Starta ett aktiebolag

2021-03-29 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag funderar på att öppna upp ett AB där affärsidén är att hyra ut virtuella varor såsom CS:GO skins. Vilka lagar skulle jag behöva kolla upp för att se till att allt sker lagligt?Tänker lagar som GDPR, godtrosförvärv och liknande.Tack!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Affärsidén Det är inte helt tydligt om din affärsidé är att själv hyra ut virtuella varor (det vill säga egendom som du själv äger) eller om du endast ska tillhandahålla en webbtjänst för andra att hyra ut varorna till varandra. Att starta ett aktiebolagI aktiebolagslagen (ABL) finns bestämmelser om aktiebolag. Till exempel återfinns bestämmelser om bildande av aktiebolag (se 2 kap. ABL). Vid bildande av ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor (1 kap. 5 § ABL). Ett aktiebolag bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer, s.k. stiftare (2 kap. 1 § ABL). Den som är underårig, är i konkurs, har förvaltare eller näringsförbud kan inte vara stiftare (2 kap. 2 § ABL). Viktigt att komma ihåg är att ett aktiebolag måste registreras för att kunna förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter (2 kap. 25 § ABL). Registrering sker hos bolagsverket, här hittar du deras hemsida.Hyra ut virtuella varorLös egendom är egendom som inte är fast egendom. Virtuella varor i form av CS:GO skins utgör därför lös egendom. Det finns ingen specifik lag som reglerar uthyrning av lös egendom. Vanligen tillämpas annan lagstiftning på samma sätt (analogt) på avtalet. Principen om avtalsfrihet gäller. Det är därför möjligt att villkoren avtalas mellan parterna, till exempel hyrestiden, kostnader och räntor.Däremot gäller lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) i fråga om avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter (1 § AVKL). Lagen medför bland annat att oklara avtalsvillkor ska vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån (10 § AVKL). Det är därför viktigt att näringsidkaren har ställt upp tydliga och uttömmande villkor.GDPRI dataskyddsförordningen finns regler som företagare ska känna till för att garantera att de behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Här finns en länk till enkla grunder om dataskyddsförordningen för dig som företagare.GodtrosförvärvslagenHar någon förvärvat lösöre (lösa saker) genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro (2 § GFL). Det är dock inte möjligt att godtrosförvärva stöldgods (3 § GFL).Inkomstskattelagen och bokföringslagenOm du yrkesmässigt (under en längre tid och i vinstsyfte) och självständigt bedriver förvärvsverksamhet så kan det innebära att du bedriver en näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). Ersättningen ska då redovisas som inkomst av näringsverksamhet (15 kap. 1 § IL). Det medför också bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Här kan du läsa mer om beskattning av virtuella varor.Det är svårt att ge ett heltäckande svar på en sådan öppen och omfattande fråga. Du är däremot välkommen att ställa en mer specificerad fråga.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det använda aktiekapital till att köpa en licens?

2021-03-28 i Bolag
FRÅGA |Hej Lawline,Intresserad att starta AB. Får jag använda bolagets aktiekapital att köpa lisens hos FI: valutaväxlare och annan finansiell verksamhet?https://www.fi.se/sv/bank/sok-tillstand/valutavaxlare-och-annan-finansiell-verksamhet/Stort tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarJa, det borde inte vara några problem. Aktiekapitalet behöver inte ligga på ett konto i form av kontanter, utan det vanliga är att ett aktiebolag investerar aktiekapitalet i exempelvis materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Det borde alltså inte vara några problem med att använda aktiekapitalet för att köpa en licensen hos FI. Möjliga problemEtt möjligt problem kan dock bli hur du ska värdera och bokföra värdet av licensen. Även hur värdeminskningen ser ut gällande licenser är en fråga som du kan behöva lösa. I din fråga framgår det inte hur stort ditt aktiekapital är. Beroende på hur mycket aktiekapital du har i bolaget kan sättet licensen ska värderas och hur värdet på licensen minskar med tiden innebära att du måste upprätta kontrollbalansräkningar i aktiebolaget för att undvika att potentiellt bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets åtaganden. En kontrollbalansräkning måste upprättas när du befarar att halva aktiekapitalet i aktiebolaget är spenderat, 25 kap. 13 § Aktiebolagslagen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägarnas samtycke?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägare säger ja?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör samfälligheter och regleras därför i Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utgångspunkten är att vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt (§ 6 i lagen om förvaltning av samfälligheter). Kan delägarna inte enas i fråga om en viss förvaltningsåtgärd, ska om något av delägarna begär det, lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan. Om omständigheterna föranleder det, kan föreningsförvaltning anordnas (§ 7 i lagen om förvaltning av samfälligheter).Lantmäterimyndigheten får, om synnerliga skäl föranleder det, vidta åtgärd som behövs för att säkerställa delägarbeslutet (§ 7 st. 2 lagen om förvaltning av samfälligheter).Detta innebär att alla förvaltningsåtgärder som rör samfälligheten, ska beslutas gemensamt av samtliga delägare. Därför kan samfälligheten inte delegera mark till ägare i en samfällighet utan alla ägarnas samtycke.Vänligen,

Regler gällande poster inom ideella föreningar.

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Kan man sitta i en ideell förenings styrelse samtidigt som man utför avlönat arbete åt föreningen.Med vänlig hälsning
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en och samma person kan inneha två poster inom en ideell förening.Det finns i princip inga lagregler för ideella föreningar. Istället är det i huvudsak upp till de enskilda föreningarna att genom sina stadgar avgöra hur styrelsen ska organiseras. Om stadgarna tillåter att samma person håller flera poster, t.ex. såsom i ditt fall att sitta som ledamot och utföra oavlönat arbete åt föreningen, så får samma person hålla flera poster. Det torde inte vara något problem om inte stadgarna säger något annat eller någon annan motsätter sig det.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?

2021-03-29 i Föreningar
FRÅGA |Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte. Mina frågor har tillställts styrelsen i rätt tid.
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar, utan föreningens verksamhet styrs av dess stadga, intern praxis och "god föreningssed" som är tysta normer om hur en förening ska organiseras och verka. Svaret på frågan om styrelsen kan neka att ta upp en viss fråga på årsmötet är i första hand beroende av vad som framgår av föreningens stadga och min rekommendation är att granska vad som närmare framkommer där.Skulle det som exempel framgå att "motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsstämman, även de som styrelsen föreslår att avslå" finns det ingen rätt att neka och du bör göra styrelsen uppmärksam på detta.Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020, och ska fortsätta gälla till utgången av 2021. Lagen utvecklades för att hämma smittspridningen av Corona. I lagens 1 a § p. 3 förklaras det att bestämmelsen avser stämmor genom elektronisk uppkoppling i - aktiebolag (14 och 15 §§ ), - ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar (16 och 17 §§ ), - sparbanker (18 § ), - ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (19 § ).Samfälligheter omfattas inte av lagens bestämmelser om elektronisk uppkoppling. I förarbeten (Prop. 2019/20:143) uttrycks det dock att det i övrigt inte finns några närmare föreskrifter i lag om hur föreningsstämman ska gå till för samfälligheter. Som utgångspunkt är det därför upp till föreningen själv att, inom ramen för vad som anges i stadgarna, bestämma på vilket sätt stämman ska genomföras. Det finns alltså inget som hindrar samfälligheten att hålla en digital årsstämma, så länge det är i enlighet med stagarna.Vänligen,

Får en ideell förening förvalta mark?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Får en ideell förening förvalta mark?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är en ideell förening?Den förutsätts uppfylla något av dessa krav:Den har en ideell målsättning, och det är oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet.Som exempel på ideella föreningar finns fackliga organisationer, politiska partier eller idrottsföreningar.Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet. En ideell förening är en juridisk person som kan ingå avtal och/eller driva näringsverksamhet. Det finns därför ingenting som hindrar en ideell förening att förvalta mark, så länge den uppfyller kraven ovan.Vänligen,

Brottsligt att undanhålla ett ägandebyte i aktieboken

2021-03-27 i Bolag
FRÅGA |Hej,Kan det vara ett brottsligt att undanhålla information om ägarbyten från aktieboken? Låt säga att ett ägarbyte äger rum, men sedan bestämmer sig den nya ägaren något år senare för att överlåta aktierna tillbaka till den förre ägaren. Att det fallet inte föra in dessa händelser i aktieboken, kan det vara ett brott på aktiebolagslagen?
Jakob Westling |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brotten mot ABL (aktiebolagslagen) regler i kap. 30 ABL. En av de möjliga brotten är den som "uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig". Brottet riktar sig mot styrelsen, vilket är dem som har ansvar över att upprätthålla aktieboken, 5:7 ABL. Så om ni endast är ägare, men inte arbetar inom styrelsen så kan inget brott ha begåtts. Däremot om ni sitter i styrelsen kan det utgöra ett brott att inte hålla aktieboken uppdaterad.