Vad gäller vid bodelning om bara ena maken/makan står som ägare på bilen?

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man och jag ska separera och ev skilja oss. Jag står som ägare till vår bil och står på billånet (lånet togs efter att vi gift oss). Kapitalskulden uppgår till 127000:-. En snabb onlinevärdering visar att den är värd 120000:-. Om det är så att skulden är lite större än värdet, vad har vi för alternativ då? Min man menar att han också har rätt till bilen i och med att han har hjälpt till att betala av på lånet, bensin osv. Att jag måste köpa ut honom. Jag menar att det inte finns något värde att dela på och i och med att jag står på bilen så kan jag fortsätta betala av på den och behålla den själv. Vad gäller? Tack på förhand!
Jessica Sarhede |Kort svar:Bilen ses kommer att ses som er gemensamma tillgång, men du har rätt att få den på din lott vid en bodelning.Långt svar:Utgångspunkten i äktenskap är att alla tillgångar är gemensamma, giftorättsgods. För att en egendom/tillgång ska bli makens/makans enskilda egendom krävs det antingen att man makarna emellan upprättar ett äktenskapsförord, att egendomen avskiljs som enskild egendom genom gåvobrev till en av makarna eller genom arv då den som avlidit skrivit att arvet ska tillfalla en make/maka enskilt. Med detta sagt innebär det att bilen oavsett vem som står som ägare, är er gemensamma egendom. Vid en bodelningen kommer alla era gemensamma tillgångar att räknas ihop och delas på två, vid denna beräkningen har ni också möjlighet att göra avdrag för alla lån som inte är kopplat till en enskild egendom, 10:1,11:1-3 ÄktB. Detta innebär att du från era gemensamma tillgångar kommer att få täckning från billånet. Som du säger finns det ju inget värde på bilen i dagsläget som du ska köpa ut din make för då bilen är belånad till hela dess värde.När en bodelning har gjorts och ni räknar ut vilket värde ni båda enskilt har rätt till ( räknas i andelar), så blir nästa steg att bestämma hur ni vill dela upp tillgångarna (lotter) för att komma upp i det värdet ni enskilt har rätt till. Eftersom det var du som köpte bilen så har du rätt framför din man att få bilen på din lott, 11:7 ÄktB.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem som äger bättre rätt till en gemensam bostad vid ett upplöst samboförhållande

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera. Vi är oense om vem som ska få bo kvar i vår gemensamma villa. Om båda har ekonomiska möjligheter att ta över huset, hur blir det då, vem får det? Vi har ett gemensamt barn, och jag har ett barn sedan tidigare som bor heltid hos mig. Jag tycker därför att jag har störst behov av huset. Hur fungerar det? Och hur går man tillväga? Mvh
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL). Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna rättsläget kring din fråga, och slutligen förklara vad som gäller i just ditt fall.Vem som kan anses ha bättre rätt till bostaden i ett upplöst samboförhållandeSambors gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det är samboegendomen som ska fördelas vid en begärd bodelning (8 § stycke 1 SamboL). För att den ena sambon, i detta fallet du, ska få överta den gemensamma bostaden så ska en behovs och- skälighetsbedömning göras (16 § stycke 2 SamboL).I bedömningen ska hänsyn tas till om det finns barn i samboförhållandet och om barnet/barnen huvudsakligen kommer bo hos den ena sambon. Vid sådana situationer brukar den sambon i regel ha det största behovet av bostaden. Detta gäller även om barnen inte är gemensamma. Då ska förhållandet att barnen bott hos samborna under sambotiden vara en omständighet som talar för att bostaden bör övertas av den sambo som barnen fortsatt kommer att bo med. Ytterligare omständigheter som kan tas med i behovsprövningen är ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och respektive persons möjlighet att erhålla bostad på annat håll.Andra omständigheter som kan ingå i skälighetsbedömningen är att egendomen kan ha ett visst affektionsvärde för respektive sambo, där värdet bygger på personliga och känslomässiga grunder.Den sambo som lämnar ifrån sig den gemensamma egendomen, i detta fallet bostaden, förlorar inte värdet av denna. Skulle du överta er bostad ska värdet av den avräknas på värdet av din andel i bodelningen. Skulle din andel vara mindre än värdet av bostaden som du ska överta ska du betala mellanskillnaden. Är värdet av det som övertas ringa så kan du som övertagare undkomma en sådan avräkning och på den grunden behålla den utan att ingå ett skuldförhållande till din före detta sambo.Ett rättsfall värt att nämna är RH 2002:12 där båda makarna hade samma förutsättningar att överta fastigheten och skaffa ett nytt boende. Deras behov till fastigheten sågs som likvärdiga. Tilläggas bör att makarna vid tiden för avgörandet hade två gemensamma barn som hade hunnit bli myndiga. Det tredje barnet bodde växelvis hos föräldrarna som hade gemensam vårdnad till barnet. I det fallet kunde barnets boende inte vara en avgörande faktor i bedömningen om vem som ägde bäst rätt till fastigheten.Vem har bättre rätt till er gemensamma villa?Av informationen som du lämnar framgår det att villan är er gemensamma, vilket gör att jag förmodar att den införskaffats för gemensam användning. Villan är därför att bedöma som samboegendom som ska fördelas om någon av er begär en bodelning. Om du ska få överta er gemensamma villa ska det göras en behovs- och skälighetsbedömning.Det är vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på vem av er som äger bäst rätt till att överta villan. Det ska däremot vid en sådan bedömning tas hänsyn till eventuella barn i samboförhållandet. Du nämner att du och din sambo har ett gemensamt barn och att du har ett särkullbarn sedan tidigare. Mot bakgrund av detta, samt att ditt särkullbarn på heltid bor med dig, så borde det kunna väga tungt i en skälighets- och behovsprövning. Beroende på vart ert gemensamma barn huvudsakligen kommer bo så kan den omständigheten också komma att spela in i bedömningen. Kommer ert gemensamma barn huvudsakligen bo med dig borde det också kunna väga tungt och tyda på att du har bättre rätt till villan.Som jag nämner ovan så kan omständigheter som era åldrar, eventuellt handikapp, övrig hälsa, arbetsplats och era respektive möjligheter att hitta boende på annat håll vägas in. Detta är omständigheter som jag dessvärre inte känner till för ditt fall vilket gör att jag heller inte kan göra en mer omfattande bedömning.Tips och råd kring hur du kan gå tillvägaDet som först bör uppmärksammas är att en bägaran om bodelning ska göras senast ett år efter det att ert samboförhållande upphörde (8 § stycke 2 SamboL). Din begäran kan göras både skriftligt och muntligt men ur bevishänseende rekommenderar jag att du gör det skriftligt. Den sambon som påstår att denne har framställt en begäran om bodelning har som regel nämligen bevisbördan för detta. Ett tips på hur du kan gå tillväga för att skriftligen begära bodelning gentemot din före detta sambo är att skicka begäran per rekommenderat brev eller framställa begäran i vittnes närvaro.Av omständigheterna verkar det inte som att du och din före detta sambo kommer kunna lösa bodelningen på egen hand. Jag skulle därför råda dig att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförättare. Det tingsrätten gör är att utse en bodelningsförättare som hjälper er att genomföra bodelningen mellan er. Ni får då hjälp med att bland annat komma överens om vem av er som ska överta er gemensamma villa. En sådan ansökan ska göras hos tingsrätten där du eller din sambo var folkbokförd den 2 november föregående år (2019).Det bodelningsförättaren i första hand gör är att försöka få fram en frivillig överenskommelse mellan er. Om ni inte kan komma överens gör bodelningsförättaren en tvångsdelning av er samboegendom. Du kan läsa mer på Sveriges domstolars hemsida genom att trycka här.SammanfattningsvisDet är vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna avgöra vem av er som har bättre rätt till er gemensamma villa. Av omständigheterna du däremot nämner skulle du troligtvis kunna ha bättre rätt till den mot bakgrund av att du har ett särkullbarn som på heltid bor hos dig. För att du ska kunna få hjälp med ditt ärende råder jag dig i första hand att begära en bodelning om du inte redan har gjort detta. Därefter skulle jag tipsa dig om att hos tingsrätten ansöka om att få hjälp av en bodelningsförättare. Detta för att bodelningen ska kunna göras så smidigt som möjligt och att ni förhoppningsvis slipper fler meningsskiljaktigheter på den vägen.Jag hoppas du fick svar på din fråga och får passa på att önska dig lycka till!Trevlig sommar!Med vänlig hälsning,

Vad händer om ens gemensamma bostad är enskild egendom genom gåvobrev

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Har en bodelning att göra där den man jag var gift med i 25 år säger att han fått gården vi bodde på och drev tillsammans av sina föräldrar i ett gåvobrev som jag aldrig fått läst eller sett och därför har jag ingen rätt på några tillgångar .Hur får får jag reda på vad som gäller och min rätt .Jag har föreslagit att vi ska ta en advokat till hjälp .Han pratar bort det hela och har inte tid säger han .Hur går jag vidare ?Mvh
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i äktenskap är att alla tillgångar är gemensamma, giftorättsgods. Enda sättet att göra egendom till en av makarnas enskilda egendom är genom äktenskapsförord, gåvobrev eller om en av makarna ärver och den avlidne skrivit att arvet ska vara makens/makans enskilda egendom.Jag tycker det låter som en bra idé att vända dig till en advokat, även om din make inte vill det för att någon ska tillvara på dina intressen. I första hand behöver din make kunna uppvisa detta påstådda gåvobrev för att det ska finnas någon enskild egendom att diskutera.Sedan utifrån hur detta eventuella gåvobrev då är utformat, går det att klargöra vilka av era tillgångar som ska anses vara din makes enskilda egendom. Ni kan ju ha tillfört gården tillgångar, tillfört kreatur som kor t.ex. vilket har ett värde som då ska skiljas från gårdens egna värde.Eftersom att du inte vet om det finns ett gåvobrev, och därav inte kan lämna några uppgifter om dess innehåll som jag kan hjälpa dig att tolka så skulle jag ge dig rådet att först be din make ta fram gåvobrevet, han behöver ju uppvisa den handlingen för att ni oavsett ska kunna komma vidare med bodelningen. Efter att du då eventuellt får se ett gåvobrev som är signerat av båda hans föräldrar (beroende på vem som hade lagfart), att gården specificerats och att det är daterat, får du gärna återkomma med uppgifter eller vända dig till en advokat för att få hjälp, så någon opartisk får insikt innan du skriver på något bodelningsavtal.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?

2020-07-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min ex man ska gifta sig men vi är inte klar med bodelning, skilsmässa var klart januari Min fråga är om han gifter sig kommer det påverka bodelning?
Erik Karlsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Korta svaret är: nej, det gör det inte. Visserligen kan exmakens förmögenhet minska eller öka vilket i realiteten kan påverka hans möjligheter att prestera det du har rätt till osv, men det finns en del mekanismer i lag som försäkrar att bodelningen ändå går rätt till. Nedan går jag övergripande igenom vad som gäller och hur dina intressen tillvaratas.Bodelningen påverkas inte av senare transaktioner eller ingångna äktenskapVid en bodelning ska makarnas respektive tillgångar värderas så som de var vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Transaktioner eller andra handlingar som sker efter dagen då skilsmässa söktes påverkar därför inte makarnas respektive rätt i bodelningen.Alltså påverkar inte din exmakes nya äktenskap er bodelning. Makar är skyldiga att redovisa handlingar av betydelse för bodelningenVidare är var make skyldig att redovisa och lämna uppgifter om sådant som kan vara av betydelse för bodelningen (9 kap 3 § äktenskapsbalken). Skulle din exmakes nya äktenskap påverka värdet av egendom som ska ingå i din och exmakens bodelning skulle han alltså vara skyldig att redovisa detta. Exmaken kan exempelvis bli skyldig att kompensera för eventuella värdeminskningar av egendom osv. På så vis försäkras att värderingen och fördelningen av egendom vid bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena (tillgångar) som de var dagen vid ansökan om skilsmässa. SammanfattningAtt din make ingår nytt äktenskap innan er bodelning är klar påverkar bodelningen. Lagen skyddar dig också eventuella värdeförändringar i din exmakes förmögenhet till följd av hans handlande, som skulle påverkat din rätt i bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Är make skyldig att utge ersättning för nyttjande av samägd lägenhet?

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har ansökt och fått beviljad skilsmässa, Han förhalar nu bodelningen. Han bor kvar i vårt gemensamma hus medan jag flyttade till en dyr hyreslägenhet. Vi äger halva huset var och lånen står på oss båda. Han lyckades avtala bort amorteringen (utan min vetskap och underskrift) och betalar bara räntorna, ca 2000 kr per månad.Har jag rätt att få nyttjanderättsersättning för tiden från skilsmässan gick igenom tills vi får huset sålt?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan är om make är skyldig att utge ersättning för nyttjande av egendom som ägs tillsammans av makarna från den kritiska punkten (det vill säga datumet då ni ansökte för äktenskapsskillnad) tills bodelning förrättas. Varken i äldre eller nuvarande lagstiftning har en bestämmelse som svarar på den frågan och eftersom rättsläget var oklart, har frågan behandlats av domstolar i praxis.Kan man begära ersättning från sin make för nyttjandet av bostadsrätt om det är domstolen som förordnade kvarsittning? Högsta domstolen angett i ett rättsfall att en sambo som efter separationen bott kvar i samägd bostadsrätt är skyldig att betala ersättning till den andra parten för nyttjandet (NJA 2006 s206). I detta fall var det domstolen som beslutade att en av parterna ska bo kvar tills bodelning förrättas. Bodelning dröjde ungefär fyra år vilket ansågs ovanlig lång tid som berättigade den flyttande parten till ersättning för nyttjandet av bostaden. Det vill säga att i det fallet flyttade parten var tvungen att flytta på grund av domstolsbeslut. I rättsfallet anges också att principen att betala ersättning för nyttjande av samägd egendom, gäller för makar och sambor. Kan man begära ersättning för nyttjande av samägd bostadsrättslägenhet trots att den flyttande parten självmant flyttat ut?I ett rättsfall från hovrätten har den fråga tagits upp. Rättsfallet handlade om en sambo som självmant flyttat ut från samägd bostad efter separationen och inte betalat bostadsrättens kostnader efter den tidpunkten tills den såldes (RH 2015:52). Sambon som bott kvar i lägenheten begärde ersättning för hälften av bostadsrättens kostnader och den flyttande sambo bestred hans yrkande och som skäl anförde att den sambo som bott kvar ensam var skyldig att betala ersättning för nyttjandet av bostadsrätten. Det vill säga att hon begärde att hennes skuld för hälften av bostadsrättskostnader ska kvittas mot den fordran som hon fick mot den sambo som bott kvar för nyttjandet av bostaden. Den flyttande sambon ansetts betalningsskyldig trots att den andra sambon ensam bott kvar i lägenheten och den flyttande sambons begäran om ersättning för nyttjandet av bostaden ogillades i rätten. Domstolen fäste vikt vid om den ena parten tvingat eller bett om den andra parten att flytta. Om den part som utan vållande bor kvar i bostaden, när den andra flyttar ut, ska inte stå för kostnader ensam.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att om din make fick bo kvar på grund av ett domstolsbeslut, måste det ha gått ovanlig lång tid för att du ska ha rätt till ersättning för nyttjande av lägenheten. Men om du själv valt att flytta ut utan något tvång av din make, kan du inte begära ersättning utan du kan till och med bli ersättningsskyldig för bostadsrätts kostnader som din make fick stå för tills ni får husen sålt.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Arv som varit enskild egendom har använts till renovering av ett gemensamt hus

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ligger i skilsmässa och därefter väntande bodelning. När min pappa gick bort för några år sen fick jag ut ett arv (pengar)som det i testamentet stod skulle vara enskild egendom. Jag och min maka äger ett hus,50% var. Under åren har allt mitt arv gått till att betala för det gemensamma boendet, takbyte, renovering och allmänt underhåll. Detta då man ju trodde att äktenskapet skulle vara ända till döden. Vi har alltid annars delat alla kostnader och betalat räkningar från bägges konto.Hur gör man i bodelningen, hur skall dessa pengar räknas in eller räknas bort. Råder stor förvirring. Mvh
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som är tillämplig är äktenskapsbalken (ÄktB), jag kommer att utgå från denna när jag besvarar din fråga. Giftorättsgodset ingår i bodelningenSom du redan verkar förstå så är det bara giftorättsgodset som kommer ingå i bodelningen. Vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1 § ÄktB och är all egendom som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår i sin tur av 7 kap. 2 §. Ditt arv har investerats i ert gemensamma husSom du beskriver det så har du investerat ditt arv, som är enskild egendom (7 kap. 2 § punkt 4 ÄktB), i ert gemensamma hus. I 7 kap. 2 § punkt 6 regleras vad som gäller när någonting annat (substitut) träder in i stället för den enskilda egendomen, i ditt fall takbyte och renovering av huset. Utgångspunkten är att det som träder in i stället också blir enskild egendom. Detta bör följaktligen innebära att den del av värdeökningen som motsvarar den del av arvet som lagts på renoveringen ska utgöra enskild egendom vid bodelningen. Viktigt är dock att man kan särskilja substitutet från de övriga tillgångarna, vilket kan bli svårt i ditt fall. Om det inte har varit väldigt, väldigt tydligt vilka pengar som har använts till vilka åtgärder på huset - så att det är uppenbart och lätt att separera arvet från det som ska utgör giftorättsgods, så kan det bli svårt för dig att hävda att en del av husets värde utgör din enskilda egendom. SammanfattningSammanfattningsvis bedömer jag att det kommer bli svårt för dig att hävda att ert gemensamma hus, som klassas som giftorättsgods, delvis ska vara din enskilda egendom p.g.a. renoveringarna som betalats med pengarna från ditt arv. Det allra bästa hade varit om detta på förhand hade reglerats i ett äktenskapsförord. Om du behöver mer juridisk hjälp så rekommenderar jag dig att boka en tid med någon av våra erfarna jurister!Vänliga hälsningar,

Vem betalar för bodelningsförättaren?

2020-07-10 i Bodelning
FRÅGA |Vem betala en bodelningsförrättare när man ansöker om en sådan
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om makarna inte kan enas om bodelningen kan man ansöka om en bodelningsförättare (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförättaren har rätt till arvode och ersättning för sina kostnader. Huvudregeln är att bodelningsförättarens arvode betalas av makarna med hälften var. Fördelningen kan bli annorlunda om exempelvis en av makarna agerat vårdslöst och förorsakat ökade kostnader eller om makarnas ekonomiska förhållande ger särskild anledning till det (17 kap. 7 § ÄktB). Makarna svarar solidariskt för kostnaden för bodelningsförättaren vilket innebär att bodelningsförättaren kan kräva hela ersättningen från en av makarna. Maken som betalt hela kostnaden får då en regressfordran mot den andra maken och kan kräva hälften av kostanden från denne (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?

2020-07-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej - jag önskar köpa ut min hustrus andel ur huset (vi äger 50% var). Alltså göra en partiell bodelning under rådande äktenskap (plus ett Äktenskapsförord om jag förstår saken rätt). Vi är överens om detta.Huset är inköpt för 3 150 000. Det är idag värderat till cirka 8 miljoner. Vi har de senaste fem åren renoverat för 1 350 000 kr. De aktuella Bostadslånen ligger idag på 3 585 000 kr [det är jag som betalar räntor och amorteringar]. Enligt min beräkning så utöver inköpsvärdet + renoveringskostnader så tillkommer tidigare pantbrevskostnader, mäklararvoden, lagfartskostnad med mera, och då blir vinsten (vid en fiktiv försäljning) cirka 2 500 000 kr, (delat på två blir det 1 225 000 kr/person och vid ett utköp så minskar hennes vinst med 11% (för min framtida skatt om jag skulle sälja skarpt i framtiden, vilket då blir minus 267 000 kr för hennes del). Den summa som jag tror att jag då ska betala henne för ett utköp är då cirka 958 000 kr. [1] Kan detta stämma ungefärligt? [2] Det som jag vidare undrar över är om inte de nuvarande Bostadslånen (se ovan) ska tas med i beräkningen? Hur får jag med dem?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kan jag dessvärre inte ge några exakta siffror som är rätt då det krävs en närmre genomgång för att ha möjlighet att ge ett exakt svar. Om ni är osäkra eller oense är därför min rekommendation att ni anlitar en jurist som går igenom allt i ert ärende och är behjälplig med att upprätta ett bodelningsavtal. Våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälpliga för ändamålet och jag bifogar mina kontaktuppgifter sist i svaret.När ni är överens om fastighetens marknadsvärde brukar man beräkna bodelningslikviden vilket görs i fyra steg:1. Beräkning av latent skatt 2. Beräkning av fastighetens nettovärde 3. Beräkning av bodelningslikviden utifrån nettovärdet 4. Avdrag för eventuellt uppskovsbeloppDen latenta skatten om 22% av vinsten som hade uppkommit vid en försäljning idag beräknas genom att fastighetens marknadsvärde först minskas med fastighetens inköpspris, förbättringsutgifter, utgifter för förbättrande reparationer och underhåll, lagfartskostnader m.m. Förbättringsutgifter får dras av för varje beskattningsår då de uppgår till minst 5.000 kronor. Förbättrande reparationer och underhåll får dras av om de hänför sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren till den del åtgärderna medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än förvärvet. I ert fall ska det således från marknadsvärdet dras av försäljningsvärdet om 3.150.000 kronor, utgifter för förbättringar eller för förbättrande reparationer och underhåll (i den mån de är möjliga), lagfartskostnad m.m. I ditt fall kan jag inte göra någon bedömning vare sig om den post du benämner som "renoveringskostnader" kan dras av i dess helhet eller klumpsumman du benämner lagfartskostnad, mäklararvode m.m. Den summan du får fram efter avdrag är den vinst man ska beakta i bodelningen. Vinsten multipliceras med 0,22 varpå man får fram den latenta skatten. Ingen ska betala skatten men eftersom du tar över fastigheten är du skattskyldig den dag du avyttrar fastigheten.Fastighetens nettovärde beräknas sedan genom att fastighetens marknadsvärde minskas med den latenta skatten, eventuella försäljningskostnader (t.ex. mäklararvode) och eventuella lån. Marknadsvärdet om 8.000.000 kronor som ni är överens om ska således minskas med den latenta skatten du fick fram i beräkningen ovan, fiktiva försäljningskostnader och de lån ni har på fastigheten. Den summa du får fram är fastighetens nettovärde. Bodelningslikviden fås fram genom att nettovärdet delas med två; det är summan var och en av er ska erhålla i bodelningen vad gäller fastigheten och den summa som du ska ersätta din fru med. För att det ska bli rätt ska du även överta lånen för fastigheten. Om det inte finns något uppskov från tidigare försäljningar som ska tas i beaktande är summan den slutliga bodelningslikviden som din fru ska ersättas med.Sammanfattningsvis är ovanstående en förklaring om hur ni kan räkna för att det ska bli rätt. Jag kan dessvärre inte ge besked om din uträkning är rätt eller ej då en del av dina poster är oklara. Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som hjälper er att upprätta såväl bodelningsavtal som äktenskapsförord och går igenom vilka kostnader som kan dras av. Om ni är intresserade av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,