Är stämmoprotokoll och motioner att se som offentliga i ekonomiska föreningar?

2018-02-26 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Jag är medlem i en större ekonomisk förening. Är stämmoprotokoll, motioner till stämman, styrelsens svar på motioner osv att betrakta som offentliga. De finns tillgängliga för medlemmarna, mer än 500 personer? Samma fråga för ännu större ekonomiska föreningar. Ett material som är tillgängligt för tiotusentals personer, t ex Arla, Konsum, kan det ha status av icke offentligt? Allt givet att för föreningen uppenbart skadlig information inte yppas i handlingarna.
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Föreningsstämmans protokoll är inte att se som offentlig, d.v.s. allmänheten (vem som helst) har inte rätt att ta del av det. Däremot ska medlemmar samt innehavare av förlagsandelar ha tillgång till och möjlighet att läsa protokollet på plats hos föreningen senast tre veckor efter stämman (se Lagen om ekonomiska föreningar [FörL.] 7 kap. 39§). Om en kopia ska skickas ut så ska likhetsprincipen gälla, d.v.s. samtliga medlemmar ska få en kopia sänd till sig. Dessa regler gäller oavsett storlek på den ekonomiska föreningen. Inför en stämma är styrelsen normalt skyldig att tillsammans med kallelsen sända ut material i de ärenden som ska behandlas på stämman, därmed även motioner och styrelsens svar på dessa. Endast helt undantagsvis, om materialet saknar relevans för ärendet på stämman, torde styrelsen kunna avstå från att sända ut det. Det är alltså inget absolut krav men helt klart att föredra eftersom det betyder att medlemmar på förhand kan sätta sig in i de ärenden som ska behandlas. Det som är ett absolut krav är att alla ärenden som ska behandlas på stämman tydligt anges i kallelsen, endast de obligatoriska ärendena får behandlas även om de inte skulle finnas med (se FörL. 7 kap. 21§). Även vad gäller motioner så har alltså inte vem som helst rätt att få de tillsända till sig, de är med andra ord inte offentliga i juridisk mening. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma. Vänligen,

Ombud till årsstämma i ideell förening.

2018-02-21 i Föreningar
FRÅGA |Min fråga är för att få använda fullmakt på ett årsmöte i en ideellförening måste det stå i stadgarna. Jag vill hävda att det är varje medlems rätt att själv eller genom ombud rösta på ett årsmöte.
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller möjligheten att använda fullmakt vid årsmöte i en ideell förening. Det finns ingen lag för ideella föreningar som det finns för ekonomiska föreningar. Det finns därför inte heller några uttryckliga bestämmelser om fullmakter på årsstämmor. Eftersom det inte finns något lagstöd kommer du hitta mest vägledning i den aktuella ideella föreningens stadgar. Om det uttryckligen står i stadgorna att du inte kan rösta med ombud och fullmakt är det det som gäller. Om det inte står något i stadgorna kan du utgå från att det är möjligt att rösta genom ombud och fullmakt. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Protokoll från årsstämma/möte.

2018-02-17 i Föreningar
FRÅGA |Om jag har ett år kvar tex. på mandatperioden i förtroende ställning och protokollet från årsmötet ska skrivas, heter det då vald på 1 år. eller heter det omvald tom. tex 2019 ?
Henrik Berg |Hej.Jag kommer nedan beskriva hur protokoll fungerar och hur dessa ska utformas. Kort svart finns längst ner.Att skriva protokoll:Det finns inte riktigt några juridiska regler om hur ett protokoll ska skrivas ordagrant. De regler som finns handlar inte om hur ett protokoll skrivs utan mer när och varför protokoll finns och ska skrivas. Grundidén med ett protokoll är att man ska kunna gå tillbaka och kolla på vad som sades och vad man kom fram till på ett visst möte. Det innebär att så länge man är tydlig med vad som skrivs och att alla kommer överens om vad som ska stå i protokollet borde det vara lugnt. De regler som kan finnas om hur ett protokoll ska utformas är av sedvänja eller branschpraxis. Alltså hur man brukar utforma protokollen och hur protokollen skrivs.Felaktigt utformade protokoll:Det finns ingen riktig sanktion mot felformulering i protokoll bortsett från om man begår uppsåtligt brott. T.ex. att man ändrar avtalat arvode till styrelse eller liknande. Något som kan hända är att man via företagsinterna eller föreningsinterna regler kan bli ersättningsskyldig. Sedan kan man behöva justera protokollet i efterhand.Svar:Det finns inga riktiga regler runt protokoll. Det viktiga är att protokollet stämmer och att det går att utläsa vad som sades och vad man kom fram till. Om det är osäkert hur något ska formuleras är ett tips att kolla på äldre protokoll och kolla hur de gjort.Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du behöver mer juridisk rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till Lawlines för snabb och bra rådgivning.Mvh/Henrik Berg

Hur många personer kan man som ombud företräda i föreningssammanhang?

2018-02-16 i Föreningar
FRÅGA |Finns det en gräns för hur många personer 1 person får företräda genom fullmakt i föreningssammanhang. I så fall, var finns detta reglerat.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga kan skilja sig något beroende på vilken typ av förening det handlar om. Handlar det om en ekonomisk förening, exempelvis en bostadsrättsförening, gäller lagen om ekonomiska föreningar (FL). Handlar det istället om en ideell förening, exempelvis en idrottsförening, gäller ingen lagreglering alls. Ekonomiska föreningarVad gäller ekonomiska föreningar får en medlem som inte är närvarande vid en föreningsstämma utöva sin rätt att närvara via ett ombud. Detta ombud ska ha en skriftlig och daterad fullmakt. Rätten att anlita ombud kan dock begränsas eller utökas i den ekonomiska föreningens stadgar (7 kap 4 § FL). Ett ombud får maximalt företräda tre medlemmar om inte föreningens stadgar säger annorlunda (7 kap 5 § FL). Svaret på din fråga är alltså att ett ombud maximalt kan företräda tre medlemmar om inte den ekonomiska föreningens stadgar säger annorlunda. Säger stadgarna ingenting om gränsen för hur många medlemmar ett ombud med fullmakt får företräda är det alltså maximalt tre personer som gäller. Ideella föreningarGällande ideella föreningar finns som sagt ingen lagreglering överhuvudtaget. Man skulle möjligen kunna tolka lagtexten ovan gällande ekonomiska föreningar även på ideella föreningar (s.k. analog tolkning), men enligt den juridiska litteraturen ska detta göras med försiktighet i sammanhanget. Rör det sig om en ideell förening bör man istället alltid söka information i stadgarna för att ta reda på hur många företrädesrätten via fullmakt egentligen gäller. Står ingenting i stadgarna bör nog detta tolkas som att det i princip inte föreligger någon rätt för en medlem att företrädas av ett ombud med fullmakt. Stadgarna bestämmer allt i dessa föreningar och man ska alltid vara försiktig med att tolka in regler som inte direkt framgår av dessa. Handlar det om en ideell förening i din fråga är alltså svaret att en eventuell gräns regleras i stadgarna. Någon i lagtext reglerad maxgräns finns alltså här inte. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Mvh

Ideell förening - underlåtenhet att anmäla ändring

2018-02-23 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Om man har en ideell förening och vill ändra styrelsen, t.ex. att en person avgår och en ny kommer in, kostar det någonting att omregistrera? Av ren nyfikenhet: Vilka sanktioner möter man om man underlåter att registrera en förändring, av vilket slag som helst, i en förening.
Victor Eizyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom det inte finns någon särskild lag som reglerar utformningen av ideella föreningar grundar sig detta rättsområde på praxis. Genom praxis får vi till exempel reda på att en ideell förening ska antaga stadgar och ha en styrelse som företräder föreningen gentemot tredje man, se NJA 1987 s. 394. Mitt svar kommer i viss mån se annorlunda ut beroende på om det är en vanlig ideell förening eller om den är näringsdrivande, varför jag kommer att redogöra för båda. Då frågan handlar om ändringar utgår jag ifrån att föreningen är registrerad antingen hos Bolagsverket eller för organisationsnummer hos Skatteverket. Det finns inga generella krav på att en icke-näringsdrivande ideell förening måste registreras, men ett organisationsnummer kan tillhandahållas av Skatteverket. Detta är ett krav om föreningen t.ex ska starta ett bankkonto, ansöka om bidrag eller ingå vissa andra avtal. Skatteverket kräver ingen omregistrering för ändrings i föreningens styrelse och utfärdar inga böter eller dylikt om man skulle underlåta att göra en ändring av detta slag. Näringsdrivande ideella föreningar ska anmäla sina ändringar till Bolagsverket. Vid ändring av styrelse eller firmateckning ska för närvarande en avgift på 600 kronor erläggas. Då de inte har kännedom om verkliga ändringar, kan heller inte i detta fall en sanktion vara aktuell. För mer information gällande föreningens skyldigheter gentemot nämnda myndigheter rekommenderar jag deras hemsidor eller att du kontaktar dem via telefon eller e-post. Som svar på din fråga kan en underlåtenhet att anmäla en ändring av föreningens styrelse inte leda till sanktioner. Däremot är ett skäl till att registrera ändringen, att det i bevishänseende kan presumeras att registrerad styrelsemedlem fortfarande faktiskt ingår i föreningen. Detta är av särskild vikt om nämnda person företräder er föreningen, har dispositionsrätt till bankkonton eller annan rätt att ingå avtal för föreningens räkning. Av samma skäl kan det finnas en vilja hos den som har avgått att inte längre vara registrerad som en del av styrelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Mvh,

Utgör medlemsansökan grund för begäran om medlemsavgift till förening?

2018-02-19 i Föreningar
FRÅGA |Kan man anse att en underskriven medlemsansökan i en förening är ett ingånget avtal så man kan kräva in medlemsavgift med det som grund
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nu vet inte jag exakt vad för typ av förening det rör sig om (ekonomisk eller ideell). Avseende ekonomiska föreningar gäller lag om ekonomisk förening, medan avseende ideella föreningar så finns ingen särskild lag utan där gäller allmänna principer och till viss del analog tillämpning av de regler som gäller för ekonomisk förening. Avseende både ekonomisk och ideell så är dock oftast den främsta källan föreningens stadgar. (Observera att om det rör sig om en bostadsrättsförening så finns även bostadsrättslagen).Om medlemsansökan har godkänts, alltså att den sökande har godkänts som medlem i enlighet med stadgarna och uppfyller de eventuella krav avseende föreningens medlemmar som regleras i stadgarna så är personen medlem i och med att ansökan beviljas/godkänns och föreningen kan därefter begära medlemsavgift i enlighet med stadgarna. Ansökan och det styrelsebeslut där personen accepterats som medlem kan fungera som bevismedel för att bevisa att personen är medlem. I och med att personen accepterar föreningens stadgar, om stadgarna föreskriver att medlemsavgift ska betalas till viss storlek, så anses personen därmed ha accepterat detta i samband med inträde.Frågan om det går att kräva medlemsavgift grundar sig därmed generellt på om det står föreskrivet i stadgarna, då föreningen måste följa stadgarna. Det bygger också på att personen har godkänts som medlem, det räcker inte med att denne ansökt (godkännande av styrelsen, eller på annat vis som står föreskrivet i stadgarna, se t.ex. 3 kap. 1 § andra stycket lag om ekonomisk förening).Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline.Vänligen,

Utträde ur ideell förening

2018-02-17 i Föreningar
FRÅGA |Hejsan jag undra hur ska jag som är sekreterare i en ideell förening Ska kunna gå ur då jag inte prata längre med ordförande och han har i sin tur gjort en massa saker i föreningen som jag inte ha fått veta så jag vill gå ur denna förening men hur ska jag göra då jag vet att om jag skicka ett papper att jag vill avgår kommer han bara kasta i soporna då han kör hela föreningen själv utan att prata med styrelsen.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det saknas lagstiftning för ideella föreningar och man får istället söka vägledning från föreningens stadgar, tidigare fall i föreningen (praxis) och i viss mån från lagen om ekonomiska föreningar(FL). Däremot ska man vara försiktig med att tillämpa FL på ideella föreningar eftersom de två olika typerna av föreningar har olika syften/karaktär.Jag har svårt att ge dig ett mer ingående svar och råder dig därför att titta på föreningens stadgar samt hur tidigare medlemmar har gjort för att utträda.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Skillnader med ny lag om ekonomiska föreningar (ikraftträdande 1 juli 2018)

2018-02-15 i Föreningar
FRÅGA |Vad innebär egentligen i praktiken lagrådsremissen om en ny lag om ekonomiska föreningar (2017), vilket skall införlivas 1 juli 2018??? Vilka skillnader innebär det, i relation till den befintliga idag???Snälla måste få veta det, i och med jag äger en ekonomisk förening.
Matilda Nguyen |Hej och tack för att du valt att ställa frågan till Lawline!Till att börja med är en lagrådsremiss ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet vars uppgift är att granska att förslaget inte strider mot någon lag. Den nya lagen om ekonomiska föreningar ska främst förbättra förutsättningarna för att bedriva kooperativt företagande. Rent sakligt motsvarar den nya lagen i stora delar den befintliga lagen. Skillnaden ligger i att den nya lagen ska vara mer överskådlig och lättare att tillämpa. Den är även utformad enligt aktiebolagens struktur. Skillnader som kan benämnas är följande.Lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna genom att kraven på vad som måste finnas med i föreningens stadgar minskar. Det införs även ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder. Ekonomiska föreningarna kommer att stärkas av den nya lagen genom att det införs moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering. Den nya lagen kommer även motverka ekonomisk brottslighet då det införs ett förbud att anlita s.k. målvakter som styrelseledamöter eller VD. Ett byte av någon av dessa roller får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket. I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.Vänligen,