Verkan av hembudsklausul i ett aktieägaravtal

2018-07-04 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om att ge bort A-aktier samt vanliga aktier från ett Aktiebolag.Om det flnns en hembudsklausul i aktieägaravtalet, och innehavaren erbjuder sina aktier till de övriga ägarna för summa X. Om inte ägarna gör anspråk på aktierna enligt de bestämmelserna i avtalet, har då innehavaren rätt att ge bort sina aktier till sina barn som gåva, eller måste innehavaren erbjuda aktierna gratis enligt hembudsklausulen först?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att aktier är fritt överlåtbara (4 kap 7 § aktiebolagslagen, ABL). Dock finns vissa begränsningar, som exempelvis hembudsklausuler. En hembudsklausul ger en rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. Det är ett slags återköp som görs i praktiken. Hembudsförbehållet innebär alltså att en aktie som sålts eller på annat sätt överlåtits kan lösas tillbaka av de gamla aktieägarna. Vidare kan ett hembudsförbehåll bara tas med i bolagets bolagsordning. Detta innebär att aktieägare inte kan avtala om ett hembudsförbehåll i ett separat avtal. Sammanfattat bör inte hembudsklausulen i aktieägaravtalet ha någon verkan eftersom det krävs att hembudsklausulen framgår av bolagsordningen (se 4 kap 27 § Aktiebolagslagen). I 4 kap 28 § ABL anges också vad en hembudsklausul måste innefatta för att vara giltig. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Överlåtelse av AB samt fråga om A-kassa för företagare.

2018-07-01 i Bolag
FRÅGA |Vi är två personer som äger 50% var i ett aktiebolag . Då orderingången är dålig funderar vi på att sälja bolaget alternativt lägga ner. Vi har inga skulder. Är det möjligt att sälja bolaget till ett engelskt Ltd som är familjerelaterat (sonen) till en av aktieägarna) Det engelska bolaget är verksamt inom samma bransch och kan vidga marknaden utöver Sveriges gränser och hitta nya kundsegment och på så sätt fortsätta verksamheten. Kan det uppköpta bolaget förbli ett svenskt AB och behålla sitt namn och organisationsnummer? Kan vi (före detta ägare) efter försäljningen få anställning i det uppköpta bolaget på deltid? Får man uppbära A-kassa den tid man inte jobbar? Vi är medlemmar i Småa.Tack på förhand
Henrik Berg |Hej.Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga. Kort svar finnes längst ned.Överlåtelse av aktiebolag.När det gäller överlåtelser av aktiebolag finns det inga formella regler om vem som du får överlåta ett aktiebolag till. När man överlåter ett aktiebolag överlåter man inte bolaget på samma sätt som t.ex. ett enkelt bolag eller ett handelsbolag utan man överlåter bara aktierna. Detta innebär att de inskränkningar som kan finnas är om aktierna är tyngda av någon inskränkning i överlåtelserätten. Sådana kan vara förköpsklausuler, samtyckesklausuler eller dylika klausuler enl. 4 kap. aktiebolagslagen. Om dock hela aktieinnehavet önskar avyttra till utomstående (alla aktieägare) blir detta inget problem. Sammanfattat får du och din kompis sälja aktierna till din kompis son och-/eller det engelska Ltd som önskar köpa bolaget.A-kassa.Lagen om arbetslöshetsförsäkring gäller både arbetstagare och företagare (3§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Definitionen enligt denna lag om när en företagare räknas som arbetslös är när den fysiska personen inte längre bedriver näringsverksamheten eller företar vidare åtgärder i företaget (35§ lag om arbetslöshetsförsäkring) alternativt när näringsverksamheten upphört definitivt vid en helhetsbedömning (36§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Som åtgärd räknas inte åtgärder som sker av nödvändighet under oförutsägbara situationer. T.ex. får man vidta mindre åtgärder för att undvika oförutsägbara katastrofer.Definitionen av företagare är när man skatterättsligt (uppfyller kraven enligt 13 kap. 1§ inkomstskattelagen) bedriver näringsverksamhet enl 34§ lag om arbetslöshetsförsäkring. För att vara berättigad arbetslöshetsförsäkring enligt huvudregel krävs att:1. Man uppfyller grundvillkoren enl. 9, 10 och 11§ lag om arbetslöshetsförsäkring. Detta innebär att man under tiden man önskar A-kassa ska vara arbetsför minst 3 tim/arbetsdag eller i genomsnitt 17 tim/veckan. Man ska dessutom vara registrerad hos den offentliga arbetsförmedlingen samt i överrikt stå till arbetsmarknads förfogande. Sammanfattat ska man alltså försöka och kunna arbeta/hitta arbete (9§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Vidare får man inte ersättning om man studerar, är tjänstledig eller har förfarit försumligt vad gäller relevant information vid tidigare arbetsersättningsfall eller medlemskapet i övrigt (10§ lag om arbetslöshetsförsäkring).2. Man uppfyller arbetsvillkoret enl 12-14§§ lag om arbetslöshetsförsäkring. Detta innebär att man minst ska ha haft förvärvstid i 6 månader och arbetat minst 80/tim per kalendermånad alternativt förvärvstid i 480 timmar i en sammanhängande tid av 6 månader med ett minimum om arbetade 50 timmar per kalendermånad (12§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Tid då man haft semester och ersättningsgiltig ledighet räknas in under förvärvstid. Dock räknas ej ledighet som baseras på sjukdom, försvarsplikt eller barns födelse (13§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Uppfyller man dessa villkor är man berättigad grundförsäkringen. För att få inkomstrelaterad inkomstförsäkring måste man vidare uppfylla kraven:1. Man uppfyllt kravet om arbetsvillkor inom senaste inträdet som medlem i en arbetslöshetskassa (12§ 2st lag om arbetslöshetsförsäkring). Detta innebär att man ska ha uppfyllt kravet för arbetsvillkor inom det senast medlemskapet. 2. Man uppfyller medlemskravet enligt 7§ lag om arbetslöshetsförsäkring som menar att man minst måste varit medlem i en försäkringskassa i minst 12 månader.Specialregler för företagare.En skillnad som föreligger är hur företagares inkomstbaserade ersättning räknas ut. Till grund för den inkomstbaserade ersättning räknar man samman företagarens normalarbetstid och dagsförtjänst (25§ lag om arbetslöshetsförsäkring). För företagare baseras underlaget för dagtjänst på företagarens senaste inkomst från företaget (37§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Detta framgår av beslutet om slutlig skatt. Om det dock är mer förmånligt kan man istället ta underlaget från inkomstsnittet av de senaste 2 åren som föregår det sista året. Alltså man backar till 2 och 3 år istället för att kolla det sista året. Sammanfattat svar:Det saknas formella regler om vem som man får överlåta ett svenskt aktiebolag till i vilket ni väljer köpare. Överlåtelse av ett aktiebolag fungerar egentligen på samma sätt som överlåtelse av aktier. Detta innebär att ni får överlåta bolaget/ert aktieinnehav till din kompis son eller det engelske Ltd som önskar expandera. Vad gäller frågan om ni är berättigade A-kassa krävs det att ni båda varit aktiva i företaget enligt gränser som beskrivs ovan. Om ni dock arbetat normala arbetstider (8 tim/arbetsdag) i minst 6 månader samt varit med i någon försäkringskassa i minst 6 månader bör ni båda vara berättigade A-kassa. Att dock sitta som styrelse och gå på möte 1-2 ggr per år räknas inte. Ett råd är att prata med Småa angående dit medlemskap och fråga för ett exakt svar vad de anser.Vänligen

Avstå från att utse revisor i mindre bolag

2018-06-30 i Bolag
FRÅGA |Min man har ett aktiebolag i några år nu och en kollega menar på att han måste anställa en revisor kan detta stämma? Bara två anställda omsätter ca 1,3 mkr per år.
Victor Eizyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är viktigt i detta sammanhang att skilja på intern revision som sker på bolagets initiativ, och den externa revision som reglerar genom aktiebolagslagen(ABL). Det finns inget lagstadgat krav på att ett aktiebolag måste anställa en revisor, däremot finns det ett sådant avseende att utse en revisor för extern revision. Som huvudregel ska ett aktiebolag ha minst en revisor, 9 kap 1 § 1 st ABL. Det finns dock ett undantag till denna regeln som tillåter mindre bolag att avstå från att utse en revisor. En förutsättning för detta är att aktiebolaget är privat, 9 kap 1 § 2 st ABL. Enligt nämnda paragrafs tredje stycke punkt 1-3 tillämpas dock inte undantaget om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3,2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. Baserat på de uppgifter du lämnat gällande bolaget så behöver inte din makes aktiebolag utse en revisor om antalet anställda och nettoomsättningen inte överstigit delvärdena ovan, för vart och ett av två senaste räkenskapsåren. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du skulle ha några fler frågor gällande detta kan du kommentera nedan eller höra av dig till oss på nytt. Mvh,

Har man personligt betalningsansvar i ett aktiebolag?

2018-06-27 i Bolag
FRÅGA |Hej, jag har andelar i en AB samt jag är gift med vd i bolaget också. Bolaget har fått skatte skulder och förmodligen går i konkurs.Hur det påverkar mig som privat?Är det bäst att vd konkurs anmäler bolaget ?Eller vänta till det ske ??
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om aktiebolag finns stadgade i Aktiebolagslagen (ABL). Har man personligt betalningsansvar i ett aktiebolag? Huvudregeln för aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det innebär att bolagets skulder som huvudregel inte drabbar aktieägarnas privata ekonomi (1 kap. 3 § ABL) . Styrelsemedlemmar eller VD kan få ett så kallat medansvar för bolaget och bli personligt betalningsskyldiga om de underlåter att upprätta en kontrollbalansräkning och kalla till en kontrollstämma när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (25 kap. 13 § ABL samt 25 kap. 18 § ABL). Aktieägare har ett mer begränsat ansvar. En aktieägare kan enbart bli personligt betalningsskyldig om hen i vetskapen om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation deltar i beslut att fortsätta med bolagets verksamhet (25 kap. 19 § ABL). När är bolaget skyldigt att likvideras?En tvångslikvidation uppkommer när bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och när bolaget inte kallar till kontrollstämma och upprättar en kontrollbalansräkning i enlighet med lagen (25 kap. 17 § ABL). När det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet inträder en aktivitetsplikt för aktieägarna. Om aktivitetsplikten inte följs eller om det egna kapitalet inte ökar kan bolaget bli skyldigt att likvideras. Hur påverkar det mig privat?Som huvudregel har du inget personligt betalningsansvar för aktiebolagets förpliktelser och skulder. Om det föreligger kritisk kapitalbrist, dvs att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, inträder en aktivitetsplikt. Om detta inte följs och du med vetskapen om att bolaget är skyldigt att likvideras deltar i beslut kan du bli personligt betalningsansvarig. Viktigt att poängtera är att du som huvudregel inte blir personligt betalningsansvarig, utan det är ett undantagsfall. Om du behöver vidare hjälp så kontakta https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar

Är jag på egen hand ansvarig för bolagets förpliktelser efter att de andra i styrelsen utträtt?

2018-07-02 i Bolag
FRÅGA |Hej,Om flera i en styrelse avgår med 3 dagars dagars mellanrum. Blir det någon skillnad i ansvar beroende på när det registrerades hos Bolagsverket? Vem blir ytterst ansvarig om bolaget går i konkurs? I detta fallet har styrelseordförande & VD som satt sig själv som firmatecknare betalt bolagsverket sin avgångsavgift den 26/6.Jag själv som ledamot avgick och betalade mitt utträde i dag den 29/6. Är jag då ansvarig för allt just nu? Sitter sist ut. Lite akut att veta vad som gäller. Mår rätt dåligt av situationen.Bästa hälsningarMikael
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kommer jag redogöra för i vilka situationer styrelsen kan bli ansvarig. Därefter redogör jag för ansvaret beroende på utträde från styrelsen. Sist sammanställer jag en slutsats.Ett aktiebolag har som juridisk person egna tillgångar och skulder, vilka är helt skilda från aktieägarnas. Vidare är aktieägarna som huvudregel inte betalningsansvariga för några av aktiebolagets förpliktelser (1 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL)). Inte heller en styrelseledamot har ansvar för bolagets förpliktelser. Det innebär att om ni försätter ert aktiebolag i konkurs kommer bolagets borgenärer (de som har fordringar på bolaget) att dela på aktiebolagets egendom så långt egendomen räcker. Borgenärerna kan alltså inte vända sig till er för att få betalt. Det är endast aktiebolagets egendom som ingår i konkursen och er privata egendom kan inte utmätas för bolagets skulder.Det finns dock undantag från denna huvudregel i 25 kap. 12-25 §§ ABL. Dessa regler avser det så kallade ansvarsgenombrottet för styrelseledamöter och aktieägare, som kan förekomma under vissa förutsättningar. Nedan beskrivs vilka situationer som kan medföra sådant ansvarsgenombrott.TvångslikvidationI 1 kap. 4 § ABL finns regler om att bolaget måste ha ett visst aktiekapital (ofta är det minst 50 000 kr). När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital (tillgångar minus skulder) understiger hälften av det registrerade kapitalet, måste styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska denna (25 kap. 13 § ABL). Om en sådan kontrollbalansräkning visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen så snart det är möjligt utfärda en kallelse till bolagsstämma. Detta kallas för den första kontrollstämman och där ska prövas om bolaget ska träda i likvidation (25 kap. 15 § ABL). Om kontrollbalansräkningen, vid tiden för den första kontrollstämman, visar att det egna kapitalet inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet har stämman två val. Antingen beslutar den att bolaget ska träda i likvidation eller att bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten. Väljer man att fortsätta verksamheten ska bolagsstämman inom åtta månader från den första bolagsstämman, på nytt pröva om bolaget ska gå i likvidation och alltså ha ytterligare en bolagsstämma, vilken kallas för den andra kontrollstämman (25 kap. 16 § ABL). Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning som även denna ska granskas av revisorn. Visar den andra kontrollbalansräkningen att det finns full täckning för det egna kapitalet behöver bolagsstämman inte göra något ytterligare, utan bolagets verksamhet kan drivas vidare. Om den andra kontrollbalansräkningen däremot visar att det inte finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet, är bolagsstämman skyldig att besluta att bolaget ska träda i likvidation.Om styrelsen inte uppfyller någon av de nämnda skyldigheterna (de som nämns i 25 kap. 13, 15 och 16 §§), blir styrelsen personligen ansvariga för de förpliktelser som uppkommer för bolaget efter det att styrelsen har varit skyldiga att uppfylla dessa skyldigheter (25 kap. 18 § ABL). Det räcker i sådana med att en av de ovan nämnda skyldigheterna inte är uppfyllda för att personligt ansvar ska inträda. Styrelseledamöterna blir solidariskt ansvariga, vilket innebär att vem som helst i styrelsen kan krävas på hela ansvaret. Även en person utanför styrelsen kan bli personligt ansvarig och ingå i det solidariska ansvaret, om denne har vetat om att styrelsen underlåtit att uppfylla ovanstående skyldigheter. Personligt betalningsansvar för skatter Enligt 59 kap. 13 § skatteförfarandelagen kan företrädare för aktiebolag bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Med företrädare avses främst styrelseledamöter och VD. För att en företrädare ska bli personligt betalningsansvarig krävs att företrädaren har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Att inte betala en skatteskuld anses inte som ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande om man senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla bolagets skatteskulder. Sådana åtgärder kan vara ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs.VärdeöverföringUtöver det ovan nämnda finns vissa regler i 17 kap. ABL om att bolaget inte får göra vissa värdeöverföringar om det inverkar på det egna kapitalet. Bolaget får till exempel inte genomföra en affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. En sådan värdeöverföring kan vara otillåten och i slutändan även i vissa fall medföra att de personer som medverkat till överföringen blir personligt ansvariga.Olika ansvar beroende på när man utträtt från styrelsen?I NJA 2014 s. 892 avgjordes frågan huruvida ansvar förelåg för en styrelseledamot som utträtt innan de i fallet aktuella förpliktelserna uppstått. Majoriteten i HD kom fram till att utträdet i sig inte utgjorde ett stopp på ansvarsperioden. Däremot kom omständigheterna i fallet att betraktas som att den avträdande ledamoten exculperat sig. Att den utträdande ledamoten visat särskild omsorg vid val av vem som skulle ta över bolaget, och dessutom rådfrågat sin revisor om hur hon borde gå till väga för att ansvar skulle upphöra, ansågs vara tillräckligt för att denne inte hade varit försumlig. Detta fall rör dock bara i det fall styrelseledamot utträtt innan viss förpliktelse uppstår.Uppstår emellertid ansvar för viss förpliktelse, exempelvis för tvångslikvidation som beskrivs ovan, innan ledamoten träder ur styrelsen, kvarstår ansvaret även efter utträdet. Däremot ska inte något nytt ansvar uppkomma därefter.I ditt fall betyder detta alltså, att uppkom ansvarsgenombrott för ovan beskrivna händelser efter att de andra ledamöterna utträtt, är de inte ansvariga utan ansvaret åläggs dig. Uppkom ansvarsgenombrott för ovan beskrivna händelser innan de andra ledamöterna utträtt, är även de ansvariga. Det spelar sålunda inte roll att de betalt utträde och att det registrerats. Ansvar för föregående händelser kan man inte undkomma genom utträde.SlutsatsFör att ansvarsgenombrott i ovanstående situationer ska bli aktuellt, måste de omständigheter som beskrivs ovan ha skett. Med hänsyn till att jag inte har mer information att utgå ifrån, kan jag dessvärre inte besvara frågan mer ingående. Däremot kan man fastställa, att ni har lika ansvar för eventuell konkurs och andra åligganden, förutsatt att de andra utträdde från styrelsen efter att ansvaret för förpliktelserna uppkom. Du ansvarar i sådana fall inte själv för dessa förpliktelser.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!Vänligen

Vad är skillnaden mellan fission och fusion?

2018-06-30 i Bolag
FRÅGA |Skulle ni kunna ge en lättförståelig förklaring av skillnaden mellan hur en fission och fusion går till med ett bolag? När är fission att föredra i bolag och vice versa? Tacksam för svar!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nedan kommer jag att gå igenom de två termerna för att bringa klarhet i vad skillnaden är, samt ge några exempel på när fission respektive fusion kan vara att föredra.Vad innebär fission?Regler om fissioner hittar du i 24 kap. aktiebolagslagen (ABL).Vid fission delas bolaget. Detta sker genom att ett eller flera andra övertagande bolag tar över tillgångarna och skulderna i bolaget i utbyte mot vederlag till aktieägarna. Se vidare 24 kap. 1 § ABL.Fission kan vara att föredra exempelvis om ett bolag innehåller flera olika verksamheter och man önskar dela upp varje verksamhet i ett eget mindre bolag. En annan anledning skulle kunna vara att två ägare vill avbryta sitt samarbete och fortsätta i egna bolag.Vad innebär fusion?Regler om fusioner mellan aktiebolag hittar du i 23 kap. aktiebolagslagen (ABL). För fusioner där ekonomiska föreningar är inblandade finns regler i 12 kap. lagen om ekonomiska föreningar (EFL).Vid fusion går två eller flera bolag ihop (slås samman) så att bolagen i fortsättningen drivs i endast ett bolag. Detta görs antingen genom att bolaget eller bolagen "går upp i" ett annat bolag (s.k. absorption) eller genom att bolagen bildar ett nytt övertagande bolag (s.k. kombination). Se vidare 23 kap. 1 § ABL.Vanliga syften bakom fusioner är att man önskar att bolagen ska effektiviseras och bli mer lönsamma genom till exempel samordning, stordriftsfördelar och spridning av risk. Det kan även finnas olika sociala och politiska orsaker. Exempelvis skulle sammanslagningar mellan bolag inom samma bransch men i olika länder kunna vara gynnsamt om bolagen tillsammans vill försöka bli mer internationella (se t.ex. svenska Asea som gick samman med schweiziska Brown Boveri för att bilda ABB).SammanfattningSammanfattningsvis är alltså den grundläggande skillnaden att fission innebär att man delar upp ett bolag (delning), medan fusion innebär att bolag slås samman (sammanslagning).Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Betalningsansvar handelsbolag

2018-06-29 i Bolag
FRÅGA |Hej. Jag driver ett handelsbolag tillsammans med två andra personer. Verksamheten sysslar med musikproduktion. Jag har gjort egna insättningar på bolagets konto för att bolaget ska kunna köpa instrument och annan musikutrustning. Detta ser jag som ett lån från mig som privatperson till bolaget. Är det rätt? Och i så fall, betyder det att jag är fordringsägare gentemot bolaget? Jag är den ägare som satt in störst summa pengar i bolaget. Företaget går med förlust varje år och kan inte betala tillbaka skulderna till mig (bör nämnas att vi tre ägare är de enda som satt in pengar i bolaget, inga andra lån finns). Kan jag ansöka om att försätta bolaget i konkurs eftersom bolaget går med förlust och inte kan betala tillbaka sina skulder? Vad händer med företagets skulder om så skulle ske? Vänliga hälsningar
Filip Braun |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!Då du gemensamt driver ett handelsbolag, är lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) tillämplig. Då bolaget drivs av två personer till, är ni alla gemensamma ägare i bolaget och svarar för gemensamt för bolagets förpliktelser, 2 kap. 20 § HBL. Detta leder alltså till att du ensamt inte svarar för bolagets förluster som uppkommit. Vidare är det värt att nämna att inom handelsbolag, föreligger det personligt betalningsansvar, vilket är den stora skillnaden gentemot aktiebolag. Alltså betyder detta att det du har satt in i företaget, delar ni bolagsmän gemensamt på.Gällande konkursen kan du ansöka om konkurs till tingsrätten. Konkursen innebär således att tillgångarna i bolaget tas hand om för att betala eventuella skulder. Finns inte tillräckligt med tillgångar i bolaget för att betala av skulderna, kommer ni bolagsmän behöva betala av dessa skulder ur egen ficka, eftersom att handelsbolag innebär ett personligt betalningsansvar. Jag skulle rekommendera att ni ansöker om konkurs (om ni inte vill fortsätta med verksamheten) så att ni inte ådrar er fler skulder, då ni själva kommer behöva betala för dem. Med vänlig hälsning,

Starta aktiebolag trots betalningsanmärkning?

2018-06-20 i Bolag
FRÅGA |Hejsan! Planerar att starta ett aktiebolag med tre kollegor där jag kommer att vara delägare. Jag har dock en prick hos kronofogden, dock är skulden betald för drygt ett år sedan, men pricken ligger kvar nästan två år till. Jag är lite fundersam över om problem med att start aktiebolag kan uppstå p.g.a. min prick? Kan den göra att jag inte kan vara stiftare, finns krav om att man ska vara utan prickar för att kunna vara stiftare?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras i 2 kap. aktiebolagslagen (ABL), där reglerna om bildande av aktiebolag återfinns.Utgångspunkten är att varje fysisk eller juridisk person kan bilda ett aktiebolag och därmed vara en så kallad stiftare (jfr 2 kap. 1 § ABL). Undantagen som finns när man inte anses kvalificerad att kunna vara stiftare är om man är underårig, försatt i konkurs, underställd förvaltare eller har näringsförbud (2 kap. 2 § ABL). Din betalningsanmärkning ("prick") utgör alltså inte något hinder i sig för att du ska kunna vara med och starta aktiebolaget. Notera dock att det är viktigt att ni har ett tillräckligt stort startkapital (krävs minst 50 000 kr, se 1 kap. 5 § ABL), eftersom det skulle kunna bli problem att få banklån.Du kan läsa mer om att starta aktiebolag här på Bolagsverkets hemsida.Lycka till! Återkom gärna vid fler frågor.Med vänliga hälsningar,