Kan styrelsen och/eller medlemmarna i en ekonomisk förening bli personligt ansvariga för föreningens förpliktelser?

Jag har lagt på vår föreningens Telegramkanal texter i juni-oktober 2022. Utan kommentar. Alla fyra fanns i open media på olika internet platser. Myndigheten för ungdom och civilsamhälles frågor beviljade oss bidrag för språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället för år 2022 och 2023. Den 3 juli 2023 skrev MUCF till oss att de skulle vilja få bidrag tillbaka. Därför att vi publicerar texter av ett odemokratisk stat. Dvs vi stödjer en odemokratiskt regim. Och därför har vi ingen rätt att få organisationsbidrag för etniska organisationer. Auktoriserat revisor har granskat vår årsredovisning 2022 och godkänt. Ar föreningens medlemmar eller styrelse medlemmar personlig ansvariga att betala tillbaka bidraget? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är eventuellt lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL). Av din ärendebeskrivning framgår det dock inte vilken typ av förening det är fråga varför utgångspunkten får bli den nyss nämnda lagen. Skulle det röra sig om en ideell förening kan det redan nu framhållas att det inte finns någon lagstiftning som reglerar ideella föreningar, men analogier brukar i de sammanhangen inte sällan göras till just föreningslagen. Vidare kan svaren också behöva sökas i  praxis.


Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.


Det finns mig veterligen ingen bestämmelse i föreningslagen enligt vilken en styrelseledamot eller en medlem kan åläggas ett personligt ansvar för föreningens förpliktelser. Sådant svarar föreningen själv för i egenskap av juridisk person. Däremot kan såväl styrelseledamöter som medlemmar bli skadeståndsskyldiga. Detsamma gäller en VD (se nedan).


I 21 kap. 1 § EFL sägs nämligen att en styrelseledamot eller en verkställande direktör som uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) skadar föreningen när han eller hon utför sitt uppdrag ska ersätta skadan. Detsamma gäller om skadan tillfogas en medlem eller någon annan genom en överträdelse av denna lag (dvs. föreningslagen), tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna. Och av 21 kap. 3 § EFL följer att en medlem eller en röstberättigad som inte är medlem ska ersätta den skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakar föreningen, en medlem eller någon annan genom att medverka till en överträdelse av denna lag (dvs. föreningslagen), tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna.


En eller flera enstaka medlemmar torde knappast kunna bli föremål något ersättningsansvar i det här fallet. Huruvida någon skadeståndsskyldighet gentemot föreningen kan tänkas föreligga hos styrelsen låter jag dock vara osagt i skrivande stund, men gissningsvis inte. Det beror i och för sig samtidigt på hur medlemmarna kommer att se på det inträffade, vad som eventuellt kommer att tas upp på nästkommande årsstämma och synen på frågan avseende styrelsens ansvarsfrihet. Å andra sidan kan det ifrågasättas om föreningen verkligen har och/eller kommer att lida någon skada vid en återbetalning till den aktuella myndigheten.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling.  Jag kommer därför att ringa dig redan nu på måndag den 24/7 kl 12.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000