Konsekvenser av brott mot stiftelseförordnande

2018-03-25 i Stiftelser
FRÅGA |Jag är vice ordförande i styrelsen för en familjestiftelse. I stiftelsens stadgar står att styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per år. Styrelsen består av mig, min sambo och min son (ordförande). Sedan stiftelsens bildande 2014 har den inte haft någon aktivitet annat än "förvaring av pengar på banken". Jag har under tiden skött årsbokslut och skattedeklarationer och i viss mån placering av kapital.Vi har tyvärr glömt bort det här med styrelsemöten. Ett konstituerande sammanträde hölls i november 2013. Nästa möte blev nu i mars 2018. Enda orsaken till uteblivna styrelsemöten är förbiseenden av oss alla i styrelsen, antagligen beroende på ovana vid styrelsearbete. Vad innebär ett sådant här stadgebrott juridiskt ?Vilka konsekvenser kan det få ?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! En familjestiftelse där det på förhand är klart vilka som är stiftelsens destinatärer är en särskild typ av stiftelse. Stiftelselagen beskriver dem såhär: stiftelser, "vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet endast får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer". I min mejlkorrespondens med er framgick att er stiftelse har en bestämt destinatär. För sådan typ av stiftelse gäller endast en fraktion av stiftelselagen – dess bestämmelser om hur stiftelsen ska bildas och att stiftelsen är en juridisk person, se 1 kap. 7 § stiftelselag. Stiftelselagens reglering om placering, låneförbud, registrering, redovisning, revision och förvaltning gäller alltså inte.Därför blir stiftelseförordnandet – också känt som stadgarna – ensamt ledande för hur stiftelsen ska förvaltas och hur styrelsen ska arbeta. För att förstå stadgar som rättsfigur kan man se till lagen om ekonomiska föreningar och aktiebolagslagen. 2 kap. 2 § LEF uppställer långtgående krav på vad stadgarna ska innehålla medan stiftelselagens motsvarighet i 1 kap. 2 § i princip bara kräver ett tydligt, exekverbart verksamhetsmål. Det är naturligt att det i större ekonomiska föreningar, där styrelsen är tillsatt att representera avvikande åsikter, krävs mer precisa bestämmelser om vad den är tillåten att göra och inte; med vem den får sluta vilka avtal med, hur bolagsordningen ska ändras, hur vinst ska fördelas och så vidare. Överträdelser av stadgar eller en bolagsordning kan rendera skadeståndsansvar och sådana rättshandlingar kan i vissa fall ogiltigförklaras, se b.la. 29 kap. aktiebolagslagen, 5 kap. stiftelselag och 13 kap. LEF. Er stiftelse har emellertid undantagits från stiftelselagens bestämmelser om skadestånd, se 1 kap. 7 § stiftelselag. Inte heller har det i ert stiftelseförordnande införts sanktioner mot att underlåta att hålla regelbundna styrelsemöten. Dessutom består er styrelse av stiftelseförordnarna och destinatären – alltså de som kan tänkas invända mot att förordnandet kränks. Det finns ingen "förfelad" part här. Avslutningsvis ska också sägas att stiftelseförordnandet ska tolkas mot bakgrund av dess syfte. Syftet med att hålla regelbundna möten får antas vara att alla inblandade ska delges uppdaterad information. Eftersom ni är nära släkt kanske det målet uppnås på andra, mer informella vis. Om endera styrelseledamoten ansåg att styrelsen behövde sammanträda, hade denne möjlighet att enligt 4 § ert stiftelseförordnande påkalla ett sådant möte. Den möjligheten gör "två gånger per år"-kravet aningen överflödigt. Istället får det betraktas som en "mjuk" bestämmelse - en slags riktlinje. Sammanfattningsvis kan säga att ingen konsekvens kan bli aktuell i ert fall. Oavsett hur jag vrider och vänder på saken, och oavsett hur långsökta infallsvinklar jag anlägger, kommer jag till slutsatsen att underlåtelsen att följa förordnandet i den aktuella frågan inte kan leda till oönskade följder. Om du har följdfrågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se så återkommer jag så fort jag kan!

Finns det en ekonomisk risk som styrelseledamot i en stiftelse?

2018-01-20 i Stiftelser
FRÅGA |Hej.Jag undrar om det innebär någon ekonomisk risk att vara med i styrelsen i en stiftelse?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som är tillämplig i detta fall är stiftelselagen. Inledningsvis kan sägas att styrelsen svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs (2 kap 3 § stiftelselag). En styrelseledamot som när denne fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen ska ersätta den (5 kap 1 § stiftelselag). Detta innebär för dig att du kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig ifall du skadar stiftelsen i ditt uppdrag som styrelseledamot.Ifall stiftelsen utövar näringsverksamhet har styrelsen en skyldighet att upprätta en särskild balansräkning så snart det finns skäl att anta att värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder (7 kap 1 § stiftelselag). Om en styrelseledamot underlåter att göra detta kan hen bli ansvarig för de för de förpliktelser som uppkommer för stiftelsen under den tiden. Om styrelseledamoten visar att underlåtenheten inte beror på dennes försummelse kan ansvar undgås(7 kap 3 § stiftelselag). Om du vill ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist så kan du ringa oss på 08-533 300 04.Med vänlig hälsning,

Personligt betalningsansvar i näringsdrivande stiftelse

2017-03-03 i Stiftelser
FRÅGA |För styrelseledamöter i AB gäller ju numera en preskriptionstid på tre år vad gäller personligt betalningsansvar vid missad kontrollbalansräkning. Kan man anta att samma preskriptionstid gäller för styrelseledamöter i en näringsdrivande stiftelse som missat kontrollbalansräkning vid förbrukat stiftelsekapital?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Näringsdrivande stiftelser regleras i stiftelselagen (SL) (1994:1220) se här.Underlåter en styrelseledamot i näringsstiftelse att, utan att dröja, upprätta en kontrollbalansräkning vid förbrukat stiftelsekapital svarar han eller hon för dem förpliktelser som uppstår för stiftelsen (7 kap. 1 och 3 §§ SL). Talan om ersättning för näringsstiftelsen kan inte väckas mot styrelseledamöter om det löpt tre år från att de, som det avses i din fråga, försummat skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkningen när den borde ha upprättats (5 kap. 5 § SL).Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Information om styrelsemedlemmar i familjestiftelse

2012-10-15 i Stiftelser
FRÅGA |Hej! Kan jag i en familjestiftelse få namnen på styrelsemedlemmarna via Skatteverket. mvh Ulf
Ingrid Faxing |Hej, Det är länsstyrelsen som har tillsyn över de stiftelser som har sitt säte i länsstyrelsens län. I följande faktablad hittar du information om vilken länsstyrelse du bör vända dig till. http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/Faktablad.pdf Länsstyrelsen tar sedan beslut om informationen ska utlämnas eller inte. /Ingrid

Var kan man förvara stiftelses handlingar?

2018-03-07 i Stiftelser
FRÅGA |Förvaring an handlingar Var kan man förvara stiftelsers handlingar
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagstadgad skyldighet att förvara stiftelses handlingar på visst sätt. Ett förslag är emellertid att de förvaras i kopior på olika ställen, i det fall något skulle hända. Handlingarna kan även förvaras på exempelvis en juristbyrå eller i ett bankfack. Detta mot en kostnad.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Preskription vid ansvar för styrelseledamöter

2017-05-31 i Stiftelser
FRÅGA |ABL har ändrats så att preskriptionstiden för det personliga ansvaret för styrelseledamöter som till exempel missat kontrollsbalansräkning sänkts till tre år. Kan man anta att preskriptionstiden för styrelseledamöter i en näringsdrivande stiftelse också skulle bedömas vara tre år vid en rättslig prövning av ansvar gentemot tredje person, till exempel en leverantör, under samma förhållanden?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den preskriptionstid du beskriver behandlar särskilda fall där styrelsen i ett AB måste vidta åtgärder på grund av kapitalbrist. Reglerna aktualiseras om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning, håller kontrollstämmor eller ansöker om likvidation av bolaget i tid. Underlåter styrelsen att vidta sådana åtgärder blir de personligt betalningsansvariga för förpliktelser som uppkommer under tiden för underlåtenheten, enligt 25:18 aktiebolagslagen (ABL). Borgenärer kan således inte göra gällande att en styrelseledamot är förpliktigad att fullgöra ett åtagande efter tre år.När det gäller preskriptionstid för styrelseledamöters ansvar i allmänhet är den 10 år mot tredje man, så länge skadeståndet inte grundas på brott. Det följer av den allmänna preskriptionsregeln i 2§ preskriptionslagen. Ingen av de särskilda preskriptionstider som anges i 29 kap ABL är tillämpliga mot tredje man. När det gäller stiftelser är skadeståndsansvaret i 5 kap stiftelselagen utformat på liknande sätt som 29 kap ABL. Det finns inte heller här någon regel om särskild preskriptionstid, varför den allmänna preskriptionstiden om 10 år i preskriptionslagen måste anses gälla. Några liknande kapitalbristregler som finns i 25 kap ABL finns inte för stiftelser och anledningen till det är att samma skyddsbehov som finns för utomstående mot aktiebolag inte finns gentemot stiftelser.Svaret på din fråga är därför att den treårspreskription som i specialfall finns i 25 kap ABL inte gäller för styrelseledamöter i stiftelser, utan att den allmänna preskriptionstiden om 10 år gäller.

Stiftelseurkund offentlig handling?

2015-02-11 i Stiftelser
FRÅGA |Är stiftelseurkunden för en familjestiftelse offentlig handling?
|Hej och tack för din fråga!En stiftelse har ingen egen skyldighet att på begäran lämna ut sin stiftelseurkund, vari stiftelseförordnandet ingår. Däremot är de handlingar som inkommer till och förvaras hos myndigheter offentliga, om de inte omfattas av sekretess, vilket följer av tryckfrihetsförordningen. En stiftelse måste registreras och till anmälan om registrering till länsstyrelsen ska antingen stiftelseförordnandet eller en beskrivning av stiftelsens ändamål bifogas. Detta framgår av stiftelseförordningen 10 kap. 5 § p 2. De uppgifter som anmälaren skickar in, exempelvis de nyss nämnda, till länsstyrelsen är således offentliga och kan begäras ut.MVH

Lagstiftning rörande stiftelser

2011-03-18 i Stiftelser
FRÅGA |Vilka lagregler finns om stiftelser?
Jimmy Mikaelsson |Hej! Den centrala civilrättsliga regleringen om stiftelser hittar du i Stiftelselagen (https://lagen.nu/1994:1220). Regler om stiftelser återfinns dock även i andra lagar. I t ex 2 kap. 3 § Bokföringslagen (https://lagen.nu/1999:1078#K2P3S1) hittar du vilka stiftelser som är bokföringsskyldiga och regler om stiftelsers skattskyldighet hittar du i 7 kap. 3 - 6 §§ Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K7P3S1). Utöver detta finns det t ex en Stiftelseförordning (https://lagen.nu/1995:1280) och speciallagar som Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall (https://lagen.nu/2001:845). Även om jag tror att jag ovan har nämnt den viktigaste lagstiftningen rörande stiftelser återfinner du regler om stiftelser i fler lagar och förordningar. Tyvärr har jag dock ej möjlighet att lämna en uttömmande lista över alla dessa regler. Undrar du över regleringen rörande stiftelser i en viss specifik situation eller tillämpningen av någon regel får du gärna återkomma. Med vänliga hälsningar