I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

2021-10-17 i Bodelning
FRÅGA |Min son köpte en bostadsrätt för x miljoner. Han köpte den själv med egna medel samt med lån från en bank. Han stod/står därefter skriven på aktuell adress.Över ett år senare flyttade hans flickvän in i hans lägenhet. Vi har alla en väldigt bra relation men jag undrar ändå om, vad en eventuell 'separation' (de är varken förlovade eller gifta) skulle kunna innebära rent juridiskt.Lånet kommer fortsättningsvis stå på min son. Hon har ingen avsikt att 'köpa in sig i lägenheten'. Men sannolikt kommer de dela på hyran framgent.Skulle hon kunna få besittningsrätt (äganderätt) om de t.ex skaffar barn ihop och därefter separerar och man anser att hon har större behov av lägenheten?Skulle det bli någon skillnad om de bestämmer sig för att gifta sig istället för att vara sambo?Tack på förhand
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som om du undrar om din sons sambo kan kräva ut en del av den bostadsrätt han förvärvat om de skulle separera, och vad skillnaden skulle bli om de var gifta. Reglerna om bodelning mellan sambor finns i sambolagen (SamboL). Reglerna om bodelning mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer börja med att redogöra för vad som gäller mellan sambor och sedan redogöra för vad som gäller mellan makar. Vad gäller för sambor?När ett samboförhållande upplöses kan någon av dem begära bodelning, 8 § SamboL. Bodelning måste alltså inte ske utan sker bara om någon kräver det. Vid en bodelning ska man dela på samboegendomen vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, 3 § SamL. Som sambors gemensamma bostad räknas bostadsrätt som en av dem äger och som förvärvats för gemensamt ändamål (5 § SamboL även 3 § SamboL). Det som en sambo har förvärvat före samlevnaden (dvs innan de flyttar ihop) anses normalt inte vara förvärvat för gemensamt ändamål. Ett undantag kan vara om den förvärvas precis innan samlevnad uppstår, men i ert fall så dröjer det så pass länge från köp till samlevnad att bostadsrätten inte kan anses vara förvärvad för gemensam användning. Vad innebär det för din son?Enligt förklaringen ovan utgör din sons bostadsrätt inte samboegendom och ska därmed enligt huvudregeln inte ingå i en eventuell bodelning vid en separation. Det finns dock speciella regler om övertagande av bostad i vissa fall. Övertagande av bostad i vissa fallOm ena sambon innehar en bostadsrätt som inte är samboegendom, vilket är fallet för er, så kan ändå den andra sambon få överta bostaden om denne behöver den bäst. Om samborna inte har barn krävs dessutom synnerliga skäl för att så ska få ske (22 § SamboL). Om det i framtiden vid en separation skulle vara så att din sons flickvän behöver bostaden bäst så skulle hon behöva ersätta din son för det, antingen genom att din son får överta egendom vid bodelningen motsvarande värdet av bostadsrätten, eller annars genom att flickvännen betalar värdet i pengar. Din son skulle alltså vid en sådan situation aldrig förlora värdet av bostadsrätten. Denna regel är tvingande och går inte att avtala bort. Vad skulle gälla om de var gifta? Eftersom bostadsrätten förvärvades för enskilt bruk innan ett eventuellt giftermål skulle den ägas av din son till 100 % men hela bostadsrätten skulle ändå ingå i giftorättsgodset och eventuellt behöva delas vid en skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Om din son och hans flickvän skulle gifta sig och inte vill att egendomen skulle ingå i en bodelning så kan de upprätta ett äktenskapsförord där de avtalar om att om att bostadsrätten ska vara din sons enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB, 7 kap. 3 § ÄktB). Övertagande av bostad i vissa fall vid skilsmässaPrecis som vid bodelning vid upphörande av samboskap så har den bäst behövande maken vid skilsmässa rätt att ta över en bostad som ägs av den andra maken (11 kap. 8 § ÄktB). Vid en sådan prövning beaktas också exempelvis om det finns barn i äktenskapet och vem som har vårdnaden om dessa. Även denna regel är tvingande och gäller även om bostaden genom ett äktenskapsförord har gjorts till enskild egendom.Det är svårt att säga i vilka situationer som en make/sambo som inte äger bostaden skulle behöva den bäst, eftersom det är omständigheter i det enskilda fallet som avgör saken. Något som exempelvis spelar in i bedömningen är hur lätt motparten har att få tag på en annan bostad. Sammanfattning:Utgångspunkten i den situation du beskriver är att bostadsrätten tillhör din son och skulle inte ingå i en bodelning nu när de är sambor. I undantagsfall skulle din sons flickvän kunna ta över den, om situationen är så att hon behöver den bäst. Då skulle hon dock behöva ersätta din son för den. Om de skulle vara gifta skulle bostadsrätten ingå i en bodelning eftersom den skulle utgöra giftorättsgods. Om de upprättar ett äktenskapsförord och gör bostadsrätten till enskild egendom skulle den däremot inte ingå i en bodelning. Även vid skilsmässa kan den andra maken begära att få överta bostaden om denne behöver den bäst, i den bedömningen spelar det roll om de har gemensamma barn och hur vårdnadssituationen ser ut. Även i detta fall skulle din son få värdet ersatt. Gemensamt för dessa regler är att de är tvingande och inte går att avtala bort, dem finns för att skydda en svagare part i vissa situationer. Hoppas att du fått svar på din fråga och att du har fått bra information om hur det fungerar vid sådana situationer! Med vänliga hälsningar

Hur kontaktar man Lawline för hjälp?

2021-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag är rädd för att jag håller på att orättvist behandlad vad gäller bouppdelning. Vem kan jag kontakta för råd ?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga tolkar jag det som att du just nu genomgår en bodelning. En bodelning kan vara jobbigt på många plan särskilt om man känner sig orättvist behandlad. Du är alltid välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå där våra skickliga jurister kan hjälpa dig vidare med ditt ärende. Det finns givetvis också möjlighet att skriva en fråga via frågeformuläret på samma sätt som du skrev den här frågan. Stort lycka till framöver! Mvh Jennifer

Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?

2021-10-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man har gjort en stor penninggåva till hans bror inte länge före skillnad och utan min samtycke. Skulle det vara i sin lott på bodelning?Jag tror inte det är en gåva men att han prövar att minska sin lott.Tack
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din man har gett bort en större summa pengar till sin bror en kort tid innan er skilsmässa. När en bodelning ska göras mellan makar, på grund av skilsmässa, är reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga. När en äktenskapsskillnad ska genomföras ska makarnas egendom delas lika mellan dem, vilket framgår av 9 kap. 1 § ÄktB. Den egendom som ska delas lika är makarnas så kallade giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte är är enskild egendom, och för att något ska betraktas som enskild egendom krävs det att det finns ett äktenskapsförord eller testamente där det framgår att egendomen ska vara enskild. Finns inte det är egendomen att betrakta som gitorättsgods och ska därmed elas lika. När bodelningen ska göras utgår man från de egendomsförhållanden som rådde den dag som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, 9 kap. 2 § ÄktB. Skulle det vara så att den ena maken minskar sitt grftorättsgods genom att exempelvis ge bort en summa pengar som gåva aktualiseras en regel i 11 kap. 4 § ÄktB. Där framgår det att om den ena maken, utan samtyckte från den andra, ger bort en del av sitt giftorättsgods, så att denne minskar sitt giftorättsgods i en inte obetydlig omfattning, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvan inte hade skett. Gåvans värde ska sedan dras av från gåvogivarens andel av det sammanlagda giftorättsgodset. Detta gäller för gåvor som skett inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det innebär alltså att om din för detta make gav bort dessa pengar inom tre år från det att ni lämnade in ansökan om skilsmässan, och det var så pass mycket pengar att giftorättsgodset minskade i inte obetydlig omfattning, så ska summan för gåvan inte påverka din andel av bodelningen på det sätt som jag beskrev ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man komma överens om att enskild egendom ska ingå i bodelningen?

2021-10-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Kan 10:4 ÄktB användas vid bodelning under äktenskap? Om vi genomför en bodelning under vårt äktenskap, kan vi alltså göra om min makes enskilda egendom till giftorättsgods och skriva den på mig? Eller krävs nytt äktenskapsförord?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln i 10:1 ÄktB är att det enbart är makarnas giftorättsgods som ska ingå i en bodelning. Om man sedan tidigare har enskild egendom och vill att all eller viss sådan egendom ska ingå i en bodelning, kan man i enlighet med 7:3 ÄktB upprätta ett nytt äktenskapsförord och där förordna att viss eller all egendom som har varit enskild egendom istället ska vara giftorättsgods. Det alternativet du undrar om, dvs. att makarna enligt 10:4 ÄktB enas om att enskild egendom ska ingå i bodelningen och struntar i att göra om egendomen till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord, är också en möjlighet. Det enda som krävs för att detta ska vara möjligt är att makarna är överens, och då anses egendomen i fråga att vara giftorättsgods vid bodelningen. Viktigt att veta är att sådant indragande av enskild egendom i en bodelning endast är möjligt om egendomen har blivit enskild genom ett äktenskapsförord. Anses egendomen vara enskild p.g.a. någon annan anledning i 7:2 ÄktB, t.ex. genom förordnande i gåva eller arv, kan sådan enskild egendom inte dras in i bodelningen. Sådan egendom skulle bara kunna bli föremål för bodelning om den först genom äktenskapsförord görs om till giftorättsgods, och det är i sig bara möjligt om gåvogivaren eller testatorn uttryckligen lämnat en sådan möjlighet. Har gåvogivaren eller testatorn inte uttryckt sådan möjlighet, kan den enskilda egendomen inte ens genom äktenskapsförord göras om till giftorättsgods och därmed aldrig ingå i en bodelning. Sammanfattningsvis är det full möjligt att vid en bodelning under äktenskapet komma överens om att viss eller all enskild egendom ska ingå i bodelningen i enlighet med bestämmelsen i 10:4 ÄktB. Det får dock bara vara fråga om sådan enskild egendom som har blivit enskild egendom genom äktenskapsförord, vilket innebär att egendom, som har erhållits genom gåva eller testamente och som givaren eller testatorn har förordnat att vara enskild egendom, inte nödvändigtvis kan ingå i en bodelningen p.g.a. det jag har redogjort för ovan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Räknas personlig julgåva som enskild egendom?

2021-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
Adam Winqvist |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken.Kort sagt så är svaret, nej. För att en gåva ska bli enskild egendom krävs att den givits med villkoret att så ska vara fallet (ÄktB 7:2 2p). Det måste även vara en gåva från någon annan än den andre maken. När en gåva väl givits kan den endast bli enskild egendom genom att detta tas in i ett äktenskapsförord. Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom

2021-10-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! En bekant till mig köpte ett hus bara en väldigt kort tid innan han träffade en tjej, som ganska snabbt flyttade in i hans hus. Nu ska de separera och hon säger att de ska dela huset lika. Huset köpte han själv och de hade inte träffats under husköpet, utan var till eget bruk först o främst. Hon kommer förmodligen hävda att han lovat henne halva vilket han inte gjort, finns inget på papper osv utan bara hennes ord. Kommer hon komma någon vart med det om hon tar det vidare? Hon står även skriven på adressen, men efter några veckor (månader) som han köpt det.
Tim Axell |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sambolagen är tillämpligEftersom att inget annat framgår från din fråga så utgår jag från att din bekanta och hans ex inte var gifta. Jag utgår vidare från att det har rört sig om två personer som stadigvarande har bott tillsammans i ett parförhållande och haft ett gemensamt hushåll, vilket innebär att de var sambos, vilket i sin tur innebär att sambolagen är tillämplig (1 § SamboL). Bodelning ska vid begäran göras vid separationEtt samboförhållande kan upphöra på grund av att samborna separerar (2 § första stycket, andra punkten SamboL). När ett samboförhållande upphör på grund av separation ska en bodelning göras om någon av samborna begär detta (8 § SamboL). Vid en bodelning ska den s.k. samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § SamboL).Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sambors gemensamma bostad kan exempelvis vara ett hus som endast en av samborna äger ifall det är sambornas gemensamma hem och huset innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket, första punkten SamboL). Alltså skulle huset kunna klassas som sambornas gemensamma bostad, men eftersom huset inte köptes för gemensam användning så är det inte samboegendom och alltså ska huset inte delas lika mellan din bekanta och hans ex enligt reglerna i sambolagen. Det går inte att bevisa huruvida det finns något avtal om delning av husetDet faktum att din bekantas ex hävdar att hon har blivit lovad halva huset bör inte påverka situationen. Samboavtal måste dels vara skriftliga och kan dels inte medföra att egendom som egentligen inte är samboegendom ska betraktas som samboegendom i en bodelningen (9 § SamboL). Din bekantas ex skulle visserligen kunna hävda att det förelåg ett "vanligt" avtal, vilket ju hade varit bindande för din bekanta trots att det bara var muntligt (1 § avtalslagen). Det är dock svårt att bevisa förekomsten ett sådant avtal. Din bekanta kommer alltså inte behöva dela lika på sitt hus med sin före detta partner. Hoppas att svaret har varit dig till hjälp!

Kan min sambo ta över halva mitt hus

2021-10-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag har gjort slut och han hävdar nu att han har rätt till halva vinsten av huset. Jag äger huset till 100% och står på alla lån för det. Han har inte betalat något för huset vid köptillfället. Jag fick i samband med köpet av huset även låna pengar av min mamma, vilket möjliggjorde köpet. Jag hävdar att jag köpte huset till mig och mina två barn (som inte är min sambos barn). Kom direkt från en bodelning där mitt ex köpte ut mig ur huset vi ägde tillsammans. Jag kände att det var viktigt att jag ägde min nuvarande bostad helt själv då samboförhållandet som nu har tagit slut var så otroligt nytt. Lånet jag fick av min mamma fick jag dessutom under premissen att jag skulle stå som enda ägare av huset. Detta är dock inget som står i skuldebrevet, däremot har det uttalats muntligt med ett vittne närvarande.Min ex-sambo tror nu även att han har rätt att bo i huset varannan vecka med sina barn och att jag då bör hålla mig bort och vice versa. Detta till vi har löst bodelningen. Vad gäller egentligen? Har han öht rätt att bo kvar tills vi har löst allt? Känner mig helt förtvivlad och förstår inte hur jag inte kan anses äga mitt eget hus.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om Sambolagen:Det avgörande är om din ex-sambo flyttade in i huset i samband med att du köpte huset eller inte och om du hade för avsikt att ni skulle bo där gemensamt. Om du köpte huset för att ni skulle bo där tillsammans (använda bostaden gemensamt) så har sambon rätt till halva värdet av huset vid en bodelning trots att huset är ditt. Detta framkommer av 3 § och 8 § Sambolagen (SamboL). Bestämmelserna gör många förvånade. Den känsla av förtvivlan som du uttrycker delar du med många. Många tycker det är svårt att förstå att halva ens egendom plötsligt kan anses vara någon annans för att man flyttat ihop med en person och efter en tid väljer att flytta isär. Det framgår inte riktigt av din fråga om din ex-sambo flyttade in samtidigt som du köpte huset eller inte. Du hävdar i vart fall att du inte köpte huset med tanken på samboendet. Om du har möjlighet att bevisa detta skulle det kanske kunna vara en framkomlig väg. Enligt de så kallade förarbetena till Sambolagen så är den avgörande faktorn (i de fall då samboskapet inleds samtidigt som husköpet görs) vad som är avsikten med köpet (prop. 1986/87:1 s. 258). Om lånet:Det finns möjlighet att via testamente eller gåvobrev ge någon annan pengar med villkor att egendomen ska vara enskild. Det betyder att den egendom man fått eller den egendom som ersatt denna (om man t ex använt pengar till att köpa ett hus) inte får bodelas. Ett muntligt uttalande vid ett lån är däremot inget som jag kan se påverkar bodelningsreglerna. Dessutom var ju villkoret att du skulle äga huset och det villkoret uppfylldes ju. Om boendefrågan:Om det visar sig att bodelningsreglerna i Sambolagen gäller finns det regler i Sambolagen om boende. Det finns möjlighet för en sambo att ansöka om att domstolen skall avgöra boendefrågan tillfälligt (28 § SamboL). Den som inte har rätt att bo kvar måste flytta (29 § SamboL). Det som främst avgör frågan är vem som bäst behöver bostaden. Sammanfattning:Finns det möjlighet för dig att bevisa att du inte hade för avsikt att huset skulle användas för din och din ex-sambos gemensamma användning vid köptillfället har du ett mycket bättre utgångsläge eftersom Sambolagens regler om bodelning då inte längre gäller. Kom ihåg att alltid i fortsättningen skriva ett samboavtal där det framgår att Sambolagen inte ska gälla, så du slipper hamna i den här situationen igen. Hoppas du fick svar på dina frågor.

Ska sambor dela lika på den gemensamma bostaden när man gör slut?

2021-10-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi köpte ett hus med min ex-sambo i 2016. Jag vill veta om jag har rätt till huset om vi är inte ihop längre (från april 2021)
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till lawline.Jag tolkar frågan som att du och/eller din ex-sambo köpte huset under tiden ni var tillsammans med avsikt att bo där tillsammans. Jag antar också att ni inte upprättat ett samboavtal.Situationen regleras i sambolagen (SamboL). Vid en separation har man som sambo rätt att bodela. I bodelningen ingår bostad och bohag, dvs huset bland annat (3 § och 5 § SamboL). Huset, men även eventuella skulder kopplade till huset, ska då delas lika (14 § SamboL). Du ska begära bodelning inom ett år från att ni separerade (8 § andra stycket första meningen SamboL).Svaret på din fråga är alltså att du har rätt till halva huset.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,