Hur påverkas bodelningsförhållandet av en utdragen skilsmässa?

2020-04-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Mina barns pappa förhalade skilsmässan mellan honom och mig, så att skilsmässan blev klar i slutet på januari ( -20) istället för i mitten på december (-19). Hur blir bodelningsförhållandet påverkat av att skilsmässan gick över årskiftet ? Vi har en son på snart 16 år och en dotter , som fyller 18 år om några dagarHälsningar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det enkla svaret är att det inte påverkar alls. När det handlar om bodelningar så ska de göras med utgångspunkt i de förhållanden som rådde vid tidpunkten då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten enligt äktenskapsbalken 9 kap. 2 §, även kallade den kritiska tidpunkten. Det innebär att allt som händer efter det egentligen inte har någon betydelse. Det innebär alltså att de egendomsförhållanden som rådde då är det man gör bodelningen efter, detta till viss del för att endera parten inte ska kunna springa iväg och gömma medel, tillgångar eller bete sig på något annat sätt som inte är meningen. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Kan jag begära att bodelningen inleds innan betänketiden är över?

2020-04-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi separerar efter 10 år äktenskap. Ansökan har gått in i domstol i februari vi säger och betänketiden har börjats då. Jag vill att bodelningen ska vara klart så fort som det går eftersom det gör vår kommunikation ganska svårt. Kan jag kräva att det ska börjas genast? Hur i så fall? Vi har redan värdering av huset och egendom. Kan en partner göra det oavsett om den andra vill det eller inte?Tack på förhand för ert svar.
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Ja, du kan kräva att bodelningen ska börja genast:Huvudregeln enligt 9 kap. 4 § äktenskapsbalken är att en bodelning ska förrättas när äktenskapet upplösts, dvs. efter att betänketiden är över och domen om äktenskapsskillnad meddelats och vunnit laga kraft. Ett undantag till detta är att bodelningen ska förrättas genast, om någon av makarna begär bodelning under tiden ett mål om äktenskapsskillnad pågår. Regeln ger alltså maken en möjlighet till att börja med bodelningen innan betänketiden är över.Hur ska jag begära att bodelningen inleds direkt? Är det möjligt utan den andres vilja?Bestämmelsen som jag nämnde ovan, 9 kap. 4 § äktenskapsbalken, gäller ifall båda parterna är överens om att bodelningen ska inledas innan betänketiden är över. Till att börja med kan du kontakta din exmake/exmaka och berätta att du vill göra en bodelning under betänketiden istället för att vänta tills skilsmässan är färdig, för att se om han/hon är också intresserad av det. Finns intresse kan bodelningen börja genast.Skulle ni inte vara överens kan du istället ansöka om att det ska förordnas en bodelningsförrättare. En sådan ansökan ska göras i målet, eftersom det pågår ett mål om äktenskapsskillnad, 17 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken. Bodelningsförrättaren ska enligt 17 kap. 6 § äktenskapsbalken kalla makarna till förrättning, samt bestämma tid och plats för bodelning. Skulle dom på äktenskapsskillnad meddelas efter betänketiden ska bodelningsförfarandet fortsätta, medan förordnandet slutar gälla ifall det inte skulle meddelas någon dom, 17 kap. 4 § äktenskapsbalken. Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Kan särkullbarn invända mot en makas jämkning av giftorättsgods?

2020-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Mina två syskon och jag ärvde laglott efter vår far, som är omgift (han och makan/änkan har 1 gemensamt barn).De hade inget äktenskapsförord.Tre månader efter bouppteckningsförrättningen meddelar makan att hon begär jämkning av sitt giftorättsgods enligt Äktenskapsbalken 12:2, och laglotten skulle då i stort gå till henne i stället.Kan vi som "särkullbarn" invända mot detta, och hur gör man det?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid den ena makens bortgång kan den efterlevande maken begära att bodelningen ska ske så att vardera make behåller sitt giftorättsgods som sin andel (12 kap. 2 § äktenskapsbalken). Regeln är utformad som en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Denna jämkningsregel måste göras senast vid bodelningstillfället och medför att någon bodelning inte ska ske. Eftersom er fars fru begärde jämkning innan bodelningstillfället kan ni inte invända mot detta. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bodelning under betänketiden?

2020-03-31 i Bodelning
FRÅGA |hur vet jag om min maka begärt bodelning under betänketiden?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska som utgångspunkt förrättas när äktenskapet upplösts. Om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, ska dock bodelningen förrättas genast (9 kap 4 § ÄktB). Denna regel innebär att makarna inte behöver avvakta betänketidens slut för att få till stånd en bodelning. Bodelningen förrättas som utgångspunkt av makarna tillsammans (9 kap 5 § ÄktB). Bestämmelsen ifråga avser sådan bodelning som makarna själva förrättar. Om de inte kan komma överens om hur bodelningen ska göras, kan en eller båda makarna gemensamt begära att bodelningsförrättare ska utses.Om makarna inte kan enas om en bodelning ska domstolen på ansökan av en make förordna någon att vara bodelningsförrättare (17 kap 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren ska bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna till förrättningen (17 kap 6 § ÄktB).Ansökan om förordnande av bodelningsförrättare ska, om mål om äktenskapsskillnad pågår, göras i målet (17 kap 2 § ÄktB). Tiden då ett mål om äktenskapsskillnad pågår är från att talan väckts till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft (9 kap 12 § ÄktB).Om du och din maka kommer överens, och hon vill göra en bodelning under betänketiden, kommer hon med sannolikhet kontakta dig för att ni ska förrätta bodelningen tillsammans. Om ni inte kommer överens över hur bodelningen ska göras, kan din maka i domstol begära att en bodelningsförrättare utses. Du kan då få reda på att hon begärt bodelning i samband med målet om äktenskapsskillnad.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem ska ta upp bilen som tillgång i sitt giftorättsgods?

2020-04-06 i Bodelning
FRÅGA |Rent juridiskt kan bara en person stå som ägare på ett fordon. Bilen köptes in gemensamt till familjen. Inga äktenskapsförord finns. Nu när vi ska göra en bodelning är bilens värde en tillgång. Ska man räkna 50% av värdet på bilen var då det varit en bil vi delat eller är det den person som står som ägare som ska räkna hela värdet som en tillgång i bodelningen?Tack på förhand!
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods, dvs. det som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Bilen ingår i bodelningen, eftersom det inte framkommer några uppgifter om att den skulle vara enskild egendom (t.ex. pga. äktenskapsförord, arv, gåva eller liknande).I andelsberäkningen, alltså det stadiet där makarnas tillgångar och skulder ställs upp, ska bilens värde ställas på ena makens sida eller hälften av bilens värde på båda makarnas sida. För att värdet på bilen ska fördelas lika mellan er måste den andra maken vara en s.k. dold samägare, vilket innebär att den andra maken äger hälften av bilen trots att den andra maken står som ägare. Principen om dold samäganderätt framgår av rättspraxis, dvs. Högsta domstolens domar. Följande tre krav ska vara uppfyllda för att någon ska anses vara dold samägare:1. Bilen ska ha köpts för gemensamt bruk,2. Den make som inte står som ägare på bilen har lämnat ett ekonomiskt bidrag till bilköpet, samt att3. Båda makarna har haft för avsikt att äganderätten till bilen ska vara gemensam I ert fall har bilen köpts in för gemensamt bruk (familjen) och den andra maken lämnade ett ekonomiskt bidrag, eftersom ni köpte bilen tillsammans. I och med detta finns det stor sannolikhet att ni också hade för avsikt att äga bilen tillsammans, vilket innebär att förutsättningarna för dold samäganderätt är uppfyllda.Om bilens värde skulle vara 225 000 kr kommer hälften av bilens värde därför att tas upp på varje makes tillgångar. Alltså kommer Make A ha en tillgång på 112 500 kr (1/2 bilen) och make B likaså. Skulle inte förutsättningarna för dold samäganderätt vara uppfyllda kommer maken som står på bilen att ta upp den som sin tillgång, dvs. 225 000 kr (1/1 bilen). Hoppas detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Vem får bo kvar i hyresrätten vid en skilsmässa?

2020-04-03 i Bodelning
FRÅGA |jag vill veta vem som får min hyresrätt vid skilsmässa.. jag har bott i lägenheten snart 10 år vi gifte oss för 1år och 6 månader sen .. altså han flyttade in hos mig
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Vad händer då ett äktenskap upplöses?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Då din fråga inte specifikt rör en bodelning kommer jag inte gå djupare in på hur den går till. Om du undrar mer om detta är du självklart välkommen att ställa en ny fråga.Vem får behålla bostaden?En viktig fråga vid bodelningen efter ett äktenskap är självklart vem som ska få behålla den gemensamma bostaden. Eftersom en hyresrätt egentligen inte har något ekonomiskt värde är det svårt att värdera den i en bodelning och den viktiga frågan handlar ju egentligen bara om vem av makarna som ska få bo kvar.Huvudregeln är att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden ska få behålla den (11 kap. 8 § ÄktB). Vid bedömningen av vem av makarna som bäst behöver bostaden tar man hänsyn till bland annat om någon av makarna kommer få vårdnaden över gemensamma barn och makarnas självständiga möjlighet att hitta en annan bostad. Även andra förhållanden så som ålder, hälsa, avstånd till arbete och liknande kan vägas in. Det handlar helt enkelt om en helhetsbedömning för att avgöra vem av makarna som har det största behovet av att få bo kvar i bostaden.En förutsättning för att en make ska få ta över en bostad som tillhör den andra maken är dock att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet i övrigt kan anses skäligt.SlutsatsJag vet tyvärr inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna ge ett säkert svar på vem som skulle få bo kvar i lägenheten vid en skilsmässa. Som jag förklarat ovan kan det till exempel påverkas av om ni har gemensamma barn och någon av er ska få vårdnaden om dem.Om man inte kan komma överens vid en bodelning är det möjligt att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Denne kan hjälpa till att reda ut oklarheter och försöka hjälpa makarna att komma överens.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har jag rätt att bo kvar efter skilsmässa?

2020-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag ska skilja oss och min make vill omgående efter registrerad ansökan lösa ut mig ur vår villa, vilket jag inte vill. Vi har två barn under 18 år. Jag blev allvarligt sjuk för 2 år sedan med massiv organsvikt, som jag fortfarande återhämtar mig från. Jag är därför sjukskriven och har just nu inte möjlighet att lösa ut min man ur bostaden. Jag återhämtar mig dock väl och hoppas kunna vara igång med arbetet inom 6-9 mån. Jag ör egenföretagare (konsult) och har min fasta arbetsplats i hemmet.Vad gäller vid bodelning i mitt fall? Kan jag hävda kvarsittningsrätt utifrån medicinska skäl, eller är det så att jag måste anta makens begäran om att överta villan omgående efter registrering av äktenskapsskillnad?
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att bo kvar i bostaden efter äktenskapsskillnad och bodelning. Jag utgår ifrån att villan inte utgör enskild egendom. De relevanta bestämmelserna finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Hur övertar jag bostaden efter skilsmässa?Vid en skilsmässa ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Detta innebär att makarnas egendom fördelas mellan parterna med utgångspunkt att båda ska sluta som "lika rika" (11 kap. 3 och 6 § ÄktB). Vid fördelningen av egendom har varje make rätt att välja sin egen egendom eller del av denna (11 kap. 7 § andra meningen ÄktB). Om ni är samägare har din make alltså i princip rätt att välja sin andel av villan på sin lott, om han ensam är ägare kan han välja hela villan och motsvarande gäller om du skulle vara ägaren. Det finns dock en möjlighet för en make att överta en gemensam bostad. Denna rätt tillkommer maken som "bäst behöver" bostaden om det framstår som skäligt och kräver som huvudregel att den andre maken kompenseras för detta (11 kap. 8 § första stycket ÄktB).Vad gäller i mitt fall?Ditt medicinska tillstånd tillsammans med det faktum att du arbetar hemifrån skulle kunna vara sådana omständigheter som talar för att du bäst behöver och att det vore skäligt med ett övertagande av bostaden. Det pekar även på att din make skulle ha lättare att skaffa annan bostad, varför du bäst behöver den nuvarande. Är villan en fastighet som har gått i din makes släkt så skulle det kunna tala mot ett övertagande. I övrigt har vårdnaden av barnen betydelse för vem som har störst behov. En förutsättning för övertagande är dock enligt huvudregeln att den andre maken kompenseras. Då krävs det att du kan kompensera med annan egendom genom bodelningen eller pangar (11 kap. 9 § ÄktB). Undantag härifrån gäller endast för bostäder av ringare värde, och en villa borde inte omfattas (11 kap. 8 § första stycket första meningen ÄktB). Är bostaden pantsatt för ett lån krävs det även att maken som förlorar bostaden befrias från betalningsskyldighet för lånet (11 kap. 8 § andra stycket ÄktB). Alltså ska den som vill överta bostaden även kunna överta ett eventuellt bolån.Det finns ingen skyldighet i övrigt att godta din makes erbjudande. Frågan om villan avgörs slutligt genom bodelningen.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Vilket värde ska giftorättsgods beräknas efter vid en skilsmässa?

2020-03-30 i Bodelning
FRÅGA |Min exman och jag har bott tillsammans i 17 år, 8 som sambor och 9 som gifta. Vi ansökte om skilsmässan i augusti 2019 och förklarades skilda i november samma år. I samband med ansökningen ansökte jag även om en bodelningsman. I januari i år fick vi träffa juristen och gått igenom våra tillgångar och skulder. Vi kom överens om allt, men min sa inte pris för sitt AB som håller på att utvärderas nu av en utomstående. Sedan början av mars. AB har 15 anställda med omsättning på ca 33 miljoner kr och vinst på ca 700 tusen sedan starten 2008. Branschen är skog, el och infrastruktur. Min fråga är: kommer värderingen att påverkas av koronaviruset och ekonominedgången? Eller gäller det som företaget var värt när jag ansökte om skilsmässan?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket värde din exmans företag ska beräknas efter. Huvudregeln för detta finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB), men det råder dock viss osäkerhet i frågan.Enligt brytdagen:ÄktB 9 kap. 2 § stadgar huvudregeln att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. ÄktB 11 kap. 2 § stadgar även att de skulder som ska räknas in är de som finns den dag talan väcktes. Denna dag kallas med ett annat ord för brytdagen.Viss osäkerhet vad som gäller:Om man ska ta hänsyn till fluktuation av exempelvis hus, aktier eller, som i ert fall, omsättningen av ett företag har lagstiftaren valt att inte svara på. Vissa anser att värderingen ska avse egendomens värde vid brytdagen, medan andra vid bodelningen. Genom förarbeten samt med tiden utvecklad praxis har frågeställningen klarnat något. I praktiken finns det en viss majoritet för en värdering då själva bodelningsavtalet upprättas. Detta resonemang bör även vara mest förenligt med "principerna för bodelning enligt ÄktB".Sammanfattning:Om makarna inte kan komma överens om när värderingen ska ske har domstolarna idag uppfattningen att värderingstidpunkten är den tidpunkt då boet blivit utrett eller vid bodelningstillfället. Du är varmt välkommen att kontakta en av våra jurister om du vill att vi undersöker ditt fall närmare. Här kan du skicka en ansökan om detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,