När anses samboförhållandet som upplöst? Måste begära bodelning inom ett år, men vet inte vilket datum som räknas...

2019-02-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Stämmer detta? Enligt allmänna principer är man inte boende ihop om man inte är skrivna på samma adress, vilket då även bör innebära att man är sambos så länge man är skrivna på samma adress. Det innebär att ert samboförhållande upphörde den dagen du adressändrade. Och därför behöver en begäran av bodelning ställas senast ett år från den dagen. Lite osäker på vad som gäller, då jag måste göra en bodelning inom 1 år. men vet ej vilket datum som räknas.
Christoffer Dahl |Regler om samboförhållanden hittas i sambolagen (SamboL)Som du nämner ska begäran om bodelning ställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 § samboL.Frågan som återstår är såklart när ett samboförhållande anses upphört.Enligt 2 § samboL anses ett samboförhållande som upphört när:"1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,2. om samborna flyttar isär eller3. om någon av samborna avlider.Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §."Denna bedömning är inte alltid så lätt att göra, till exempel om en sambo får långvarig vård eller arbete på annan ort. Här framhåller förarbetena till lagen att en nyanserad bedömning måste göras i dessa fall. Se prop. 2002/03:80 s. 46.Ett samboförhållande upplöses i regel genom att sambor flyttat isär; men detta kan vara svårt att bevisa och därför är givetvis dagen för adressändring ett bevis på att samboförhållandet upphört på grund av att samborna flyttat isär - 2 § 1 stycket 2 punkten samboL.Du bör alltså begära bodelning helst inom ett år från att ni flyttat isär, men så länge det är inom ett år från adressändringen borde talan vara framgångsrik.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Varför ska man ha framtidsfullmakt?

2019-02-19 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag undrar varför man ska skriva en framtidsfullmakt?I vilka situationer är det en fördel att ha en sådan fullmakt?Vi har varit gifta i över 50 år och äger hus och bostadsrätt gemensamt, Har både egna tillgångar och gemensamma samt har ett riktigt testamente som finns förvarat hos advokat.Tacksam för råd om hur vi ska tänka beträffande framtidsfullmakt.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En framtidsfullmakt kan vara bra att ha om man vill försäkra sig om att ens angelägenheter (ofta privatekonomi) kommer skötas av någon man litar på, om man blir beslutsoförmögen. Man kan ju råka ut för allt möjligt otäckt som sätter ens förmågor ur spel, såsom degenerativa sjukdomar och olyckor. Det är egentligen ingen väsentlig skillnad på att utrusta någon med en framtidsfullmakt och att få en god man utsedd av tingsrätten. Den största fördelen med att använda sig av framtidsfullmakt istället för god man är att man då sett till att "systemet" direkt är på plats i händelse av plötslig beslutsoförmögenhet.Du kan läsa mer om framtidsfullmakter, god man och förvaltarskap på Sveriges Domstolars hemsida.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

bodelning mellan sambor

2019-02-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger ett hus och nu har min sambo flyttat in. Om några år planerar jag att sälja villan på grund av åldern och ev köpa en lägenhet för en del av pengarna. Denna lägenhet köper jag själv och betalar hela summan. Om vi separerar har min sambo rätt att kräva halva summan av lägenheten? Hur blir det vid dödsfall om jag dör först? Jag vill att mina två barn ska få lägenheten. Det är arvet efter mig och min före detta man. Jag är änka sedan 1989. Jag vill att mina pengar går till mina barn. Mvh
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sambos återfinns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av en sambo, bodelning ske enligt 8 § SamboL. Bodelningen går ut på att all samboegendom delas lika mellan samborna. Med samboegendom avses sambos gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, enligt 3 § SamboL. Detta innebär att din nuvarande villa inte kommer ingå i bodelningen då du förvärvade den innan ni blev sambos. Villan är således inte förvärvad för eran gemensamma användning. Om du säljer villan och köper en ny lägenhet för pengarna kommer den nya lägenheten att anses förvärvad för gemensam användning och kommer således ingå vid en eventuell bodelning. Ett sätt att komma runt detta är att ni skriver ett samboavtal där ni avtalar om att lägenheten inte ska ingå i en eventuellt kommande bodelning, 9 § SamboL. Skulle du avlida kan din sambo välja att en bodelning ska ske innan arvskiftet. Genom att han begär bodelning blir resultatet samma som ovan. Sambos har däremot ingen legal arvsrätt enligt 2 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). Det är dina bröstarvingar som kommer ärva efter dig, dvs dina barn, om du inte reglerar annat i ett testamente, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Sammanfattning: Villan du äger nu är inte samboegendom och ingår således inte i en bodelning. Köper du en ny lägenhet kommer den vara samboegendom och ingå i en bodelning om ni inte avtalar om annat. Din sambo ärver inte utan det är dina barn som kommer ärva dig när du går bort. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur fungerar lilla prisbasbeloppsregeln i Sambolagen?

2019-02-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur ska den s.k. lilla basbeloppsregeln tolkas?Förstår jag regeln korrekt? Om den efterlevande sambon begär bodelning senast vid förrättningen av bouppteckningen så har denne alltid rätt till samboegendom motsvarande två prisbasbelopp. Man ska inte ta med enskild egendom som den efterlevande sambon har vid beräkningen.Efterlevande make/maka som tillämpar den s.k. basbeloppsregeln ska ju räkna med enskild egendom och bodelningslotten när fyra prisbasbelopp beräknas.Tar man vid något tillfälle hänsyn till den efterlevande sambons övriga tillgångar eller har denne alltid rätt att få samboegendom motsvarande ett värde av två prisbasbelopp?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den s.k lilla prisbasbeloppsregeln finns i 18 § andra stycket Sambolagen. Regeln är endast tillämplig när samboförhållandet har upphört pga att ena sambon har gått bort. Den är alltså inte tillämplig om en sambo avlider efter det att samboförhållandet upphört men innan bodelning ägt rum. Prisbasbeloppsregeln påverkar andelsbestämningen i bodelningen. Om den efterlevande sambons andel vid själva hälftendelningen blir mindre än två prisbasbelopp efter att skulderna täckts, så ska efterlevande sambos andel ökas så att den når upp till nivån för två prisbasbelopp. Dock med begränsningen att endast samboegendom kan tas i anspråk, så långt denna räcker. Det vill säga att den avlidne sambons enskilda egendom kan inte användas för att sambon ska nå upp till två prisbasbelopp. Efterlevande sambo kan bara få så långt samboegendomen räcker. Precis som du säger så ska hänsyn tas endast till värdet av samboegendomen. Det innebär att det inte ska tas någon hänsyn till om efterlevande sambo har förmögenheter i enskild egendom eller övrig egendom av värde som inte ingår i bodelningen. Prisbasbeloppsregeln för efterlevande sambo skiljer sig därmed från prisbasbeloppsregeln för efterlevande make. Skillnaden mellan regeln för efterlevande sambo och regeln för efterlevande make (3 kap. 1 § andra stycket Ärvdabalken) är att regeln i sambolagen är en bodelningsregel medan den för äktenskap är en arvsrättslig regel. Det innebär att rätt till efterarv kan föreligga för en avliden makes efterarvingar medan sambon får full äganderätt till egendomen genom bodelningen. Sammanfattningsvis har alltså den efterlevande sambon rätt att genom bodelningen få samboegendom som uppgår till två prisbasbelopp och det tas inte hänsyn till den efterlevande sambons enskilda tillgångar vid beräkningen. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Jag har flyttat in i min sambos hus, han har en son som ärver honom, vad bör vi skriva för att jag ska få bo kvar i mitt hem om något händer min sambo?

2019-02-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har flyttat in i min sambos hus, han har en son som ärver honom, vad bör vi skriva för att jag ska få bo kvar i mitt hem om något händer min sambo?
Christoffer Dahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om sambor finns i sambolagen (samboL) och regler om arv och testamente finnes i ärvdabalken (ÄB).När du flyttar in hos din sambo räknas ni som sambor i juridisk mening och därigenom blir sambolagen tillämplig. Som du nämner ärver inte sambor varandra enligt lag. För att du ska få bo kvar i hemmet kan ni upprätta ett testamente där det framgår att du erhåller huset vid ett eventuellt dödsfall. Här ska nämnas att din sambos son alltid har rätt att få sin laglott, det vill säga hälften av det som sonen skulle erhållit om inte ett testamente hade funnits. Denna rätt till laglott är lagfäst i 7 kap. 1 § ÄB. Sonen kan välja att avstå från denna rättighet, men kan alltså kräva att erhålla denna del vid sin fars frånfälle.Ni bör alltså underteckna ett testamente för att säkra din rättighet att bo kvar i ert gemensamma hem. Ta kontakt med en verksam jurist för att formulera ett formenligt testamente. Det finns nämligen formkrav för ett giltigt testamente. Dels att testator ska vara över 18 år, (9 kap 1 § ÄB), dels att det förekommer två oberoende vittnen som undertecknar handlingen (10 kap 1 § ÄB).Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Vad gör ett äktenskapsförord?

2019-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag är gift med min man sedan 2 år tillbaka, vi har idag ett gemensamt barn,Min man vill nu starta eget bolag med 3 andra och de har gemensamt beslutat att samtliga parter som är gifta skall skriva äktenskapsförord, innan de startar igång.Nu undrar jag varför jag/vi måste skriva ett äktenskapsord?Enligt min man vill han självklart att jag ska få lika mycket andel/pengar om det skulle hända att vi skilejr oss i framtiden. Men varför då äktenskapsförord? Behövs detta då?Behöver man ha en jurist som ser över detta på något sätt? För min skull dvs när man skriver på avtalet eller anordnar äktenskapsförord?Tack på förhand,
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker börja med att ge en snabb redogörelse för vad som händer med egendomen när ett äktenskap upphör att gälla. På så sätt blir det lättare att förstå vad ett äktenskapsförord får för konsekvenser. Därefter ger jag exempel på vad som kan hända din mans bolag om ni upprättat ett äktenskapsförord eller inte. Slutligen sammanfattar jag mitt svar.Vad händer med egendom vid äktenskapskillnad?När ett äktenskap upphör fördelas alla egendom som är att klassificera som giftorättsgods lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett äktenskap kan upphöra antingen genom skilsmässa eller om den ena maken avlider (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). All egendom är giftorättsgods om inte annat beslutats via äktenskapsförord eller att personen fick egendomen med villkoret att det skulle vara enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § äktenskapsbalken). Ett exempel på det senare är om någon ärvt en soffa och det stod i testamentet att soffan skulle vara enskild egendom. Så om du och din make inte upprättar något äktenskapsförord och ingen ärvt något som ska vara enskild egendom så kommer ni dela lika på allt. Skulle ni upprätta ett äktenskapsförord som t.ex. säger att dina makes tavla ska vara enskild egendom så delar ni lika på allt förutom tavlan. Vad kan hända med bolaget?Bolaget kan med tiden växa och bli värdefullt. Säg att det blir värt 10 miljoner och att ni då skiljer er. Då kan han behöva sälja sin del av bolaget så att era totala 14 miljoner ska kunna fördelas lika mellan er. Då kan kontrollen över bolaget gå förlorat. Någon annan kan ta över kontrollen vilket kan bli besvärligt. Dels när det kommer till att samarbeta med de andra ägarna, dels förändra vad din man och de andra skapat. Ett äktenskapsförord kan dock säkra så att en skilsmässa med dig inte äventyrar kontrollen över bolaget. Det kan dock också betyda att du inte får ut lika mycket vid en skilsmässa eftersom värdet på det inte delas lika mellan er. När skriver ett äktenskapsförord är ni dock ganska fria att hitta lösningar som passar er. Så att bolaget inte går förlorat men att egendomen ändå delas lika så långt det går. Jag känner inte till några detaljer om er ekonomi och det blir därför svårt för mig att ge er några konkreta tips. Informationen ovan kan dock hjälpa dig att förstå vad ett äktenskapsförord gör. Jag skulle råda dig att boka ett möte med våra jurister för att skräddarsy ett äktenskapsförord för just era behov. Det kan du göra här: https://www.lawline.se/boka Sammanfattningsvis påverkar ett äktenskapsförord hur egendom fördelas när ett äktenskap upphör. Upprättas inget sådant delas egendomen lika. Ökar bolaget mycket i värde kan din man behöva sälja sina delar i det för att kunna fördela egendom lika. Det kan göra att bolaget försvagas. Jag vill dock poängtera att ingenting tvingar dig att ingå ett äktenskapsförord - du kan fritt välja. Att din man och tre andra bestämt att de ska skriva äktenskapsförord är mellan dem. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varm välkommen med en ny!Vänligen,

Kan ett testamente upphäva ett äktenskapsförord?

2019-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan ett testamente upphäva ett äktenskapsförord?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kortfattat är svaret på din fråga att, nej, ett testamente kan inte upphäva ett äktenskapsförord.I brist på närmare information om din situation kan jag dock inte närmare avgöra vad det exakt handlar om i ditt fall. Jag kan dock i generella termer beskriva lite om förhållandet mellan äktenskapsförord och testamente.Ett äktenskapsförord bestämmer endast vad som ska vara enskild egendom av vardera makes egendom. I testamente kan man också förordna om att egendom som ska ärvas ska vara enskild egendom hos den som ärver egendomen. De kan alltså delvis ha samma effekt, men endast i denna beskrivna situationen. I övrigt har de olika effekt och är därför inte oförenliga- Testamente avgör i generellt uttryckt vem som ska få vad vid en persons död. Mot bakgrund av dessa fakta är det svårt för mig att komma på en situation där ett äktenskapsförord skulle kunna strida mot ett testamente.En möjlig situation som skulle kunna ge upphov till funderingar är dock följande. Det är att en make i ett äktenskap har fått ett arv om förordnande om att det arvet ska vara makens enskilda egendom. Samtidigt kan makarna i äktenskapet ha upprättat flera äktenskapsförord, varav det sista av innehållet att all makarnas egendom ska utgöra giftorättsgods. Då är frågan om den ärvda egendomen ska ha karaktären av enskild egendom eller giftorättsgods. Svaret är att den ärvda egendomen, som har en föreskrift om att den ska utgöra makens enskilda egendom, fortfarande kommer utgöra just enskild egendom. Detta följer av bestämmelsen i 7 kap 3 § äktenskapsbalken.I övrigt har jag svårt att tänka mig en situation där ett testamente och ett äktenskapsförord skulle strida mot varandra. Detta innebär att ett testamente inte kan upphäva ett äktenskapsförord, och inte heller det omvända att äktenskapsförordet går före testamentet. Dessa två handlingar gäller bägge två samtidigt, men har olika effekt. Ett äktenskapsförord avgör vad som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom, medan ett testamente avgör vem som ska få viss egendom efter en persons frånfälle.Om du vill ha ett exempel på hur förhållandet är mellan äktenskapsförord och testamente i en konkret situation kan jag hänvisa till följande svar på Lawline https://www.lawline.se/answers/aktenskapsforord-eller-testamente-vilken-handling-galler.Jag hoppas att du fått lite klarhet i din situation. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bedömning vid en vårdnadstvist

2019-02-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har en fråga ang chans till ensamvårdnad. Är i funderingar kring detta då jag har min son heltid och även tar hand om allt som rör honom/dvs förskola,pass, läkarbesök m.m.Lämnade pappan 2017 pga hans missbruk, och kort därefter jag flyttat fick jag hem polisrapport ang narkotika och aktiva missbrukare i lägenhet (fick hem polisbrev då pappan vägrade skriva över sonen till min adress som jag flyttade till).Fick också samtal från socialen då och gå på möten pga pappans oroaanmälan från polisen som ansåg hans hem som en "dödsfälla" för ett litet barn. Vi kom fram till att han får träffa sonen med släktingar och inte ensam med honom vid tillfället, dock hör dem av sig i snitt 1 gång varannan månad och de är aldrig bestämma tider eller dagar utan spontant när dem känner för det. Utöver detta så finns det inget engagemang från pappans sida, inga sms eller samtal till sonen där han frågor hur deg går för honom eller hur han mår. Alla tidigare samtal har handlat om mig och hans, att jag skall stå mitt kasst för att jag lämnade honom och att ja ska "ta hand om hans son" tills han är frisk igen för han har missbrukat, förlorat sitt jobb, flyttat hem o dylikt och allting är då mitt fel enligt honom. Har tidigare frågat om vi kan träffas hos familjerätten på samtal för att komma överens om bestämma tider/helger för Att också kunna förbereda sonen inför deras träff, men hans svar är Nej. Han går nu på frivård, hos terapeut och gör samhällstjänst pga sina brott år 2017.
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det föreligger en presumtion om gemensam vårdnad och detta är det man strävar efter. När föräldrarna inte kan komma överens blir följderna ofta stora konflikter och barnet far då ofta illa. Vid en bedömning om ensam vårdnad ska föreligga gör domstolen en helhetsbedömning av föräldrarnas och barnets situation. Avvägningen består bl.a. av följande:- En förälders lämplighet som vårdnadshavare,- Vårdnadshavarnas samarbetsförmåga. En gemensam vårdnad kräver ett bra samarbete mellan vårdnadshavarna, Kan de inte komma överens kan det tyckas vara bättre med ensam vårdnad. HD har i rättsfallet NJA 2007 s. 382 framhållit att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter för att ensam vårdnad i en sådan här situation ska föreligga.- Hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med ovanstående punkt om samarbetsförmågan mellan vårdnadshavarna.Vid alla vårdnadstvister är utgångspunkten att barnets bästa sätts i första rummet. För ensam vårdnad krävs att gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa, det är barnet som står i fokus. Det finns ingen generell definition om vad som är barnets bästa eftersom det ändras över tid och med samhällsutvecklingen och begreppet kan även se olika ut från barn till barn.Vid en bedömning av barnets bästa kollar man bl.a. på:- barnets behov av kontakt med båda föräldrarna.- barnets vilja. Barnet får en successiv beslutande rätt ju äldre barnet blir. Det finns i praxis några domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma vart han eller hon vill bo när det fyllt 12 år, men det är bara en utgångspunkt. - barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaroDomstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Detta är bara några exempel på vad som beaktas.Sammanfattningsvis finns det många omständigheter som måste vägas in vid en bedömning av ensam vårdnad. Jag vill inte gå in på ditt enskilda fall, då jag inte har möjlighet att göra den övergripande bedömningen som krävs. Jag hoppas du i alla fall fått en klarhet i hur en bedömning görs.Med vänliga hälsningar