Hur startar man en ideell förening om att rädda hästar?

2021-08-24 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag vill starta en ideell förening med fokus att rädda hästar i nöd, rehabilitera och sedan adoptera ut dom. Kan jag ensam grunda föreningen eller behöver jag ha fler i styrelsen? Då detta skulle ta upp min tid som ett heltidsjobb, kan jag ta ut lön? Alltså att föreningen anställer mig. Vad innebär medlemskap? Måste man i föreningen ha medlemmar?
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis kan sägas att det inte finns någon lag som reglerar ideella föreningar i Sverige. Istället används rättsfall och andra lagar för att reglera frågor som rör ideella föreningar. Därför kommer ett rättsfall tas upp i denna redogörelse samt en jämförelse med en liknande typ av förening, som har en egen lag, nämligen lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) (EFL).Förutsättningar för att en ideell förening ska kunna bildasFör att vara en ideell förening ska något av följande krav uppfyllas. Antingen ska den ha en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. Eller så ska den främja sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet. Då ditt syfte är att rädda hästar i nöd bör det inte vara ekonomisk verksamhet och därför kan du bilda en ideell förening. Kan du ensam grunda föreningen och måste föreningen ha medlemmar?Du kan vara den som tar initiativet till att föreningen bildas men det finns vissa krav som måste uppfyllas för att den ideella föreningen ska vara korrekt bildad. Krav på antalet medlemmar är inte lagstadgat men en uppfattning som har brett stöd inom juridiken är att det åtminstone ska finnas tre medlemmar för att bilda en förening (2 kap. 1 § EFL). På så sätt kan du inte ensam "grunda" en förening, utan du måste ha med dig minst tre medlemmar.Det är även anmärkningsvärt att en förening måste anta stadgar (föreningens lagbok kan man säga) och välja styrelse för att föreningen ska bli en juridisk person. Med juridisk person menas att föreningen får "rättigheter" och kan t.ex. ingå avtal med någon annan person eller ett företag. För att stadgarna ska vara korrekt utformade ska de innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i frågor som rör föreningen ska fattas (NJA 1987 s. 394). Vad innebär medlemskap?Ett medlemskap är villkor som man godkänner för att bli medlem hos en förening. När man har godkänt medlemskapet så är man medlem och har rätt att vara med i föreningen. I en ideell förenings stadgar regleras ofta medlemskapet och hur man som medlem t.ex. kan uteslutas om man inte följer reglerna och hur man bör bete sig i föreningen.Kan man ta ut lön?Ja. När föreningen blivit en juridisk person kan den äga tillgångar, ha skulder och förpliktelser och dessutom vara part inför domstolar eller myndigheter. På så sätt kan man även ha anställda inom den ekonomiska föreningen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänliga hälsningar,

kan man ombilda ekonomisk förening till bostadsrättsförening?

2021-08-20 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ek.för. med 46 medl. som äger en fastighet, där 46 tomter arrenderas ut till medlemmarna. Tax.värde ca 23 mill. enl Tax 2018. Tax 2021 er erhållen, men troligen ca 40 mill. Medlemmarna debiteras av föreningen, med "del av fast.skatt".Bankerna medger (inte längre) lån till arrende, "byggnad å ofri grund", som det heter. Alternativet är en styckning, och friköp, vilket är omständligt och dyrt, och svårt att sätta värde på resp. tomt, då läget (avståndet från vattnet) varierar.Finns det alternativ? Som t.ex. att ombilda den ekonomiska föreningen till en Bostadsrättsförening. Bostad i en brf kan man ju belåna, och skulle kunna vara ett alternativ, om det går?Till skillnad mot "vanliga" ombildningar, där fastighetsägaren säljer till en brf, och betalar reavinstskatt, så är det ju i vårt fall föreningen själv, som ombildar, och ingen försäljning sker, och då heller ingen skatt, eller......?Är det här alternativet för bra för att vara sant, eller......
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. jag uppfattar din fråga som att du önskar att konvertera er ekonomiska föreningen till en bostadsrättsförening i syfte av att kunna belåna de husen som står på den ekonomiska föreningens mark. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man kan konvertera en ekonomisk förening till bostadsrättsförening och vilka skattemässiga konsekvenser det kan medföra. Din fråga regleras i inkomstskattelag (IL), bostadsrättsföreningslag (BFL), lag om ekonomisk förening (LEF). Vad kännetecknar en bostadsrättförening? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (1 § BFL). Vidare är bostadsrättsföreningen konstruerade som så att det är bostadsrättsföreningen som äger själva husen (bostadsrätten). I ert fall äger ni idag marken men för att det ska bli en bostadsrättsförening måste ni även äga husen. Det innebär att ni måste köpa loss bostäderna från era befintliga medlemmar och därefter ge dem nyttjanderätt till sina hus genom bostadsrätt. De befintliga medlemmarna har ingen skyldighet att sälja sina hus. Mer precis hur den transaktionen kan struktureras ryms inte inom ramen för den här tjänsten. kan man ombilda ekonomiska föreningar till bostadsrättsföreningar? ja, det sker genom registrering till bolagsverket och skatteverket. Utöver det krävs även att de övrig kraven för bostadsrättsföreningar är uppfyllda såsom exempelvis kravet för ekonomisk plan (3 kap. 1 § BFL). Vilka skattemässiga effekter kan uppstå? Utifrån att ni köper loss bostäderna från era medlemmar är de primärt dem som drabbas av reavinstskatt för avyttring av kapitaltillgång. Tyvärr ger vi inte ut skatterådgivning utan hänvisar således till skatteverket. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kallelse till extra bolagsstämma samt inlösen av aktier i ett onoterat bolag - Vad gäller?

2021-08-11 i Bolag
FRÅGA |Hej Jag är ledamot i ett bolag och äger 5% och suppleanten äger 95% av aktiebolaget. Suppleanten via Mail tillkallar en extra bolagsstämma 5 dagar innan, utan någon dagordning. Jag meddelar att jag inte kan delta kl 16 skriftligt då jag är på mitt andra arbete. 5 dagar efter kallelsen får jag att Mail att då jag inte deltagit har aktieägaren röstat ut mig från bolaget och ändrat styrelsen på Bolagsverket. Har han rätt till detta?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är aktiebolagslagen (ABL).När det gäller kallelse till extra bolagsstämma kan följande anföras. Det är styrelsen som ska kalla till en extra bolagsstämma om den anser att det finns skäl att hålla en sådan före nästa ordinarie bolagsstämma, 7 kap. 13 § 1 st. ABL. Av din ärendebeskrivning framgår inte riktigt hur många som sitter i styrelsen eller om någon ledamot eventuellt var frånvarande när beslutet togs och därmed gav suppleanten rätt att träda i ledamotens ställe. Men om suppleanten ensamt fattade beslut om en extra bolagsstämma har beslutet inte tillkommit i behörig ordning. Till att börja med är styrelsen endast beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter eller det högre antal som föreskrivs i bolagsordningen är närvarande, 8 kap. 21 § 1 st. ABL. Därutöver gäller ett majoritetskrav vid styrelsebeslut. I 8 kap. 22 § ABL anges nämligen att som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet, om inte bolagsordningen skulle föreskriva en särskild röstmajoritet.Utöver ovanstående brister tiden för kallelsen till bolagsstämman. Enligt 7 kap. 20 § 1 st. ABL ska kallelse till extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Fem dagar innan duger således inte. Att kallelsen inte innehåller ett förslag till dagordning strider dessutom mot 7 kap. 24 § 1 st. ABL. När en bestämmelse i aktiebolagslagen eller bolagsordningen som rör kallelse till bolagsstämman har åsidosatts som i det här fallet får bolagsstämman inte besluta i ärendet utan samtycke från de aktieägare som berörs av felet.Sammanfattningsvis bedömer jag i den här delen att bolaget har underlåtit att följa många av aktiebolagslagens formaliaregler gällande styrelsebeslut och kallelse till extra bolagstämma. Detta torde innebära att du kan klandra stämmobeslutet. Om ett bolagsstämmobeslut inte har fattats i behörig ordning eller på annat sätt strider mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen får du som aktieägare föra talan mot bolaget vid allmän domstol (vid en tingsrätt som första instans) och yrka att beslutet ska upphävas eller ändras, 7 kap. 50 § ABL. Notera att en sådan talan generellt måste väckas inom tre månader från dagen för beslutet, annars går du miste om rätten att föra talan vid domstol. Men just i ditt fall kan det vara möjligt att föra en process mot bolaget även i ett senare skede, 7 kap. 51 § 2 st. 3 p. ABL.Här finns det dock en halvrolig brasklapp och då mot bakgrund av de rådande ägarförhållandena. I 22 kap. ABL regleras förutsättningarna för inlösen av minoritetsaktier. En aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag, dvs. mer än 90 % av aktierna, har nämligen rätt att av övriga aktieägarna i bolaget lösa in återstående aktier, 22 kap. 1 § 1 st. ABL. Det betyder att suppleanten i egenskap av majoritetsägare kan tvinga dig att överlåta dina aktier till honom. Men överlåtelsen ska naturligtvis ske genom en sedvanlig försäljning varför mailet där denne skriver att han "har röstat ut dig från bolaget" saknar verkan. Du kan förvisso komma att behöva lämna bolaget, men när inlösen av aktierna äger rum ska alltså suppleanten betala ett lösenbelopp. Om priset på aktierna är tvistigt, dvs. om ni inte kan komma överens, ska lösenbeloppet bestämmas så att det motsvarar det pris för aktierna som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, 22 kap. 2 § 2 st. ABL. I praktiken blir det här en ren förhandlingsfråga och ofta måste en värdering av bolaget göras för att kunna utröna vad som egentligen är skäligt/marknadsmässigt. Om frågan inte kan lösas på frivillig väg måste den prövas av skiljemän, 22 kap. 5 § ABL. Och ett skiljeförfarande riskerar att bli en mycket kostsam process varför detta bör undvikas.Avslutande ord och ytterligare rådgivningDu kan med andra ord förhala processen eftersom bolaget har missat att följa flertalet bestämmelser i aktiebolagslagen. Men på sikt kommer suppleanten som majoritetsägare sannolikt att kunna tvinga bort dig som aktieägare genom att köpa dina aktier med stöd av 22 kap. 1 § ABL och detta tyvärr alldeles oavsett din egen inställning.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan en styrelseledamot lämna sitt uppdrag?

2021-07-31 i Bolag
FRÅGA |Jag var suppleant i exets aktiebolag men han har utan min vetskap bytt mig till ledamot då jag har bättre kredit än honom. Hur kan jag ta mig ur? Jag vill inte ha fler uc-koll på mig.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som styrelseledamot kan du på begäran lämna ditt uppdrag (8 kap. 14 § aktiebolagslagen). Sådan anmälan görs hos styrelsen om du har blivit utsedd till styrelseledamot av bolagsstämman. Om du däremot inte har blivit utsedd till styrelseledamot av bolagsstämman så ska anmälan även göras hos den som har utsett dig till styrelseledamot.I detta fallet tolkar jag det som att det är ditt ex som har utsett dig till styrelseledamot. I sådant fall ska du anmäla din begäran hos både styrelsen och ditt ex. Vänliga hälsningar,

Vilket legalt ansvar har en adjungerad styrelseledamot i ett aktiebolag?

2021-08-23 i Bolag
FRÅGA |Hej, vilket legalt ansvar har en adjungerad in i en styrelse (AB)?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först förklara kort vad en adjungerad styrelseledamot betyder och sedan gå in på vilket ansvar en sådan kan ha. Vad betyder adjungerad styrelseledamot? Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i styrelsens arbete, exempelvis delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Denna typ av adjungering kan gälla under ett möte, eller en del av ett möte. Detta beslut tas av styrelsen. En styrelse kan även adjungera in en medlem i styrelsen under en viss period och låta denna personen utföra förtroendeuppdrag. Detta kan vara aktuellt när styrelsen behöver särskild kompetens, expertis eller stör inom en fråga eller ett område. Eftersom en adjungerad styrelseledamot saknar rösträtt, bör denna i regel inte anses som en styrelseledamot när det kommer till beslutsförhet. Vilket legalt ansvar har en adjungerad styrelseledamot i ett aktiebolag? En adjungerad styrelseledamot är inte registrerad hos Bolagsverket och faller därför inte inom ramen för ansvaret som aktiebolagslagen (ABL) anger. Det bör dock konstateras att det inom skatterätten och straffrätten har utvecklats praxis som innebär att den som fungerar som styrelseledamot eller VD i praktiken kan åläggas personligt ansvar även om denna inte är registrerad hos Bolagsverket. I praxis har det fastslagits att en inhyrd konsult som had uppgiften att utföra samma uppgifter som VD:n ändå faller utanför ramen för det aktiebolagsrättsliga ansvaret eftersom denna adjungerade VD:n inte var registrerad hos Bolagsverket. Samma bedömning skulle troligtvis kunna göras avseende en adjungerad styrelseledamot, men detta beror på hur rätten ser på frågan i varje enskilt fall (Stockholms tingsrätt, T 12865-18, T 12820-19). Det finns en risk att bemanningsbolaget eller konsultbolaget som hyrt ut den adjungerade styrelseledamot eller VD:n kan drabbas av skadeståndsansvar om uppdraget har skötts dåligt. Däremot borde det personliga ansvaret vara uteslutet. Sammanfattning Ni som aktiebolag bör ha i åtanke att om ni använder er av en adjungerad styrelseledamot så kan ni inte ställa denna till ansvar på samma sätt som en ledamot som är registrerad hos Bolagsverket. Du kan ta ledning i den praxis jag har skrivit om ovan, men jag kan inte klart säga att rätten skulle gjort samma bedömning i fallet med en adjungerad styrelseledamot. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Ideella föreningar

2021-08-14 i Föreningar
FRÅGA |Kan en avgående sekretare o ordförande efter att haft den posten i 10 dagar bli omvald igen i en ideell förening efter 1 månad?Hälsningar
Minela Kurjakovic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Ideella föreningar regleras inte i svensk rätt. Istället är det föreningens stadgar som reglerar vad hur föreningen ska skötas och hur beslut ska fattas. Täcks inte en viss fundering av stadgarna får man istället tittat på föreningens praxis, det vill säga hur föreningen tidigare löst liknande problem. Vägledning kan även hämtas från god föreningssed och i vissa fall domstolspraxis.Har du fler frågor är du varmt välkommen åter!Med vänlig hälsning,

Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?

2021-07-31 i Bolag
FRÅGA |vilka krav ställs på en bolagsman i ett handelsbolagkan man starta ett nytt bolag fastän man inte är klar med avvecklingen i det gamlakan en bolagsman i ett handelsbolag vara behörig som styrelseledamot trots konkursförhandlingar
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt och solidariskt ansvariga för bolaget och dess förbindelser (2 kap. 20 lag om handelsbolag och enkla bolag). Kraven på en bolagsman enligt Bolagsverket är således att denne inte får1. vara försatt i konkurs,2. ha näringsförbud eller3. ha en förvaltare.Således anges inte ett krav på att tidigare bolag måste vara avvecklat och klart. Vid konkursförhandlingar så har ansökan om konkurs redan inkommit till domstolen men däremot har inte ett beslut om konkurs tagits ännu. Det innebär att personen i fråga inte är försatt i konkurs och således är det inte ett hinder för att bli bolagsman i nytt bolag. Om domstolen däremot efter det beslutar om konkurs så behöver bolaget träda i konkurs (2 kap. 27 § lag om handelsbolag och enkla bolag) eller så behöver bolagsmannen i fråga antingen utträda ur bolaget (2 kap. 29 § lag om handelsbolag och enkla bolag) eller uteslutas ur bolaget (2 kap. 30 § lag om handelsbolag och enkla bolag).Vänliga hälsningar,

Bolagsstrukturering - hyra ut fastighet

2021-07-30 i Bolag
FRÅGA |Företagkonstruktion Har en aktiebolag PL driver fastighetsförvaltning. En enskild firma AL. 3 fastigheter privat(Jag är ägare och har lagfart som PL hyrs ut.¨AL(enskild) hyr ut till PL(Aktiebolag). PL hyr ut . Nyligen uppmärksammat av en vän att Jag betalar dubbel skatt på hyresintäkter. Av samma hyra PL betalar skatt och AL betalar också skatt. Jag önskar / tänker avregistrera AL(ENSKILD FIRMA SOM INTE HAR NÅGON VERKSAMHET) och enbart PL hyr ut fastigheter och betalar skatt PÅ HYRESINTÄKTER.Är det rätt?
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag förstår din fråga som att du äger fastigheten privat men hyr ut fastigheten via ditt AB (PL). I sin tur har du en enskild firma (AL) som hyr fastigheten av PL. I och med detta upplägg tar du emot hyresintäkter från PL vilket du skattar för som privatperson och att du får skatta för hyran från AL i ditt bolag PL. För att besvara din fråga tänker jag nämna något generellt om fördelarna med att äga fastigheten via PL samt något översiktligt om hur du avregistrerar en enskild firma. Din fråga regleras i lag om handelsbolag och enkla bolag (HB) samt inkomstskattelag (IL). Hur kan man strukturera uthyrning av fastighet genom ett aktiebolag? Inledningsvis bör du hyra ut fastigheten via ditt aktiebolag och istället ta ut utdelning från aktiebolaget. Det saknas fördelar med att ta bolaget hyr fastigheten av dig som privatperson om du ändå äger bolaget och fastigheten, ett sådant upplägg innebär att du skattar både i inkomstslaget kapital som privatperson samt får ditt bolag betala bolagsskatt för hyresintäkterna. Hur avregistrerar du din enskilda firma? En enskild firma är ett bolag som inte behöver registreras. Jag utgår däremot från att du genomgått någon form av registreringsärende hos skatteverket. Genom denna länken kan du se skatteverkets vägledning för avregistrering: https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/avslutaforetag/avslutaenskildnaringsverksamhet.4.233f91f71260075abe8800023713.html slutsats Din uthyrningsverksamhet bör ske uteslutande via bolaget som du i sin tur tar ut utdelning från. Hur du avregistrerar eventuella tjänster hos skatteverket ser du via länken. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH