Avsluta uppdrag som ordförande i ideell förening

2019-10-17 i Föreningar
FRÅGA |HejKan jag som ordförande hoppa av under min pågående mandatperiod i en ideell förening eller finns det någon lag som förhindrar detta?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I Sverige finns det ingen lag som reglerar ideella föreningar och dess verksamhet. Det som gäller istället är god föreningssed och föreningspraxis. Begreppen finns inte nedskrivna i lagtext, men innefattar normer för hur en förening ska organiseras och verka. Det bör finnas särskild föreningspraxis i er förening som talar om vad som gäller och hur du ska gå tillväga. Om informationen saknas, bör en riktlinje vara att meddela styrelsen samt ge eventuell förklaring till ditt beslut. Sammanfattningsvis finns det kort sagt ingen lag som förhindrar ditt avhopp, utan vad som gäller bör framgå av information från din förening. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur avgör man hur stor andel av aktierna man bör få?

2019-10-08 i Bolag
FRÅGA |Hej,Vi är tre stycken som funderar på att ta över en enskild firma och göra om detta till AB. Nu är det så att jag halkat in sist och fått frågan om jag vill vara med. Fördelningen enligt dem skulle vara 40%, 35% och 25% i ägarandelar. Men i mitt huvud så kommer vi göra lika stora insatser i bolaget, hjälpas åt att driva verksamheten. Bör man inte då ha 3 lika stora delar? Rätt om det var deras idé från början att ta över detta bolag. Eller hur tänker man?M v h
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i aktiebolagslagen(ABL).Ditt inflytande kommer vara betydandeSom fördelningen av aktierna ser ut kommer du tekniskt sett ha mindre inflytande(ABL 7:8). Eftersom ni endast är tre i bolaget så kommer du att få ett betydelsefullt inflytande i bolaget då du med hjälp av en av de andra två parterna kan nå majoritet vilket är ett krav för många beslut på bolagsstämman(ABL 7:40). Det blir en affärsmässig förhandlingOm man som du tycker att var och en av era insatser är lika mycket värda så tycker jag också att det är ett rimligt krav att du ska få en lika stor andel av aktiebolaget så att du kan ta ut lika stor vinst. Men detta blir ingen juridisk fråga utan en affärsmässig förhandling mellan er tre. Om det ska påverka din andel att det var dem andra parterna som kom på idén är en del av den förhandlingen och inget jag kan svara på. Det är helt enkelt upp till dig om du tycker det är värt att gå med i bolaget och göra din insats för det du blir erbjuden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur många medlemmar måste kräva extrastämma i bostadsrättsförening?

2019-10-03 i Föreningar
FRÅGA |Extra stämma i bostadsrättsförening.Om vi har 50 bostadsrätter och är 80 medlemmar i vår förening krävs det då 5 eller 8 personer för att kräva en extra stämma?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om minst tio procent av samtliga röstberättigade skriftligen begär det (6 kap. 12 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar). Som huvudregel gäller att varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gäller dock att de bara har en gemensam röst. Reglerna är dispositiva och annat kan föreskrivas i stadgarna (6 kap. 3 § lag om ekonomiska föreningar). För ert fall torde detta innebära att det krävs fem medlemmar som skriftligen påkallar extra föreningsstämma för att sådan ska hållas.Med vänliga hälsningar

Får man ställa bolaget som säkerhet för ett lån?

2019-09-28 i Bolag
FRÅGA |Hej, Jag undrar om en juridisk person kan medfinansiera en bostadsrätt, fullt ägd av en privatperson som också innehar lagfarten och som även finansierar bostadsrätten delvis? Om man ex upprättar ett pantbrev eller en fordring att den juridiska personen får tillbaka pengarna när lägenheten säljs alternativt senare i framtiden? Alltså i en bostadsrättsförening som inte tillåter juridiska personer som ägare. OBS den juridiska personen ska inte stå som ägare på lägenheten, endast finansiera den delvis.Med vänliga hälsningar.
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att utgå från att den jurdiska personen du syftar på är ett aktiebolag eftersom en enskild firma inte är någon juridisk person. När jag besvarar din fråga kommer jag använda mig av bestämmelserna Aktiebolagslagen. Kan man låna pengar ut aktiebolaget för att finansiera ett privat bostadsköp?Så som jag uppfattar det så vill du ta ett privat lån och ställa bolaget som säkerhet i form av ett pantbrev. Du beskriver inte vilken relation du har till bolaget men jag kan ställa upp de personer som inte får ta lån eller ställa bolaget som säkerhet för ett lån. (ABL 21 kap. 1 § och 21 kap. 3 §). Lån till någon av dessa personer är förbjudna lån. Dessa personer får inte heller ställa bolaget som säkerhet för lån. 1.Den som äger aktier i bolaget2.Styrelseledamot eller vd i bolaget eller annan koncern3.den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som anges i första eller andra punkten4.den som är besvågrad med den som avses i punkt 1 eller punkt 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller5.en juridisk person över vilken en person som avses i 1–4, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.SammanfattningJag skulle råda dig att tala med din bank för att se över möjligheterna för ett lån. Personerna som är uppräknade i punktlistan får inte ta lån från bolaget eftersom det utgör förbjudna lån. Hoppas du fått din fråga besvarad och att svaret varit till hjälp. Har du andra eller fler frågor så är du varmt välkommen att skriva till oss igen. Allt gott,

Styrelseordförandes utslagsröst - Hur kommer man runt den?

2019-10-16 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag o en vän har ett aktiebolag o äger 50/50. Jag är VD och han är ordförande. Läst att ordförande har "sista ordet/utslagsröst" vid frågor som berör bolaget. Jag vill anställa medan min vän tycker att det är för tidigt. Har han utslagsrösten o det hela slutar med att jag/vi inte kan nyanställa i o med att han säger Nej till det?
Adam Novak |Hej!Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga uppfattar jag berör fördelningen av beslutsrätten mellan styrelse, VD och styrelseordföranden. Du undrar mer specifikt hur du kan göra för att komma kring en styrelseordförande som hindrar dig i styrelsen med sin utslagsröst.Jag kommer i mitt svar utgå från att styrelsen har två ledamöter, dig själv och din vän.Aktiebolagens beslutsfattning och dess strukturAktiebolag styrs i första hand av sin bolagsstämma, där ägarna röstar i olika viktigare frågor, framför allt i frågor om styrelsens sammansättning (8 kap 8 § Aktiebolagslagen). De tillsätter en styrelse som sköter förvaltningen, organiseringen och övervakning av bolagets ekonomi samt rapportering till marknaden och myndigheter (8 kap 4 § Aktiebolagslagen). Dessa kan i sin tur utse en VD, som ansvarar för den löpande förvaltningen (8 kap 29 § Aktiebolagslagen).En grov liknelse är allmänna val i Sverige, där väljarkåren utser Riksdagen, som i sin tur utser Regeringen. Den hierarkiska strukturen är ungefär densamma.Styrelseordförandens utslagsröstI din fråga skriver du, mycket riktigt, att styrelseordföranden har utslagsröst vid omröstningar i styrelsen där röstetalen delas lika mellan de två alternativen i en fråga (8 kap. 22 § Aktiebolagslagen). Det innebär att, i den rådande konstellationen, kan inte du vinna en omröstning utan att din vän röstar med dig.VD:s befogenheterDu har som VD i företaget ansvar för löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter (8 kap. 29 § första stycket Aktiebolagslagen). Du har också en skyldighet att följa styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det innebär att din vän kan sätta stopp för dig även om du är VD, eftersom din vän kontrollerar styrelsens beslutsfattande.Lösning på situationenMitt råd till dig är att försöka komma överens om någon lösning mellan dig och din vän. Förslagsvis kan ni ändra i bolagsordningen, i samråd med en advokat eller jurist, för att hindra att denna typ av konflikter uppstår där utslagsrösten avgör. Detta är möjligt eftersom det är bara ni som har aktier i bolaget och kan driva igenom ett sådant beslut på stämman. Det här kommer inte att leda till att din vän slutar blockera ditt förslag just nu, men leder till en mer balanserad maktfördelning mellan er, utan att den ena kan ändra på det utan den andras godkännande. Ett exempel på lösning kan vara växelvis ordförandeskap i framtiden. En mandatperiod för dig som styrelseordförande, och en för din vän. Den andra kan vara VD under tiden kanske.Ni kan också sinsemellan komma överens, och skriva avtal, om att ni växelvis lägger ner era röster i vissa frågor. Ett avtal som reglerar detta kan dock inte användas för att ogiltigförklara ett beslut, utan endast för att kräva den ersättning som avtalet föreskriver vid avtalsbrott. Det innebär att ni båda kan bryta avtalet, utan att röstningens resultat blir ogiltigt på grund av det. Dock kommer det att kosta i så fall, eftersom den andra kan kräva ersättning för avtalsbrott.Med vänlig hälsning

Vem kan vara medlem i en ideell förening?

2019-10-06 i Föreningar
FRÅGA |Hej jag under om man startar en ideell förening med politiska aktivitet vilka kan vara medlemmar dvs ålder.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga Jag har tolkat din fråga som att du undrar om det finns några åldersgränser för medlemmar i ideella föreningar. Det finns ingen lag om ideella föreningar och alltså inga regler om vem som får vara medlem. Det finns dock regler om omyndiga personers (personer under 18 år) rätt att ingå avtal och andra förpliktelser (9 kap. föräldrabalken, FB). Jag kommer att utgå från dessa regler i mitt svar. Personer under 18 år får som huvudregel inte ingå avtalPersoner under 18 år är omyndiga och saknar rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det betyder att en person under 18 år inte kan ingå avtal eller andra förpliktelser utan föräldrarnas samtycke. Huvudregeln är att båda föräldrarna måste samtycka om de har gemensam vårdnad. Att bli medlem i en ideell förening kan tänkas vara en sådan förpliktelse som föräldrarna måste samtycka till. Särskilt om föreningen tar ut en avgift för medlemskapet. Medlemskapet innebär då en sådan ekonomisk förpliktelse som den omyndige inte själv kan ingå.Avtal utan ekonomiska risker kan vara undantagnaRegeln om att omyndiga inte får ingå avtal syftar till att skydda personer under 18 år mot ofördelaktiga ekonomiska följder. Ett avtal utan ekonomiska risker eller andra ofördelaktiga villkor bör alltså kunna ingås utan föräldrarnas samtycke. Detta om avtalet uteslutande är till den omyndiges fördel. Ett medlemskap i en ideell föreningen utan avgift skulle kunna vara ett sådant avtal. Man måste dock titta på medlemskapet som helhet, till exempel om det innebär andra ofördelaktiga följder och vilka fördelar som den omyndige får ut av medlemskapet. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Katt som gör behov i rabatt

2019-09-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Är en bostadsrättsförenings stadgar starkare än lagen, eller djurrättslagar?Kan en bostadsrättsförening kräva att jag som har en utekatt måste koppla denne och rasta den som om det vore en hund? Utekatter har väl rätt enligt lag att vistas utepå egen hand? Min katt har gps med tillhörade app i telefonen så jag kan se alla platser han vistas på live, och är ute på kvällar mellan 18 - 22. Gnälliga grannar pratar om stadgar och att han ibland bajsar i rabatten. (Vi är ganska nyinflyttade och han har väl rätt att sätta revir?)Han har toalett hemma så det är inte så att jag "rastar" honom ute. Skulle gärna vilja veta vad som gäller så man kan informera dem ifall de har fel samt få slut på onödigt gnäll.Vi tar otroligt väl hand om vår utekatt och har en bra rutin med utevistelse och tillsyn. Skog och grönområden finns nära och det är där han är mest.Här är en länk till "Vi i villa" som jag läst, men det känns mer som en tolkning.https://www.viivilla.se/djurliv/regler-och-lagar-for-utekatten/Oerhört tacksam för svar.Med vänliga hälsningar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar står i 1 § att katter ska hållas på ett sådant sätt så att de, med hänsyn till deras natur, inte vållar skador eller avsevärda olägenheter. Man kan knappast kalla bajs i rabatten för en skada utan kanske snarare en olägenhet men inte heller där kan det anses att det skulle vara en avsevärd olägenhet som skulle motivera att katten inte skulle ha rätt att vara utomhus och röra sig fritt. Enligt bostadsrättslagen 9 kap 5 § så ska stadgarna innehålla uppgifter om föreningen. Dessa obligatoriska regler åtsidan kan en förening välja att lägga till stadgar enligt 9 kap. 23 §. Ett förslag ska alltså läggas och antas med två tredjedelar av de röstandes bifall under två efterföljande stämmor. Du kan säkert se att Det är ett tämligen långt och seriöst förfarande som är ägnat att handla om driften och skötseln av föreningen, inte att belägga en kattägare med koppelförbud. Det kan tänkas bli högst oklart hur man skulle sköta detta i praktiken. Hur ska det bevisas att just din katt bajsat i rabatten till exempel? Det faller på sin egen orimlighet. Det bästa är såklart att ni försöker samarbeta med grannarna, för det är ju tydligt att de upplever en olägenhet! Om det finns omkringliggande natur så kan ju katten lika gärna gå och sköta sina behov där. Kom med förslag om hur man kan göra det mindre attraktivt för katten att gå till rabatterna blir mitt råd och förslag! Juridiskt sett har inte dina grannar några större chanser att få igenom något förbud. Hoppas det löser sig till det bästa och lycka till!

Vad gäller vid förvaltningsbeslut i enkla bolag?

2019-09-26 i Bolag
FRÅGA |Gäller majoritetsbeslut i enkla bolag?Det är 13 fam. med i enkla bolaget. Från början var det bara sommarstugor på området men nu bor de flesta där permanent. Vi är tre som inte har strandtomt. Nu vill alla utom vi köpa loss sina tomter. Vi känner oss osäkra och vill bara att det ska bli så bra som möjligt för oss då våra tomter förmidligen inte blir lika mkt värda... och vi har bara en liten sommarstuga.Mvh Laila Dejeby
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om enkla bolag finns i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (hädanefter BL)Enkla bolag Till att börja med ska man konstatera att ett enkelt bolag inte är en juridisk person, bolaget kan alltså inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter (se 1 kap. 4 § BL). När det gäller enkla bolag är det absolut vanligaste att bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter regleras genom avtal (se 4 kap. 1 § BL). Lagen är således till stora delar dispositiv vilket innebär att dess bestämmelser kan avtalas bort av parterna i bolaget. I den mån bolagsmännen inte har avtalat något framgår det av 4 kap. 3 § BL att åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter endast får vidtas med samtliga bolagsmäns samtycke. Det krävs alltså full enhällighet bland bolagsmännen. Det finns ett undantag i paragrafen om åtgärder som är brådskande och inte tål uppskov, men detta blir förmodligen inte relevant i ditt fall då försäljning av fastighet inte verkar vara brådskande i den beskrivna situationen.Det kan tilläggas att vid avtal med en utomstående person - en tredje man - gäller att endast den bolagsman som deltagit i avtalet blir bunden av det (se vidare 4 kap. 5 § BL). Detta verkar dock inte vara relevant i ditt hänseende då jag tolkar det som att en försäljning inte skulle ske till en utomstående part.Slutsats Svaret på din fråga blir således att utgångspunkten är vad ni har avtalat om. Om ni inte har avtalat om hur beslut i förvaltningen av bolagets angelägenheter ska tas, gäller att samtliga bolagsmäns samtycke krävs.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,