Hävande av faderskap

2021-03-07 i Faderskap
FRÅGA |Jag har en vuxen dotter som fötts inom ett numera upplöst äktenskap. Jag misstänker att jag inte är far till henne och vill göra en DNA-undersökning, men tror inte att dottern eller hennes moder är villiga att medverka. Hur går jag tillväga för att mot deras vilja få en DNA-undersökning genomförd?Jag bor f.n. utomlands och skulle uppskatta ett svar per email. Ni kan även kontakta mig genom sms till mitt telnr.
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap finns i Föräldrabalken (FB).Hur fastställs faderskap? I svensk rätt är utgångspunkten att modern är den som föder barnet. Den som vid barnets födelse är gift med modern presumeras att vara barnets far, om inte andra omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § FB). Om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att en man inte är barnets far, trots att han vid barnets födelse varit gift med modern, kan hans faderskap hävas genom dom eller tredjemansbekräftelse.Hur hävs faderskap genom dom? Fadern som vill få faderskapet upphävt kan väcka talan vid domstol i den ort där barnet har sin hemvist , enligt 3 kap. 1 § och 3 kap. 3 § FB. Enligt 1 kap. 2 § FB ska rätten häva ett faderskap om det är sannolikt att barnet har avlats av någon annan än maken (1 p.), eller om barnet avlats innan äktenskapet alternativt under en tid då makarna levde åtskilda (3 p.). Eller, om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader (2 p.).Den sistnämnda punkten handlar då om DNA-undersökning, som är ett av det viktigaste bevismedlen som finns vid mål om faderskap. Rätten kan därmed på begäran av någon av parterna i mål om att häva faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att säkerställa och få ett giltigt prov som varit övervakat, 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Det finns således möjlighet att genomföra en DNA-undersökning om du väljer att yrka det i domstol.Hur hävs faderskap genom trejemansbekräftelse? Tredjemansbekräftelse kan användas när det står klart att en annan man är far till barnet och är villig att bekräfta faderskapet.Vid en tredjemansbekräftelse hävs makens presumerade faderskap samtidigt som den andra mannens faderskap fastställs. En sådan bekräftelse måste alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska socialnämnden och barnets mor eller särskilt förordnad vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen. Om barnet är över 18 år behöver inte socialnämnden godkänna bekräftelsen. Däremot måste alltid barnets mor skriftligen godkänna en tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § FB).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?

2021-03-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min tidigare make, vi är skilda sedan 2år tillbaka, han flyttade ut 2019 och folkbokförde sig på annan adress. Han och hans föräldrar var till huset och plockade med sig grejer de ville ha, utan att jag var närvarande och jag visste inte heller om att dom skulle göra de. Får man ta saker från huset som är gemensamt innan bodelning är klar? Samt att andra är där och hjälper till? Till saken hör, han har inte velat göra en bodelning, så jag ansökte att få en bodelningsförrättare. Tillslut så fick vi de. Jag vill köpa fastigheten, han säger att han kan välja att sälja den istället för att jag ska få köpa den? Kan han göra så? Jag och våra gemensamma barn står då utan boende.Har även lånelöfte från banken. Vi hade en värdering just innan skilsmässan gick igenom. Men han ville ha en ny värdering. Så en ny mäklare har gjort en värdering på huset. Men han godtog inte den, så nu vill han att jag ska göra ytterligare en ny. Och han vill närvara vid värderingen. Kan han kräva att han ska närvarande vid värderingen? Känns som att det inskränker på min personliga integritet. Jag har bott i huset 2år själv med barnen. Jag står även och betalar allt på huset, även våra gemensamma lån. Eftersom bodelningen inte är klar. Han stal pengar från vårat gemensamma kontor när jag satt in pengar för lånen. Han säger att han samma nyttjanderätt, har han de? Jag vore väldigt tacksam om jag skulle få svar på mina frågor.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEfter att ha läst det du skrivit har jag benat ut flera delfrågor du undrar över, vilka jag kommer att besvara var för sig under separata rubriker nedan. Inledningsvis kommer jag att redogöra för bodelningsreglerna generellt.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom en bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Tidpunkten enligt 9 kap. 2 § ÄktB avgör således vilka skulder man kan få täckning för och vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Däremot ska värderingen av egendomen (t.ex. fastigheten) ske så nära bodelningen som möjligt. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). I beräkningen ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). "Han och hans föräldrar var till huset och plockade med sig grejer de ville ha, utan att jag var närvarande och jag visste inte heller om att dom skulle göra de. Får man ta saker från huset som är gemensamt innan bodelning är klar? Samt att andra är där och hjälper till?"Att det inte skett någon bodelning innebär inte i sig något förbud mot att flytta egendomen. Det är i regel sällan saker är "gemensamma"; ofta är något inköpt av den ena personen däremot utgör det giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det är således inte ägandet i sig som regleras som utgångspunkt, utan värdet av giftorättsgodset, efter avdrag för skulder. Det finns således inget hinder mot att din f.d. make tog med sig saker som var hans; däremot ska dess värde ingå i bodelningen. Det finns inte heller något förbud mot att han lät sina föräldrar hjälpa till."Jag vill köpa fastigheten, han säger att han kan välja att sälja den istället för att jag ska få köpa den? Kan han göra så?"Som jag förstår det har ni en bodelningsförrättare utsedd. Bodelningsförrättaren kan upprätta en bodelning tvångsvis, däremot är det inte möjligt att tvångsvis sälja egendom. Det krävs helt enkelt att ni är överens om det. Kommer ni inte överens kan bodelningsförrättaren därför inte tilldela dig fastigheten i bodelning, och inte heller din f.d. make. Bodelningsförrättaren kan inte heller sälja fastigheten. Vad som sker om ni inte kommer överens är i praktiken att ni tilldelas halva fastigheten var och inne har den enligt samäganderättslagens bestämmelser (jfr. 13 kap. 5 § ÄktB).Som delägare i samägd fastighet har din f.d. make möjlighet att begära tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan om sådan försäljning ska lämnas in till tingsrätten. Den andre delägaren kan normalt inte förhindra försäljningen, undantaget är om det finns synnerliga skäl då det kan ges anstånd (6 § SamägL). I praxis har rekvisitet "synnerliga skäl" tolkats strängt och det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga för att skjuta upp/få anstånd med försäljningen.Under auktionen kan vem som helst lägga bud på det samägda. Det innebär att om någon av er vill köpa ut den andre är det möjligt, men även andra kan lägga bud på fastigheten. Om ni båda är närvarande under auktionen och överens om att anta eller förkasta ett anbud gäller det beslutet (12 § första stycket SamägL). Är ni inte överens gäller det högsta budet (12 § andra stycket SamägL).Som svar på din fråga kan din f.d. make begära att fastigheten säljs på offentlig auktion; det är dock en lång väg att gå. Det måste i sådana fall först ske en bodelning i vilken den tilldelas er båda."Vi hade en värdering just innan skilsmässan gick igenom. Men han ville ha en ny värdering. Så en ny mäklare har gjort en värdering på huset. Men han godtog inte den, så nu vill han att jag ska göra ytterligare en ny. Och han vill närvara vid värderingen. Kan han kräva att han ska närvarande vid värderingen? Känns som att det inskränker på min personliga integritet."Som jag förstår det är fastigheten er gemensamma och det finns inget domstolsbeslut om att du har rätt att bo kvar och att han inte får vistas där. Då finns det i sig inte heller något hinder för att din f.d. make närvarar. Värderingen ska ske så nära bodelningen som möjligt varför det kan tänkas att det inte är orimligt med en ny värdering med tanke på tidsutdräkten."Han stal pengar från vårat gemensamma konto när jag satt in pengar för lånen. Han säger att han samma nyttjanderätt, har han de?"Tyvärr är det svårt att göra någon närmre bedömning av detta. För att det straffrättsligt ska röra sig om en stöld krävs det att man tar det som tillhör någon annan. I ert fall förstår jag det som att kontot är gemensamt. Står två personer som kontoinnehavare brukar man utgå även i detta fall från samäganderättslagens regler, innebärande att man äger hälften var. Däremot ska det beaktas att kontoställningen dagen för när talan om äktenskapsskillnad väcktes är vad som ska räknas som tillgångar som ska ingå i en delning. Tyvärr kan jag inte ge närmre besked om detta utan att man tittar närmare på ärendet.Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig. Bodelningsförrättaren är opartisk och har endast till uppgift att slutföra bodelningen. Förrättaren kommer således inte att ta varken ditt eller din f.d. makes parti. En jurist du själv anlitar kommer däremot att agera för ditt bästa. Att anlita ett ombud är ofta en god idé, framförallt när det rör sig om stora värden och är så infekterat som jag förstår att det är er emellan. Om du önskar kontakt med en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.seMed vänliga hälsningar,

Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?

2021-03-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |I vårt samboavtal har vi skrivit: att vi ska leva under äktenskapsliknande former och all den egendom som var och en har förvärvat före vi flyttat ihop eller därefter förvärvar, liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara vår gemensamma egendom. Vad omfattas av detta? Bilar? Skotrar? Båtar? Kapital på banken?Mvh
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken sorts egendom som omfattas av ert samboavtal. Svaret på din fråga regleras i sambolagen (SamboL). SamboavtaletEnligt sambolagen kan ni sambor träffa avtal om sådan egendom som är samboegendom. Avtalet får alltså först betydelse vid en separation och avtalet kan antingen innebära att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning eller att bodelning inte ska ske alls (9 § SamboL). Detta innebär att ni inte genom samboavtalet kan bestämma att viss egendom som inte är samboegendom ska ingå i en framtida bodelning. Det finns helt enkelt inte utrymme för er att bestämma att annan egendom än samboegendomen ska ingå i en framtida bodelning.Vilken egendom utgör samboegendom? Samboegendomen utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om denna egendom har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Sådant som inte klassas som bostad eller bohag, eller som köpts utan syfte att ni gemensamt ska använda det utgör alltså inte samboegendom. Sammanfattning Det är alltså enbart samboegendomen (gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) som kan omfattas av samboavtalet. Varken bilar, skotrar, båtar eller kapital på banken utgör samboegendom eftersom det inte faller in under gemensam bostad eller bohag. Eftersom det inte utgör samboegendom kan det inte heller omfattas av ert samboavtal.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Får man vara förmyndare till sina barn om man har förvaltare alternativt har skuldsanering?

2021-03-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Blir jag ensam förmyndare till vårt barn, eftersom min sambo har förvaltare? Får man vara förmyndare om man har skuldsanering?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrabalken (FB) reglerar frågor kring förmyndarskap, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Nedan kommer jag dela upp mitt svar i två rubriker utifrån dina två frågor eftersom förvaltarskapet i sig utesluter förmyndarskapet.En förälder som har förvaltare får inte vara förmyndareEtt förmyndarskap tillkommer i de allra flesta fall de föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn men även en domstol kan särskilt förordna sådan. En förälder som är underårig eller har förvaltare får dock inte vara förmyndare. I sådant fall krävs inget entledigande (avsättande) utan förmyndarskapet faller bort i och med anordnandet av förvaltarskapet (10 kap. 1 § och 5 § FB och prop. 1987/88:124 s. 250). När den ena föräldern får förvaltare och inte längre är förmyndare, blir den andra föräldern ensamt förmyndare. Notera dock att rätten kan bestämma att medförmyndare ska förordnas om ensam förmyndare inte anses lämpligen kunna handa förmyndarskapet ensamt (10 kap. 2 § och 8 § FB).En förälder som har skuldsanering kan entledigasUnder förutsättning att ena föräldern har skuldsanering och inte har förvaltare, gäller att förmyndaren kan entledigas på grund av ekonomisk obestånd. Detta måste dock ske genom ansökan till tingsrätten varav rätten kan besluta att förmyndaren ska skiljas från sitt förvaltarskap (10 kap. 10 § och 13 § FB).En sådan ansökan kan göras av överförmyndare, förmyndare, vårdnadshavare, den underåriga själv under förutsättning att hen är 16 år, förmyndarens make, sambo, närmaste släkting alternativt att rätten självmant tar upp ärendet (10 kap. 18 § FB). Om den ena föräldern entledigas från förmyndarskapet blir således den andra föräldern barnets ensamma förmyndare (10 kap. 2 § FB). SammanfattningEn förälder som har förvaltare får inte vara förmyndare och du blir således automatiskt ensam förmyndare till ert barn i och med anordnandet av förvaltarskapet. En förmyndare som har skuldsanering kan avsättas sitt förmyndarskap efter ansökan hos tingsrätten varav rätten beslutar om entledigande. Notera dock att domstol kan besluta om medförmyndare till dig om du inte lämpligen anses kunna handa förmyndarskapet ensamt.Jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Hur ska man gå tillväga för att göra ett faderskapstest och kan en faderskapsbekräftelse hävas om det visar sig att man inte är far till barnet?

2021-03-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Min son var sambo med en kvinna och dem fick en son i april 2020 , han skrev under faderskapet och efter ca 3 månader flyttar kvinnan och tar med sig deras gemensamma son och min son förvägras att träffa honom. Efter att hans dåvarande sambo flyttar får han reda på en del händelser som gör att han tvivlar på att han är far till barnet. eftersom han inte får träffa sin son vill han nu säkerställa att han verkligen är far till barnet.Hur ska han göra för att få till ett faderskapstest? kan hans ex sambo vägra ? Om det visar sig med säkerhet att han inte är far till barnet kan man då häva faderskapet?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur din son ska gå tillväga för att göra ett faderskapstest och om en faderskapsbekräftelse kan hävas om det visar sig att han inte är biologisk far till barnet. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken. Kan din son göra ett faderskapstest?Du skriver att din son skrivit under faderskapet. Det tolkar jag som att din son bekräftat faderskapet och därmed är fastställd far till barnet (1 kap 4 § första stycket föräldrabalken). En sådan bekräftelse är bindande. Det är socialnämnden som gör en faderskapsutredning för att fastställa faderskapet (2 kap 1 § föräldrabalken). I samband med din sons bekräftelse har socialnämnden lämnat sitt godkännande eftersom de haft anledning att anta att din son är far till barnet. Eftersom din son är fastställd far till barnet och eftersom socialnämnden redan gjort sin utredning så kommer socialnämnden inte hjälpa till i detta fallet. Istället kommer din son som privatperson få starta en egen utredning och bekosta den själv. Myndigheten som din son ska kontakta för att starta en utredning är Rättsmedicinalverket (RVM). För att ett faderskapstest ska få genomföras krävs det att barnet medverkar. För att barnet ska få medverka i utredningen krävs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Din sons ex behöver alltså ge sitt medgivande för faderskapstestet ska få genomföras, om hon är vårdnadshavare. Det betyder att din sons ex kan vägra att faderskapstestet genomförs. När barnet fyllt 18 år kan han själv bestämma om medverkan i ett faderskapstest. Kan faderskapsbekräftelsen hävas? Om din son startar en faderskapsutredning och gör ett faderskapstest som visar att han inte är biologisk far till barnet så ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom (1 kap 4 § tredje stycket). Det betyder att det är domstolen som genom en dom ska besluta att bekräftelsen inte gäller, vilket skulle innebära att din son inte längre anses vara far till barnet juridiskt. I lagen anges inte vem eller vilka som har rätt att föra talan om ogiltigförklarande av en faderskapsbekräftelse. Det är dock barnet eller den som har lämnat bekräftelsen, alltså din son, som har sådan rätt. För att domstolen ska besluta att din son inte är far till barnet, så måste det styrkas att din son inte kan vara barnets far. Din son måste alltså kunna bevisa att han inte är far till barnet. Detta kan han bevisa om han har gjort ett faderskapstest hos RVM som visar att han inte är far till barnet. Sammanfattning En faderskapsutredning kan alltså göras via RVM, men din sons ex måste godkänna det. Om faderskapstestet skulle visa att din son inte är biologisk far till barnet så kan han väcka talan i domstol för att få bekräftelsen upphävd. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Om din son behöver vidare juridisk rådgivning är han varmt välkommen att vända sig till våra jurister på Lawline genom att mejla till info@lawline.se. Med vänlig hälsning,

Har mor- och farföräldrar en rätt att träffa sina barnbarn?

2021-03-05 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Det har uppstått en låst konfliktsituation mellan min vuxna son med fru och mig. Som hämnd hindrar de all kontakt mellan mina barnbarn (två tvillingflickor på 10 år och en flicka på 3 år) och mig. De får inte besöka mig längre trots att de under hela sitt 10-åriga liv besökt mig minst 1 gång i veckan, och de får heller inte ringa, skicka textmeddelanden eller skriva brev till mig (eller svara på mina eventuella kontaktförsök). Vi bor på 1 km avstånd och jag stöter lyckligtvis ibland på tvillingarna ute på mina promenader och då får vi möjligheter att prata en stund. De uttrycker då sin saknad och önskan om att få träffas igen. Mig har föräldrarna "förbjudit" att gå fram och prata med barnen eller krama dem. Det "förbudet" följer jag inte på grund av det totalt vansinniga och kärlekslösa i det hela. Den yngsta flickan har jag inte haft möjligheter att träffa eller på ett halvt år. Min fråga är om föräldrar har juridisk rätt att förhindra sina barn att träffa sin farmor? Och om föräldrar har rätten att förbjuda barnen att ha kontakt med sin farmor per telefon så att de varken själva får ringa eller skicka meddelanden eller svara om jag ringer eller skickar meddelanden? Har de rätt att kolla barnens telefoner och brev? Och har de rätt att kasta bort exempelvis julkortet jag skickade dem (vilket de gjort)? Situationen är väldigt ledsam. Vi bor i Finland men mitt modersmål är svenska därför skriver jag till er. Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så undrar du vilka möjligheter till umgänge som finns mellan en mor- och farförälder och dennes barnbarn. Jag kommer i svaret utgå från svensk rätt. Regler om barns umgängesrätt finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Har mor- och farföräldrar rätt att träffa sina barnbarn?Som utgångspunkt har mor- och farföräldrar ingen lagstadgad rätt till umgänge med sina barnbarn. Barnets vårdnadshavare har däremot ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses, exempelvis mor- och farföräldrar (6 kap. 15 § tredje stycket FB). Barnets vårdnadshavare har också rätt att bestämma i frågor rörande barnets personliga angelägenheter, men i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska större hänsyn tas till barnets egen vilja (6 kap. 11 § FB).Vad kan jag som mor- och farförälder göra om jag vill ha ett umgänge med sitt barnbarn?Mor- eller farföräldrar kan inte väcka talan vid domstol om umgänge med sitt barnbarn. Beslut om talan ska väckas fattas istället av socialnämnden (6 kap. 15 a § andra stycket FB). Vid bedömningen ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- eller farföräldrar. Alla beslut om umgängesrätt ska utgå från vad som är bäst för barnet (6 kap. 2 a § första stycket FB). Hänsyn till barnets vilja baseras på barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB).SammanfattningBarnets vårdnadshavare har som huvudregel en skyldighet att tillse barnets behov av umgänge med dess mor- och farföräldrar. Om barnets vårdnadshavare vägrar en mor- eller farförälder umgänge med barnet kan socialnämnden väcka talan i frågan. Vid bedömningen ska barnets egen vilja beaktas utifrån barnets ålder och mognad. Tvillingflickorna på 10 år torde vara tillräckligt gamla för att få sin vilja beaktad. Flickan på 3 år är förmodligen för ung, men bedömningen måste göras i varje enskilt fall, och dessutom med beaktade av barnets utveckling.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Kan man fortsätta äga en bostadsrätt med lån gemensamt efter en skilsmässa?

2021-03-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur gör man om man vill fortsätta äga en bostadsrätt med lån 50/50 efter en skilsmässa? Behöver man skriva ett avtal eller räcker det som står på ägarbeviset? Fördelningen av ägandet eller lånet förändras ju inte efter skilsmässan.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett äktenskap upplöses sker en bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Utgångspunkten är att all egendom ni äger är giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning kommer allt giftorättsgods delas lika mellan dig och din maka. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.För att förtydliga handlar giftorätt inte om äganderätt. Giftorätt är ett latent anspråk vid äktenskapets upplösning på hälften av det gemensamma giftorättsgodset. Man kan avtala om vilka tillgångar som skall utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord. Ni kan alltså via äktenskapsförord välja att behålla fastigheten med samma ägarförhållande som enskild egendom. Följden av ett äktenskapsord blir att enskild egendom inte ingår i bodelningen. Makarna/delägarna kan således komma överens i förväg om hur eventuella kommande anspråkskonflikter om egendomen ska lösas. Men efter som att ni redan verkar äga bostadsrätten med 50% vardera så hade uppdelningen av bostadsrätten som giftorättsgods inte förändrat anspråksförhållandet.Ni blir fortfarande samägare av bostadsrätten efter bodelningen och skilsmässan, och då gäller lagen om samäganderätt (SamägL) som reglerar de rättsliga rättigheter och skyldigheterna mellan samägare av egendom. I lagens första paragraf, se 1 § SamägL, definieras samägandet som när två eller fler tillsammans äger en fastighet eller lös sak. Lagen innehåller dock främst bestämmelser om hur handlingar som försäljning av samägd egendom skall hanteras. Sammanfattningsvis kan ni alltså välja att skriva äktenskapsförord för att ägarförhållandet av bostadsrätten skall utgöra enskild egendom för att slippa ha med den i bodelningen. Ägarförhållandet kommer således inte att förändras. Som skilda kan ni fortsätta äga fastigheten gemensamt och ägaravtalet kommer att vara det samma. Behöver ni mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Ni kan boka tid direkt här. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.

Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?

2021-03-04 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag och mitt ex ska ha barn och undrar då hur det blir gällande vårdnaden? Som jag förstått det så får mamman ensam vårdnad vid födsel när man är ogift. Men behöver då pappan ansöka om stämning för att kunna få vårdnad eller hur går det till?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som rör vårdnaden av barn regleras huvudsakligen i föräldrabalken (FB).Precis som du nämner får mamman ensam vårdnad vid födseln om hon är ogift (6 kap. 3 § FB). I dessa situationer görs en faderskapsutredning. Vanligtvis går det till så att mamman uppger vem som är pappan och pappan får bekräfta det. Faderskapsbekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och bekräftelsen kan göras även före barnets födsel (1 kap. 4 § FB). Det smidigaste sättet att få gemensam vårdnad är att ni föräldrar anmäler gemensam vårdnad om barnet i samband med bekräftandet av faderskapet. Er önskan ska då godkännas om det inte finns starka skäl som talar emot det (6 kap. 4 § FB).Om ni inte är överens kan pappan på egen hand ansöka till tingsrätten om att ni ska ha gemensam vårdnad eller att han ska få egen vårdnad (6 kap. 5 § FB). När rätten ska besluta om vårdnaden ska vara gemensam fästs det särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att komma överens och kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. I frågor som rör beslut om vårdnaden ska barnets bästa alltid stå i fokus (6 kap. 2 a § FB), där en viktig aspekt är barnets rätt till kontakt med båda sina föräldrar.Jag hoppas att detta besvarade din fråga.Vänliga hälsningar,