Vilka brott kan aktualiseras om någon tilldelar en annan person en örfil?

Jag och mitt ex bråkade offentligt på gatan och han gav mig en lavett. Kan jag anmäla detta? Vad blir konsekvenserna för honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SKL) som reglerar frågor om brott och skadestånd som aktualiseras i din fråga.

Vilka brott kan ha begåtts?

Aktuella brott som ditt ex kan ha begått är misshandel och förolämpning. Jag kommer att i korthet beskriva vad som krävs för att ovannämnda brott ska föreligga.

För att dömas för misshandel, så ska man tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta (3:5 BrB). Det som inte framgår är att ditt ex även ska ha haft uppsåt att tillfoga dig kroppsskada, sjukdom eller smärta (1:2 BrB). Med smärta menas ett fysiskt lidande som inte är alltför obetydligt, det vill säga där smärtan inte är alltför lindrig eller hastigt övergående. Ett exempel på ringa misshandel var när en gärningsman tilldelade ett slag över benen med ett skärp på sitt barn, eftersom Högsta domstolen bedömde att smärtan var kortvarig och lindrig (NJA 2017 s. 1129). Är det därför så att den smärta som du upplevde också var lindrig och kortvarig, så kan det tyda på ringa misshandel, så länge ditt ex även hade ett uppsåt att tillfoga dig smärta. Fick du en kroppsskada, så skulle gärningen även kunna anses vara misshandel av normalgraden. Observera att för vållande till kroppsskada krävs att misshandeln inte är ringa och att antingen kroppsskada eller sjukdom ska ha tillfogats (3:8 BrB).

Med brottet förolämpning menas gärningar som uteslutande är ägande att såra en annan persons självkänsla, till exempel med föraktfull behandling av en annan persons kropp såsom att spotta på personen. Tekniskt kallas detta realinjurier. Vidare krävs att gärningen är ägnad att kränka den andras självkänsla eller värdighet (5:3 BrB). Detta innebär att gärningen ska duga för att kränka någons självkänsla eller värdighet, vilket dock inte bara omfattar den subjektiva känslan (prop. 2016/17:222 s. 74). Detta öppnar upp för en att man måste göra en objektiv bedömning av gärningen. Man tar dock hänsyn till parternas relation och om gärningen framstår som opåkallad. Att få en örfil skulle därför också kunna aktualisera brottet förolämpning, eftersom en örfil kan uppfattas som kränkande.

För vad kan man få skadestånd?

För personskador kan man få skadestånd. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan (2:1 SKL). Har du lidit personskada såsom sveda och värk, ett annat uttryck för smärta, så är det möjligt att få en ekonomisk kompensation (5:1 SKL). Därutöver kan man få kränkningsersättning som räknas som en ideell ersättning. Om någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska personen ersätta den skada som kränkningen innebär (2:3 SKL). Med detta likställs de flesta våldsbrott, inklusive ringa fall av misshandel om de skett under uppmärksammade former. Även om det är svårt att jämställa kränkningsersättning i skadeståndslagen och skollagen har Högsta domstolen utdömt skadestånd för en örfil som en lärare har utdelat en elev (NJA 2016 s. 596). Det är därför inte otänkbart att en örfil som du har fått också kan ge dig till rätt kränkningsersättning. Att örfilen dessutom skett i offentligheten där flera människor har kunnat se gärningen lär bära en viss tyngd, eftersom kränkningen därmed får en större utbredning i offentligheten.

Vilka konsekvenser kan det bli?

Om du anmäler honom till polisen och åklagaren väljer att väcka åtal, till exempel för misshandel och förolämpning, och om han dessutom döms vid domstol, så kan han få följande straff. Döms han för misshandel, så kan han få upp till två års fängelse, men om han döms för ringa misshandel, så kan det i stället bli böter eller fängelse i högst sex månader (3:5 BrB). Döms han för förolämpning, så blir det böter, men om brottet är grovt, så kan det bli böter eller fängelse i högst sex månader (5:3 BrB). Angående skadeståndet kommer ersättningsgraden att bero på hur mycket smärta du hade och om du fick några andra skador, eftersom ersättningen är schabloniserad.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Inledningsvis kan du anmäla ditt ex för örfilen till polisen. Om åklagaren åtalar ditt ex, så riskerar han att dömas för brotten misshandel eller förolämpning. Vidare kan det vara möjligt för dig att få skadestånd för personskada och kränkningsersättning, särskilt om han döms, eftersom det blir lättare att kräva skadestånd. Om han döms för misshandel eller förolämpning kan straffet bli böter eller fängelse. Angående skadeståndet, så kommer ersättningsnivån bero på själva skadan, därför att ersättningen följer en schablon. Min rekommendation är att du anmäler händelsen till polisen, om du känner att du orkar att föra en process mot honom.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”