Kräva bodelning efter fem år?

2021-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! För 5 år sedan skilde jag mig från min man. Jag lämnade honom med min mindreåring utan att ta något, vi hade ingen bodelning då. Jag fick nyligen veta att jag fortfarande kan kräva uppdelning av egendom. Vid den tiden ägde en bostadsrätt som var en gåva från mina föräldrar och som jag fick innan jag träffade min ex man. Och vi bodde i ett hus, varav en del tillhörde hans föräldrar och en del till honom, det fanns också en lån på huset. Han hade också gällande AB. Frågan är om jag få kräva nånting från min exman/få han göra det från mig?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). 1. Möjligheten att begära bodelning Precis som du hört kan en bodelning kan begäras även efter en längre tid. Det finns dock en gräns när rätten går förlorad. Det är oklart exakt när detta sker. I vissa fall har så länge som tio år har godtagits medan i andra har rätten gått förlorad efter sju. Om inga särskilda omständigheter föreligger bör dock fem år vara godtagbart (NJA 2009 s. 437 & RH 2003:41). Notera dock att denna slutsats kan vara fel, det är bara min tolkning av tidigare rättsfall. Jag går nu vidare till att förklara hur bodelning går till generellt för att sedan diskutera den specifika egendom du nämner. 2. Kort om bodelning I en bodelning ingår i princip all egendom som inte är enskild egendom genom t.ex äktenskapsförord eller testamente (ÄktB 7:1-2 j. 10:1). I en bodelning räknar man ut respektive makes "andel". Det görs genom att varje make först gör avdrag för sådana skulder som inte är kopplade till enskild egendom. Efter detta avdrag gjorts lägger man samman värdet av egendomen och delar lika på detta (ÄktB 11:2-3). Det är alltså inte egendomen som sådan man delar lika på utan värdet av den. Sedan är det upp till er att fördela egendomen mellan er, man har dock förtur till ens egna egendom (ÄktB 11:7). Det kan här noteras att bodelning ska ske utifrån de egendomsförhållanden som förelåg när skilsmässa begärdes (ÄktB 9:2). Förändringar i skulder/tillgångar som skett under era fem år isär ska alltså inte beaktas. 3. Den specifika egendomen Jag börjar med bostadsrätten du fick i gåva. Utgångspunkten är att denna ska ingå ifall du begär bodelning eftersom du ägde den när ni var gifta (ÄktB 7:1 j. 10:1). Det är dock möjligt att dina föräldrar gav dig den i gåva med Villkor att den ska utgöra enskild egendom, då ska den inte ingå i bodelningen (ÄktB 7:2 2p). Finns inget gåvobrev eller liknande kommer det dock blir svårt att bevisa att ett sådant villkor ställdes upp. Om bostadsrätten ingår kommer du dock ha företräde till att behålla den eftersom det var din egendom (ÄktB 11:7). Det hus ni bodde ägdes till viss del av din man och ska därför som utgångspunkt ingå (ÄktB 7:1 j. 10:1). Även denna skulle kunna vara enskild egendom på någon grund, t.ex ifall det var en gåva från hans föräldrar som gavs med villkor om det. Ifall bostaden ska ingå i bodelningen kommer din man få göra avdrag för de skulder som var kopplade till den innan värdet på er egendom räknas samman (ÄktB 11:2). Din f.d man kommer ha företräde till huset eftersom det är hans egendom (ÄktB 11:7). Det finns bestämmelser i äktenskapsbalken som innebär att du skulle få ta över huset ifall du hade störst behov, jag finner det dock väldigt osannolikt att en domstol skulle tillämpa denna bestämmelse när fem år gått (ÄktB 11:8). Eftersom din man hade ett AB ägde han aktierna i detta. Dessa ska som utgångspunkt ingå i en bodelning, jag ser få sätt hur de skulle utgöra enskild egendom (ÄktB 7:1 j. 10:1). Din man har dock förtur till dessa när ni delar lika på egendomen (ÄktB 11:7). 4. Sammanfattning Det är förmodligen inte för sent att begära bodelning. Gör du det kommer den egendom du nämner ingå men man utgår från värdet vid tidpunkten för äktenskapsskillnad. Ni kommer ha förtur att behålla er egna egendom när värdet på den sammanslagna egendomen delas lika. Ni kan alltså inte göra anspråk på specifik egendom som den andre äger. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

2021-01-14 i Bodelning
FRÅGA |inom äktenskapet med äktenskapsförord, inköptes med fördelning, insats 70/30, en lägenhet till familjen.försäljning skedde i samband med skilsmässan, fråga: hur delas försäljnings summan?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten för en bodelning vid en skilsmässa är att den egendom som utgör giftorättsgods, dvs. sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB) ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Denna egendom ska sedan delas lika mellan makarna, dvs. 50/50 (11 kap. 3 § ÄktB).Förutsatt att lägenheten utgör giftorättsgods ska försäljningssumman därför vid skilsmässa delas lika mellan makarna, oavsett hur insatserna såg ut. Detta gäller såvida inget annat särskilt avtalats avseende försäljningssumman, t.ex. att man får ut lika stor procent som man la i insatsen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste sambor upprätta bodelning?

2021-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag o min fd sambo har separerat sedan flera år tillbaka. Han bor kvar i huset och ska nu köpa ut mig.Min fråga är, måste man upprätta en bodelning? Maria
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste sambor förrätta bodelning efter en separation? När två sambor separerar omfattas de av sambolagen, vilket också innebär att reglerna för bodelning inte är lika strikta som vid en skilsmässa då en bodelning måste göras. Det finns alltså ingen skyldighet för sambor att förrätta bodelning efter en separation. När kan då bodelning ske vid ett upplöst samboförhållande? Jo, när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap varandra ska bodelning ske om en av parterna begär det (8 § sambolagen). Det är alltså det som krävs för att ha laglig rätt till bodelning vid separation.Tidsfrist vid begäran om bodelningDu nämner dock i din fråga att du och din partner separerade för flera år sedan, något som kan komma att ha betydelse i ditt fall. Enligt 8 § 2 st sambolagen ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Eftersom att tidsfristen har passerat är det inte möjligt för någon av er att begära bodelning på laglig grund, vilket innebär att var och en av er behåller sin egen egendom.Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,

Vi är två gifta makar och vad händer med huset om en av oss dör?

2021-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Om man är gift och står som ägare på 50 % på huset , va gäller vid delning om jag eller partner avlider. Tex min partner avlider. Behåller jag min del och hans del delas på mig och hans barn eller delas huset lika / tack
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag sammanfattar din fråga på följande vis: Vi är två gifta makar och vad händer med huset om en av oss dör? Ena maken har barn utanför äktenskapet.Jag antar att ni inte har något äktenskapsförord som rör huset och inte heller något testamente. Jag antar också att ni inte har gemensamma barn men att din man har barn från ett tidigare förhållande. Frågor om arv och bodelning regleras i ärvdabalken (ÄB) respektive äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att ett äktenskap upplöses om ena makens dör (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Eftersom äktenskapet upplöses på grund av dödsfall så måste det även ske ett arvskifte när den avlidnes egendom fördelas mellan arvingarna. Svaret på din fråga är ganska komplicerat men jag har försökt vara så pedagogisk som möjligt. Vem har arvsrätt? Under förutsättning att din make inte har upprättat ett testamente så kommer arvet fördelas enligt den så kallade legala arvsordningen, vilken är den arvsordning som är lagstadgad och hittas i 2 kap. ÄB. Barn till den avlidne är bröstarvingar ärver i första hand alltid först (2 kap. 1 § ÄB). Finns ett särkullbarn, alltså barn att någon av er har barn från ett annat förhållande, så har inte den efterlevande maken arvsrätt efter den döde, om den döde inte har testamenterat bort egendom till sin maka. Din makes barn är särkullbarn och har alltså rätt till arv före dig. I sådana fall behöver det ske en bodelning, precis som vid en skilsmässa, mellan er innan arvsskiftet sker. Detta eftersom efterlevande make/maka och dödsbodelägare har rätt att få ut sin eventuella andel från bodelningen innan arvsskiftet. Det är alltså din makes barn som ärver allting efter honom och du som efterlevande make kommer endast få egendom genom bodelningen.Vad händer med bostaden vid bodelningen? I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om man är gifta gäller alltså giftorätten, som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder – även det ni äger sedan innan äktenskapet. Utgångspunkten är alltså att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den tillfaller endast den ena maken vid en bodelning. Om man vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Makarna ska få en lika stor andel av giftorättsgodset. Vid dödsfall delas egendomen mellan den efterlevande maken och dödsboet.Bodelning kan vara komplicerade så för att göra det tydligare kommer jag att utgå från ett hypotetiskt fall:Andelsberäkning: Om du och din make har möbler värt 100 000 kr vardera och en gemensam bostad som ni äger 50 % var på 2 miljoner så blir det totalt 2 200 000 kr. Detta hälftendelas, vilket ger dig och din make varsin andel på 1 100 000 kr (11 kap. 3 § ÄktB). Andelen innebär att du har rätt till egendom värd 1 100 000 kr efter bodelningen och likaså din makes dödsbo. Lottläggning: Vilken egendom som tillfaller vem avgörs i lottläggningen. Lotten är den egendom ni får ut vid bodelningen. Huvudregeln vid lottläggning är att makarna behåller det de själva äger. Detta betyder att du får behålla dina möbler på 100 000 kr och din make behåller sina möbler värda 100 000 kr. Vem får behålla det gemensamma huset då? Den som har bäst behov av makarnas gemensamma bostad får erhålla den på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Denna regel kan tillämpas till förmån för dig som efterlevande maka. Detta betyder det att du i en bodelning kan erhålla bostaden på din lott, vilket innebär att den inte kommer ingå i din makes kvarlåtenskap och därmed inte tillfalla hans barn. I exemplet blir din lott 100 000 kr + 2000 000 kr medans din mans lott har ett värde av 100 000 kr, då han endast fick behålla sina egna möbler. Skifteslikvid: Din mans lott på 100 000 kr stämmer inte överens med hans andel, alltså det värde efter bodelningen han har rätt till, som låg på 1 100 000 kr. Din lott blir däremot 1 000 000 kr större än den andelen du skulle ha fått. Du blir alltså skyldig din mans dödsbo en kompensation för det som saknas i hans andel. För att få behålla huset måste du alltså ge ut 1 000 000 kr i så kallad skifteslikvid som kompensation av att du erhåller bostaden (11 kap. 9 § ÄktB). Sammanfattningsvis så har du inte rätt till något arv från din make om han inte har upprättat ett testamente till din förmån. Din makes barn har däremot rätt till arv utan att han har upprättat ett testamente till deras förmån. Det görs en bodelning mellan dig och maken innan hans arv går till barnen. Det som din make erhåller i bodelningen er emellan blir alltså hans barns arv medan det du erhåller i bodelning får du behålla själv. Du kan alltså få behålla bostaden men det bygger på att du har möjlighet att kompensera barnen genom en skifteslikvid om det skulle krävas.Om ni vill ha det på något annat vis går detta att reglera genom testamente och äktenskapsförord. Om du vill ha hjälp av våra jurister för att upprätta ett äktenskapsförord så kan du ringa oss på 08-533 300 04. Bodelning och arvsfördelning är som tidigare nämnt komplicerade saker så du är välkommen att återkomma med fler frågor eller funderingar om någonting är oklart.

Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?

2021-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger ett sommarboende sedan 28 år tillbaka och är sambo sedan 2 år. Om vi skulle separera, har då min sambo någon rätt till detta fritidshus?Om vi i stället gifter oss, hur blir det då i samband med eventuell skilsmässa?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att separera som samboNär två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll så är de i lagens mening sambor och omfattas av Sambolagen (1 § Sambolagen). Om samborna separerar och flyttar isär så upphör samboförhållandet (2 § Sambolagen). När samboförhållandet upphör så ska en bodelning göras av sambornas gemensamma egendom, samboegendomen, om någon av samborna begär det. Detta innebär att samboegendomen ska fördelas mellan samborna (8 § Sambolagen). Samboegendom utgör sambornas gemensamma bostad och bohag om samborna har köpt egendomen för att använda den gemensamt (3 § Sambolagen). Du har ägt ditt sommarboende sedan 28 år tillbaka men enbart varit samboende i två år. Detta betyder att ni inte har förvärvat sommarboendet för gemensam användning och det utgör därför inte samboegendom. Till samboegendom räknas inte heller varken bostad eller bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § Sambolagen). I praktiken så betyder det att om du och din partner skulle separera så skulle sommarhuset inte utgöra samboegendom vilket betyder att det inte ska ingå i bodelningen. Du skulle därför få behålla sitt sommarboende. Att separera som giftÄven om man är gift och vill skilja sig så ska en bodelning göras då man delar upp makarnas egendom mellan makarna. I ett sådant fall så är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Utgångspunkten när man är gift är att egendomen som varje make äger är giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att allt som makarna äger ska ingå i bodelningen, även ett sommarhus. För att egendom inte ska vara giftorättsgods så måste det bli enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i bodelningen, vilket betyder att en make som äger den enskilda egendomen får behålla sin egendom vid en skilsmässa utan att behöva dela egendomen med maken. Egendom kan bli enskild egendom på olika sätt (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Egendom kan tex bli enskild egendom om du fått sommarstugan i gåva eller arv och det i gåvobrevet eller testamentet angivits att egendomen ska betraktas som enskild egendom. Om du däremot har köpt sommarstugan själv så kan du göra den till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna där man kan ange hur man vill att egendomen ska fördelas mellan makarna vid en eventuell skilsmässa (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Kort sagt så skulle med andra ord sommarstugan ingå i en bodelning om du och din sambo skulle gifta er, om det inte är så att ni upprättar ett äktenskapsförord. Hur upprättar man ett äktenskapsförord?Äktenskapsförordet ska vara (1) skriftligt, (2) det ska undertecknas av makarna och (3) det ska även dateras (7 kap. 3 § 2 st. Äktenskapsbalken). Slutligen så ska äktenskapsförordet även (4) skickas in och registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § 3 st. Äktenskapsbalken). Om äktenskapsförordet lämnas in senast en månad efter att äktenskapet ingicks så blir avtalet gällande mellan makarna i och med att makarna gifter sig. Om äktenskapsförordet lämnas in senare så börjar avtalet gälla mellan makarna från och med den tidpunkt då äktenskapsförordet lämnas in till skatteverket. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

2021-01-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej, 2009 köpte jag ett hus som singel med 500000kr som enskild egendom. Gifte mig 2014 och sålde huset och köpte vårat hus idag 2015 med pengar från första huset. Banken godkände inte hon som delägare pågrund av inga pengar eller inkomst. Huset står på mig. Vid en skilsmässa. Hur påverkar det bodelningen?Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att frågan handlar om bodelning kommer jag att utgå från bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara den. (vidare hänvisas äktenskapsbalken till som Äktb).När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning, vilket framgår av 9 kap. 1§ Äktb. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1§ Äktb). Som utgångspunkt utgör allt som inte är enskild egendom giftorättsgods vilket framgår av 7 kap. 1§ Äktb. Enskild egendom Som enskild egendom räknas bl a, egendom behäftad med äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente (7 kap 2§ Äktb). Som huvudregel ska även vad som trätt istället för enskild egendom anses vara enskild egendom (7 kap. 2§ 6p. Äktb). I denna situation ifall huset är köpt med enbart förmögenheten som är enskild egendom så ska det första huset ses som enskild egendom en så kallad surrogat. Enligt lagens ordalydelse bör det också omfatta det nyköpta huset ifall det köptes genom medel hänförliga till den enskilda egendomen. Det finns en snäv mängd praxis på hur det förhåller sig i praktiken, men paragrafen lydelse säger inte emot det. Så om det nya huset är köpt med medel hänförliga till den enskilda egendomen ska det undantas från en eventuell bodelning.Det krävs dock att det ursprungs pengarna anses vara enskild egendom enligt 7 kap. 2§ Äktb, alltså ska det förhålla sig om gåva, testamente, arv mm. Dessutom ska det nya huset ha köpts med endast medel hänförliga till den enskilda egendomen, ifall det är en blandning av medel från enskild egendom och giftorättsgods så räknas det som blandat omfång och behandlas på annat sätt. Sammanfattning Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika på makarna. Vad som utgör giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 2§ Äktb. Huvudregeln är att egendom som trätt in istället för enskild egendom även räknas som enskild egendom, så ifall ditt pengarna var enskild egendom enligt 7 kap. 2 § Äktb ska huset anses vara enskild egendom, såvida du köpt det med medlen från ditt gamla hus utan tillskott av medel hänförliga till giftorättsgods. Hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Vad händer med ett hus som jag ensam äger vid en skilsmässa?

2021-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Min son ska sälja sitt hus han har renoverat. Han ska flytta och börja ett nytt jobb på ny ort. Jag funderar på att köpa det ifall det inte skulle funka. Han har inte råd att ha det kvar. Nu till min fråga kan jag köpa utan att min man har något anspråk på det ( vi är gifta) utan att skriva äktenskapsförord?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du tänker köpa din sons hus och undrar om din man kan göra anspråk på en del av huset vid en eventuell skilsmässa om ni inte skriver något äktenskapsförord.Frågor bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Allmänt om bodelningEtt äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om man är gifta gäller alltså giftorätten, som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder – även det ni äger sedan innan äktenskapet. Utgångspunkten är alltså att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den tillfaller endast den ena maken vid en bodelning. Om man vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket.Vem får behålla huset? Att du står som ensam ägare av huset kan dock få betydelse vid en skilsmässa. Vem som äger en viss egendom har ingen egentlig betydelse vid andelsberäkningen. Makarna ska få en lika stor andel av förmögenheten. Vid en skilsmässa skulle alltså din man ha rätt till häften av husets värde. Äganderätten får istället betydelse vid lottläggningen, det vill säga när de faktiska föremålen ska fördelas mellan makarna. I första hand bör makarna tilldelas egendomen som de själva äger. Då du ensam kommer att äga huset så kommer du alltså få behålla huset. Kompensation till din man Skulle en obalans uppstå vid bodelningen, genom att ena maken har egendom till ett högre värde än den andra maken, så måste en viss reglering ske. Med detta menas att maken med större tillgångar ska balansera upp obalansen genom att ge egendom till den andra maken, så att obalansen reduceras. Maken med större tillgångar får själv välja vilken egendom han eller hon vill ge till andra maken. Maken kan istället välja att kompensera den andra maken med pengar, så att era sammanlagda värden från bodelningen överensstämmer med varandra. Då utgångspunkten var att din man har rätt till hälften av husets värde måste du möjligtvis kompensera honom för det i utbyte mot att du får behålla huset. Sammanfattat svar: Utgångspunkten är alltså att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Själva äganderätten till olika föremål rubbar inte kravet på hälftendelning men maken utan äganderätt får sämre rätt till de faktiska föremålen vid lottläggningen. Äger den ena maken fler saker än den andra, tvingas maken med högre tillgångar att kompensera den andra maken. Din man har alltså rätt till hälften av husets värde vid en bodelning, men han har inte rätt till att behålla själva huset. Du får behålla huset men måste ha råd att kompensera din man om det skulle uppstå någon form av obalans vid bodelningen. Om ni vill att något annat ska gälla rekommenderar jag er att skriva ett äktenskapsförord där ni kan göra huset till din enskilda egendom. Då kommer alltså huset inte att ingå i bodelningen alls och du har rätt till hela husets värde. Om du vill ha hjälp av våra jurister för att upprätta ett äktenskapsförord så kan du ringa oss på 08-533 300 04. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Hur ska fördelningen av våra tillgångar ske när min man avlider?

2021-01-10 i Bodelning
FRÅGA |Vi är ett gift par och har ett gemensamt barn, min man har även ett barn sen tidigare.Om min man skulle gå bort hur går då bouppteckning till? Vi ar egna bankkonton, men räknas mitt konto in i bodelningen?Han har stora skulder. Kan då dom ta mina pengar för att lösa dom?Vi äger också ett hus där vi äger hälften var. Vi har lån på huset, har det nån betydelse när jag ska lösa ut hans barn? Eller går dom på husets värde? Ska då hans barn och vårat gemensamma barn dela på 50% eftersom jag äger andra halvan?Om vi skulle få ett till gemensamt barn, delas då arvet från min man lika på dom 3?Min man har tecknat en livförsäkring där jag är förmånstagare, kan ställena där han har skulder ta dom pengarna? Och kan min mans barn kräva att få ta del av livförsäkringen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga är ni ett gift par med ett gemensamt barn. Din man har även ett särkullbarn (ett barn utanför äktenskapet). Du undrar nu vad som skulle ske om din man skulle gå bort. I dina frågor innefattas om era egna bankkonton ska ingå, om hans skulder kan betalas med dina tillgångar och hur det går till att lösa ut barnen ur huset. Då du har flera frågor kommer jag att besvara dessa varför sig under separata rubriker nedan.Allmänt om bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB)."Vi har egna bankkonton, men räknas mitt konto in i bodelningen?"Även tillgångar på bankkonto räknas som giftorättsgods, under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord som undantar egendomen. I ditt fall innebär det att även det du har på ditt konto ska ingå i den hälftendelning som sker enligt beskrivningen ovan."Han har stora skulder. Kan då dom ta mina pengar för att lösa dom?"Dina pengar kan inte tas för att lösa ut hans skulder. Däremot kommer det som redogjorts för inledningsvis att göras en hälftendelning. I hälftendelningen kommer först era tillgångar att räknas in och därefter görs det avdrag för era skulder. I praktiken kommer det att innebära att om du har större tillgångar än din make kommer det att påverka dig. Man kan däremot inte bli betalningsansvarig för sin makes skulder innebärande att det inte kan bli ett minusvärde i beräkningen. Om en make har större skulder än tillgångar kommer den att gå in med noll kronor i bodelningen. För att exemplifiera det, väldigt förenklat:Exempel 1Vi antar att du går in med 100.000 kronor i tillgångar genom giftorättsgods och att du saknar skulder. Samtidigt antar vi att din make går in även han med 100.000 kronor i tillgångar genom giftorättsgods men att han har 80.000 kronor i skulder. I praktiken innebär det att du går in med 100.000 kronor och han går in med 20.000 kronor (100.000 – 80.000). Dessa poster läggs samman 100.000 + 20.000 = 120.000 kronor. Och delas med två = 60.000 kronor. Eftersom din man gått in med 20.000 kronor i bodelning behöver det flyttas över 40.000 kronor från dina tillgångar för att det ska gå jämnt ut. Kvarlåtenskapen efter min man blir i det här fallet 60.000 kronor som kan fördelas mellan arvingarna.Exempel 2Om vi istället antar att du fortfarande går in med 100.000 kronor i tillgångar genom giftorättsgods och att du saknar skulder. Vi antar att din make går in även han med 100.000 kronor i tillgångar men 300.000 kronor i skulder. Då går du fortfarande in med 100.000 kronor men han går in med noll kronor (100.000-300.000 ger ett minusvärde varför det blir 0, annars hade du blivit betalningsskyldig för hans skulder). Posterna läggs åter samman: 100.000 + 0 = 100.000 kronor. Och delas med två = 50.000 kronor var. I det här fallet blir du tvungen att skjuta till 50.000 kronor för att det ska gå jämt ut. Din make tillgångar, trots bodelningen, kommer att understiga hans tillgångar och dödsboet kommer att gå i konkurs samt det finns inget att fördela mellan arvingarna."Vi äger också ett hus där vi äger hälften var. Vi har lån på huset, har det nån betydelse när jag ska lösa ut hans barn? Eller går dom på husets värde? Ska då hans barn och vårat gemensamma barn dela på 50% eftersom jag äger andra halvan?"Fastigheten utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det innebär att din makes ägande räknas som giftorättsgods (utifrån marknadsvärdet) och det lån han har på fastigheten räknas in i hans skulder. Om du ska lösa ut barnen kommer man därför att utgå från fastighetens marknadsvärde.Utgångspunkten när den som är gift avlider är att efterlevande make ärver och att gemensamma barn får vänta tills den efterlevande maken avlider. Särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). I det fallet du beskriver kommer hälften av kvarlåtenskapen att tillfalla särkullbarnet direkt, hälften kommer att gå till dig och ert gemensamma barn har rätt till efterarv den dag du avlider. Skulle ni få ett gemensamt barn till kommer hans kvarlåtenskap att delas mellan de tre barnen. I praktiken kommer det att innebära att 2/3 av kvarlåtenskapen tillfaller dig och att era gemensamma barn har rätt till efterarv och 1/3 tillfaller särkullbarnet direkt.Min man har tecknat en livförsäkring där jag är förmånstagare, kan ställena där han har skulder ta dom pengarna? Och kan min mans barn kräva att få ta del av livförsäkringen?När det gäller livförsäkring kan försäkringstagaren bestämma vem försäkringsbeloppet ska tillfalla genom förmånstagarförordnande (14 kap. 1 § försäkringsavtalslagen, FAL). När någon avlider ska en bouppteckning göras över den avlidnes tillgångar och skulder, vilket sedan ligger till grund för bodelningen. En försäkring som är försedd med förmånstagarförordnande utgör inte en tillgång i dödsboet. Den ingår inte i kvarlåtenskapen och kan inte bli föremål för arvs- eller testamentsförvärv. I ditt fall innebär det att din mans barn kan inte kräva att få del av försäkringen och den ingår inte i hans tillgångar varför den inte går till att betala hans skulder.Går det att påverka fördelningen?Det finns vissa möjligheter att påverka fördelningen av kvarlåtenskapen när man avlider. Dels går det att göra viss eller all egendom till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Gör man egendomen till enskild ska den inte ingå i bodelningen. I ert fall skulle det innebära att om ni gör er egendom till enskild sådan ska den inte ingå i bodelningen och vad som utgör kvarlåtenskap förändras. Äktenskapsförordet kommer däremot att innebära att du ändå ärver din man för de delar som ska tillfalla ert/era gemensamma barn och att de sedan har rätt till efterarv, men att särkullbarnet har rätt att få ut arvet direkt. Dels finns det även möjlighet att styra fördelningen genom ett testamente. Det går däremot inte att göra ett barn halt arvlöst. Ett barn har alltid rätt till hälften av vad det skulle ärvt utan testamente, vilket utgör den s.k. laglotten.Om du önskar hjälp med att gå igenom eventuella lösningar för er, upprättande av äktenskapsförord, testamente m.m. kan en av våra jurister vara behjälpliga. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,