Behöver en ideell förening registreras?

2021-07-19 i Föreningar
FRÅGA |Jag har nyligen blivet ordförande i en lokal bryggförening. Vi är 30 delägare med var sin bryggplats. Föreningens inkomster är årsavgifter från delägare och utgifterna endast underhåll på bryggan. Någon kommersiell uthyrning eller annan verksamhet finns inte. Föreningen är av den enklaste form och saknar organisations nummer. Den uppfylla övriga krav såsom stadgar, styrelse, årsmöten etc. Mina frågor handlar om krav på föreningen och ansvarsförsäkring.1. För att teckna ett ansvarsförsäkring kräver försäkringsbolaget att vår förening har ett organisationsnummer. Det i sig är inget problem men jag undra om det är obligatorisk att anmäla föreningen hos Bolagsverket också?2. Fram till 2017 fanns en försäkring på bryggan som täckte brand, ansvar och rättshjälp. Styrelsen tycket att priset för försäkringen had stiget så mycket att man inte vill ha kvar den. Man lät tillverka skyltar med texten "Bryggan beträdes på eget ansvar" och monterade dessa på och vid början av bryggan. Man tog upp frågan vid nästa årsmöte och fick medhåll av föreningens medlemmar. Försäkringen sades upp.Jag tror att man har fel, skyltarna kan möjligen förmildra ett domstolsutslag om någon riktade skadeståndsanspråk mot föreningen p.g.a. skada orsakad av bryggan, men är på inget sätt ett frikort. Min uppfattning är också att alla bryggans delägare bär solidarisk ansvar för eventuell skada orsakad av bryggan. Ansvaret kan inte läggas hos styrelsen eller någon enskild delägare?Tacksam för synpunkter
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGUtifrån din ärendebeskrivning torde klassificeringen av bryggföreningen bli en ideell förening. Det finns dock ingen särskild lagstiftning som reglerar ideella föreningar varför "regelverket" har utvecklats över tid i rättspraxis och då framförallt genom Högsta domstolens (HD) avgöranden. I förekommande fall och vid uppkomna associationsrättsliga problem har även viss vägledning hämtats ur lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL) och de allmänna föreningsrättsliga principer som där kommer till uttryck. Dina frågor är egentligen ganska kortfattade och kräver enligt min mening inte någon större utredning varför nedan skrivelse inte heller kommer att bli särskilt lång.När det gäller din första fråga kan följande anföras. Ideella föreningar ska i de flesta fall ansöka om ett organisationsnummer och i synnerhet om föreningen avser att öppna bankkonto, ansöka om bidrag, ingå avtal eller annan dylikt. Det behövs också när kontakt ska etableras med olika myndigheter. Försäkringsbolagets krav på organisationsnummer väcker således inga betänkligheter eftersom föreningen behöver träffa ett försäkringsavtal med bolaget vid tecknandet av en ny försäkring. Ett organisationsnummer tillhandahålls för övrigt av Skatteverket, se här. Däremot är min uppfattning att ni inte behöver registrera föreningen hos Bolagsverket eftersom det enligt uppgift inte bedrivs någon näringsverksamhet i dagsläget, vilket naturligtvis också innebär att det saknas skäl att momsregistrera föreningen och ansöka om F-skatt. När sedan gäller din andra fråga kan sägas att du har fog för din uppfattning beträffande skyltens påverkanseffekt. Den fritar inte på något sätt föreningen från ett skadeståndsansvar för det fall föreningen kan anses vållande till en uppkommen person- eller sakskada. Skadeståndsskyldighet förutsätter dock, förutom en konstaterbar skada, att skadevållaren har agerat uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (oaktsamt) och att det föreligger adekvat kausalitet, dvs. ett påräkneligt/förutsägbart orsakssamband. Du har vidare rätt när du skriver att varken styrelsen personligen eller någon enskild andelsägare (medlem) kan åläggas något ansvar om föreningen kravställs. Däremot aktualiseras ingen solidarisk betalningsskyldighet för föreningens medlemmar. Det är föreningen i egenskap av juridisk person som formellt kommer att bära skadeståndsansvaret. I praktiken går det i och för sig att argumentera för att det då rör sig om ett indirekt solidariskt ansvar eftersom föreningen utgörs av dess medlemmar. Men eftersom er förening har antagit stadgar och har en styrelse betraktas den fortfarande som ett eget rättssubjekt som kan ha rättigheter och ikläda sig skyldigheter, jfr HD:s avgörande NJA 1987 s. 394.Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Försäljning av andel inom konsortium

2021-07-13 i Bolag
FRÅGA |Vad gäller vid konsortium? 80% vill avyttra 20% vill inte. Har majoriteten rätt?
Hemen Yazdanfar |Jag tolkar din fråga som att 20 % av personerna inom konsortiet vill sälja ("avyttra") sin andel samtidigt som 80 % inte tillåter det. Konsortium= enkelt bolag (oftast)Ett konsortium anses de flesta gånger utgöra ett s.k. enkelt bolag. För att ett konsortium ska anses utgöra ett enkelt bolag så förutsätter det dock att följande är för handen: konsortiet ska vara grundat på ett avtal mellan några personer det ska finnas ett gemensamt syfte för parterna inom konsortiet ochparterna i konsortiet ska vara förpliktade att verka för det gemensamma syftet. I och med att ett konsortium allt oftast är samma sak som ett enkelt bolag så kommer jag utgå från att även er samverkan är det. Mot bakgrund till det så gäller i första hand vad ni inom konsortiet avtalat om avseende försäljning av andel i konsortiet. Om det är så att ni inte avtalat om en sådan angelägenhet så krävs det för att en ny delägare ska kunna inträda att samtliga ägare samtycker till inträdet (2 kap. 2 och 4 kap. 2 HBL). Det innebär alltså att om ni inte avtalat om rätten till att en ny part ska inträda i konsortiet så krävs det alltså att samtliga parter inom konsortiet godkänner inträdet av ny delägare. Med vänlig hälsning

Rätt till redovisningshandlingar inför bolagstämma

2021-07-06 i Bolag
FRÅGA |HejÄger 10 % av ett aktiebolag vill ha en balans och kontrollräkning innan årsstämman .Dom skickar inte något,Vad gör jag?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på ifall det är aktier i ett börsnoterat bolag eller annan form av aktiebolag (publik bolag som inte är noterat på börsen eller privat bolag) som du äger så gäller olika bestämmelser. Även om jag misstänker att det inte är fråga om det förra så kommer jag att redogöra för såväl börsnoterade aktiebolag som annan form av aktiebolag. Publika aktiebolag som inte är börsnoterade och privata aktiebolagFör publika bolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad och privata aktiebolag så ska styrelsen minst två veckor före årsstämman hålla kopior av redovisningshandlingarna (däribland balansräkning). En aktieägare som begär kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad få handlingarna skickat till sig till den postadress denne uppger (7 kap. 25 § första stycket ABL). Börsnoterade aktiebolagVad avser aktiebolag vars aktier är upptagen till handel på en reglerad marknad (t.ex börsen) så gäller samma sak som ovan med skillnaden att redovisningshandlingarna ska hållas tillgängligt hos bolaget minst tre veckor före årsstämman och att redovisningshandlingarna ska hållas tillgängligt på bolagets webbplats (7 kap. 25 § 3 st. ABL med hänvisning till 7 kap. 56 b § ABL)I ditt fall Om aktiebolaget som du är aktieägare i är ett publika bolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller ett privat aktiebolag så har alltså aktiebolaget minst två veckor före årsstämman skyldighet att skicka till dig de redovisningshandlingarna du har begärt. Om du är aktieägare i ett publikt bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad så har aktiebolaget skyldighet att minst tre veckor före årsstämman skicka till dig redovisningshandlingarna. En ytterligare skyldighet de har är att tillhandahålla redovisningshandlingarna på deras webbplats minst tre veckor före HandlingsplanTa kontakt med styrelsen eller en som representerar denne i aktiebolaget på nytt och hänvisa till de ovan anförda lagrum och där skriva att du har i enlighet med dessa lagrum rätt till handlingarna; detta givet att det är två veckor (se ovan under rubriken "Publika aktiebolag som inte är börsnoterade och privata aktiebolag") alternativt tre veckor (se ovan under rubriken "Börsnoterade aktiebolag") innan årsstämman. Om det är fråga om det senare aktiebolaget så kan du med fördel testa och kika på bolagets webbplats för att där se om du hittar redovisningshandlingarna. Sker inte utlämningen av redovisningshandlingarna inom denna tid eller har aktiebolaget inte publicerat redovisningshandlingarna på sin webbplats så är du välkommen att kontakta oss på nytt där vi kan närmare gå igenom vilka rättsliga åtgärder som du kan vidta såsom att eventuellt hota med s.k. klander av stämmobeslut och skadeståndstalan. Med vänlig hälsning

Kan jag starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

2021-07-02 i Bolag
FRÅGA |Hejsan! Tänkte starta aktiebolag (taxiföretag) trots jag har skuldsanering ??
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för bildande av aktiebolag hittar du i 2 kap aktiebolagslagen (ABL). Enligt 2 kap 3 § ska det bolagsbildningen vidtas följande åtgärder:1. Stiftarna skall upprätta ett utkast till en stiftelseurkund enligt bestämmelserna i 5-10 §2. En eller flera bland stiftarna skall teckna sig för samtliga aktier i bolaget enligt bestämmelserna i 12 §3. Aktierna skall betalas enligt bestämmelserna i 15-19 §4. Stiftarna skall färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden.5. Styrelsen skall anmäla bolaget för registrering enligt bestämmelserna i 22-23 § Skuldebrevet ska först upprättas och sedan undertecknas av alla stiftare samt registreras hos Bolagsverket (2 kap. 22 § ABL). Då anses bolaget bildat. För att registreringen ska godkännas ska aktierna ha blivit tecknade och betalade, samt att du kan uppvisa ett intyg för sådan betalning (ABL 2 kap 23 §). Intyget ska normalt lämnas av den bank eller kreditinstitut som satt upp ett konto för insättning av betalning för aktierna (ABL 2 kap 17 §). För att besvara din fråga. Det finns inget hinder enligt aktiebolagslagen mot att bilda ett aktiebolag trots att man har skuldsanering. För att Bolagsverket ska godkänna en registrering är det dock nödvändigt att kunna uppvisa ett intyg från den bank eller kreditinstitut som hanterat insättningarna av betalning för tecknade aktier. Med vänliga hälsningar,

Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?

2021-07-17 i Bolag
FRÅGA |Om jag säljer ett bolag som jag äger till 100% med sparat utdelningsutrymme till ett annat bolag som jag äger till 100%. Det förvärvande bolaget är ett sk holdingbolag. Förlorar jag eventuellt överskjutande utdelningsutrymme vid den transaktionen, dvs om överlåtelsepriset understeg det sparade utdelninsutrymmet?Tack
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att holdingbolaget vilken du äger till 100 % har köpt aktier i ett annat aktiebolag (aktiebolag B) vars aktier du också äger till 100 %. Aktiebolag B har ett visst fastställt utdelningsutrymme som understiger det belopp som erlagts av holdingbolaget för aktierna i aktiebolag B. Din fråga är nu om detta aktieköp har föranlett att utdelningsutrymmet i aktiebolag B gått förlorat.Det korta svaret på din fråga är nej; utdelningsutrymmet minskas inte av att holdingbolaget köper upp aktierna i aktiebolaget B till ett pris som understiger överlåtelsepriset. Rent faktiskt är det nämligen aktier ägda av dig som köps upp av holdingbolaget. Ett sådant köp påverkar alltså inte utdelningsutrymmet i aktiebolag B på grund av att tillgångarna, enligt balansräkningen, i aktiebolag B minskar inte av en sådan försäljning (jfr K2 alternativt K3-regelverket avseende vad som anses utgöra tillgång). Aktiebolag B får nämligen ingenting mot att aktierna säljs då de redan har givits ut vid ett tidigare tillfälle. I förevarande fall är det alltså närmast fråga om försäljning av aktier på en s.k. andrahandsmarknad vilken inte påverkar tillgångsmassan i aktiebolag B. Med vänlig hälsning

Får föreningar meddela avgifter till sina medlemmar?

2021-07-07 i Föreningar
FRÅGA |Hej !Vi är en Odlarförening som har en juridisk fråga. Har vi i föreningen rätt att ta ut en avgift och skicka en faktura till en annan medlem i föreningen för tex utfört arbete? Tyvärr har vi en del medlemmar som inte alltid förhåller sig till de ordningsregler som vi har. Ett exempel är när medlemmens arrendeavtal upphör. Vederbörande är då skyldig att återställa sin odlingslott i brukbart skick, såsom att plocka bort skräp och dylikt. Det händer ganska ofta trots tillsägelser att medlemmen ändå lämnar odlingslotten i oordning så att andra medlemmar i föreningen får städa upp efter vederbörande.Vi vill kunna ta ut en avgift för detta eller anlita ett företag som gör det för oss och sedan skicka räkningen till den berörda medlemmen.Har vi överhuvudtaget juridisk rätt till detta ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För ekonomiska föreningar är Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (förtkortat EFL) tillämplig lagstiftning.Kan en medlem i ekonomisk förening blir skadeståndsansvarig?Enligt 21 kap 3 § EFL så kan en medlem som antingen avsiktligt eller genom vårdslöshet vållat föreningen skada vara skyldig att ersätta denna skada. En talan om skadestånd enligt nyss nämnda bestämmelse får enligt 21 kap 6 § EFL väckas, om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av de röstberättigade i föreningen vid en föreningsstämmahar röstat för ett förslag om att väcka en skadeståndstalan, ellerhar röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet om talan gäller en styrelseledamot eller den verkställande direktören.Det går alltså att rösta fram ett beslut om att väcka skadeståndstalan mot den medlem som gjort så att föreningen behövt anlita en städfirma.Finns det ett smidigare sätt?Istället för att väcka skadeståndstalan gång på gång (det verkar som att er förening upplevt situationen så mycket att ni börjat tröttna på det) så kan ni ändra i stadgarna på föreningsstämman (se 6 kap 1 § samt 3 kap 1-2 §§ EFL) så att ni tar in en bestämmelse som gör det klart att den som inte uppfyller kravet på att lämna sin odlingslott i brukbart skick vid arrendets slut får betala en avgift till föreningskassan (så kallad vitesklausul). Detta vite får föreningsstämman själv bestämma, men ett bra ledord i jakten på rätt belopp är Skälighet. Det bör i varje fall inte överstiga priset en genomsnittlig städfirma i området tar för en uppstädning. Hur vitet bestäms och vem som ska utföra städningen kan utvecklas vidare i era ordningsregler. Genom att föra in bestämmelsen i stadgarna med ett bestämt vite så kommer ni ha ett civilrättsligt bindande avtal med medlemmen avseende vilka skyldigheter den har om den missbrukar sina rättigheter, och eftersom det enligt mig är en grundläggande förutsättning att personer lämnar odlingslotten brukbar för att föreningen ska kunna operera friktionslöst så bör bestämmelsen tas in i stadgarna. Jag hoppas detta har besvarat din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag har varit otydlig eller om du kommer på fler frågor. Vänligen,

kan man starta en ideell förening där enbart grundaren av föreningen har rätt att besluta om föreningens ärenden, dvs total makt över föreningen?

2021-07-04 i Föreningar
FRÅGA |hejkan man starta en ideell förening där enbart grundaren av föreningen har rätt att besluta om föreningens ärenden, dvs total makt över föreningen?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är en ideell förening?Den förutsätts uppfylla något av dessa krav:Den har en ideell målsättning, och det är oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet.Som exempel på ideella föreningar finns fackliga organisationer, politiska partier eller idrottsföreningar.Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet. En ideell förening är en juridisk person som kan ingå avtal och/eller driva näringsverksamhet.Det som faktiskt definierar en ideell förening är även att medlemmarna har antagit stadgar, dessa kan beskrivas vara föreningens regler. Om det framgår i stadgarna att det enbart är grundaren som har rätt att besluta är det möjligt.Vänligen,

Hur smidigt och tätt inpå kan aktier säljas samt nya aktier köpas i samma bolag?

2021-06-30 i Bolag
FRÅGA |Vid köp av aktier. Får man köpa ett visst antal aktier i ett företag och sälja samma dag?Och samma dag som försäljningen eller dagen efter köpa aktier igen i samma företag som man nyligen sålde i?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktier kan förvärvas och överlåtas fritt, om inget annat följer av bolagsordningen i fråga (4 kap. 7 § aktiebolagslagen). Om en sådan begränsning har gjorts i bolagsordningen så kan det intas1. ett förköpsförbehåll som innebär att innan aktier får säljas så måste de erbjudas att köpas av de övriga aktieägarna först,2. ett samtyckesförbehåll som innebär att styrelsen måste samtycka till försäljningen och3. en hembudsklausul som innebär att en förvärvare av aktier ska erbjuda en tidigare aktieägare att köpa aktierna.Det är oftast i fåmansbolag som sådana inskränkningar görs i bolagsordningarna, för börsnoterade företag är aktiernas fria överlåtbarhet till större del en självklarhet då börsnoterade företag går ut på att köpa och sälja aktier.Mitt råd till dig är således att först och främst läsa bolagsordningen för företaget som aktierna gäller för att se om det finns inskränkningar i aktiernas fria överlåtbarhet!Vänliga hälsningar,