Ingår min bostadsrätt i bodelningen?

2018-07-17 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift sedan några år tillbaka. Har ensam köpt en bostadrätt flera år tidgare innan jag träffade min nuvarande fru, jag undrar hur den delas vid eventuell skilsmässa ( vi har inget äktenskapsförord). Kommer min fru att ha rätt till halva värdet av bostadrätten?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till lawline med din fråga! Om du och din fru vill skilja er ska en bodelning göras mellan er, äktenskapsbalken 9:1. Eftersom ni inte skrivit några äktenskapsförord verkar det som att all egendom är giftorättsgods, och inget är enskild egendom. Vid bodelningen lägger ni då samman era respektive tillgångar, efter att eventuella skulder dragits bort, och sedan delar ni lika på tillgångarna, äktenskapsbalken 11:3. Vid bodelning har alltså din fru rätt till halva värdet (eller halva värdet efter att lån dragits bort) på bostadsrätten, även om du köpte den innan ni träffades.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur skyddar jag bostaden vid en separation?

2018-07-13 i Bodelning
FRÅGA |Vi har varit gifta och separerade för två år sedan och har bott isär. Nu vill vi flytta ihop igen.Efter det att vi separerade för två år sedan gjorde jag en stor vinst på flera miljoner så de fick hon inte ta del av.Vad händer nu om vi skulle flytta ihop, kan hon ta hälften av alla de miljoner jag vann ifall vi skulle separera igen?.Vi funderar på att köpa ett hus tillsammans, där jag då kommer betala 90-95% av huset, kan hon begära hälften av huset vid separation trots att jag betalat det mesta.?Vad kan man göra om man inte vill att det ska bli så, om hon har rätt till hälften av värdet på huset.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I din fråga skriver du att ni varit gifta och separerat men att ni nu vill flytta ihop igen. Det framgår däremot inte om ni fortfarande är gifta och har bott isär under två år eller om ni är skilda och numera vill flytta ihop som sambos. I mitt svar kommer jag att förklara vad som gäller för båda scenarion och hur du kan skydda villan du har för avsikt att köpa.Vid äktenskap är villan giftorättsgods om det inte är enskild egendomRegler om vad som händer med egendom vid en skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är t.ex. sådan som är enskild till följd av äktenskapsförord, gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom och ärvd egendom med villkor om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses (t.ex. vid en skilsmässa) ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen delas allt giftorättsgods värde mellan er makar. Om inte fastigheten är enskild egendom ska även den ingå.Är ni sambos kan fastigheten utgöra samboegendomÄr ni inte gifta kommer istället sambolagen (SamboL) att bli tillämplig. Sambos är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Till sambors egendom hör deras gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Undantaget är även här om egendomen t.ex. erhållits genom gåva eller arv med föreskrift att det ska vara enskild egendom (3-4 § SamboL). För att sambolagen ska gälla för en bostad ska den ägas gemensamt eller förvärvats för gemensamt bruk. Om man som par köper en bostad, oavsett vem som betalar hur mycket, har båda rätt till den om samboskapet upphör. Förutsättningen är dock att samboskapet pågått under en längre tid.Vad du kan göra för att skydda fastighetenÄr ni gifta är mitt råd till dig att ni skriver ett äktenskapsförord som reglerar att egendomen är din enskilda. Ska ni däremot bli sambos rekommenderar jag istället att ni skriver ett samboavtal. I samboavtalet kan ni avtala att bodelning inte ska ske vid en eventuell upplösning av samboskapet, alternativt att bostaden inte ska ingå i en sådan. Ni kan i anslutning till detta även utfärda ett skuldebrev (för att täcka att din blivande sambo kan få åter de 5-10% hon betalt för bostaden om ni separerar).Både samboavtal och äktenskapsförord kan du beställa av Lawline till ett förmånligt pris via vår hemsida. Vill du hellre anlita en jurist för ändamålet rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur kan man jämka en bodelning?

2018-07-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vid en bodelning har parterna endast varit gift 3-4 år och den ena parten har, i princip, betalat alla amorteringar, räkningar och till stor del alla rörliga kostnader såsom exempelvis mat,nöjen,resor.Det är även en stor obalans i pension, tjänste som privat.Vad finns här för möjlighet till jämkning till 'rättvis' fördelning av tillgångarna?Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finns stadgade i Äktenskapsbalken (ÄktB). Hur fungerar en bodelning?En bodelning ska genomföras när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods räknas samman och skulder dras av. Därefter fördelas värdet av giftorättsgodset som huvudregel lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Vad finns det för möjligheter till jämkning?Den så kallade skevdelningsregeln ger möjlighet till att jämka en bodelning vid orättvisa förhållanden. Vid en sådan bedömning tar man särskild hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och om omständigheterna i övrigt är oskäliga (12 kap. 1 § ÄktB). Det är bara den som har mest giftorättsgods som kan påkalla jämkning med hänvisning till skevdelningsregeln. Vid bedömningen om äktenskapets längd räknas även tiden som samboende in. Om man varit sambo i två år och gift i fyra år räknas äktenskapet ändå som sex år. Vad gäller bedömningen av makarnas ekonomiska förhållanden krävs det generellt sätt en betydande skillnad i förmögenhet. Ju längre äktenskap desto större förmögenhetsskillnader krävs. Att den ena maken betalat alla amorteringar, räkningar och alla rörliga kostnader såsom exempelvis mat, nöjen och resor kan räknas in under bedömningen för omständigheterna i övrigt. Om någon fört in mycket egendom och den andra ingen alls kan leda till en jämkning vid bodelningen. Det krävs att det är möjligt att bevisa att endast en make bidragit för att jämkning ska kunna ske. Även här gäller regeln att desto längre äktenskap, desto större saker krävs. SlutsatsAv det du beskriver kan det finnas grund för jämkning i bodelningsförhållandena. Det krävs att det är påvisbart vem som gjort vad samt att det är märkbara skillnader i makarnas ekonomi. Om makarna inte varit samboende så lång tid innan äktenskapet kan deras förhållande räknas som ett kortvarigt äktenskap (under fem år). Även detta kan då vara grund för jämkning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med bolånen vid en bodelning?

2018-07-10 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag ska skilja oss. Huset vi bor i är min enskilda egendom men under åren har vi belånat huset och lånen står vi på tillsammans. Hur gör man med lånen vid en bodelning? Följer de med huset eller får vi dela på lånen och ta hälften av skulderna var?
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom huset är din enskilda egendom så tillfaller det som huvudregel dig i bodelningen, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Om huset har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord så kan du dock om du vill bestämma att huset ändå ska ingå i bodelningen och därmed räknas som giftorättsgods, 10 kap. 4 § äktenskapsbalken. Har du fått huset genom arv, testamente eller gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom kan du dock inte bestämma att huset ska ingå i bodelningen. Vad gäller lånen på huset som ni står på tillsammans så kommer de att följa med huset. Om du bor kvar i huset så kommer du alltså även att få ta över lånen helt och hållet. Eftersom banken dock utfärdat lånen till er båda så är det ingen självklarhet att banken kommer godkänna att du ensam tar över lånen. Du måste ha de ekonomiska möjligheter som krävs för att kunna betala alla kostnader som lånen innebär. Om du själv känner att du har ekonomisk möjlighet att ta över lånen får du och din man vända er till er långivare för att där dels lösa ut din man. Du kommer även att få ansöka om ett nytt bolån som du ensam kommer att stå på. Långivaren kommer utreda din kreditvärdighet och avgöra om du kommer att ha möjlighet att stå på bolånet själv. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag rätt överta vår gemensamma bostad vid skilsmässa?

2018-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har begärt skilsmässa och han har flyttat ut ur vårat gemensamma hus. Jag och barnen bor kvar och jag har erbjudit mig att köpa ut honom ur huset. Barnen bor stadigvarande hos mig, men min man vägrar att bli utköpt. Han vill sälja huset. Kan han tvinga mig att sälja? Vi äger hälften var av bostaden.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör övertagande av samägd egendom vid bodelning. Det finns flera olika sätt att gå tillväga för att du ska kunna ta över bostaden. Övertagande med hjälp av bodelningsförrättareOm ni inte kan komma överens kring om du kan överta bostaden och "köpa ut" din make är ett alternativ att begära tingsrätten att utse en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). En bodelningsförrättare är som regel advokat och ska inta en opartisk roll i värdering, klassificering, undantagande, jämkande och lottläggning vid bodelning. Bodelningsförrättaren fungerar alltså lite som en domare. Bodelningsförrättaren fattar bindande beslut. (17 kap. ÄktB) Besluten kan dock klandras vid domstol (17 kap. 8 § ÄktB). En bodelningsförrättare kan alltså hjälpa er att värdera bostaden och hur du ska kunna "köpa ut" din make.För att få en bodelningsförrättare måste du skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten vid den ort som ni är folkbokförda. I ansökan måste personbevis bifogas för den som gör ansökan och ansökningen kostar 900 kr. Läs mer om bodelningsförrättare här.Övertagande pga. bäst behov av bostadenDet finns regler om övertagande av gemensam bostad i äktenskapsbalken. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få den egendomen med avräkning på sin lott. Med avräkning på lott menas att du måste ge din make annan egendom ur giftorättsgodset (alltså er gemensamma egendom) eller betala motsvarande belopp i pengar till det värdet som hans andel i bostaden har. Om värdet på bostaden är ringa måste inte någon avräkning göras men så verkar inte vara fallet för dig och din make (11 kap. 8 § ÄktB). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet, dock inte sådant bohag som bara den ena maken använder (7 kap. 4 § ÄktB). Vid bedömningen av vilken av makarna som bäst behöver den gemensamma bostaden görs en behovsprövning av samtliga föreliggande omständigheter. Det beaktas särskilt om det finns barn i äktenskapet och hos vem barnen i huvudsak kommer bo hos. Andra faktorer som kan vägas in är ålder, hälsa, avstånd till arbetsplats samt möjlighet att ordna en ny bostad. Bevisbördan ligger på den make som hävdar att den har bäst behov. I ditt fall ligger alltså bevisbördan på dig.En förutsättning för att du ska få överta en bostad eller bohag som tillhör din make är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vid skälighetsbedömningen kan det bl.a. ha betydelse om bostaden har ett särskilt affektionsvärde för din make t.ex. att bostaden varit hans föräldrahem. Men eftersom din make inte vill ha bostaden borde det inte finnas något som gör det oskäligt att du tar över bostaden.Övertagande genom offentlig auktionEtt tredje alternativ är att ansöka hos tingsrätten att bjuda ut huset till offentlig auktion och genom detta kan den som är beredd att betala mest för egendomen köpa ut den andra. (6 § lag om samäganderätt). Då finns ju dock risken att någon annan bjuder högre än dig och att du på så vis förlorar huset. Samäganderättslagen är inte utformad med fokus på makars egendomsförhållanden men det är ett alternativ.SammanfattningSammanfattningsvis verkar du ha goda chanser att hävda att du har bäst behov av bostaden. Detta då du ska ha barnen boende hos dig och då din make egentligen inte är intresserad av att behålla bostaden för egen räkning. Jag råder dig dock att begära tingsrätten att utse en bodelningsförrättare som kan hjälpa er, då det kan bli kostsamt och tungt på andra vis att driva en rättsprocess i domstol om att du har bättre rätt till bostaden. Att notera är dock att det är den som förlorar ett tvistemål som får stå för motpartens rättegångskostnader. Om ni behöver hjälp med bodelningenDet kan vara smidigt och tidssparande att anlita en jurist för att hjälpa er med bodelningen. Skulle ni vilja boka tid med en av våra jurister kan ni ringa oss på 08-533 300 04. Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänliga hälsningar,

Räkna av skulder i bodelning vid skilsmässa

2018-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Räknas CSN-skulder in i en bodelning vid skilsmässa?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna som behandlar bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9 kap. 7 § ÄktB ska makarnas egendomar och skulder tas upp i bodelning. CSN-skuld är en skuld och därför ska även denna räknas in i bodelningen. Skulderna dras från tillgångarna vardera make tar in i bodelningen. Se exemplet nedan.Exempel:Make ATillgångar som utgör giftorättsgods: 1 000 000 krSkulder: 0 kr--> In i boet = 1 000 000 krMake BTillgångar som utgör giftorättsgods: 500 000 krSkulder: 450 000 kr --> In i boet = 50 000kr Det som ska fördelas lika mellan makarna är 1 050 000 kr, dvs. 1 000 000+(500 000-450 000)=1 050 000. Detta delas sedan på 2, dvs. 1 050 000/2 = 525 000 kr. Varje make har alltså rätt att få tillgångar motsvarande ett värde av 525 000 kr. Om ena make går in med mindre i boet ska det fördelas så båda makarna går ur bodelningen med 525 000kr (enligt exemplet). Vänligen,

Har Lawline bodelningsdokument för utskrift?

2018-07-11 i Bodelning
FRÅGA |Har ni Bodelnings dokument att skriva ut?
Dennis Lavesson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vi erbjuder flera olika dokument via vår avtalstjänst till en mycket fördelaktig kostnad (bland annat äktenskapsförord och samboavtal). Just dokument för bodelningar har vi inte i avtalstjänsten. Däremot kan vi hjälpa dig med bodelning till ett konkurrenskraftigt pris. För att få hjälp med ett sådant rekommenderar jag dig att du kontaktar någon av våra duktiga jurister! De kan hjälpa dig med bodelning antingen genom ett möte, över telefon eller per e-post.Lycka till!Vänligen,

Vad har make rätt till i bodelning om man endast levt på andra makens inkomst?

2018-07-08 i Bodelning
FRÅGA |Har varit gift i 3 år.Under de åren har min make inte tjänat en krona...vare sig i lön,sjukersättning eller a-kassa.Han har under tiden fått lite pengar av sin far(i alla fall under 1:a året,men det har enbart gått till hans leverne(inte till vare sig mat,eller räkningar)Vi har alltså levt på min lön när det gäller allt såsom mat,räkningar,kläder och bensin,kläder.Vi bor i ett hus jag bott i sedan 1987,jag står som ensam ägare på hus,lagfart,lån.Om vi skiljs,har han då rätt till 1/2 huset,och bohaget?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och bodelning finns stadgade i Äktenskapsbalken (ÄktB). Hur fungerar en bodelning?När ett äktenskap upplöses ska en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det är alltså bara giftorättsgods som ingår i en bodelning. För att något ska vara enskild egendom och inte ingå i bodelningen krävs att makarna själva föreskrivit det i ett äktenskapsförord eller att ena maken har fått ett arv, gåva eller testamentsförordnande med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och skulder som inte är hänförliga till den enskilda egendomen dras av. Sedan delas den kvarstående summan lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Som huvudregel delas alltså allting samman, så även huset och bohaget. Om vi skiljs,har han då rätt till 1/2 huset,och bohaget?Enligt huvudregeln delas allt lika, och då får din make rätt till halva husets värde och hälften av bohaget. Det finns dock en möjlighet till att jämka bodelningen till din fördel eftersom du uppenbarligen har mest tillgångar och ni har levt på dina inkomster. Jämkning av bodelning enligt den så kallade skevdelningsregeln kan påkallas av den maken som har mest giftorättsgods. Det innebär att du kan få behålla mer giftorättsgods än vad hälftendelningen gett. Skäligheten i jämkning vid bodelning bedöms efter äktenskapets längd (även samboendetid räknas in), makarnas ekonomiska förhållande samt omständigheterna i övrigt (12 kap. 1 § ÄktB). Skevdelningsregeln öppnar upp för att du ska få behålla mer av giftorättsgodset och att din make då inte har rätt till hälften av både bostaden och bohaget på grund av era skilda ekonomiska tillgångar samt omständigheterna i övrigt, dvs att han inte bidragit till hushållet och att ni levt på dina tillgångar. Vad kan vi göra redan nu?För att förhindra en krånglig process med oviss utgång av hur en framtida bodelning med eventuell jämkningkommer att se ut kan ni upprätta ett äktenskapsförord. Där kan man föreskriva att all egendom som tillhör ena maken ska vara dennes enskilda och på så sätt inte ingå i en bodelning. Detta kräver förstår samtycke från båda parterna. I ett äktenskapsförord är det möjligt att föreskriva att egendom som ni redan har ska vara enskild egendom, samt så kan man föreskriva att egendom som kommer att tillfalla er ska utgöra enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Mitt råd är att först försöka att skriva ett äktenskapsförord och redan nu bestämma vad som händer med era tillgångar vid en eventuell framtida bodelning. Jämkning av bodelning är svår att förutse vilket resultat den kommer att mynna ut i redan nu och om det ens är möjligt med en jämkning. Därför är det bästa sättet att genom äktenskapsförord fördela egendomen redan nu om möjligheten finns. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar