Behöver ett ombud visa en fullmakt vid en stämma i en samfällighetsförening?

När en vägsamfällighetsförening har årsstämma och röstning sker enligt antal andelar (beroende på att frågan har ekonomiska följder), krävs det då att ett närvarande ombud, för att få rösta, visar upp fullmakter från fastighetens samtliga delägare? Och mer specifikt: Finns det något avgörande i högre instans rörande denna frågeställning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (hädanefter LFS), och i viss mån i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (hädanefter EFL).


Tillämplig lag för samfällighetsförening

En samfällighet kan skötas genom delägarförvaltning, där delägarna i samfälligheten har ett direkt bestämmande, eller genom en särskild samfällighetsförening, se 4 § LFS. En samfällighetsförening är en egen juridisk person, och förvaltningen av en samfällighetsförening kan inte överlåtas på en ekonomisk förening eller ett aktiebolag. Föreningar som skapades innan år 1974 är dock undantagna från denna regel, och kan därför drivas av andra associationsformer.


En samfällighetsförening liknar i mångt och mycket en ideell förening. Dessa är inte lagreglerade i Sverige, utan det som görs är att lagrummen ur EFL används i den utsträckning de är lämpliga, vilket kallas att man gör en analogi till EFL. Man måste dock komma ihåg att EFL till stor del har som syfte att ekonomiskt gynna den ekonomiska föreningens medlemmar, varför man ska vara väldigt försiktig med att använda sig av ”vinstmotiverade” regler när man gör analogier för ideella föreningar, och så också samfällighetsföreningar.


Ombud vid omröstning

Av 6 kap. 4 § EFL framgår att en medlem i en ekonomisk förening som inte själv kan närvar på en stämma har rätt att skicka ett ombud. Enligt 6 kap. 4 2 st. § EFL ska ett ombud för en medlem i en ekonomisk förening ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt för sitt uppdrag. Denna fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.


Vad gäller ekonomiska föreningar står det med andra ord klart att ett ombud ska kunna visa en fullmakt för stämman som uppfyller formkraven för att stämman ska kunna acceptera ombudet. Frågan är då om denna regel kan anses gälla även för en samfällighetsförening. Det finns inget självklart svar på detta, och mig veterligen har denna fråga inte berörts i praxis. Däremot kan följande sägas. Det är inte en regel som är motiverad av särskilda ekonomiska hänsyn. Det är en regel som finns till för att skydda föreningen mot obehöriga på stämman, och det är en kontrollfunktion för att rätt person utövar rösträtten på en stämma. Även om en förening inte bevakar ett ekonomiskt intresse kan intresset vara nog så viktigt för medlemmarna och föreningen. Vidare gäller att en person som handlar på uppdrag av annan bör kunna styrka detta, och det är fullt naturligt om stämman i en samfällighetsförening inte accepterar ett ombud som inte kan styrka sitt uppdrag med en fullmakt så som den ska vara enligt 6 kap. 4 § EFL.


Slutsats

Svaret på din fråga är dessvärre inte självklart eftersom samfällighetsföreningar inte är lagreglerade. Jag lutar dock åt att man i detta fall bör kunna säga att 6 kap. 4 § EFL är analogt tillämplig, och att stämman för att acceptera ett ombud kan kräva en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt.


Om du har några frågor kring mitt svar är du varmt välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se


Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”