Hjälp med bodelning och avtal om framtida vinst

2020-01-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Skilsmässa som gick igenom 2017. Då var min fd man skriven i sverige, nu är han skriven i london. I bouppteckningen tog vi upp att 50% av två lägenheter som vi äger och hyr ut i london tillhör mig. På kontrakten på lägenheterna står han som ensam ägare och han står även på lånen. När de köptes in 2014 sa han att jag ej kunde stå med som ägare då jag bodde o jobbade i sverige (han jobbade i london då lägenheterna köptes och jobbar fortfarande där). Behöver vi skriva andra papper på att jag har rätt till 50% av beloppet vid försäljning eller räcker det att det står i bouppteckningen? Ska jag mejla över bouppteckningen för bedömning av giltighet?Jag vill egentligen inte äga något med min exman. Om jag föreslår försäljning så skulle jag behöva anlita en mäklare i london åtminstone för värdering (det kan hända att han vill köpa ut mig). Kan jag anlita en jurist som bevakar att saker går rätt till och sköter mejlkommunikation med min fd man?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om bodelning och bouppteckning finns i 9-13 kapitlet i Äktenskapsbalken (ÄktB). När talan om äktenskapsskillnad har väckts ska, i den omfattning det behövs, varje makes tillgångar och skulder upptecknas så som de var när talan väcktes, en s.k. bouppteckning (9 kap. 7 § ÄktB). I sedan kommande bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan återstår, sedan avdrag gjorts för skuldtäckningen, ska läggas samman. Värdet ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). En bodelning syftar till att dela upp makarnas tillgångar, inte att avtala om framtida vinst. Däremot är det fritt att avtala om framtida vinst i ett separat avtal.I ditt fall går det inte att ge ett helt klart svar utan att gå igenom bouppteckningen och eventuell bodelning. Det framgår bara av din fråga att en bouppteckning är upprättad, inte huruvida ni gjort bodelning. Svaret på din fråga är till stor del från hur framför allt bodelningen är utformad; om en bodelning stadgar att du tillskiftats hälften av lägenheternas värde ska samtidigt din exman ha kompenserats (då hälften av lägenheterna i ett sådant fall har tillgodoräknats dig som giftorättsgods). Även om du inte är registrerad som ägare kan det argumenteras för att hälften av lägenheternas värde tillkommer dig.Min rekommendation i ditt fall är att (1) en jurist går igenom bouppteckning och eventuell bodelning för att se hur den upprättats och hur den kan tolkas, (2) upprättar ett separat avtal om vinsten vid försäljning om behövligt. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av bodelningar och tvister därom. Vi kan dels vara behjälpliga med att gå igenom bouppteckning och bodelning, dels med att sköta kontakten med din f.d. man (eller eventuellt ombud han väljer att anlita).Om du vill ha en offert av vår juristbyrå avseende vad det kostar för en genomgång av bouppteckning och bodelning samt att gå vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag kan för ändamålet nås på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska avräknas i bodelningen när bostadsrätt köpts till viss del med enskild egendom?

2020-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Fråga om bodelningJag har en dotter som har skiljt sig, men bodelningen är ännu inte klar. Min dotter hade ingen insyn i gemensamma ekonomin. Makens ombud har presenterat en uträkning som ska ge min dotter drygt en halv miljon. Han har dessutom presenterat ett gåvobrev som reducerar hennes del med 200 000. Beräkning av värdekedjan finner jag korrekt. (Detta är andra bostadsrätten i rad). Min dotter talade om för sitt ombud att bostadrätten betalades med ett bolån som hon tror var på hela summan, men detta ignorerades av ombudet.Min dotter fick från makens ombud ett avtal med den lägre summan som hon stod i begrepp att skriva under när vi talades vid på telefon. Jag kollade upp på internet och fann ert svar 2017-07-05 och fann att kraven på värdekedjan är rigorösa. Jag mejlade till dotterns ombud och sa att maken har bevisbördan och att hon måste begära att makens ombud i första hand presenterar bevis för att 200 000 betalats med gåvobrevet som hon ska ta ställning till. I ett senare skede kan hon begära motsvarande för tidigare delar av värdekedjan om det visar sig att gåvobrevet varit inblandat i aktuella transaktionen. Detta har hon inte gjort utan har uppdragit åt dottern att ta fram kontoutdrag. Min dotter har emellertid inte den möjligheten efter nära tre år. Det kan enbart maken göra.Min fråga: Vilka uppgifter ska min dotter begära att hennes ombud ska begära av makens ombud?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningVillkoret överensstämmer med äktenskapsbalkens bestämmelser om vad som i regel gäller för enskild egendom. Enligt 7 kap. 2 § första stycket p2 Äktenskapsbalken (ÄktB) kan enskild egendom uppkomma genom att en make fått något i gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda egendom. Enligt punkt 6 samma lagrum ska vad som trätt istället för egendomen också utgöra enskild egendom, om inte annat föreskrivits i gåvobrev. Det i gåvobrevet stipulerade villkoret är således i enlighet med lagen och utgångspunkten är att (1) bostadsrätten din dotters make erhöll i gåva var hans enskilda samt även det som trätt i dess ställe. När något träder i den enskilda egendomens ställe brukar det benämnas surrogat.I din dotters fall är frågan om huruvida hennes make har rätt att tillgodoräkna sig den del av bostadsrätten som härrör från den ursprungliga gåvan eller inte. Jag vill redan inledningsvis poängtera att rättsläget till viss del är oklart. Det finns rättsfall som talar till din dotters fördel och det finns rättsfall som talar till hennes nackdel. Till din dotters fördel kan eventuellt ett rättsfall från 1992 (NJA 1992 s. 773) åberopas. I rättsfallet konstaterade HD att en sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods kan leda till att den enskilda egendomen förlorar sin karaktär och att det därför blir att räkna som giftorättsgods. För din dotter kan således argumenteras att det skett en sammanblandning av dels enskild egendom, dels giftorättsgods (genom eventuellt kapital hon lagt in) och att hela egendomen ska räknas som giftorättsgods. Ett rättsfall från 1995 (NJA 1995 s. 577) talar dock till viss del till nackdel för din dotter. I rättsfallet hade makar gemensamt köpt fastigheter och betalt en del av köpesumman kontant och återstoden med lånade medel. Av kontantdelen hade vardera maken erlagt hälften, varvid ena maken betalt med sin enskilda egendom. Den makens hälftendel av fastigheterna ansågs utgöra enskild egendom. Frågan avsåg inte en skilsmässa utan huruvida arvet efter den avlidna kvinnan skulle utgöra enskild egendom eller inte. Domstolen hänvisade i sitt domslut till ett äldre rättsfall (NJA 1978 s. 526) att en tomträtt som en make hade köpt för 139.500 kronor och betalt med 20.000 kronor av enskild egendom och i övrigt med medel som upplånats mot panträtt i tomträtten, i sin helhet var att anse som makens enskilda egendom. Som synes finns det skäl för att argumentera för båda sidor. Vad gäller påståendet från din dotters make att gåvobrevet och det som trätt i dess ställe ska räknas in i nuvarande bodelning, kan så vara korrekt (mot bakgrund av det senare rättsfallet). Det kan dock även argumenteras för att det är tillämpligt på fastigheter men inte bostadsrätter då det är helt skilda egendom. Det torde dock åligga på din dotters make att visa att det finns ett gåvobrev med det aktuella villkoret, och att visa på de transaktioner som skett därefter. Jag har full förståelse för att din dotter inte har möjlighet att kontrollera detta då hon inte har insyn i bankkonton m.m. För det fall att din dotter vägrar att gå med på uppgörelsen får det istället avgöras i domstol, varvid det torde åligga maken att frambringa bevisning genom till exempel att åberopa just sådant din dotter inte själv kan få fram.Tyvärr går det inte att ge ett helt klart svar på (1) huruvida makens anspråk är korrekt eller (2) hur stor del av den ursprungliga bostadsrätten som eventuellt ska anses motsvara andelen i det senare köpta. Det är till viss del öppet för argumentation. Det krävs en djupare utredning och även att gå igenom de handlingar som finns i ärendet. Detta är något vår juristbyrå kan vara behjälplig med. Vi har jurister som har god erfarenhet av tvister i bodelningar. Om du vill att en av våra jurister går igenom det förslag som har upprättats och ger sin syn på saken är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har vi juridiskt sett gemensam ekonomi fram tom att skilsmässan "går igenom" eller upphör mitt ansvar i och med inlämnandet av skilsmässoansökan?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Min fru drar på sig skulder som hon inte kan betala. Nu blir det skilsmässa men med 6 mån betänketid eftersom vi har barn. Min fråga blir: Har vi juridiskt sett gemensam ekonomi fram tom att skilsmässan "går igenom" eller upphör mitt ansvar i och med inlämnandet av skilsmässoansökan?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Bestämmelserna om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att både du och din maka har delad ekonomi fram till och med den dagen då er skilsmässa går igenom enligt 1:4 ÄktB. Dock innebär inte detta att du kommer behöva stå för alla nya skulder efter inlämnandet av skilsmässoansökan. "Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes"; 9:2 § ÄktB. Dagen för talan utgår från den s.k. "kritiska tidpunkten", d.v.s. den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Vidare av 9:3 § framgår det att ni båda är skyldiga att redovisa era egendomar fram tills att bodelningen förrättas. Man kan också begära direkt bodelning vid en pågående mål om äktenskapsskillnad, 9:4 ÄktB. Din frågaNi har delad ekonomi fram tills att skilsmässan går igenom. Utgångspunkten är din frus nya skulder inte kommer påverka bodelningen, då bodelningen utgår från den kritiska punkten. Observera att detta inte är 100% då undantag finns till 9:2 §. Jag rekommenderar dig upprätta en bouppteckning som en bodelningsförättare kan hjälpa dig med. En bouppteckning kan användas som bevis vid en eventuell tvist vid bodelningen. Ett annat alternativ är du begär en direkt bodelning.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Hur ska egendom fördelas vid bodelning?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående delning av saker vid en skilsmässa och separation! Min fråga är? Om vi har delat alla saker lika, och vi är överens så långt. Nu är garagesakerna kvar verktyg mm. Min fru är inte intresserade av dom så jag vill ha dom, vi säger att vi kommer överens om ett dagsvärde på 30 000:- Då kommer min fråga? Ska jag betala henne halva värdet på dom = 15 000:- eller ska hon ha lika mycket som det totala värdet =30 000:- av mig? Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer inte gå djupare in på exakt hur en bodelning går till och vad som ska tas upp, eftersom du verkar ha koll på det. Är du intresserad av att veta mer om detta är du såklart välkommen att ställa en till fråga.Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas likaHuvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Utgångspunkten är alltså att makarna ska ha lika mycket efter bodelningen. Om du får behålla egendom värt 30 000 kr, ska även din fru få egendom motsvarande lika mycket, alltså 30 000 kr. Om hela ert bo är värt 100 000 kr ska alltså du och din fru, efter bodelningen, ha egendom värt 50 000 kr var. Detta oavsett vilken egendom var och en av er behåller. Om du får verktyg värt 30 000 kr har alltså din fru rätt till annan egendom till samma värde. Om du ska ge henne 15 000 kr eller 30 000 kr beror alltså på hur ni delat resterande egendom. Det som är viktigt är helt enkelt att ni, efter bodelningen, har rätt att ha egendom värt lika mycket, det vill säga hälften av värdet på boet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andre makens vetskap?

2020-01-23 i Bodelning
FRÅGA |Min man vill skiljas. Han har kontaktat en jurist, utan min vetskap. Vad kan han göra? Kan han sälja huset? Vi äger halva var
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer i mitt svar att utgå från att ni inte har upprättat ett äktenskapsförord. Kan din man sälja huset?Huset utgör som utgångspunkt er gemensamma bostad (7 kap. 4 § 1p. ÄktB). Därför får inte din man, utan ditt samtycke, sälja bostaden (7 kap. 5 § 1p ÄktB). Skulle din man låta sälja bostaden utan ditt samtycke så kan du ansöka hos tingsrätten i den kommun där du bor att denna rättshandling ska förklaras ogiltig (7 kap. 9 § första stycket ÄktB). Eftersom ni äger lika stor del av huset så kommer också samägandelagen (SamL) att bli av betydelse. Utgångspunkten för egendom som är samägd är att båda ägarnas samtycke krävs för att bostaden ska kunna säljas (2 § SamL). Vad händer när en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad?Om du och din man skiljer er så ska en bodelning göras där ni delar upp er egendom mellan er (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen så ska allt ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt det som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att samtliga av era tillgångar och det som ni äger utgör giftorättsgods och därför som utgångspunkt också kommer bli föremål för bodelningen. Kommer huset att ingå i bodelningen?Även om din man inte kan sälja huset utan din vetskap och samtycke så kommer den att bli föremål för en bodelning då den utgör del av ert giftorättsgods (7 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen så kommer allt giftorättsgods att ingå och dess värde kommer sedan att fördelas lika mellan dig och din man om ni väljer att separera (11 kap. 1 § ÄktB). Vem har rätt att bo kvar i huset?När det kommer till frågan om vem av er som har bäst rätt att bo kvar i huset efter skilsmässan finns det inget klart svar. Detta kommer att bestämmas utifrån vem som har det största behovet av att bo kvar i huset (11 kap. 8 § ÄktB). Omständigheter som kan få betydelse för detta är bland annat om någon av er har svårare att skaffa ett boende eller om ni har gemensamma barn som och en av er efter skilsmässan får ensam vårdnad så brukar detta också anses som en grund som talar för att den av er också ska få bo kvar i huset. Utöver detta kan också faktorer som ålder och hälsa bli av betydelse. Det går alltså inte att ge ett klart svar eftersom dessa frågor får avgöras från fall till fall och om du och din man inte kommer överens så kommer det att bli upp till en bodelningsförrättare som domstolen utser att avgöra frågan. Vilka möjligheter har du att anlita juridisk hjälp?Jag kan förstå att det känns olustigt om din man har kontaktat en jurist utan din vetskap för att få rådgivning i dessa former av frågor. Om du känner att du vill få hjälp av ett juridiskt ombud så finns det lite olika alternativ. I de flesta fall så ingår ett rättsskydd i hemförsäkringen vilket innebär att hela eller delar av kostnaden för att anlita en jurist täcks av din försäkring. Om du känner dig osäker så råder jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka möjligheter du har till juridisk hjälp. Skulle det vara så att du och din man inte kommer överens om frågor som rör bodelningen kan ni också vända er till tingsrätten som omfattar er kommun och be att de utser en bodelningsförrättare som gör bodelningen åt er (17 kap. 1 § ÄktB). En bodelningsförrättare brukar vara en advokat som också är helt opartisk. SammanfattningDin man kan inte sälja ert gemensamma hus utan ditt samtycke eller vetskap. Eftersom bostaden utgör giftorättsgods kommer den dock att ingå i bodelningen om du och din make väljer att skiljas. I bodelningen kommer samtliga av era tillgångar att fördelas mellan er och den make som ni beslutar om får sedan bo kvar i huset. Om du vill få mer juridisk rådgivning kan du anlita en jurist som ser över era tillgångar och bodelning alternativt be tingsrätten att utse en bodelningsförrättare om du och din make inte kommer överens om hur egendomen ska delas upp mellan er. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Påverkar min makes skulder mig vid en bodelning?

2020-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift sedan många år. Maken har i ett par omgångar dragit på sig en massa skulder, två ggr har vi löst hans skulder genom att höja befintliga bolån. Nu har han precis erkänt att han åter har en större skuld och ligger efter med betalningarna. Jag vägrar lösa hans skulder och vi varken kan eller vill höja bolånen. I höstas köpte vi en sommarstuga som vi håller på att renovera, den står på arrende och värdet finns bara i huset när det blir färdigställt. Jag har dock investerat i både inredning och renoveringar och stugan är av stort emotionellt värde för mig.Vi vill skiljas men blir det automatiskt så att hans skulder då drabbar och belastar mig? Jag tjänar dubbelt så mkt som min man.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det gör inte heller någon skillnad att du tjänar mer än din man. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska giftorättsgodset delas likaVid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Möjligheten att jämka en bodelningDet finns en möjlighet att jämka en bodelning om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan anses oskäligt att den ena maken ska lämna ifrån sig egendom till den andra maken (12 kap. 1 § ÄktB). Jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om det skulle kunna bli aktuellt att jämka en bodelning mellan er. Din situationDetta innebär att din makes skulder på sätt och vis kommer drabba dig i och med bodelningen som ska göras om ni skiljer er. Det ni kan göra för att skydda dig är att skriva ett äktenskapsförord där ni anger att egendom du vill säkra är din enskilda egendom. Detta skulle innebära att sådan egendom hålls helt utanför bodelningen, och därmed inte användas för att täcka din makes skulder. Dock måste ju din make gå med på detta. Att komma ihåg är också att även om egendom är din enskilda egendom kommer ni fortfarande vara samägare till det (alltså under förutsättning att ni är samägare innan bodelningen). Om du vill veta mer om vad som gäller för samägande är du såklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad är ett rimligt mäklararvode att ta upp i bodelningen?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har precis separat och är just nu i full gång med bodelning av vår bostadsrätt. Tanken är att han ska köpa ut mig. Vi har värderat vår gemensamma bostadsrätt och kommit överens om ett värde vi ska utgå ifrån. Vi har även dragit av den fiktiva skatten. Nu är vi dock oense om mäklararvodet, hur många % ska man egentligen räkna på? Lägenheten är värderad till 2.3 miljoner kronor och han vill gå på 3% i mäklararvode. Är det rimligt eller finns det något man kan gå efter? Han vill nämligen dra in jurister i bodelningen om jag inte går med på 3%. Tack på förhand!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Det finns ingen exakt regel om vilken siffra man ska ta upp mäklararvodet till. Om det är möjligt kan ni komma överens om en siffra som ni tycker är skälig, och kommer ni inte överens om det kanske ni kan komma överens om att ta in uppgift från en mäklare på orten, och sedan använda den mäklarens prisuppgift som underlag. Mäklararvoden kan variera ganska mycket från stad till stad, och beroende på typen av bostad, så jag kan inte ange något allmängiltigt värde för er att gå på. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Är ett bodelningsavtal utan ort och datum giltigt?

2020-01-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Är det bodelningsavtal utan ort och datum giltigt?
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer Äktenskapsbalken att bli aktuell. Formkrav för bodelningsavtalEtt bodelningsavtal har formkrav och det finner du i 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Bestämmelsen i 9 kap. 5 § lyfter fram två villkor för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt. Det första kravet är att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och det andra kravet är att det ska undertecknas av båda makarna. Ingenting i bestämmelsen lyfter fram villkor för ort eller datum. Det sagda innebär att ett bodelningsavtal är giltigt även om det inte framgår i avtalet om ort eller datum. Vad som är viktigt att tänka på när ett bodelningsavtal ska upprättasUtöver de två nämnda villkoren är det viktigt att bodelningsavtalet skrivs på ett tydligt juridiskt dokument på hur den gemensamma egendomen har fördelats mellan dig och din maka/make, eftersom man vill helst undvika framtida konflikter. För att bodelningsavtalet ska vara korrekt och tydligt utformat som möjligt är mitt råd att du bokar tid med vår juristbyrå, där du kommer att få otroligt bra hjälp! Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till! Vänligen,