Rätt till redovisningshandlingar inför bolagstämma

2021-07-06 i Bolag
FRÅGA |HejÄger 10 % av ett aktiebolag vill ha en balans och kontrollräkning innan årsstämman .Dom skickar inte något,Vad gör jag?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på ifall det är aktier i ett börsnoterat bolag eller annan form av aktiebolag (publik bolag som inte är noterat på börsen eller privat bolag) som du äger så gäller olika bestämmelser. Även om jag misstänker att det inte är fråga om det förra så kommer jag att redogöra för såväl börsnoterade aktiebolag som annan form av aktiebolag. Publika aktiebolag som inte är börsnoterade och privata aktiebolagFör publika bolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad och privata aktiebolag så ska styrelsen minst två veckor före årsstämman hålla kopior av redovisningshandlingarna (däribland balansräkning). En aktieägare som begär kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad få handlingarna skickat till sig till den postadress denne uppger (7 kap. 25 § första stycket ABL). Börsnoterade aktiebolagVad avser aktiebolag vars aktier är upptagen till handel på en reglerad marknad (t.ex börsen) så gäller samma sak som ovan med skillnaden att redovisningshandlingarna ska hållas tillgängligt hos bolaget minst tre veckor före årsstämman och att redovisningshandlingarna ska hållas tillgängligt på bolagets webbplats (7 kap. 25 § 3 st. ABL med hänvisning till 7 kap. 56 b § ABL)I ditt fall Om aktiebolaget som du är aktieägare i är ett publika bolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller ett privat aktiebolag så har alltså aktiebolaget minst två veckor före årsstämman skyldighet att skicka till dig de redovisningshandlingarna du har begärt. Om du är aktieägare i ett publikt bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad så har aktiebolaget skyldighet att minst tre veckor före årsstämman skicka till dig redovisningshandlingarna. En ytterligare skyldighet de har är att tillhandahålla redovisningshandlingarna på deras webbplats minst tre veckor före HandlingsplanTa kontakt med styrelsen eller en som representerar denne i aktiebolaget på nytt och hänvisa till de ovan anförda lagrum och där skriva att du har i enlighet med dessa lagrum rätt till handlingarna; detta givet att det är två veckor (se ovan under rubriken "Publika aktiebolag som inte är börsnoterade och privata aktiebolag") alternativt tre veckor (se ovan under rubriken "Börsnoterade aktiebolag") innan årsstämman. Om det är fråga om det senare aktiebolaget så kan du med fördel testa och kika på bolagets webbplats för att där se om du hittar redovisningshandlingarna. Sker inte utlämningen av redovisningshandlingarna inom denna tid eller har aktiebolaget inte publicerat redovisningshandlingarna på sin webbplats så är du välkommen att kontakta oss på nytt där vi kan närmare gå igenom vilka rättsliga åtgärder som du kan vidta såsom att eventuellt hota med s.k. klander av stämmobeslut och skadeståndstalan. Med vänlig hälsning

Kan jag starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

2021-07-02 i Bolag
FRÅGA |Hejsan! Tänkte starta aktiebolag (taxiföretag) trots jag har skuldsanering ??
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för bildande av aktiebolag hittar du i 2 kap aktiebolagslagen (ABL). Enligt 2 kap 3 § ska det bolagsbildningen vidtas följande åtgärder:1. Stiftarna skall upprätta ett utkast till en stiftelseurkund enligt bestämmelserna i 5-10 §2. En eller flera bland stiftarna skall teckna sig för samtliga aktier i bolaget enligt bestämmelserna i 12 §3. Aktierna skall betalas enligt bestämmelserna i 15-19 §4. Stiftarna skall färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden.5. Styrelsen skall anmäla bolaget för registrering enligt bestämmelserna i 22-23 § Skuldebrevet ska först upprättas och sedan undertecknas av alla stiftare samt registreras hos Bolagsverket (2 kap. 22 § ABL). Då anses bolaget bildat. För att registreringen ska godkännas ska aktierna ha blivit tecknade och betalade, samt att du kan uppvisa ett intyg för sådan betalning (ABL 2 kap 23 §). Intyget ska normalt lämnas av den bank eller kreditinstitut som satt upp ett konto för insättning av betalning för aktierna (ABL 2 kap 17 §). För att besvara din fråga. Det finns inget hinder enligt aktiebolagslagen mot att bilda ett aktiebolag trots att man har skuldsanering. För att Bolagsverket ska godkänna en registrering är det dock nödvändigt att kunna uppvisa ett intyg från den bank eller kreditinstitut som hanterat insättningarna av betalning för tecknade aktier. Med vänliga hälsningar,

Är det diskriminering att neka medlemskap i en ideell förening på grund av bristande språkkunskap?

2021-06-29 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag är medlem i en odlingsförening. Den är en ideell förening. Kan föreningen neka en sökande medlemskap på grund av bristande kunskaper i svenska språket? Bristande språkkunskaper gör ju att personen inte kan ta del av stadgar, ordningsföreskrifter etc. Kommunikationen med personen försvåras ju avsevärt också. Föreningen har inte den ekonomin att vi kan anlita en tolk.Enligt Diskrimineringslagen 1 kap 5§ punkt 3 får man inte diskriminera någon på grund av: etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Jag har inte funnit något i den lagen som säger att vi inte kan neka personen medlemskap.
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar över när en ideell förening har rätt att neka en person medlemskap på grund av bristande språkkunskap. Ideella föreningar är inte tydligt reglerade i svensk rätt utan föreningens verksamhet styrs av dess stadga, intern praxis och god föreningssed. Ledning hämtas även från andra lagar och när det gäller begränsning av en sökandes medlemskap kan diskrimineringslagen (DiskL) bli tillämplig.Rättslig regleringSom huvudregel gäller att en ideell förening är öppen för nya medlemmar. Undantag från huvudregeln gäller i de fall där föreningen endast är öppen för en viss krets. Som exempel kan nämnas att om en person med ett stort fiskeintresse söker till er odlingsförening, så kan föreningen neka medlemskap med hänvisning till att det saknas ett intresse för odling hos denna person.Det är däremot viktigt att beslutet om ett nekad medlemskap inte är diskriminerande och baseras på personens kön, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (se 1 kap. 4–5 §§ DiskL). När det gäller nekande av medlemskap på grund av bristande språkkunskaper kan diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet vara aktuell. Med begreppet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. När någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer med viss etnisk tillhörighet brukar man tala om indirekt diskriminering. (1 kap. 4 § punkt 2 DiskL). Det är möjligt att göra undantag från detta om det finns ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.I ditt fallDet verkar gälla en policy om att ett medlemskap i er förening ska villkoras av en god språkkunskap. Policyn kan i sig ses som neutral eftersom det gäller alla som söker medlemskap i er förening. Däremot skulle det kunna vara så att vissa personer kan komma att påverkas särskilt negativt där det svenska språket inte är modersmål, vilket innebär att policyn kan utgöra en indirekt diskriminering som inte är tillåten. Om det finns ett berättigat syfte kan detta dock anses tillåtet. Vad som utgör ett berättigat syfte är beroende av omständigheter i det aktuella fallet och det är därför svårt för mig att uttala vad som specifikt gäller i ditt fall.Hoppas detta besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Vad kan jag göra om styrelseordföranden vägrar att skriva under årsredovisningen?

2021-06-28 i Bolag
FRÅGA |Tidigare Styrelseordförande vill inte skriva under Årsredovisningen för 2020På dagen för bolagsstämman blev det en ny ordförande som tidigare varit suppleantTidigare Styrelseordförande är numera ledamotNuvarande ordförande/tidigare suppleant äger 50%Förre ordf och numera ledamot äger 50 %På årsstämman anmäldes inte någon protest mot årsredovisningen.Totalt finns 2 ägare med 50 % varEnligt Aktiebolagslagen kan man inte vägra att skriva under. Men vad gör man om detta inte sker
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som det gäller undertecknande av årsredovisningen för ett aktiebolag.Enligt 2 kap 7 § årsredovisningslagen ska hela styrelsen underteckna årsredovisningen.Som medlem i styrelsen i ett aktiebolag omfattas den tidigare styrelseordföranden av lojalitetsplikten. Det vill säga personen i fråga ska agera lojalt mot bolaget, för bolagets bästa. Om ordförande vägrar att skriva under årsredovisningen, kan ordförande anses hindra övriga i styrelsen att få ett tillfredställande beslutsunderlag. Vilket leder till att styrelsen inte får fatta beslut, se 8 kap 21 § aktiebolagslagen. Om det i sin tur leder till att den andra delägaren skadas ekonomisk till följd av underlåtelsen att underteckna årsredovisningen, kan det leda till skadeståndsansvar för den förre ordföranden enligt 29 kap 1 § aktiebolagslagen. Det är dock viktigt att övriga styrelsemedlemmar protokollför att de är eniga om att skriva under, men att den tidigare ordföranden vägrar. Anledningen till att det är viktigt är att utgångspunkten är att styrelsen svarar solidariskt för skadestånd, se 29 kap 5-6 §§ aktiebolagslagen.Om du beslutar dig för att väcka talan mot den tidigare styrelseordförande, måste detta ske inom ett år från den dagen årsredovisningen lades fram, se 29 kap 10 § aktiebolagslagen.SammanfattningStyrelsen ska agera lojalt mot bolaget, och se till bolagets bästa. Genom att vägra skriva under årsredovisningen, hindra ordföranden övriga styrelsen att fatta beslut. Om det leder till att bolaget eller aktieägarna skadas, kan du rikta skadeståndsansvar mot ordföranden. Årsredovisningen i ett aktiebolag ska undertecknas av samtliga i styrelsen enligt årsredovisningslagen. Om du behöver hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot ordförande, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

kan man starta en ideell förening där enbart grundaren av föreningen har rätt att besluta om föreningens ärenden, dvs total makt över föreningen?

2021-07-04 i Föreningar
FRÅGA |hejkan man starta en ideell förening där enbart grundaren av föreningen har rätt att besluta om föreningens ärenden, dvs total makt över föreningen?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är en ideell förening?Den förutsätts uppfylla något av dessa krav:Den har en ideell målsättning, och det är oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet.Som exempel på ideella föreningar finns fackliga organisationer, politiska partier eller idrottsföreningar.Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet. En ideell förening är en juridisk person som kan ingå avtal och/eller driva näringsverksamhet.Det som faktiskt definierar en ideell förening är även att medlemmarna har antagit stadgar, dessa kan beskrivas vara föreningens regler. Om det framgår i stadgarna att det enbart är grundaren som har rätt att besluta är det möjligt.Vänligen,

Hur smidigt och tätt inpå kan aktier säljas samt nya aktier köpas i samma bolag?

2021-06-30 i Bolag
FRÅGA |Vid köp av aktier. Får man köpa ett visst antal aktier i ett företag och sälja samma dag?Och samma dag som försäljningen eller dagen efter köpa aktier igen i samma företag som man nyligen sålde i?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktier kan förvärvas och överlåtas fritt, om inget annat följer av bolagsordningen i fråga (4 kap. 7 § aktiebolagslagen). Om en sådan begränsning har gjorts i bolagsordningen så kan det intas1. ett förköpsförbehåll som innebär att innan aktier får säljas så måste de erbjudas att köpas av de övriga aktieägarna först,2. ett samtyckesförbehåll som innebär att styrelsen måste samtycka till försäljningen och3. en hembudsklausul som innebär att en förvärvare av aktier ska erbjuda en tidigare aktieägare att köpa aktierna.Det är oftast i fåmansbolag som sådana inskränkningar görs i bolagsordningarna, för börsnoterade företag är aktiernas fria överlåtbarhet till större del en självklarhet då börsnoterade företag går ut på att köpa och sälja aktier.Mitt råd till dig är således att först och främst läsa bolagsordningen för företaget som aktierna gäller för att se om det finns inskränkningar i aktiernas fria överlåtbarhet!Vänliga hälsningar,

Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

2021-06-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej,Om någon fått näringsförbud.Kan den person fortsatt äga och köpa aktier i bolag, trots att personen har näringsförbud?Tack på förhand!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en person som har näringsförbud fortsatt kan köpa och äga aktier i bolag.Huvudregeln är att den som meddelats näringsförbud inte får "äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans eller hennes andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent" (11 § 10 p. lagen om näringsförbud). Detta innebär att person med näringsförbud kan fortsatt köpa och äga aktier i bolag, sålänge de understig 50% i respektive bolag. Eftersom förbudet gäller en specifik person kan den som innehar aktier vidare överlåta dem till någon annan. Vad beträffar överlåtelser till närstående föreligger inget förbud. Det är emellertid icke tillåtet att "vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag från" en verksamhet som ägs av en närstående eller från den verksamhet i vilken skyldigheter åsidosatts, varför man således oavsett en eventuell överlåtelse ej kan engagera sig i företaget (11 § 11 och 12 p. lagen om näringsförbud).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ordförandens roll i ideella föreningar

2021-06-28 i Föreningar
FRÅGA |Kan en styrelseordförande vara ordförande på årsmötet ? I princip så beviljar/klubbar hen igenom sin egen ansvarsfrihet. Vilken lagparagraf gäller?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag ska berätta om en styrelseordförande får vara ordförande på ett årsmöte. Du har inte skrivit i din fråga vilket slags styrelse det gäller. Styrelser finns exempelvis i ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och aktiebolag. Många av bestämmelserna är liknande, men det är delvis olika lagar som gäller beroende på vad för styrelse det är. Jag kommer att besvara din fråga utifrån att det är en styrelse i en ideell förening.StadgarIdeella föreningar bestämmer själva till stor del hur deras verksamhet ska fungera bra och rättvist för medlemmarna. Det finns flera sätt att se till att alla i föreningen kan påverka verksamheten. Jag kommer att gå igenom några av o nedan. Medlemmarna bestämmer reglerna för den ideella föreningen i sina stadgar. Det finns ingen särskild lag för ideella föreningar. Jag kommer därför utgå från Skatteverkets information om ideella föreningar och Riksidrottsförbundets exempel på stadgar för idrottsföreningar (Skatteverket om ideella föreningar och Riksidrottsförbundet).OrdförandeMånga ideella föreningar har en ordförande, men att vara ordförande på mötet behöver inte betyda att det är ordföranden som bestämmer vilka beslut som ska tas.BeslutsförhetI stadgarna kan man bestämma vilka beslut som ska räknas. Tre sätt att göra det är att bestämma hur många som behöver vara med på mötet, hur lång tid man ska veta om att mötet ska hållas och andra villkor.Antal medlemmarI stadgarna kan man bestämma hur många som behöver vara med på mötet för att besluten ska räknas. Om det till exempel är 50 000 medlemmar i en förening kan det upplevas odemokratiskt eller dåligt om 4 personer beslutar om något som påverkar alla.Kallelse till mötetMan kan bestämma i stadgarna när medlemmarna ska kallas till mötet. En kallelse kan vara ett mejl eller ett brev där det står om mötet. Om man har ett möte till exempel veckan efter kallelsen skickas så kan det bli svårt för vissa av medlemmarna att vara med, fast de egentligen vill. Därför kan det vara lämpligt att bestämma när kallelsen ska gå ut.Andra villkorMan kan bestämma i stadgarna att medlemmarna exempelvis ska ha betalat sin medlemsavgift för att få rösta på mötet.BeslutsfattandeFör att ett beslut ska räknas som giltigt ska det följa stadgarna. Det gäller också hur beslutet tas. Tre sätt att ta beslut på möten är acklamation, öppen votering och sluten votering.AcklamationAcklamation är ett sätt att ta beslut muntligen. När man tar beslut genom acklamation frågar ordföranden de som är på mötet om de håller med om beslutet. Om man som medlem håller med så säger man till exempel "ja". Sedan frågar ordföranden om det är någon som är emot beslutet. Om man som medlem tycker att beslutet är dåligt kan man då säga att man är emot beslutet. Om det är många som är för och tydligt få som är emot kan ordföranden ofta klubba igenom beslutet. Även här beror det på föreningens stadgar.Öppen voteringÖppen votering är ett sätt att ta beslut på ett sätt så man kan räkna hur många som röstar för eller emot ett förslag. Det kan vara lämpligt om det är jämnt mellan ja-sidan och nej-sidan, eller svårt att avgöra genom acklamation. Öppen votering betyder att alla ser hur medlemmarna röstar, till exempel genom handuppräckning.Sluten voteringSluten votering är ett sätt att ta beslut som är hemligt. Det kan vara lämpligt om det är någon eller flera av medlemmarna som inte vill att de andra ska veta hur de röstar. Sluten votering betyder att man röstar på ett sätt som är hemligt för de andra. Det kan till exempel vara att man skriver vad man tycker på en lapp som sedan räknas av en rösträknare. Precis hur det går till beror på föreningens stadgar.Begära voteringDet kan vara lämpligt att medlemmarna ska kunna säga till att de vill ha öppen eller sluten votering under mötet. Om en medlem tycker att en acklamation var fel eller otydlig kan då medlemmen säga att det ska hållas en öppen eller sluten votering.SammanfattningEftersom du bara skrev "styrelse" vet jag inte vilket slags styrelse. Jag har besvarat din fråga utifrån styrelsen i en ideell förening. Jag har gått igenom några sätt man kan se till att det blir beslut som alla medlemmar är med på. Jag har tagit upp ordförandens roll, hur man kan se till att medlemmarna kan påverka beslutet och hur man kan ta beslut. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,