Min fru har använt enskild egendom i vårt hus, kan hon kräva dessa pengar åter vid bodelning?

2018-12-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej ligger i Skillsmässa och alla tillgångar skall delas ink huset där vi äger 50% vardera.Min fru fick pengar av sin morfar som hon använt upp allt på vårt gemensamma hus mm semestrar osv. Inga kvitton finns mm. Detta var ett förskott på arv och enskild egendom säger hon. Kan hon om alla pengar använts upp i efterskott kräva dessa pengar ifrån hus försäljning mm?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ingår i en bodelning?Vid bodelning upplöses giftorättsgemenskapen mellan två makar. Vad som ska ingå i en bodelning beror på vilken klassificering egendomen har. Det som är giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230)(ÄktB)). Det som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelning beräknas "makarnas andel i boet" med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Respektive makes skulder avräknas från dennes giftorättsgods. Det som sedan återstår efter att avdrag för skulderna har gjorts är att giftorättsgodset läggs samman för att sedan delas lika mellan er (11 kap. 2 § ÄktB).Ingår pengarna som personen fått som enskild egendom?Pengarna personen använt var enskild egendom eftersom denne fått dem i gåva från annan än dig, samt med förbehåll/villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda (får det antas, eftersom hon anför detta) (7 kap. 2 § 1 stycket p.2 ÄB). Dessa pengar har, av frågeställningen att döma, använts till er gemensamma fastighet. I 7 kap. 2 § 1 stycket p. 6 ÄktB stadgas, att vad som har trätt i stället för egendom som avses i p. 1–5, anses vara enskild egendom, förutsatt att inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Alternativ 1 och 2(1) Detta innebär, att i det fall det i gåvobrevet från dennes morfar föreskrevs, att hon skulle erhålla pengarna som enskild egendom och att egendomen som trädde i pengarnas ställe skulle vara enskild egendom, ska pengarna hon använt till att lägga på huset anses vara enskild egendom och alltså inte ingå i bodelningen. Hon kan kräva dessa åter, rättare sagt, det blir en mindre del av huset som ska delas er två emellan.(2) Pengarna ska även anses vara enskild egendom i det fall det framgår av gåvobrevet att pengarna skulle vara enskild egendom, även om det inte uttryckligen föreskrivs att egendom som träder i dess ställe, ska vara enskild.Innebörden av 7 kap. 2 § 1 stycket p. 6 är alltså att pengar som kommer från enskild egendom blir enskild egendom. Ett rättsfall ska även noteras i detta skede. I rättsfallet NJA 1995 s. 577 anförde Högsta domstolen, att i de fall makar, som gemensamt köpt fastighet och betalat en del av köpesumman kontant, varvid den ena maken betalat med sin enskilda egendom, skulle denna makes del av fastigheten anses utgöra enskild egendom. Till saken hör, att den part i rättsfallet med enskild egendom, fått denna egendom såsom enskild egendom.Alternativ 3(3) Notera att alternativ 1 gäller enbart så länge inte annat föreskrivits i gåvobrevet. Står det i gåvobrevet, att gåvan ska vara enskild egendom, samtidigt som det uttryckligen står att egendom som träder i gåvans ställe inte ska vara det, så är inte de pengar hon placerat i fastigheten att anse såsom enskild egendom.SlutsatsBeroende på hur gåvobrevet från hennes morfar utformades, är egendomen hon infört i er gemensamma fastighet att anse såsom enskild eller inte. Är egendomen att anses såsom enskild, ska den inte delas mellan er under bodelningen. För att hon ska få denna egendom åter och att den inte ska ingå bodelningen, måste hon dock bevisa detta, såtillvida att hon måste uppvisa gåvobrevet.Hon kan inte få pengarna åter för resorna och annat som inte lagts på huset. Det ska även noteras, att det kan bli svårt för henne att bevisa de exakta summorna i det fall det inte finns kontoutdrag eller kvitton.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Hur fördelar man enklast andelar av en fastighet vid ett framtida upphörande av samboförhållande?

2018-12-09 i Bodelning
FRÅGA |hej på er när jag köpte fastighet tillsammans med min sambo då gav jag henne 50% av fastigheten kändes rätt då men inte nu mera vi är överens om delning av fastighet 80% på mig 20% på henne pga att jag ej är intresserad av att lösa ut henne ifall det skulle hända henne något då hon har 3 barn och jag inga det osv.Vi har varit gifta sen 2012 hur löser man detta enklast?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad ingår i en bodelning? Det som kan delas lika mellan er är samboegendom. Enligt 3 § Sambolagen (SamboL) så utgör samboegendom den gemensamma bostaden och bohaget .När ni säljer er lägenhet så är huvudregeln att beloppet ska delas lika mellan er sambos. Vid en eventuell bodelning innebär det som du konstaterar att hälften av värdet ska delas mellan er. Den egendom som inte är samboegendom ska delas upp mellan er enligt äganderätten, dvs ni behåller det som ni själva äger. Så du tar det som är ditt och hon det som är sitt.När det gäller bostad och bohag krävs det vissa förutsättningar för att bostaden och bohaget ska räknas som samboegendom. Bostaden/bohaget ska vara införskaffat under själva samboförhållandet och den ska ha förvärvats för gemensam användning. Vi får utgå ifrån att dessa kraven är uppfyllda och därmed utgör fastigheten samboegendom. (se 5 § SamboL)Utgångspunkten för fördelningen sker ut efter den dag samboförhållandet upphörde. Bodelningen ska utgå från egendomsförhållandena på brytdagen, d.v.s. dagen när samboförhållandet upphörde, 8 § sambolagen. Tillgångar och skulder som dyker upp efter denna tidpunkt ska inte ingå i bodelningen. Så alla nya saker, allt som har gått upp i värde, alla nya skulder som var och en ådragit sig efter att ni flyttade ifrån varandra ska inte vara med i bodelningen.Hur gör ni det enklast? Det enklaste är att ni upprättar ett gåvoavtal. Där hon ger så mycket av sin andel till dig så att det motsvarar 80 %. För att det ska få effekt så måste ni också upprätta ett samboavtal. Detta gör att ni då kommer att lämna fastigheten utanför bodelningen och att fördelningen sker istället ut efter äganderättsförhållandena. Vad är ett samboavtal?Ett samboavtal innebär att egendomen avtalet omfattar förlorar sin egenskap av samboegendom. Avtalet kan träffas före eller under samlevnaden. Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen vilket framgår av 9 § Sambolagen. För att vara giltigt måste avtalet vara skriftligt och undertecknat av båda parterna.Alternativ nummer 2 är att man upprättar ett skuldebrev. När man exempelvis ni står på lån och kontrakt till lika delar men det är så att man har betalat en större andel av kontantinsatsen så är det vanligaste att man upprättar ett skuldebrev. Skuldebrevet säkerställer att den som lagt in mer pengar också får tillbaka lika mycket. Ni kan göra på samma sätt här, ni upprättar ett skuldebrev som motsvarar så att du får ett värde om 80 % av fastigheten vid en bodelning. Hur ni väljer att utforma skuldebrevet är upp till er. Det enklast är såklart att man har ett fast belopp, och att ni då utgår ifrån er kontantinsats, som sen ska återbetalas vid en framtida försäljning av fastigheten. Därutöver kan man skriva in ett villkor om ränta, exempelvis samma räntesats som tillämpas av banken på hypotekslånet. Lämpligtvis utbetalas den sammantagna räntan (som ju kan sträcka sig över flera år) också i samband med försäljningen.Gör man på det sättet försöker man utformar räntan motsvarande fastighetens förväntade värdeökning. Viktigt att notera är att en stor värdeökning skulle innebära att räntan skulle bli oskäligt hög.Skuldebrevet måste kombineras med ett samboavtal, för att din sambos skuld till dig inte, i ett läge där ni separerat, ska avräknas från din sambos del av värdet på bostaden.Sammanfattningsvis Min rekommendation är givetvis att ni upprättar ett gåvobrev och ett samboavtal. Det blir betydligt enklare att reglera än att upprätta ett skuldebrev. Det är dock viktigt att det blir rätt så därmed rekommenderar jag er att ni tar hjälp av en jurist att skriva samboavtalet och gåvobrevet. Hoppas det var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Vem ärver vårt hus ifall jag eller min man avlider?

2018-12-07 i Bodelning
FRÅGA |HejMin man och jag är gifta. Jag har två barn sedan tidigare - han har ett barn sedan tidigare. Tillsammans har vi ett barn. Vi äger huset lika - har lån run 100.000 samt ett hus som är värderat runt 2 miljoner . Vad händer om min man dör eller jag dör? vem ärver vad och när?
Ceda Imranova |Hej! Vad roligt att du har vänt dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga tänker jag först redogöra för vad som händer med era tillgångar när en av er avlider. Därefter kommer jag förklara hur arvet kommer fördelas vid er bortgång. Vad händer med era tillgångar?BouppteckningRegler om hur egendom ska fördelas vid skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När någon av er avlider ska det göras en så kallad "bouppteckning" vilket innebär att bådas tillgångar och skulder ska sammanställas. Allt som makarna äger som ska ingå i bouppteckningen förutom enskild egendom eller egendom för personligt bruk. Enskild egendom kan exempelvis vara något som den ena maken har fått i gåva eller arv och som enligt testamente framgått att det ska vara dess enskilda. Även egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord mellan makarna. Egendom för personligt bruk skulle till exempel kunna vara kläder. Allt som inte räknas som enskild egendom eller egendom för personligt bruk kallas för"giftorättgods" och det är den egendom som ska ingå i bodelningen.BodelningVid bouppteckningen ska både tillgångarna och skulderna antecknas. Därefter ska det göras en så kallad bodelning mellan er makar. Det innebär att värdet av ert giftorättsgods läggs samman efter att skulder dragits från det totala värdet. Denna summa fördelas sedan lika för vardera part, (ÄktB 9 kap 1 §). Räkneexempel med ert husI ert fall kommer vid bodelningen lånet på huset att räknas av från husets värde enligt Äktenskapsbalken 11 kap 2 § 1 st. Genom att göra detta går det att säkerställa så mycket som möjligt att den ena maken inte behöver betala den andres skulder med sina egna tillgångar (dvs det ni får från bodelningen). I räkneexemplet nedan har du och din man halva värdet av huset vardera, dvs 1000 000 kr. Ni har även halva lånet var, vilket blir 50 000 kr. Värdet på huset minus lånet ser ut såhär: 1000 000 - 50 000 = 950 000 Vid bodelningen kommer ni alltså att ha 950 000 kr vardera. Denna summar läggs sedan samman och delas på två för att räkna ut era tillgångar. Vid bodelningen skulle du och din man få ut 950 000 kr från bodelningen. Det kan se annorlunda ut ifall ni har mer egendom och fler lån.Hur kommer arvet fördelas vid respektive makes bortgång?Det som den avlidne parten har lämnat kvar efter bodelningen är dennes "kvarlåtenskap". Med förutsättning att det inte skrivits ett testamente där man ändrat på arvsordningen, ska kvarlåtenskapen fördelas enligt bestämmelserna kring arv som du hittar i Ärvdabalken (ÄB). När en av er har avlidit ska den efterlevande maken ärva den avlidne, ÄB 3 kap 1 §. När en make har avlidit ska barnen till den avlidne ärva och få ut en lika del av kvarlåtenskapen (arvslott). Eftersom att ni är gifta kommer ni dock ärva av varandra. Oavsett om du eller din man avlider, kommer ert gemensamma behöva vänta med att få ut sin arvslott tills även den efterlevande maken har avlidit. Den efterlevande maken har alltså företräde framför det gemensamma barnet. Däremot har era barn från tidigare förhållanden rätt att få ut sin arvslott direkt enligt ÄB 3 kap 1 §.När din make avlider ska hans kvarlåtenskap fördelas mellan ert gemensamma barn och hans tidigare barn. Det innebär att de ska få hälften var av hans kvarlåtenskap. Hans tidigare barn kommer få ut sin del direkt medan ert gemensamma barn kommer behöva vänta tills båda ni avlidit för att få sin arvslott. Du kommer alltså ärva hälften av din makes kvarlåtenskap När du avlider ska din kvarlåtenskap fördelas mellan ert gemensamma barn och dina två tidigare barn. De ska alltså få ut 1/3 var av din kvarlåtenskap. Dina tidigare barn kommer få ut sin arvslott direkt. Ert gemensamma barn kommer behöva vänta med att få ut sin arvslott tills även din make avlider. Din make kommer alltså "ta över" ert barns arvslott, dvs 1/3 av din kvarlåtenskap. Sammanfattningsvis kommer det göras en bodelning när någon av er avlider. Det ni får ut i bodelningen utgör er kvarlåtenskap (950 000 kr i mitt räkneexempel med ert hus). Om din make avlider först kommer hans kvarlåtenskap fördelas lika mellan ert gemensamma barn och hans tidigare barn. Du har dock rätt som efterlevande make att "ta över" ert gemensamma barns arvslott. Ert gemensamma barn får sina pengar när även du har avlidit. Ifall du avlider först kommer din kvarlåtenskap fördelas mellan dina två tidigare barn och ert gemensamma barn. Din make kommer dock "ta över" ert barns arvslott tills även han avlider. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ifall du skulle behöva hjälp med arvskiftet, bouppteckningen eller upprättandet av ett testamente, rekommenderar jag att du bokar en tid hos en av våra jurister. Du kan boka en tid direkt på https://lawline.se/boka. Annars är du varmt välkommen att ställa en fråga! Vänligen,

Vad görs med bodelningen om ena makan endast har uppehållstillstånd?

2018-12-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag är sedan drygt ett år tillbaka gift med en kvinna från Ryssland. Det knakar i vår relation och skilsmässa verkar vara ett faktum. Hon vägrade att skriva på ett äktenskapsförord när jag bad om det, så min fråga är vad som händer med bodelning och allt sådant om vi går skilda vägar och hon åker hem. Hon har ett tillfälligt uppehållstillstånd på två år
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelningen kommer ske på vanligt sätt även om hon endast har uppehållstillstånd och inte kommer vara i landet under hela bodelningen. Hon har däremot fortfarande rätt till halva giftorättsgodset. Eftersom ni inte har äktenskapsförord kommer i stort sett all eran egendom anses som giftorättsgods, ni lägger de ihop bådas tillgångar (giftorättsgods) och sedan delar ni detta på två och går era skilda vägar. Hon förlorar alltså inte rätten till egendomen för att hon lämnar landet eller bara har uppehållstillstånd. Med vänliga hälsningar,

Går det att bestämma i ett äktenskapsförord att gemensamma lån ska överföras på den ena maken vid en skilsmässa?

2018-12-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag funderar på att skilja mig från min man, då vår relation sedan många år tillbaka inte är bra. Jag är dock rädd för hur det ekonomiska blir för mig efter skilsmässan. Han har dessvärre många stora lån och skulder. Jag är även medlåntagare till flera lån- lån där han tog alla pengarna och det är även han som betalar dessa varje månad. Till saken hör av vi har ett äktenskapsförord som är till min fördel. Mina ägodelar är mina. Vi har även avtalat om de gemensamma lån vi har, men jag är osäker på om det är giltigt vid en eventuell skilsmässa? I vårt förord står att han skall ta över de gemensamma lån vi har. Blir detta giltigt vid en eventuell skilsmässa- att han får ta lånen och jag "slipper " dessa?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel ansvarar varje make för sina egna skulder [1 kap. 3 § äktenskapsbalken/ÄktB]. När du säger "mina ägodelar är mina" antar jag att du menar egendom som ni i ett äktenskapsförord kommit överens om ska ses som din enskilda egendom . Eftersom jag inte vet exakt vad som står kan jag inte göra en vidare bedömning om vilken egendom som faktiskt avses. Hursomhelst innebär detta att sådan egendom som inte är enskild egendom i äktenskapsförordet är giftorättsgods [7 kap. 1 § ÄktB]. Giftorättsgods är den egendom som fördelas i bodelningen. Kort om bodelningenNär två makar ska skilja sig ska de låta all egendom som inte är enskild genom ett äktenskapsförord, testamente, arv, gåva, förmånstagarförordnande mm. [se 7 kap. 2 § ÄktB] ingå i bodelningen. Denna egendom kallas giftorättsgods. Bodelningen ska baseras både på de tillgångar och de skulder makarna har vid den tidpunkten då de ansökte om skilsmässa [9 kap. 2 § ÄktB]. Makarnas giftorättsgods läggs ihop, skulder dras av och därefter likadelas egendomen på båda makarna [11 kap. 2 § ÄktB]. Det som varje make får är dennes andel [11 kap. 6 § ÄktB].Är ert äktenskapsförord giltigt?Som huvudregel ansvarar ju varje make för sina egna skulder [1 kap. 3 § ÄktB]. Genom ett äktenskapsförord kan man reglera egendomsförhållandena mellan makarna. Villkoren i äktenskapsförord kan alltså beröra de flesta situationer om fördelning av makarnas egendom och ibland kan dessa villkor ses som oskäliga. Om ett villkor är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan det jämkas [12 kap. 3 § ÄktB]. Det kan handla om situationer där den ena maken haft ett maktövertag över den andre maken vid upprättandet av äktenskapsförordet, eller att ett villkor i äktenskapsförordet har varit helt rimligt vid upprättandet men därefter blivit oskäligt med tiden på grund av omständigheter som inträffat. Det görs helt enkelt en helhetsbedömning av omständigheterna i övrigt för att avgöra om ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt och ska jämkas. Rent generellt sägs det att 12 kap. 3 § ÄktB är en undantagsbestämmelse som ska användas i särskilda fall eftersom den allmänna avtalsprincipen "avtal ska hållas" fortfarande är överordnad. Det krävs alltså en del för att ett villkor i ett äktenskapsförord ska anses vara oskäligt.Trots att det krävs mycket för att ett villkor i ett äktenskapsförord ska jämkas för oskälighet anses förordnande om skuldfördelning i ett äktenskapsförord alltid vara oskäligt eftersom makar enligt lag ansvarar för sina egna skulder. Visserligen kan en makes skuld påverka utkomsten vid bodelningen, när hen inte har lika mycket giftorättsgods att lägga in vid bodelningen på grund av sina skulder. Däremot är det fortfarande den personens skulder. De skulder som din make har kan alltså påverka hur mycket egendom som kommer ingå i bodelningen eftersom han först måste avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods. Om det blir en stor snedfördelning skulle det kunna vara så att du kan få behålla en större del av ditt giftorättsgods [12 kap. 1 § ÄktB]. Detta handlar alltså om din makes skulder i allmänhet som ni inte avtalat något om. När det gäller äktenskapsförordet om de gemensamma lånen är det alltså oskäligt att förordna om en skuldfördelning. Villkoret är alltså ogiltigt.Det du då kan göra är att kontakta banken i denna fråga. Det är nämligen så att banken inte har en skyldighet att dela upp lånet 50/50 utan banken är bara intresserad av att ni betalar tillbaka lånet. Eftersom du står som medlåntagare kan de begära pengar av vem som helst av er. Om det skulle innebära att din make inte är kreditvärdig efter en kreditprövning vill de ju kunna vända sig till dig för att få ut pengarna. Det du kan göra är att skriva ett regressavtal som innebär att du fortfarande står som betalningsskyldig för lånen men att du har en möjlighet att reglera betalningsansvaret mellan er.Slutgiltig bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag följande bedömning: När det gäller era skulder generellt som ni inte avtalat något om kan det vara så att du kan få behålla större delen av ditt giftorättsgods [det som du inte har förordnat som enskild egendom redan i ert äktenskapsförord] om det skulle blir en snedfördelning vid bodelningen. Det kan bli en snedfördelning om din make har jättestora skulder som påverkar likadelningen av det sammanlagda giftorättsgodset. När det gäller villkoret om fördelningen av era skulder i äktenskapsförordet är detta ogiltigt eftersom en make enligt lag svarar för sina egna skulder och detta därmed inte är något man kan avtala om. Det du kan göra är att kontakta banken och höra om de skulle kunna tänka sig att föra över lånet enbart på din make. Om de inte går med på detta eller det inte är möjligt kan du upprätta ett regressavtal så att du fortfarande står som medlåntagare, men att du kan reglera betalningsansvaret mellan er två. Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Vem får huset när sambor separerar? Kan tvångsförsäljning ske om den ena vägrar köpa ut den andra?

2018-12-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo äger ett hus gemensamt och jag vill separera medan sambon inte vill det. Jag har stått i lägenhetskö i flera år men han söker inget annat. Mitt önskemål är att en av oss bor kvar i huset eftersom vi har hemmaboende barn och att den andra flyttar till en lägenhet. Jag vill ansöka om att köpa ut min sambo men jag är rädd att han kommer att vägra flytta då han hotat med det. Har jag rätt att kräva att han ska flytta ut om banken godkänner att jag skriver över lånen på mig? Och har jag rätt att begära en försäljning av huset om han inte vill/kan köpa ut mig?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vem får bostaden när sambor skiljer på sig?Om sambors gemensamma bostad utgör samboegendom och därmed ska ingå i en bodelning mellan två separerande sambos så är frågan vem som ska få den på sin lott. Om samborna inte kommer överens på egen hand så finns det en regel som säger att den best behövande sambon har rätt att få bostaden och bohaget på sin lott (16 § andra stycket sambolagen). En förutsättning för att detta ska ske är att ett sånt övertagande kan anses skäligt (alltså rimligt och lämpligt).Det ska alltså göras en behovs-och skälighetsprövning. För att avgöra vilken sambo som är bäst behövande kan olika omständigheter spela roll. En omständighet som väger särskilt tungt är om det finns gemensamma barn i bilden. Om barnen ska bo huvudsakligen hos den ena sambon så är det ofta den sambon som anses ha bäst behov av bostaden. Men även andra omständigheter spelar roll, en sambos ekonomi, dennes avstånd till jobbet, och dennes möjligheter att få en ny bostad på annat håll vägs in i bedömningen.Även om den ena sambon anses mer behövande kan det i vissa fall finnas hinder mot att den sambon får bostaden om det inte skulle anses skäligt. Exempel på situationer när det kan anses oskäligt med ett övertagande är om det rör sig om en släktgård eller om bostaden bekostats av den ena sambon och samboförhållandet endast varat en kortare tid.Om den ena sambon har rätt att få bostaden på sin lott och det därmed uppstår en skillnad i hur stort värde som varje sambo får ur bodelning ska den sambon som tar över bostaden ersätta den andra med mellanskillnaden. Är bostaden belastad med lån ska den maken som tar över bostaden dessutom ta över lånen.Kan du begära tvångsförsäljning?Eftersom ni äger huset gemensamt så anses ni i lagens mening vara samägare. När två eller fler personer tillsammans äger en fastighet så omfattas man av lagen om samäganderätt. Enligt samäganderättslagen så har varje delägare en rätt att gå till domstol och ansöka om att den gemensamt ägda egendom ska bjudas ut på offentlig auktion (6 §). Egendomen kommer då säljas oavsett vad de övriga delägarna anser om saken, såvida inte dessa kan visa att det föreligger mycket starka skäl mot tvångsförsäljning. När auktionen är över och egendomen såld så fördelas köpesumman på delägarna.Samäganderättslagen ger alltså en möjlighet för en delägare som inte längre vill äga något tillsammans med någon annan att ta sig ur förhållandet även om den andra delägaren vägrar att köpa ut den första. Vad man bör tänka på dock är att den här typen av tvångsförsäljningar på offentlig auktion i regel drar in en något mindre köpesumma än vad som hade varit fallet om man sålt fastigheten på vanligt vis.SammanfattningSambolagen säger att den bäst behövande har rätt att få bostaden på sin lott i bodelning, vem detta blir avgörs av en behovs- och skälighetsprövning. Utanför sambolagen finns en möjlighet i samäganderättslagen att begära tvångsförsäljning av gemensamt ägd egendom hos tingsrätten.Med vänliga hälsningar

Hur kan jag klandra en bodelning?

2018-12-06 i Bodelning
FRÅGA |Jag skiljde mig för 2 år sedan. Min make fick ta huset (det var en väldigt konstig värdering och allt var inte inräknat)och jag krävde inget. Däremot så så skulle vi dela bohaget, värdet på flera bilar en motorcykel och en moped.Tilläggas kan att jag har haft eget boende innan vi träffades och han ägde inget alls. Jag har fått börja om helt och det jag fått i pengar är ca 10 000 kr.Vi har varit ett par i 26 år varav 14 som gifta. Han vägrar prata med mig och svarar ejVad kan jag göra?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga anger du inte om en bodelningsförättare utförde bodelningen eller om ni på egen hand kom överens om hur bodelningen skulle gå till och upprättade ett bodelningsavtal som undertecknades av er båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Av denna anledning kommer jag att redogöra för vad det finns för möjligheter att klandra bodelningen i respektive fall.BodelningsförrättareOm man vill klandra en bodelning som utförts av en bodelningsförrättare ska detta göras inom fyra veckor från det att man tog del av beslutet om bodelningen enligt 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken. Utifrån vad du beskriver i din fråga utgår jag ifrån att det har gått ca två år sedan bodelningen gjordes, vilket innebär att du som utgångspunkt har förlorat din rätt att klandra beslutet. Jag vill dock understryka att det finns en möjlighet att ansöka om resning av bodelningen enligt 58 kap. 1 § rättegångsbalken, eftersom det rör sig om en lagakraftvunnen dom. Om resning beviljas finns det möjlighet att klandra den utförda bodelningen. Resning beviljas bland annat om nya bevis har framkommit som sannolikt skulle leda till en annan utgång. Utöver detta krävs det att sökanden ska göra sannolikt att denne inte hade kunnat åberopa dessa omständigheter under bodelningen, eller att denne haft giltig ursäkt att inte göra det. Kraven för att en resningsansökan ska beviljas är högt ställda och därför är min rekommendation att ta hjälp av en jurist till att upprätta en sådan.BodelningsavtalI det fall ni på egen hand kom överens om hur bodelningen skulle gå till och upprättade ett bodelningsavtal så kan detta som huvudregel inte angripas. Utgångspunkten i svensk rätt är nämligen att avtal ska hållas, vilket innebär att ett ingånget avtal som huvudregel inte kan ångras. Trots att det i äktenskapsbalken finns regler om äktenskap och äktenskapsskillnad, finns det däri inga regler som föreskriver en möjlighet för parterna att klandra ett upprättat bodelningsavtal. Enligt Högsta Domstolens praxis är emellertid reglerna i avtalslagen tillämpliga på ett sådant avtal (NJA 1982 s. 230). Bodelningsavtalet kan därmed bland annat jämkas enligt 36 § avtalslagen om det anses vara oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Om du anser att tillgångarna fördelats mellan er på ett ojämnt sätt kan du alltså hävda att bodelningsavtalet är oskäligt med hänsyn till bland annat avtalets innehåll.Det ska understrykas att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och generellt sätt ställs det höga krav på den som åberopar denna bestämmelse i en rättegång. Detta innebär alltså att det kan vara svårt att nå framgång vid en stämning i domstolen. Vad du bör göra nuBeroende på hur bodelningen gick till finns det olika tillvägagångssätt för att kunna ändra denna. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist för att undersöka vilka möjligheter du har i detta specifika fall för att angripa bodelningen i efterhand. Jag rekommenderar även att ringa till vår kostnadsfria telefonrådgivning för att få ytterligare information och råd.- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Äktenskapsförord och giltighet

2018-12-06 i Bodelning
FRÅGA |HejVi köpte vårt hus för 24år sen då kostade det 625. 000:- svärfar la då in 100 000:- Det skrevs ett äktenskapsförord på det men då var jag ej vaken på detDär står att mitt ex äger 100% av fastighetenDå vi håller på att skilja oss efter 28år så fann hon detta papper i vårt bankfack som har varit bortglömt i alla dessa årDå tiden med småbarn odyligt så glömdes detta bortNu hänvisar hon till äktenskapsförordet punkt slutSka nämnas att huset är värderat till över 5miljoner idag så en nätt vinst på drygt 4,3miljoner minus skattNämnas bör oxå att jag har betalt stort sätt i 20 av dessa åren då hon inte har haft en nämnvärd inkomstVad kan jag göra
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äktenskapsförord regleras i svensk rätt i äktenskapsbalken (ÄktB). ÄktenskapsförordMakar kan ingå avtal (äktenskapsförord) om att egendom ska vara giftorättsgods (d.v.s. delas lika vid bodelning) eller enskild egendom (ingår inte i bodelningen). Avtalet kan ingås både innan och under äktenskapet och ett äktenskapsförod behöver inte bevittnas för att vara giltigt. Däremot ska det vara undertecknat av båda makarna och registreras hos Skatteverket. (7 kap. 3§ ÄktB). Ett äktenskapsförord som till exempel bara ligger hemma eller i bankfacket är verkningslöst och äktenskapsförordet börjar först gälla när Skatteverket har registrerat det. Äktenskapsförordet som du och din make har undertecknat är giltigt om det har registrerats. I detta fall är huset din makas enskilda egendom och ska inte ingå i bodelning vid skilsmässa. (10 kap 1 § ÄktB) Om Äktenskapsordet inte har registrerats hos Skatteverket är det inte giltigt, i så fall har du rätt till din andel av giftorättsgodset i huset d.v.s. 50% (7 kap 1 § ÄktB). Det krävs även samtycke från dig om din make till exempel vill sälja lägenheten m.m. (7 kapitlet 5 § ÄktB.)Det kan vara möjligt att jämka äktenskapsförord eller ett villkor i ett äktenskapsförord om det är oskäligt hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap 3 § Äktb). Jämkning är dock en bestämmelse som tillämpas restriktivt och det är oftast svårt att få jämkning på grund av detta.Ogiltigförklara äktenskapsförordet Domstolen har i praxis tidigare dömt att den som vill ogiltigförklara ett äktenskapsförord måste bevisa att han inte förstod innebörden av äktenskapsförordet när det undertecknades för att det till exempel var oklart. Domstolen har dock framfört att om man undertecknar något har man viss skyldighet att undersöka vad det är man undertecknar. Om du kan bevisa att du inte förstod vad du undertecknat för att förordet var så oklart, trots att du undersökt vad du skulle underteckna, kan det alltså finnas en möjlighet att försöka ogiltigförklara förordet. Dold samäganderätt Du skulle kunna hävda dold samäganderätt i huset. Domstolen har i praxis ställt tre krav för att dold samäganderätt ska kunna föreligga. Dessa är: 1. Egendomen ska ha köpts för båda makarnas användning trots att enbart den ena parten står på den. 2. Den dolde ägaren ska lämna ekonomiskt bidrag vid köpet som underlättar köpet eller gör köpet möjligt. Det räcker dock inte, enligt domstolen, att bidrag ges för annat efter köpet. 3. Partena anses förutsätta att egendomen ska ägas tillsammans. För att du ska få igenom att det handlar om dold samäganderätt bör du då visa att dessa punkter är uppfyllda i ert fall.RekommendationJag rekommenderar att du anlitar en jurist vid bodelningen efter skilsmässan. Du bör även kontrollera att äktenskapsförordet är giltigt enligt vad som beskrivits ovan, främst om det har registrerats hos Skatteverket. Du kan kontakta skatteverket för att ta reda på detta.Om äktenskapsförordet är giltigt skulle du kunna antingen försöka ogiltigförklara äktenskapsförordet eller att hävda dold samäganderätt. Jag kommer att ringa dig onsdag den 12 December kl 09.00 om tiden inte passar kan du kontakta mig. Om du vill anlita en av Lawlines jurister eller har någon fråga om mitt svar, kan du mejla jessica.konduk@lawline.seVänligen,