Misshandel samt påföljd

2019-10-09 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min fråga är kanske lite konstig men jag och några klasskamrater pratade om brott som skulle kunna begås på arbetsplatsen. Vi spånade vidare och vi kom upp med ett lite udda scenario. Tänk att det skulle bli bråk på en arbetsplats och en av de två inblandade skulle använda sin kniv för att skära av den andras finger vilka straff skulle han stå inför och hur lång tid skulle han få sitta av?
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns två brott som skulle kunna vara aktuella, i första hand misshandel och eventuellt även brott mot knivlagen. Misshandel Tillämpliga bestämmelser finns i brottsbalken (BrB). Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel till fängelse i högst två år. (3 kap. 5 § BrB) Om brottet är att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt tittar man särskilt på bland annat om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada. (3 kap. 6§ BrB) Den situationen du beskriver hamnar inom definitionen för misshandel. Bedömningen görs i varje enskilt fall, men med tanke på hur allvarlig skadan är då ett finger blir avskuret, kan det röra sig om grov misshandel. Brott mot knivlagen Tillämpliga bestämmelser finns i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) Knivar och andra stick- och skärvapen som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. (1§ knivlagen) Detta gäller dock inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. (1§ 2 st. knivlagen) Detta innebär att en kniv som är ägnad att användas vid till exempel en misshandel inte får innehas på allmän plats. Undantag finns, till exempel då personen ifråga behöver kniven i sitt arbete, exempelvis en hantverkare. Om brott mot knivlagen är aktuellt i detta fallet, beror helt och håller på omständigheterna på en mer detaljerad nivå, till exempel vilken sorts arbetsplats det rör sig om, vilken sorts kniv det var och varför personen ifråga hade den. SammanfattningsvisPersonen ifråga gör sig skyldig till misshandel. Det är inte osannolikt att det rör sig om grov misshandel, för vilket påföljden är fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Det kan även röra sig om brott mot knivlagen, beroende på vad det var för sorts kniv, varför personen hade kniven med mera.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bedömning av brottets svårhet vid stöldbrott/misshandelsbrott

2019-09-23 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Som studerande inom privat juridik har jag en fråga angående stöld.1. Om en person låt oss säga en person som brutit sig in i huset där hen tar id-handlingar som pass och id-kort bor det klassas som ringa stöld eller stöld av idenitetshandlingar inom brottsbalken? 2. Om en person slår en annan person som i början slår tillbaka men är personen som slår ser att den som i början försvarar sig inte har en chans men fortsätter att slå bör det dömmas till misshandel? Om det döms till misshandel bör det dömmas till grov eller ringa misshandel då slagen kommer från personen själv utan användning av vapen?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågorna besvaras med regler som finns i brottsbalken (BrB).Fråga 1 Vilken typ av brott rör det sig om? Den gärning du beskriver är ett stöldbrott. Genom inbrott har gärningsmannen olovligen tagit en annan persons ID-handlingar, se BrB 8:1-4.Vilken grad av stöld rör det sig om?Att gärningen har begåtts genom inbrott talar för att stölden ska anses vara grov, se BrB 8:4 st. 2. Detta gäller särskilt ifall brottet har begåtts i offrets bostad. Möjligen talar även det faktum att just identitetshandlingar har blivit stulna för att brottet ska bedömas som grovt. En förlust av ID-handlingar torde innebära att betydande olägenheter uppstår för offret när denne inte kan använda sitt pass och sitt ID-kort. Visst stöd för detta finns i rättsfallet NJA 1979 s. 153. BedömningMin bedömning är att omständigheterna som du beskriver talar för att brottet bör anses vara grov stöld. Brottet har begåtts genom inbrott och viktiga ID-handlingar har stulits. Fråga 2Tolkning av gärningenJag tolkar din beskrivning av situationen på följande sätt. Person A slår person B. Person B slår inledningsvis tillbaka men är chanslös mot person A. Trots detta fortsätter person A att slå person B. Vilken typ av brott rör det sig om?Det är inte lagligt att angripa en annan person med slag. Den gärning du beskriver är ett misshandelsbrott. Person A har genom slag tillfogat person B kroppsskada och/eller smärta, se BrB 3:5. Att person B slår tillbaka är en helt laglig form av nödvärn - person B kan därför inte anses ha begått något brott utan har enbart försvarat sig mot person A:s angrepp, se BrB 24:1.Vilken grad av misshandel rör det sig om?Ringa misshandel föreligger endast vid mindre allvarliga former av våld. Ett exempel på ringa misshandel är om A utdelar ett slag med öppen hand (örfil) mot B som drabbas av övergående smärta och lättare rodnad på huden. I det fall du beskriver pågår misshandeln under viss tid och våldet är dessutom för omfattande för att gärningen ska kunna bedömas som ringa misshandel. Brottet är därför inte ringa misshandel. Lagstöd för detta finns i BrB 3:5. Se även följande rättsfall: NJA 2009 s. 776, NJA 2003 s. 537. Grov misshandel föreligger exempelvis när det förekommer mycket allvarligt, eller rent av livsfarligt våld, inte sällan utövat med någon form av tillhygge såsom yxa, stickvapen, järnrör, skjutvapen eller liknande objekt. Vidare anses en misshandel vara grov när offret tillfogas allvarliga kroppsskador såsom förlust av syn, hörsel, talförmåga eller en liknande permanent försämring av en kroppsfunktion. Andra omständigheter som talar för att en misshandel ska bedömas som grov är om gärningsmannen angriper någon som saknar förmåga att försvara sig själv, om överfallet är oprovocerat, sker på öppen gata eller riktas mot en anhörig till gärningsmannen.Lagstöd för detta finns i BrB 3:6. Se även följande rättsfall: NJA 1992 s. 324, NJA 2000 s. 278, NJA 1983 s. 500, NJA 1975 s. 642. NJA 2007 s. 636. I sådana fall då våldet varken är mindre allvarligt eller förknippat med omständigheter som talar för att gärningen är grov, så får brottet anses vara av normalgraden. BedömningMin bedömning är därför att brottet åtminstone ska anses vara av normalgraden. Det finns dock goda förutsättningar för att argumentera för att brottet ska anses vara grov misshandel. Exempelvis framgår det att person B inte har förmåga att försvara sig själv. Vidare fortsätter A att slå B, även efter att A märker att B inte längre kan försvara sig. Det framgår inte exakt om angreppet är oprovocerat - men om så är fallet så talar även detta för att misshandeln bör anses vara grov. För att kunna avgöra om misshandeln är grov eller inte bör även offrets skador beaktas - dessa framgår emellertid inte i frågan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om man är skäligen misstänkt?

2019-09-19 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har blivit anmäld för misshandel, "Skäligen misstänkt" Vad ska jag göra? Jag har inte ens varit på plats där en misshandel pågått. Har gått över 1år nu o polisen säger bara samma sak varje gång man ringer dom.. Att dom inte får prata om utredningen osv. Fick ett papper hem där det står att jag har "Blivit utpekad deltagit i misshandeln.. Så vad ska man göra?? Mest bekymmrad över mina jaktvapen som varit borta i över 1år nu.. Jakten e ju min hobby.
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Beklagar din situation. Jag kommer i mitt svar berätta mer om vad det innebär att vara skäligen misstänkt och ge tips på vad du kan göra.Fyra olika misstankegraderOm en person blir misstänkt för ett brott innebär det att polisen har olika anledningar att tro att man är skyldig. I Sverige finns fyra misstankegrader: 1) kan misstänkas, 2) skäligen misstänkt, 3) på sannolika skäl misstänkt och 4) tillräckliga skäl för åtal. Misstankegraderna har betydelse för till exempel vilka tvångsmedel som får användas mot den misstänkte personen.Vilken misstankegrad polisen har om någon beror på hur stor bevisning som finns. För att kunna rikta en viss misstankegrad mot en person finns ett s k beviskrav som måste uppnås. Du skriver att du är skäligen misstänkt för en misshandel - jag kommer berätta mer om vad det innebär nedan. Att vara skäligen misstänktFör att en person ska bli skäligen misstänkt måste det finnas konkreta och objektiva omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte har begått brottet i fråga. Vid denna misstankegrad finns flera olika tvångsmedel som kan bli aktuella. Med tvångsmedel menas åtgärder som en myndighet kan använda mot en person som inskränker dennes fri- och rättigheter. Ett sådant tvångsmedel som kan bli aktuellt är kvarstad (vilket verkar ha skett i ditt fall), det innebär att man fråntar personen rätten att förfoga över en viss del av sin egendom. Hur länge pågår en förundersökning?Hur länge en förundersökning pågår varierar. Den kan pågå tills åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att en domstol ska kunna döma någon misstänkt. Om man inte får fram tillräcklig bevisning kan den läggas ner och något åtal väcks inte. Rätt till informationSom skäligen misstänkt har du rätt att få ta del av misstankarna fortlöpande - dels vad du är misstänkt för och varför. Om du har en advokat kan denne göra en utredning på egen hand som kan bevisa att du är oskyldig. Vad du kan göraSom misstänkt kan man underlätta förundersökningen genom att samarbeta med polisen. Man måste inte göra det, men det kan hjälpa polisen att komma fram till att man är oskyldig.Anlita en duktig advokatDu har rätt till en offentlig försvarare, jfr 21 kap. 3 a § Rättegångsbalken (RB). Min rekommendation till dig är att så snabbt som möjligt anlita en duktig advokat som kan hjälpa dig att ta fram fakta som visar att du är oskyldig. Har man en duktig advokat kan det innebära skillnaden mellan att bli dömd eller att bli frisläppt helt och hållet. Advokaten arbetar för att bevisa att du inte har gjort det som du misstänks för. Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga. Vänliga hälsningar,

Straffskalan vid medhjälp till mord

2019-08-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min bror har suttit häktad för medhjälp till mord sedan den 8:e juli. Han kommer sitta fortsatt häktad fram till den 22 augusti. Han har fulla restruktioner och får därför inte ha kontakt med någon förutom sin advokat. Jag börjar bli så nervös.. och mår dåligt över att inte veta vad som händer. Allt tyder på att han är skyldig. hur långt straff är vanligast att man får för detta brott?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag klargöra för dig att det är svårt att säga vad straffet kan bli i det enskilda fallet eftersom domstolen gör en specifik bedömning utifrån omständigheterna i varje fall. Därmed blir svaret allmänt hållet.Det aktuella brottet, mord, regleras i brottsbalken (BrB). Straffskalan för mord ligger mellan lägst 10 år och högst 18 år eller livstid om omständigheterna är försvårande, 3 kap. 1 § BrB. Enligt 23 kap. 4 § BrB, ska inte endast den som utfört en gärning ådömas ansvar, utan även annan som främjat den, det vill säga även en medverkande ska hållas ansvarig (medhjälp är en form av medverkan). Dock bedöms varje medverkande utefter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last.Då inga specifika omständigheter kring brottet framgår av din fråga kan jag inte ge ett mer specifikt svar än ovan. Dessutom framgår det inte av din fråga hur gammal din bror är. Åldern är av betydelse då en gärningsman under 21 år kan få straffrabatt, i vardagligt tal benämns det som ungdomsrabatt. Straffrabatten är en strafflindring, det vill säga den som döms för ett brott får sitt straff minskat.Slutligen vill jag säga att jag förstår att du befinner dig i en jobbig situation. Vad som kan vara värt att nämna är att det krävs en hel del för att kunna fälla en person, det ska vara ställt utom rimlig tvivel och det är åklagaren som har bevisbördan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att allting löser sig, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm?

2019-09-23 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. För några dagar sedan träffade jag på min granne då jag precis kommit springande över en gräsmatta på vår gård då jag hade bråttom till bussen. I försök att runda honom för att springa vidare mot bussen greppade han hårt tag om min arm och höll fast mig medans han började skrika om att jag inte ska springa på gräsmattan. Tillslut lyckades jag rycka mig loss och sprang sedan vidare mot min buss. Denna händelse gjorde mig upprörd då jag kände mig både skakad och kränkt av min grannes konfrontation. Jag undrar om det finns någon juridisk åtgärd för att jag ska slippa oroa mig för att en likande situation ska uppstå, då jag nu mera skräms av att behöva gå förbi hans hus eller stöta på honom. Går det t.ex. att anmäla, och på vilka grunder i sånna fall? Tack på förhand för svar.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken.Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm? Det är inte tillåtet att hårt greppa tag om någons arm. Vilket brott som kan bli aktuellt är beroende på omständigheterna och hur "hårt" greppet var. Om det rör sig om ett väldigt hårt grepp som orsakat dig märken, eller skada som varat en längre period kan det röra sig om brottet misshandel(BrB 3:6). Annars kan brottet ofredande(BrB 4:7) bli aktuellt. Mitt rådMitt råd är att du ska polisanmäla händelsen. Även om det inte skulle leda till en fällande dom är det bra att du har dokumenterat händelsen ifall grannen skulle begå fler övergrepp mot dig i framtiden. T.ex. så kan flera fall av ofredande tillsammans bli det grövre brottet olaga förföljelse(BrB 4:4b).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Påföljd vid misshandel

2019-09-22 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min 10 åriga son blev nyligen utsatt för misshandel av en 75 årig kvinna. Hon slog honom med full kraft med öppen handflata i ansiktet i affären då han råkat haft ner ett kakpaket. Polis tillkallades och svullnad och rodnad av en hand dokumenterades med foto och kvinnans uppgifter togs. Min som har dessutom flera funktionsnedsättningar bla autism och har påverkats mycket av detta. Vi har nu blivit kallade till tingsrätten och det står att åklagare anser att det finns tillräckligt för en fällande dom. Vi undrar vad kan domen tänkas bli för en kvinna i den åldern som slagit ett barn med uppsåt. Mvh Caroline
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämpliga bestämmelser finns i brottsbalken (BrB). Om inget annat anges, krävs uppsåt för att en handling ska kunna ses som ett brott. (1 kap. 2§ BrB) Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter denne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms istället till böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5§ BrB) Bedömningen görs utifrån de mer specifika förutsättningarna i det enskilda fallet. Utifrån din fråga är det högst troligt att kvinnan ifråga gjort sig skyldig till misshandel av någon grad. Det finns både förmildrande och försvårande omständigheter att ta hänsyn till, men utifrån informationen i frågan är det mest troligt att det rör sig om ringa misshandel. Detta då två faktorer man brukar titta på i bedömningen av allvarlighetsgraden är om slaget skedde med öppen eller knuten hand samt om man behövt uppsöka sjukhus. Sammanfattningsvis går det inte att avgöra utfallet med säkerhet i förväg och många omständigheter kan spela in. Utifrån din beskrivning är det mest troligt att kvinnan ifråga gjort sig skyldig till ringa misshandel. Påföljden för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Om det istället rör sig om misshandel av normalgraden är påföljden fängelse i högst två år. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid framkallande för fara för annan

2019-09-01 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, fastnade i dörren i t- banan o tåget rullade iväg, med min kropp hängande i dörren. Det inträffade april 2019. Vill anmäla t-baneföraren, som försummat att kontrollera att perrongsidan var fri och ändå kör iväg, för brott enl 3 kap 9 § BrB. Jag klarade mig som tur var med mindre blessyrer. Vad är preskriptionstiden för brottet?Vill begära kränkningsersättning 5000 kr, kommentar? Kan jag även få brottsskadeersättning?Mvh, Jacob Lundberg
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaI 35 kap 1 § Brottsbalken står följande: Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år, fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år, tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år, femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år, tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet. Och eftersom att det framkommer av 3 kap 9 § Brottsbalken att påföljden kan bli fängelse i högst två är preskriptionstiden därför punkt 2: 5 år.Gällande brottsskadeersättning gäller att ansökan måste skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter att brottet begicks, du måste även polisanmält händelsen.Eftersom påföljden just för brottet i 3 kap 9 § Brottsbalken är böter eller fängelse kan du inte få kränkningsersättning. Detta betalas endast ut för exempelvis misshandel, rån, olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av besöksförbud. Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte på att skicka in en till.

Gallring 5 år - Belastningsregister

2019-08-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har en dom i belastningsregister i misshandel räknar jag 5 år framåt från det att den trätt i laga kraft ? Dom 2015-10 -22 elr laga kraft 2015-03-06
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Frågan när uppgifterna tas bort ur belastningsregistret beror på vilken typ av påföljd du fick, samt hur gammal du var vid brottstillfället (om du var över eller under 18 år).En uppgift i registret ska gallras (16§ i Lag (1998:620) om belastningsregister). Fängelse gallras tio år efter frigivningen (17§). Skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras från belastningsregistret tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17§ 4p). Böter gallras fem år efter domen (17§ 9p). Gällande laga kraft (när domen inte längre kan överklagas) är det relevant ifall en överrätt (exempelvis hovrätten) ändrar domen, då gallras uppgifterna från belastningsregistret som tidigare instans (exempelvis tingsrätten) dömt (16§).Om du känner att någon av dessa inte stämmer in på dig, se 17§ för ytterligare omständigheter (bland annat för fall av ungdomsvård). Som du ser är det alltså generellt sätt avgörande när domen föll (det vill säga när domstolen avgjort frågan). Vidare har du som enskild rätt att begära ut uppgifter om dig själv från registret, du kan alltså från Polismyndigheten begära ut ditt belastningsregister för att se om det står något där om dig (detta kan göras gratis en gång per år) (9§). Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.Med vänliga hälsningar