Kan styrelsen i bostadsrättsförening fatta beslut av ändrade ordningsregler eller måste det tas upp på stämman?

Frågan gäller uppdatering av ordningsregler för bostadsrättsförening. Vid senaste styrelsemöte beslutade styrelsen om nya ordningsregler, där vi bland annat ändrade reglerna för grillning från att endast tillåta elgrill, till att tillåta el- och gasolgrill (med hänvisning till att följa räddningstjänstens rekommendationer för säker grillning). När det var dags för utskick av uppdaterade ordningsregler till medlemmar protesterade den enda (av 7) styrelseledamot som röstat emot nya ordningsregler med hänvisning till ett beslut på en gammal stämma för några år sedan, där en motion om just att tillåta gasolgrillar hade behandlats. Motionen hade vid den stämman avslagits efter dåvarande styrelses yrkande på avslag (samma styrelse som skrivit och antagit de ordningsregler vi nu vill uppdatera). Denna styrelsemedlem hävdar därmed att styrelsen inte längre, på grund av denna avslagna motion, har rätt att ändra ordningsregler gällande grillning - och att beslutet om att anta nya ordningsregler därmed blir ogiltigt. Är det så att styrelsen, på grund av att en motion om en specifik punkt i ordningsreglerna behandlats på en tidigare stämma, inte längre har rätt att ändra denna punkt i ordningsreglerna utan ett nytt stämmobeslut om detta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att den gäller utfärdande av nya ordningsregler i en bostadsrättsförening. Vid ert senaste styrelsemöte beslutade ni om att anta dessa nya ordningsregler. En medlem har motsatt sig ändringen med hänvisning till en gammal motion hänförlig till en gammal stämma. Motionen hade då avslagits. Du undrar nu om styrelsen har rätt att ändra i ordningsreglerna, utan att beslutet ska föregås av ett nytt stämmobeslut.


Aktuell lagstiftning är bostadsrättslagen (BRL) vilken hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar (EFL). Förutom lagstiftningen så blir även föreningens egna stadgar tillämpliga i frågan.


Beslutsfattande

Stämman är föreningens högst beslutsfattande organ. Vissa ärenden måste behandlas på en stämma. Exempel på sådana ärenden framgår av 6 kap 10 § EFL:

10 §   Vid årsstämman ska beslut fattas
   1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, i en moderförening som är skyldig att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   2. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   3. om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och i förekommande fall den verkställande direktören, och
   4. i andra ärenden som föreningsstämman ska behandla enligt denna lag eller stadgarna.


Man kan säga att sådana beslut som hänför sig till en stämma är ex. fastställelse av resultat- och balansräkning, beslut om dispositioner av föreningens vinst och beslut om ansvarsfrihet.


Stadgar

Om vi sedan tittar i ovanstående paragraf i punkten 4 så framkommer det ”i andra ärenden som föreningsstämman ska behandla enligt denna lag eller stadgarna”.

Det innebär att det kan finnas begräsningar av beslutsfattande av ordningsreglerna i föreningens stadgar. Det vill säga – om det framgår av föreningens stadgar att ändring av ordningsregler förutsätter ett stämmobeslut så kan inte styrelsen självmant fatta beslutet. Om något sådant inte framgår av stadgarna – så ser jag inte det som något problem att styrelsen fattar ett sådant beslut.


Sammanfattning

En motion är ett förslag, i detta fallet ett förslag från en medlem i en bostadsrättsförening som stämman ska ta hänsyn till.

Det finns vissa ärenden som måste beslutas på stämman enligt lag. Sådana ärenden är ex. beslut om ansvarsfrihet eller fastställelse av resultat- och balansräkning. Enligt lag finns det alltså inte någonting som säger att ändring av ordningsregler ska föregås av ett stämmobeslut.

Däremot kan det finnas sådana bestämmelser i föreningens stadgar, om att ett beslut om ändring av ordningsregler ska fattas på stämman. Om det finns, så gäller det. Om det inte finns, så är det inget hinder för styrelsen att fatta ett beslut om ändrade ordningsregler, så länge det inte strider mot lag.

De facto att ett sådant beslut tidigare har varit föremål för stämma, är alltså inget som helst hinder för att ta upp ett sådant beslut igen. Som jag förtydligade ovan så är en motion ett förslag, och det hindrar inte att man kan fatta beslut om samma sak på nytt.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000