Hur fastställs faderskap och vilka rättigheter till barnet följer med faderskap?

2018-10-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Träffade en kvinna för ca 1,5 månad sedan via internet och sedan vid första middagen hamnade vi i säng och hade också samlag. För ca 1 vecka sedan så talar hon om att hon är gravid, även gått till doktor för att säkerställa. Säger sedan att hon skall tänka och jag säger att vi måste prata. Så sker aldrig utan ett par dagar sedan får jag följande meddelande: "Hej! Jag förstår du är lite orolig men det var inte ditt fel eller mitt, och nu har jag bestämt mig att bli mamma och min läkare lovar att vara med mig.... och jag vet du vill inte ha barn och lite mer... Jag lovar att aldrig stör dig och jag vill inte kontakt med dig eftersom jag vill vara ifred... önskar dig allt gott och lycka till". Hon tar bort alla kontaktvägar som vi har dvs sociala media som Facebook, Messenger osv så jag har inte ens en möjlighet att svara på hennes sista meddelande. Eller som en bekant sade, att detta verkar vara planerat ifrån henne. Vad kan jag göra och hur ser mina rättigheter ut till barnet som framöver kommer? Mycket tacksam för ert svar
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller faderskap och rätt till kontakt med sitt biologiska barn. Detta regleras i huvudsak i föräldrabalken (FB) varför mitt svar kommer utgå därifrån. Hur fastställs faderskap?Om modern till barnet inte är gift måste faderskapet bekräftas hos socialnämnden (1 kap. 3 § FB). Om föräldrarna inte medverkar till fastställandet av faderskapet gör socialnämnden en utredning för att fastställa vem som är fader till barnet. Socialnämnden är skyldiga att utreda vem som är barnets fader enda tills barnet fyllt 18 år (2 kap. 1 § FB). Om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet kontaktas den som kan antas vara fader till barnet för att denne ska få tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). Socialnämnden bör verka för att en blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan vara fader till barnet, om denne begär det eller om det finns anledning till att tro att modern har haft samlag med mer än en man under tiden som barnet kan vara avlat (2 kap. 6 § FB). Socialnämnden kan inte framtvinga en blodundersökning så om någon av de inblandade personerna vägrar medverka får talan väckas vid domstol för att fastställa vem som är fader till barnet (3 kap. 5 § FB).Vem blir vårdnadshavare och vem är underhållsskyldig? Om modern till barnet är ogift får hon ensam vårdnad om barnet vid födseln (6 kap. 3 § FB). Om föräldrarna till barnet inte är gifta men vill ha gemensam vårdnad kan en registrering göras i samband med fastställandet av faderskapet hos socialnämnden eller via Skatteverket. Om föräldrarna inte kan komma överens om att vårdnaden ska vara gemensam eller inte kan det avgöras genom en vårdnadstvist i domstol (6 kap. 5 § FB).Vårdnadshavarskapet om ett barn innebär både rättigheter och skyldigheter såsom beslutanderätt i vissa frågor t.ex. skolval och medicinsk behandling, rätt till information om barnet, skyldighet till att sörja för barnets faktiska omvårdnad. Om du fastställs som fader till barnet blir du underhållsskyldig till barnet (7 kap. 1 § FB). Den förälder som barnet inte bor hos ska försörja barnet genom att betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget bestäms genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB).SammanfattningAv din fråga går att utläsa att mamman till barnet inte verkar vilja ha kontakt med dig och kommer därför kanske inte uppge dig som fader till socialnämnden. Om du vill ha kontakt med ditt barn, oavsett om du vill ha vårdnad eller inte, råder jag dig att kontakta socialnämnden där mamman bor. Om du inte vet var hon bor kan du vända dig till den där du bor så kan de säkert lotsa dig vidare. Avslutningsvis bör nämnas att i frågor om barns vårdnad och umgänge är det barnets bästa som ska vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Samt att det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och inte tvärtom (6 kap. 15 § FB). Hoppas du känner att du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Vad ska underhållsbidraget räcka till?

2018-10-14 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan, min syster har en 18åring som går ut gymnasiet till våren, föräldrarna är separerade. Hennes dotter får underhållsbidraget på eget konto nu. Skall det bidraget gå till hyra och mat, eller är det till nöjen? Hon vill inte betala för sig för något överhuvudtaget.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen med din fråga till Lawline!Enligt försäkringskassans hemsida ska underhållsbidraget gå till barnets boende, mat och fritidsintressen, se här.Om mamman vill att dottern ska betala för sig så har dottern den skyldigheten att göra det. Hur mycket dottern ska betala för sig får hon komma överens med sin mamma om.Återkom gärna om du har fler frågor!Jag önskar dig en fortsatt bra dag!Med vänlig hälsning,

Får andra föräldern göra vad som helst?

2018-10-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får pappan egenmäktigt byta skola och flytta utan vetskap av den andra vårdnadshavaren och sen hota med ensam vårdnad om jag inte godkänner fltten av skola och bostad ? får pappan systematidkt hindra den andra från att ha kontakt med el träffa barnet på 2,5 år ? Får han egenmäktigt bestämma var när o hur man får träffa barnet ? Hindra sms och samtal och träffar .. berättar att jag inte ens får yttrycka att jag älskar min son för det är störande för sonen påsrår pappan och med det har han inte fått sms el kort brev presenter på 2,5 år..Vi har delad vårdnad och han har tagit honom från mej .Hotar med om jag inte gör som han vill och hur han vill får jag aldrig se min son igen.Om man tar detta till rätten vad för påföljd får pappan för det han gjort ?Finns det risk att jag förlorar vårdnafen ?Jag Är ostraffad , soc o bup säger att jag inte gör nåt fel och det är inte deras problem hur vi löser detta ..
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga innehåller många delfrågor men alla grundar sig ändå i vårdnaden av ett barn. Därför kommer jag först redogöra för vad som avgör i alla vårdnadsfrågor, nämligen vad som är bäst för barnet. Därefter kommer jag besvara dina delfrågor utifrån denna principen Principen om barnets bästaBedömningen om vad som är bäst för barnet är lagstadgat och består av flera olika aspekter. Först och främst får det inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern. Om barnet far illa hos ena föräldern är det ett väldigt starkt incitament till att denne föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Man främjar kontinuitet i barnens liv på det vis att man inte vill "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och egen trygghet. Desto äldre barnet är desto fler aktiviteter/tryggheter/kontakter brukar barnet ha och därför kan principen om kontinuitet väga starkt för lite äldre barn. Man beaktar även att varje barn har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna. Forskning har visat att barnet mår psykiskt bättre om denne har en god relation till båda sina föräldrar. Observera dock att man talar om barnets rätt till kontakt, inte föräldrarnas rätt till kontakt. Man gör bedömningen utifrån barnet. Den sista parametern som har betydelse i bedömningen är barnets vilja. Man tar hänsyn till vad barnet själv vill i den mån det är rimligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. (6 kap. 2 a § Föräldrabalken)Får ena vårdnadshavaren flytta utan att meddela? Nej, ena vårdnadshavaren får absolut inte flytta utan att diskuterat detta med den andra vårdnadshavaren. Vårdnadshavare med gemensam vårdnad ska utföra vårdnaden av barnet gemensamt, det är bokstavligen definitionen av gemensam vårdnad. Det innebär att stora beslut, såsom flytt och val av skola, ska kommuniceras mellan vårdnadshavarna. Det innebär inte att en vårdnadshavare med gemensam vårdnad av ett barn aldrig kan flytta utan vårdnadshavarens medgivande, men det ska diskuteras tillsammans och flytten får inte innebära en försämring av barnets vardag och livskvalitet och inte heller försvåra barnets kontakt med den andra föräldern. Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna är starkt och även barnets behov av kontinuerligt – d.v.s. att inte ryckas upp ur vanor. En flytt ska alltså vara motiverad. (6 kap. 13 § föräldrabalken)Får man hota med ensam vårdnad?Det är inte olagligt. Man får meddela att man kommer ansöka om ensam vårdnad, man får meddela att man kommer vidta rättsliga åtgärder. Men man bör inte hota om ensam vårdnad för att få sin vilja igenom, det är något som tyder på dåligt föräldraskap. Barn är inget vi äger. Det är också bra att komma ihåg att det egentligen är orimligt att hota om ensam vårdnad, då det inte är upp till föräldrarna hur en vårdnad fördelas. Det blir till slut upp till domstolen i sista hand att bestämma vart vårdnaden sköts bäst. Så för att inte bli rädd för sådana hot, kom ihåg att vårdnaden bestäms av en objektiv domstol, inte av föräldrarna. Ett hot är osmakligt och tyder på dålig samarbetsförmåga med den andra föräldern men hotet i sig leder ingenstans. Får man hindra och reglera umgänge?Nej. Ena föräldern får inte hindra barnets umgänge med den andra föräldern, det kallas umgängessabotage och är något som domstolen beaktar och ofta innebär att en sådan förälder kan missta vårdnaden. Som nämnt ovan har vi en lagregel som säger att barnet har en rätt till kontakt med båda föräldrarna och det är därför olagligt för den ena föräldern att sabotera detta genom att hindra eller minska det umgänget. Sådant beaktas i en vårdnadstvist som negativt. Slutligen, vad får dessa ageranden för konsekvens? Vårdnadsfrågor är alltid känsliga och väldigt svåra att bedöma i förväg, exempelvis är det svårt att på rak arm besvara frågan; "kan jag nå framgång med en vårdnadstalan". Detta beror på att det är många olika komponenter som bedöms och det görs diverse utredningar för att kunna avgöra vilken situation som är bäst för barnet. Som du ser har jag räknat upp dessa komponenter, samt svarat på hur dem i din situation kan påverka hur en domstol ser på en vårdnadshavare som duglig eller oduglig. Jag kan ändå inte säga "du får ensam vårdnad" eller "han får ensam vårdnad". Det kan endast en domstol avgöra efter en stor utredning utifrån vad som anses bäst för barnet. Däremot kan jag definitivt avgöra att er vårdnadssituation inte är hållbar och behöver redas ut. Första steget till att reda ut vårdnaden så att barnet mår bäst är att kontakta den kommunala familjerätten. Hos familjerätten kan ni ha samtal om vårdnaden och med hjälp av jurister skriva ner hur vårdnaden ska skötas, och då ska det följas. Skulle du ta initiativ till dessa s.k. "samarbetssamtal" och andra föräldern inte dyker upp så talar det endast för dennes nackdel, att den föräldern är oförmögen att samarbeta. Och om det går så långt till en vårdnadstvist i domstol kommer det beaktas och verka negativt för den icke samarbetsvilliga föräldern. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Ska privat pensionssparande ingå i bodelningen?

2018-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ligger i skilsmässa och undrar om mitt privata pensionsparande som jag har och haft innan vi gifte oss, ska det delas upp vid bodelning? Hur delas det upp och betalas ut i så fall?
Christoffer Tolf | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 10 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) reglerar vad som gäller avseende pensionssparande vid bodelning. Individuellt pensionssparande ska som huvudregel ingå i bodelningen. Om det däremot med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att det individuella pensionssparandet ingår i bodelningen kan detta helt eller delvis undantas från bodelningen. Exempel på omständigheter som bör beaktas i samband med denna bedömning är om den make som inte äger pensionssparandet skulle bli helt eller nästan helt utan egendom efter bodelningen om sparkontot inte ingår. Ett annat exempel är om den ena maken har ordnat sitt pensionsskydd privat och den andra maken enbart har ett pensionsskydd genom det allmänna pensionssystemet. Observera att makarna alltid kan komma överens vid bodelningstillfället om att pensionssparandet inte ska ingå i bodelningen. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Har man rätt till särbos pengar, bil eller lägenhet vid separation?

2018-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! En kille jobbar inom EU och har pengar, Bil, lägenhet, Hans tjej har ingen inkomst alls.Dom har 2 små barn och lever särbo , tjejen är bokförd i Sverige men dem har gemensamvårdnad .Dom träffas då och då, Nu bestämde dom att lämna varandra. Har hon rätt att får en del av pengarna eller bil, lägenhet ? Hälsningar
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt att ta del av egendom på grund av att man har en kärleksrelation med någon, men inte är gift, tillfaller endast sambor. Om man är sambo och förhållandet tar slut, har man möjlighet att begära att bodelning ska ske (8 § sambolagen). Detta innebär att sambornas gemensamma egendom ska delas lika mellan dem (12-14 §§ sambolagen). Egendom som ingår i en bodelning är sambornas gemensamma bostad och bohag, så länge detta har köpts för gemensam användning (3 § sambolagen). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). I juridisk mening avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Det par som du beskriver är alltså inte sambor på sådant sätt att bodelning är aktuellt. Hade paret varit att betrakta som sambor, hade tjejen inte haft rätt till bilen, eftersom detta inte är sådant inre lösöre som skulle ingått i en bodelning (6 § sambolagen). Pengar är inte heller sådan egendom som ingår i en bodelning, eftersom endast den gemensamma bostaden och bohaget ingår i bodelningen. En förutsättning för att en sambo skulle haft rätt till en lägenhet är som nämnt att den är förvärvad för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år och flyttat hemifrån?

2018-10-14 i Underhåll
FRÅGA |Min son är nitton år, bor med sin halvsyster och är skriven där. Sonen har tagit sabbatsår ifrån skolan men börjat folkhögskolan nu. Han påstår att jag ska betala underhållsstöd på 2050 kronor i månaden tills han fyller 21 år. Men ska inte min sons mor betala någonting? Min sons mor och jag bor ej ihop. Modern är sjukpensionär och jag tjänar inte så bra. Kan min son söka socialbidrag? Eller andra bidrag? Tycker det är konstigt att man ska betala underhåll när han är myndig och flyttat hemifrån.
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Underhållsskyldighet för föräldrarRegler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans är underhållsskyldiga för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. Underhållsskyldigheten upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år. I undantagsfall kan föräldrarna vara underhållsskyldiga till 21 års ålder. För att barnet ska ha rätt till underhåll till 21 års ålder ska barnet gå i skolan. Till skolgång är det grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig utbildning som räknas in, och alltså inte universitet eller högskolestudier (7 kap. 1 § andra stycket FB).Som jag förstår situationen har din son gått ut gymnasiet, haft sabbatsår och nu börjat plugga på folkhögskola. Om er sons utbildning i folkhögskolan motsvarar en utbildning på gymnasienivå eller för att få gymnasiekompetens så är ni underhållsskyldiga tills han studerat klart eller fyllt 21 år. Föräldrarna ska tillsammans betala efter samlad förmåga, det är alltså både du och sonens mamma som ska betala (7 kap. 1 § tredje stycket FB).UnderhållsstödNär föräldrarna inte kan betala finns det möjlighet att ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan fram till dess att barnet fyllt 20 år om de går i skolan. Dock krävs det då att barnet bor hos någon av föräldrarna, vilket er son inte gör. Läs mer om försäkringskassans krav på underhållsstöd till barn över 18 år här.CSNEr son har också möjlighet att söka studiestöd eller lån från CSN. Åldern och situationen bestämmer vilka bidrag som kan sökas för folkhögskolan. Läs här om vilka bidrag som finns och som kan sökas.BostadstilläggJag rekommenderar er son att söka bostadstillägg för bostadskostnader som kan betalas ut till låginkomsttagare, exempelvis studenter. Här kan ni läsa mer och ansöka om bostadstillägg.Slutsats Sammanfattningsvis stämmer det din son säger om det är så att studierna på folkhögskolan är på gymnasienivå. Är det studier på högre nivå har ni ingen underhållsskyldighet. Du och sonens mamma kan tillsammans komma överens om hur mycket ni ska betala var och skriva ett avtal, annars kan dom fastställas i tingsrätten (7 kap. 2 § FB). När er son har slutat studera på gymnasienivå eller fyllt 21 år har ni inte längre någon skyldighet att betala.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan mitt ex kräva halva bilen trots att jag betalat den?

2018-10-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och mitt ex köpte en bil. Jag betalade kontantinsatsen och tog lånet med min mamma som borgenär. Vi har barn ihop och efter separationen har vi delat på bilens kostnader och låtit bilen följa barnen, och då haft den 50/50. Nu har han köpt en ny bil och vill att jag ska köpa loss honom. Han vill värdera bilen och få hälften. Av billånet är 1/5 avbetalat och ca 40000 kvarstår. Har han rätt i detta?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som är väldigt avgörande i denna frågan är när bilen köptes och om ni hade samboavtal. Av hur frågan är ställd ("jag och mitt ex köpte bil") antar jag att ni köpte bilen efter att ni inlett en parrelation tillsammans. Jag antar även att ni saknar samboavtal då frågan inte tar upp detta. Jag antar även att ni bodde ihop under er relation. Om någon av mina antaganden är felaktiga så är du välkommen att återkomma till Lawline, då det har betydelse för bedömning av er rättssituation. All samboegendom delas likaVad utgör då en samboegendom? Jo, en samboegendom är sådant du anskaffat för att bruka tillsammans. Det låter som att ni skaffade bilen tillsammans, fast att du betalade allt, och därefter delat på driftskostnaden. Tyvärr tar inte sambolagen hänsyn till vem som köpte vad under relationen. Allt man köpte innan relationen är ens eget men allt man köpt under relationens gång, oavsett om någon betalade mer, anses vara samboegendom och ska delas lika vid en separation. (3 - 9 § Sambolagen)Det finns undantag till denna regeln, t.ex. om man köpt den för eget bruk, men i frågan framgår att ni använt bilen båda två, vilket innebär att det är en samboegendom. SamboavtalMan behöver inte tveklöst dela lika på allt man skaffat under relationens gång om man skrivit ett samboavtal. I ett samboavtal skriver man upp allt man inte vill dela lika på. Om en person betalat hela TVn t.ex. kan man då skriva att TVn ska tillfalla den betalande parten vid en bodelning. Detta är dock inget som kan upprättas i efterhand.Din aktuella situationTyvärr innebär det att bilen ägs 50/50 av er båda och att den ska delas på. Han har rätt att bli "utköpt" på bilen, men då ska även det resterande lånet vara med i beräkningen. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Påverkas ägandeandelar vid äktenskap och skilsmässa?

2018-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min man har bestämt oss för att gå skilda vägar efter 11 års äktenskap. När vi köpte vårat hus innan vi var gifta och min man gick in med en del pengar men inte jag, så jag står på 33% av ägandet på huset. Gäller denna ägandeandel även när man är gifta? Tack snälla för svar!
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller huruvida ägarförhållandena kring samägande av egendom ändras från det att man är i ett samboförhållande till att man ingår i ett äktenskap. Regler kring äktenskap finns i Äktenskapsbalken (1987:230). Ägandeandelarna under äktenskapetHuvudregeln när man gifter sig är att varje make svarar för sin egen egendom ( 1 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken). De ägandeandelar ni hade innan giftermålet följde alltså med in i äktenskapet om inget annat avtalades. Vad är avtalat?När man gifter sig blir all egendom som det inte föreskrivits ett äktenskapsförord om eller egendom som faller under något av undantagen av vad som utgör enskild egendom - giftorättsgods (7 kapitlet 1 och 2 §§ Äktenskapsbalken). Vid en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas lika genom en bodelning (9 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). I en bodelning ingår allt som är giftorättsgods (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Avgörande för om bostaden är giftorättsgods och ska räknas in i det totala giftorättsnettot (dvs. summan av båda makarnas tillgångar minus avräkning av eventuella skulder) som sedan ska delas på hälften, beror på om ni har avtalat om att era ägandeandelar utgör enskild egendom. (7 kapitlet 2 §). Om ni har avtalat om att det utgör enskild egendom kommer var och en av er fortfarande att behålla er andel av bostaden, och den kommer inte att räknas in i det totala giftorättsnettot.Har ni inte avtalat om det kommer dessa andelar att räknas in. Jag kommer att illustrera ett förenklat exempel nedan:Exempel: Make 1. Värde: Make 2. Värde:Bostad 100 Bostad 200 Totalt giftorättsnetto: 100 + 200 = 300Varje makes andel: 300/2 = 150 Detta innebär alltså att din makes andel av bostaden därmed kommer att påverka det totala giftorättsnettot, vilket i sin tur påverkar hur stor andel du ska få ut (11 kapitlet Äktenskapsbalken). SammanfattningSammanfattningsvis innebär detta era andelar i bostaden inte påverkades av att ni ingick ett äktenskap, men vid en bodelning (förutsatt att det inte är avtalat att andelarna ska utgöra enskild egendom) räknas de in i det totala giftorättsnettot som avgör hur stor andel du och din make ska få ut. Vänliga hälsningar,