Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening

2019-05-08 i Föreningar
FRÅGA |Kan man klandra ett beslut som tagits på ett medlemsmöte i en samfällighet?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 15 § lagen om förvaltning av samfälligheter så kan en delägare klandra ett beslut som föreningen har fattat. Ett beslut kan klandras på tre grunder. Den första är att beslutet inte tillkommit i behörig ordning, exempelvis om man inte iakttagit röstningsregler. Den andra är om beslutet strider mot lag eller annan författning. Den tredje är att den klagande delägaren anser att dennes intressen inte har beaktats i skälig omfattning i beslutet.Man har fyra veckor på sig från och med dagen för beslutet att klandra det annars går talerätten förlorad. Klander sker genom att man väcker talan mot övriga delägare i föreningen i mark- och miljödomstolen.Med vänliga hälsningar

Får man vara både styrelseordförande och revisor i en bostadsrättsförening?

2019-04-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Undrar över om det är tillåtet att vara både revisor o styrelseordförande i en bostadsrättförening?.. (Finns bara 5 borätter.)
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nej på grund av jävsregler får man inte vara både revisor och sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening. Du kan läsa mer om detta på Bolagsverkets hemsida, se här. Du kan även läsa mer om vem som får vara revisor och vilka övriga regler som finns kring det där.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Rösta på årsmötet via länk?

2019-04-25 i Föreningar
FRÅGA |Måste en medlem för att få rösta antingen 1) personligen närvara vid årsmötet eller 2) rösta genom fullmakt vid föreningens årsmöte?Kan en medlem i en bostadsrättsförening beviljas av årsmötet att få rösta genom telefonkontakt eller videokonferens vid föreningens årsmöte?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i era stadgar men gissningsvis bör det inte finnas något som reglerar detta då det som utgångspunkt oftast krävs att man som du skriver själv närvarar vid mötet i fysisk person. Om inte du har möjlighet att närvara rekommenderar jag att du skriver en fullmakt. Den som har din fullmakt bör kunna meddela dig om vad som sker på årsmötet. Om det är någon speciell fråga som du vill påverka i med ditt svar rekommenderar jag att du meddelar den som får din fullmakt så din röst blir hörd på mötet. Den som har fullmakten får ju självklart deltaga även muntligt på mötet och framföra dina åsikter. De frågor som ska tas upp på mötet ska framgå av kallelsen så då kan du planera vad du vill svara i de olika frågorna. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag avsäga mig uppdraget som kassör och vara kvar i styrelsen?

2019-04-16 i Föreningar
FRÅGA |Kan man sitta kvar i en ideell förening som ledamot när man avsagt sig som kassör under mandat perjoden eller blir man peratuomatik utesluten som ledamot.
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör hur en ideell förening fungerar. Inledningsvis kan sägas att det saknas särskild lag om ideella föreningar. Istället får man kolla på lagar som reglerar liknande associationsformer och tillämpa dem analogt. Det finns liten vägledning om styrelseledamöter i lagarna. Därför finner vi i ditt fall bäst vägledning i era föreningsstadgar. Troligtvis står däri något i stil med att årsmötet väljer en ordförande, en kassör och en ledamot till styrelsen. Formuleringen blir här avgörande för hur ditt svar ska besvaras. Det absolut vanligaste är att årsmötet väljer en kassör till styrelsen. Det innebär att om du avgår som kassör så lämnar du även ditt uppdrag i styrelsen generellt. Platsen i styrelsen är till följd av rollen som kassör, ordförande osv. Skulle det dock stå i stadgan att årsmötet väljer ledamöter till styrelsen men att det sedan är upp till dessa att fördela arbetet och sina roller, så kan det finns ett utrymme att argumentera för att du kan avsäga dig din roll som kassör och fortfarande var kvar i styrelsen. Jag tror inte det här är en vanlig utformning av föreningsstadgar. Sammanfattningsvis kan sägas att svaret på din fråga beror på utformningen av era föreningsstadgar. Högst troligt är de nog utformade så att årsmötet väljer kassör till styrelsen. Dvs. att årsmötet väljer personer till de roller som finns i styrelsen. Avsäger man sin roll som kassör avsägs också medlemskapet i styrelsen. Rollen som kassör är medlemskapet i styrelsen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Klander av stämmobeslut

2019-05-06 i Föreningar
FRÅGA |Att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet i en samfällighet. Vi har nyligen haft årsstämma. protokollet är skrivet där bl a ansvarsfrihet till styrelsen är beviljad. Men det saknas underlag Verksamhetsberättelsen är daterad 2019. I densamma finns upptaget vilka styrelseledamöter den bestod av 2016. i punkten om lekplatser finns det att de skall ta kontakt med auktoriserad säkerhetskonsult samt konsult från HAGS och de gör ett konstaterade att de måste avsätta stora resurser. finns sedan inte upptaget i budgeten eller skrivet om i övrigt. Andra projekt som trafikspeglar som de har satt upp men inte alla har kommit upp ännu trots att detta beslutades året innan. sedan finns förbättringsförslag i verksamhetsberättelsen, bygga en piskställning för mattor, komplettera sandlådor med bord, bygga en boulebana för de äldre, styrelsen skall undersöka möjligheter för betalning av medlemsavgift via autogiro/e-faktura, individuella el-mätare i garagen. endast två av fem ledamöter har skrivit under verksamhetsberättelsen. I protokollet flyttas de över till budgeten drift och underhåll. Inget beslut togs om detta. Vi vet inga kostnader för allt detta eftersom styrelsen inte uppgivit någon kostnad och tid som detta skulle ta. Det blev också två möten då ordförande för stämman (även revisor i föreningen) avslutade densamma och bestämde att mötet skulle fortsätta en annan dag. Vilket den gjorde men då var dessa punkter redan avklarade. Vad kan jag göra som medlem för att få denna stämma ogiltig
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du ifall det går att klandra en stämma och få den ogiltigförklarad. För att besvara din fråga på bästa sätt kommer jag dela in mitt svar i 2 delar; 1. Går det att klandra en stämma? Då en samfällighet är en ideell förening, används (lagen om ekonomiska föreningar (FL)) som en vägledande mall i dessa frågor. Enligt FL är det inte möjligt att klandra en stämman som sådan, utan endast ett specifikt stämmobeslut. Så som jag förstod informationen i din fråga, vill du klandra beslutet gällande styrelsens ansvarsfrihet. Detta är således fullt möjligt, då syftet med att klandra ett stämmobeslut är att medlemmarna ska kunna göra sitt minoritetsskydd gällande 2. Hur klandrar man ett stämmobeslut gällande styrelsens ansvarsfrihet? Du som föreningsmedlem kan väcka klandertalan mot föreningsstämmans beslut (7 kap. 17 § FL). Detta är aktuellt om beslutet som fattats inte kommit till i behörig ordning, strider mot lag eller föreningens stadgar. Talan ska normalt väckas inom tre månader från att beslutet fattades. Verksamhetsberättelser ska signeras av alla styrelseledamöter. Då du anger att endast 2/5 styrelseledamöter har skrivit under, är detta lagstridigt, och går att klandra på denna grund i första hand. För att klandra stämmobeslutet ska du vända dig till behörig tingsrätt inom 3 månader från att stämmobeslutet tagits. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

2019-04-27 i Föreningar
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad det finns för möjligheter att delta på föreningsstämma (för BRF) per telefon eller videolänk i egenskap av biträde till medlem. Är det möjligt att göra så eller behöver medlemmens biträde närvara fysiskt?Tack!
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som reglerar en bostadsrättsföreningsmedlems rätt att ta med ett biträde till föreningsstämman finns i bostadsrättslagen 9 kap. 14 § och lagen om ekonomiska föreningar, 6 kap. 7 §. Därtill kan det finnas bestämmelser om biträden i bostadsrättsföreningens stadgar. En medlem får ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Detta biträde har rätt att yttra sig vid föreningsstämman (se 6 kap. 7 § lag om ekonomiska föreningar). I bestämmelsen nämns inte något annat än att medlemmen får "ha med sig" ett biträde. Det ställs alltså inte något uttryckligt krav på att biträdet måste vara fysiskt närvarande vid föreningsstämman. Det kan dock tänkas att bostadsrättsföreningens stadgar innehåller kompletterande bestämmelser om vad som gäller för biträden, så svaret på din fråga kan bero på vad stadgarna i den aktuella bostadsrättsföreningen föreskriver. Som utgångspunkt borde det alltså gå bra att du som biträde närvarar vid föreningsstämman per telefon eller videolänk. Du bör dock kontrollera detta med ordföranden i föreningen, så att inga missförstånd uppstår.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Föreslå andra medlemmar för post i ideell förening än valberedningen?

2019-04-25 i Föreningar
FRÅGA |Kan medlemmar i en ideell förening lägga ett skriftligt förslag på ny styrelse då valberedningens förslag är ett annat?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att enkelt svara på din fråga så ja. Valberedningen har oftast som uppgift att ta fram förslag på en ny styrelse, detta är ett förslag och inte något bindande. Vill någon utomstående motkandidera i en specifik post är detta oftast inget problem utan sker då på årsmötet. Observera att era stadgar bör studeras för att ta reda på vad som gäller hos er. Vid motkandidering om en post brukar det bli omröstning om vem som de närvarande vid årsmötet vill ska ha posten. Hoppas du fick svar på din fråga!

Entlediga styrelseledamot i en ekonomisk förening

2019-04-15 i Föreningar
FRÅGA |Hej jag har en ekonomisk förening! Vi är 3 stycken i styrelsen men jag vill sparka en av ordinarie ledamöter. Hur ska jag gå tillväga ? Jag själv är styrelseledamot och VD. Kan vi rösta ut personen i fråga eller hur funkar det?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du är en av tre styrelseledamöter i en ekonomisk förening och nu vill du entlediga en av styrelseledamöterna.Föreningsstämman kan entlediga styrelseledamöterEn styrelseledamot sitter på sitt uppdrag under en viss mandatperiod som har bestämts i stadgarna. Sedan måste styrelseledamoten väljas om för att så sitta kvar i styrelsen (7 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar).En styrelseledamot kan när som helst skiljas från sitt uppdrag. Det kan ske genom att styrelseledamoten frivilligt lämnar sitt uppdrag eller genom ett beslut av den som har tillsatt styrelseledamoten. (7 kap. 14 § lagen om ekonomiska föreningar). Det är föreningsstämman som vanligtvis utser styrelseledamöter (7 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar).För att entlediga styrelseledamoten ska de alltså ske efter en omröstning av föreningsstämman. Om styrelsens sammansättning ändras ska det anmälas till Bolagsverket (7 kap. 13 § lagen om ekonomiska föreningar).Det måste finnas minst tre styrelseledamöter i en ekonomisk föreningI en ekonomisk förening måste det finnas minst tre styrelseledamöter (7 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar). Har styrelsen inte det, riskerar den att likvideras av Bolagsverket (17 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar). Det innebär att stämman i samband med att styrelseledamoten entledigas måste utse en ny styrelseledamot om det inte finns en styrelsesuppleant som kan träda i dennes ställe. Det kan gå att vänta till nästa ordinarie stämma med att utse en ny styrelseledamot, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter (7 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar).Om inte stämman inte utser en ny styrelseledamot ska Bolagsverket efter en ansökan utse en ersättare (7 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar).SammanfattningFöreningsstämman kan besluta om att entlediga en styrelseledamot. Eftersom styrelsen då får färre än tre ledamöter, måste det utses en ny styrelseledamot, annars kan föreningen komma att likvideras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,