Mina föräldrar kräver att jag ska genomgå en behandling för min ätstörning för att få bo kvar hemma. Jag är 19 år och går i gymnasiet. Har dem verkligen rätt att kasta ut mig?

2021-06-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Har i två månader varit inlagd på slutenvård (frivilligt) pga min ätstörning. Har dock bestämt mig för att avbryta min behandling då jag inte är villig att göra det som krävs för att bli frisk. Problemet är det att mina föräldrar säger att jag inte får bo hemma om jag inte fortsätter någon slags behandling för min ätstörning. Är 19 år och går i gymnasiet. Har för mig att de då är skyldiga att försörja mig med boende. Har de verkligen rätt att kasta ut mig? Vården är trots allt frivillig och att jag har ett ätstörning beteende hemma gör väl inte att de har rätt att kasta ut mig?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn regleras i föräldrabalken, och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.Förälderns roll som vårdnadshavareDina föräldrar är inte längre skyldiga att erbjuda dig boende. När du fyllde 18 år så upphörde dina föräldrar att vara dina vårdnadshavare, vilket innebär att dem inte längre är skyldiga att erbjuda dig boende (6 kap. 2 § föräldrabalken). Din ätstörning är inte något som påverkar dina föräldrars vårdnadsansvar eller skyldighet att erbjuda dig boende. Om dina föräldrar låter dig bo kvar eller inte är upp till dem. I praktiken så blir du när du fyllt 18 år en inneboende i dina föräldrars bostad och du har alltså ingen laglig rätt att bo kvar.UnderhållsskyldighetÄven om dina föräldrar inte är skyldiga att låta dig bo kvar hemma är dem fortfarande underhållsskyldiga. Detta innebär att dina föräldrar är skyldiga att stå för dina kostnader för boende, mat, kläder etc. Hur mycket underhåll du har rätt till beror på hur dina föräldrars ekonomiska situation ser ut (7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken). Underhållsskyldighet fortsätter att gälla så länge du går i skolan, dock längst till dess du fyllt 21 år (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Sammanfattning:Eftersom du fyllt 18 år har du inte längre "rätt" att bo kvar hemma. Dina föräldrar måste dock försörja dig så länge du går i skolan, dock längst till dess att du fyllt 21 år.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad

2021-06-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mitt barns pappa vill att barnet absolut ska stå skriven hos honom, trots att vi bor lika nära grundskolan som barnet ska börja i om två år, vi har delad vårdnad. Om han skulle vilja flytta om ett tag så måste jag godkänna flytt för barnet via Skatteverket som jag förstår det, men vad händer om jag inte godkänner barnets flytt. Då driver jag det rättsligt? Att barnet ska stå skrivet hos mig för att barnet inte ev ska behöva byta skola/tillhöra en annan skola i framtiden. Kontaktar jag tingsrätt i ett sånt läge?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om du motsätter dig en ansökan om barnets flytt när ni har gemensam vårdnad. Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB) och regler om folkbokföring finns i Folkbokföringslagen (FOL).Allmänt om vårdnadVid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § FB). Det innebär att båda föräldrar måste vara överens om större och mer ingripande beslut men vissa beslut av enklare karaktär kan vårdnadshavaren fatta på egen hand exempelvis som berör den dagliga omsorgen. Barnets folkbokförs anses dock ha en sådan betydelse att båda vårdnadshavarna måste besluta om det gemensamt. Det är viktigt att poängtera att barnets bästa är avgörande i alla beslut som rör vårdnad, även att hänsyn tas till barnets vilja i relation till dess ålder och mognad. (6 kap. 2 a § FB)Barns folkbokföringEn anmälan om barns folkbokföringsadress ska undertecknas av barnets vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare underteckna. Barnet får folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om (7 a § FOL). Om endast en av vårdnadshavarna gör en flyttanmälan ska den andra vårdnadshavaren underrättas och ges tillfälle att samtycka till flyttanmälan. Om den andra vårdnadshavaren inte samtycker till flyttanmälan kommer anmälan att avvisas av Skatteverket (30 § FOL). Skatteverket ska därefter utreda vart barnet ska vara folkbokfört och eventuellt folkbokföra barnet utan en anmälan. (se Skatteverkets hemsida)I din situationDu beskriver att ni har gemensam vårdnad vilket innebär att beslut om barnets flytt ska vara gemensam. Det framstår även som att ni är oense om vart barnet ska vara skrivet, hos pappan eller hos dig, vilket innebär att en eventuellt inskickad flyttanmälan kommer att avvisas hos Skatteverket.Mitt råd i denna situation är att vända er till familjerätten i er kommun som erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och försöker lösa frågan om barnets bosättning på den vägen. Även Skatteverket bör kunna förtydliga situationen om du vänder dig direkt dit. Skulle detta inte vara tillräckligt finns det möjlighet att ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Följden av en ändring i vårdnaden är att du själv skulle kunna ta alla beslut som berör barnet utan den andra förälderns samtycke. Det sistnämnda kan däremot bli fråga om en långdragen process som riskerar att leda till ett icke-önskat utfall och som inte är till fördel för barnets bästa.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!

Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?

2021-06-17 i Underhåll
FRÅGA |Vad gäller om underhållsstöd efter separation och den ena föräldern, vårdnadshavaren, gifter sig? Kvarstår underhållsstödet från umgängesföräldern?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Föräldrarna svarar för underhållet av barnet, 7 kap. 1 § föräldrabalken. Eftersom personen som den ena föräldern gifter sig med inte är förälder till barnet, kan äktenskapet inte i sig utgöra att underhållsstödet från umgängesföräldern går förlorat.Men den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden av barnet, är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån, 7 kap. 5 § första stycket föräldrabalken. SammanfattningDetta innebär att personen som den ena föräldern gifter sig med kan bli underhållsskyldig av barnet, dock inte i den utsträckning barnet kan få underhåll från umgängesföräldern.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för tidigare ingånget avtal efter förordnande av förvaltare?

2021-06-17 i God man
FRÅGA |Hej! jag står för ett ett mobilabonnemang, till min far, det är ca 1 år kvar innan man kan säga upp det.Nu har min Far fått en förvaltare och han betalar inte fakturan som kommer 1 gång i månaden.Vet inte hur jag ska göra då förvaltaren inte lyssnar på mig, utan anser att eftersom det är jag som står på abonnemanget så är det jag som är betalningsskyldig, vi skrev ett avtal oss i mellan att min far sätter in pengar varje månad tills bindningstiden är slut. Detta har fungerat bra hela tiden innan.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad innebär förvaltarskap?Regler om förvaltarskap finns i 11 kapitlet 7-11 § föräldrabalken (FB). Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne (11 kap. 7 § FB). Förvaltaruppdraget ska anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet (11 kap. 7 § andra stycket FB). Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § FB). Om förvaltaren samtycker till det får den enskilde själv företa rättshandlingar även i angelägenheter som omfattas av förvaltaruppdraget (11 kap. 10 § FB). Avtal som den enskilde har ingått utan förmyndares samtycke behöver bli godkänt eller behörigen fullgjort (till exempel genom att förmyndaren ger sitt samtycke) för att vara gällande. Dessutom har den enskilde, trots att det föreligger ett förordnande av förvaltare, en rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över sådant hen tjänat genom eget arbete eller sådant som hen fått genom till exempel gåva eller testamente (11 kap. 8 § FB). Betalning av mobilabonnemang är dock inte en sådan sak som den enskilde kan ingå avtal om utan förmyndares samtycke. Vad gäller i detta fall? Som nämnt ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall, vilket innebär att exakt vad som ska ingå i åtagandena bestäms i den process som utser dem. Eftersom att din far inte kan ingå avtal om hur betalning av mobilabonnemang ska ske utanför förvaltaruppdraget, kommer det att vara det som ni kommit överens om inom ramen för förvaltaruppdraget som gäller. Om det är så att ni inom förvaltaruppdraget har kommit överens om att din far sätter in pengar varje månad tills bindningstiden är slut, är det detta som bör gälla. Har ni däremot kommit överens om något annat, kan det vara det som gäller. SammanfattningMin rekommendation till dig är att ta reda på exakt vad det är som gäller inom ramen för förvaltaruppdraget och utgå från det. Avtal om betalning av mobilabonnemang är inte ett sådant avtal som din far kan ingå utanför förvaltaruppdraget och det kommer därför att vara det som har bestämts inom ramen för förvaltaruppdraget som gäller i ert fall. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Kan en person bli god man för sin flickvän?

2021-06-18 i God man
FRÅGA |HEJ JAG HAR EN FRÅGA jAG UNDRAR OM JAG KAN BLI GOD MAN TILL MIN FLICKVÄN HON VART CENIL ELLERV DET ÄR PARKINSONS SJUKDOM .Det är LÄKAR UTLÅTANDE OCH HON HAR INGA SLÄCKTINGAR KVAR I LIVET .vI ÄR SÄRBOS . vi har varit det i 21 år . Vad tror du om det
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan bli gode man till din flickvän används föräldrabalken (FB). Kan du som partner bli god man?En god man kan tilldelas en person som på grund av sjukdom (som senilitet eller parkinsons) behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Det är tingsrätten som beslutar om detta. För att förordnas godmanskap krävs samtycke från din flickvän, om inte hennes sjukdomstillstånd förhindrar att hon kan uttrycka vad hon tycker om det (FB 11 kap. 4 §). När godmanskap förordnas ska tingsrätten samtidigt förordna en person som ska vara god man. Så nu ska jag förklara lite kring vad som krävs för att du ska kunna förordnas som god man för din flickvän. Det ställs i lagen upp olika krav på personen som ska vara god man. Personen ska vara rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig person (FB 11 kap. 12 §). För att ta reda på om du är detta görs en lämplighetsprövning hos överförmyndarförvaltningen. Överförmyndaren ska göra efterforskning av gode mannens lämplighet genom att tex ställa frågor till den som ev ska bli gode man och ställa frågor till huvudmannen (alltså din flickvän i detta fall) och inhämta underlag på annat sätt. Genom detta ska man säkerställa att den som utses är kompetent att klara av uppdraget. Om du inte tidigare har haft något uppdrag som ställföreträdare gör de en mer omfattande utredning och de kollar tex om du förekommer i belastningsregister eller kronofogdens register. Om din flickvän föreslår dig som gode man ska du förordnas om det visar sig att du är lämplig för uppdraget och du vill åta dig det (FB 11 kap. 12 §). Detta innebär att den enskilde har getts möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Dock ska lämplighetsbedömningen ske ändå. Hur ska du gå tillväga för att ansöka till god man för din flickvän?För att få god man skickar ni in ansökan till tingsrätten. Ansökan får göras av den som ansökan gäller (alltså din flickvän), dennes närmaste släktingar eller sambo, maka eller make. Eftersom ni är särbos är du formellt inte behörig att ansöka om god man för henne. Du kan dock anmäla behov av god man till överförmyndaren. Då ska anmälan skickas till överförmyndarnämnden i den kommun där din flickvän är folkbokförd. Alltså kan antingen din flickvän själv ansöka om god man genom att skicka in ansökan till tingsrätten, eller så kan du anmäla behov av god man genom att skicka in anmälan till överförmyndarnämnden. Hoppas du fick svar på din fråga och jag önskar er båda lycka till! Med vänliga hälsningar,

Fullmakt om vårdnad av barn

2021-06-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, vi har gemensam vårdnad men den andra förälder bor inte i Sverige och varje gång jag behöver underskrift så skickar jag papper och de två veckor fram och två veckor tillbaka plus att de hände att han inte fyllde rätt nåon gån så var jag tvungen att skicka tillbaka. Min fråga är kan jag ha fullmakt och han är villig och ifall jag vill ansöka om ensam vårdnad hur gå jag tillväga?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill förenkla möjligheten att utöva din roll som vårdnadshavare då den andra föräldern är bosatt utomlands bland annat genom att upprätta en fullmakt alternativt ansöka om ensam vårdnad. Nedan kommer jag att gå igenom de olika alternativen. Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB). Vid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § FB). Det innebär att båda föräldrar måste vara överens om större och mer ingripande beslut som exempelvis byte av förskola eller barnets boende. FullmaktEtt alternativ för att förenkla rollen som vårdnadshavare är att föräldern som bor utomlands upprättar en tillfällig fullmakt som ger den andra föräldern befogenhet att ta beslut som rör det gemensamma barnet. Det gör det möjligt för den hemmavarande vårdnadshavaren att skriva under papper som i regel kräver underskrift från båda parter. Att skriva en fullmakt innebär alltså inte att vårdnaden förändras, utan den kommer i sådana fall att fortsättningsvis vara gemensam. I normalfallet krävs inte att det sker en bevittning av fullmakten, men för att säkerställa att fullmakten inte ifrågasätts vid en framtida domstolstvist kan det vara lämpligt med vittnen. Avtal om vårdnadDet finns en möjlighet för båda vårdnadshavare att komma överens och skriva ett avtal om att en förälder ska ha ensam vårdnad. Ett sådant avtal är giltigt om socialnämnden godkänner avtalet enligt 6 kap. 6 § FB. För att få hjälp att upprätta ett avtal kan man ta hjälp av kommunen där man är bosatt. (6 kap. 17 a § FB)Talan om ensam vårdnadEtt alternativ för att få en ändring i vårdnaden, är att väcka talan i domstol för att få ensam vårdnad. (6 kap. 5 § FB) Följden av en ändring i vårdnaden är att du skulle ha möjlighet att själv ta alla beslut som berör barnet utan den andre förälderns samtycke. Vid bedömning av om vårdnaden ska vara ensam fäster rätten särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det innebär att om ni har långvariga samarbetsproblem som inte är övergående kan det talar för att vårdnaden ska ensam tillkomma en av er. Rätten kommer även att ta hänsyn till vad som är barnets bästa i situationen (6 kap. 2 a § FB).I din situationOm du inte vill att den gemensamma vårdnaden ska upphöra, men förenkla för dig att kunna ta beslut för ert gemensamma barn kan en tillfällig fullmakt vara ett bra alternativ. Skulle du däremot vilja ändra vårdnaden från gemensam till ensam så krävs att du väcker domstolstalan alternativt om ni är överens om att ändra vårdnaden, upprättar ett avtal om vårdnad. En ansökan om ensam vårdnad lämnas till tingsrätten i den ort där barnet bor.Om du vill veta mer om dina möjligheter att utöva vårdnaden ensam eller med hjälp av ett avtal/fullmakt kan du boka tid hos en av våra jurister på Lawline, du kan boka direkt här. Du kan även ta hjälp av din kommun där familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal som ett verktyg för att lösa konflikten.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga!

Hur länge behöver man betala underhåll för barn?

2021-06-17 i Barnrätt
FRÅGA |Min dotter har slutat gymnasiet nu o väntar på besked att komma in på högskolan eller vad det heter. Besked om 1 månadSkall jag betala underhåll under tiden?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som du undrar hur länge en förälder är underhållsskyldig för sitt barn. Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i Föräldrabalken (RB)Föräldrars underhållsskyldighet:En förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning 7 kap. 1 § FB.I ditt fall:Är din dotter över 18 år behöver du inte fortsätta att betala underhåll för henne. Har hon inte fyllt 18 kvarstår din skyldighet att betala för underhållet. Vänliga hälsningar,

Kan god man ge bort huvudmans egendom?

2021-06-16 i God man
FRÅGA |Hej min bror som inte är gift eller har några barn han äger ett hus som ska säljas, han bor nu på äldreboende och har en god man,och vi syskon ska va med och dela på vår brors lösöre,veckan innan det skulle ske gav den gode mannen delar av lösöret till en bekant som inte tillhör våran familj,det måste väl vara brottsligt?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lag är föräldrabalken (FB).Vad en god man får göraSom god man får man företa handlingar som huvudmannen, det vill säga din bror, gett samtycke till. Den gode mannen ska vidare fullgöra sina uppgifter omsorgsfullt och alltid handla på ett sätt som gagnar huvudmannen (12 kap. 2 § och 3 § FB). Föreligger inget samtycke, vilket jag utgår från att det inte föreligger i det här fallet, är den gode mannens handlingar inte bindande för din bror (11 kap. 5 § FB). Han bör således inte vara bunden av gåvan som skett, vilket innebär att han har rätt att få tillbaka lösöret. I 14 kap. 12 § FB stadgas även uttryckligen att den gode mannen inte får ge bort huvudmannens egendom, förutsatt att det inte rör sig om personliga presenter med ett värde som inte är i missförhållande till huvudmannens "ekonomiska villkor". Det är fråga om sådant som födelsedagspresenter och julklappar, till ett värde av "normal" grad. Enligt min bedömning av informationen i din fråga är det här inte fråga om en sådan gåva som skulle vara tillämplig genom det nämnda undantaget.Det är möjligt att begära att den gode mannen entledigasNi kan vidare begära att den gode mannen entledigas. Detta eftersom den gode mannen verkar ha brustit i sitt uppdrag och därmed kan man argumentera för att han inte längre är lämplig. Det är nämligen så att man som god man ska entledigas från uppdraget om man missbrukar eller försummar sitt godmanskap och därför inte längre är lämplig som god man (11 kap. 20 § och 21 § FB).Om ni inte längre vill att den nuvarande gode mannen ska fortsätta med sitt uppdrag, kan ni kontakta överförmyndarnämnden i din brors kommun med en begäran om att den gode mannen entledigas. Det är nämligen överförmyndaren som beslutar om detta. Är det så att överförmyndaren inte entledigar den gode mannen finns det även möjlighet för er att ansöka av nämnden om byte av god man. I ansökan ska skälen till önskan att byta god man anges. Ni bör i ett sådant fall, så detaljerat som möjligt, ange anledningen till bytet. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,