Konsekvenser av brott mot stiftelseförordnande

Jag är vice ordförande i styrelsen för en familjestiftelse. I stiftelsens stadgar står att styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per år. Styrelsen består av mig, min sambo och min son (ordförande). Sedan stiftelsens bildande 2014 har den inte haft någon aktivitet annat än "förvaring av pengar på banken". Jag har under tiden skött årsbokslut och skattedeklarationer och i viss mån placering av kapital.

Vi har tyvärr glömt bort det här med styrelsemöten. Ett konstituerande sammanträde hölls i november 2013. Nästa möte blev nu i mars 2018. Enda orsaken till uteblivna styrelsemöten är förbiseenden av oss alla i styrelsen, antagligen beroende på ovana vid styrelsearbete.

Vad innebär ett sådant här stadgebrott juridiskt ?

Vilka konsekvenser kan det få ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

En familjestiftelse där det på förhand är klart vilka som är stiftelsens destinatärer är en särskild typ av stiftelse. Stiftelselagen beskriver dem såhär: stiftelser, "vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet endast får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer". I min mejlkorrespondens med er framgick att er stiftelse har en bestämt destinatär.

För sådan typ av stiftelse gäller endast en fraktion av stiftelselagen – dess bestämmelser om hur stiftelsen ska bildas och att stiftelsen är en juridisk person, se 1 kap. 7 § stiftelselag. Stiftelselagens reglering om placering, låneförbud, registrering, redovisning, revision och förvaltning gäller alltså inte.

Därför blir stiftelseförordnandet – också känt som stadgarna – ensamt ledande för hur stiftelsen ska förvaltas och hur styrelsen ska arbeta. För att förstå stadgar som rättsfigur kan man se till lagen om ekonomiska föreningar och aktiebolagslagen. 2 kap. 2 § LEF uppställer långtgående krav på vad stadgarna ska innehålla medan stiftelselagens motsvarighet i 1 kap. 2 § i princip bara kräver ett tydligt, exekverbart verksamhetsmål.

Det är naturligt att det i större ekonomiska föreningar, där styrelsen är tillsatt att representera avvikande åsikter, krävs mer precisa bestämmelser om vad den är tillåten att göra och inte; med vem den får sluta vilka avtal med, hur bolagsordningen ska ändras, hur vinst ska fördelas och så vidare. Överträdelser av stadgar eller en bolagsordning kan rendera skadeståndsansvar och sådana rättshandlingar kan i vissa fall ogiltigförklaras, se b.la. 29 kap. aktiebolagslagen, 5 kap. stiftelselag och 13 kap. LEF.

Er stiftelse har emellertid undantagits från stiftelselagens bestämmelser om skadestånd, se 1 kap. 7 § stiftelselag. Inte heller har det i ert stiftelseförordnande införts sanktioner mot att underlåta att hålla regelbundna styrelsemöten. Dessutom består er styrelse av stiftelseförordnarna och destinatären – alltså de som kan tänkas invända mot att förordnandet kränks. Det finns ingen "förfelad" part här.

Avslutningsvis ska också sägas att stiftelseförordnandet ska tolkas mot bakgrund av dess syfte. Syftet med att hålla regelbundna möten får antas vara att alla inblandade ska delges uppdaterad information. Eftersom ni är nära släkt kanske det målet uppnås på andra, mer informella vis. Om endera styrelseledamoten ansåg att styrelsen behövde sammanträda, hade denne möjlighet att enligt 4 § ert stiftelseförordnande påkalla ett sådant möte. Den möjligheten gör "två gånger per år"-kravet aningen överflödigt. Istället får det betraktas som en "mjuk" bestämmelse - en slags riktlinje.

Sammanfattningsvis kan säga att ingen konsekvens kan bli aktuell i ert fall. Oavsett hur jag vrider och vänder på saken, och oavsett hur långsökta infallsvinklar jag anlägger, kommer jag till slutsatsen att underlåtelsen att följa förordnandet i den aktuella frågan inte kan leda till oönskade följder.

Om du har följdfrågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se så återkommer jag så fort jag kan!

Elias OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”