Personligt betalningsansvar i näringsdrivande stiftelse

2017-03-03 i Stiftelser
FRÅGA |För styrelseledamöter i AB gäller ju numera en preskriptionstid på tre år vad gäller personligt betalningsansvar vid missad kontrollbalansräkning. Kan man anta att samma preskriptionstid gäller för styrelseledamöter i en näringsdrivande stiftelse som missat kontrollbalansräkning vid förbrukat stiftelsekapital?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Näringsdrivande stiftelser regleras i stiftelselagen (SL) (1994:1220) se här.Underlåter en styrelseledamot i näringsstiftelse att, utan att dröja, upprätta en kontrollbalansräkning vid förbrukat stiftelsekapital svarar han eller hon för dem förpliktelser som uppstår för stiftelsen (7 kap. 1 och 3 §§ SL). Talan om ersättning för näringsstiftelsen kan inte väckas mot styrelseledamöter om det löpt tre år från att de, som det avses i din fråga, försummat skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkningen när den borde ha upprättats (5 kap. 5 § SL).Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Information om styrelsemedlemmar i familjestiftelse

2012-10-15 i Stiftelser
FRÅGA |Hej! Kan jag i en familjestiftelse få namnen på styrelsemedlemmarna via Skatteverket. mvh Ulf
Ingrid Faxing |Hej, Det är länsstyrelsen som har tillsyn över de stiftelser som har sitt säte i länsstyrelsens län. I följande faktablad hittar du information om vilken länsstyrelse du bör vända dig till. http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/Faktablad.pdf Länsstyrelsen tar sedan beslut om informationen ska utlämnas eller inte. /Ingrid

Handlingar hos en stiftelse

2005-11-30 i Stiftelser
FRÅGA |Har en utomstående privatperson rätt att kräva kopior av protokoll, bokföring etc, från en stiftelse? En stiftelse är väl ingen offentlig instutition?
Oscar Björkman |De handlingar som måste lämnas ut enligt grundlag är så kallade allmänna handlingar. Det är handlingar som förvaras och har upprättats eller inkommit till en myndighet är att se som allmänna. Stiftelsen är ingen myndighet och har därför ingen skyldighet att lämna ut handlingar. Om det är så att stiftelsen har fått i uppdrag att sköta någon form av myndighetsutövning kan de handlingar som förvaras och har upprättats eller inkommit till stiftelsen ses som allmänna.

Stiftelseurkund offentlig handling?

2015-02-11 i Stiftelser
FRÅGA |Är stiftelseurkunden för en familjestiftelse offentlig handling?
|Hej och tack för din fråga!En stiftelse har ingen egen skyldighet att på begäran lämna ut sin stiftelseurkund, vari stiftelseförordnandet ingår. Däremot är de handlingar som inkommer till och förvaras hos myndigheter offentliga, om de inte omfattas av sekretess, vilket följer av tryckfrihetsförordningen. En stiftelse måste registreras och till anmälan om registrering till länsstyrelsen ska antingen stiftelseförordnandet eller en beskrivning av stiftelsens ändamål bifogas. Detta framgår av stiftelseförordningen 10 kap. 5 § p 2. De uppgifter som anmälaren skickar in, exempelvis de nyss nämnda, till länsstyrelsen är således offentliga och kan begäras ut.MVH

Lagstiftning rörande stiftelser

2011-03-18 i Stiftelser
FRÅGA |Vilka lagregler finns om stiftelser?
Jimmy Mikaelsson |Hej! Den centrala civilrättsliga regleringen om stiftelser hittar du i Stiftelselagen (https://lagen.nu/1994:1220). Regler om stiftelser återfinns dock även i andra lagar. I t ex 2 kap. 3 § Bokföringslagen (https://lagen.nu/1999:1078#K2P3S1) hittar du vilka stiftelser som är bokföringsskyldiga och regler om stiftelsers skattskyldighet hittar du i 7 kap. 3 - 6 §§ Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K7P3S1). Utöver detta finns det t ex en Stiftelseförordning (https://lagen.nu/1995:1280) och speciallagar som Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall (https://lagen.nu/2001:845). Även om jag tror att jag ovan har nämnt den viktigaste lagstiftningen rörande stiftelser återfinner du regler om stiftelser i fler lagar och förordningar. Tyvärr har jag dock ej möjlighet att lämna en uttömmande lista över alla dessa regler. Undrar du över regleringen rörande stiftelser i en viss specifik situation eller tillämpningen av någon regel får du gärna återkomma. Med vänliga hälsningar