Smitta någon med flit med coronaviruset

2020-03-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer när en kvinna vill slipper skillsmässa och försöker smitta med syfte sin make som tillhör riskgruppen under coronaviruset?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Viruset – samhällsfarlig sjukdom?Coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom av regeringen. Med samhällsfarliga sjukdomar avses samhällsfarlig sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfuktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Som allmänfarliga sjukdomar avses även smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade (1 kap 3 § smittskyddslagen).Skyldigheter som enskild– Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen). – Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (2 kap 2 § 1 st smittskyddslagen). – Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap 2 § 2 st smittskyddslagen). Juridiska konsekvenserAv brottet misshandel följer att om man tillfogar annan sjukdom så kan man dömas för misshandel. I rekvisitet sjukdom faller sjukdomar såsom allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det som kan hända om denna kvinna har uppsåt (dvs vilja) att smitta sin man med coronaviruset så kan hon bli anmäld för misshandel (3 kap 5 § brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!

Ej straffmyndig - dömas för misshandel?

2020-03-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Kan man få böter för misshandel om man är under 15 år jag undrar eftersom jag drog ner en tjej till marken skulle egentligen bara få bort henne så mina vänner kunde gå ut eftersom dem var i mitten av ett bråk men iallafall jag är ganska säker på att hon inte skadade sig och jag ångrar att det blev så verkligen men jag undrar vad för straff jag kan få eftersom mina vänner säger att jag kommer få jättehöga böter och så, en av mina vänner var 15 vid händelsen så hon har fått advokat och ska på förhör och så.
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilket brott kan vara aktuellt?Den som tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5 § brottsbalken) Utifrån din beskrivning är det brott som eventuellt hade kunnat vara aktuellt i denna situationen misshandel. Straffmyndig vid 15 I Sverige blir man straffmyndig först när man fyllt 15 år. Detta innebär att man inte kan dömas för ett brott om man är under 15 år. (1 kap. 6 § brottsbalken) Som huvudregel startas ingen förundersökning då en person under 15 år misstänks ha begått ett brott. Vissa undantag finns, men utifrån din fråga har jag mycket svårt att se att någon av dem vara aktuell i denna situationen. Oavsett om förundersökning inleds eller inte, kan en person under 15 år aldrig dömas för ett brott. (31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare) Vad händer om du misstänkts för ett brott?Om en polisanmälan skulle göras mot dig av den aktuella personen, är det möjligt att du har gjort dig skyldig till misshandel. Däremot är det högst osannolikt att en förundersökning kommer inledas och du kan i vart fall inte bli dömd för något brott då du inte är straffmyndig. Vad som sker vid en eventuell polisanmälan är istället att polisen gör en anmälan till socialnämnden, till följd av den anmälningsplikt polisen har (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan en person som avsiktligen dödar ett foster straffas?

2020-03-27 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej!kan en kvinna som avsiktligen dödar sitt foster t.ex. en dag före beräknad förlossning straffas?eller om någon annan gör det, kan denna personen straffas?Tack!
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Abortlagstiftningen i Sverige:I Sverige har kvinnor rätt att avbryta en graviditet som inte varat mer än 18 veckor utan att tala om varför eller bli ifrågasatta (1 § Abortlag). Efter 18 veckor krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsen för abort och efter ca 22 veckor anses fostret livsdugligt utanför kvinnans kropp och Socialstyrelsen får då inte ge tillstånd till abort längre (3 § Abortlag).Det är endast läkare som får utföra abort i Sverige. Även barnmorskor och sjuksköterskor med särskild utbildning kan genomföra abort men det är alltid en läkare som är ansvarig för aborten. Dessutom får abort endast ske på sjukhus eller sjukvårdsinrättning som IVO godkänt (5 § Abortlag). Om någon som inte är behörig uppsåtligen utför abort på annan kan den personen dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt kan personen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (9 § Abortlag). Kvinnan som genomgår aborten kan alltså inte själv straffas.En läkare som uppsåtligen inte följer abortlagens bestämmelser (till exempel genomför en abort efter vecka 22 utan tillstånd eller genomför en abort utanför godkänt sjukhus) kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader (10 § abortlagen).Sammanfattningsvis kan inte en kvinna som genomför en abort straffas enligt Abortlagens bestämmelser även om aborten sker utan tillstånd från Socialstyrelsen senare än 22 veckor. Däremot kan den som genomför aborten dömas till böter eller fängelse för illegal abort.Kan dödande av foster räknas som mord, dråp, eller liknande?Den som berövar annan livet döms för mord till fängelse på viss tid, eller om omständigheterna är försvårande, på livstid enligt 3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Dråp har samma kriterier fast gärningen anses mindre grov. Kriterierna är alltså att "annan" ska ha berövats livet. Frågan blir då om ett foster kan vara "annan" i lagens mening. Inledningsvis kan jag konstatera att nyfödda barn anses kunna vara sådan "annan" som kan mördas enligt BrB:s mening (ex. barnadråp 3 kap. 3 § BrB).Begreppet "annan" har inte förklarats närmare vare sig i förarbetena till brottsbalken eller i rättspraxis. Rimligtvis är dock "annan" en annan levande människa. I lagstiftningen finns dock inte heller en definition av vem som är människa och inte. Detta är en politiskt känslig fråga som lagstiftaren undvikt att beröra i lagtexten. Frågan om när ett foster anses levande har undvikits även av Europadomstolen (VO mot Frankrike, dom 8 juli, 2004). Europadomstolen konstaterade endast att konventionsstaterna själva får bestämma när livet ska anses ta sin början, men Sverige har alltså inte infört någon bestämmelse om detta.Sammanfattningsvis finns det ingen legaldefinition av vem "annan" är eller om/när ett foster ska anses vara en levande människa. Förr hade vi i Sverige en bestämmelse om fosterfördrivning i BrB som innebar att den som med hjälp av invärtes eller utvärtes medel olovligen fördrev eller annars dödade foster skulle dömas för fosterfördrivning till fängelse i högst två år. Den här bestämmelsen upphävdes dock i samband med att Abortlagen antogs. Detta talar för att dödande av foster inte längre anses vara mord i BrB:s mening utan istället ska bedömas enligt Abortlagen.Slutligen kan det konstateras att ingen har dömts för mord på foster i Sverige efter Abortlagens införande. I ett hovrättsfall från 2016 (mål nr B 5154–15) dömdes en man som mördat sin gravida flickvän endast för mord av flickvännen trots att hovrätten ansåg att mannen inte endast dödade kvinnan utan också "släckte ett liv i tillblivelse". Fallet visar tydligt att det inte är möjligt att dömas för mord av ett foster i Sverige idag. Däremot är misshandel, mord, dråp och liknande av en gravid kvinna en försvårande omständighet som ofta leder till att brottet bedöms som grovt.Sammanfattning:För att sammanfatta så kan man inte dömas för mord, dråp, misshandel eller liknande av ett foster. Om en person gör sig skyldig till dessa brott mot en gravid kvinna är detta dock en försvårande omständighet som ofta gör straffet strängare.Dessutom kan en kvinna som genomgår en abort inte dömas för illegal abort även om aborten sker dagen innan beräknad förlossning. Om någon annan genomför en abort på en kvinna dagen innan förlossning kan den personen dock dömas till böter eller fängelse enligt Abortlagens bestämmelser.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är mordplan straffbart?

2020-03-17 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är Mordplan straffbart? Anses det som straffbar förberedelse till brott? Om någon höjer handen för att utdela ett slag, men missar att träffa personen ifråga. Är inte straffbart?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar dels om mordplan är straffbart och dels om det är straffbart om man har för avsikt att slå någon men missar. Reglerna kring dessa finns i Brottsbalken (BrB). När det kommer till mordplan finns det två olika bestämmelser som kan bli tillämpliga; förberedelse till mord och stämpling till mord. Både stämpling och förberedelse är endast straffbelagt vid allvarligare brott, däribland mord (3 kap. 11 § BrB)Förberedelse till mordFörberedelse till mord är straffbart om man med uppsåt att utföra eller främja brottet, utan att ha gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök, antingena) tar emot eller lämnar betalning för brottet eller för att täcka kostnaderna för brottets utförandet, ellerb) skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller liknande med något som är ägnat att användas som hjälpmedel vid brottet. Det vill säga om man tar befattning med något som i detta fall är ämnet att användas vid mordet (23 kap. 2 § första och andra stycket BrB).Stämpling till mordFör att dömas för stämpling krävs att man antingen;a) i samråd med någon annan beslutar att begå brottetb) anstiftar (förmår/övertalar) någon annan att begå brottetc) åtar sig att utföra brottetd) erbjuder sig att utföra brottet (23 kap. 2 § tredje stycket BrB)När det inte är straffbartMan kan fortfarande få fri från ansvar för förberedelse och stämpling till brott genom att frivilligt avbryta gärningens utförande eller på annat sätt se till att brottet inte fullbordas (23 kap. 3 § BrB).Försök till misshandelNär det gäller försök till misshandel, det vill säga att försöka skada någon t.ex genom ett slag, kan det vara straffbart. Försök till sådan misshandel som inte är ringa är straffbart (3 kap. 11 § BrB och 23 kap. 1 § BrB). Vad som avgör om en misshandel är att betrakta som ringa beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Slag med öppen handflata där smärtan är snabbt övergående brukar t.ex ofta ses som ringa medan slag med knuten näve som kräver vård ofta betraktas som misshandel av normalgraden, men allt beror på omständigheterna. SammanfattningOm mordplanen i fråga kan betraktas som förberedelse eller stämpling till mord kan den alltså vara straffbar, men det beror på om den passar in i någon av de uppräknade rekvisiten (villkoren för att det ska anses vara ett brott, t.ex att du i samförstånd med någon annan planerat att döda någon). Försök till misshandel kan också vara straffbart om det inte betraktas som ringa, det vill säga mindre allvarligt. Vänliga hälsningar,

Hot om misshandel

2020-03-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hot om misshandel vad kan jag få för hjälp?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Min rekommendation till dig är att ringa 11414 om du är rädd för vad som kan hända och prata med de angående hur omständigheterna ser ut då det är svårt för mig att se då det inte är en så utförlig beskrivning kring situationen. Om det dock skulle vara så att detta är något som hotar ditt liv eller din hälsa och är något du behöver akut hjälp med så får du ringa direkt till 112. Men om det bara är att du är rädd att något skulle kunna hända så börja med att höra av dig till 11414. Hoppas du fick svar på din fråga och att detta hjälpte.

Kan en polisanmälan om misshandel dras tillbaka?

2020-03-28 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har gjort en polisanmälan om misshandel där jag uppgett att min pojkvän slagit mig. Men nu är allting bra och jag vill ta tillbaka min anmälan.. Fick ett brev hem från tingsrätten nyligen så min fråga är: går det att ta bort anmälan?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en polisanmälan för misshandel dras tillbaka?Polisen är skyldig att utreda brott som hör under allmänt åtal, enligt 9 § polislagen. Misshandel är ett brott som hör under allmänt åtal, enligt 20 kapitlet 3 § rättegångsbalken och 3 kapitlet 5 § brottsbalken. Det innebär att polisen har en skyldighet att utreda den misshandeln som du har anmält, detta framgår bland annat av åklagarens åtalsplikt i 20 kapitlet 6 § rättegångsbalken. I slutändan är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas eller inte, enligt 45 kapitlet 1 § rättegångsbalken. Det kan till exempel bero på hur stark bevisning åklagaren anser sig ha.Möjlighet att ej medverka i utredningenSom anmälare har du möjlighet att höra av dig till polisen för att ändra eller lägga till något i den polisanmälan som du redan gjort. Du har dessutom alltid valmöjligheten att inte medverka i utredningen.SammanfattningMisshandel är ett brott som hör under allmänt åtal, och eftersom du redan har gjort en polisanmälan så är det upp till åklagaren att åtala eller inte (det kan exempelvis bero på hur stark bevisning åklagaren har samlat på sig). Du som anmälare kan alltid välja att meddela polisen ändringar i din polisanmälan, och du behöver inte medverka i någon framtida utredning. Däremot rekommenderar jag dig att inte ta tillbaka denna anmälan eftersom han fortfarande behandlat dig illa och gjort sig skyldig till misshandel. Bara för att det är bra nu, betyder det inte att han kan upprepa det han gjort. Jag tycker du ska visa att det absolut inte är acceptabelt och ta avstånd redan nu för att inte hamna i en sådan situation igen.Jag hoppas att det löser sig för dig och skriv gärna igen om du har fler frågor.Vänligen,

Osjälvständiga brottsformer

2020-03-20 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Föreligger det ett straffbart förstadium till fullbordat brott närA- en person beslutar i samråd med en annan person att de tillsammans ska utsätta entredje person för misshandel som är att anse som grov.B- En person tar med sig en kniv när han går ut en kväll med uppsåt att använda den för att misshandla en viss person som han hoppas stöta ihop med under kvällen.C- En person riktar ett slag med öppen hand mot en bredvid stående person med uppsåtatt tillfoga denne viss smärta (ringa misshandel). Slaget träffar dock inte eftersom dettilltänkta offret precis hinner ducka. Tack
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline! Reglerna som är relevanta för din fråga finner vi i Brottsbalken (BrB). Stämpling till grov misshandelAtt i samråd med någon besluta om att begå brott är är straffbelagd under vissa förutsättningar (23:2 st. 2 BrB). En förutsättning för att hålla någon straffrättsligt ansvarig för stämpling till brott är att ansvar för stämpling är särskilt föreskrivet. Det ska alltså framgå av lagen att stämpling till grov misshandel är ett brott, vilket det också gör i 3 kap. 11 § BrB (jfr. även 3:5-6 BrB). Straffrättsligt ansvar för stämpling till grov misshandel kan alltså aktualiseras i A-fallet. Förberedelse till misshandel av normalgradenAtt ta med sig en kniv i syfte att skada en annan person är en otillåten handling (23:2 st. 1 p. 1 BrB). Även här krävs det att straffrättsligt ansvar för förberedelse till misshandel är särskilt föreskrivet i lagen. I 3 kap. 11 § BrB framgår det att förberedelse till misshandel är straffbelagd, så länge fallet inte betraktas som ringa. Straffrättsligt ansvar för förberedelse till misshandel kan alltså aktualiseras i B-fallet. Försök till ringa misshandel Eftersom personen inte lyckades fullborda det tilltänkta brottet, ringa misshandel, så är frågan om denne istället kan dömas för försök till ringa misshandel. Dock, i och med att det inte framgår av lagen att handlingen är straffbelagd så kan personen inte dömas för försök till ringa misshandel (jfr. 3:5 och 3:11 BrB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan en polisanmälan om misshandel dras tillbaka?

2020-03-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag har gjort en polisanmälan om misshandel där jag är offret och min pojkvän den som slog, men nu är allting bra och jag vill ta tillbaka min anmälan. Fick ett brev hem från tingsrätten, min fråga är: går det att ta bort anmälan?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kan en polisanmälan för misshandel dras tillbaka?Polisen är skyldig att utreda brott som hör under allmänt åtal, se 9 § polislagen. Misshandel är ett brott som hör under allmänt åtal, se 20 kapitlet 3 § rättegångsbalken och 3 kapitlet 5 § brottsbalken. Det innebär att polisen har en skyldighet att utreda den misshandeln som du har anmält, detta framgår bland annat av åklagarens åtalsplikt i 20 kapitlet 6 § rättegångsbalken. I slutändan är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas eller inte, se 45 kapitlet 1 § rättegångsbalken. Det kan till exempel bero på hur stark bevisning åklagaren anser sig ha.Möjlighet att ej medverka i utredningenSom anmälare har du möjlighet att höra av dig till polisen för att ändra eller lägga till något i den polisanmälan som du redan gjort. Du har dessutom alltid valmöjligheten att inte medverka i utredningen.SammanfattningMisshandel är ett brott som hör under allmänt åtal, och eftersom du redan har gjort en polisanmälan så är det upp till åklagaren att åtala eller inte (det kan exempelvis bero på hur stark bevisning åklagaren har samlat på sig). Du som anmälare kan alltid välja att meddela polisen ändringar i din polisanmälan, och du behöver inte medverka i någon framtida utredning.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,