Rätt till makes andel i aktiebolag vid skilsmässa

2019-04-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Håller på att skilja mig och är mitt uppe i en bodelning. Min exmake äger 50% i ett aktiebolag, en restaurangkedja. Vad har jag rätt till? Värdet på 50% av hans aktier? Har jag även rätt till en del av företagets tillgångar så som bolagets pengar och fordonsvärde?
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid skilsmässa delas i princip allt man äger mellan parterna såsom fastigheter, bilar, möbler och företag. Det som kan undanta egendom eller kapital från delning kan till exempel vara att äktenskapsförord eller gåvobrev finns, att egendom är enskild eller att man varit gift kortare tid än 5 år. Om inget av detta ovan nämnda gäller i ditt fall så har du rätt till 50 % av marknadsvärdet av din makes andel, alltså 50 % av 50 % av aktiebolaget. Du har rätt till halva marknadsvärdet, inte halva av hans andel av bolaget direkt. Din make kan köpa ut dig direkt med sitt eget kapital eller med hjälp av ett lån, göra en avbetalningsplan eller ge hälften av aktierna i företaget till dig. Utgången beror på resten av bodelningen, på vilket sätt din make kan lösa ut dig, om det finns värdefulla inventarier/utebliven vinstutdelning och liknande som höjer marknadsvärdet på företaget + ev. skulder som sänker värdet. Så svaret på din fråga är att ja, i vilket fall får du halva marknadsvärdet av hans andel där olika tillgångar kan ingå.Med vänlig hälsning

Påföljd för att undanhålla egendom vid bodelning

2019-04-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej! För 2 år sedan skildes jag och min företedda fru, vid bodelningen kom det fram att hon endast hade skulder och inga tillgångar. eftersom vi inte skrev något äktenskapsförord vid giftermålet, slutade det med att hon fick rätt till en fjärdedel av min egendom. Nu, två år senare, får jag påminnelser och brev hem till mig, med information om ickebetalda räkningar på egendom hon äger. Denna egendom vet jag att hon har ägt både innan vårt äktenskap samt under äktenskapet, detta kom inte fram under bodelningen. Finns det någon påföljd/straff för att undanhålla information om exempelvis sin egendom eller pengar vid bodelningen?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning i regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Redovisningsskyldighet Vid er bodelning hade du och din tidigare fru en så kallad redovisningsplikt. Det innebär att ni båda hade en skyldighet att berätta om alla tillgångar ni hade, för att kunna genomföra en riktig bodelning. (9 kap. 3 § ÄktB). När din tidigare fru inte upplyste om alla tillgångar hon hade, bröt hon därför mot denna regel.Betalningsanspråk i samband med felaktig bodelning Vad jag kan se finns det inte någon brottsbestämmelse som gör det straffbart att bryta mot redovisningsplikten. Däremot finns en regel som säger att den make som inte fick ut hela sin andel vid bodelningen, har rätt att få ut denna andel i efterhand (11 kap. 11 § ÄktB). Eftersom din före detta fru undanhöll egendom fick du inte ut den andel du hade rätt till, och du bör därför ha ett giltigt betalningsanspråk enligt regeln. Påföljden bör alltså inte kunna bli något straff, men däremot att din fru behöver betala den summa som du gick miste om när bodelningen inte genomfördes korrekt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Jag har ett gåvobrev i from av pengar. Pengarna är förbrukade och nu ska vi skiljas, har jag på något sätt rätt till pengarna?

2019-04-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag har ett gåvobrev i form av pengar. "Min enskilda egendom" Pengarna är förbrukade och nu ska vi skiljas, har jag på något sätt rätt till de 70.000kr. De har använts till renovering och även hushållet. Mvh.
Christoffer Dahl |Hej, och tack för din fråga!Regler som rör detta hittas i äktenskapsbalken (ÄktB).Enligt 7 kap 2 § ÄktB är egendom, som en make erhållit i gåva med villkor att det ska vara makens enskilda, just denne makens enskilda egendom. Noterbart är att denna gåva INTE får vara från den andra maken, utan gåvan måste komma från en utomstående person. Att viss egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning, se 10 kap 1 § ÄktB.Bedömning i detta fallPenninggåvan är konsumerad, vilket innebär att de 70 000 kr som erhölls i gåvan inte längre finns kvar. Däremot är det intressant vad trätt i pengarnas ställe. Presumtionen är att ny egendom som träder i stället för gåvan (surrogat eller substitut) också ska vara enskild egendom. Exempel på detta är om maken med sina 70 000 kr köper en båt eller något annat åtskiljbart föremål. Denna är då enskild egendom, se 7 kap 2 § 1 stycket 6 p. ÄktB. En svårare fråga blir det om penninggåvan används för att reparera hushållet eller något annat som är giftorättsgods (giftorättsgods är all annan egendom som inte är enskild). Här bedöms rättsläget som oklart. Det beror helt enkelt på hur stor del av insatsen som används för renoveringen av hushållet. Kan det utläsas hur stor kvotdel av viss egendom som är enskild egendom, torde den delen kunna undantas från bodelning. Annars torde även penninggåvans värde räknas med i bodelningen.SlutsatsUtifrån frågan är det svårt att besvara exakt hur utfallet kommer bli i praktiken. Antingen finns det möjlighet att hävda att gåvans karaktär som enskild fortfarande är gällande. Eller så kan man även försöka jämka bodelningen som helhet med hjälp av andra regler. Men då krävs ytterligare information om äktenskapets längd och hur mycket giftorättsgods varje make har.Hoppas detta var till hjälp, annars är ni välkomna att återkomma med en ny fråga.

Aktier som ska ingå i bodelning har minskat i värde eller sålts

2019-04-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej, vi håller på att skiljas och sex månaders betänketid har löpt ut. Jag har aktier i mitt namn. I bodelningen ska det delas men om jag förlorar pengarna på dålig investering vad händer då?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad du åsyftar i din fråga men jag uppfattar det som att du undrar vad som händer om du har förlorat pengar innan en bodelning med anledning av en skilsmässa, antingen genom att aktier du har haft har minskat i värde eller efter att du har sålt dem.Om aktierna har minskat i värdeVid äktenskapsskillnad ska all egendom mellan makar som inte är enskild tas med i bodelningen (9 kap. 1 § äktenskapsbalken och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som de förelåg vid dagen då talan om äktenskapet väcktes, brytdagen (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Alltså ska den egendom, inklusive aktier, som fanns på brytdagen räknas med i bodelningen. Däremot ska själva värderingen av aktierna inte utgå från denna tidpunkt, utan istället ska värderingen ske utifrån de förhållanden som är aktuella vid bodelningstillfället.Det är med andra ord värdet på aktierna den dagen boet är utrett, inte då ansökan om skilsmässa lämnades in, som ska räknas in i bodelningen. Om aktierna har såltsEn make råder över sin egendom även när ett mål om äktenskapsskillnad pågår. En make får alltså köpa och sälja värdepapper under betänketiden. Det finns då en redovisningsplikt enligt vilken en make måste redovisa för hur all egendom har påverkats genom exempelvis köp och försäljningar under den perioden (9 kap. 3 § äktenskapsbalken).Det relevanta för bodelningen är som nämnts egendomsförhållandena under brytdagen, det vill säga när ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. När det kommer till aktier som har sålts innan bodelningen och resulterat i en minskning av makens egendom, är uppfattningen att det som ska ingå i bodelningen är värdet av aktierna som innehades under brytdagen som det är när boet är utrett. Med andra ord kommer bodelningen att göras utifrån vad värdepapperna du hade på brytdagen skulle ha varit värda när boet utretts (alltså som om de aldrig hade blivit sålda).SammanfattningHar aktierna minskat i värde mellan dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in och bodelningstillfället, är det värdet på aktierna vid bodelningstillfället som räknas med i bodelningen. Har aktierna sålts efter det att ansökan om skilsmässa lämnades in, ska det som ingår i bodelningen vara vad aktierna som innehades under tidpunkten för ansökan skulle ha varit värda vid tidpunkten för bodelningen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Äktenskapsskillnad, bodelning, skälighet

2019-04-22 i Bodelning
FRÅGA |Jag har varit gift med min man i nästan 26 år. Han har nu ansökt om skiljsmässa. För 10 år sedan var jag med i en olycka och skadade mig allvarligt. I samband med olyckan som var traumatisk utvecklade jag en sjukdom som gjorde att kroppen sakta bryts ner. I februari 2015 blev jag sjukersatt till 50%. Jag kommer därför att få en lägre pension pga av detta samt har en sämre ekonomi än honom. Dessutom har jag jobbat deltid pga barnen under deras uppväxt. Kan detta på något vis användas vid bodelningen. Han lämnade mig för en väninna till mig. Våra barn är nu vuxna men den yngsta bor fortfarande hemma.Tacksam för svar!
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom din fråga rör äktenskapsskillnad och bodelning är äktenskapsbalken tillämplig.I en bodelning ingår giftorättsgods, d.v.s. all egendom som inte är enskild egendom till följd av äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente (19:1, 7:1-2 äktenskapsbalken). Det spelar alltså ingen roll om egendomen tillhör dig eller din make. Det innebär till exempel att både ditt bankkonto och din makes bankkonto ska ingå i bodelningen. Vidare ska, enligt huvudregeln, egendomen som ingår i bodelningen delas lika mellan er (11:3 äktenskapsbalken). På så vis spelar det ingen roll om du har sämre ekonomi än din make.Vad gäller pension, ska sådana företagsägda inte ingå i bodelningen i den mån det är skäligt. Dessa utgör särskild egendom (10:2 äktenskapsbalken). Den omständighet att du har lägre pension till följd av sjukdom och omhändertagande av barn skulle kunna medföra att det anses oskäligt att pensionerna inte ska ingå i bodelningen. Om du eller din make däremot har privat pensionssparande ska dessa, som huvudregel, ingå i bodelningen och därmed delas lika mellan er.När det gäller er gemensamma bostad och bohag (möbler) ska denna tillfalla den av er som är i störst behov, i den mån det är skäligt (12:2 äktenskapsbalken). Detta gäller oavsett vem bostaden står på. Den omständighet att du har en sjukdom som medför svårigheter och att du har sämre ekonomi och därmed svårare att hitta en annan bostad är faktorer som beaktas vid bedömningen.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Vi köpte huset gemensamt i syfte att bo tillsammans. Kan han kräva mig på dessa (kontantinsats och inköp av rust) pengar?

2019-04-21 i Bodelning
FRÅGA |Vi köpte huset gemensamt i syfte att bo tillsammans. Han stod för större delen av kontantinsatsen. Inget skuldebrev eller samboavtal upprättat. Nu ska vi separera och Han begär tillbaka sin kontantinsats plus det han betalat bort (ett lån jag hade ) för vi skulle få en bra start tillsammans. Inget skrivet där heller. Jag har amortera och betalat övrigt lika mycket. Han har betalat köksinredning för syfte gemensamt bo. Han vill köpa ut mig men det vill inte jag. Jag tänker att samboL. Styr huset ska delas 50/50 och tänker ansöka om bodelningsförättare.Min fråga är kan han kräva mig på dessa (kontantinsats och inköp av rust) pengar?Mvh,
Christoffer Dahl |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler angående bodelning mellan sambor hittas i sambolagen (SamboL)Det är samboegendom som är föremål för bodelningen enligt 8 § SamboL I 3 § SamboL framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom. Vad som menas med gemensamt är att det har införskaffats för gemensamt bruk. Huset som ni har köpt för gemensamt bruk utgör en bostad enligt 5 § SamboL och är alltså en sådan egendom som är föremål för bodelning. Om egendomen har förvärvats för gemensam användning och om egendomen inte är ett undantag för 4 § SamboL ska den ingå i bodelningen.Enligt 14 § SamboL ska det som återstår av samboegendomen efter avdrag för skulder skall läggas samman och därefter delas lika. Det spelar ingen roll vem som har betalat eller om någon av er har betalat mer för bostaden; det ska ändå delas lika.Med detta sagt innebär det att om huset är gemensam bostad ska ni helt dela lika på det. Detta innebär att ni kommer att dela lika på det överskott som finns kvar när exempelvis lån och mäklararvode är betalda. Som svar på din fråga torde han inte kunna kräva dig på pengar eftersom huset är att anse som samboegendom och därmed ska det delas lika.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem har bättre rätt till bostaden?

2019-04-19 i Bodelning
FRÅGA |Om vi skulle skiljas och hon vill bo kvar, skall hon då lösa ut mej eller bor hon orubbat så att säga så länge hon vill. Tack på förhand.
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är gifta finns bestämmelser för bodelning vid skilsmässa i Äktenskapsbalken(ÄB). Utgångspunkten är att den som har störst behov av bostaden kommer få bo kvar, detta sker givetvis med avräkning i dennes lott. Hon får alltså inte bostaden gratis, utan måste betala för den, förutsatt att det är hon som har bättre rätt, 11 kap 8 § ÄB. För att avgöra vem som har bättre rätt brukar man exempelvis ta hänsyn till följande:-Vem som får vårdnaden för barnen, förutsatt att det finns barn,-Vem som har svårast att skaffa ny bostad,-Ålder, hälsa och ekonomiDetta är enbart exempel på saker som kan läggas till grund för avgörandet av bättre rätt. Det kan alltså vara till din nackdel om du har bättre inkomst än din fru då det anses att du har lättare att hitta ny bostad. Om ni själva inte kan komma överens om vem som ska bo kvar får ni vända er till tingsrätten där en bodelningsförrättare kommer avgöra vem som har bättre rätt. När det är gjort får ni värdera bostaden för att ta reda på hur mycket man kommer bli skyldig den andre. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

CSN-lån och bodelning

2019-04-17 i Bodelning
FRÅGA |Ingår studielån som en skuld vid bodelning?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i svaret att utgå från att du vill veta huruvida studielån ska räknas med vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Vid äktenskapsskillnad och bodelning tillämpas Äktenskapsbalken (ÄktB).Bodelning och studieskulderVid en bodelning räknas först vardera makes del ut (11:1 ÄktB). Därefter görs eventuella avdrag för skulder (11:2 ÄktB). Slutligen läggs makarnas delar från steg ett ihop (11:3 ÄktB) och därefter har man en komplett bild av boedelningen (11:6 ÄktB). Enligt huvudregeln ska studieskulder täckas vid bodelning. Om detta dock skulle vara att anses som oskäligt finns det istället jämkningsregler som kan tillämpas (12:1 ÄktB). Studielån är en väldigt specifik typ utav lån. Om till exempel den ena maken har väldigt omfattande skulder medan den andra maken inte har några skulder alls kan jämkning bli aktuellt. Även tidpunkten för lånets uppkomst ska då beaktas., det vill säga om maken har dragit på sig studieskulder innan eller under äktenskapet. SlutsatsHuvudreglen är att studielån ska tas upp som skuld vid bodelning. Det finns dock goda grunder för jämkning.