Bodelning med sambo

2020-02-12 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera och göra en bodelning. Men mitt ex är inte samarbetsvillig.Jag har bokat en tid hos en jurist. Men vad händer om mitt ex inte vill skriva under avtalet som juristen hjälper oss att ta fram? Jag äger en fyrhjuling och en skoter. Jag har själv köpt dem och lånet skrevs på mig. Nu säger mitt ex att han ska åberopa dold sammanäganderätt på dessa saker. Hur går han till väga för göra det? Göra det på bodelning?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med dina frågor!Jag beklagar situationen ni hamnat i. Oavsett sammabetsvillighet är det lagen som gäller och kan ni inte komma överens själva får ni betala en familjejurist eller i värsta fall en bodelningsförrättare som är ännu dyrare.Jag utgår från din fråga att något samboavtal inte föreligger. Om ni har ett samboavtal är det såklart den som gäller i första hand.SambolagenDin fråga behandlas utifrån sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen (alltså eran gemensam bostad och bohag (3 § SamboL) fördelas mellan samborna på begäran av någon av dem (8 § 1 stycket SamboL). Det är alltså inte möjligt att vägra att genomföra en bodelning.Jag rekommenderar er att försöka lösa det här med familjejuristen så bra ni kan. I värsta fall kan du ansöka om en bodelningsförrättare (se 26 § SamboL som hänvisar till 17 kapitlet 1 § 1 stycket äktenskapsbalken (ÄktB)). Bodelningsförättaren kommer att se till att bouppteckning förrättas, alltså att du och sin sambo uppger eran samboegendom (17 kapitlet 5 § 1 stycket ÄktB). Denne kommer också att bestämma tid och plats för bodelning (17 kapitlet 6 § 1 stycket ÄktB).En bodelningsförrättare har rätt till arvode (17 kapitlet 7 § 1 stycket ÄktB), något som kan bli väldigt dyrt för er. Därför rekommenderar jag er att försöka komma överens med hjälp av familjejuristen.Dold samäganderättDet ni ska börja med att tänka på när det kommer till fyrhjulingen och skotern är - > var syftet med köpet av dessa att ni båda skulle använda dem och vara ägare tillsammans? När dold samäganderätt föreligger är regeln att man delar lika på värdet, se 1 § samäganderättslagen. Lite förenklat kan man säga att tre kriterier bör vara uppfyllda för att dold samägande ska föreligga, vilka dessa är:1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (d.v.s. att ni ska vara gemensamma ägare till bilen).Dold samäganderätt bedöms i domstol. Det är din sambo som behöver bevisa att ett dold samäganderätt föreligger, eftersom det är denne som påstår detta. Detta kan bli svårt i och med att kriterie nr. 2 inte verkar vara uppfyllt, med tanke på att du skrivit att du betalat dessa helt själv och att lånen står på dig.SammanfattningEnligt informationen som du skrivit i din fråga bedömer jag att dold samäganderätt inte föreligger. Det mest ekonomiska vore i övrigt om ni kunde lösa detta på egen hand. Annars är mitt råd att lösa det med familjejuristen, då en bodelningsförrättare kan vara mycket dyr. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Hur lång tid efter skilsmässa kan man göra bodelning?

2020-02-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej har försökt att få tillbaka mina grejer som jag ägde innan gifte mål utan resultat.funderar få bodelng 3 år sen gifte målet upplöstets. Hur är möjligeten för det.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din fråga handlar om bodelning efter en skilsmässa är det Äktenskapsbalkens regler som gäller. Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur lång tid efter skilsmässan som du kan begära bodelning. När kan man göra bodelning?När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Eftersom du har skiljt dig från din dåvarande fru anses äktenskapet vara upplöst och du har därmed rätt att få göra en bodelning. Hur lång tid får gå efter skilsmässan tills man gör en bodelning?Det finns inte någon regel i Äktenskapsbalken som säger exakt hur lång tid det får gå sen man skiljde sig tills man gör en bodelning. Jag har därför sökt upp lite rättsfall som handlar om bodelningar som inte har skett direkt efter en skilsmässa. Ett rättsfall är en sammanfattande text om vad som skett i domstol under en tvist. Dessa domar kan man se som vägledande och ger en generell uppfattning om hur lång tid som får gå efter en skilsmässan tills man gör en bodelning. I ett avgörande från högsta domstolen beviljades en bodelning 10 år efter skilsmässan. Att den beviljades berodde på att den ena maken hade väntat med bodelningen då den andra makan inte hade råd att lösa ut maken från deras hus. Bodelningen som beviljades avsåg framförallt huset (NJA 2009 s. 437). Det finns ett rättsfall där bodelning inte har beviljats 24 år efter skilsmässan och då ansåg högsta domstolen att det gått för lång tid (NJA 1993 s. 570). I ett annat rättsfall från hovrätten beviljades inte bodelning 7 år efter skilsmässan (RH 2003:41). Eftersom de olika rättsfallen har fått olika utgångar finns det ingen tydlig gräns som säger när man senast måste ansöka om bodelning. I varje enskilt fall kommer domstolen göra en individuell bedömning. I ditt fall:Eftersom det bara har gått tre år sen din skilsmässa har du möjlighet att ansöka om bodelning. Jag kan tyvärr inte säga om den kommer beviljas eller inte eftersom det inte finns en definitiv gräns på hur lång tid det får gå innan man begär en bodelning. I ditt fall har det bara gått 3 år vilket är en fördel. Om du kan uppge ett skäl till varför bodelning inte skett tidigare ökar chanserna för att en bodelning ska beviljas. Mitt råd är att du ansöker om bodelning hos tingsrätten för att se vilken bedömning dem gör av situationen. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Måste jag gå med på bodelning under äktenskap och är jag tvungen att skriva på ett skuldebrev?

2020-02-10 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag ska bli särbos, vi gifte oss 2005. 2008 flyttade jag in i hans villa, 2014 gjorde vi bodelning, han skrev halva villan på mig. Nu ska vi bli särbos, vi ska skriva äktenskapsförord om enskild egendom, allt som någon av oss ägde vid äktenskapets ingående eller framledes förvärvar skall utgöra enskild egendom. Vi har ett inbördes testamente som redogör hur kvarlåtenskap ska fördelas vid dödsfall, där hela kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken med fri förfogande rätt osv.Min make köper en lägenhet för 1 740 000:-, som står i mitt namn, samtidigt ska vi göra en bodelning och han får tillbaka min halva av villan, han blir ensam ägare av fastigheten. Han har genom jurist utformat ett skuldebrev, där det står att jag har ett skuldbelopp på 1 740 000:- till honom. Vid försäljning, byte eller gåva ska skulden betalas till honom.Skulden är räntefri och ingen amortering finns.För att förhindra att skulden preskriberas oavsiktligt ska jag vart femte år datera och signera skuldebrevet.Min fråga och undran: Jag avstår halva villan, värde ca 4- 5 miljoner, i Knivsta tätort och får samtidigt en skuld på 1 740 000:- som jag förmodligen aldrig kommer att kunna lösa. Jag är pensionär och har jobbat inom vården, jag har en väldigt låg pension, ca 12 500:- /månad. Det känns som att hamna i en rävsax med skuldebrevet.Om jag däremot skulle begära skilsmässa idag, innan papperen skrivs, så skulle han få lösa mig för halva villan. Eg. vill jag inte skilsmässa
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att du är gift och att ni ska bli särbos. Det framgår även att du äger halva villan och att ni nu ska skriva äktenskapsförord om att all er egendom ska bli enskild egendom. Din make har köpt en lägenhet som står i ditt namn och ni ska göra en bodelning där han får tillbaka din halva av villan. Ett skuldebrev har utformats för hela köpesumman för lägenheten som han vill att du skriver under och skuldebrevet kommer aktualiseras om du säljer, byter eller ger bort lägenheten. Reglerna kring vad som gäller kring egendom i ett äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad säger äktenskapsbalken?Vad gäller vid bodelning under äktenskap? Normalt sker bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall men det går att göra en bodelning under äktenskapet också (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). För att det ska vara möjligt behöver ni båda vara överens hur ni vill fördela er egendom. Du behöver alltså inte gå med på en bodelning som går ut på att du skänker halva villan till din man eftersom det bara är frivilligt att bodela under själva äktenskapet.Vad gäller vid skilsmässa?Vid skilsmässa så ska man fördela er egendom genom bodelning. Bodelning behövs dock inte om ni endast har enskild egendom och ingen av er vill få ta över bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § första stycket). Ifall ni skriver äktenskapsförord som talar om att all er egendom är enskild så behöver ni alltså inte göra en bodelning. Ifall du inte skriver under äktenskapsförordet så går en vanlig bodelning till så här:- Steg 1 – BouppteckningI bouppteckningen utreder makarna vilka tillgångar och skulder de har från den dag då makarna ansökte om äktenskapsskillnad (brytdagen).- Steg 2 – Andelsberäkning (11 kap 1-3 §§ ÄktB)I detta steg ska tillgångarna och skulderna värderas enligt bouppteckningen och respektive make får dra av så mycket av sitt giftorättsgods som krävs för att täcka sina skulder. Vad som sedan finns kvar av respektive makes giftorättsgods läggs ihop i en gemensam pott och delas därefter lika. Efter man delat lika på egendomen så ska du få täckning för de skulder som du eventuellt har, och man adderar därför skuldernas värde till vad du fått innan (11 kap. 6 § ÄktB). Detta blir din totala del som du ska få ut från bodelningen.- Steg 3 – Lottläggning (11 kap 7-11 §§ ÄktB)Vid lottläggningen så bestämmer makarna rent konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan dem medan det i steget innan endast handlar om ekonomiska värden. Nu ska alltså de faktiska tillgångarna fördelas. Vem ska få huset och vem ska bli utköpt? Vem ska behålla möblerna?- Steg 4 – Bodelningsavtal (9 kap 5 § ÄktB)Efter att man fördelat tillgångarna mellan sig så är det viktigt att man skriver ett bodelningsavtal. Det är ett bevis på att ni gjort en bodelning och förhindrar att den andre maken begär bodelning igen flera år senare.Måste du skriva under skuldebrevet och gå med på bodelning?Du behöver inte gå med på varken bodelning eller skuldebrevet. Det finns ingen legal skyldighet för dig att tvingas acceptera en bodelning under äktenskapet och inte heller att tvinga dig skriva under ett skuldebrev. I Sverige råder det avtalsfrihet, du väljer själv vilka avtal du vill ingå och på vilka termer det ska ingås. Ett skuldebrev är en avtalsförbindelse om ett skuldförhållande och du behöver därför inte skriva under om du inte vill, eftersom du själv väljer vilka avtal du vill ingå. Din man kan inte göra några juridiska åtgärder mer än att eventuellt begära skilsmässa. Sker detta så kommer du som utgångspunkt få hälften av värdet på egendomen, däribland hälften av fastigheten.Min rekommendation till digSkuldebrevet är knutet till inköpspriset på bostadsrätten, och om lägenheten är din enskilda egendom så kommer den vara "din" vilket gör att om bostadsrätten går upp mycket i värde så kan det eventuellt vara fördelaktigt för dig. Värdet måste då som sagt öka, vilket inte är säkert och det kan även tillkomma till exempel mäklarkostnader vid en eventuell försäljning. Min bedömning är därför att det som är mest fördelaktigt för dig är att du1 - inte går med på den bodelning som din man vill göra och därmed inte skänka bort halva fastigheten, och2 - inte går med på utfärdandet av skuldebrevetJag råder dig att informera din man om att du inte går med på varken bodelningen eller skuldebrevet.Då du beställt telefonuppföljning kan vi prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 11 februari, klockan 16.00. Jag kommer ringa från dolt nummer så du är medveten om det. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid. Jag nås för ändamålet på emil.bengtsson@lawline.se.Med vänliga hälsningar

Äganderättens betydelse vid bodelning

2020-02-08 i Bodelning
FRÅGA |Vad kan man förlora på att alla gemenska inköp står på en personen om man är gifta.
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en make kan förlora på om den ena maken äger all egendom vid en bodelning.Regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är giftorätten som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder – även det ni äger sedan innan äktenskapet. Utgångspunkten är alltså att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den tillfaller endast den ena maken vid en bodelning. Om ni vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket.Äganderättens betydelse vid bodelning:Om någon av makarna står på alla inköp innebär det som huvudregel att denna make äger den inköpta egendomen. Vem som äger en viss egendom har ingen egentlig betydelse vid andelsberäkningen. Makarna ska få en lika stor andel av förmögenheten. Äganderätten får betydelse vid lottläggningen, det vill säga när de faktiska föremålen ska fördelas mellan makarna. I första hand bör makarna tilldelas egendomen som de själva äger. Skulle den ena maken äga egendom till ett högre värde än den andra maken så måste en viss reglering ske. Med detta menas att maken med större tillgångar ska ge egendom till den andra maken. Maken med större tillgångar får själv välja vilken egendom han eller hon vill ge till andra maken. Maken även välja att istället kompensera den andra maken med pengar, så att era sammanlagda värden från bodelningen överensstämmer med varandra.Dold samäganderätt:En omständighet som kan inverka på ägandeförhållandena och på så sätt på lottläggningen är dold samäganderätt. Om dold samäganderätt till en viss egendom föreligger har den andra maken rätt till hälften av egendomen. I rättspraxis har tre villkor ställts upp för att dold samäganderätt ska föreligga.För det första ska egendom ha köpts i den ene makens eller sambons namn för parets gemensamma bruk. För det andra ska den dolde ägaren genom ett ekonomiskt bidrag vid köpet möjliggjort eller underlättat det. Enbart hemarbete, som inte ger någon inkomst, kan dock inte självständigt räknas som ekonomiskt bidrag.För det tredje ska parterna anses ha förutsatt att egendomen ska samägas. När de två första villkoren är uppfyllda antas den gemensamma partsviljan vara att egendomen ägs gemensamt.Sammanfattat svar: Utgångspunkten är alltså att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Själva äganderätten till olika föremål rubbar inte kravet på hälftendelning. Den maken som äger färre föremål får dock sämre rätt till fler av de faktiska föremålen. Om dold samäganderätt föreligger, så äger makarna hälften av egendomen och detta förändrar utgångsläget vid bodelningen, till skillnad från om endast den ena maken ägt egendomen. Äger den ena maken mer än den andra, tvingas maken med högre tillgångar att kompensera den andra maken med antingen pengar eller egendom. Man kan alltså inte förlora pengar på att inte stå som ägare till egendom men du kan förlora rätt till själva egendomen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Mer rätt vill en eventuell vinst vid fastighetsförsäljning?

2020-02-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag och min man ska skilja oss. Han bor med vår son i huset som vi har lån på tillsammans. Jag står kvar på lånet så min son och make kan bo kvar o huset. Vi har skrivit kontrakt på att min make betalar både amortering och ränta vilket blir ca 5800/månad. Om jag inte står kvar på lånet har han inte råd att bo kvar. Jag har fått en lägenheten 1/5 med hyra på 7000/månad. Vår son kommer ha växelvis boende 1 vecka hos mig 1 vecka hos sin pappa. Min man tänker troligen flytta efter dessa 2 år. Kan min fd make vid försäljning åberopa att han ska ha mer än mig vid försäljning av huset om försäljningen går med vinst?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i frågan tolkar jag det som att du och din man har köpt ert hus tillsammans, med syfte att ha det som ert gemensamma hem, varför ert hus är att anse som giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § & 7 kap. 4 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Vidare innebär det att huset ska ingå i er bodelning, 10 kap 1 § ÄktB, där ni båda har lika rätt till huset och därmed även vinsten av det vid en eventuell försäljning.Det som skulle kunna ge din make mer rätt till vinsten av huset vid en eventuell försäljning är ifall huset är hans enskilda egendom, enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Det vill säga att huset är din makes enskilda egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåva exempelvis. För i sådana fall, skulle även vinsten vid en eventuell försäljning av huset också bli hans enskilda egendom, 7 kap. 2 § 6 p ÄktB. Dock förutsätter det som sagt att huset eller en del av huset är hans enskilda egendom. Men om huset inte är din makes enskilda egendom, eller att inget annat är avtalet mellan er, har ni båda lika rätt till vinsten vid en eventuell försäljning av huset, eftersom det är att anse som giftorättsgods, som ska delas lika mellan er vid en bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att du kontaktar oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Bodelning samt dess dispositivitet

2020-02-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ska göra en bodelning pga skilsmässa och jag står som ägare till en vattenskoter och en snöskoter och en bil pga jag fick ett billigare lån än våran grabb kunde få!! Det är alltså hans saker men dessa står på mig.Kan hon skriva att att det är min enskilda egendom och att hon inteKräver halva värdet på dessa saker?Vi är överens om detta men undrar om det går att göra så? Blir det juridiskt riktigt?
Sebastian Kjellkvist |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline! Bodelning avseende äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskaps upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska båda makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Reglerna vid en bodelning är till största del dispositivt, det vill säga att det råder en viss avtalsfrihet. Således kan ni avtala i princip hur ni vill om vilka tillgångar som ska ingå, och vilka som inte ska ingå. Dock finns vissa borgenärsskydd i 13 kap ÄktB som anger att en make inte får avstå tillgångar till skada för sina borgenärer. För att då svara på din fråga så måste ni inte avtala om att det ska vara enskild egendom eller inte. Så länge ni är överens kan ni avtala om vilka tillgångar ni vill räkna med och inte. Skulle tillgångarna tagits med skulle inte halva värdet automatiskt övergå till din make, utan först ske en s.k skuldtäckning (11:2), vilket innebär att värdet som återstår efter att skulderna har räknats av ingår i ens giftorättsgods, som sedan blir föremål för en likadelning, 11:3 ÄktB. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,

Har Make alltid rätt till 4 prisbasbelopp?

2020-02-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Kan man avtala bort prisbasbeloppet om jag skulle avlida under äktenskapets gång?Min ev make har inga tillgångar. Däremot har jag det. Jag har två egna vuxna barn. Jag vill att mina barn skall ärva allt. Mvh Carola
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas vi kan besvara din fråga. När ena maken i ett äktenskap avlider så har den andra maken (B) rätt till minst 4 prisbasbelopp, d.v.s 189 000 :- år 2020, (47 300 * 4= 189 200). Detta följer av 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Är de så att B inte har egna några tillgångar så kommer han alltså få minst 189 000:- från den avlidne (A). Är de däremot så att B har vissa tillgångar så kommer de dras av från 189 000:-. Vilket innebär att om B har egna tillgångar som överstiger ett värde på 189 200 så kommer inte regel att få någon effekt vid arvs delningen. Denna rätt går före både testamente och särkullbarns arvsrätt, 3 kap 1 § 2 stycket ÄB. Eftersom testamente är de enda sättet att med bindande verkan avtala om arv och testamente inte får inskränka på 3 kap 1 § 2 stycket ÄB så kan man inte avtala bort regeln med bindande verkan. Dina två vuxna barn kommer istället få ta del av den delen av arvet när din make dör. 3 kap 2 § ÄB En sak som kan vara värd att fundera på om du vill att dina tillgångar tillfaller dina barn och inte din make är att fundera på äktenskapsförord, 7 kap. 3 § ÄktB. Utan sådan kommer de nämligen vid din död vara så att du och din make delar hälften på era tillgångar vid den äktenskapsskillnad som ska ske innan man delar ut ditt arv, 23 kap. 1 § ÄB. Detta är visserligen något som din make isåfall behöver gå med på, 7 kap. 3 § ÄktB. Hoppas vi besvara frågan Med vänliga hälsningar

Makar köper fastighet ihop, den ena betalar med enskild egendom. Ska fastigheten sedan delas lika vid bodelning? Surrogation

2020-02-06 i Bodelning
FRÅGA |jag fick ett arv för 5 år sedan som enskild egendom.Jag och min fru köpte en bostadsrätt där vi använde pengarna som en del i köpet.efter ett par år sålde vi och köpte en annan lägenhet och efter det så har vi bytt till ett radhus.Nu ska vi skiljas och min fråga är om jag kan göra anspråk på mitt arv eller om vi måste dela allt lika?Vi är fortfarande gifta och har stått som 50% ägare på samtliga boenden.
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Enskild egendom definieras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Där står bland annat att det som ärvs med villkoret att det hos arvtagaren ska utgöra enskild egendom förblir enskild egendom. Detta gäller inte bara egendomen i sig utan också egendom som träder i den enskilda egendomens ställe. Säg exempelvis att du ärver 50 000 kr som enskild egendom och sedan köper en bil för pengarna, den bilen blir då enskild egendom eftersom den trätt i pengarnas ställe.I din situation kompliceras saken något av att den egendom som trätt i pengarnas ställe köptes dels för arvet och dels för andra pengar. Dessutom har egendomen bytts ut mer än en gång. Situationen är mycket lik en situation som avgjordes i ett rättsfall av Högsta Domstolen, NJA 1995 s. 577.Situationen i fallet var den att ett par hade köpt en fastighet, de betalade hälften av handpenningen var och skrev sig gemensamt på lånet. Den ena maken betalade sin del av handpenningen med pengar som var enskild egendom. Detta ansåg HD räckte för att den makens halva av fastigheten skulle anses utgöra enskild egendom i sin helhet. När paret sedan sålde fastigheten utgjorde följaktligen den makens halva av pengarna den makens enskilda egendom. Paret använde sedan dessa pengar för att köpa en fastighet vilken de byggde ett hus på, hälften av denna fastighet blev i sin tur den ena makens enskilda egendom.Jag förstår att omständigheterna kan vara något svåra att hänga med i. Kontentan av det här fallet är i alla fall att om det går att tydligt följa pengarna i varje led från den första bostadsrätten ni köpte till det radhus ni nu äger så finns det en betydande chans att hela din halva av radhuset anses utgöra enskild egendom. Jag kan dock inte utan vidare ge dig en exaktare förutsägelse om hur stor den är chansen är då jag saknar detaljerad information.Vill du ha mer detaljerad hjälp för hur bodelningen i just ert specifika fall kan lösas rekommenderar jag dig att ta kontakt med någon av våra jurister här på Lawline.Med vänliga hälsningar