Vad kan tas med i ett samboavtal?

2018-08-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om samboavtal inför att jag och min sambo ska förvärva ett hus tillsammans. Vi är inte gifta och har varit ihop cirka 1,5 år. Vi har varit sambo i cirka 6 månader och ska nu köpa hus tillsammans. Jag har större besparingar sedan tidigare och kommer därför att gå in med en större kontantinsats än min sambo. Vi kommer att äga cirka 60% resp. 40%, vilket vi också skriver i köpekontraktet och liknande handlingar. Vi planerar att skriva ett samboavtal för att andelarna i huset ska förbli enskild egendom och inte omfattas av sambolagen.Jag känner mig lite stressad av att köpa hus tillsammans eftersom jag för några år sedan gick igenom en svår period med min ex-sambo, som slutade med att hon tog över ett hus vi då hade. Detta trots att jag egentligen kände att jag också ville ha det huset.Det hus jag ska köpa med min nya sambo är i nuläget för dyrt för min sambo att bo i själv. Min sambo säger bl a därför att jag ska ta över huset (och lösa ut henne) om vi någon gång skulle separera. Hon är inte intresserad att bo kvar i så fall.Min fråga är: Kan vi skriva in i samboavtalet att jag har rätt att ta över huset om vi någon gång skulle separera? Alt. bör det också regleras på något annat sätt?MvhB
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Till att börja med vill jag förtydliga samboavtalets omfattning. Huvudregeln vid en bodelning mellan sambor är att det som återstår av samboegendomen efter skulder ska delas lika mellan dem, 8-14 § § sambolagen. 9 § sambolagen reglerar samboavtal, och innebär att: 1) sambor får komma överens om att ingen bodelning ska ske eller 2) att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (dvs. att egendomen förblir enskild egendom). Ett samboavtal kan alltså inte innehålla bestämmelser om vem som har rätt att ta över huset vid en eventuell bodelning, utan endast undanta huset från bodelning (vilket leder till att du behåller äganderätten över huset med 60 %).10 § sambolagen reglerar s.k. föravtal, där du och din sambo kan avtala om en kommande bodelning. Genom föravtalet kan ni komma överens om att huset tillfaller dig mot viss ersättning. Nackdelen är att föravtal inte kan ingås i förväg, utan den kan endast slutas inför ett omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet - dvs. precis innan ni "skiljs åt". Ni kan alltså inte uppnå det önskade resultatet i nuläget.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Sambos/makes/barns rättigheter gällande arv och bodelning vid förhållandes upphörande

2018-08-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om en man äger ett hus och en ny sambo flyttar in. Mannen väljer sedan att sälja huset o köpa nytt. Han har betalat allt och äger allt själv men dom flyttar in i nya huset tillsammans. Har kvinnan någon rätt till huset vid en senare bodelning/skilsmässa? Hur blir det om mannen skulle avlida med arv för barn, har kvinnan nån rätt i det skedet eller ärver barnen allt? Vilka rättigheter barnen har som arvtagare till huset och vad kvinnan/sambon har för rättigheter.
Julia Amundsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna angående samboskap och äktenskap finns i Sambolagen (SamboL) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB). För att svara på din fråga gällande arv tittar vi istället i Ärvdabalken (ÄB). Svaret skiljer sig något beroende på om kvinnan och mannen är gifta eller enbart sambor. Eftersom du nämner skilsmässa i din fråga (vilket endast sker i samband med äktenskap), kommer jag förklara vad som gäller vid bodelning både när ett samboförhållande och ett äktenskap tar slut. Därefter går jag in på reglerna kring arv.Bodelning – får kvinnan del i huset?Samboförhållande För bodelning i ett samboförhållande krävs att någon av samborna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Det krävs alltså en aktiv handling. Ett samboförhållande upphör om någon av samborna gifter sig, avlider eller om de flyttar isär (2 § SamboL). Om någon av samborna begär bodelning, ska samboegendom fördelas mellan dem (8 § SamboL). Samboegendom är gemensam bostad eller gemensamt bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) som skaffades i syfte att användas gemensamt (3 § SamboL).Det nya huset verkar ha köpts för att mannen och kvinnan ska bo i det tillsammans. Det är därför samboegendom och ska ingå vid en eventuell bodelning. Detta gäller trots att mannen betalat hela summan för huset. Sambor kan upprätta ett så kallat samboavtal genom vilket viss egendom undantas från bodelningen (9 § SamboL). Om kvinnan och mannen i frågan har avtalat om att huset inte ska ingå i bodelningen, är det vad som gäller trots ovan nämnda regler. Sammanfattningsvis har alltså kvinnan rätt till en del av huset om samboförhållandet upphör, förutsatt att bodelning begärs och att det inte finns ett samboavtal som anger annat. Äktenskap Vid en skilsmässa måste bodelning göras om det finns egendom att fördela (9 kap 1 § ÄktB). Bodelning är alltså inte frivilligt för makar så som för sambor. Vid en bodelning ska giftorättsgods fördelas mellan makarna (10 kap 1 § ÄktB). All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom till exempel äktenskapsförord eller testamente (7 kap 2 § ÄktB). Det nya huset är alltså giftorättsgods och ska ingå i en bodelning, förutsatt att det inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord. Sannolikt ska alltså kvinnan ha del i huset även vid bodelning i anledning av skilsmässa. Arv – vilken rätt har kvinnan och barnen om mannen avlider?SamboförhållandeOm kvinnan och mannen inte är gifta, det vill säga bara sambor, har kvinnan ingen rätt enligt lag att ärva honom (2 kap 4 § ÄB). Barnen är de som har först rätt till hans arv och som därmed kommer ärva allt (2 kap 1 § ÄB).Det finns dock en möjlighet för kvinnan att ärva mannen; om det upprättats ett inbördes testamente mellan dem. Trots ett eventuellt testamente kan barnen dock inte göras helt arvlösa. De har alltid rätt till en viss del av sin förälders kvarlåtenskap (den egendom mannen efterlämnar). Denna del kallas laglott och utgörs av hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Jag förtydligar med ett exempel:Om kvinnan begär bodelning vid mannens död, får hon hälften av samboegendomen (efter avdrag för eventuella skulder). Andra hälften utgör mannens kvarlåtenskap vilken ska fördelas mellan arvingar och testamentstagare. I första hand ska barnen ärva hela kvarlåtenskapen, det är deras arvslott. Om mannen testamenterat hela kvarlåtenskapen till kvinnan, kommer barnen ändå ha rätt till sin laglott vilken är halva arvslotten. Om arvslotten är halva huset, är laglotten ¼ av huset. ÄktenskapOm kvinnan och mannen är gifta när mannen avlider, gäller som huvudregel att kvinnan ärver honom före gemensamma barn (3 kap 1 § ÄB). Om barnen är gemensamma kommer de i så fall ha efterarvsrätt i kvinnans bo, vilket innebär att de får ut arvet efter sin pappa när mamman avlider (3 kap 2 § ÄB).Om barnen inte är gemensamma, utan enbart mannens (så kallade särkullbarn), har de dock rätt att direkt få ut sin arvslott vilken är hela kvarlåtenskapen (3 kap 1 § ÄB). Om mannen testamenterat all egendom till kvinnan, har barnen ändå rätt att få sin laglott (det vill säga halva arvslotten) om de begär den (7 kap 1 och 3 § ÄB). Kvinnan har dock alltid, i egenskap av efterlevande maka, rätt att få en så stor andel ur kvarlåtenskapen att hon tillsammans med sina egna tillgångar innehar egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (klicka här för prisbasbeloppet 2018). Detta gäller även om det skulle inkräkta på barnens laglotter. Den så kallade prisbasbeloppsregeln går alltså före särkullbarns rätt till sina laglotter. SammanfattningHuset ska ingå i en bodelning både i anledning av att ett samboförhållande upphör och skilsmässa (med reservation för samboavtal eller äktenskapsförord). Kvinnan har alltså rätt till en del av huset. Om kvinnan och mannen är sambor, har barnen först rätt till mannens hela arv. För att kvinnan då ska ärva krävs att mannen testamenterat egendom till henne. Barnen har dock alltid rätt till sin laglott. Om de var gifta gäller istället att kvinnan ärver före gemensamma barn men inte före särkullbarn; särkullbarn kan direkt begära ut sin arvslott eller laglott (beroende på eventuellt testamente). Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varm välkommen att höra av dig här igen eller att kontakta någon av våra jurister på Lawline. Med vänliga hälsningar

Enskild vårdnad och bestämmanderätt

2018-08-14 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambos ex har enskild vårdnad om deras son. Nu har hon lyckats få pojken diagnostiserad med adhd o ska få medicin till honom. Hon har även försökt detta flera ggr med dottern utan att lyckas tack o lov. Det är inget fel på något av barnen. Mamman däremot har nån sorts problem som borde utredas. Men iaf. Har min sambo något att säga till om detta? Kan pojken motsätta sig medicineringen? Han är ca 15år.
Sara Hill |Hej och tack för din fråga. Jag förstår att situationen är frustrerande. Föräldrabalken reglerar vårdnadshavares bestämmanderättVårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Utgångspunkten är därför att sambons ex enskilt bestämmer över deras son. Vid gemensam vårdnad Hade din sambo och hens ex haft gemensam vårdnad hade bestämmanderätten tillkommit dem tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). Det hade inneburit att om din sambo motsatte sig en hälso- och sjukvårdsfråga hade inte sambons ex ensamt kunna driva den. Dom hade alltså behövt vara överens. Om vårdnadshavarna inte är överens ADHD är dock en sådan typ av hälso- och sjukvårdsfråga där socialnämnden kan fatta beslut om behandling trots att en av vårdnadshavarna motsätter sig.I domen HFD 2015 ref 5 prövade domstolen om läkemedelsbehandling kunde ges för en neuropsykiatrisk sjukdom, trots att den ena vårdnadshavaren motsatte sig behandlingen. Om det är nödvändigt och det för sonen finns ett påtagligt och tydligt behov hade då socialnämnden kunnat besluta att pojken skulle få behandling ändå, trots att din sambo motsatte sig det. Sammanfattningsvis menar jag på att din sambo tyvärr inte har någon beslutanderätt i frågan eftersom hen inte är vårdnadshavare. Vidare hade sambons ex ändå kunnat få igenom sin vilja förutsatt att socialnämnden tagit dennes parti - vilket såklart inte alls är säkert då kraven är relativt högt ställda. Även om pojken är 15 år bestämmer hans vårdnadshavare i dessa frågor till och med att han fyllt 18 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vad kan ni göra? Det finns därför inte mycket ni som inte är vårdnadshavare enligt lag kan göra åt saken. Skulle det råda något missförhållande i uppfostran eller i hemmet är det socialnämnden ni bör vända er till. Dem skulle i så fall utreda om din sambos ex på något vis brister i omsorgen. Hoppas du fick svar på din fråga. Säg gärna till om det var något jag missat, och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan en lagvalsklausul inkluderas i ett äktenskapsförord?

2018-08-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min blivande man har väldigt olika ekonomi. Han har nästan inte ett öre, och kommer tomhänt in i vårt äktenskap. Jag har desto mer, och dessutom två barn från ett tidigare förhållande att tänka på. Om vårt äktenskap skulle krascha så känns det inte rättvist att vi skulle dela allt 50/50. Kan jag skriva äktenskapsförord på att allt som är mitt innan äktenskapet förblir mitt om vi skiljs åt. Så att vi båda börjar på "noll" och sedan tillsammans bygger upp vad som blir vårat gemensamma?Han kommer från ett utomeuropeiskt land. Vi gifter oss där och kommer sedan att registrera äktenskapet i Sverige. Går det att bifoga lagvalsavtal i äktenskapsförordet? Eller finns det något annat sätt att försäkra oss om att svenska lagar kommer att gälla vid en ev skilsmässa?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din blivande make inte är från Sverige rör vi oss i den internationella privaträtten. Denna reglerar bland annat vilken lag som ska tillämpas vid frågor i samband med en äktenskapsskillnad. Upprätta ett äktenskapsförordVill du se till att det du äger innan äktenskapet ingås ska tillhöra dig även efter en skilsmässa, ska ni skriva ett sådant äktenskapsförord som du beskriver i din fråga. Ni ska då skriva att den egendom du nu äger ska vara din enskilda. Då kommer den inte längre att anses vara giftorättsgods vid en eventuell bodelning och den ska således inte delas lika mellan er. (se 7 kap 1-3 §§ och 10 kap 1 § äktenskapsbalken, här)Lagvalsklausul i äktenskapsförordetDet går absolut att inkludera en lagvalsklausul i äktenskapsförordet. Om ni vill att Sveriges lagar ska vara tillämpliga är det att rekommendera att ni skriver in en sådan klausul i ert äktenskapsförord. I annat fall riskerar ni att din blivande makes hemlands lag blir tillämplig istället för svensk lag. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste ni se till att det registreras enligt svensk lag, dvs hos Skatteverket. Här hittar du information om hur ni ska göra för att registrera äktenskapsförordet. Ni kan registrera ert äktenskapsförord innan ni ingår äktenskapet. Observera att om ni avtalar om lagval i ett separat avtal, så gäller inte registreringskravet. Detta eftersom ett renodlat lagvalsavtal inte kan registreras. (se 3-5 §§ lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, här)Sammanfattning och rådJa, ni kan skriva ett sådant äktenskapsförord du beskriver och däri inkludera en lagvalsklausul där ni bestämmer att svensk lag ska gälla vid en eventuell bodelning. Ett äktenskapsförord kan se ut på många olika sätt, det är upp till er att själva utforma det. Känner ni att det skulle underlätta att få äktenskapsförordet upprättat av en jurist är ni varmt välkomna att boka tid hos Lawline Juristbyrå här.Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas egendomen när samborna skrivit att sambolagen inte ska gälla?

2018-08-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan Min mamma och hennes sambo har en bostad dom äger lika mycket. Nu ska dom separera och mamma har för ett år sedan renoverat köket för 100 000. Dom har skrivit att sambolagen inte ska gälla. Kan hon få ut det hon lagt ut för köket eller delas det lika?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambolagen är dispositiv, den gäller alltså om din mamma och hennes sambo inte avtalat om annat. Eftersom de har skrivit att att sambolagen inte ska gälla så tillämpas inte reglerna kring bodelning som finns i sambolagen. Din mamma och hennes sambo får alltså dela upp egendomen och den gemensamma bostaden på annat vis än genom hälftendelningsreglerna som finns i sambolagen.Hur dom väljer att dela upp egendomen och om din mamma kan få ut det hon har lagt ut för att renovera köket är helt upp till dem. Om det är så att de har skrivit ett samboavtal där de har specificerat hur de vill att egendomen ska delas upp så gäller det som står i samboavtalet. Annars beror det helt enkelt på vad de kommer överens om.Om din mamma och hennes sambo inte hade skrivit att sambolagen inte ska gälla så hade köksrenoveringen räknats som samboegendom. Då skulle de 100 000 kronorna hon betalade för renoveringen delas lika mellan din mamma och hennes sambo vid en bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Hur gör man för att avsluta god man-uppdrag?

2018-08-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur gör man för att avsluta god man-uppdrag?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som god man har man rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Detta kan man göra genom att vända sig till överförmyndaren i den kommun som man har uppdraget. Om godmanskapet ska kvarstå även fortsättningsvis kan det vara så att man måste fortsätta sitt uppdrag tills en ersättare har blivit utsedd (11 kap 19 § föräldrabalken). Ifall det finns en skälig orsak kan man dock bli entledigad innan en ersättare har blivit utsedd (11 kap 19 a § föräldrabalken). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med vår gemensamma bostad vid en skilsmässa?

2018-08-14 i Bodelning
FRÅGA |HejLiten frågaJag och min man har varit gifta i 15 år och han ägde det huset vi fortfarande bor i när vi gifte oss, vi har inga äktenskapsförord, inga barn.Vad skulle hända med fastigheten om vi skiljde oss, får han 100% av huset eller delas det 50% var då vi är gifta.Tack på förhand
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa ska all egendom som är giftorättsgods delas lika mellan makarna genom en bodelning. Makarnas enskilda egendom ska dock inte delas, utan behålls i sin helhet av respektive make. Egendom kan bli enskild på flera sätt, exempelvis:- äktenskapsförord - gåva med villkor om att egendomen ska vara enskild- arv med villkor i testamentet om att egendomen ska vara enskild- sådant som trätt istället för egendom maken förvärvat genom något av de ovanstående sätten (se 7 kap 2 § äktenskapsbalken, här)Då ni inte har ett äktenskapsförord kan huset såklart inte ha blivit din makes enskilda egendom genom ett sådant. Ni ska alltså dela 50/50 på huset vid en eventuell skilsmässa, så länge huset inte är enskild egendom genom något av de andra sätten. Detta innebär att om din make bor kvar i huset efter en eventuell skilsmässa, har du rätt att få halva husets värde i annan egendom. (se 11 kap 7 och 10 §§ äktenskapsbalken, här)Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Behöver man göra bodelning innan man registrerar äktenskapsförord?

2018-08-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Behöver man registrera en bodelning innan man registrerar ett äktenskapsförord? Jag står som ensam ägare på ett köpeavtal på en tomt i Portugal men delar ägandet av lägenheten vi bor i (i Portugal) med maken. Hur gör vi för att få tomt och lägenhet registrerat som enskild egendom till mig? Tanken är att skriva ett äktenskapsförord.
Klara Johansson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är, som du säkert känner till, att all er egendom är giftorättsgods som ska ingå i en eventuell bodelning där den delas lika. Det framgår av 1§ 7 kapitlet Äktenskapsbalken (ÄktB). I 2§ 7 kapitlet ÄktB finns undantag från huvudregeln, där anges alltså i vilka fall makars egendom ska ses som enskild egendom och inte giftorättsgods. Till exempel kan man upprätta ett äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara den ena makens enskilda. Hur man upprättar ett äktenskapsförord framgår av 3§ 7 kapitlet ÄktB. Det kan göras när som helst under äktenskapet, det måste vara skriftligt och undertecknat av båda makarna och det är giltigt från den dagen det registrerats hos skatteverket. Någon bodelning behöver inte göras innan ni registrerar äktenskapsförordet.Hoppas du fick svar på din fråga!