Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)

2021-09-21 i Föreningar
FRÅGA |Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!På årsstämman ska det beslutas vilken årsavgiften är. Den betalas oftast in med 1/12-del månadsvis. Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader, det vill säga uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, amorteringar med mera. I föreningens stadgar ska framgå beräkningsgrunden för vilka årsavgifter som tas ut. Om någon medlem betalt in mindre i årsavgift än beslutat av någon anledning har styrelsen rätt att kräva in detta retroaktivt. medlemmen ska själv hålla reda på vad han/hon betalt in.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

Kan styrelsen i min bostadsrättsförening godtyckligt justera hyresvillkoren för min garageplats?

2021-09-09 i Föreningar
FRÅGA |Hej, Jag har en undran om en avtalsfråga. Jag har sedan tre år tillbaka en garageplats i min BRF- garage. I avtalet står det att "hyran höjs årligen med 2 procent från den 1:a januari" och "Uppsägning av detta avtal ska ske senast 3 månader före avtalstidens utgång". Kontraktet gäller tillsvidare. Nu har styrelsen beslutat om att skicka ut ett nytt avtal med en 15 procentig avgiftshöjning dvs.årsavgiften är 15 procent högre än den jag har idag, och i övrigt är det som i nuvarande avtal att avgiften höjs med 2 procent per år. Vad är vitsen med avtalet om styrelsen godtyckligt kan ändra års-avgiften utifrån egna idéer? Är detta korrekt? Jag har ju redan ett avtal med 2 procents höjning per år, och i avtalet står inget om att man bara kan höja utifrån andra premisser. Styrelsen påstår att höjningen är för att få en marknadsmässig hyra, vilken styrelsen själva godtyckligt sätter, de har inte kunnat visa hur de har kommit fram till höjningen. Samtliga styrelsemedlemmar står som nästa i turordning i kön till garageplats, så jag ser det enbart som ett sätt för styrelsen i vanlig ordningar att skaffa sig egna privata fördelar. Här försöker man genom att pressa medlemmar som har garageplats ekonomiskt för att lämna garageplats till styrelsemedlemmar, föreningen har god ekonomi och avgifterna för bostäder har nyligen sänkts. Vad säger lagen om styrelsens befogenheter och om man redan har ett avtal? Intressant att veta. Tack för er tid!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beakta vid besvarandet av din fråga är jordabalken (JB).Några allmänna hållpunkterOm ingenting uttryckligen har reglerats i stadgarna ankommer det på styrelsen i varje bostadsrättsförening att utarbeta egna regler och rutiner för uthyrning av parkeringsplatser. Ett tydligt regelverk bör därför aviseras i föreningen och under sådana förhållanden gäller också den föreningsrättsliga likabehandlingsprincipen, vilken i mångt och mycket innebär att samtliga andelsägare (medlemmar) ska behandlas lika i det här avseendet. Genom styrelsens försorg kan bostadsrättsföreningen sedan upplåta parkeringsytor till medlemmarna via slutna nyttjanderättsavtal, vilka i juridisk-teknisk mening blir att betrakta som lägenhetsarrenden om parkeringsplatserna är belägna utomhus, 8 kap. 1 § JB, och lokalhyror när det rör sig om garageplatser, 12 kap. JB, varför begreppet "lokal" kommer att användas nedan.Kan styrelsen justera hyresavtalet eller säga upp det?Enligt 12 kap. 3 § 1 st. JB gäller hyresavtal för obestämd tid (tillsvidareavtal), om inte annat har bestämts, och jag utgår ifrån att det rör sig om ett tillsvidareavtal i det här fallet. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska, föga förvånande, sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal, 12 kap. 4 § 1 st. 2 p. JB. Men till skillnad från bostadshyresgäster har den som hyr en lokal endast ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att lokalhyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som eventuellt uppstår för hyresgästen om/när hyresförhållandet upphör. I 12 kap. 57 § 1 st. 5 p. JB anges nämligen att om hyresvärden sagt upp hyresavtalet och vägrar han att förlänga hyresförhållandet eller kommer förlängning i annat fall inte till stånd på grund av att hyresgästen inte godtar de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning, har hyresgästen rätt till ersättning förutom om de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängningen är skäliga och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden.Och i 12 kap. 57 a § 1 st. JB uttalas att vid tillämpningen av den ovannämnda lagparagrafen ska en krävd hyra inte anses som skälig om den överstiger den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betinga på öppna marknaden (marknadshyra). Marknadshyran ska i första hand bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten och endast om det finns särskilda skäl får hänsyn tas till ökning av lokalens värde som en hyresgäst har åstadkommit. I grunden kan styrelsen, med iakttagande av uppsägningstiden om nio månader, säga upp ditt garageavtal för villkorsändring. Men de nya hyresvillkoren måste som sagt vara skäliga och överensstämma med god sed i hyresförhållanden. Jag kan av förklarliga skäl inte avgöra om så är fallet, men spontant låter naturligtvis en höjning av hyran med 15 % som ganska mycket. Det kan dock inte uteslutas att den nya hyresnivån ändå är skälig och att du i själva verket hittills har betalat en alldeles för låg hyra. Men för att kunna besvara den frågan krävs ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter samt god lokal kännedom (se nedan).Hur ska då jämförelsen göras?I första hand bör den aktuella jämförelsen göras med hyror för sådana lokaler som i grova drag är jämförbara avseende lokaltyp, läge, storlek och standard. I lagtexten sägs "vid hyrestidens utgång" varför äldre avtal som inte nyligen har förlängts bör tillmätas mindre betydelse vid värderingen avseende marknadshyran. Vid avsaknad av jämförbara lokaler på orten kan istället hyror för andra lokaler i andra kommuner nyttjas eller så kan hyresnivån bestämmas genom en mer fri (allmän) värdering, se prop. 2001/02:41 s. 53 f. Kraven på likvärdighet ska dock inte sättas alltför högt. Prövningen ska göras utifrån de lokaler på orten som kan ge vägledning i fråga om den tvistiga marknadshyran, se prop. 2001/02:41 s. 76. Av lagtexten framgår som sagt att "marknadshyran i första hand ska bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten". Med begreppet liknande menas liknande typ av lokal varför butik ska jämföras med butik, restaurang med restaurang, industrilokal med industrilokal osv. Däremot uppställs egentligen inget krav på exakt likvärdighet varför det är oväsentligt vilken typ av verksamhet som bedrivs i de aktuella lokalerna. Det ska också noteras att bara för att en lokal är sämre i visst hänseende kan den fortfarande vara jämförbar. I synnerhet om den är bättre i något annat avseende. Därutöver kan, förutom de fysiska faktorerna, även andra avtalsvillkor än hyran påverka bedömningen. Exempel på det sistnämnda kan vara vem som ska svara för underhållet, avtalstidens längd, om hyran är fast eller indexreglerad, eventuella tillägg utöver den egentliga hyran och/eller andra förpliktelser som åvilar hyresgästen.Avslutande ord och ytterligare rådgivningMin uppfattning är att frågan angående hyresnivån slutligen kommer att behöva hänskjutas till hyresnämnden för det fall du och styrelsen absolut inte kan göra upp på frivillig väg.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Har styreledamöter i ideell förening tystnadsplikt?

2021-08-28 i Föreningar
FRÅGA |Har leda öter i ideell styrelse tystnadsplikt
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Styrelseledamöter har i ideella föreningar som utgångspunkt inte någon tystnadsplikt. Undantag föreligger om t.ex annat framgår av stadgan eller att det ingåtts sekretessavtal med styrelseledamot om att i händelse av agerande i strid mot sekretessavtalet blir vederbörande styrelseledamot t.ex skadeståndsansvarig. Med vänlig hälsning

Hur startar man en ideell förening om att rädda hästar?

2021-08-24 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag vill starta en ideell förening med fokus att rädda hästar i nöd, rehabilitera och sedan adoptera ut dom. Kan jag ensam grunda föreningen eller behöver jag ha fler i styrelsen? Då detta skulle ta upp min tid som ett heltidsjobb, kan jag ta ut lön? Alltså att föreningen anställer mig. Vad innebär medlemskap? Måste man i föreningen ha medlemmar?
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis kan sägas att det inte finns någon lag som reglerar ideella föreningar i Sverige. Istället används rättsfall och andra lagar för att reglera frågor som rör ideella föreningar. Därför kommer ett rättsfall tas upp i denna redogörelse samt en jämförelse med en liknande typ av förening, som har en egen lag, nämligen lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) (EFL).Förutsättningar för att en ideell förening ska kunna bildasFör att vara en ideell förening ska något av följande krav uppfyllas. Antingen ska den ha en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. Eller så ska den främja sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet. Då ditt syfte är att rädda hästar i nöd bör det inte vara ekonomisk verksamhet och därför kan du bilda en ideell förening. Kan du ensam grunda föreningen och måste föreningen ha medlemmar?Du kan vara den som tar initiativet till att föreningen bildas men det finns vissa krav som måste uppfyllas för att den ideella föreningen ska vara korrekt bildad. Krav på antalet medlemmar är inte lagstadgat men en uppfattning som har brett stöd inom juridiken är att det åtminstone ska finnas tre medlemmar för att bilda en förening (2 kap. 1 § EFL). På så sätt kan du inte ensam "grunda" en förening, utan du måste ha med dig minst tre medlemmar.Det är även anmärkningsvärt att en förening måste anta stadgar (föreningens lagbok kan man säga) och välja styrelse för att föreningen ska bli en juridisk person. Med juridisk person menas att föreningen får "rättigheter" och kan t.ex. ingå avtal med någon annan person eller ett företag. För att stadgarna ska vara korrekt utformade ska de innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i frågor som rör föreningen ska fattas (NJA 1987 s. 394). Vad innebär medlemskap?Ett medlemskap är villkor som man godkänner för att bli medlem hos en förening. När man har godkänt medlemskapet så är man medlem och har rätt att vara med i föreningen. I en ideell förenings stadgar regleras ofta medlemskapet och hur man som medlem t.ex. kan uteslutas om man inte följer reglerna och hur man bör bete sig i föreningen.Kan man ta ut lön?Ja. När föreningen blivit en juridisk person kan den äga tillgångar, ha skulder och förpliktelser och dessutom vara part inför domstolar eller myndigheter. På så sätt kan man även ha anställda inom den ekonomiska föreningen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

2021-09-14 i Föreningar
FRÅGA |Kan en ideell förenings styrelse stänga ute vissa personer från föreningens lokal utan anledning.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler? Ideella föreningar regleras inte i svensk lag, utan vi får ta hjälp av de stadgarna som den ideella föreningen har antagit men även rättspraxis och juridisk litteratur. En ideell förening brukar vara öppen för en viss personkrets, vilket innebär att alla som vill bli medlemmar oftast inte kan bli det. Hur en uteslutning ur föreningen går till ska vara reglerat i föreningens stadgar. Om det till exempel i stadgorna finns ett krav på att de som ska vistas i lokalerna måste vara medlemmar så gäller detta. Om det även i stadgarna till exempel står att de som vill bli medlemmar måste bo i Malmö och spela fotboll, så kan en person från Göteborg som spelar tennis få ett nej från föreningen. Däremot ska föreningen i detta fall ha en anledning till varför tennisspelaren från Göteborg får ett nej. Sammanfattning och vägledning Eftersom jag inte har tillräckligt med information kan jag inte riktigt svara på din fråga om föreningen har gjort rätt eller fel, utan jag rekommenderar dig att kolla på föreningens stadgar och prata med dem och fråga varför de har tagit det beslutet. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Hur ändrar vi antalet styrelseledamöter i vår samfällighetsförening?

2021-09-07 i Föreningar
FRÅGA |Hej.Vi är en liten Samfällighet, nu har vi bytt ut den "gamla" styrelsen på vår stämma, vi vill utöka vår styrelse till 5/st Ledamöter + 2/st Suppleanter, idag är vi 3/st Ledamöter + 2/st Suppleanter, hur går vi till väga ??Kan vi ändra denna utformning på ett styrelsemöte och lämna in en ansökan till Länsstyrelsen, för denna specifika ändring, eller måste vi ta upp denna ändring på en Årsstämma ??
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen, SFL). De två samverkansformer som finns för samfälligheter är delägarförvaltning och samfällighetsförening. Utifrån din ärendebeskrivning och eftersom du nämner årsstämma (och inte årsmöte) utgår jag dock ifrån att det rör sig om en samfällighetsförening, jfr 4 § SFL.Detta är inte helt oviktigt eftersom beslutsfattandet skiljer sig åt beroende på vilken samverkansform som har valts för förvaltningen. Vid en delägarförvaltning beslutar nämligen delägarna gemensamt, vilket innebär att samtliga fastighetsägare måste överens om de åtgärder som föreslås och vid andra typer av beslut, 6 § SFL. I praktiken besitter med andra ord varje delägare en slags vetorätt.En samfällighetsförening är enligt 17 § SFL en bildad sammanslutning som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgörs av delägarna i samfällighet. Föreningen ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa och varje medlems enskilda intressen ska även beaktas i skälig omfattning, 19 § SFL. Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman och varje medlem har, oavsett om denne äger en eller flera fastigheter, en röst, 47 och 49 §§ SFL. Som stämmans beslut gäller sedan den mening för vilken de flesta rösterna avgivits och vid lika röstetal fäller ordföranden avgörandet, förutom vid val, då gäller lottning, 49 § 2 st. SFL.I 28 § 1 st. 4 p. SFL anges att en samfällighetsförenings stadgar ska innehålla uppgifter om hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutsförhet. Vid omröstning i en fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem en röst, men ett beslut om ändring av stadgarna är endast giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för förslaget, om inte annat har bestämts i stadgarna, 52 § 1 st. SFL. Det korta svaret på din fråga lyder därför spörsmålet måste hänskjutas till föreningsstämman för votering. Styrelsen har inte kompetens själv att fatta beslut i den här typen av ärenden. Styrelsen ska sedan se till att beslutet genast anmäls för registrering. Till anmälan ska bestyrkta kopior av protokollet över beslutet och av de nya stadgarna bifogas och beslutet får inte tillämpas innan det har registrerats. Registreringsmyndighet är den statliga lantmäterimyndigheten, dvs. Lantmäteriet, vilket är den myndighet som för det s.k. samfällighetsregistret, 25 § SFL.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Förflytta ansvar från vägsamfällighet till fastighetsägare?

2021-08-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej Kan en vägsamfällighet flytta ansvaret för snöröjning eller vinterväghållning till enskilda fastighetsägare? I samfällighetens stadgar står det om styrelsens förvaltning att : "Styrelsen ska förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar. "I anläggningsbeslutet för vägen står att "Vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon under barmarksperioden och underhållas på sådant sätt att nödvändiga transporter kan genomföras rationellt och trafiksäkerheten inte äventyras. Dessutom ska vinterväghållning ske i den omfattning som delägarna i anläggningssamfälligheten beslutar om."Samtliga har plogats under vintertid under tidigare år, men vissa vägdelar är branta och har då spciella behov av vinterunderhåll. Kan dessa speciella förhållanden (t.ex om tillfrågad entreprenör vägrar att utföra vinterväghållning) göra det möjligt för samfälligheten att flytta ansvaret, för vinterväghållning, till de enskilda fastighetsägare som är boende på änden av vägen efter de branta backarna?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lagDen lag som styr förvaltningen av samfälligheter är lagen om samfälligheter (vilken jag härefter kallar SamfL). Förflytta ansvar En samfällighetsförenings ansvarsområden styrs av föreningens stadgar och det tillhörande anläggningsbeslutet. Så som stadgarna är formulerade i dagsläget innefattar detta samtliga tillgångar som tillhör samfälligheten. Anläggningsbeslutet lämnar dock öppet för delägarna att fatta beslut som avviker från det kollektiva ansvaret vad gäller vinterunderhåll. Av din fråga drar jag slutsatsen att vägsamfälligheten styrs genom en förening. Eftersom föreningens stadgar anger att samtliga delar av vägen ska underhållas av föreningen krävs det att stadgarna justeras så att de exkluderar ansvar över de specifika delarna. Vid omröstning i en fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han eller hon äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för det, om inte annat har bestämts i stadgarna (52 § SamfL). Sammanfattning Det är möjligt att förflytta ansvar för underhåll av specifika delar av vägen till enskilda fastighetsägare. Eftersom stadgarna i dagsläget ger föreningen ett heltäckande ansvar över vägen krävs det dock att stadgarna justeras. Detta kan åstadkommas genom att minst två tredjedelar av de röstande röstar för det. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig söndag (29/8) klockan 11.00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

kan man ombilda ekonomisk förening till bostadsrättsförening?

2021-08-20 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ek.för. med 46 medl. som äger en fastighet, där 46 tomter arrenderas ut till medlemmarna. Tax.värde ca 23 mill. enl Tax 2018. Tax 2021 er erhållen, men troligen ca 40 mill. Medlemmarna debiteras av föreningen, med "del av fast.skatt".Bankerna medger (inte längre) lån till arrende, "byggnad å ofri grund", som det heter. Alternativet är en styckning, och friköp, vilket är omständligt och dyrt, och svårt att sätta värde på resp. tomt, då läget (avståndet från vattnet) varierar.Finns det alternativ? Som t.ex. att ombilda den ekonomiska föreningen till en Bostadsrättsförening. Bostad i en brf kan man ju belåna, och skulle kunna vara ett alternativ, om det går?Till skillnad mot "vanliga" ombildningar, där fastighetsägaren säljer till en brf, och betalar reavinstskatt, så är det ju i vårt fall föreningen själv, som ombildar, och ingen försäljning sker, och då heller ingen skatt, eller......?Är det här alternativet för bra för att vara sant, eller......
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. jag uppfattar din fråga som att du önskar att konvertera er ekonomiska föreningen till en bostadsrättsförening i syfte av att kunna belåna de husen som står på den ekonomiska föreningens mark. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man kan konvertera en ekonomisk förening till bostadsrättsförening och vilka skattemässiga konsekvenser det kan medföra. Din fråga regleras i inkomstskattelag (IL), bostadsrättsföreningslag (BFL), lag om ekonomisk förening (LEF). Vad kännetecknar en bostadsrättförening? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (1 § BFL). Vidare är bostadsrättsföreningen konstruerade som så att det är bostadsrättsföreningen som äger själva husen (bostadsrätten). I ert fall äger ni idag marken men för att det ska bli en bostadsrättsförening måste ni även äga husen. Det innebär att ni måste köpa loss bostäderna från era befintliga medlemmar och därefter ge dem nyttjanderätt till sina hus genom bostadsrätt. De befintliga medlemmarna har ingen skyldighet att sälja sina hus. Mer precis hur den transaktionen kan struktureras ryms inte inom ramen för den här tjänsten. kan man ombilda ekonomiska föreningar till bostadsrättsföreningar? ja, det sker genom registrering till bolagsverket och skatteverket. Utöver det krävs även att de övrig kraven för bostadsrättsföreningar är uppfyllda såsom exempelvis kravet för ekonomisk plan (3 kap. 1 § BFL). Vilka skattemässiga effekter kan uppstå? Utifrån att ni köper loss bostäderna från era medlemmar är de primärt dem som drabbas av reavinstskatt för avyttring av kapitaltillgång. Tyvärr ger vi inte ut skatterådgivning utan hänvisar således till skatteverket. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH