Hur startar man en ideell förening om att rädda hästar?

2021-08-24 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag vill starta en ideell förening med fokus att rädda hästar i nöd, rehabilitera och sedan adoptera ut dom. Kan jag ensam grunda föreningen eller behöver jag ha fler i styrelsen? Då detta skulle ta upp min tid som ett heltidsjobb, kan jag ta ut lön? Alltså att föreningen anställer mig. Vad innebär medlemskap? Måste man i föreningen ha medlemmar?
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis kan sägas att det inte finns någon lag som reglerar ideella föreningar i Sverige. Istället används rättsfall och andra lagar för att reglera frågor som rör ideella föreningar. Därför kommer ett rättsfall tas upp i denna redogörelse samt en jämförelse med en liknande typ av förening, som har en egen lag, nämligen lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) (EFL).Förutsättningar för att en ideell förening ska kunna bildasFör att vara en ideell förening ska något av följande krav uppfyllas. Antingen ska den ha en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. Eller så ska den främja sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet. Då ditt syfte är att rädda hästar i nöd bör det inte vara ekonomisk verksamhet och därför kan du bilda en ideell förening. Kan du ensam grunda föreningen och måste föreningen ha medlemmar?Du kan vara den som tar initiativet till att föreningen bildas men det finns vissa krav som måste uppfyllas för att den ideella föreningen ska vara korrekt bildad. Krav på antalet medlemmar är inte lagstadgat men en uppfattning som har brett stöd inom juridiken är att det åtminstone ska finnas tre medlemmar för att bilda en förening (2 kap. 1 § EFL). På så sätt kan du inte ensam "grunda" en förening, utan du måste ha med dig minst tre medlemmar.Det är även anmärkningsvärt att en förening måste anta stadgar (föreningens lagbok kan man säga) och välja styrelse för att föreningen ska bli en juridisk person. Med juridisk person menas att föreningen får "rättigheter" och kan t.ex. ingå avtal med någon annan person eller ett företag. För att stadgarna ska vara korrekt utformade ska de innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i frågor som rör föreningen ska fattas (NJA 1987 s. 394). Vad innebär medlemskap?Ett medlemskap är villkor som man godkänner för att bli medlem hos en förening. När man har godkänt medlemskapet så är man medlem och har rätt att vara med i föreningen. I en ideell förenings stadgar regleras ofta medlemskapet och hur man som medlem t.ex. kan uteslutas om man inte följer reglerna och hur man bör bete sig i föreningen.Kan man ta ut lön?Ja. När föreningen blivit en juridisk person kan den äga tillgångar, ha skulder och förpliktelser och dessutom vara part inför domstolar eller myndigheter. På så sätt kan man även ha anställda inom den ekonomiska föreningen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ideella föreningar

2021-08-14 i Föreningar
FRÅGA |Kan en avgående sekretare o ordförande efter att haft den posten i 10 dagar bli omvald igen i en ideell förening efter 1 månad?Hälsningar
Minela Kurjakovic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Ideella föreningar regleras inte i svensk rätt. Istället är det föreningens stadgar som reglerar vad hur föreningen ska skötas och hur beslut ska fattas. Täcks inte en viss fundering av stadgarna får man istället tittat på föreningens praxis, det vill säga hur föreningen tidigare löst liknande problem. Vägledning kan även hämtas från god föreningssed och i vissa fall domstolspraxis.Har du fler frågor är du varmt välkommen åter!Med vänlig hälsning,

Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?

2021-07-22 i Föreningar
FRÅGA |Min mamma är 89 år och änka och bor i en bostadsrätt i Stockholm. Hon har kommit på särskilt boende i Stockholm efter en operation, och det är fortfarande osäkert om hon kan flytta hem igen. Jag bor i en annan kommun men jobbar i Stockholm. Jag önskar besöka mamma ofta, och vill därför bo i hennes bostadsrätt i vart fall sex månader medan hon är på särskilt boende. Fråga: Behöver jag bostadsrättsföreningens godkännande för att bo i hennes lägenhet under denna tid?
Fredrika Sköld |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det krävs ett godkännande från styrelsen för att du ska kunna bo i din mammas lägenhet i alla fall under 6 månader. Regler om föreningar finns i bostadsrättslagen men verksamheten styrs till stor del av föreningens stadga och intern praxis.Inneboende eller andrahandsuthyrningHuruvida det är att se som inneboende eller andrahandshyresgäst avgörs med hänsyn till graden av självständighet. För att det ska räknas som andrahandsuthyrning räcker det med att man bor i lägenheten självständigt. Det är inte relevant om det betalas hyra eller om uthyrningen sker till en närstående. Till skillnad från andrahand innebär inneboende att man har någon som bor tillsammans med en i lägenheten, främst genom att personen hyr ut ett rum eller en del av en lägenhet. För att det ska handla om en inneboende krävs att personen som äger bostadsrätten faktiskt bort kvar och har kontrollen över lägenheten.Vanliga skäl för att hyra ut i andrahandAtt hyra ut sin bostadsrätt får ske om man har godtagbara skäl. Typiska skäl anses vara arbete eller studier på annan ort. Andra giltiga skäl kan även vara eget boende på vårdhem eller uthyrning till närstående.I ditt fallUtifrån omständigheterna i ditt fall, av det jag kan utläsa från frågan, krävs föreningens godkännande för att du ska få vara bosatt där under tiden som din mamma är på ett särskilt boende. Jag råder dig att vända dig dit med en ansökan. En uthyrning till närstående eller en närstående som är sjuk betraktas som ett skäl att godkänna en andrahandsuthyrning men hur föreningen kommer att göra bedömningen kan jag inte svara på. Det finns även en möjlighet, ifall styrelsen skulle neka ansökan, att vända dig till hyresnämnden för att få det godkänt.Hoppas ovanstående besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Behöver en ideell förening registreras?

2021-07-19 i Föreningar
FRÅGA |Jag har nyligen blivet ordförande i en lokal bryggförening. Vi är 30 delägare med var sin bryggplats. Föreningens inkomster är årsavgifter från delägare och utgifterna endast underhåll på bryggan. Någon kommersiell uthyrning eller annan verksamhet finns inte. Föreningen är av den enklaste form och saknar organisations nummer. Den uppfylla övriga krav såsom stadgar, styrelse, årsmöten etc. Mina frågor handlar om krav på föreningen och ansvarsförsäkring.1. För att teckna ett ansvarsförsäkring kräver försäkringsbolaget att vår förening har ett organisationsnummer. Det i sig är inget problem men jag undra om det är obligatorisk att anmäla föreningen hos Bolagsverket också?2. Fram till 2017 fanns en försäkring på bryggan som täckte brand, ansvar och rättshjälp. Styrelsen tycket att priset för försäkringen had stiget så mycket att man inte vill ha kvar den. Man lät tillverka skyltar med texten "Bryggan beträdes på eget ansvar" och monterade dessa på och vid början av bryggan. Man tog upp frågan vid nästa årsmöte och fick medhåll av föreningens medlemmar. Försäkringen sades upp.Jag tror att man har fel, skyltarna kan möjligen förmildra ett domstolsutslag om någon riktade skadeståndsanspråk mot föreningen p.g.a. skada orsakad av bryggan, men är på inget sätt ett frikort. Min uppfattning är också att alla bryggans delägare bär solidarisk ansvar för eventuell skada orsakad av bryggan. Ansvaret kan inte läggas hos styrelsen eller någon enskild delägare?Tacksam för synpunkter
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGUtifrån din ärendebeskrivning torde klassificeringen av bryggföreningen bli en ideell förening. Det finns dock ingen särskild lagstiftning som reglerar ideella föreningar varför "regelverket" har utvecklats över tid i rättspraxis och då framförallt genom Högsta domstolens (HD) avgöranden. I förekommande fall och vid uppkomna associationsrättsliga problem har även viss vägledning hämtats ur lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL) och de allmänna föreningsrättsliga principer som där kommer till uttryck. Dina frågor är egentligen ganska kortfattade och kräver enligt min mening inte någon större utredning varför nedan skrivelse inte heller kommer att bli särskilt lång.När det gäller din första fråga kan följande anföras. Ideella föreningar ska i de flesta fall ansöka om ett organisationsnummer och i synnerhet om föreningen avser att öppna bankkonto, ansöka om bidrag, ingå avtal eller annan dylikt. Det behövs också när kontakt ska etableras med olika myndigheter. Försäkringsbolagets krav på organisationsnummer väcker således inga betänkligheter eftersom föreningen behöver träffa ett försäkringsavtal med bolaget vid tecknandet av en ny försäkring. Ett organisationsnummer tillhandahålls för övrigt av Skatteverket, se här. Däremot är min uppfattning att ni inte behöver registrera föreningen hos Bolagsverket eftersom det enligt uppgift inte bedrivs någon näringsverksamhet i dagsläget, vilket naturligtvis också innebär att det saknas skäl att momsregistrera föreningen och ansöka om F-skatt. När sedan gäller din andra fråga kan sägas att du har fog för din uppfattning beträffande skyltens påverkanseffekt. Den fritar inte på något sätt föreningen från ett skadeståndsansvar för det fall föreningen kan anses vållande till en uppkommen person- eller sakskada. Skadeståndsskyldighet förutsätter dock, förutom en konstaterbar skada, att skadevållaren har agerat uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (oaktsamt) och att det föreligger adekvat kausalitet, dvs. ett påräkneligt/förutsägbart orsakssamband. Du har vidare rätt när du skriver att varken styrelsen personligen eller någon enskild andelsägare (medlem) kan åläggas något ansvar om föreningen kravställs. Däremot aktualiseras ingen solidarisk betalningsskyldighet för föreningens medlemmar. Det är föreningen i egenskap av juridisk person som formellt kommer att bära skadeståndsansvaret. I praktiken går det i och för sig att argumentera för att det då rör sig om ett indirekt solidariskt ansvar eftersom föreningen utgörs av dess medlemmar. Men eftersom er förening har antagit stadgar och har en styrelse betraktas den fortfarande som ett eget rättssubjekt som kan ha rättigheter och ikläda sig skyldigheter, jfr HD:s avgörande NJA 1987 s. 394.Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

kan man ombilda ekonomisk förening till bostadsrättsförening?

2021-08-20 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ek.för. med 46 medl. som äger en fastighet, där 46 tomter arrenderas ut till medlemmarna. Tax.värde ca 23 mill. enl Tax 2018. Tax 2021 er erhållen, men troligen ca 40 mill. Medlemmarna debiteras av föreningen, med "del av fast.skatt".Bankerna medger (inte längre) lån till arrende, "byggnad å ofri grund", som det heter. Alternativet är en styckning, och friköp, vilket är omständligt och dyrt, och svårt att sätta värde på resp. tomt, då läget (avståndet från vattnet) varierar.Finns det alternativ? Som t.ex. att ombilda den ekonomiska föreningen till en Bostadsrättsförening. Bostad i en brf kan man ju belåna, och skulle kunna vara ett alternativ, om det går?Till skillnad mot "vanliga" ombildningar, där fastighetsägaren säljer till en brf, och betalar reavinstskatt, så är det ju i vårt fall föreningen själv, som ombildar, och ingen försäljning sker, och då heller ingen skatt, eller......?Är det här alternativet för bra för att vara sant, eller......
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. jag uppfattar din fråga som att du önskar att konvertera er ekonomiska föreningen till en bostadsrättsförening i syfte av att kunna belåna de husen som står på den ekonomiska föreningens mark. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man kan konvertera en ekonomisk förening till bostadsrättsförening och vilka skattemässiga konsekvenser det kan medföra. Din fråga regleras i inkomstskattelag (IL), bostadsrättsföreningslag (BFL), lag om ekonomisk förening (LEF). Vad kännetecknar en bostadsrättförening? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (1 § BFL). Vidare är bostadsrättsföreningen konstruerade som så att det är bostadsrättsföreningen som äger själva husen (bostadsrätten). I ert fall äger ni idag marken men för att det ska bli en bostadsrättsförening måste ni även äga husen. Det innebär att ni måste köpa loss bostäderna från era befintliga medlemmar och därefter ge dem nyttjanderätt till sina hus genom bostadsrätt. De befintliga medlemmarna har ingen skyldighet att sälja sina hus. Mer precis hur den transaktionen kan struktureras ryms inte inom ramen för den här tjänsten. kan man ombilda ekonomiska föreningar till bostadsrättsföreningar? ja, det sker genom registrering till bolagsverket och skatteverket. Utöver det krävs även att de övrig kraven för bostadsrättsföreningar är uppfyllda såsom exempelvis kravet för ekonomisk plan (3 kap. 1 § BFL). Vilka skattemässiga effekter kan uppstå? Utifrån att ni köper loss bostäderna från era medlemmar är de primärt dem som drabbas av reavinstskatt för avyttring av kapitaltillgång. Tyvärr ger vi inte ut skatterådgivning utan hänvisar således till skatteverket. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?

2021-07-26 i Föreningar
FRÅGA |I vår förening reviderar revisorn endast den ekonomiska delen av årsredogörelsen och ej verksamhets-berättelsen som medföljer separat. Skall inte revisorn även revidera verksamhetsberättelsen så han seratt besluten i mötesprotokollen blivit utförda och kontrollera att husen ej förfaller?
Gabriella Zako |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det rör sig om en ekonomisk förening måste revisorn revidera förvaltningsberättelsen enligt 8 kap 24§ lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Ifall det rör sig om en ideell förening då finns inte detta krav.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?

2021-07-21 i Föreningar
FRÅGA |Får en medlem i valberedning vara firmatecknare i en edeell förening?
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det finns ingen direkt tillämplig lag för ideella föreningar och därför ingen lag kring hur en ideell förening ska tecknas. Ideella föreningars verksamhet regleras främst av dess egna stadgar men också av föreningspraxis. Jag utgår här ifrån att ni inte har några begränsningar i era stadgar angående vem som kan utses till särskild firmatecknare. Val av firmatecknareStyrelsen brukar i vanliga fall besluta vem som ska utses till firmatecknare annars kan det beslutas på årsmötet eller bestämmas i stadgarna. Det beslutande organet kan då utse den eller dem som de anser lämplig. Ofta så brukar ordförande i föreningen vara firmatecknare. Då det inte finns någon lag om ideella föreningar så kan man även använda vägledning från närliggande lagar och göra analogier. Lag om ekonomiska föreningar beskriver i 7 kap 37 § 1 st att styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma (särskild firmatecknare). Jag ser därför inget problem med att en person i valberedningen också skulle kunna vara firmatecknare så länge det inte är en jävssituation. Hoppas du fick svar på din fråga.

Får föreningar meddela avgifter till sina medlemmar?

2021-07-07 i Föreningar
FRÅGA |Hej !Vi är en Odlarförening som har en juridisk fråga. Har vi i föreningen rätt att ta ut en avgift och skicka en faktura till en annan medlem i föreningen för tex utfört arbete? Tyvärr har vi en del medlemmar som inte alltid förhåller sig till de ordningsregler som vi har. Ett exempel är när medlemmens arrendeavtal upphör. Vederbörande är då skyldig att återställa sin odlingslott i brukbart skick, såsom att plocka bort skräp och dylikt. Det händer ganska ofta trots tillsägelser att medlemmen ändå lämnar odlingslotten i oordning så att andra medlemmar i föreningen får städa upp efter vederbörande.Vi vill kunna ta ut en avgift för detta eller anlita ett företag som gör det för oss och sedan skicka räkningen till den berörda medlemmen.Har vi överhuvudtaget juridisk rätt till detta ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För ekonomiska föreningar är Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (förtkortat EFL) tillämplig lagstiftning.Kan en medlem i ekonomisk förening blir skadeståndsansvarig?Enligt 21 kap 3 § EFL så kan en medlem som antingen avsiktligt eller genom vårdslöshet vållat föreningen skada vara skyldig att ersätta denna skada. En talan om skadestånd enligt nyss nämnda bestämmelse får enligt 21 kap 6 § EFL väckas, om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av de röstberättigade i föreningen vid en föreningsstämmahar röstat för ett förslag om att väcka en skadeståndstalan, ellerhar röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet om talan gäller en styrelseledamot eller den verkställande direktören.Det går alltså att rösta fram ett beslut om att väcka skadeståndstalan mot den medlem som gjort så att föreningen behövt anlita en städfirma.Finns det ett smidigare sätt?Istället för att väcka skadeståndstalan gång på gång (det verkar som att er förening upplevt situationen så mycket att ni börjat tröttna på det) så kan ni ändra i stadgarna på föreningsstämman (se 6 kap 1 § samt 3 kap 1-2 §§ EFL) så att ni tar in en bestämmelse som gör det klart att den som inte uppfyller kravet på att lämna sin odlingslott i brukbart skick vid arrendets slut får betala en avgift till föreningskassan (så kallad vitesklausul). Detta vite får föreningsstämman själv bestämma, men ett bra ledord i jakten på rätt belopp är Skälighet. Det bör i varje fall inte överstiga priset en genomsnittlig städfirma i området tar för en uppstädning. Hur vitet bestäms och vem som ska utföra städningen kan utvecklas vidare i era ordningsregler. Genom att föra in bestämmelsen i stadgarna med ett bestämt vite så kommer ni ha ett civilrättsligt bindande avtal med medlemmen avseende vilka skyldigheter den har om den missbrukar sina rättigheter, och eftersom det enligt mig är en grundläggande förutsättning att personer lämnar odlingslotten brukbar för att föreningen ska kunna operera friktionslöst så bör bestämmelsen tas in i stadgarna. Jag hoppas detta har besvarat din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag har varit otydlig eller om du kommer på fler frågor. Vänligen,