Pengar har försvunnit ur vår ekonomiska förening, vad gäller?

2018-12-06 i Föreningar
FRÅGA |hej jag bor i en villa eget då, i vår föreningen har vi haft gemensamma pengar som alla betalar per kvartal och det har försvunnit runt 4 miljoner utan att någon av dem vet om det jag vill bara fråga är inte det straffbart och ska inte man kunna redovisa 10 år tillbaka på alla kvitton vad man har gjort med pengarna?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!BokföringsskyldighetEn ekonomisk förening är redovisningsskyldig enligt bokföringslagen (2 kap 1 § Bokföringslag). Redovisningsskyldigheten innebär att alla affärshändelser ska bokföras löpande (4 kap 1 § Bokföringslagen). En affärshändelse är alla förändringar i storleken och sammansättningen av föreningens förmögenhet (1 kap 2 § punkt 7 Bokföringslag). Alla in och utbetalningar ska alltså bokföras löpande, och bevis för transaktionerna (som kvitton) ska sparas. Bokföring slutförs i slutet av året till en årsredovisning, denna är offentlig (6 kap 2 § Bokföringslag). En ekonomisk förening är skyldig att tillhandahålla årsredovisningen till dem som är intresserade senast en månad efter föreningsstämman (8 kap 3 § 4 st Årsredovisningslag). Om föreningen inte vill tillhandahålla sina årsredovisningar kan du begära ett föreläggande hos bolagsverket (8 kap 3 § 4 st Årsredovisningslag).Hur länge bokföringen ska sparasBokföringen ska sparas i varaktig och läsbar form (7 kap 1 § Bokföringslag) sju år från och med utgången av året som bokföringen gäller (7 kap 2 § Bokföringslag).Är det straffbart?Om den som ansvarat för ekonomin i er förening tagit pengarna kan personen dömas för förskingring (10 kap 1 § Brottsbalk). För att det som hänt ska anses som förskingring krävs att fyra rekvisit är uppfyllda, nämligen:1.Att personen har egendomen i besittning för annans räkning 2. Att personen var skyldig att redovisa för egendomen3. Att personen har åsidosatt sin redovisningsskyldighet4. En förmögenhetsöverföring som inneburit skada för föreningen och vinning för personen.Om detta är uppfyllt kan personen dömas till fängelse i upp till två eller sex år beroende på om förskingringen är att anse som grov eller inte (10 kap 1 & 3 § Brottsbalk).Vad kan du göra?Du kan polisanmäla misstänkt fall av förskingring. Det är polisens ansvar att utreda brottslighet. Om du vill kan du också be att få se föreningens årsredovisningar, och höra av dig till bolagsverket och begära ett föreläggande mot föreningen att inkomma med redovisningen, om föreningen inte låter dig ta del av handlingarna.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Suppelant till AB

2018-11-30 i Bolag
FRÅGA |Hej! Min före detta sambo har ett ab och jag står som suppleant och han som ordinarie ledamot. Vad innebär detta för mig, har jag rätt att veta hur mycket pengar det finns i bolaget? Hur får jag reda på det? Kan jag kräva några pengar från bolaget då vi nu separerat? Med vänlig hälsning
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller aktiebolag har suppleanter samma rättigheter och skyldigheter som en ordinarie styrelseledamot, se Aktiebolagslagen 8 kap 3§ 2 st. ABL. Som suppleant anses du liksom styrelseledamöter ha insynsställning i bolaget. I egenskap av styrelseledamot har man enligt kommentaren till 8 kap 17 § ABL rätt till tillräcklig information för att kunna fatta beslut på ett tillfredställande underlag. Svaret på om du kan kräva pengar från bolaget till följd av er separation återfinns i reglerna om samboförhållanden i sambolagen (SamboL).Det som ingår i en bodelning vid en upplösning av ett samboförhållande är sambors gemensamma bostad och bohag, dock endast om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § 1 st SamboL). Vad som avses med sambors gemensamma bohag definieras i 6 § SamboL. Det innefattar möbler, hushållsmaskiner och annan inre tillgång som är avsett för det gemensamma hemmet.Tillgångar i ett aktiebolag ingår således inte i samboegendomen och det är därför ingenting som kommer att tas med i en bodelning vid samboförhållandes uppbrott. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Ideell och ekonomisk förening

2018-11-29 i Föreningar
FRÅGA |Kan en annan förening vara medlem i en ideell förening?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är ja. Det finns ingen direkt lag om ideella föreningar utan föreningarnas verksamhet regleras först och främst av dess egna antagna stadgar men också av föreningspraxis. För att veta om föreningen är ekonomisk eller ideell måste denna avgränsning först förklaras. Enligt lagen om ekonomiska föreningar (FL) ska en ekonomisk förening ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i. Deltagandet kan ske för det första som konsument eller andra förbrukare. För det andra som leverantörer med egen arbetsinsats samt för det tredje genom att begagna föreningens tjänster, eller på liknande sätt (1 kap 4 § FL).Olika slags ideella föreningar Om en förening inte lever upp till ovanstående rekvisit är föreningen inte ekonomisk utan istället en ideell förening. Saknas endast något av rekvisiten är föreningen ideell. Förenklat sett finns det tre olika slags ideella föreningar: - föreningar som varken ägnar sig åt ekonomisk verksamhet eller åt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, - föreningar som främjar ekonomiska intressen men som inte gör det genom ekonomisk verksamhet och - föreningar som främjar ekonomisk verksamhet men som inte gör det för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningar som främjar ekonomiska intressen utan att driva ekonomisk verksamhet Exempel på en ideell förening inom den andra gruppen som nämnts ovan kan vara branschorganisationer. Därav kan både ekonomiska föreningar och andra associationsformer vara medlemmar i en ideell förening. Vidare är det föreningen själv som bestämmer vem den vill ha som medlem vilket skiljer sig från den ekonomiska föreningen. Av praxis följer dock att rätt till medlemskap kan föreligga om medlemskapet är av stor betydelse för den sökandes försörjning (NJA 1948 s. 513). Det är också otillåtet för en ideell förening att på grund av diskriminering inte tillåta medlemskap enligt 2008 års lag om förbud mot diskriminering (2 kap. 11 §). Sammanfattningsvis är det upp till varje ideell förening att bestämma vem som får vara medlem i den. En ideell förening kan verka för att främja ekonomiska intressen för sina medlemmar såsom juridiska personer utan att föreningen bedriver ekonomisk verksamhet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Ska bostadsrättshavaren eller föreningen stå för reparationen av ett ventilationsaggregat

2018-11-29 i Föreningar
FRÅGA |Vi bor i friliggande bostadsrätt och har problem med ett ventilationsaggregat som stänger av sig.Hur förhåller sig reglerna om lägenhetsinnehavarens ansvar i Bostadsrättslagen 7:12 2 st "Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler" till medlemmar i förening med friliggande hus? Ingår aggregatet i "ventilationskanaler" och innebär det att ett ventialtionsaggregat som gått sönder i ett hus ska repareras eller ersättas av lägenhetsinnehavaren? Ser fram emot svar och gärna hänvisningar till rättsfall och förarbeten.
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget uttryckligt svar på din fråga i vare sig rättsfall eller i förarbeten. Jag ska dock resonera lite kring vad som rimligen borde gälla.För det första kan man konstatera att regeln i 7 kap. 12 § andra stycket kräver två saker. Det ena är att bostadsrättsföreningen ska ha installerat ventilationskanalen, det andra är att ventilationskanalen ska förse mer än en lägenhet med ventilation. Jag vet inte exakt vad innebörden av friliggande hus är i ert fall, men om ventilationsaggregatet endast förser en lägenhet med luft så skulle regeln inte vara tillämplig. Då skulle bostadsrättshavaren svara för reparationen.Den andra frågan är om ett ventilationsaggregat kan anses omfattas av regeln trots att regeln endast nämner ventilationskanaler. För svaret på den frågan kan man titta på systematiken i bostadsrättslagens sjunde kapitel. Enligt 7 kap. 4 § svarar bostadsrättsföreningen för underhållet att lägenheten, huset och marken om inte bostadsrättshavaren ska svara enligt 12 §. Enligt 12 § svarar bostadsrättshavaren för sin lägenhet om inte stadgarna eller andra-femte styckena i paragrafen säger annat. Här ska nämnas att stadgarna inte får sträcka ut bostadsrättshavarens ansvar längre än vad som följer av bostadsrättslagen (SOU 2000:2 s. 147). Den principiella uppdelningen som lagen gör är alltså att lägenhetens inre är bostadsrättshavarens angelägenhet medan allting annat som inte endast angår den bostadsrättshavaren är föreningens ansvar.Om en ventilationskanal försörjer flera lägenheter med ventilation och dess funktion är beroende av ett fungerande ventilationsaggregat så är detta en fråga som inte endast angår en bostadsrättshavare. I sådana lägen måste föreningen anses vara ansvarig för reparationen förutsatt att de övriga förutsättningarna i 7 kap. 12 § andra stycket är uppfyllda.Med vänliga hälsningar

Kan man kräva endast en av bolagsmännen på pengar för en skuld i ett handelsbolag?

2018-12-05 i Bolag
FRÅGA |<p>Jag och en kollega har drivit ett handelsbolag, sedan 2006. Samma år införskaffades en maskin avsedd att användas i rörelsen. Banklån beviljades om ca 500.000 sek.</p><p>Som säkerhet för lånet fick min farfar teckna en begränsad proprieborgen om 150.000 sek. Lånet är nu uppsagt och banken har valt att kräva farfar på hela beloppet han gått i borgen för. Farfar infriade hela sitt</p><p>borgensåtagande om 150.000 sek för en månad sedan. Han vill nu, regressvis, kräva min kollega på hela detta</p><p>belopp. Har jag förstått saken rätt är vi väl solidariskt ansvariga för bolagets skulder vilket skulle innebära</p><p>att han får kräva envar av oss på 75.000 sek. Vidhåller han att bara kräva min kollega på hela beloppet skulle</p><p>det innebära att han får en regressfordran på mig om 75.000 sek.</p><p>Vad säger lagen? Kan han regressvis kräva kolegan på hela eller hälften av det infriade borgensåtagandet?</p>
Hilda Jeppsson |<p>Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>Det finns regler rörande handelsbolag i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Enligt <a href="https://lagen.nu/1980:1102#K2P20S1" target="_blank">20 § 1 stycket HBL</a> så svarar bolagsmännen solidariskt för bolagets förpliktelser. Det innebär att ni båda bär ansvar för den regressfordran din farfar har på bolaget. Det innebär vidare att din farfar själv kan välja att kräva ut pengarna av endast din kollega. Ett syfte med detta är att din farfar, genom att välja den han tror har bäst möjlighet att betala tillbaka, säkrar sin rätt att få ut sin fordran på bolaget. </p><p>Om din farfar väljer att kräva din kollega på hela beloppet så får, precis som du skriver, din kollega en regressfordran på dig om 75 000 kr. </p><p>Hoppas att du har fått svar på din fråga!</p><p>Vänliga hälsningar, </p>

Ska valberedningen medverka på stryrelsemöten i en ideel förening?

2018-11-29 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Måste alla, eller någon överhuvudtaget, ur valberedningen medverka på styrelsemöten i ideell förening?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. Reglerna som gäller är således vad som sägs i era stadgar samt att man måste följa "god föreningssed". Det finns inte heller någon reglering om vad som gäller för valberedningensroll i en ideell förening mer än det allmänna att valberedningen ska nominera personer till de olika positionerna som finns i föreningen. Som huvudregel ska endast styrelsen sammanträda på styrelse möten och ni i valberedningen behöver inte deltaga på dessa! Det är styrelsen som ska genomföra det som bestämts på årsmötet och ni har inget med det arbetet att göra. Er uppgift är att ni ska framföra ert förslag på vilka ni har nominerat på årsmötet och efter årsmötet är ert jobb som valberedning slut, detta kan se annorlunda ut beroende på hur stadgarna i er förening ser ut.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man utses till suppleant till styrelsen i ett aktiebolag om man har betalningsanmärkningar?

2018-11-29 i Bolag
FRÅGA |Får man vara suppleant i en firma som ska starta ett ab om man har betalningsanmärkningar?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel är det valfritt för bolagsstämman att utse suppleanter till styrelsen, men under vissa förutsättningar är det ett krav att minst en sådan utses (8 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen). För suppleanter tillämpas de regler som gäller för styrelseledamöter (8 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen). I aktiebolagslagen uppställs vissa begränsningar avseende vem som kan utses till suppleant. En juridisk person kan inte vara suppleant (8 kap. 10 § aktiebolagslagen). Inte heller den som är underårig, i konkurs eller som har förvaltare (8 kap. 11 § aktiebolagslagen). Vidare kan en person som har näringsförbud inte utses till suppleant (8 kap. 11 § aktiebolagslagen). Slutligen får det inte utses någon som inte avser att ta del i sådan verksamhet som enligt lag ankommer på styrelsen (s.k målvakt i bolaget) (8 kap. 12 § aktiebolagslagen). Betalningsanmärkning uppräknas emellertid inte i aktiebolagslagen som ett hinder för att utses som suppleant i ett aktiebolag.Vänligen,

Får jag låna pengar från mitt aktiebolag?

2018-11-27 i Bolag
FRÅGA |Hej! Kan man låna pengar från sitt eget aktiebolag?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dit till lawline med din fråga!Nej det är inte tillåtet att låna pengar från sitt eget aktiebolag. Bestämmelser om aktiebolagets begränsningar att lämna lån regleras i 21 kap Aktiebolagslagen. Det stadgas att det är förbjudet att lämna penninglån till bl.a. aktieägare, styrelseledamot och VD. Notera att det även är förbjudet att lämna ett penninglån till närstående till dessa såsom make, sambo, syskon eller släkting (21 kap 1 § Aktiebolagslagen).Den som genom uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om penninglån i 21 kap kan dömas till böter eller fängelse i högst 1 år (30 kap 1 § Aktiebolagslagen). Hoppas du fick svar på din fråga!