Omvandla ideell förening till ett företag

Jag är med en ideel förening ett gym. Nu vill en medlem köpa gymmet och göra det till ett företag. Är det möjligt? hur gör man? Kan jag som medlem stoppa detta försök till övertagande? Snälla hjälp.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga undrar du dels om det är möjligt att omvandla en ideell förening till ett företag, dels om en medlem i den ideella förening kan stoppa beslutet.


Kan man omvandla Ideell förening till ett företag?

En ideell förening har som regel inte ett ekonomiskt syfte. Föreningen kan dock ha ett ekonomiskt syfte om detta ska uppnås genom annat än ekonomisk verksamhet. Som exempel kan vi ta en fackförening. Dessa har ett ekonomiskt syfte i att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen i frågor om löner. Syftet uppnås dock inte genom ekonomisk verksamhet utan genom processer, förhandlingar med arbetsgivare med mera. Föreningen tjänar inte på verksamheten.


En ideell förening blir en juridisk person när föreningen bildas. Detta innebär att föreningen som sådan har rättskapacitet. Föreningen kan ingå avtal och åta sig andra förpliktelser. Medlemmarna i föreningen är inte personligen ansvariga för föreningens skulder osv. Det finns ingen generell lagstiftning som reglerar Ideella föreningar. Ledning får istället hämtas i föreningens stadgar. I föreningens stadgar bör det framgå vem som tar beslut om vad. Det bör t.ex framgå om vissa beslut är exklusivt reserverade för föreningsstämman. I allmänhet är det dock styrelsen som företräder föreningen och har kompetens att rättshandla och fatta beslut rörande förvaltningen av föreningen.


Enligt de allmänna associationsrättsliga principerna om syftets bindande karaktär och författningens bindande karaktär får förvaltningen av bolaget inte ta beslut eller vidta en åtgärd som strider mot föreningens syfte eller dess stadga. Till exempel kan det vara i strid med ovan nämnda principer att en idrottsföreningsstyrelse tar beslut om att starta en bokcirkel.


Det är inte omöjligt att omvandla en ideell förening till ett företag. Vem som kan fatta beslut om en åtgärd att sälja föreningens gym till en privatperson bör framgå av stadgarna.


Kan en medlem stoppa beslutet?

Beroende på vem som har beslutskompetens i frågan enligt stadgarna kan det stoppas. Även om det är styrelsen som har beslutskompetens enligt stadgarna går det att argumentera för att beslutet strider mot de ovan nämna associationsrättsliga principerna.


Beslutet att sälja föreningens gym kan eventuellt strida mot föreningens syfte och författning. Till exempel om föreningens syfte enligt stadgarna är att tillhandahålla lokal och maskiner för att främja medlemmarnas hälsa. Jag råder dig att se till föreningens stadga.


Det går också att argumentera att en försäljning av föreningens gym är en fråga som har sk. oreglerad exklusiv stämmokompetens. Det innebär att beslutet i fråga anses vara så stort och ingripande att det är en fråga som bör fattas av föreningsstämman, trots att det inte står något om det i stadgarna. Rörande aktiebolag anses beslut som i realiteten är att jämställa med bolagets upplösning eller som en förändring av verksamhetsföremålet (syftet) ansetts vara en fråga som tillhör den oreglerade stämmokompetensen (NJA 1924 s 186 och NJA 1967 s 313). I detta fall är det möjligt att argumentera att ett beslut att sälja föreningens gym i realiteten är ett beslut som jämställs med en upplösning av föreningen eller en ändring av föreningens syfte. Detta består självfallet vad som är syftet enligt stadgarna. Det är inte möjligt för mig att göra en bedömning i detta fall, då jag inte vet vad som står i föreningens stadgar.


Även om det är ett beslut för föreningsstämman är det inte säkert att en enskild medlem ensam kan stoppa beslutet. Det beror på vad som föreskrivs i stadgan rörande majoritetskrav som gäller för att ta ett beslut. T.ex kan det föreskrivas att enkel majoritet gäller för alla beslut, dvs mer än hälften ska rösta för beslutet.


Hur omvandlar man en ideell förening till ett företag?

Det är inte möjligt att direkt "omvandla" föreningen till ett företag. Det som kommer att ske är att ett företag får bildas separat, till exempel ett aktiebolag. Därefter kan föreningen, som är en juridisk person, överlåta sina tillgångar till bolaget. Därefter tas ett beslut, sannolikt på föreningsstämma av medlemmarna, att upplösa den ideella föreningen. Vad som krävs, och hur, en förening upplöses framgår normalt av stadgarna. En ideell förening kan också upphöra genom konkurs, men detta verkar inte vara aktuellt i ditt fall.


Sammanfattning och råd

Jag rekommenderar dig att se vad som står i föreningens stadga. Titta på vad som finns angivet som föreningens syfte/ändamål för att eventuellt kunna argumentera att beslutet i fråga strider mot stadgan. Titta på vem som enligt stadgan har rätt att ta ett sådant beslut. Utifrån detta kan du argumentera, beroende på vad föreningens syfte är, att beslutet i praktiken innebär en upplösning av föreningen sett till föreningens syfte. Du bör vidare se om ett beslut av detta slag enligt stadgan tillfaller föreningsstämman eller styrelsens kompetens. Tillfaller beslut om upplösning stämman, kan du argumentera att beslutet i fråga innebär ett beslut om upplösning och ska beslutas av medlemmarna. Tillfaller beslutet styrelsens kompetens, kan du argumentera att beslutet är av sådan vikt att det hör till den exklusiva oreglerade föreningsstämmokompetens. Se även vad som gäller rörande röstning och majoritetskrav för beslut för att veta om du ensam kan påverka eller behöver medhåll från andra föreningsmedlemmar.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Har du ytterligare frågor råder jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare. Du kan boka tid med en av våra skickliga jurister på Lawline här.

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000