Har ens partner i ett äktenskap rätt till det man ärver?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, En fråga när det gäller arv och man är gift och har "delad ekonomi". Om jag ärver följande vad gäller vem som äger vad och om den andra parten har rätt till något av nedanstående? Det finns inget äktenskaps förord skrivet mellan paret.1. Bostad2. Aktier3. Kontanter4. Konst5. LösöreÄr det någon skillnad i ägandeförhållandet vid arvet?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Äganderätten i ett äktenskap En viktig regel inom äktenskap är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder (se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är alltså så att varje make behåller äganderätten över sin egendom, oavsett om man har "delad ekonomi". Detta kan leda till viss förvirring bland folk och det är därför viktigt att hålla isär äganderätt och giftorätt. Giftorätten är ett latent anspråk på att vid en eventuell bodelning få ta över viss andel av egendom, oftast hälften, men den aktualiseras alltså inte under själva äktenskapet. Allt du eventuellt ärver kommer således du ensam ha äganderätten över, din partner har inget anspråk på egendomen under själva äktenskapet. Giftorätten vid bodelning Vid en eventuell skilsmässa kan emellertid din partners giftorättsanspråk aktualiseras. När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske (se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vad är då giftorättsgods? I 7 kap. 1 § äktenskapsbalken stadgas att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta får betydelse på så sätt att enskild egendom inte ingår i en eventuell bodelning. Vad gäller den egendom du listar är alltså huvudregeln att den utgör giftorättsgods och följaktligen kommer att likadelas mellan dig och din partner vid en eventuell bodelning. Detta gäller även om man som i ditt fall ärver den. Det finns dock sätt på vilka arvlåtaren kan göra så att egendomen inte kommer att ingå i en bodelning genom att göra den till enskild. 7 kap. 2 § äktenskapsbalken reglerar de fall då egendom är enskild. I lagrummets fjärde punkt sägs att egendom som en make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda, utgör enskild egendom. För dig innebär detta att om du skulle ärva den egendom som du har listat upp, kan den som du ärver egendomen av föreskriva att denna egendom ska vara din enskilda i sitt testamente. I så fall kommer egendomen som sagt inte att ingå i en eventuell bodelning, utan du kommer att få behålla den helt för dig själv vid en eventuell skilsmässa. Under själva äktenskapet spelar det dock ingen roll om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom, du kommer oavsett vilket inneha äganderätten till den.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas egendom vid en bodelning och vad innebär 5-årsregeln?

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag träffade min man för 5 år sedan, flyttade in i hans bostadsrätt ett år senare. Vi gifte oss -16och köpte vårt hus vi bor i nu för 2 år sedan. Jag har nu begärt skilsmässa och min fråga är, vad är mina rättigheter?Insatsens från bostadsrätten på 600.000kr är väl hans? Sedan reparerade han vårt garage för 100.000kr som även de pengarna kommer från hans ficka? Vi äger vårt nuvarande hus tillsammans men han vill inte att jag ska få något av detta ang 5-års regeln som gifta? Det vet jag inte vad det betyder i praktiken? Är tacksam för svar så jag vet vem jag kan vända mig till och få hjäp!
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Likadelning och vad som ingår i en bodelningLite förenklat kan det beskrivas att utgångspunkten vid en bodelning är att värdet av båda makarnas giftorättsgods med avdrag för deras skulder läggs samman och därefter delas värdet lika mellan båda makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Till giftorättsgodset hör mer eller mindre allt makarna äger, med undantag för saker för uteslutande personligt bruk och personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB) och vissa personliga rättigheter, inklusive individuellt pensionssparande i vissa fall (10 kap. 3 § ÄktB). Egendomsförhållandet beräknas från den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom utgör ej heller giftorättsgods, och en egendom kan bli enskild till följd av att det särskilt stadgats i äktenskapsförd, vid mottagande av gåva, som arvtagare/testamentstagare inklusive egendom som trätt i enskild egendoms ställe, vilket kan vara fallet om enskild egendom sålts och ny egendom köpts som ersättning för det erhållna vederlaget av den enskilda egendomen. (7 kap. 2 § ÄktB).5-årsregeln5-års-regeln innebär ett undantag från att makarna delar lika på värdet av deras gemensamma giftorättsgods. 5-årsregeln innebär att för varje år äktenskapet har varat så ingår 1/5 av värdet av vardera makes giftorättsgods efter avdrag för skulder (12 kap. 1 § ÄktB). Om ni varit samboende direkt innan giftermålet räknas även denna tid in i varaktigheten.Lottläggning av egendomFördelningen av egendomen tar utgångspunkt i att värdet av giftorättsgodset efter att det har delats lika mellan er är att ni har rätt att behålla den egna egendomen (11 kap. 7 § ÄktB). Den make som hade mest giftorättsgods kan överlåta egendom eller pengar till den andre maken (11 kap. 9 § ÄktB). När det gäller bostaden är det som huvudregel den make som bäst behöver bostaden som har rätt att ta över bostaden, mot att avräkna värdet av den andre makens andel i bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Att ena maken bäst behöver bostaden kan exempelvis röra sig om i fall att den maken ska ha ensam vårdnad av barnen eller om bostaden är handikapp för ena maken. Innebörd i ert fallInsatsen och reparationen hör (sannolikt, om huset ej är enskild egendom) till giftorättsgodset, vilket som utgångspunkt delas lika vid en bodelning. Det är alltså inte hans. 5-årsregeln innebär inte att huset är hans, utan regeln kan bara få till följd att värdet av båda din och din mans giftorättsgods delas med en viss andel efter avdrag för personliga skulder så att ni delar lika på hela värdet av ert giftorättsgods. Andelen beror på hur många år ni har varit gifta, inklusive eventuell tid ni var samboende direkt före äktenskapet. Om ingen av er bäst behöver bostaden kan ni frivilligt försöka komma överens om hur ni ska fördela egendomen mellan er genom att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som undertecknas av er (9 kap. 5 § ÄktB). Kan ni själva inte komma överens om fördelning av egendomen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som fördelar egendomen mellan er (17 kap. 1 § ÄktB).För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Ingår kapitalförsäkring vid en bodelning?

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag är gift. Vi har var sitt särkullbarn, inga gemensamma barn. Jag har en kapitalförsäkring i mitt namn med min dotter och hennes barn som förmånstagare. Det är inskrivet att detta ska vara deras enskilda egendom. Ska kapitalförsäkringen antecknas i bouppteckningen och ska den ingå i bodelningen?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om kapitalförsäkringen ska ingå i bodelningen beror på om bodelning sker på grund av äktenskapsskillnad eller på grund av dödsfall.Kapitalförsäkring vid äktenskapsskillnad:Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. I en bodelning vid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett förmögenhetsvärde ska ingå. För att försäkra dig att den kommer tillfalla din dotter och hennes barn rekommenderar jag att du och din make gör den till din enskilda egendom.Kapitalförsäkring vid dödsfall:Om en bodelning däremot skulle ske för att innehavaren av kapitalförsäkringen går bort så tillfaller kapitalförsäkringen den som står som förmånstagare (alltså din dotter och hennes barn). Detta enligt ärvdabalken 20 kap. 5 § st 2 samt försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 §.För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2 att:- Det upprättas skriftligt- Det dateras- Det undertecknas av båda makarnaÄktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, och börjar gälla från den dag då det ges in till dem. Mer information från Skatteverket hittar du här.Sammanfattning:Att det är inskrivet i kapitalförsäkringen att den är din dotter och hennes barns enskilda egendom innebär att pengarna de får ut i framtiden endast kommer tillfalla dem. I en eventuell framtida bodelning där din dotter eller barnbarn är part så kommer pengarna från försäkringen att räknas som deras enskilda egendom. Om du vill att kapitalförsäkringen endast ska tillfalla din dotter och ditt barnbarn krävs ett äktenskapsförord om att den är din enskilda egendom. I det fallet kommer den inte att ingå i en framtida bodelning för dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Räknas lotterivinster som giftorättsgods?

2019-11-25 i Bodelning
FRÅGA |Om jag vinner en stor vinst på t.ex lotto. Har min hustru lika rätt till vinsten om vi är gifta och inte har några avtal om annat?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om en lotterivinst räknas som giftorättsgods och därmed ska ingå i en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnad.All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgodsNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här).Finns det någon särskild regel för lotterivinster?Det finns ingen särskild regel när det gäller lotterivinster vilket betyder att det är uppräkningen i 7 kap 2 § ÄktB (här) som ska användas för att avgöra om lotterivinsten ska räknas som enskild egendom. Om lotterivinsten inte faller in under någon av punkterna är den alltså giftorättsgods och ska delas mellan makarna vid en eventuell bodelning. Detta betyder alltså att huvudregeln är att lotterivinster är giftorättsgods, men att det såklart kan finnas situationer då lotterivinster är enskild egendom. För att det ska räknas som enskild egendom krävs då att den omfattas av 7 kap 2 § ÄktB (här).Vänligen,

Vad kostar en bodelningsförättare?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vi har blivit tillade en bodelningsförrättare av tingsrätten. Har betalat in 900 kr för det. Kommer advokatbyrån att ta mer betalt av oss utöver det?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!En bodelningsförättare utses av tingsrätten efter att en skriftlig ansökan lämnats in. Ansökningsavgiften uppgår för nuvarande till 900 kr, och stämmer överens med dina uppgifter. En bodelningsförättare har också rätt till arvode eller ersättning för sin utgifter. Kostnaderna ska betalas av er med hälften vardera, men i förhållande till bodelningsförättaren svarar ni solidariskt. Det senare innebär att en av er kan krävas på att betala hela ersättningen. Den överskjutande betalningen får sedan krävas av andra parten. I vissa undantagssituationer går det ansöka om en s.k. ersättningsgaranti, som innebär att högst fem timmar av bodelningsförrättarens ersättning betalas med allmänna medel. Förutsättningar för att en ansökan ska beviljas är att det är skäligt med hänsyn till en parts ekonomiska eller personliga förhållanden samt omständigheter i övrigt. För mer information och lagstöd, se Äktenskapsbalken 17 kap 7-7a § eller Sambolagen 26 §. För att besvara din fråga: Ja, det är möjligt att bodelningsförättaren (vanligtvis en advokat) kommer att begära mer betalt av er för dennes tjänster. Hoppas det besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Fastighetens värde vid bodelning och ersättning för att bli utköpt

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter är sambo och dom äger ett hus tillsammans. Nu ska dom gå isär och hennes sambo ska bo kvar .Dom köpte huset för 140000 kr nu är det värderat till 2000000kr han har lagt 250000kr i insats. Han hävdar att man ska dra av vinstskatt och mäklararvode på det som min dotter ska ha .Undrar bara vad som gäller Mvh.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din dotter och sambon äger hälften var av fastigheten. Dessutom tolkar jag frågan som att fastigheten (inklusive huset) är deras gemensamma bostad och ägs huvudsakligen för detta ändamål. Med andra ord utgör fastigheten "sambornas gemensamma bostad" (5 § första stycket 1 p. sambolagen). Bostaden blir därför att se som samboegendom och föremål för bodelning (3 & 8 § första stycket sambolagen).Bodelningar är dispositivaInledningsvis vill jag påpeka att din dotter och sambon är fria att värdera fastigheten och fördela övrig samboegendom (exempelvis möbler och annat bohag) som de själva vill så länge de är överens. Med andra ord är bodelningar dispositiva. Jag kommer dock utgå från värderingsregler som en bodelningsförrättare tillämpar när samborna inte är överens. Det vill säga värderingsregler om en rättvis fördelning av fastighetens värde vid en bodelning.Fastighetens värde vid bodelningenFastighetens marknadsvärde är 2 000 000 kr. Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 slagit fast att en fastighets värde vid bodelningen består av marknadsvärdet minskat med mäklarkostnader och den latenta kapitalvinstskatten (även kallat latent vinstskatt). Syftet med detta är att få en rättvis fördelning genom att värdet vid bodelningen ska motsvara nettovärdet för fastigheten om det sålts omedelbart. Detta för att den som övertar fastigheten inte ska komma i ett sämre läge än den som köps ut. Alltså beräknas fastighetens värde vid bodelningen enligt följande formel:Marknadsvärdet (2 000 000 kr) – mäklarkostnader – latent kapitalvinstskattMarknadsvärdet ska alltså minskas med uppskattade mäklarkostnader samt med den latenta kapitalvinstskatten (med latent menas att beskattningen sker först vid en framtida försäljning). Den latenta kapitalvinstskatten kan förenklat beräknas genom att du multiplicerar kapitalvinsten med 22 %. Kapitalvinsten kan beräknas genom:Marknadsvärdet – försäljnings- och mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § inkomstskattelagen).Omkostnadsbeloppet består av priset de köpt fastigheten för (1 400 000 kr) ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Förbättringsutgifter är exempelvis utgifter för ny- till- och ombyggnader på fastigheten.Sammanfattningsvis är fastighetens värde i bodelningen:2 000 000 (dvs. marknadsvärdet) – mäklarkostnader – kapitalvinsten x 0,22Eftersom din dotter och sambon äger hälften var av fastigheten har de rätt till hälften var av fastighetens värde, det vill säga det belopp man får av ovanstående formel. Av förenklingsskäl kommer jag kalla hälften av fastighetens värde för Y.Storleken på ersättningen för att köpa ut din dotterDin dotter har rätt att bli utköpt för ett Y. Alltså stämmer inte det sambon hävdat om att latent kapitalvinstskatt och mäklararvode ska dras av på det din dotter har rätt att bli utköpt för. Latent kapitalvinstskatt och mäklararvode dras endast av från fastighetens marknadsvärde i enlighet med ovan.Jag kan även nämna att om det finns ett bostadslån med i bilden blir det även aktuellt att sambon som köper ut din dotter övertar hennes del av lånet, under förutsättning att långivaren godkänner det. Övertagandet av lånet ses som en ersättning motsvarande det belopp hennes del av lånet utgör. Om sambon övertar lånet har din dotter rätt till: Y – hennes del av lånet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Måste aktier i ett aktiebolag ingå i en bodelning?

2019-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min bror driver och äger ett konsultbolag ihop. 50% ägande vardera. Vi är båda gifta. Men det börjar ryktas om att hans fru är sugen på att skiljas. Hur kan vi göra för att hon inte ska få del av 50% av hans 50% i bolaget? 1. Kan jag och min bror skriva nått i bolagsordningen?2. Eller kan vi tillsammans skriva ett dokument ihop?Vore skönt att slippa blanda in henne i det hela då hon är upp över öronen girig. Kan vi på nått sätt lösa så att han kan behöva sin 50% utan att hon får rätt till nått utan att hon har vetskap om detta?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar hur man kan gå tillväga för att en del av det bolag du äger gemensamt med din bror inte ska kunna tillfalla din brors maka vid en eventuell skilsmässa. När jag besvarar din fråga kommer jag utgå från att det rör sig om ett aktiebolag, vilket jag utgår ifrån då du skriver att bolaget har en bolagsordning. För att kunna besvara din fråga kommer jag börja med att översiktligt förklara hur en bodelning med anledning av en skilsmässa går till och vilken egendom som omfattas av bodelningen. Detta regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Egendom som ingår i en bodelningI bodelningen ingår all egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att egendom som är enskild egendom inte ingår i bodelningen mellan makarna. Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Regleringen i 7 kap. 2 § ÄktB om hur egendom kan göras till enskild egendom, och därmed inte ingå i bodelningen, reglerar uttömmande på vilka sätt egendom kan göras till enskild egendom. Detta innebär att det inte är möjligt för dig och din bror att göra din brors aktier i bolaget till enskild egendom genom någon skrivelse i bolagsordningen. Inte heller kan du och din bror avtala om att aktierna i bolaget ska vara din brors enskilda egendom. Det som krävs för att kunna göra aktierna till enskild egendom i denna sits är att din bror skriver ett äktenskapsförord tillsammans med sin fru där de kommer överens om att aktierna ska vara din brors enskilda egendom. Det är dock inte möjligt att tvinga någon att ingå ett äktenskapsförord, så vill inte din brors fru ingå ett sådant äktenskapsförord kan inte aktierna göras till enskild egendom genom. Hur andelsberäkning och lottläggning går tillDet som sker vid en bodelning är att det giftorättsgods som vardera make äger listas på denne maken. Till den egendom din bror äger kommer således aktierna i ert gemensamma bolag att ingå. Därefter görs avdrag för eventuella skulder som makarna har mot det värde som deras respektive giftorättsgods uppgår till (11 kap. 2 § ÄktB). Det värde som återstår för respektive make efter skuldavräkningen, adderas och delas sedan lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Resultatet av detta utgör respektive makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning. Vid lottläggningen, den faktiska fördelningen av egendomen, är utgångspunkten att vardera make har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att din bror i första hand har rätt att få exempelvis aktierna i ert bolag på sin lott. Skulle det dock visa sig att din bror äger mer egendom än sin fru, kommer din bror att behöva ersätta henne upp till den summa som hennes andel i boet uppgår till (11 kap. 9 § ÄktB).Sammanfattande förklaring i ditt fallDet ovan sagda innebär alltså att din brors skilsmässa inte nödvändigtvis behöver betyda att hans fru kommer få äganderätt till 50% av din brors aktier. Detta eftersom utgångspunkten är att respektive make vid lottläggningen får behålla sin egen egendom. Så länge din bror har möjlighet att lösa ut hans fru för det fall han skulle inneha mer giftorättsgods än vad han har rätt till enligt andelsberäkningen vid bodelningen, kommer han kunna behålla äganderätten till aktierna. Det är möjligt att lösa ut den andre maken genom att överlåta antingen egendom eller pengar.Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar

Surrogat för enskild egendom?

2019-11-23 i Bodelning
FRÅGA |Är allt jag har köpt för ärvda medel min enskilda egendom?Gäller det även eventuella smycket jag givit min hustru?Vi har skilt oss och skall göra en bodelning
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Enskild egendom behandlas i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som anses vara enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB som säger att egendom är enskild via ett äktenskapsförord som är det vanligaste sättet. Det kan också vara enskild egendom om det är ärvt genom testamente med villkor att det ska vara enskild egendom eller även vid gåva med ett sådant villkor. Enligt den 6 punkten i samma paragraf så är även surrogat för sådan egendom, alltså egendom som trätt in istället för just den egendomen även den enskild. Exempelvis om man ärver ett smycke som ska vara enskild egendom och sedan säljer det och köper en telefon för pengarna så är telefonen surrogat och även den enskild egendom. Allt du köpt för ärvda medel är alltså inte enskild egendom eftersom det krävs att det är villkorat i ett testamente för att det ska vara enskild. Skulle du ha ärvt ett smycke som enskild egendom och sen ger det som gåva till din fru, med gåvobrev och liknande skulle det troligtvis sluta vara enskild egendom och istället vara giftorättsgods. Skulle hon bara använda det och du inte har gett henne det som en riktig gåva så är det fortfarande din enskilda egendom om det var föreskrivet. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh