Styrelseansvar i stiftelse

VILKET PERSONLIGT ANSVAR HAR STYRELSELEDAMÖTER I EN STIFTELSE MED IDEELL VERKSAMHET ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna som rör stiftelser och dess verksamhet finns i stiftelselagen. I 2 kap stiftelselagen regleras styrelsens uppdrag. Där anges att styrelseledamöter ska se till att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följd. Styrelsen ska även se till att stiftelsens förmögenhet förvaltas på ett godtagbart sätt. En styrelseledamot har även en omsorgs- och vårdplikt på grund av sin ställning som syssloman i förhållande till stiftelsen. Det innebär att styrelseledamöter har ett ansvar för att sköta sina uppgifter på ett godtagbart sätt. Under vissa förutsättningar kan en styrelseledamot agera på ett sådant sätt att personligt skadeståndsansvar aktualiseras.

Styrelseledamöters skadeståndsansvar finns stadgat i 5 kap stiftelselagen. I 5 kap. 1 § stiftelselagen anges att:

"En styrelseledamot eller förvaltare som vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet, denna lag eller årsredovisningslagen"

Stadgandet innebär att en styrelseledamot i en stiftelse kan bli skadeståndsansvarig under vissa förutsättningar. Vid skadeståndsansvar gentemot stiftelsen ska skadan ha uppkommit vid fullgörande av uppdraget som styrelseledamot. Det ska även ha skett uppsåtligen eller på grund av oaktsamhet.

En styrelseledamot kan också bli skadeståndsskyldig för skada som åsamkats en utomstående, om styrelseledamoten har åsidosatt föreskrifterna i stiftelseförordnandet, denna lag eller årsredovisningslagen. Skadeståndsansvaret gentemot en utomstående är därmed mer begränsat än skadeståndsansvaret gentemot stiftelsen. Styrelseledamöter kan inte bli skadeståndsansvariga endast på grund av skada till följd av ett avtalsbrott från stiftelsens sida. Om stiftelsen behöver betala skadestånd på grund av det kan styrelseledamoten bli ansvarig för den ekonomiska skada stiftelsen lider på grund av det.

Det skadeståndsansvar som stadgas i 5 kap 1 § stiftelselagen är personligt. Ett skadestånd kan dock jämkas med stöd av 5 kap 3 § stiftelselagen. Vid bedömning av eventuell jämkning kan styrelseledamotens arvode vara av vikt. Jämkning sker dock inte om skadeståndsansvaret följer av ett brottsligt handlande.

Du har beställt ett uppföljande telefonsamtal. Jag har tid i eftermiddag klockan 14:30 och kommer att ringa dig då. Om tiden inte passar är du välkommen att kontakta info@lawline.se.

Felicia JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”