Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?

2020-10-20 i Bodelning
FRÅGA |hej, skänkte 90 av lägenheten till min sambo innan vi flyttade ihop. nu tänker jag separeras. kommer jag få endast 10 % av bostadens värde eller hälften
Ellen Lagnéus |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!För att en gåva ska anses fullbordad krävs att den uppfyller vissa krav. Du nämner dock inte om det i samband med att du gav din sambo 90% av lägenheten hade upprättat ett gåvobrev. Jag kommer därför att besvara frågan både utifrån om ni har skrivit ett gåvobrev, eller om ni inte har det.Om ni har upprättat ett gåvobrevNär det kommer till bostadsrätter krävs det för att det finns ett gåvobrev som är skriftligt, och att både du och din sambo har skrivit under det. Det ska också framgå vilken lägenhet det gäller (6 kap. 4 § Bostadsrättslagen). Utöver det ska gåvotagaren, alltså din sambo, också godkännas av bostadsrättsföreningen för att gåvan ska kunna bli giltig (6 kap. 5 § Bostadsrättslagen).Om ni inte har upprättat ett gåvobrevIfall ni inte har upprättat ett gåvobrev och/eller gåvan inte ska anses fullbordad ska det vid en separation göras en bodelnig av eran samboegendom, ifall någon av er begär det (8 § SamboL).Det som ingår i samboegendomen är gemensam bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Jag tolkar din fråga som att du ägde och bodde i lägenheten innan din sambo flyttade in. Om bostadsrätten ska ingå i samboegendomen kommer därför att bero på om du köpte lägenheten med avsikt för att ni skulle bo där gemensamt, eller om du ägde den långt innan (5 § punkt 4 SamboL). Om det var så att du köpte lägenheten med avsikt för att ni skulle bo där gemensamt kommer din sambo att ha rätt till delar av lägenhetens värde, men hur mycket beror på vad ni har för skulder och hur era respektive ekonomiska förhållanden ser ut, och/eller hur länge ni bott tillsammans och omständigheterna i övrigt (12-15 §§ SamboL).Lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan ett arv ingå i en bodelning?

2020-10-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min fru och jag har skilt. Jag äger ett hus med min bror på landet som vi har ärvt från min farfar. Jag har bett en bodelning eftersom hon har behållit alla grejer som vi hade i lägenhet. Kan hon kräva en del av huset som jag äger med min bror?
Izel Ilyaz |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar över om huset du ärvt av din farfar kan bli föremål för bodelning. Dessa förhållanden regleras framförallt i Äktenskapsbalken (framöver kallat ÄktB).Om huset ärvts genom ett testamenteI en bodelning ingår giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Vad giftorättsgods är finns definierat i 7 kap. 1 § ÄktB och är enligt paragrafen allt som inte är enskild egendom. Alltså ingår samtliga tillgångar både du och din fru har med undantag för sådant som kan klassificeras som enskild egendom. Ett objekt kan klassificeras som enskild egendom genom bland annat (7 kap. 2 § ÄktB): – Ett äktenskapsförord – Om objektet är en gåva, ska gåvogivaren särskilt ha stadgat att gåvan ska vara enskild egendom. – Om objektet är ett arv ska detta ha ärvts genom ett testamente där det särskild ska ha stadgats att arvet ska vara enskild egendom.I ditt fall kan framförallt sista punkten aktualiseras, förutsatt att ni ärvt huset genom ett testamente av er farfar där det särskilt nämnts att han önskade detta ärvas som enskild egendom. Skulle så vara fallet undantas huset från bodelningen och din fru kan därmed inte kräva en del av den.Om huset inte ärvts genom ett testamenteFörst kommer samtliga tillgångar (som är giftorättsgods) att räknas in i bodelningen, här ingår även huset om att det klassificeras som giftorättsgods. Värt att notera är dock att enbart värdet av din andel i huset kommer inkluderas. Alltså 50 % av husets värde om du äger 1/2, 33,33% om du äger 1/3 osv. Efter att skulder avräknats fördelas därefter giftorättsgodset er två emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Skulle dina tillgångar ha ett större värde än din frus så har hon rätt till att kräva en del av huset. Skulle du ha andra tillgångar, exempelvis sparade pengar har du alltid rätt till att ge detta istället för en andel i huset (11 kap. 7 § ÄktB).Så sammanfattningsvisVad huset klassificeras som juridiskt är ytterst betydande för utfallet här. Är huset att betrakta som enskild egendom (exempelvis genom testamente) skyddas detta helt från bodelningen och din frus rätt till att kräva en andel är begränsad. Skulle däremot huset ses som giftorättsgods ingår detta i en bodelning och riskerar att bli föremål för din frus anspråk.

När är gåvor och arv enskild egendom och vad gäller för ny egendom som trätt i den ursprungliga enskilda egendomens ställe?

2020-10-10 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska lösa ut exfrun i bodelningen och har investerat i pool och avlopps anläggning som jag har betalat från enskilda medel som jag ärvt och fått som gåva är inte pool och avlopps anläggning min enskilda egendom då ?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om ny egendom som trätt istället för den ursprungliga enskilda egendomen också utgör enskild egendom. Innan detta kan besvaras måste det först vara klarlagt att gåvan och arvet utgör enskild egendom. Regler om makars egendom och bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad krävs för att gåvor och arv ska utgöra enskild egendom?All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). I 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Där framgår bl.a att egendom som en make har fått i gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda är enskild egendom (andra punkten). Detsamma gäller arv som enligt testamente ska vara makens enskilda (fjärde punkten). För att det som du har fått i gåva och arv ska utgöra enskild egendom så måste alltså gåvogivaren och arvlåtaren ha föreskrivit att egendomen ska vara din enskilda. I annat fall så utgör gåvan och arvet giftorättsgods. Vad gäller för ny egendom som träder i den enskilda egendomens ställe?När du har använder enskild egendom för att införskaffa eller investera i ny egendom så presumeras den nya egendomen vara enskild egendom, det uppstår ett s.k. surrogatföhållande (sjätte punkten). Presumtionen bryts om det i gåvohandlingen eller testamentet framgår att det som träder i gåvan/arvets ställe inte ska vara makens enskilda. Om gåvan och arvet var enskild egendom så ska alltså det som har trätt i dess ställe (pool och avloppsanläggningen) utgöra enskild egendom och därför inte ingå i bodelningen (jmf. 10 kap. 1 § ÄktB). Detta gäller under förutsättning att inget annat har föreskrivit i gåvohandlingen eller testamentet. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

När måste bodelningen vara genomförd?

2020-10-05 i Bodelning
FRÅGA |Om jag skiljer mig. Och vi gör en gemensam skilsmässa.Hur lång tid har man på sig innan man måste skriva på om vem som skall tex ta över huset och lånet.?När måste bodelningen vara genomförd.?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB). När måste bodelningen vara genomförd?En bodelning ska som utgångspunkt förrättas när äktenskapet har upplösts. Om någon av makarna begär bodelning under tiden som ett äktenskapsmål pågår ska dock bodelningen förrättas genast (9 kap. 4 § ÄktB). Det finns emellertid inga lagstadgade tidsgränser för när bodelningen måste vara genomförd. Vad gör vi om vi inte kommer överens?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem. Om makarna kan komma överens om hur bodelningen ska göras behöver de inte anlita någon för att hjälpa dem utan kan göra bodelningen på egen hand. Om makarna inte kommer överens kan de anlita en bodelningsförättare som bistår dem i bodelningen och prövar de tvistiga frågorna (17 kap. 1 § ÄktB). SammanfattningDet finns ingen lagstadgad tidsgräns för när en bodelning måste vara färdig, men det är många enklare för er om den förrättas i närtid till äktenskapsskillnaden och inte drar ut alldeles för lång tid. Om ni skulle känna att bodelningen skulle dra ut på tiden på grund av att ni inte kommer överens om hur den ska gå till kan ni anlita en bodelningsförättare som kan hjälpa er så att bodelningen kan ändå färdigställas. Om ni är överens kan ni själva förrätta bodelningen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?

2020-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag och min fru har varit gifta i tre år, vad gäller vid skilsmässa gällande en båt med tillhörande trailer som enbart jag har betalat. Min fru har alltså inte betalat en krona.Mvh.
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar att din fråga gäller om den båt och tillhörande trailer du betalat för ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa. För att kunna besvara din fråga kommer äktenskapsbalken (nedan förkortad ÄktB) tillämpas.Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendomDet som inledningsvis bör framhållas är skillnaden mellan egendom som klassas som giftorättsgods och enskild egendom. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är därför att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods och när man gifter sig blir allt giftorättsgods. Det är makarnas giftorättsgods som ska delas upp vid en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB).Egendom som är enskild ingår inte i en bodelning. Enskild egendom kan bland annat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § stycke 1 punkt 1 ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 3 § stycke 1 ÄktB).Det är viktigt att det tydligt framgår att en makes egendom ska vara enskild egendom för att det inte ska kunna räknas som giftorättsgods. Makar kan äga egendom personligen men det kan trots detta fortfarande vara giftorättsgods. Det är därför skillnad på personlig egendom och enskild egendom, där det sistnämnda är det juridiskt korrekta för att inte räknas som giftorättsgods.Det innebär därför att båten och den tillhörande trailern du betalat för sannolikt räknas som giftorättsgods vid en skilsmässa, så länge ni inte tecknat ett äktenskapsförord om att det ska vara din enskilda egendom. Jag kommer längre ned i svaret redogöra för hur man skriver ett giltigt äktenskapsförord.Föremål som den ena maken har uteslutande till sitt personliga brukVid en bodelning får varje make i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Vad som inbegrips i rätten att ta undan egendom i skälig omfattning ska bedömas med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden. Lever makarna under mycket goda ekonomiska förhållanden borde undantagsrätten sträcka sig längre än vad som omvänt skulle gälla. Egendom som undantas från en bodelning berörs inte alls av denna.Det är svårt för mig att avgöra om båten och trailern skulle kunna undantas från en bodelning. Sannolikt har föremålen inte uteslutande använts för ditt personliga bruk och skulle därför kunna bli svåra att undanta. Det är ändock värt att framhålla.Hur man skriver ett giltigt äktenskapsförordUtan att känna till om du och din fru befinner er i en skilsmässa tycker jag det är värt att nämna hur man tecknar ett giltigt äktenskapsförord.Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras samt undertecknas av makarna eller de blivande makarna (7 kap. 3 § stycke 2 ÄktB). Vidare ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Ett äktenskapsförord blir giltigt först den dag då det gavs in till Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 3 ÄktB).SammanfattningDet som sammanfattningsvis kan sägas är att all egendom i princip är giftorättsgods om det inte uttryckligen framgår att det är enskild egendom i exempelvis ett äktenskapsförord. Det innebär i sin tur att egendomen ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Enskild egendom ska däremot undantas från en bodelning. Vidare kan egendom som en make har uteslutande till sitt personliga bruk i skälig omfattning undantas från bodelningen. Vad som kan undantas ska bedömas utefter makarnas ekonomiska förhållanden.Det är på dessa grunder svårt för mig att kunna ge dig ett fullgott svar på din fråga. Är båten och trailern inte nedtecknade som enskild egendom i ett äktenskapsförord kommer de med största sannolikhet ingå i bodelningen och således bedömas vara giftorättsgods. Beroende på era ekonomiska förhållanden kan föremålen komma att få undantas från en bodelning om de kan bedömas uteslutande ha varit till ditt personliga bruk.Jag hoppas att ovanstående gav någon form av klarhet kring din fundering.Trevlig helg!Vänligen,

Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

2020-10-11 i Bodelning
FRÅGA |Vid en bodelning av ett gemensamt hus, och den ena parten vill köpa ut den andre, är det då hälften av det pris man köpte huset för eller dagens värde?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Marknadsvärdet av huset är utgångspunktenNär man på grund av bodelning ska köpa ut sin före detta partner ska man utgå från marknadsvärdet, det vill säga dagens värde på bostaden. För att få fram ett rättvist värde bör man vända sig till en fastighetsmäklare eller värderingsman. Från marknadsvärdet får eventuella renoveringar läggas till. Mäklarkostnaden ska dras av. Därefter får man fram ett försäljningspris. Fiktiv reavinstskattOm försäljningspriset är högre än priset huset köptes för, ska en en fiktiv reavinstskatt på 22 % dras av från vinsten. Denna fiktiva "skatt" är avsedd att kompensera för den kapitalvinstskatt som den kvarboende partnern får betala när hen i framtiden säljer bostaden. Någon faktiskt skatteskyldighet uppstår nämligen inte vid förvärv genom bodelning. När den fiktiva reavinstskatten dragits av ska beloppet delas på två. Man får då fram det belopp som ska användas för att lösa ut den andra partnern ur huset. Ett exempel Här följer ett räkneexempel för att konkretisera det hela:Försäljningspris: 2 000 000 kr. Utgörs av marknadsvärdet + renoveringskostnader - mäklarkostnaderInköpspris: 1 500 000 kr. Utgörs av det pris bostaden köptes för Vinst: 2 000 000 kr - 1 500 000 kr = 500 000 kr. Fiktiv reavinstskatt, 22 % av vinsten: 500 000 kr x 0.22 = 110 000 kr Nettovärde: 2 000 000 kr (försäljningspris) - 110 000 kr (reavinstskatt) = 1 890 000 krDet den kvarboende partnern ska lösa ut den andra för är därmed 1 890 000 kr / 2 = 945 000 kr.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar

Vilken värderingstidpunkt gäller för bostadsrätter vid en bodelning till följd av en äktenskapsskillnad?

2020-10-07 i Bodelning
FRÅGA |Min son genomgår skilsmässaSjälva skilsmässan är klar men inte bodelningenBrytdagen är maj2017Han o xet delade en bostadsrätt som sonen hela tiden efter skilsmässan betalat till 100% både hyra ränta amortering försäkring mm o dom är överens att han bor kvar o köper ut henneNu har mer än tre år gått o xet tror att värdet man kommit överens om från maj 2017 skjutit i höjden någotSka inte alla tillgångar o skulder räknat från brytdagen ?Samma gäller en lägenhet barnbarnet o sonen äger gemensamt ( xet är inte mamma till barnbarnet) är det brytdagens värde som gällerDet mesta är fd makarna överens om men dock inte lägenheterna
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din son ska separera ifrån dennes hustru och dom på äktenskapsskillnad har redan vunnit laga kraft. Brytdagen, även kallad den kritiska tidpunkten, är (var) någon gång under maj 2017, men själva bodelningsförfarandet är dock ännu inte avslutat. Såvitt jag förstår är de före detta makarna i mångt och mycket överens om värderingen av den egendom som kommer att bli föremål för bodelningen. Däremot råder meningsskiljaktigheter i fråga om två bostadsrätter och vilka värden som ska åsättas dessa i den kommande processen. Du undrar därför huruvida utgångspunkten för beräkningarna ska göras på grundval av de i maj 2017 då gällande marknadsvärdena eller om det är nuvärdet på bostadsrätterna som ska utgöra beräkningsunderlaget. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:Äktenskapsbalken (ÄktB).Några inledande hållpunkterInledningsvis förtjänas det att säga att du delvis har rätt när du påpekar att brytpunkten ska fungera som något sorts riktmärke i den här typen av situationer. I 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB sägs att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket annorlunda uttryckt betyder att brytpunkten helt enkelt blir den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten (domstolen) och detta oaktat om denna skulle ha varit gemensam eller om en av makarna eventuellt ansökte om äktenskapsskillnaden på egen hand. Men det nu sagda talar endast om vilka tillgångar som ska beaktas vid bodelningen, vilket är makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB, men inte hur själva värderingen ska gå till. Denna fråga har lagstiftaren helt överlämnat åt rättstillämpningen att lösa. Det finns således inga lagstadgade värderingsregler i äktenskapsbalken utan vägledning på det här området måste sökas i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) och då framförallt i den praxis som har utarbetats av Högsta domstolen (HD). Vissa uttalanden i de så kallade förarbetena kan också få viss bäring på den rättsliga bedömningen. Men märk väl att ett bodelningsavtal i grunden är ett privat avtal varför det egentligen inte föreligger några hinder för parterna, de före detta makarna, att efter eget gottfinnande komma överens om vilka värden som ska åsättas det ifrågavarande giftorättsgodset (bostadsrätterna). Det sistnämnda förutsätter dock att det inte finns några borgenärer (fordringsägare) som riskerar att lida skada till följd av den separata överenskommelsen.För att knyta an till din faktiska fråga – Värderingstidpunkten, vad gäller?I förarbetena sägs att det saknas tydliga motivuttalanden och att det i doktrinen, den rättsvetenskapliga litteraturen, delvis har rått olika uppfattningar i det här avseendet. Men det framhålls ändå att den dag då boet är utrett i stor utsträckning borde väljas som värderingstidpunkt, se prop. 1986/87:1 2. 159 f. Det innebär att värderingen, i vart fall när det gäller fast egendom och bostadsrätter (som med andra ord inte utgör egendom som på kort sikt kraftigt kan fluktuera i pris), ska ske i samband med att bodelningsavtalet upprättas, något som sedermera också har bekräftats i rättspraxis, vilket bland annat följer av HD:s avgörande i NJA 1997 s. 674. Det nyss refererade rättsfallet rörde en bostadsrätt och hur denna skulle värderas vid en separation inom ramen för ett samboförhållande, vilket enligt HD skulle bestämmas med ledning av prisförhållandena vid bodelningsförrättningen (alltså blev nuvärdet utgångspunkten). Här handlade det förvisso om ett upplösande av ett samboförhållande, men principerna som kommer till uttryck i den aktuella domen är likaledes applicerbara på situationer som rör en äktenskapsskillnad. Det ovan anförda talar således för att det är dagens marknadsvärde på respektive bostadsrätt som ska ligga till grund för de kommande beräkningarna. Notera dock att HD i ett äldre avgörande, i NJA 1975 s. 288, slog fast att en fastighets värde vid bodelningen ska beräknas till summan av marknadsvärdet minskat med utgifter för avyttringen (typiskt sett eventuella mäklararvoden) och den latenta kapitalvinstskatten. Utgångspunkten är alltså att värdet av den fasta egendomen i en bodelning ska anses uppgå till den nettoförtjänst som hade gjorts om fastigheten hade sålts omedelbart. Här ska dels tilläggas att detsamma torde gälla vid bodelning avseende viss lös egendom (som exempelvis en bostadsrätt) och dels att någon exakt beräkning av kapitalvinstskatten inte lär krävas utan snarare att en förenklad sådan utifrån vissa givna antaganden istället borde accepteras. Detta gagnar naturligtvis din son eftersom lösenpriset för respektive bostadsrätt i den förevarande situationen kommer att bli lägre. Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Det är egendomsförhållandena som rådde på brytdagen i maj 2017 som utgör beräkningsunderlaget inför den kommande bodelningen. Däremot saknas det uttryckliga värderingsregler stipulerade i lag. Mot bakgrund av den rättspraxis som har redovisats ovan är det enligt min mening de aktuella nuvärdena på bostadsrätterna som gäller. Däremot får som sagt din son göra avdrag för såväl antagna utgifter för mäklare som för den förmodade kapitalvinstskatten som skulle ha uppstått om bostadsrätterna hade avyttrats per dagens datum.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Fråga om arv och särkullbarn

2020-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vår fråga:Min pappa har gått bort och lämnar efter sig fru och 3 döttrar.2 av döttrarna är särkullbarn.I dödsboet finns en lägenhet som ägs 50 % av min pappa och 50 % av hans fru.Hur fördelas arvet efter försäljning av lägenheten?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser i äktenskapsbalkenÄktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Eftersom din pappa tillika make gått bort innebär det att hans äktenskap därmed upplösts. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Syftet med en bodelning är att fördela giftorättsgodset mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All makes egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods enligt (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). All annan egendom än den som nämns i punkterna 1-6 är giftorättsgods (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).Vid bodelning är huvudregeln att giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna. Grundregeln är att man beräknar makarnas tillgångar minus eventuella skulder. Resterande belopp av giftorättsgodset delas sedan upp i två lika stora delar. När bodelning görs på grund av att den ena maken avlider förrättas bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och testamentstagare.Bestämmelser i ärvdabalkenNär en make dör ska en bodelning förrättas innan arvskifte sker (23 kap. 1 § ärvdabalken). Vid den ena makens död får den efterlevande maken allt. Det finns dock undantag till denna regel och det är om arvlåtaren har särkullbarn. Eftersom din pappa har två döttrar som är hans särkullbarn är de inte underordnade den efterlevande makens arvsrätt. Det innebär att din pappas särkullbarn är hans närmaste arvingar och att hans arvslott kommer delas ut till dem före den efterlevande maken (2 kap. 1 § ärvdabalken). Däremot finns en rätt för den efterlevande maken att om möjligt få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp vilket år 2020 är 193,200 kr (48, 300 x 4). I det här värdet inkluderas dock det den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. (3 kap. 1 § ärvdabalken).Låt oss för enkelhets skull säga att lägenheten är värd 900 000 kr. Giftorättsgodset delas då mellan din pappas dödsbo och hans efterlevande fru. Det innebär att din pappas kvarlåtenskap kommer uppgå till 450 000 kr vilket sedan ska delas upp mellan hans bröstarvingar i enlighet med (2 kap. 1 § ärvdabalken). Av de 450 000 kr ska dessa fördelas på hans tre döttrar vilket innebär 150 000 kr vardera. Eftersom endast två av döttrarna är särkullbarn kommer dessa kunna få ut sin del direkt eftersom särkullbarn ärver före efterlevande make (3 kap. 1 § ärvdabalken). Den tredje dotterns rätt till arv kommer därmed tillfalla henne när hennes mamma går bort. För hennes del innebär det att hon kommer få 150 000 kr från sin pappa och 450 000 kr från sin mamma.Samtidigt finns en bestämmelse enligt vilket särkullbarn kan välja av avstå från sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder (3 kap. 9 § ärvdabalken). Låt säga att boet var värt 900 000 kr när din pappa gick bort. Bodelningen kommer då ge hans fru 450 000 kr med full äganderätt (innebär att hon kan göra vad hon vill med egendomen vilket även inkluderar en rätt att testamentera bort egendomen) och din pappas barn- och särkullbarn 450 000 kr. Din pappas särkullbarn väljer att inte ta ut sitt arv direkt till förmån för sin styvmor som då har 450 000 kr med fri förfoganderätt (innebär att hon fritt kan disponera över egendomen men inte testamentera bort den). När hon går bort är egendomen värd låt säga 1 200 000 kr. Boet ska då delas mellan hennes arvsberättigade och din pappas särkullbarn vilket resulterar i att din pappas särkullbarn får 200 000 kr vardera och den tredje dottern kommer ärva 200 000 kr + 600 000 kr (3 kap. 2 § ärvdabalken). SammanfattningsvisNär din pappa gick bort ska först en bodelning ske mellan hans dödsbo och efterlevande make. Det som tillfaller honom genom bodelningen ska sedan fördelas som arv till hans två särkullbarn - eftersom deras arvsrätt träder in före efterlevande make. Särkullbarnen kan då välja att erhålla sin del av kvarlåtenskapen - alternativt avstå från sin arvsrätt till förmån för deras styvförälder - vilket innebär att deras arvsrätt förskjuts till framtiden.Hoppas du fick svar på din fråga!