Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?

2020-05-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående underhållsbidrag. Det är så att jag och min sambo ska gifta oss och jag har barn sen tidigare med en. Jag har helt ensam vårdnad och haft det sen sonenen kom, barnets far har ingen som helst kontakt med sonen. Hur blir det om jag och sambon gifter oss blir det så att sonen biologiska pappa inte behöver betala underhållsbidrag mer eller blir han fortfarande betalningsskyldig? Om textning sambo inte adopterar utan bara finns i bilden. Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldighet och vem som är ansvarig för barnen regleras i Föräldrabalken (FB). Vårdnadshavarna är ansvariga för barnetI föräldrabalken 6 kap. 1 § fastställs att ett barn har rätt till en god uppfostran, trygghet och omvårdnad. Denna omvårdnad ska ske utav vårdnadshavarna, vilka är de som ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och ansvarar för den tillsyn som behövs utifrån hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter (6 kap. 2 § FB). Det är också vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor rörande barnet (6 kap. 11 § FB). Det är (de biologiska) föräldrarna som är underhållsansvariga för barnet (7 kap. 1 § FB). Detta uppfylls vanligen genom att föräldrarna betalar mat, kläder, aktiviteter och annat till barnet. En förälder som inte har vårdnad eller barnet boende hos sig regelbundet kan istället bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre föräldern, som fastställs genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB). Kan en ingift styvförälder bli underhållsskyldig?Ja, om en person gifter sig eller har barn tillsammans med en av föräldrarna och därmed även varaktigt bor med barnet kan denna person bli underhållsskyldig mot barnet enligt 7 kap. 5 § FB. Underhållet bestäms då på samma sätt om personen var förälder. Dock tillämpas detta enbart ifall den andre föräldern som annars är underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidraget (7 kap. 5 § 2 st FB). Syftet med regeln är att barnet inte ska drabbas negativt av ifall den ena föräldern inte har ekonomisk möjlighet att ge underhåll till sitt barn. I övriga situationer gäller att en ingift styvförälder inte blir underhållsskyldig, utan det är en skyldighet som främst ska ligga på barnets föräldrarna. Som svar på din fråga, din nya man kommer inte automatiskt att bli underhållsskyldig för ditt barn om ni gifter er. Barnets biologiska pappa kommer fortsätta att vara skyldig att betala underhållsbidrag enligt överenskommelsen som råder. Din nya man kan möjligtvis kunna bli underhållsskyldig i framtiden om han fortsätter leva i ett äktenskap tillsammans med dig och bor med barnet, och i situationen ändras på så sätt att pappan inte för någon anledning kan betala underhållsbidraget. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Ska efterarv tas ut innan bodelning och vad gäller angående bodelning vid korta äktenskap?

2020-05-25 i Bodelning
FRÅGA |Min make som jag nu skiljer mig från har varit gift tidigare och har med förra frun två barn. Förra frun dog för ca 10 år sedan och båda barnen är nu vuxna.Vi har bara varit gifta i lite drygt ett år, men min make påstår att barnen ska ha ut sitt morsarv innan min giftorätt räknas ut. Det fanns inget testamente dem emellan. Stämmer det? Han säger också att jag inte har rättigheter efter ett så kort äktenskap....men det har jag väl?Vi var sambo ett tag innan vi gifte oss, men ord står mot ord angående hur länge. Jag skrev mig inte där direkt, men han hävdar att jag gjorde det och att Skatteverkets uppgifter stämmer. Hur bedöms detta?
Sanna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB, och Äktenskapsbalk (1987:230), nedan kallad ÄktB. Ska barnen ha ut arvet innan bodelning?Ja, det arv efter barnens mamma som senare ska tillfalla din makes barn ska räknas bort innan bodelningen och giftorätten räknas ut mellan dig och din make. Detta framgår av 3 kapitlet 6 § andra stycket ÄB. Det är detta som är huvudregeln så att något testamente inte finns påverkar inte situationen i det här fallet. Har du några rättigheter trots kort äktenskap?Ja, du har rättigheter trots kort äktenskap. Det kan dock vara så att bodelningen inte kommer att delas lika på det sätt som den skulle i vanliga fall. I 12 kapitlet 1 § första stycket ÄktB är det nämligen bestämt att om det med hänsyn till äktenskapets längd är oskäligt att en make ska lämna giftorättsgods till den andra maken så ska bodelningen istället göras så att maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Vad är då oskäligt? Jo, huvudregeln brukar vara att likadelning inte ska ske om äktenskap har varat under mindre än fem års tid. I denna tid räknas även in den tid då ni varit sambor innan äktenskapet. Är det så att den tid som ni varit gifta/sambor inte uppgår till fem år är det därför möjligt att giftorättsgodset vid bodelningen inte kommer att delas lika, utan kommer fördelas på annat sätt, men detta är något som måste avgöras från fall till fall. Om du och din make inte kommer överens om bodelningen kan du/ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren försöker då komma på en lösning som du och din make kan komma överens om och om detta inte går så beslutar bodelningsförrättaren över hur fördelningen ska se ut. Mer information om bodelningsförrättare och hur en ansökan ska göras finns att hitta på Sveriges domstolars hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga och har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?

2020-05-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag skilde mig för två år sedan men nu ska jag gifta mig med min gamla fru igen. Är det möjligt?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Det finns inga hinder enligt lag att gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad. Man kan gifta om sig så fort skilsmässan/äktenskapsskillnaden gått igenom. Äktenskapsskillnaden gäller från den dagen domen vinner laga kraft (1 kap 5 § och 5 kap 6 § ÄktB). I ditt fall är det två år sedan ni skiljde er, med andra ord har den skilsmässan gått igenom.Som svar på din fråga är det alltså möjligt för dig att gifta dig med samma person du tidigare skiljt dig med.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?

2020-05-24 i Barnrätt
FRÅGA |HejVi undrar om jag kan ha ensam vårdnad om ett utav våra barn som pappan skiter i totalt, när barnen ber om något blir de skickat till mig. Så jag gör allt för barnet, betalar allt mm Nu ska jag övningsköra med barnet som pappan dragit sig ifrån. De betyder att Jag får fixa bil.Med vänlig hälsning,
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen ge dig råd kring din situation.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller vad som krävs för att du ska kunna få ensam vårdnad om ett av dina barn. Därför kommer jag använda föräldrabalken (nedan förkortad FB) för att kunna besvara din fråga.Allmänt om vad som gäller för vårdnad om ett barnEtt barn står under vårdnad av båda föräldrarna, om inte rätten har beslutat att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden om barnet (ensam vårdnad). Vårdnaden om ett barn gäller till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § stycke 1 FB).Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får den tillsyn som krävs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska dessutom bevaka att barnet får försörjning och utbildning tillgodosedd (6 kap 2 § stycke 2 FB). Utöver detta har barnet rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ett barn ska behandlas med hänsyn till dess person och karaktär och det får heller inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap 1 § FB).Vad som är avgörande för att ensam vårdnad kan komma att aktualiseras eller ejBarnets bästaBarnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § stycke 1 FB). Det innebär att andra intressen inte kan gå före barnets bästa. Exempel på sådana kan vara rättvisa mellan föräldrarna eller ena förälderns behov av kontakt med barnet. Vad som bedöms vara ett barns bästa ska bedömas utifrån de individuella förhållandena i varje enskilt fall. Som utgångspunkt anses dock gemensam vårdnad vara det bästa för barnet, men ibland är det dock inte alltid förenligt med barnets bästa. Barnet ska därför ges tillfälle att själv komma till tals vid en bedömning gällande barnets bästa. Utöver det ska bedömningen även grunda sig på kunskap och beprövad erfarenhet. Barnets fysiska och psykiska välbefinnande såväl utveckling ska tas hänsyn till.Avtal om vårdnadVårdnaden kan ändras på två olika sätt. Det första alternativet är att du tillsammans med barnets pappa kommer överens om hur vårdnaden om barnet ska se ut genom ett sk. "avtal om vårdnad". Ett sådant avtal gäller enbart om det är skriftligt och om socialnämnden har godkänt det (6 kap. 6 § stycke 1 FB). Ni kan få hjälp av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört att skriva ett sådant avtal (6 kap. 17 a § stycke 1 FB).Vårdnad på rättslig vägOm ett avtal om vårdnad inte är möjligt i ert fall är det andra alternativet att låta domstolen avgöra. Eftersom barnet står under vårdnad av båda sina föräldrar och du vill få till en ändring i vårdnaden, kan rätten besluta hur vårdnaden ska se ut. Detta sker genom dom från tingsrätten. Rätten kan antingen besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam för en av er (6 kap. 5 § stycke 1 FB). Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av en av er som föräldrar eller av båda (6 kap. 5 § stycke 3 FB). En sådan fråga ska tas upp av rätten i den ort där barnet har sin boplats (6 kap. 17 § stycke 1 FB).Omständigheter som kan leda till ensam vårdnadDen gemensamma vårdnaden kan upplösas på två grunder. Den första grunden är samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Rätten ska särskilt se till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Detta innebär dock inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning. Meningsskiljaktigheter som uppstår får inte drabba barnet negativt (6 kap. 5 § stycke 2 FB). Däremot får ensam vårdnad inte användas enbart för att två föräldrar "tjafsar" med varandra.Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare och att det påverkar barnet på ett negativt sätt. Det kan handla om våld riktat mot barnet, våld riktat mot den andre föräldern, allvarligt missbruk eller bristande omsorgsförmåga (6 kap. 7 § stycke 1 FB).Barnets umgängesrätt till den andre föräldern vid ensam vårdnadBeslutas det om att ensam vårdnad ska gälla så har barnet fortfarande rätt till umgänge med båda sina föräldrar oberoende av hur vårdnadssituationen ser ut (6 kap. 15 § stycke 1 FB). Båda föräldrarna har ansvar för att göra detta möjligt för barnet (6 kap. 15 § stycke 2 FB). Observera att umgängesrätten gäller för barnet och inte den andre föräldern.Sammanfattning och hur du kan gå vidare med din frågaBarnets bästa ska alltid vara avgörande i alla frågor som rör vårdnaden. Jag skulle råda er att i första hand försöka komma överens om vårdnadssituationen genom ett avtal om vårdnad. Är detta inte möjligt i ert fall skulle jag råda dig att försöka få frågan prövad av domstolen i den ort där ditt barn har sin boplats. Det är därefter upp till rätten att göra en bedömning utifrån omständigheterna i ert fall vilket kräver en djupare utredning. Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på om ensam vårdnad är möjligt eller inte i ditt fall. Det är upp till domstolen att utreda och avgöra när du ansöker om ensam vårdnad.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta en av Lawlines jurister för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Vad krävs för adoption av sambos barn?

2020-05-25 i Adoption
FRÅGA |Hejsan, jag har en son på 3 år som är uppvuxen med min sambo som funnits med sen graviditeten. Den biologiska avsa sig både umgänge och vårdnaden för 2 veckor så nu har jag ensam vårdnad. Sonen kallar sambo för pappa då han inte vet något annat. Nu väntar vi ett syskon och har börjat pratat om adoption. Hur funkar det ? Måste vi gifta oss ? Eller kan han adoptera sonen ändå ? Behövs ett samtycke från den biologiska ? Han har aldrig brytt sig om min son. Sist dom träffades är över ett år sen. Och det var son kort stund att min son inte ens förstod vem det var.
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).Vad beaktas vid en adoption? Vid alla frågor som gäller adoption är barnets bästa avgörande, 4 kap. 1 § FB. Detta innebär att exempelvis föräldrars intressen eller önskningar inte får ges företräde vid bedömningen. För att en adoption ska komma till stånd måste den anses som lämplig med hänsyn till samtliga omständigheter. Vid bedömningen ska särskilt beaktas barnets behov av adoption samt den sökandes lämplighet att adoptera, 4 kap. 2 § FB. Vad som ska utredas är alltså barnets behov av en ny förälder. Ett exempel på när ett barn kan vara i behov av adoption är om barnets föräldrar saknar vilja eller förmåga att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran till barnet. Även den sökandes personliga egenskaper, sociala nätverk, ålder och hälsa beaktas i bedömningen. Utöver detta ska barnet få information om samt ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad, 4 kap. 3 § FB.Kan sambos adoptera?Som utgångspunkt får makar och sambos endast adoptera gemensamt, 4 kap. 6 § stycke 1 FB. Det finns dock ett undantag som gör det möjligt för en make eller sambo att med sin makes eller sambos samtycke adoptera dennes barn, 4 kap. 6 § stycke 2 FB. Eftersom du och din partner är sambos finns det därmed inga krav på äktenskap för att en adoption ska vara möjlig.Krävs samtycke från den biologiska föräldern?Ett krav för adoption är att barnet vårdnadshavare lämnar sitt samtycke, 4 kap. 8 § stycke 1 FB. Av din fråga framgår att det är du som har ensam vårdnad över ditt barn, det krävs därmed inte ett samtycke från den biologiska pappan. Oavsett om en förälder är vårdnadshavare eller ej ska dock denne ges tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet ges med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmätas avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hur sker ansökan om adoption?Ansökan om adoption sker genom att den sökande lämnar in en ansökan till tingsrätten i sin hemvistort. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej, 4 kap. 11-15 § FB.Rättsverkningar av adoption?Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn från tidpunkten för adoptionsbeslutet. Det innebär gemensam vårdnad över barnet samt att exempelvis arvsrätt uppkommer efter den adopterande sambon. Barnet ses därefter inte som barn till sin tidigare förälder, 4 kap. 21-22 § FB.SammanfattningsvisDå du och din partner är sambos har han möjlighet att adoptera ditt barn. Med hänsyn till att du har ensam vårdnad krävs dessutom enbart ditt samtycke. Den biologiska pappan har dock rätt att yttra sig över adoptionen, vilket kan tillmätas vikt vid lämplighetsbedömningen. Jag kan inte uttala mig om hur rätten skulle bedöma lämpligheten av adoption i ditt fall. Det som enligt min mening talar för ett sådant beslut är däremot att barnet vuxit upp med din sambo samt att den biologiska föräldern inte är intresserad av ett barn-förälder-förhållande. Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad ärver den efterlevande sambon?

2020-05-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag & min sambo köpte en husbil ihop, husbilen står på mig! Vem ärver om min sambo DÖR?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline! Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar vad som arvsrättsligt händer med husbilen i relation till din sambo. I ditt fall blir sambolagen (2003:376) tillämplig. Eftersom jag inte har fått någon vidare information om dina eventuella arvtagare kan jag enbart översiktligt redogöra för vem som eventuellt kan ärva husbilen. Vad händer med samboförhållandet om den ene sambon avlider? När en av samborna avlider upphör samboförhållandet (2 § första stycket tredje punkten sambolagen). En bodelning kan i sådana fall göras på den efterlevande makens begäran (8 § första stycket sambolagen). Denna begäran måste framställas inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket sambolagen). I denna bodelning ska samboegendom ingå. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § sambolagen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bostad som förvärvats för gemensam användning. Först och främst kan man konstatera att en husbil inte är en bostad. Vad som utgör bohag framgår av 6 § sambolagen. Bohag kan exempelvis vara mattor, stolar, tekniska prylar som har förvärvats för gemensam användning. Husbilen är därför inte heller att anse som ert gemensamma bohag, trots att den förvärvades för gemensam användning. Ärver inte den efterlevande sambon något alls? I svensk rätt är huvudregeln att sambor inte ärver varandra. Dock finns det en möjlighet för den efterlevande sambon att, i den mån det räcker, få ut värde motsvarande två prisbasbelopp ur samboegendomen (18 § andra stycket sambolagen). Detta kallas för den lilla basbeloppsregeln. Prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–7 § socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor. Denna regel träder enbart in då den efterlevande makens samboegendom understiger två prisbasbelopp. Viktigt att anmärka här är att prisbasbeloppet ändras för var år. Då jag inte har fått någon information om samboegendomen och era tillgångar kan jag inte uttala mig vidareHur du kan gå vidare med din frågaJag har i frågan inte fått något angivet huruvida du vill att din sambo ska ärva husbilen efter dig eller ej. I det fall då du vill att sambon ska ärva husbilen är den bästa idéen att upprätta ett testamente. Har du ytterligare funderingar på hur du kan gå vidare i ett sådant ärende rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?

2020-05-24 i Barnrätt
FRÅGA |Vi har gemensam vårdnad om vår son. Vi har varit skilda sedan sonen var 2 år och bott i samma kommun. Nu har pojkens pappa fått en ny familj och flyttat till en annan kommun. Det går mycket bra för min son i skolan (skall snart börja i 4 klass). Nu tycker hans pappa att han skall börja i skola där han bor för att han tycker att dom är bättre där. Detta skulle innebära att sonen som har jättefina betyg och trivs där han går helt plötsligt skall börja om på något sätt. Har jag någon rätt på min sida att motsätta mig detta? Skolan han går i nu är väl inte den allra bästa men han lär sig det han skall och mer därtill. Man flyttar väl inte ett barn från en skola där det går bra och han trivs? Skolan ligger 5 minuter från vårt boende. Han kan gå både till och från skolan själv. Om han skulle byta skola skulle det för mig innebära 40 minuters resväg till och från skolan samt att hans skoldagar skulle bli mycket längre. Hur går jag vidare för att föra min talan samt få professionell hjälp. Oavsett om jag har rätt eller fel. Jag menar att min exman har medvetet flyttat ifrån vår sons vardag.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt måste ni som gemensamma vårdnadshavare fatta beslut gemensamt för att en åtgärd i fråga om er sons personliga angelägenheter ska kunna komma till stånd. Om någon av er motsätter sig en åtgärd så innebär det att den inte kan genomföras (6 kap. 13 § föräldrabalken (FB)).Eftersom ni båda är vårdnadshavare och du inte vill gå med på att låta din son byta skola så kan inte bytet genomföras, det finns inga lagstadgade möjligheter att tvinga någon av er till något ni inte vill.Det finns möjlighet att använda er av kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av 6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 § st. 1 p. 1 socialtjänstlagen.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har vårdnadshavare underhållsskyldighet om ungdom inte kan försörja sig?

2020-05-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en dotter som fyller 19 år i juli. Hon tar studenten nu 5 juni. Jag och hennes pappa är skilda och hon bor heltid hos mig. Vi har kommit överens om ett underhåll som han betalat varje månad. Hon har inget arbete nu efter studenten. Vad gäller? Har jag rätt att kräva underhåll? Tills hon har fått ett arbete och kan betala för sig hemma hos mig själv...
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vårdnadshavare har du och din exman underhållsskyldighet tills att er dotter fyllt 18 enligt föräldrabalken 7:1 2 st. Enda lagstadgade undantaget som förlängt hennes pappas skyldighet att stå för sin del av underhållskostnaden skulle vara om skolgång pågår. Som skolgång i denna mening räknas grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Som jämförlig grundutbildning har ytterligare studier i gymnasiet t.ex. räknats som (NJA 1990 s.49) detta gäller dock längst till er dotter fyller 21 år. Med de uppgifter du lämnar nu om att er dottern kommer att ta studenten till sommaren och inte har ett jobb, gör inte att du kräva att dotterns pappa fortsätter att betala sin del av underhållet. Eftersom ni kommit överens om en summa för underhållsbidraget som han betalat hitintills skulle jag rekommendera dig att ha en dialog med honom om han kan tänka sig att fortsätta lämna samma underhållsbidrag tills att er dotter kan försörja sig på egen hand eftersom du ensam måste stå för alla utgifter annars eftersom hon bor hos dig.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning