FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag17/07/2023

Låta eget aktiebolag svara för kostnaderna för uppförande av privatbostadsfastighet - Penninglån?

Jag har skickat fakturor till mig själv som privatperson från mitt aktiebolag då vi byggde huset med aktiebolaget som vi äger” Allt ska ha gått rätt till med betalning av moms m.m Men nu så har vi svårt att sälja huset för att betala dessa fakturor från privat ficka” Vi kan inte betala dessa fakturor då alla medel är låsta i huset vi har byggt” Ska jag skicka mig själv till Kronofogden? Gå i konkurs med aktiebolaget? Fakturorna ligger på totalt på 1,2 milj och förföll nu under 2022 Enligt skatteverket så kan vi betala ett förmånsvärde från förfallodatum och det landar på ca 60 tkr/månaden om inte mer :-( Detta har vi inte råd med Vi äger även en tomt till som vi har planer att bygga hus på/ den är belånad till 45% på banken” kan vi sälja en del av den till aktiebolaget för fakturornas värde?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är aktiebolagslagen (ABL).


Det finns en del omständigheter i din ärendebeskrivning som är lite oklara och därmed reser vissa frågetecken, men såvitt jag förstår har ett aktiebolag, vilket ägs av dig, låtit uppföra ett hus i vilket du och din familj bor. Vem som formellt är lagfaren ägare av fastigheten är dock för mig ovisst. Därutöver vet jag inte vilken typ av verksamhet som bedrivs inom ramen för bolaget. Oavsett vilket kan följande anföras.


Om det skulle vara så att det är aktiebolaget som sitter på lagfarten framstår den ”stress” med betalning som i skrivande stund verkar råda något oförklarlig. Ett fastighetsinnehav utgör en tillgång och borde därför och gissningsvis inte heller belasta balansräkningen. Vidare finns det ju ingenting som hindrar bolaget från att bevilja dig anstånd med de fakturor som har förfallit. Det sistnämnda förutsätter naturligtvis att bolaget inte är på obestånd. Samtidigt kanske det är just det som är problemet eftersom du pratar om att eventuellt ansöka om ett försättande av bolaget i konkurs, vilket samtidigt och i förevarande fall verkar lite märkligt då du också nämner Kronofogdemyndigheten (KFM), men i förhållande till dig själv. Dessutom är det bolaget som är borgenär (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Det förfarande som åsyftas hos KFM torde i vart fall vara den summariska processformen betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Och visst skulle bolaget hos KFM kunna ansöka om ett sådant, alltså ett betalningsföreläggande och då enligt i 2 § BfL vari uttalas att en ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden (du) att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning om saken är tillåten (och en förlikning är möjlig i det här fallet). Men det tjänar å andra sidan knappast någonting till om det inte finns några pengar. Jämte detta ska sägas att detta blir något märkligt då du indirekt även blir kärandepart och då i egenskap av aktieägare (formellt är det bolaget som blir käranden).


Den centrala frågan kvarstår dock: Varför måste skulden regleras just nu? Jag misstänker för övrigt att du personligen äger fastigheten eftersom du trots allt uppger att den inte har gått att avyttra och att de pengar som en försäljning av fastigheten skulle inbringa behövs för att kunna betala fakturorna. Återigen är den verksamhet som bolaget bedriver (eller möjligen ska bedriva) inte känd för mig, men att låta bygga ett bostadshus, dvs. en privatbostadsfastighet, torde kunna likställas med en verksamhetsfrämmande åtgärd, alltså ett icke kommersiellt (affärsmässigt) betingat beslut och därigenom strida mot andemeningen i ABL (om inte bolagsordningen och den verksamhetsbeskrivning som är registrerad hos Bolagsverket stipulerar annat vill säga). Det finns nämligen ett lagstadgat syfte med ett aktiebolag, vilket är att bereda vinst åt aktieägarna. Jfr 3 kap. 3 § ABL vari sägs att om bolagets verksamhet helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna ska detta anges i bolagsordningen. I så fall ska det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation ska användas.


Här föreligger snarare en viss risk för att de kostnader som bolaget har tagit, alltså de kostnader som är hänförliga till husbygget, kan komma att ses som ett penninglån till en aktieägare (dig), vilket är förbjudet och till och med under vissa förutsättningar straffsanktionerat, dvs. brottsligt. I 21 kap. 1 § ABL anges att om inte annat följer av 2 § (i samma kapitel), får ett aktiebolag inte lämna penninglån till 1. den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, 2. den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, 3. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som avses i 1 eller 2, 4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 5. en juridisk person över vilken en person som avses i 1-4, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande. Undantag görs dock för lån som är avsedda uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar dessa av rent affärsmässiga skäl, se 21 kap. 2 § 1 st. 3 p. ABL. Och straffsanktionen kommer till uttryck i 30 kap. 1 § 1 st. 4 p. ABL. Däri uttalas att till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen (avsiktligen) eller av grov oaktsamhet (vårdslöshet) bryter mot bl.a. 21 kap. 1 §. Det ska givetvis framhållas att det inte heller behöver vara fråga om något av ovanstående, men givet den information som du har lämnat till oss kände jag mig nödgad att redogöra för detta.


Din sistnämnda fråga förstår jag dock inte riktigt. Aktuella skulder kan inte regleras genom att sälja egendom till borgenären, dvs. till aktiebolaget (om det inte sker till kraftigt underpris). Tomten eller en ideell andel av denna kan i och för sig eventuellt används som betalning istället för likvida medel, alltså som en slags kvittning eller byte, vilket jag förmodar är det som avses i det här sammanhanget. Och ja, visst skulle man i så fall kunna tänka sig ett sådant upplägg.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”