Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?

2019-08-19 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har ett enskilt företag och undrar hur det blir om jag skiljer mig, ska delas i hälften eller är det mitt?Vi har inget äktenskaps förord.Undrar även om egen sparad pension måste det delas?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska egendomens värde antingen delas lika, eller hållas utanför bodelningen. Egendom som ska delas lika är egentligen all makarnas egendom som är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord eller som en make har fått i arv/gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Dessutom kan visst giftorättsgods undantas (10 kap. ÄktB). Din enskilda firma Varje tillgång i en enskild firma kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Din enskilda firma ska tas med i bodelningen eftersom du skriver att ni inte har ett äktenskapsförord. Pensionen Tjänstepension och allmän pension ingår normalt inte i bodelning, medan privat pensionssparande som utgångspunkt ingår (10 kap. 3 § ÄktB). Det finns däremot en chans att få sitt privata pensionssparande helt eller delvis undantaget ur bodelningen (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det gäller om det anses vara oskäligt att hela beloppet ska ingå, med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Det skulle alltså kunna vara oskäligt att ditt pensionssparande ingår om din partner har mer tillgångar än du och sin pension tryggad, medan dina inkomster som pensionär främst är tänkt att komma från ett individuellt pensionssparande/försäkring. Oskälighetsbedömningen görs i varje enskilt fall, vilket gör att jag inte kan uttala något definitivt. Det kan absolut vara så att ditt pensionssparande undantas ur bodelningen om du har haft enskild firma och saknar tjänstepension. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen

2019-08-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi har skilt oss efter sex månaders betänketid och skall dela boet enligt äktenskapsförord. Vilken dag anses talan om äktenskapsskillnad ha inkommit till Tingsrätten? Vid första ansökningsdagen, eller vid den fullbordade ansökan sex månader senare? Alltså: vilket datum skall boets tillgångar och skulder uppges?Tacksam för svar
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. En bodelning ska göras med utgångspunkt i era ekonomiska förhållanden den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Talan väcktes när ni/någon av er skickade in ansökan till tingsrätten (5 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att era tillgångar ska "frysas" till det värde som fanns vid första ansökningsdagen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Om ena maken bidragit mindre till hushållet, har den ändå rätt till hälften av egendomen vid skilsmässa?

2019-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Ifall mannen och kvinnan i den här frågan ska skilja sig, mannen har jobbat i alla år, bidragit till hushållet och betalat av lån etc. Kvinnan däremot har inte haft någon inkomst på ungefär 15 år, utan lever på förtidspension. Har då kvinnan rätt till 50 % vid en skilsmässa? Fast hon inte bidragit med någonting. Dom kanske har varit gifta i 3 år.
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ingår i bodelning?När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom antingen äktenskapsförord eller genom villkor i arv, testamente eller gåva (7 kap. 2 § ÄktB). Även surrogat för enskild egendom är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Huvudregeln är alltså att allt giftorättsgods ska ingå i en bodelning och fördelas mellan makarna, oavsett vem som bidragit mest till hushåll etc. SkevdelningsregelnI den mån det med hänsyn till äktenskapets längd, ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt inte är skäligt att giftorättsgodset delas upp som ovan beskrivet kan bodelning istället göras så att maken som har mest egendom får behålla mer av detta (12 kap. 1 § ÄktB). Ett kortvarigt äktenskap är det om man varit gifta mindre än fem år som huvudregel. I dessa fem år räknas även in om man varit sambo innan man gift sig, man ska alltså varit sambo/gifta mindre än fem år. Man använder sedan en "trappmodell" för att räkna ut hur mycket av giftorättsgodset som inte ska delas, ⅕ av giftorättsgodset går till bodelning för varje år man varit gift/sammanboende. När man talas om ekonomiska förhållanden är det främst förmögenhet man talar om. Den ena maken ska ha betydligt mycket mer förmögenhet än den andra. "Omständigheterna i övrigt" kan exempelvis vara om någon av makarna fått ett arv precis i slutet av äktenskapet eller om en av makarna har väldigt stora studieskulder. Det är väldigt ovanligt att skevdelningsregeln används om makarna varit gifta/sammanboende i mer än fem år. Jag skulle även säga att den används när det gäller att ena maken har större förmögenhet, inte om den ena maken har större inkomst och har bidragit mer till hushållet.SammanfattningDet är ganska troligt att kvinnan har rätt till 50% vid en skilsmässa även om hon inte bidragit lika mycket. Om det finns enskild egendom har hon inte rätt till 50% av denna dock. En möjlighet är att åberopa skevdelningsregeln, men man når oftast framgång med detta om man varit gift/sammanboende mindre än fem år och om det är stor skillnad i själva förmögenheten.Hoppas detta var till hjälp för dig! Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Nya makens anspråk på bostad.

2019-08-07 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min före detta man äger en bostadsrätt tillsammans, han bor där , och nu ska hans nya kvinna flytta in till honom. Kan hon någon gång kräva eller hävda att hon ska ta del av bostadsrätten vid försäljning eller liknande? Tanken är att min fd man och jag ska behålla lägenheten några år till och sedan sälja den.
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Det finns två möjliga svar på denna fråga. 1) Om din ex-make är gift med henne2) Om de är sambos. Är ditt ex gift, kan hälften av lägenheten utgöra giftorättsgods 7:1 ÄktB. Det innebär att 50% av bostadsrätten ska inkluderas i bodelningen vid en eventuell skilsmässa, 10:1 ÄktB.Det betyder att den nya maken endast har anspråk på bostad vid skilsmässa och endast hans del av bostaden. Skulle ni sälja bostaden innan dess,så har hon inget anspråk. Om de endast är sambos gäller SamboL istället. Enligt SamboL ska samboegendom delas upp, om relationen upphör. Det inkluderar bostad och bohag. SamboL 3§Skillnaden är dock att bostad endast utgör samboegendom om "egendomen förvärvats för gemensam användning". I ert fall var bostaden förvärvad innan relationen startade och rekvisitet är därmed inte uppfyllt. Vilket resulterar i att hon inte har något anspråk alls i den situationen. Hoppas det besvarade din fråga!

Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?

2019-08-18 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger 100% av lägenheten och står på lånet, det gjorde jag innan vi gifte oss, nu ska vi skilja oss. Vad händer? Måste jag dela med mig allt om lägenheten ska säljas, och hur blir det med lånet som finns kvar på lägenheten?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom dina frågor rör äktenskapsskillnad, bodelning och vad som händer med den gemensamma bostaden kommer äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) att vara aktuell lag.Måste jag dela med mig allt om lägenheten ska säljas?När skilsmässan har skett ska makarnas egendom delas upp genom att en bodelning genomförs, vilket framgår av ÄktB 9 kap. 1 § och 9 kap. 4 §. För att veta vad som ska ingå i en bodelning behöver man veta vilken klassificering era tillgångar har; ifall de är giftorättsgods eller enskild egendom.Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgods, ÄktB 10 kap. 1 §. Frågan är därför ifall lägenheten är giftorättsgods eller inte, eftersom det som är enskild egendom inte är giftorättsgods. Enskild egendom är enligt ÄktB 7 kap. 2 § bl.a. egendom som är enskild pga. ett äktenskapsförord, villkor i ett gåvobrev, egendom som maken ärvt eller erhållit genom testamente. Är något giftorättsgods betyder det att den andra maken har rätt till hälften av egendomens värde. Är lägenheten giftorättsgods innebär det alltså att den andra maken har rätt till hälften och att den ingår i en bodelning. Skulle lägenheten vara enskild egendom ingår den inte i bodelningen.En bodelning görs i enlighet med äktenskapsbalkens elfte kapitel och innebär att makarna delar på hälften av det totala giftorättsgodset efter att skulderna har dragits av. Om värdet på det totala giftorättsgodset är t.ex. 1 400 000 kr efter skuldavräkning har vardera make rätt till 700 000 kr. Därefter görs en s.k. lottläggning där frågan om bl.a. vem som tar över bostaden besvaras. ÄktB 11 kap. 7 § beskriver att giftorättsgodset ska fördelar på lotter och att varje make har rätt att få den egendom som de önskar.Maken som bäst behöver bostaden har rätt att få lägenheten och en vidare förutsättning är att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses vara skäligt, vilket framgår av ÄktB 11 kap. 8 §. Om den andre skulle ta över bostaden ska den andra maken tillgodoses med egendom ur giftorättsgodset eller betala motsvarande belopp i pengar, ÄktB 11 kap. 10 §. Om lägenheten säljs därefter är upp till den make som fått rätt till den.Hur blir det med lånet som finns kvar på lägenheten?Om den andra maken skulle ha mer rätt till bostaden är en ytterligare förutsättning för att det ska ske att maken som står på lånet befrias från sitt betalningsansvar, enligt ÄktB 11 kap. 8 §. Banken måste godkänna den nya låntagaren och kontrollera ifall den andra maken kan betala tillbaka lånet. Hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad

2019-08-12 i Bodelning
FRÅGA |X säljer lägenhet får 400 000. X tar ett lån på 1 500 000, sätter in 400 000 i ett hus som kostar 1 900 000 och flyttar dit med R och barn. Därefter gifter X och R sig. Efter några år skiljer de sig. X står själv på lånet lånet innan giftermålet. Huset bli gemensam egendom. Hur delas vinsten när huset säljs?
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!I och med att din fråga handlar om egendom och bodelning i ett äktenskap blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Huset som gemensam egendom:Som du nämner köpte X huset för att hen tillsammans med R och barn skulle kunna bo där. Vad gäller äktenskap blir all makarnas egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB gemensam så till vida ingen egendom är enskild enligt 7 kap 2 § ÄktB. Huset blir därför gemensam egendom i ett äktenskap varför den enligt 10 kap 1 § ÄktB kommer att ingå i makarnas bodelning. En bodelning ska förrättas när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § ÄktB och ska ha utgång i egendomsförhållandena som rådde då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap 2 § ÄktB. Bodelning:Vad gäller bodelningen ska som ovan nämnt allt giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § ÄktB. Undantag är dock att vardera maken, i skälig omfattning får undanta kläder och liknande som är till för personligt bruk, 10 kap 2 § ÄktB. För att fördela egendomens värde måste först en andelsberäkning enligt 11 kap 1 § ÄktB göras. I andelsberäkningen får varje make, på sitt giftorättsgods, dra av beloppet för dennes skulder, 11 kap 2 § ÄktB. Det belopp vardera maken har kvar läggs samman och fördelas lika mellan dem, 11 kap 3 § ÄktB. Makarnas andelar i boet kommer därför att bli beloppet som delades mellan dem plus det som vardera maken avräknat för sina skulder, 11 kap 6 § ÄktB. För att konkretisera med siffror kan vi anta att makarna X och R tillsammans har följande tillgångar och skulder: X har ett hur till värde av 1 900 000 (som i ditt fall) + en bil till värde av 100 000 och skulder värda 1 500 000 kr. R har en stuga till värde av 1 000 000 kr. X får då dra av 1 500 000 från sitt giftorättsgods vilket gör att X har 500 000 och R har 1 000 000, vilket tillsammans blir 1 500 000. Detta belopp kommer därefter att fördelas lika mellan X och R, dvs. 750 000 kr var. Totalt blir X:s andelar i boet 2 250 000 kr och R:s 750 000 kr. Efter att era andelar i boet har beräknats kommer själva lottläggningen att äga rum. Av 11 kap 7 § ÄktB framgår att en make i första hand har rätt att få sin egendom på sin lott, så till vida andelen täcker värdet på egendomen. Om vi utgår från exemplet ovan har alltså X i första hand rätt att få huset och bilen på sin lott, medan R har rätt att få stugan. Vad gäller R som nu har en "för dyr" egendom i jämförelse till sin andel finns ytligare en bestämmelse i 11 kap 9 § ÄktB som stadgar att den maken i sådana fall har rätt att få lämna annan egendom eller pengar med motsvarande värde, i vårat exempel 250 000 i egendom eller pengar till X. Ett viktigt lagrum i förhållande till din fråga är 11 kap 8 § ÄktB. Av lagrummet framgår det att det är den make som är i störst behov av bostaden som har rätt att få denna mot avräkning på sin lott. Bedömningen av om R skulle vara i bättre behov av X:s bostad måste av omständigheterna anses vara skälig. Hur som, skulle detta bli aktuellt och R:s andel är för liten, vilken den är i vårat exempel ska R betala den summan i pengar, 11 kap 10 § ÄktB. Har någon av makarna inte fått ut sin fulla andel har den en fordran på den andra, 11 kap 11 § ÄktB. Jämkningsreglen:I 12 kap 1 § ÄktB finns en jämkningsregel som syftar dels till förhållandes längd och dels till makarnas ekonomiska förhållanden. Vad gäller förhållandes längd kan förfarandet som redogjorts för ovan jämkas till fördel för den make med mest giftorättsgods om äktenskapet kan ses som kortvarigt. Ett kortvarigt äktenskap har av förarbetena till lagen ansetts vara fem år, medräknat den tid makarna levt under äktenskapsliknande förhållanden, dvs. som sambos. En liknande jämkning kan även komma på tal om makarna har betydande ekonomiska skillnader förmögenhetsmässigt, dock är detta en bedömning i det enskilda fallet som är svår att avgöra. SammanfattningVad gäller huset har X, enligt huvudregeln rätt till denna på sin lott. I och med att X har en större andel i boet genom husets värde och lånet som avräknades har X också bättre möjligheter till att få huset utan att behöva ge något till R så till vida R inte är i större behov av det. Det bästa för X skulle därför vara att ta huset på sin lott för att sedan sälja det. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsingar,

Ska lägenheten jag äger ingå i en bodelning trots att vi är separerade?

2019-08-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag äger en lägenhet och lånen betalar jag och står på mig Jag är fortfarande gift men varit separerad i 5 år. Skiljer jag mig äger han då halva min lgt plötsligt eller om jag skulle sälja den eller dö. Ska det skrivas gåvobrev?Att det är enskild egendom eller?Vad kan göras för att lägenheten ska bli min o ärvas av våra barn o ingen annan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga äger du en lägenhet för vilken du betalar lånen (och lånen står på dig). Du är separerad sedan fem år, däremot är du fortfarande rent juridiskt gift. Du undrar vad som händer med lägenheten vid skilsmässa, ditt dödsfall eller om du säljer lägenheten.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet har upplösts genom den ene makens död den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer bland annat genom äktenskapsförord men även genom gåva från annan än maken med särskilt villkor, eller genom testamente/arv med särskilt villkor (jfr 7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska det från makens giftorättsgods göras en skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Skuldtäckningen innebär att det från makens giftorättsgods avräknas de skulder den har innan likadelningen.Då du inte nämner att ni har något äktenskapsförord utgår jag från att alla era tillgångar är giftorättsgods. Det innebär att vid en bodelning på grund av skilsmässa, eller på grund av dödsfall, kommer din bostadsrätt att räknas som giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Din make "äger" inte halva din lägenhet, däremot ska värdet av den, efter avdrag för lånen, räknas in i det som ska läggas samman och fördelas er emellan. Om du skulle sälja lägenheten och istället ha pengar på kontot kommer dessa pengar att utgöra giftorättsgods och ingå i bodelningen.Om ni är överens kan ni upprätta ett äktenskapsförord enligt vilket all er egendom är enskild sådan. Det krävs dock att ni är överens för att kunna skapa ett äktenskapsförord. Är egendomen enskild kommer din make förvisso att ärva dig när du avlider (jfr 3 kap. 1 § Ärvdabalken). Dock kan det regleras genom ett testamente. I ett testamente kan du testamentera din enskilda egendom till t.ex. dina barn eller någon annan. Är ni däremot inte överens kan du tyvärr inte upprätta ett äktenskapsförord, det går inte att ensam bestämma att egendom ska vara enskild. Utgångspunkten är då att lägenheten ska ingå i en bodelning.Om ni vill upprätta ett äktenskapsförord korrekt juridiskt kan jag varmt rekommendera Lawlines avtalstjänst. Vill ni hellre ha hjälp av en av våra jurister för att upprätta äktenskapsförord och testamente kan en av våra jurister hjälpa dig. Detsamma gäller om en skilsmässa skulle initieras och ni tvistar om hur bodelningen ska ske. Är du intresserad av hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Från makars giftorättsgods avräknas skulder innan man delar lika

2019-08-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min man har dragit på sig stora skulder och nu vill kronofogden utmäta vårt hus. Jag har svårt att hitta nytt boende pga låg inkomst så vi sätts snart på gatan.Jag funderar på att skilja mig. Jag har ett eget sparkonto där jag sparat lön som inte gått åt, bonus från jobbet och lite arvspengar. Jag har också två sparkonton där jag sparat barnbidrags pengar och vårdbidrags pengar som inte gått åt av barnen men som jag kan ta av när dom behöver t ex kläder mm. Jag har också ett eget pensions sparkonto. Jag har förstått att jag måste dela allt detta med honom, stämmer det? Kan jag i så fall göra dessa till mina på något sätt? Undrar också hur det blir med pengarna som blir kvar efter utmätningen? Hans del går ju direkt till kronofogden men ska jag dela min del med honom? Om jag lyckas få igenom en egen försäljning av huset. Hur blir det med min del då? När lån, mäklaravgifter och försäkringar är lösta går hans del direkt till kronofogden. Men hur blir det med min del ska jag dela den med honom? Har jag förstått det rätt om det ser ut så här. Jag tillgångar 200.000:- sparade pengar + ca 600.000:- kvar efter utmätning alt försäljning av hus=800.000:- han skuld på ca 1 000 000 :- efter utmätning ca 500.000:- skulder.Ska jag då dela med mig 400.000:- till honom eller blir det 200.000:- beroende på om jag måste dela med mig av min del efter huset. Hoppas ni förstår mina frågor och uträkningar. Känns inte ok att dela då han bara har skulder och vi hamnar på gatan.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänkte börja med att förklara vad som kommer hända med pengarna ifall huset blir utmätt. Ifall det finns flera ägare till en egendom får kronofogden utmätta hela egendomen för att betala en delägares skulder (8 kap 8 § utsökningsbalken). Detta kallas för indragning. Den summa pengar som man tjänar på försäljningen kommer sedan att delas upp mellan ägarna efter deras andelar. Ifall du äger hälften av bostaden har du alltså rätt till hälften av pengarna. Om du och din make skulle skilja er måste ni genomföra en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är s.k. enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Ifall ni inte har skrivit något äktenskapsförord eller t.ex. ärvt något med villkoret att egendomen ska vara enskild, är allt ni äger giftorättsgods. Det krävs alltså en aktiv handling för att egendom ska bli enskild och inte ingå vid en bodelning (se 7 kap 2 § äktenskapsbalken för hur egendom blir enskild). När man genomför en bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas, dvs. hur mycket giftorättsgods du respektive din make äger var (11 kap 1 § äktenskapsbalken). Från era respektive andelar ska sedan avräknas de skulder som respektive make hade då talan om skilsmässa väcktes (11 kap 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att en makes andel giftorättsgods kan hamna på noll. Har man större skulder än tillgångar får man dock endas räkna av till noll, det går aldrig att hamna på minus. Detta är viktigt då man efter det att skulderna räknats av ska lägga ihop båda makarnas andelar giftorättsgods och sedan dela lika (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Ifall ena maken har större skulder än tillgångar kommer detta innebära att den maken inte bidrar med något giftorättsgods, utan att man endast delar på den andra makens tillgångar. Ifall din makes tillgångar understiger vad han har i skulder kommer alltså ni i realiteten att dela på dina tillgångar. Ifall du har några skulder ska du så klart också avräkna dem mot dina tillgångar. Efter att du har gjort detta ska giftorättsgodset delas lika mellan dig och din make. Med dina uträkningar innebär detta att ifall du inte har några skulder att avräkna ska ni dela 50/50 på 800 000 kr. Det enda sättet att skydda sin egendom i din situation är tyvärr att ha ett äktenskapsförord enligt vilket din egendom är din enskilda och därmed inte ska ingå i en bodelning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar