Kan man få fängelse för förberedelse till misshandel?

2019-12-04 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall man kan få fängelse för "förberedelse till misshandel", en polis som jobbar inom grova brott har skickat brev angående förhör, jag är 19 år och har ett väldigt stabilt liv i nuläget, pluggar, bor i egen stödlägenhet, tror du de kommer ta hänsyn till dessa saker? Brottet de påstår att jag begått var för 3-4 månader sedan. Skulle du säga att detta brott är fängelseklassat?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda Brottsbalken(BrB). Jag antar att det är fråga om misshandel av normalgraden. Kan man få fängelse för förberedelse till misshandel?Det är möjligt att få fängelse för förberedelse till misshandel. Brottet är nämligen straffbelagt redan på förberedelsestadiet(BrB 3:5, 3:11 och 23:2). Det högsta straffet du kan få, är detsamma som för det vanliga brottet, vilket vid misshandel av normalgraden är straffet fängelse i högst två år(BrB 3:5). Du kan dock även få lägre straff.Om du får fängelse eller inte beror på flera faktorerDet är alltså ett straff som kan leda till fängelse, men det betyder inte att så kommer ske. Jag känner inte till omständigheterna i ditt fall och kan därför endast nämna det som domstolen tar hänsyn till vid sin bedömning. Vid bedömningen av straffvärdet tar domstolen hänsyn till en mängd förmildrande och försvårande omständigheter(BrB 29:1, BrB 29:2). Ett exempel på en försvårande omständighet är om den tilltalade visat stor hänsynslöshet. Som förmildrande omständigheter nämns exempelvis att brottet föranletts av en provokation.När domstolen ska välja om straffet ska leda till fängelse får de ta hänsyn till straffvärdet, brottets art samt om gärningsmannen tidigare begått brott(BrB 30:4). Misshandel som inte är ringa är ett artbrott och presumtionen är att straffet blir fängelse. Misshandel är ett artbrott som vanligen leder till fängelse, men blir troligen villkorlig domEftersom misshandel är ett artbrott så är det troligt att domen blir fängelse. De ska vid påföljdens längd beakta att du är under tjugoett och vanligen brukar man som 19-åring få straffet nedsatt med 1/3. Att du döms till fängelse innebär inte att du faktiskt får sitta på en anstalt. Jag tror det är mer troligt att du får en villkorlig dom. Domstolen kommer ta hänsyn till de faktorer du nämnt om att du har ett ordnat liv när de gör sin bedömning om risken att du återfaller i brottslighet. Men som sagt så känner jag inte till alla omständigheter i ditt fall och utfallet kan bli ett annat.Vänligen,

Jag undrar vart gränsen mellan grov misshandel och försök till mord går?

2019-11-27 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag och min familj har varit offer för grov misshandel. Jag undrar vart gränsen mellan grov misshandel och försök till mord går.
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten i skillnaden mellan grov misshandel och försök till mord beror på uppsåtet. Den som berövar annan livet ska dömas för mord, enligt 3:1 brottsbalken. Det framgår av lagkommentaren till 3:1 att uppsåt till mord krävs. Om uppsåt för mord funnits men tillfälliga omständigheter gjort att brottet inte fullbordats ska personen dömas för försök till mord, enligt 23:1 brottsbalken. Domstolen gör en bedömningen om uppsåt föreligger efter vad som har bevisats.Den som tillfogar annan kroppsskada ska dömas till misshandel, enligt 3:5 brottsbalken. Om brottet anses som grovt ska personen dömas till grov misshandel, enligt 3:6 brottsbalken. Vid misshandel ska uppsåt för kroppsskada föreligga. Vid mordförsök ligger inte grovheten i centrum, utan istället själva uppsåtet. Därför kan skadorna vid en grov misshandel vara mer livshotande än vid mordförsök. Åklagare brukar yrka på mordförsök i första hand, men det är inte alltid så lätt att bevisa uppsåt för mord. Därför brukar åklagaren yrka på grov misshandel i andra hand, då uppsåt för kroppsskada (fysiska skador) är lättare att bevisa än uppsåtet försök till mord. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen

Misshandel - ringa, normalgraden eller grov?

2019-11-17 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har blivit slagen i ansiktet ögat så det blev svullet och blått nu har jag fått en skada som tar jätte lång tid på sig att läka är det ringa misshandel eller grov
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om misshandel finns i Brottsbalken (BrB) 3:e kapitlet. MisshandelBrottet misshandel regleras i 3 kapitlet 5 § BrB. För detta krävs bl a att någon tillfogar annan person kroppskada, sjukdom eller smärta. Du har blivit slagen i ansiktet av en annan person och slaget har orsakat svullnad och skada på ögat. Det är således inte fråga om ringa misshandel, då sådan förutsätter att några skador inte direkt orsakats samt att smärtan är snabbt övergående (3 kapitlet 5 § BrB).Mot bakgrund av att slaget var mot ögat och att detta orsakat en skada som tar väldigt lång tid att läka är frågan om misshandeln kan vara att anse som grov. Grov misshandelFör att något ska anses vara grov misshandel i anledning av svår kroppsskada, krävs att skadan är av allvarligare art, såsom att tappa talförmåga, syn, hörsel eller liknande (3 kapitlet 6 § BrB). Om skadan på ögat är så pass allvarlig att du förlorar synförmågan under en längre tid, kan misshandeln vara att anse som grov. Det beror alltså av faktorer som vilken typ av skada det handlar om, samt hur länge den består. Enligt min bedömning låter detta som misshandel av normalgraden, men misshandeln kan beroende på vilken typ av skada som det rör sig om – lika väl vara att anse som grov.Vänliga hälsningar,

Misshandel och förundersökning

2019-10-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej har erkänt misshandel 2 örfilar med öppen med öppen hand mot min sambo Vad ger det för straff ?Hur lång tid tar en förundersökning kan det bli strafföreläggande av detta ? Då jag erkände brottet
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras i Brottsbalken (BrB).Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap 5 § BrB). En tumregel är att misshandeln är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus. Att slå någon med öppen handflata brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa till skillnad från slag med knuten näve vilket är att bedöma som misshandel av normalgraden. Så som du förklarar händelsen så låter det som att du skulle kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader i enlighet med ovanstående. En förundersökning kan hålla på i princip fram tills dess att brottet är preskriberat vilket i ditt fall skulle vara två år (35 kap 1 § BrB).Ibland så kan åklagaren välja att meddela ett strafföreläggande. Detta innebär att en rättegång inte behöver göras. För detta krävs att den misstänkte erkänner brottet och att brottets påföljd är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det måste också vara uppenbart att det är böter och/eller strafföreläggande en domstol skulle ha dömt ut om åklagaren skulle ha tagit saken till rättegång (48 kap. 4 § rättegångsbalken). Eftersom brottet du erkänt till inte är begränsat till böter och/eller villkorlig dom så är strafföreläggande inte aktuellt.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Kört på någon och smitning.

2019-12-02 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Om jag med avsikt kör på en annan människa med bil och smiter från platsen,vad kan det bli för straff?
Mahdi Sadegh |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utredning – personen i fråga dörOm du kör på en annan människa med avsikt och denna går bort, kan du dömas till vållande till annans död, mord eller dråp. Relevant lagrum blir i sådant fall Brottsbalken.Skillnaden mellan brotten mord (3 kap. 1 § BrB), dråp (3 kap. 2 § BrB) och vållande till annans död (3 kap. 7 § BrB) är att dom två förstnämnda är så kallade uppsåtsbrott medan vållandebrottet anses ha begåtts i egenskap av oaktsamhet. Trafikförordningen och individens skyldigheterI trafikförordningen anges vilka skyldigheter du som trafikant har om du "med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka". Uttrycket "haft del i trafikolycka" är tillämpligt på alla inblandade, främst den förare som med sitt fordon kört på ett annat fordon och det påkörda fordonets förare. Men också en gångtrafikant kan genom att uppträda ovarsamt orsaka en kollision eller påkörning. Likaså kan den som cyklar eller leder en cykel komma för nära och skada ett parkerat fordon. (2 kap 8 § trafikförordningen)Om du som trafikant har haft del i en trafikolycka är du i första hand skyldig att stanna kvar på platsen och så gott du kan hjälpa eventuellt skadade personer. Du skall inte annat än i nödfall flytta en skadad. Bara om det finns risk för brand, explosion eller påkörning eller om den skadade på annat sätt är utsatt för livshotande fara bör du flytta en skadad person. Transport till sjukhus bör ske i ambulans.När du haft del i en trafikolycka skall du också "medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder". Det innefattar bl a att varna andra fordonsförare, och att i övrigt försöka trygga trafiksäkerheten på platsen.Har du – med eller utan egen skuld – blivit inblandad i en trafikolycka måste du också på uppmaning av annan person som haft del i olyckan eller vars egendom skadats lämna uppgifter om ditt namn och adress samt upplysningar om händelsen. När egendom skadats och det inte finns någon som kan ta emot uppgifterna eller upplysningarna skall du så snart som möjligt underrätta ägaren eller polisen.Om en person genom olyckan har fått mer än obetydliga skador skall du snarast underrätta polisen.SmitningOm en vägtrafikant avlägsnar sig från platsen för en trafikolycka som han haft del i utan att ha fullgjort de skyldigheter som ålegat honom, kan han dömas enligt trafikbrottslagen för det brott som i dagligt tal kallas "smitning". Detta gäller alla vägtrafikanter, även gående. (5 § trafikbrottslagen)För den som kör ett motordrivet fordon gäller bestämmelsen även om trafikolyckan har inträffat på annan plats än på väg, t ex i terräng eller i ett parkeringshus.Gäller det t ex en parkeringsskada kan uppgiftsskyldigheten fullgöras genom att du sätter ett meddelande på det skadade fordonet med ditt namn, adress och telefonnummer. Parkeringsskador hör till de vanligaste smitningsfallen.StraffenStraffet som troligen kommer följa av ovanstående begånget brott är fängelse.Med vänliga hälsningar,

Vad är det som avgör om ett mord har begåtts?

2019-11-26 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Vad är problemformuleringen kring mord?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har lite svårt att avgöra vad du menar med "problemformuleringen". Jag uppfattar din fråga som en fråga om vad som gör en gärning till ett mord. Inom juridiken skulle man fråga vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att mord ska anses ha begåtts.Paragrafen om mord finns i Brottsbalkens 3 kap. 1 §. För att en gärning ska betraktas som mord krävs att den utförs:1. mot en annan person 2. och att personen ifråga dörUtöver detta krävs att gärningsmannen måste ha för avsikt att dennes handlingar kommer att leda till att personen dör. Däri ligger ett "problem" som återfinns i hela straffrätten, nämligen att det är svårt att bevisa att någon faktiskt hade en sådan avsikt. Jag hoppas att detta gav lite klarhet, om det inte var detta svar du letade efter får du gärna återkomma!Med vänliga hälsningar,

Hur ska jag förhålla mig i förhöret?

2019-11-07 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har blivit kallad till förhör hos polisen och fått reda på att det handlar om fara för annan - jag har ingen aning om vad det kan handla om, har ingen försvarare med mig och tycker det känns allmänt olustigt. Hur ska jag förhålla mig i förhöret?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till advokat som närvarar vid ett polisförhör är inte en absolut rättigheter i Sverige, i det fall personen i fråga inte själv är misstänkt för brottet som utreds. Om situationen istället är som sådan du är föremål för själva utredningen har du rätt till advokat när du ses vara skäligen misstänkt för brottet, 21:3a RB. Detta blir du när du delgivits misstanke om brottet, när du underrättats av åklagaren om detta. Om brottet är föreskrivit med med än 6 månaders fängelse ska du förordnat försvarare om du begär det. Brottet framkallande av fara för annan är föreskrivet böter eller fängelse i högst två år, BrB 3:9 varför du har denna rätt om du är skäligen misstänkt för detta brott.Jag förstår att det känns olustigt, och utifrån det lilla jag kan läsa mig till i din fråga kan jag tyvärr inte besvara den öppna frågan kring hur du ska förhålla dig till förhöret, eftersom det är vad en försvarare ska rådde dig. Jag kan dock skicka med dig att om du är/blir skäligen misstänkt för brott som den aktuella utredningen avser så ska du delges detta. I ett sådant skede råder jag dig starkt att begära försvarare för att tillgodose dig denna rätt. Jag önskar dig lycka till och hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadestånd på grund av misshandel som skedde för 10 år sedan?

2019-10-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som blivit utsatt för misshandel, de här hände för 9-10 år sedan när hon gick i grundskolan. Misshandeln anmäldes inte utan det här är något hon bara försökt förtränga under åren. Misshandeln gav dock påföljder såsom problem med strupen som fått hårda sparkar emot sig, samt problem med fruktansvärd värk i revben med mera. Det här är ingenting hon kollat upp förrän nu (ca. 9-10 år senare). Nu har hon precis gjort sitt första läkarbesök & ska inom kort röntgas & förhoppningsvis få svar på vad som är fel. Till min fråga: Kan hon göra någonting åt det här såhär långt i efterhand? Går det att få ut någon form av ersättning för hennes skador? Eller är det omöjligt eftersom att misshandeln aldrig anmäldes? OM det inte går, går det på något vis att anmäla i efterhand och ta det därifrån? Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligtvis kan man som brottsoffer få domstolen att förpliktiga gärningsmannen att betala ut skadestånd. Detta kan göras i samband med att åklagare driver målet. När det kommer till misshandel föreligger en preskriptionstid på högst 15 år. Då ska det däremot vara fråga om en synnerligen grov misshandel. För grov misshandel gäller en preskriptionstid om 10 år och fem år vid misshandel av normalgraden (se 35 kap. 1 § och 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB) ). Jag kan inte här avgöra vilken typ av misshandel din vän utsattes för men för att en misshandel ska vara grov krävs det antingen att misshandels var livsfarlig eller att brottsoffret tillfogats svår kroppsskada eller att gärningsmannen på annat sätt visat särskild råhet och hänsynslöshet (3 kap. 6 § BrB). För att misshandeln ska anses vara synnerligen grov krävs att den grova misshandeln också lämnade bestående kroppsskador eller om gärningen orsakat synnerligt lidande eller att gärningsmannen annars visat synnerlig hänsynslöshet. Här ska det alltså vara fråga om särskilt utsatta eller hänsynslösa situationer.Såvida inte det var fråga om en synnerligen grov misshandel, vilket det sällan är fråga om, har sannolikt gärningen preskriberats vid det här laget. Var det en grov misshandel och det ännu inte gått 10 år finns det ju fortfarande möjlighet för åklagare att åtala. I sådana fall borde gärningen anmälas till polisen. SkadeståndVid sidan om brottspreskriptionen finns en civilrättslig preskriptionstid för ex. skadeståndsanspråk. Denna preskriptionstid är 10 år (2 § preskriptionslagen). För er innebär det att även om det var fråga om en misshandel som är preskriberad nu (ex. om det var misshandel av normalgraden) kan gärningsmannen stämmas civilrättsligt och förpliktigas av domstol att betala skadestånd om det ännu inte gått fullt 10 år. Gärningsmannen kan däremot inte dömas för ett brott i ett civilrättsligt mål. Här blir det alltså upp till er att undersöka om det har gått mer än 10 år från det att misshandeln ägde rum. En skadeståndstalan skulle grundas på 2 kap 1. § skadeståndslagen. Det krävs då att styrka att gärningsmannen haft uppsåt eller genom vårdslöshet orsakat skadorna (uppsåt är det ju fråga om här eftersom en misshandel har skett). Beviskravet i civilrättsliga mål är "styrk" vilket är lägre än i brottsmål där beviskravet är "utom rimligt tvivel". Det medför att det krävs mindre bevisning för att vinna en civilprocess än en straffprocess. Däremot måste det ju beaktas att misshandeln ägde rum för 9-10 år sedan och att möjligheten att föra bevisning säkerligen är begränsad. Det hindrar ju dock inte din kompis från att stämma gärningsmannen, förutsatt att inte skadeståndsanspråket har preskriberats. Istället för skadestånd kan det vara så att vissa försäkringar skulle kunna medföra möjlighet till ersättning för skadorna. Jag kan inte närmare undersöka vilka möjligheter som finns här eftersom jag inte vet vilket försäkringsbolag din vän har eller vilka villkor som gäller men om ni inte redan gjort det kan ni höra av er till försäkringsbolaget för att se om det finns någon möjlighet till ersättning. SlutsatsHuruvida det finns möjlighet till upprättelse genom en brottsprocess står och faller helt med vilken typ av misshandel det var fråga om. En grov misshandel preskriberas efter 10 år och en synnerligen grov efter 15 år. Om ni tror att det åtminstone kan ha varit fråga om en grov misshandel och inte mer än 10 år har gått så tycker jag att ni ska anmäla brottet till polisen. Ett civilrättsligt skadeståndsanspråk preskriberas efter 10 år varpå detta kan vara ett alternativ (såvida inte preskription har skett). Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp även om jag inte kunde ge något definitivt svar. Med vänliga hälsningar,