem respektive tio år. I princip skulle alltså enligt min uppfattning ett rån kunna ske och preskriberas utan att detta utgör ett hinder för att den som senare befattar sig med stöldgodset kan göra sig skyldig till häleri och dömas för detta eftersom det rör två separata gärningar. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning