Har man rätt till särbos pengar, bil eller lägenhet vid separation?

2018-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! En kille jobbar inom EU och har pengar, Bil, lägenhet, Hans tjej har ingen inkomst alls.Dom har 2 små barn och lever särbo , tjejen är bokförd i Sverige men dem har gemensamvårdnad .Dom träffas då och då, Nu bestämde dom att lämna varandra. Har hon rätt att får en del av pengarna eller bil, lägenhet ? Hälsningar
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt att ta del av egendom på grund av att man har en kärleksrelation med någon, men inte är gift, tillfaller endast sambor. Om man är sambo och förhållandet tar slut, har man möjlighet att begära att bodelning ska ske (8 § sambolagen). Detta innebär att sambornas gemensamma egendom ska delas lika mellan dem (12-14 §§ sambolagen). Egendom som ingår i en bodelning är sambornas gemensamma bostad och bohag, så länge detta har köpts för gemensam användning (3 § sambolagen). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). I juridisk mening avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Det par som du beskriver är alltså inte sambor på sådant sätt att bodelning är aktuellt. Hade paret varit att betrakta som sambor, hade tjejen inte haft rätt till bilen, eftersom detta inte är sådant inre lösöre som skulle ingått i en bodelning (6 § sambolagen). Pengar är inte heller sådan egendom som ingår i en bodelning, eftersom endast den gemensamma bostaden och bohaget ingår i bodelningen. En förutsättning för att en sambo skulle haft rätt till en lägenhet är som nämnt att den är förvärvad för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påverkas ägandeandelar vid äktenskap och skilsmässa?

2018-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min man har bestämt oss för att gå skilda vägar efter 11 års äktenskap. När vi köpte vårat hus innan vi var gifta och min man gick in med en del pengar men inte jag, så jag står på 33% av ägandet på huset. Gäller denna ägandeandel även när man är gifta? Tack snälla för svar!
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller huruvida ägarförhållandena kring samägande av egendom ändras från det att man är i ett samboförhållande till att man ingår i ett äktenskap. Regler kring äktenskap finns i Äktenskapsbalken (1987:230). Ägandeandelarna under äktenskapetHuvudregeln när man gifter sig är att varje make svarar för sin egen egendom ( 1 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken). De ägandeandelar ni hade innan giftermålet följde alltså med in i äktenskapet om inget annat avtalades. Vad är avtalat?När man gifter sig blir all egendom som det inte föreskrivits ett äktenskapsförord om eller egendom som faller under något av undantagen av vad som utgör enskild egendom - giftorättsgods (7 kapitlet 1 och 2 §§ Äktenskapsbalken). Vid en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas lika genom en bodelning (9 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). I en bodelning ingår allt som är giftorättsgods (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Avgörande för om bostaden är giftorättsgods och ska räknas in i det totala giftorättsnettot (dvs. summan av båda makarnas tillgångar minus avräkning av eventuella skulder) som sedan ska delas på hälften, beror på om ni har avtalat om att era ägandeandelar utgör enskild egendom. (7 kapitlet 2 §). Om ni har avtalat om att det utgör enskild egendom kommer var och en av er fortfarande att behålla er andel av bostaden, och den kommer inte att räknas in i det totala giftorättsnettot.Har ni inte avtalat om det kommer dessa andelar att räknas in. Jag kommer att illustrera ett förenklat exempel nedan:Exempel: Make 1. Värde: Make 2. Värde:Bostad 100 Bostad 200 Totalt giftorättsnetto: 100 + 200 = 300Varje makes andel: 300/2 = 150 Detta innebär alltså att din makes andel av bostaden därmed kommer att påverka det totala giftorättsnettot, vilket i sin tur påverkar hur stor andel du ska få ut (11 kapitlet Äktenskapsbalken). SammanfattningSammanfattningsvis innebär detta era andelar i bostaden inte påverkades av att ni ingick ett äktenskap, men vid en bodelning (förutsatt att det inte är avtalat att andelarna ska utgöra enskild egendom) räknas de in i det totala giftorättsnettot som avgör hur stor andel du och din make ska få ut. Vänliga hälsningar,

När kan ett arv bli föremål för bodelning?

2018-10-13 i Bodelning
FRÅGA |Vid vilken tidpunkt erhåller man ett arv?Är det på dödsdagen, vid Skatteverkets registrering av bouppteckning, vid undertecknande av arvskifteshandling eller då transaktion sker så att ägandet övergår från dödsbo till arvtagare?Frågan ställs med anledning av bodelning i samband med skilsmässa.
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp dina fråga i två delar. Den första delen kommer att behandla processen för att få ett arv utbetalat och den andra delen avser om arvet ska ingå i bodelningen.Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och frågor om äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). ArvBouppteckningDet första steget när någon har gått bort är att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden (20 kap. 1 § ÄB). En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder samt personuppgifter för dödsbodelägare. Bouppteckningen ska upprättas av två förvaltningsmän och sedan godkännas och skrivas under av samtliga dödsbodelägare (20 kap. 2 § ÄB). Sedan ska den lämnas in till Skatteverket inom en månad efter förrättningsdatumet (20 kap. 8 § ÄB). Skatteverket ska sedan registrera bouppteckningen (20 kap. 9 § andra stycket ÄB).ArvskifteNär bouppteckningen är godkänd av Skatteverket ska arvet fördelas mellan arvingarna. Detta förfarande kallas för arvskifte. Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § ÄB). Ett arvskifte är en privat skriftligt handling som inte skickas in till någon myndighet.Alla dödsbodelägare måste godkänna och skriva under handlingen för att den ska vara godkänd (23 kap. 4 § ÄB). Vid tvist om arvskifte kan en skiftesman förordnas (23 kap. 5 § ÄB).UtbetalningNär arvingarna är överens och har godkänt arvskiftet så ska utbetalning ske. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut. Utbetalningarna kan även ske av t ex banken om arvskiftet fastställs på bankkontoret eller av testamentsexekutorn om en sådan finns.SlutsatsDet har faktiskt inte prövats mer specifikt inom svensk rätt vad gäller för tidpunkten för när ett arv ska ingå i bodelningen. Tidpunkten är således rättsosäkert. När en utbetalning har gjort till arvstagarens konto kan denne disponera över pengarna. Om pengarna har kommit till arvstagarens konto borde man med säkerhet kunna säga att arvet kan bli föremål för bodelningen. Men när arvskiftet är godkänt av dödsbodelägarna är det dock fastställt att arvstagaren har rätt till en del av arvet och hur stort denna del kommer att bli. Därför skulle man även kunna säga att tidsramen för när ett arv kan bli föremål för bodelning är troligtvis efter att arvskiftet är fastställt. BodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte göras om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB) Bodelning ska förrättas när äktenskapet är upplöst (9 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. Enskilt egendom är t.ex. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § punkt 4 ÄktB).SlutsatsDet innebär att om arvet inte är enskild egendom ska den ingå i bodelningen om ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till domstolen efter att arvskiftet är fastställt. Om ansökan har inkommit efter utbetalning har gjorts kan man med säkerhet säga att arvet kommer att ingå i bodelningen förutsatt att arvet utgör giftorättsgods. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. Om du vill ha annan rådgivning hos oss är telefonrådgivning ett alternativ. Telefonnumret till vår telefonrådgivning är följande: 08-533 300 04.Lycka till! Med vänliga hälsningar

Vad händer med makars gemensamma bostad vid dödsfall och skilsmässa om ena maken är ensam ägare?

2018-10-10 i Bodelning
FRÅGA |om jag ägt ett hus från 1992-2015 självsen gifter mig med en man som flyttar in hos mig.1. VAD HÄNDER OM JAG DÖR? får han huset eller mina barn?jag har 3 barn och han har 2 barn2. äger han halva huset nu när vi är gifta?3. om vi skulle skilja oss vad händer då?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som sker med ditt hus vid händelse av skilsmässa mellan dig och din man samt utifall att du går bor och efterlämnar man och era respektive särkullbarn. Vidare förstår jag att du också undrar om och vilken påverkan din och din mans äktenskap har på äganderätten till huset. Utifrån frågan uppfattar jag det som att du ensam ägt huset sedan år 1992 och att det sedan år 2015 är din och din mans gemensamma bostad. Reglerna om makars egendom och bodelning hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Att två personer ingår ett äktenskap innebär inte att personernas egendom automatiskt blir samägd utan personerna fortsätter råda över deras egen egendom och över sina egna skulder (se 1 kap. 2 § ÄktB). Däremot har makar ett latent äganderättsanspråk till varandras egendom vilket innebär att makarna i framtiden kan ha rätt att göra anspråk på den andres egendom. Anspråket kan bli aktuellt då en bodelning förrättas och egendomen genom en likadelning fördelas mellan makarna. Bodelning ska genomförs när ett äktenskap upplöses vilket kan ske genom skilsmässa eller att en av makarna går bort (se 9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor från tredje man t.ex. genom villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Den enskilda egendomen ska i regel inte ingå i bodelningen (undantaget är att egendom som genom äktenskapsförord blivit enskild kan ingå om båda makarna önskar det, se 10 kap. 4 § ÄktB). Vid en bodelning beräknas vardera makes tillgångar ihop, dvs hur mycket tillgångar respektive make har. Sedan ska deras skulder avräknas mot tillgångarna eftersom makarna ska få skuldtäckning ur sina tillgångar. Värdet av den egendom som finns kvar efter skuldavräkningen läggs samman och delas lika. Beroende på om och hur makarnas nettotillgångar (tillgångar efter skuldavräkningen) skiljer sig kan den ena maken bli skyldig att utge egendom eller pengar (om hen föredrar det). Huvudregeln är att en make har rätt att på sin lott få behålla den egna egendomen (se 11 kap. 7 § ÄktB). När det gäller den gemensamma bostaden och bohaget har den make som bäst behöver den rätt att få detta på sin lott (se 11 kap. 8 § ÄktB).När en person dör och efterlämnar en efterlevande make har denne efterlevande make rätt att välja om en bodelning ska ske eller om denne vill avstå genom jämkning (se 12 kap. 2 § ÄktB). Om bodelning ska genomföras kan detta precis som beskrivits ovan medföra att huset tillfaller den efterlevande maken genom bodelning. Något som kan vara värt att nämnas är att det vid bodelning med anledning av dödsfall endast är den efterlevande maken som kan begära att med hänvisning till att denne bäst behöver huset och därigenom få det på sin lott (se 11 kap. 8 § tredje stycket ÄktB). Efter att bodelning har förrättats ska ett arvskifte ske (se 23 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Huvudregeln är att arvlåtarens avkomlingar ärver dennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make har dock rätt att med fri förfoganderätt ärva före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren inte efterlämnar några gemensamma barn utan endast särkullbarn och efterlevande make är huvudregeln istället att särkullbarn ärver hela kvarlåtenskapen. Undantaget till detta är att den efterlevande maken alltid har rätt till ett minimibelopp genom den så kallade basbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Efterlevandes makes egna tillgångar (inräknat den egendom denne har efter bodelningen och den enskilda egendomen) ska uppgå till ett värde som motsvarar minimibeloppet. Om den efterlevande makens tillgångar inte täcker detta värde har maken rätt att utfå resterande ur arvskiftet efter den bortgångna maken. Sammanfattningsvis kan det sägas att även om du ingår äktenskap med någon så behåller du ensam äganderätten till din egendom om du inte aktivt överlåter den till din make. Angående utfallet med äganderätten till huset både vid en skilsmässa och vid bortgång kan detta bli beroende på hur din och din makes övriga tillgångar ser ut. Det finns en möjlighet att genom äktenskapsförord göra huset till din enskilda egendom och därmed undanta denna från en eventuell framtida bodelning. Om du som ägare till huset vill försäkra dig om vem som får rätt till huset efter din bortgång kan du reglera detta genom ett testamente (se 9 kap. 1 § Ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska privat pensionssparande ingå i bodelningen?

2018-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ligger i skilsmässa och undrar om mitt privata pensionsparande som jag har och haft innan vi gifte oss, ska det delas upp vid bodelning? Hur delas det upp och betalas ut i så fall?
Christoffer Tolf | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 10 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) reglerar vad som gäller avseende pensionssparande vid bodelning. Individuellt pensionssparande ska som huvudregel ingå i bodelningen. Om det däremot med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att det individuella pensionssparandet ingår i bodelningen kan detta helt eller delvis undantas från bodelningen. Exempel på omständigheter som bör beaktas i samband med denna bedömning är om den make som inte äger pensionssparandet skulle bli helt eller nästan helt utan egendom efter bodelningen om sparkontot inte ingår. Ett annat exempel är om den ena maken har ordnat sitt pensionsskydd privat och den andra maken enbart har ett pensionsskydd genom det allmänna pensionssystemet. Observera att makarna alltid kan komma överens vid bodelningstillfället om att pensionssparandet inte ska ingå i bodelningen. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Hur kan man skydda barndomshus från att en ingift säljer det efter förälderns bortgång?

2018-10-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min systers föräldrar är skilda och vår pappa är sedan länge sambo med en kvinna som inte har några egna barn. (Hon har en bror.) De har nu på ålders höst gift sig och hon är tydlig med att det var för att skapa trygghet åt sig själv. Vår pappa ägde en bostadsrätt samt farmor farfars gamla hus de nu alltså äger gemensamt. Hon ägde inget innan giftermålet. Vid en tillbyggnad av huset gjorde de en egen värdering av huset (ung 500') som motsvarar ung en fjärdedel av marknadsvärdet (ung 2 milj) och hon lade in hälften av denna värdering (ung 250'). Hon gjorde nyligen klart för oss att hon vill sälja huset när pappa går bort. Vi undrar vad detta innebär för oss och vad vi kan göra åt att vårt barndoms hus säljs av en av familjen utomstående?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Jag förstår att det är jobbigt att riskera att bli av med erat barndomshus så jag ska försöka hjälpa er så tydligt som möjligt! Jag har förstått din fråga som att din pappa är gift och hans fru vill vid din pappas bortgång sälja ett erat barndomshus (tidigare farmor och farfars hus). De lagar som blir aktuella i detta fallet är Äktenskapsbalken (förkortas ÄktB) och Ärvdabalken (förkortas ÄB). Eftersom du inte nämnt något om äktenskapsförord eller testamente utgår jag från att det inte finns några. Bodelning efter bortgångInnan det blir aktuellt med att dela ut arv efter det att er pappa avlider krävs det att det görs en så kallad bodelning. Det innebär att när en part i ett giftermål avlider ska den gemensamma egendomen fördelas. Vid det tillfälle som din pappa gifte sig med sin fru blir deras tillgångar något som kallas för giftorättsgods. Detta innebär att de tillgångar som båda parterna tar med in i giftermålet blir gemensam egendom (om det inte finns något gällande äktenskapsförord som säger annat). (Se ÄktB 9 kap 1 §)För er innebär detta att även den bostadsrätt som din pappa äger och huset som de äger tillsammans är gemensam egendom som båda har lika rätt till och det ska delas lika vid bodelningen. Den del efter bodelningen som är er pappas kallas hans kvarlåtenskap och ska gå i arv.Du och din syster har rätt att ärva av er pappa direkt Du och din syster är något som kallas särkullbarn, eftersom ni enbart är er pappas barn. Ni är alltså barn utanför giftermålet. Rent juridiskt innebär det att du och din syster är de som har rätt att ärva när er pappa avlider (se ÄB 2 kap 1 § och ÄB 3 kap 1 §). Som särkullbarn har ni rätt att få ut arvet direkt. Regler om att efterlevande make ärver först är endast gällande för gemensamma barn (se ÄB 3 kap 1 §). (Detta med utgångspunkt att det inte finns något testamente).Kortfattat så är det du och din syster som har rätt att ärva er pappas så kallade kvarlåtenskap.Du och din syster får köpa ut barndomshusetSå som jag tolkar din fråga så vill du och din syster inte sälja erat barndomshus utan vill hindra att den säljs av er pappas fru vid hans bortgång. Eftersom båda äger huset gemensamt har inte din pappa möjlighet att testamentera och med säkerhet göra att du och din syster ärver huset. Den lösning som jag ser på problemet är att du och din syster får köpa ut frun från huset efter det att din pappa avlider. Detta innebär att ni får köpa den delen som frun äger av huset.Sammanfattning Efter det att din pappa avlider ska det göras en bodelning för att få ut din pappas kvarlåtenskap. Du och din syster ärver av din pappas kvarlåtenskaps gemensamt. Eftersom din pappas fru äger del av barndomshuset krävs det att ni köper ut hennes del av huset för att behålla det i familjen.Vad kan du göra nu?I första hand rekommenderar jag er att prata med er pappas fru. Framförallt för att se om hon verkligen vill sälja barndomshuset. Annars rekommenderar jag er att föreslå utköp av barndomshuset. Om ni vill ha mer detaljerad rådgivning råder jag er att ta kontakt med vår juristbyrå eller telefonrådgivning. Hoppas du känner att du fick svar på frågan, annars får du ställa en till så ska jag försöka svara på den!Allt väl

Finns det någon tidsgräns för giftorättsgods?

2018-10-11 i Bodelning
FRÅGA |Om levt ihop i 50 år (sambo) och gifter sig på ålders hösten (två särkullebarn finns). Finns det någon tidsgräns för giftorättsgodset ?
Marcus Ljungberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill veta vad som kommer att räknas som giftorättsgods ifall ni gifter er och ifall det finns någon tidsgräns. Det enkla svaret är att allt räknad som gifrorättsgods och att det inte finns något tidsgräns. Men det finns vissa undantag.Vad är giftorättsgods?Giftorättsgods är det som ska delas mellan makarna ifall man separerar eller ifall någon går bort. Huvudregeln är att all egendom som makarna har vid tillfället för giftermålet är giftorättsgods, Äktenskapsbalken (ÄktB) 7:1. Det spelar alltså ingen roll ifall något köptes för 50 år eller fem månader sedan.Undantaget för vad som är giftorättsgods är det som är enskild egendom. Vad är enskild egendom?Det som inte ska delas när man skiljer sig eller någon dör är alltså det som kallas enskild egendom. Enskild egendom är t.ex. det som man i ett äktenskapsförord har sagt ska vara enskilt. Det räcker inte med att man muntligen har avtalat om att något ska vara enskild egendom till en person utan det krävs ett äktenskapsförord för det. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknat av er både och ingivet till Skatteverket för att var godkänt, ÄktB 7:3. Detsamma gäller sånt som man fått i arv eller gåva från någon med villkoret att det ska vara enskild egendom hos den som får gåvan. Även det som man har köpt för pengarna man sålt enskild egendom för är att räknas som enskild egendom, ÄktB 7:2.Vad är skillnaden om man är sambo och makar?Äktenskap: När man är gift är alltså all egendom som man har, såsom bil, bostad, pengar på banken med mera att räknas som giftorättsgods. Alltså att ni delar det lika vid en bodelning, som sker om någon dör eller att ni separerar. Det spelar ingen roll ifall ni har köpt något för 50 år eller fem månader sedan.Samboförhållande: När man genomför en bodelning vid samboförhållande är det endast samboegendomen som ska delas. Samboegendom är bostad och bohag som har köpts med tanken att det ska vara gemensam användning, enligt Sambolagen 3 §. Pengar på banken och bil kan till exempel inte vara samboegendom, då det inte är bostad eller bohag. Samboegendom är också endast den bostad eller det bohag som ni har köpt efter att ni blev ett par.Sammanfattning: Man har alltså mycket mer långtgående skydd vid äktenskap. Det finns inte heller någon tidsgräns för när något kan räknas som giftorättsgods eller inte. Det som avgör om det är giftorättsgods är ifall det kan klassas som enskild egendom eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jämkning vid bodelning

2018-10-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Vid äktenskapsskillnad: Gäller särskilda regler vid bodelningen om ena parten menar att makarna ej levt som makar i minst två år? Gäller detta som grund för äktensskapskillnad eller finns det en ekonomisk vinning för den sökande parten genom att försöka påvisa att man ej levt som makar i minst två år?Makarna har bott på samma adress i 10år, men haft skilda sovrum i drygt två år. Man har planerat och genomfört flera gemensamma husrenoveringar, rest tillsammans med de två barnen och deltagit på flera evenemang tillsammans, senast för två veckor sedan. Man har även haft gemensam ekonomi under alla 10 åren och delat alla gemensamma kostnader lika. Kan den sökande maken genom vittnesmål ändå vinna något tex ekonomiskt eller på annat sätt genom att påstå att makarna ej levt som makar i minst två år?
Alex Hallström |Hej,Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! LagregleringVid äktenskapsskillnad ska man enligt 9 kap 1§ Äktenskapsbalken dela makarnas egendom och enligt 10 kap 1§ ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå. Huvudregeln är alltså att man inte tar hänsyn till hur länge makarna varit gifta.UndantagPrecis som nämns i frågan finns en reglering som innebär det kan finnas en ekonomisk vinning med att ta hänsyn till hur länge man varit gifta. Denna reglering kallas skevdelningsregeln, stadgas i 12 kap 1§ ÄktB och kan komma att bli aktuell när det av någon anledning kan bli orättvist med en hälftendelning. Det man framförallt tar hänsyn till när man gör bedömningen gällande denna paragrafen är hur länge äktenskapet varat. Huvudregeln är nämligen att om man varit gifta mindre än 5 år så ska man ta hänsyn till detta när man avgör hur mycket varje make ska ta med i bodelningen. När man räknar på äktenskapstiden ska man, trots att regeln syftar till att reglera bodelning vid äktenskap, även räkna med tiden man varit sambos. Det innebär att det i detta fall ska räknas som att ni, hur ni än har valt att dela upp var i huset ni bor, inte blir föremål för jämkning via skevdelningsregeln. SlutsatsIngenting tyder på att någon jämkning av vad makarna ska gå in med för giftorättsgods i bodelningen ska ske. Maken som ansöker om äktenskapsskillnad kommer med största sannolikhet inte vinna något på att argumentera kring hur länge man levt som makar. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,