Sambos/makes/barns rättigheter gällande arv och bodelning vid förhållandes upphörande

2018-08-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om en man äger ett hus och en ny sambo flyttar in. Mannen väljer sedan att sälja huset o köpa nytt. Han har betalat allt och äger allt själv men dom flyttar in i nya huset tillsammans. Har kvinnan någon rätt till huset vid en senare bodelning/skilsmässa? Hur blir det om mannen skulle avlida med arv för barn, har kvinnan nån rätt i det skedet eller ärver barnen allt? Vilka rättigheter barnen har som arvtagare till huset och vad kvinnan/sambon har för rättigheter.
Julia Amundsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna angående samboskap och äktenskap finns i Sambolagen (SamboL) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB). För att svara på din fråga gällande arv tittar vi istället i Ärvdabalken (ÄB). Svaret skiljer sig något beroende på om kvinnan och mannen är gifta eller enbart sambor. Eftersom du nämner skilsmässa i din fråga (vilket endast sker i samband med äktenskap), kommer jag förklara vad som gäller vid bodelning både när ett samboförhållande och ett äktenskap tar slut. Därefter går jag in på reglerna kring arv.Bodelning – får kvinnan del i huset?Samboförhållande För bodelning i ett samboförhållande krävs att någon av samborna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Det krävs alltså en aktiv handling. Ett samboförhållande upphör om någon av samborna gifter sig, avlider eller om de flyttar isär (2 § SamboL). Om någon av samborna begär bodelning, ska samboegendom fördelas mellan dem (8 § SamboL). Samboegendom är gemensam bostad eller gemensamt bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) som skaffades i syfte att användas gemensamt (3 § SamboL).Det nya huset verkar ha köpts för att mannen och kvinnan ska bo i det tillsammans. Det är därför samboegendom och ska ingå vid en eventuell bodelning. Detta gäller trots att mannen betalat hela summan för huset. Sambor kan upprätta ett så kallat samboavtal genom vilket viss egendom undantas från bodelningen (9 § SamboL). Om kvinnan och mannen i frågan har avtalat om att huset inte ska ingå i bodelningen, är det vad som gäller trots ovan nämnda regler. Sammanfattningsvis har alltså kvinnan rätt till en del av huset om samboförhållandet upphör, förutsatt att bodelning begärs och att det inte finns ett samboavtal som anger annat. Äktenskap Vid en skilsmässa måste bodelning göras om det finns egendom att fördela (9 kap 1 § ÄktB). Bodelning är alltså inte frivilligt för makar så som för sambor. Vid en bodelning ska giftorättsgods fördelas mellan makarna (10 kap 1 § ÄktB). All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom till exempel äktenskapsförord eller testamente (7 kap 2 § ÄktB). Det nya huset är alltså giftorättsgods och ska ingå i en bodelning, förutsatt att det inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord. Sannolikt ska alltså kvinnan ha del i huset även vid bodelning i anledning av skilsmässa. Arv – vilken rätt har kvinnan och barnen om mannen avlider?SamboförhållandeOm kvinnan och mannen inte är gifta, det vill säga bara sambor, har kvinnan ingen rätt enligt lag att ärva honom (2 kap 4 § ÄB). Barnen är de som har först rätt till hans arv och som därmed kommer ärva allt (2 kap 1 § ÄB).Det finns dock en möjlighet för kvinnan att ärva mannen; om det upprättats ett inbördes testamente mellan dem. Trots ett eventuellt testamente kan barnen dock inte göras helt arvlösa. De har alltid rätt till en viss del av sin förälders kvarlåtenskap (den egendom mannen efterlämnar). Denna del kallas laglott och utgörs av hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Jag förtydligar med ett exempel:Om kvinnan begär bodelning vid mannens död, får hon hälften av samboegendomen (efter avdrag för eventuella skulder). Andra hälften utgör mannens kvarlåtenskap vilken ska fördelas mellan arvingar och testamentstagare. I första hand ska barnen ärva hela kvarlåtenskapen, det är deras arvslott. Om mannen testamenterat hela kvarlåtenskapen till kvinnan, kommer barnen ändå ha rätt till sin laglott vilken är halva arvslotten. Om arvslotten är halva huset, är laglotten ¼ av huset. ÄktenskapOm kvinnan och mannen är gifta när mannen avlider, gäller som huvudregel att kvinnan ärver honom före gemensamma barn (3 kap 1 § ÄB). Om barnen är gemensamma kommer de i så fall ha efterarvsrätt i kvinnans bo, vilket innebär att de får ut arvet efter sin pappa när mamman avlider (3 kap 2 § ÄB).Om barnen inte är gemensamma, utan enbart mannens (så kallade särkullbarn), har de dock rätt att direkt få ut sin arvslott vilken är hela kvarlåtenskapen (3 kap 1 § ÄB). Om mannen testamenterat all egendom till kvinnan, har barnen ändå rätt att få sin laglott (det vill säga halva arvslotten) om de begär den (7 kap 1 och 3 § ÄB). Kvinnan har dock alltid, i egenskap av efterlevande maka, rätt att få en så stor andel ur kvarlåtenskapen att hon tillsammans med sina egna tillgångar innehar egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (klicka här för prisbasbeloppet 2018). Detta gäller även om det skulle inkräkta på barnens laglotter. Den så kallade prisbasbeloppsregeln går alltså före särkullbarns rätt till sina laglotter. SammanfattningHuset ska ingå i en bodelning både i anledning av att ett samboförhållande upphör och skilsmässa (med reservation för samboavtal eller äktenskapsförord). Kvinnan har alltså rätt till en del av huset. Om kvinnan och mannen är sambor, har barnen först rätt till mannens hela arv. För att kvinnan då ska ärva krävs att mannen testamenterat egendom till henne. Barnen har dock alltid rätt till sin laglott. Om de var gifta gäller istället att kvinnan ärver före gemensamma barn men inte före särkullbarn; särkullbarn kan direkt begära ut sin arvslott eller laglott (beroende på eventuellt testamente). Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varm välkommen att höra av dig här igen eller att kontakta någon av våra jurister på Lawline. Med vänliga hälsningar

Min man har fått vårt hus i gåva, ingår det ändå i en bodelning?

2018-08-13 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har sedan 1992 bott i ett hus som hans far ägt. Nu har det skrivits över som gåva till min man. Vid ev skilsmässa tillfaller då allt värde på huset honom ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om hur en skilsmässa går till finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om värdet för huset kommer att tillfalla din man eller fördelas mellan er är beroende av eventuellt villkor för gåvan eller om ni har ett äktenskapsförord.Det ska göras en bodelning vid skilsmässaNär ett äktenskap upplöses genom t.ex. en skilsmässa ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom t.ex. äktenskapsförord, gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda och testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB).Om det inte finns villkor om enskild egendom ska bostadens värde delas mellan erSom redogjorts för enligt ovan är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. Det innebär att om det inte finns ett villkor i gåvobrevet att fastigheten ska vara din mans enskilda egendom är den giftorättsgods. Giftorättsgods fördelas mellan er i en bodelning och som huvudregel har du därmed rätt till halva bostadens värde. I en bodelning, om bostaden inte är enskild egendom, har den av er som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få egendomen i avräkning på sin lott. Detta betyder att du kan ha rätt att bo kvar i huset vid en eventuell skilsmässa. Dock kommer du i ett sådant scenario vara tvungen att räkna av bostadens värde på din lott (och antingen ge din man pengar eller annat av värde för att lösa ut honom). Det finns i vissa fall rätt att ta över bostaden (mot att man löser ut den andre maken) även när en bostad är enskild egendom. Så gäller dock endast när bostaden är enskild egendom genom äktenskapsförord, inte när en bostad är enskild egendom genom gåva med villkor (11 kap. 8 § första stycket ÄktB).Sammanfattningsvis är bostaden som huvudregel giftorättsgods och ska ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa. Undantaget är som bostaden gjorts till enskild egendom. Enskild egendom kan ha uppkommit antingen genom ett villkor i gåvan eller genom att du och din man skrivit ett äktenskapsförord.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilken lag ska tillämpas på bodelning i Tyskland när en make är medborgare i Sverige och den andra Tyskland?

2018-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Min mor är Svensk medborgare men bosatt sedan många år i Tyskland. Hon var gift med en Tysk man.Hon dog i december 2014 i Tyskland. Dom har inga barn tillsammans.Hennes man har en dotter i Tyskland. Vi är 4 syskon i Sverige.Vilken lag gäller för bodelningen?Var kan man få hjälp med att slutföra bidelningen i Tyskland. Få hjälp/ åtgärd mot anklagelserna om stöld av mammas souvenirer från besök utomlands, samt alla hennes fotopärmar. Samt ett påstående om en skuld på 200.000 "efter att ha lånat från "mamma" genom hela deras äktenskap.ed gällande ekonomiska anklagelser från min mammas man i Tyskland.Anklagelserna är från min mammas man och framförda genom telefonsamtal samt ett undertecknat brev ( 2018.05.019 ) från min syster i Sverige Ingen av anklagelserna har någon sanning. Min syster har även skickat brevet till min syskon och kanske till övriga personer i min släkt.Jag har inte fått med mig någonting från Tyskland. Vare sig ett minnesföremål från mamma, eller några pengar. Anklagelserna saknar all grund!Jag har tagit fram bilder från pappas negativen och delgivit dom till min familj. Det enda lån som skett mellan mig och mamma var för över 20 år sedan på 8000:-. Det återbetalades återbetalat något år efter lånet.Själv är jag boende i Sverige och besökte senast Tyskland vid min mammas begravning i januari 2015.Är jag rättslös! Jag har inte fått någon bevisföring för framställda påståenden från min syster och min mammas man.Hur ska jag göra?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor av detta slag, som är av internationell karaktär, regleras av varje lands internationellt privat och processrättsliga regler. I Sverige regleras frågan om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i de fall det finns anknytning till en främmande stat, i lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF).Domstols behörighetsvensk domstol är behörig att ta upp bodelningen för behandling, förutsatt att den avlidne maken hade hemvist i Sverige, i fall som anges i 2 § första stycket p. 2, 3 och 5, eller på begäran av den efterlevande maken (2a § LIMF). Den avlidne hade inte hemvist i Sverige vid tiden för dennes bortgång, inte heller 2 § första stycket p. 2, 3 eller 5 LIMF är tillämplig och den efterlevande maken kommer förmodligen inte begära att svensk domstol tar upp bodelningen för behandling. Sålunda ska i detta fall tysk domstol hantera bodelningen.LagvalBeträffande lagvalsfrågan stadgas i 3 § LIMF, att det landets lag som makarna har kommit överens om genom avtal ska gälla. Det finns alltså möjlighet att avtala om vilket lands lag som ska vara tillämplig på frågan om bodelning. Som jag uppfattar din fråga har något sådant avtal inte träffats och sålunda blir istället 4 § LIMF tillämplig. Enligt 4 § 2 st. LIMF gäller, att om makarna efter giftermålet tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, ska den statens lag tillämpas på frågor om bodelning. Eftersom de varit bosatta i Tyskland sedan (som jag tolkar frågan) fler år än två, innebär detta att tysk lag ska tillämpas på bodelningen. Dessvärre innehar jag inte kunskap avseende tysk rätt, varför jag inte kan behandla fråga mer ingående i denna fråga.Förvisso stadgas det i 6 § LIMF, att på begäran av en make eller en dödsbodelägare ska svensk lag tillämpas beträffande förfarandet vid bodelning, även om utländsk lag är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Bestämmelserna i svensk lag om förfarandet vid bodelning får tillämpas också ni de fall den utländska lagen föreskriver en annan form för delning eller avräkning beträffande makars egendom.Härmed åsyftas dock endast förfaranderegler i snäv mening och avsikten är inte att påverka delningens eller avräkningens materiella resultat.Övriga omständigheterDe anklagelser och det påstående om en skuld som framförts kan inte utredas mer ingående i detta skede. Däremot skulle ett ombud, som kan granska eventuella dokument och anföranden mer utförligt, kunna bedöma situationen. Det kan dock fastställas, att såväl anklagelserna som skulden med största sannolikhet måste bevisas (även enligt tysk rätt).Det lån som gavs från din mor till dig för över 20 år sedan har ingen betydelse i förevarande fall. Det påverkar alltså inte bodelningen.SlutsatsI detta fall är tysk domstol behörig att ta upp bodelningen för behandling. Huruvida detta har skett eller pågår framgår inte. Den lag som ska tillämpas avseende bodelningen är tysk lag. För att utreda konsekvenserna av tysk lagstiftning mer ingående, måste ett juridiskt ombud som är skolad i tysk rätt kontaktas.Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som innehar kunskap i tysk rätt, exempelvis Familjens Jurist. Dessutom kan du kontakta den svenska ambassaden i Tyskland för att få information beträffande på vilket sätt du kan fortskrida med bodelningen.Jag kommer att ringa dig måndag den 13:e augusti ca kl. 15.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Ingår den andres pengar i en skilsmässa?

2018-08-11 i Bodelning
FRÅGA |Jag har precis skilt mig och vill veta om jag har rätt hans pengar vi var gifta 30 år och har 4 barn
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för reglerna om bodelning och giftorättsgods vid skilsmässa. Reglerna om hur en skilsmässa går till finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Det ska göra en bodelning vid skilsmässaNär ett äktenskap upplöses genom t.ex. en skilsmässa ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom t.ex. äktenskapsförord, gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda och testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB).Vid bodelningen räknar man samman summan av vardera makens giftorättsgods, gör avdrag för de skulder en make har och delar återstoden på hälften. Det är de tillgångar och skulder som maken hade när ansökan om skilsmässa inkom som beaktas (11 kap. 2 § ÄktB). Du har rätt till "hans" pengar om de inte är enskild egendomSom redogjorts för enligt ovan är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. Det innebär även att pengar som din make har på sitt konto enligt huvudregeln räknas som giftorättsgods. Om det inte finns något äktenskapsförord eller annan anledning till att pengarna ska ses som enskild egendom ska de ingå i bodelningen och du har rätt till hälften av dem.Mitt råd till dig om du och din make inte kan enas är att du söker juridisk hjälp inför skilsmässan. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer med vår gemensamma bostad vid en skilsmässa?

2018-08-14 i Bodelning
FRÅGA |HejLiten frågaJag och min man har varit gifta i 15 år och han ägde det huset vi fortfarande bor i när vi gifte oss, vi har inga äktenskapsförord, inga barn.Vad skulle hända med fastigheten om vi skiljde oss, får han 100% av huset eller delas det 50% var då vi är gifta.Tack på förhand
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa ska all egendom som är giftorättsgods delas lika mellan makarna genom en bodelning. Makarnas enskilda egendom ska dock inte delas, utan behålls i sin helhet av respektive make. Egendom kan bli enskild på flera sätt, exempelvis:- äktenskapsförord - gåva med villkor om att egendomen ska vara enskild- arv med villkor i testamentet om att egendomen ska vara enskild- sådant som trätt istället för egendom maken förvärvat genom något av de ovanstående sätten (se 7 kap 2 § äktenskapsbalken, här)Då ni inte har ett äktenskapsförord kan huset såklart inte ha blivit din makes enskilda egendom genom ett sådant. Ni ska alltså dela 50/50 på huset vid en eventuell skilsmässa, så länge huset inte är enskild egendom genom något av de andra sätten. Detta innebär att om din make bor kvar i huset efter en eventuell skilsmässa, har du rätt att få halva husets värde i annan egendom. (se 11 kap 7 och 10 §§ äktenskapsbalken, här)Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad ingår i en bodelning?

2018-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Min man vill skiljas och vi bor i hans föräldrar hus/gård. Vad har jag för rättigheter? Jag sa upp min lägenhet när jag flyttade hit.
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning på grund av skilsmässa hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB). BodelningEftersom din man vill skiljas ska en bodelning göras. ÄktB 9 kap 1§ och 1 kap 5§. I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå och delas lika mellan er, ÄktB 10 kap 1§.Din mans föräldrars hus/gårdEftersom du i din fråga skriver att huset/gården som du och din man bor i är din mans föräldrars utgår jag från att bostaden inte är giftorättsgods, detta med hänsyn till att varken du eller din man är ägare till bostaden. Eftersom bostaden inte är giftorättsgods kommer den inte ingå i en bodelning.HyresavtalEftersom du har sagt upp din lägenhet så råder jag dig att försöka nå en överenskommelse med din mans föräldrar om att du kan få bo kvar och hyra en del av huset/gården tills den dag du har hittat ett eget boende.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Giftorättsgods och enskild egendom

2018-08-11 i Bodelning
FRÅGA |Jag har precis skilt mig och vill veta om jag har rätt hans pengar vi var gifta 30 år och har 4 barn
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Regler om bodelning hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). BodelningEftersom du och din man har skilt er anses ert äktenskap har upplösts, varför en bodelning ska göras, ÄktB 9 kap 1§ och 1 kap 5§. I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå och delas lika mellan er, ÄktB 10 kap 1§.Giftorättsgods Frågan är då vad som anses utgöra giftorättsgods. I ÄktB 7 kap 1§ anges att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket innebär att makars egendom som huvudregel är giftorättsgods och därmed ska ingå i en bodelning och delas lika mellan makarna.Enskild egendom I ÄktB 7 kap 2§ uppräknas egendom som anses vara enskild egendom. Det är bland annat egendom som en make fått genom gåva eller testamente med villkor att den ska utgöra enskild egendom.Din mans pengarEftersom det inte framgår i din fråga om din mans pengar är enskild egendom eller giftorättsgods finns det två alternativa svar.Om pengarna är enskild egendom:* Om pengarna är din mans enskilda egendom ingår de inte i bodelningen och du har därmed inte rätt att ta del av dem.Om pengarna är giftorättsgods:* Om din mans pengar inte anses vara enskild egendom ses de som giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen och delas lika mellan dig och din make.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Min man står som ägare på huset, har jag rätt till hälften vid skiljsmässa?

2018-08-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har precis separerat efter ett 12 år långt förhållande. Jag undrar lite över vad jag har rätt till, huset står i hans namn men vi skaffade det för gemensamt bruk. Samma sak med bilen. Jag har tex betalat 1500kr i månaden på bilen men får inte ta den då det är en leasingbil som står i hans namn. känns som jag blivit lurad då jag betalt till något som jag inte fått ta del av. Jag har stått för all mat och kläder till barnen medans han i slutet betalade lånet själv. För vi tyckte då eller han tyckte då det var likvärdigt vilket jag idag ser att det inte vad. Fyra barn varav tre gemensamma, han tjänar mer än mig. Har jag rätt till något?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äganderätt och giftorättFör att kunna besvara din fråga är det viktigt att först ha klart för sig skillnaden mellan äganderätt och giftorätt. Äganderätten styrs av vem som har förvärrat egendomen exempelvis genom ett köp. Personen som betalar blir då ägare och innehar äganderätten. Om denna person nu är gift finns det en möjlighet att makan har giftorätt i egendomen. Detta innebär inte att makan äger egendomen men att denne i framtiden kan ha rätt att göra anspråk på halva värdet av egendomen. Exempel för att förtydligaA och B är gifta. A har köpt en segelbåt och är ägare till båten. Båten har inte gjorts till enskild egendom utan är att betraktas som giftorättsgods, mer om enskild egendom nedan. Under äktenskapet kan A välja helt själv vad hen vill göra med båten. A måste inte be om tillstånd för att exempelvis sälja båten utan har rätt att göra detta eftersom A innehar äganderätten. B kan inte sälja båten utan A:s samtycke, B har ingen äganderätt till båten. A och B bestämmer sig nu för att skiljas och en bodelning kommer därmed att ske. Båten är giftorättsgods och kommer att delas mellan makarna, se 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Låt säga att båten har ett värde om 500 000 kronor. A kommer att tilldelas 250 000 kronor och B 250 000 kronor. Detta trotts att A äger 100% av båten. Äganderätten innehas hela tiden av A men B har ett framtida anspråk på halva värdet av båten i form av giftorätt. Enskild egendom och giftorättsgods Definitionen av giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, detta framgår av 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. För att egendom ska betraktas som enskild egendom måste den göras enskild genom något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Har detta inte gjorts kommer egendomen att vara giftorättsgods oavsett om en av makarna har köpt hela egendom och även om egendomen är införskaffad innan äktenskapet inleds. Egendom kan exempelvis vara enskild genom ett äktenskapsförord eller förordnande i testamente, gåva eller arv. Även om egendom skulle ha gjorts enskild genom ett äktenskapsförord finns det en möjlighet att vid skiljsmässa jämka äktenskapsförordet, se 12 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Jämkning kan bli aktuellt i situationer där förordets innehåll leder till ett oskäligt resultat. Sammanfattningsvis Bara för att din man står som ägare på bostaden och bilen utesluter detta inte att du har giftorätt i egendomen. Om egendomen inte har gjorts till enskild exempelvis genom ett äktenskap är den giftorätt och ska därför ingå i bodelningen. Vidare finns det viss möjlighet att du skulle kunna ha dold samäganderätt i bostaden eftersom den är införskaffad för gemensamt bruk och du har bidragit ekonomiskt till andra saker i hemmet. Dock går detta inte att säga säkert utifrån den informationen som du anger i frågan. I vilket fall som är det viktigt att du fortfarande kan ha giftorätt i egendom även om din man ensam står som ägare. Vill du ha mer hjälp med hur du kan gå vidare med detta råder jag dig att boka en tid. Det kan du enkelt göra genom länken, https://www.lawline.se/bokaVänligen,