Solidariskt ansvar i handelsbolag

2021-09-29 i Bolag
FRÅGA |Hej! vad gäller om ett handelsbolag går i konkurs och bara den ena bolagsmannen har pengar?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Solidariskt ansvarigaEnligt 2 kap. 20 § lag om handelsbolag och enkla bolag så är alla bolagsmän personligt och solidariskt ansvariga för alla skulder som företaget har. Vid en konkurs så måste de enskilda delägarna tillsammans betala borgenärernas fordringar. Om någon inte har råd att betala måste övriga bolagsmän täcka upp för att betala skulderna. RegressRegressrätt innebär att den som betalat har rätt att kräva sina pengar åter. Av 2 kap. 12 § lag om handelsbolag och enkla bolag följer att en bolagsman, under bolagets bestånd, inte har rätt att göra gällanden en fordran mot annan bolagsman om fordran är på grund av; utgifter för bolagets räkning, fordran på förvaltningsarvode eller fordran på ränta på insats. Av rättsfallet NJA 2016 s. 625 följer att en bolagsman som betalat en bolags skuld saknar rätt att göra gällande en fordran mot andra bolagsmän till följd av betalningen annat än genom den slutreglering som ska ske när bolagsförhållandet avvecklas genom skifte. Bolagsmännen har dock möjlighet att i enlighet med 2 kap. 1 § andra stycket lag om handelsbolag och enkla bolag, uttryckligen eller konkludent, avtala om att regress får göras gällande under bolagets bestånd, dvs. före slutreglering genom skifte. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)

2021-09-21 i Föreningar
FRÅGA |Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!På årsstämman ska det beslutas vilken årsavgiften är. Den betalas oftast in med 1/12-del månadsvis. Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader, det vill säga uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, amorteringar med mera. I föreningens stadgar ska framgå beräkningsgrunden för vilka årsavgifter som tas ut. Om någon medlem betalt in mindre i årsavgift än beslutat av någon anledning har styrelsen rätt att kräva in detta retroaktivt. medlemmen ska själv hålla reda på vad han/hon betalt in.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?

2021-09-16 i Bolag
FRÅGA |Hej, hur gammal måste man vara för att sitta som suppleant i ett AB? Jag behöver en suppleant till mitt AB och har tänkt på min dotter som är 17 år, funkar det?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du har ett aktiebolag och funderar på om din dotter, som är 17 år, kan vara styrelsesuppleant i detta bolag.Aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser om kraven på styrelseledamöter tillämpas även vad gäller suppleanter (8 kap. 3 § andra stycket ABL). Någon som är underårig, dvs. under 18 år, får inte vara varken styrelseledamot eller styrelsesuppleant (8 kap. 11 § ABL).Din dotter kan alltså tyvärr inte vara styrelsesuppleant i ditt AB.Med vänliga hälsningar,

Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

2021-09-14 i Föreningar
FRÅGA |Kan en ideell förenings styrelse stänga ute vissa personer från föreningens lokal utan anledning.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler? Ideella föreningar regleras inte i svensk lag, utan vi får ta hjälp av de stadgarna som den ideella föreningen har antagit men även rättspraxis och juridisk litteratur. En ideell förening brukar vara öppen för en viss personkrets, vilket innebär att alla som vill bli medlemmar oftast inte kan bli det. Hur en uteslutning ur föreningen går till ska vara reglerat i föreningens stadgar. Om det till exempel i stadgorna finns ett krav på att de som ska vistas i lokalerna måste vara medlemmar så gäller detta. Om det även i stadgarna till exempel står att de som vill bli medlemmar måste bo i Malmö och spela fotboll, så kan en person från Göteborg som spelar tennis få ett nej från föreningen. Däremot ska föreningen i detta fall ha en anledning till varför tennisspelaren från Göteborg får ett nej. Sammanfattning och vägledning Eftersom jag inte har tillräckligt med information kan jag inte riktigt svara på din fråga om föreningen har gjort rätt eller fel, utan jag rekommenderar dig att kolla på föreningens stadgar och prata med dem och fråga varför de har tagit det beslutet. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?

2021-09-27 i Föreningar
FRÅGA |Som fotbollstränare hamnade jag i diskussion med en domare under match vilket ledde till att han i efterhand anmälde mig för olämpligt uppträdande. Vi fick båda två ge vår version av händelsen till Stockholms Fotbollsförbund. Två veckor senare får jag ett brev där jag delges beslutet att jag ska betala böter på 500 kr till Stockholms Fotbollsförbund. Det står inget om hur beslutet togs eller på vilka grunder jag ansågs skyldig. I beslutet stöder man sig på Riksidrottsförbundets stadgar där det står att de får utfärda böter. Min fråga är om det här ens är tillåtet? Vad ger Stockholms Fotbollsförbund rätt att bötfälla ledare i en fotbollsförening? Vad har jag skrivit på som medger det?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som ger Stockholms Fotbollsförbund rätten att utfärda böter till dig. Detta är i gränslandet till en juridisk fråga, men jag ska försöka klargöra det rättsliga förutsättningarna för detta. Idrotts särartIdrottsverksamhet är en ganska särpräglad verksamhet. Som utgångspunkt prövas inte idrottsrelaterade frågor i allmän domstol, och skyddas inte heller av allmän rättsordning på samma sätt som många andra förhållanden gör. Det är ett eget institut vid sidan av den statliga rättsapparaten, men vissa företeelser kan såklart övergå till att prövas av domstolen när civila rättigheter kan komma att behöva prövas. Då finns det en lagstadgad rätt till domstolsprövning, och det finns ofta klausuler som hänvisar sådana tvister till skiljedomstol, som i stort anses likställda med allmän domstol. Men handlingar som kan innefatta brottsliga gärningar ska ju prövas av allmän domstol enligt de regler som gäller med stöd av lag. Dock är idrottsverksamheters disciplinåtgärder och bestraffningar speciella.Idrottsföreningar är en juridiskt erkänd associationsformFör att allmänheten ska underkastas allmänna lagar och statliga bestraffningsinstitut räcker det att vi har någon anknytning till Sverige som utgångspunkt, exempelvis begår en överträdelse här. När det kommer till andra arenor, så som sporten, så förutsätts som utgångspunkt att du har godkänt att underkastas dessa regler och villkor, för att de ska gälla mot dig. Dessa förutsättningar får sin legitimitet genom exempelvis ett medlemskap i en förening. Inom idrottsverksamhet är det Riksidrottsförbundet som är den överhängande, generella föreningen som sätter de yttersta ramarna för anslutande idrottsverksamhet. Under denna förening finns det Specialförbund för varje idrottstyp, alltså Svenska Fotbollsförbundet för fotboll. Detta förbund har i sin tur olika regionala distrikt som ansvarar för sina respektive regioner, så som Stockholms fotbollsförbund. Föreningar får sin legitimitet utifrån att de utgör en juridiskt erkänd associationsform om de har stadgar och styrelse, så blir föreningen en juridisk person som kan ha sig skyldigheter och rättigheter. Det finns i svensk lag inga specifika regler kring vad som ska ingå i stadgarna för ideella föreningar, men det finns allmänna associationsrättsliga principer som styr, men i grunden baseras det på avtalsfriheten. Du har rätt att ingå dessa avtal, eller avstå från att ingå dem. Var ifrån får Stockholms Fotbollsförbund rätt att utfärda böter till dig?Eftersom det inte finns några regler som reglerar dessa föreningsformer, så har dessa föreningar istället stadgar där det framgår vilka regler som gäller i olika sammanhang. Ser man till Riksidrottsförbundets stadgar, som går att hitta på internet, framgår av bland annat 2 kap. 2§ att Riksidrottsförbundet är en (ideell) förening som består av flera specialidrottsförbund (Svenska fotbollsförbundet), som i sin tur består av distriktsförbund så som Stockholms fotbollsförbund, som vidare innefattar lokala ideella föreningar (den förening du är tränare i). Det framgår vidare av samma paragraf att en förening genom medlemskap i Stockholms fotbollsförbund, och i sin tur Svenska fotbollsförbundet – ansluts till Riksidrottsförbundet. Lite enkelt innebär detta alltså att genom att du skrivit på kontrakt, eller har ett medlemskap i en lokal fotbollsförening, medger du också att du underkastas Riksidrottsförbundets regler. Detta borde framgå av medlemskapets villkor, men finner också legitimitet genom denna ovan regel jag hänvisat till i Riksidrottsförbundets stadgar. Av 8 kap. 1§ 3p. framgår att en förening på detta sätt förbundit sig att följa Riksidrottsförbundets och Svenska fotbollsförbundets stadgar, tävlingsregler och beslut som fattats av överordnat idrottsorgan. Sist i den paragrafen framgår att om föreningen är medlem i Svenska fotbollsförbundet, blir de per automatik medlemmar i specialidrottsförbundet (i ditt fall Stockholms fotbollsförbund). Slutligen framgår det av 8 kap. 7§ att du som medlem i en lokal förening ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan och följa Svenska fotbollsförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar, tävlingsregler och beslut. Riksidrottsförbundet har i kapitel 14 i sina stadgar regler om bestraffningsärenden, som är bindande för Svenska fotbollsförbundet, och alla föreningar och medlemmar däri (14 kap. 1§ stadgarna). Dessa täcker dessutom även ledare, tränare och liknande som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare och organisationer, även utan att man är medlem i en förening. I 2§ räknas upp en rad förseelser som kan föranleda bestraffning, se bland annat punkterna 7, 8 och 14. Ur dessa regler kan härledas en rad idrottsspecifika förseelser, som regleras genom Spelregler för fotboll, som utfärdats av Svenska fotbollsförbundet. Vidare framgår av Riksidrottsförbundets stadgar i 14 kap. 3 och 5§ att dessa förseelser kan leda till böter. Av 12§ framgår olika handläggningsregler, exempelvis din rätt att yttra dig i ärendet, och av 16§ framgår att beslutet ska innefatta uppgifter om förseelsens art och påföljd, och vilka bestämmelser som tillämpats. Slutligen framgår av 19§ rätten att överklaga beslutet, och tvister som uppstår ska avgöras enligt stadgarna, och i annat fall av skiljenämnd, alltså inte av allmän domstol (2 kap. 8§).Liknande regler om föreningars skyldighet att följa regler finns specificerade i Svenska fotbollsförbundets stadgar. Bland annat framgår av 1 kap. 10§ att föreningar som är medlemmar i Stockholms fotbollsförbund är anslutna till Svenska Fotbollsförbundet. Även Stockholms fotbollsförbund ska följa Svenska fotbollsförbundets regler (7 kap. 46 §). Slutligen kan sägas också att den anmälande parten har ansvar att bevisa förseelsen, och att detta ska ställas utom rimligt tvivel (7 kap. 55§). Beslut om böter prövas av Disciplinnämnden, men det kan krävas prövningstillstånd (7 kap. 53§).Stadgarna är alltså ramverket som styr föreningarnas befogenheter och villkor, och om ett beslut skulle fattas i strid mot stadgarna, så följer det av allmänna rättsprinciper att du har rätt att klaga på det beslutet. Stadgarna får inte heller bryta mot god föreningssed.Sammanfattning och rådSammantaget baseras befogenheten att utfärda böter i idrottssammanhang, på att du antingen deltar i ett idrottsevenemang, eller genom ditt medlemskap i en förening. Föreningen har enligt ovan beskrivning åtagit sig att följa Svenska Fotbollsförbundets, och i förlängningen Riksidrottsförbundets stadgar och regler, vari det står skrivet att böter får utfärdas som bestraffning i vissa hänseenden. Jag kan tyvärr inte ta ställning till om dina böter utfärdats i enlighet med dessa stadgar, då jag inte vet vad ärendet gäller och det ligger utanför min expertis. Jag kan inte heller säga med säkerhet om just du omfattas av dessa regler, men du lär göra det om du är tränare för en förening som är ansluten till Svenska Fotbollsförbundet. Detta är alla konventionella föreningar som man tänker på, de som spelar seriespel, är med i arrangerade cupper, tävlingar och liknande. I grunden kan alltså legitimiteten av böterna härledas till att du i grund och botten godkänt dessa genom ditt medlemskap i en förening, och i vissa fall också utan medlemskap genom ditt biträdande vid ett idrottsarrangemang. Det borde framgå av föreningens medlemsvillkor. Det är alltså ett avtalsförhållande som ligger till grund för denna situation, och idrottsföreningar är en associationsform som är juridiskt erkända i Sverige. Detta innebär också som utgångspunkt att man sällan kan pröva tvister i allmän domstol, utan de får prövas enligt stadgarna, och vissa fall även genom skiljeförfarande. Endast väldigt speciella omständigheter kan föranleda allmän domstols prövning. Men så som jag tolkar stadgarna, bör du kunna överklaga beslutet om du är missnöjd med det. Det framgår kanske till och med av själva beslutet, och hur du ska göra detta! Du bör även kunna kontakta Stockholms Fotbollsförbund med frågor om överklagande och liknande. Jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor! Vänligen,

Kan styrelsen ändra i ordningsreglerna utan årsstämma?

2021-09-17 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Kan styrelsen ändra i ordningsreglerna utan årsstämma?
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om styrelsen kan ändra i ordningsreglerna utan att ha en årsstämma. Det framgår dock inte av din fråga vilken typ av styrelse som situationen gäller. Jag tolkar dock din fråga som att det rör sig om en bostadsrättsförening, eftersom det oftast är i samband med bostadsrättsföreningar som frågan om ordningsregler kommer upp. Lagen som blir tillämplig blir då bostadsrättslagen (1991:614) (BRL).Det finns vissa beslut som måste fattas på en årsstämma. BRL hänvisar dock till lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) (EFL) gällande bestämmelserna om föreningsstämman (9 kap. 14 § BRL). Obligatoriska ärenden är t.ex. fastställelse av resultat- och balansräkning, beslut om dispositioner av föreningens vinst och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Av de obligatoriska ärendena räknas dock inte ändring av ordningsregler upp, men det föreskrivs att om föreningen har stadgar som påverkar vilka ärenden som behöver stämmobeslut, så ska det gälla. Det vill säga, om det framgår av föreningens stadgar att ändring av ordningsregler förutsätter ett stämmobeslut, så kan inte styrelsen fatta denna typen av beslut på egen hand. Men så länge det inte finns en sådan skrivelse i stadgarna, bör ändring av ordningsregler inte vara något som behöver fattas av en årsstämma, utan det kan fattas av styrelsen (6 kap. 10 § EFL). Svaret på din fråga är alltså beroende på vad som framgår av föreningsstadgarna. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?

2021-09-14 i Bolag
FRÅGA |Kan jag öppna handelsbolag när en av oss har en skatteskuld hos kronofogden...?Mvh.
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formella hinder för er att skapa ett handelsbolagDet finns inga formella hinder för personen med skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten att ingå ett bolagsavtal och få bolaget infört i handelsregistret, med verkan att ett handelsbolag bildas.Det är förknippat med vissa risker att ha en skuldsatt person som bolagsmanDen skuldsatta bolagsmannens ideella andel i handelsbolaget kan utmätas för personens skatteskuld (dock inte bolagets egna tillgångar) (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Bolagsmännen äger lika stor andel i bolaget om inte annat finns föreskrivet i bolagsavtalet. En sådan utmätning av bolagsandel får dock bara ske om utmätningen med avdrag för kostnader förväntas ge ett överskott som gör utmätningen försvarlig (4 kap. 3 § första stycket utsökningsbalken). En liten bolagsandel utan betydande värde kan tänkas falla under denna undantagsregel. Kronofogdemyndigheten ska också i första hand utmäta sådana tillgångar som kan utmätas med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § andra stycket utsökningsbalken). Om det finns enklare alternativ för att täcka skatteskulden än att utmäta personens andel i bolaget torde Kronofogdemyndigheten i första hand ta tillvara de möjligheterna.Vad blir följden av att bolagsandelen utmäts?Kronofogdemyndigheten kommer att informera samtliga bolagsmän om utmätningen och den skuldsatta bolagsmannens eventuella andelsbevis kommer tas om hand. Eventuella utbetalningar av t.ex. vinstandel till gäldenären kommer att förbjudas (6 kap. 3 § utsökningsbalken). Bolagsandelen kommer därefter säljas exekutivt på offentlig auktion eller under hand (9 kap. 1 § utsökningsbalken). Det teoretiska värdet för bolagsandelen motsvarar bolagets tillgångar minus skulder gånger andelens storlek (men marknadsvärdet är nog oftast lägre). Köparen av bolagsandelen blir dock inte "fullvärdig bolagsman": det skulle kräva alla bolagsmäns samtycke om inte något annat är avtalat (2 kap. 2 § handelsbolagslagen). Detta innebär att köparen inte ingår i förvaltningen av bolaget. Köparen har dock t.ex. rätt att säga upp bolagsavtalet till likvidation och ta del av eventuell vinst (2 kap. 21 § första stycket handelsbolagslagen). Hur kan detta förhindras?Ett sätt att hindra köparens inträde i bolaget och likvidation skulle vara att ni tar in en klausul i bolagsavtalet om lösenrätt för alla eller vissa bolagsmän om en ny ägare av bolagsandel skulle tillkomma efter utmätning eller efter försäljning av bolagsandel utan samtliga bolagsmäns samtycke (2 kap. 21 § andra stycket handelsbolagslagen). På så vis har ni andra bolagsmän rätt att "köpa ut" en ny oönskad ägare av bolagsandelen. Om ni istället föredrar att bolaget ska likvideras omgående om en ny köpare inträder i bolaget på detta vis kan ni med fördel istället föreskriva det i bolagsavtalet.Jag hoppas att du har fått lite mer koll på vad som gäller!Med vänliga hälsningar,

Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?

2021-09-13 i Bolag
FRÅGA |HejJag och min man äger ett bolag tillsammans sedan många år tillbaka 25% står på mig och 75% står på honom. , dock hårborste det så bra för bolaget. Men idag har jag har fått reda på att han har fört över bolaget till någon annan utan att jag har vetat om det eller mitt godkännande. J. Kan han bara sälja eller överför vidare på deta sätt??! Sedan har vi ett bolag på samma sätt som med 25% på mig och 75% på honom. Min rädsla är att han ska göra samma sak med detta också. Då denna bolag går jättebra. Kan man vara sälja vidare som han har gjort? Om inte vad kan man göra
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har inte uppgett vilken bolagsform det rör sig om, jag kommer därför att redogöra för vad som gäller både för aktiebolag och för handelsbolag. De lagar som blir aktuella är aktiebolagslagen om det rör sig om ett aktiebolag och handelsbolagslagen om det rör sig om ett handelsbolag. Om det rör sig om ett aktiebolagInom aktiebolagsrätten råder principen om aktiers fria överlåtbarhet, vilket innebär att din man får överlåta sitt aktieinnehav fritt till vem han vill utan ditt godkännande. Detta gäller dock bara om inget förbehåll om överlåtelsebegränsningar har gjorts i bolagsordningen (4 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen). Det kan därför vara bra för dig att titta i bolagsordningen om det finns några sådana förbehåll (de är vanliga). Observera att din man inte utan vidare med giltig verkan kan överlåta din andel i bolaget – du har äganderätten till andelen. Jag kommer att redogöra för de olika förbehållen som kan tänkas finnas i din bolagsordning, och som kan begränsa din mans rätt att överlåta sina aktier fritt:Hembudsförbehåll: Ett vanligt förbehåll som konkret innebär att du kan ha rätt att lösa in de aktier din man har sålt till den andre personen, dvs. rätt att köpa tillbaka aktierna av köparen (4 kap. 27 § första stycket aktiebolagslagen). Vägrar den som har köpt din mans aktier att du löser ut dennes aktier kan du väcka talan vid domstol för att tvinga igenom din rätt att lösa aktierna (4 kap. 33 § första stycket aktiebolagslagen).Förköpsförbehåll: Innebär att du ska få chans att köpa aktierna före någon annan. I förköpsförbehållet ska uppges vem eller vilka som är berättigade till förtur. Det innebär alltså att det är förbjudet att sälja aktier innan en förköpsberättigad har givits möjlighet att köpa aktierna (4 kap. 18 § aktiebolagslagen). Om inte ett sådant förbehåll har följts kan du även här väcka talan vid domstol för att utkräva din rätt till förköp (4 kap. 22 § aktiebolagslagen)Samtyckesförbehåll: Som det låter innebär detta att aktierna inte får överlåtas om ditt samtycke saknas (4 kap. 8 § aktiebolagslagen). Om överlåtelse ändå sker utan ditt samtycke är överlåtelsen ogiltig. Innebörden av ogiltigheten är att aktierna och pengarna som betalades ska gå tillbaka (4 kap. 17 § aktiebolagslagen)Om ett aktieägaravtal som reglerar saken finnsNu har jag tagit upp de förbehåll som eventuellt kan gälla enligt din bolagsordning, men fler varianter (eller samma) kan tänkas finnas om du och din man har ingått ett aktieägaravtal om saken. Däribland överlåtelseförbud (förbud mot att sälja aktierna). Ett eventuellt överlåtelseförbud brukar tidsbegränsas i ett aktieägaravtal. Överlåtelseförbud på obestämd tid eller på lång tid löper stor risk att anses som oskäliga och förbudet kan därmed komma att ogiltigförklaras eller ändras med stöd av 36 § avtalslagen. Värt att nämna är att ett överlåtelseförbud inte får tas in i bolagsordningen.Viktigt att komma ihåg är att om din man har brutit mot ett avtalsvillkor i aktieägaravtalet blir följden av ett brott mot avtalet inte ogiltighet eller möjlighet att för dig att väcka sådan talan med framgång med stöd av aktiebolagslagen, som ju var fallet om förbehållet fanns med i bolagsordningen. Däremot kan din man bli skadeståndsansvarig vid avtalsbrott på allmänna skadeståndsrättsliga grunder (vilket bl.a. innebär att du behöver bevisa att du har lidit skada av hans överlåtelse). Alternativt kan han bli skadeståndsskyldig med stöd av en eventuell vitesklausul i ert aktiebolagsavtal (då behöver du inte visa att du har lidit skada för att ha rätt till ersättning).Vad som gäller om det rör sig om ett handelsbolagOm inget annat gällande saken finns föreskrivet i bolagsavtalet får inte din man överlåta sin andel i handelsbolaget utan ditt samtycke (2 kap. 2 § handelsbolagslagen). Vad det innebär är att köparen av din mans andel inte har rätt att inträda som fullvärdig ny bolagsman utan ditt samtycke. Överlåtelsen är dock fortfarande civilrättsligt bindande mellan din man och köparen, med konsekvensen att den ekonomiska rätten anses överlåten. Köparen har i det fallet dock inte rätt att delta i förvaltningen eller kontrollera bolaget. Även här kan det finnas t.ex. hembudsförbehåll i bolagsavtalet som kan ge dig rätt att lösa ut köparen ur bolaget (2 kap. 21 § andra stycket handelsbolagslagen). Att köparen nu äger den ekonomiska rätten innebär bl.a. att denne tagit över din mans andel i bolagets förmögenhet och har rätt att säga upp bolagsförhållandet (2 kap. 21 § första stycket och 2 kap. 24 § handelsbolagslagen).Hoppas att du fick lite klarhet i vad som gäller. Om är du behöver mer vägledning är du välkommen att boka en tid med en erfaren jurist hos Lawline genom att skicka en kostnadsfri förfrågan här.Med vänliga hälsningar,