Den ekonomiska föreningens och medlemmarnas bundenhet till det som stadgarna föreskriver

2019-09-15 i Föreningar
FRÅGA |Vi är ett antal medelmmar i en ekonomisk förening som vill lämna föreningen. Enligt våra stadgar så äger föreningens medlemmar 1/30 av föreningen gemensamma resurser. Vår fråga är vad händer med dessa resurser, tvingar föreningen "lösa" ut oss ekonomiskt eller förlorar vi alltihopa vid ett utträde.
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BakgrundVid sidan av lagen om ekonomiska föreningar (EFL) utgör den ekonomiska föreningens stadgar det huvudsakliga underlaget för föreningens verksamhet. Stadgarna bör därför betraktas som det för föreningsbildningen grundläggande avtalet. Den som ansöker om medlemskap i en ekonomisk förening förutsätts ha tagit del av föreningens stadgar och accepterat dess olika bestämmelser. Grundprincipen är därför att medlemmarna är bundna av stadgarna och skyldiga att uppfylla de förpliktelser som stadgarna föreskriver.3 kap 1 § EFL anger vilka uppgifter som föreningens stadgar måste innehålla. Det är dock möjligt att reglera ett flertal andra förhållanden i stadgarna, utöver de obligatoriska som anges i 3 kap 1 § EFL. En del av EFL:s bestämmelser är dispositiva och det är på så sätt möjligt att i stadgarna ha en reglering som avviker från de dispositiva bestämmelserna. EFL föreskriver inget om föreningens gemensamma resurser och äganderätten till dessa. Detta innebär att det som står i stadgarna ifråga om resurserna är det som gäller.I ert fallSvaret på din fråga beror till stor del på vad som föreskrivs i stadgarna. Ifall det ifråga om äganderätt till resurserna endast finns en bestämmelse i stadgarna (föreningens medlemmar äger 1/30 av föreningens gemensamma resurser) skulle jag tolka den bestämmelsen enligt följande resonemang.Om ni säger upp medlemskapet (se 4 kap 7 § EFL) är ni inte längre medlemmar i föreningen och kan därför inte hävda äganderätt till föreningens gemensamma resurser i enlighet med det som föreskrivs i stadgarna. Vid ett eventuellt utträde skulle ni alltså antagligen förlora er äganderätt till föreningens gemensamma resurser då ni inte längre är medlemmar. Huruvida föreningen i detta avseende är skyldig att ekonomiskt ersätta medlemmar som säger upp sitt medlemskap beror på vad som föreskrivs i stadgarna.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Beslut i ideell förening

2019-07-23 i Föreningar
FRÅGA |Kan ett beslut på ett föreningsmöte i en ideell förening om att ålägga vissa medlemmar skyldighet att betala vissa andelar av föreningens fastihetsavgift vara giltigt trots att det är jordägaren som enligt skattelagstiftningen skall svara för den och trots att godkännande inte inhämtades från de som skulle betala. Föreningens stadgar innehöll ingen sådan rätt att debitera fastighetsavgift på medlemmar.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. I och med detta ges mycket utrymme åt föreningsmedlemmarna att bestämma hur föreningen ska styras, men vägledning kan hämtas från god föreningssed, god föreningspraxis och föreningens stadgar. Med hänsyn till detta är svaret på din fråga beroende av vad som står i era stadgar samt vad ni som medlemmar i övrigt kommit överens om. Klart är emellertid att utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att ett avtal kommer tillstånd genom anbud från den ena och accept från den andra parten. För din del innebär det att beslutet om att en del av fastighetsavgiften ska betalas av vissa medlemmar måste föregåtts av en "accept" från de berörda medlemmarna. En form av accept kan då vara genom att det i stadgarna uttryckligen står att föreningen får överlåta denna kostnad på medlemmarna eller om det finns en stadga om föreningens rätt att ta ut medlemsavgift (jfr 3 kap. 2 § lag om ekonomiska föreningar). Jag tolkar dock din fråga som att era stadgar inte innehåller någon sådan bestämmelse, varför beslutet inte kan tas på denna grund.I avsaknad av ovanstående stadga kan ett beslut som det här är fråga om fattas vid ett föreningsmöte i enlighet med den beslutsordning som gäller i er förening. Beslutet ska då ha fattats med den majoritet som krävs enligt stadgarna. Om beslutet inte fattats på ett föreningsmöte med erforderlig majoritet torde det inte vara gällande mot de berörda medlemmarna. I annat fall kan föreningen upprätta ett avtal med de berörda medlemmarna om vem som ska betala avgiften. Om en sådan överenskommelse inte träffats ska medlemmarna inte betala fastighetsavgiften. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Väcka talan mot föreningsstämmobeslut

2019-07-09 i Föreningar
FRÅGA |En enskild medlem lämnar en motion till föreningsstämman om önskemål om att utnyttja viss föreningsyta. Styrelsen besvarar motionen och stämman går sen på styrelsen förslag. Vad kan medlemen göra om denne inte är nöjd med beslutet. Vilken instans gäller då?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga rör bostadsrättsföreningar. Din fråga regleras i så fall huvudsakligen av bostadsrättslagen (BrL). Även lagen om ekonomiska föreningar (LEF), är enligt BrL tillämplig på frågor som rör bostadsrättsföreningar i den utsträckning det särskilt anges i BrL (1 kap 1 § 2 st BrL). Bland annat är LEF:s bestämmelser om talan mot föreningsstämmobeslut tillämpliga (9 kap 14 § BrL).Varje föreningsmedlem (bland andra) får väcka talan i allmän domstol om att ett föreningsstämmobeslut ska upphävas eller ändras, om beslutet inte har kommit till i behörig ordning (till exempel strider mot BrL) eller på något annat sätt strider mot LEF (i den utsträckning det anges i BrL att lagen är tillämplig för bostadsrättsföreningar), årsredovisningslagen eller stadgarna (6 kap 47 § LEF). Det går alltså inte att väcka talan för att man inte delar stämmans uppfattning, utan beslutet måste strida mot någon föreskrift enligt ovan. Behörig domstol är som huvudregel den tingsrätt som har bostadsföreningen ligger (10 kap 1 § rättgångsbalken).Vänligen

Kan en ideell förening meddela ansvarsfrihet och måste det finnas en revisor?

2019-06-27 i Föreningar
FRÅGA |Hej kan en ideell förening vara utan revisor och ha ansvarsfrihet?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AnsvarsfrihetVad gäller ansvarsfrihet handlar det om godkännande av de ansvarigas handlandande inom verksamheten. Företagsstämman i en ideell förening beslutar om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Däremot finns det inte regleras i lag angående ideella föreningar, utan det regleras främst genom praxis, rättsprinciper och doktrin. I vissa fall är det möjligt att tillämpa lagen om ekonomiska föreningar. Det går att meddela ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i en ideell förening. Däremot är det viktigt att komma ihåg att ansvarsfrihet beviljas individuellt för varje enskild styrelseledamot. Revisor i ideell föreningI en ideell förening är det inte krav på att ha en revisor. Däremot krävs det i vissa typer av aktiebolag att en revisor finns. Hoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar

Vilka krav kan uppställas i stadgan i en ideell förening?

2019-08-20 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan en ideell förening ha öppen medlemsantagning för personer och andra organisationer (nedan benämnda parter) samt i stadgarna skriva att endast ett antal av dessa parter har möjlighet att nominera medlemmar till styrelsen? Stämman får då besluta om de namn som parterna lämnat. Är det även möjligt att i stadgarna skriva att det ska vara ambulerande ordförandeskap mellan dessa parter? Hur kan man enklast i stadgarna skriva så att ingen av parterna kan "utmanövrera" någon av övriga i viktigare frågor?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du med största sannolikhet är bekant med finns det inga specifika civilrättsliga lagregler som bestämmer hur en ideell förening ska drivas eller hur den ska vara utformad. Bestämmelserna i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, FL, och dess regelverk kring exempelvis stämmans uppbyggnad är med andra ord inte tillämpliga. Det finns inte heller något stöd för att använda sig normerande av FL:s regler eftersom det inte finns något stöd i lag för detta.Att ideella föreningar står utanför lagstiftningen betyder emellertid inte att en ideell förening får drivas hur som helst, utan ska istället följa så kallad god föreningssed och föreningspraxis. Inom begreppet god föreningssed avses att föreningen drivs på ett vedertaget sätt utifrån det grundläggande synsätt vi har på hur en juridisk person ska agera. I praktiken innebär detta att en ideell förening ska ha uppsatta stadgar, en utvald styrelse och att årsmöte (där varje medlem har en röst) bestämmer. Till skillnad från en ekonomisk förening (som kan ha vissa specifika krav uppställda gällande medlemsantagning), ska en ideell förening alltid vara öppen för att anta nya medlemmar, förutsatt att dessa medlemmar delar er förenings målsättning. Med andra ord får inte en ideell förening neka någon person/organisation inträde under förutsättning att det inte föreligger godtagbara skäl kopplade till föreningens art eller omfattning föreligger. Svaret på din första fråga gällande huruvida föreningen kan ha öppen medlemsantagning är med andra ord att föreningen i själva verket ska ha öppen medlemsantagning enligt öppenhetsprincipen.Stadgarna kan reglera hur nominering av styrelsemedlemmar ska ske. Vanligtvis sker detta genom att årsmötet utser en valberedning som har som uppgift att förbereda valen och inkomma till årsmötet med ett färdigt förslag. I majoritet av ideella föreningar är det även möjligt att nominera andra styrelsekandidater på årsmötet. Det skulle alltså vara möjligt för er att i stadgan utse att det ska finnas en valberedning och att valberedningen ska utse styrelseförslag. På så sätt har ni själva möjlighet att "rikta" nomineringen i det håll ni önskar, eftersom valberedningens förslag i de flesta fall vinner. Jag är osäker på huruvida det är förenligt med god föreningssed att på förhand kan att endast ett fåtal utpekade personer har rätt att bli utsedda till styrelsemedlemmar, utan jag föreslår istället att ni utser en valberedning.Traditionellt sett finns endast en ordförande och tillika en vice ordförande i en ideell förening. Gällande din fråga huruvida ni i stadgarna kan skriva att det ska vara ambulerande ordförandeskap mellan parterna så ser jag dock inget hinder emot detta. Jag föreslår emellertid att upprättar en plan för hur det ambulerande ordförandeskapet ska skötas eftersom ansvar annars kan riskera att "falla mellan stolarna".Gällande din sista fråga kring hur ni enklast i stadgarna skriver så att ingen av parterna kan utmanövrera de övriga så är jag inte helt säker på att jag har förstått din frågeställning. Ni bör i stadgarna uppställa klara och precisisa målsättningar för er ideella förening så att det inte riskerar att bli några större oenigheter kring i vilket riktlinjer föreningen ska drivas och vad era målsättningar är. På så sätt jobbar samtliga mot samma mål och ni minimerar risken att någon part ska vilja utmanövrera en annan.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och är det några oklarheter är du välkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se

Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening

2019-07-21 i Föreningar
FRÅGA |Kan jag som medlem godkänna en årsredovisning i en samfällighetsförening om den inte är undertecknad av alla i styrelsen.
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För samfälligheter gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter, den kan du se i sin helhet (här).En samfällighetsförening är bokföringsskyldig om den har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet. Föreningen är skyldig att upprätta en årsredovisning när den når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Mer än 50 anställda i medeltal.Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.Samma villkor gäller om samfällighetsföreningen är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.För att besvara din fråga är en årsredovisning inte giltig om inte samtliga behöriga styrelseledamöter skrivit under årsredovisningen vid dagen då den ska undertecknas. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Röstlängd i samfällighetsföreningar

2019-06-30 i Föreningar
FRÅGA |Min fråga avser den juridiska betydelsen för termen "röstlängd".BAKGRUNDVid en föreningsstämma för en samfällighetsförening har styrelsen upprättat en "röstlängd" som omfattar namnen för de medlemmar som var närvarande vid stämman. En av de närvarande medlemmarna hade ej betalt sin avgift till föreningen och fick därför ej rösta vid stämman. Detta har ej antecknats i den av styrelsen upprättade "röstlängden".MINA FRÅGOR ÄR1. Får en korrekt "röstlängd" vid en föreningsstämma även omfatta namnen för medlemmar, som är närvarande vid stämman, men som ej har erlagt sin avgift till föreningen och därför ej får rösta vid stämman?Om svaret är JA, måste det antecknas i "röstlängden" vilka medlemmar som ej får rösta vid stämman?2. Får en korrekt "röstlängd" vid en föreningsstämma endast omfatta namnen för medlemmar som får rösta vid stämman?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att det i stadgarna för föreningen framgår att en röstlängd skall upprättas i kallelsen till stämman, det framgår alltså inte explicit av lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) att man behöver upprätta en röstlängd.Av 48 § SFL framgår dock att en medlem som inte har fullföljt sin bidragsskyldighet i rätt tid får del­ta i förhandlingarna men inte utöva rösträtt innan skyldigheten har fullgjorts. Det innebär alltså att en röstlängd kan innehålla även sådana medlemmar som inte fullgjort sin betalningsskyldighet men att de inte har rösträtt vid stämman ändå.Om du skulle upptäcka att en medlem som inte fullgjort sin bidragsskyldighet exempelvis skulle vara den avgörande rösten för att ett beslut togs eller inte togs kan du med stöd av 53 § SFL klandra beslutet i första hand direkt på stämman och om du upptäcker det i efterhand kan du vända dig till mark- och miljödomstolen.Hoppas du fått svar på dina frågor, om du har några andra funderingar tveka inte på att skicka in en ny fråga! Vänliga hälsningar,

Får styrelsen kalla till en extra stämma för att hålla en omröstning i en redan berörd fråga?

2019-06-25 i Föreningar
FRÅGA |Hej, Vid ordinarie årstämma i maj röstade vår förening nej till råvindskonventering och tillhörande flytt av vindsförråd till källaren. Utdrag ur protokollet: ""Det innebär att stämman avslagit förslaget till flyttning av förråd. Beslutet innebär således att styrelsens förslag att upphandla och avyttra råvinden inte kan genomföras." Efter bara tre veckor kallade styrelsen till extrastämma på ett antal medlemmars begäran.På denna extrastämma skall vi åter igen rösta om flytt av vindförråd. Inget nytt har tillkommit eller förändrats i frågan.Den extra stämman ska hållas i nere i källaren, 2 dagar efter midsommarhelgen, mitt i semestertider.Är det verkligen ett ok förfarande av Styrelsen att släppa fram en ny omröstning? Borde inte årsstämmans beslut respekteras och gälla?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Den lag som gäller för bostadsrättsföreningar är bostadsrättslagen. I lagen anges att 6 kap. i lagen om ekonomiska föreningar gäller för bostadsrättsföreningar (9 kap. 14 § bostadsrättslagen).Styrelsen har en skyldighet att kalla till extra stämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det mindre antal som framgår av stadgarna, skriftligen begär att en extra stämma ska sammankallas (6 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar). I detta fall är det alltså ok av styrelsen att kalla till en extra stämma och släppa fram en ny omröstning (förutsatt att de antal medlemmar som begärde detta motsvarar en tiondel eller det som står angivet i stadgarna).Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor får du gärna återkomma!Med vänliga hälsningar,