Från makars giftorättsgods avräknas skulder innan man delar lika

2019-08-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min man har dragit på sig stora skulder och nu vill kronofogden utmäta vårt hus. Jag har svårt att hitta nytt boende pga låg inkomst så vi sätts snart på gatan.Jag funderar på att skilja mig. Jag har ett eget sparkonto där jag sparat lön som inte gått åt, bonus från jobbet och lite arvspengar. Jag har också två sparkonton där jag sparat barnbidrags pengar och vårdbidrags pengar som inte gått åt av barnen men som jag kan ta av när dom behöver t ex kläder mm. Jag har också ett eget pensions sparkonto. Jag har förstått att jag måste dela allt detta med honom, stämmer det? Kan jag i så fall göra dessa till mina på något sätt? Undrar också hur det blir med pengarna som blir kvar efter utmätningen? Hans del går ju direkt till kronofogden men ska jag dela min del med honom? Om jag lyckas få igenom en egen försäljning av huset. Hur blir det med min del då? När lån, mäklaravgifter och försäkringar är lösta går hans del direkt till kronofogden. Men hur blir det med min del ska jag dela den med honom? Har jag förstått det rätt om det ser ut så här. Jag tillgångar 200.000:- sparade pengar + ca 600.000:- kvar efter utmätning alt försäljning av hus=800.000:- han skuld på ca 1 000 000 :- efter utmätning ca 500.000:- skulder.Ska jag då dela med mig 400.000:- till honom eller blir det 200.000:- beroende på om jag måste dela med mig av min del efter huset. Hoppas ni förstår mina frågor och uträkningar. Känns inte ok att dela då han bara har skulder och vi hamnar på gatan.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänkte börja med att förklara vad som kommer hända med pengarna ifall huset blir utmätt. Ifall det finns flera ägare till en egendom får kronofogden utmätta hela egendomen för att betala en delägares skulder (8 kap 8 § utsökningsbalken). Detta kallas för indragning. Den summa pengar som man tjänar på försäljningen kommer sedan att delas upp mellan ägarna efter deras andelar. Ifall du äger hälften av bostaden har du alltså rätt till hälften av pengarna. Om du och din make skulle skilja er måste ni genomföra en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är s.k. enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Ifall ni inte har skrivit något äktenskapsförord eller t.ex. ärvt något med villkoret att egendomen ska vara enskild, är allt ni äger giftorättsgods. Det krävs alltså en aktiv handling för att egendom ska bli enskild och inte ingå vid en bodelning (se 7 kap 2 § äktenskapsbalken för hur egendom blir enskild). När man genomför en bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas, dvs. hur mycket giftorättsgods du respektive din make äger var (11 kap 1 § äktenskapsbalken). Från era respektive andelar ska sedan avräknas de skulder som respektive make hade då talan om skilsmässa väcktes (11 kap 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att en makes andel giftorättsgods kan hamna på noll. Har man större skulder än tillgångar får man dock endas räkna av till noll, det går aldrig att hamna på minus. Detta är viktigt då man efter det att skulderna räknats av ska lägga ihop båda makarnas andelar giftorättsgods och sedan dela lika (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Ifall ena maken har större skulder än tillgångar kommer detta innebära att den maken inte bidrar med något giftorättsgods, utan att man endast delar på den andra makens tillgångar. Ifall din makes tillgångar understiger vad han har i skulder kommer alltså ni i realiteten att dela på dina tillgångar. Ifall du har några skulder ska du så klart också avräkna dem mot dina tillgångar. Efter att du har gjort detta ska giftorättsgodset delas lika mellan dig och din make. Med dina uträkningar innebär detta att ifall du inte har några skulder att avräkna ska ni dela 50/50 på 800 000 kr. Det enda sättet att skydda sin egendom i din situation är tyvärr att ha ett äktenskapsförord enligt vilket din egendom är din enskilda och därmed inte ska ingå i en bodelning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Sambobodelning med anledning av sambos död

2019-08-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min pappas sambo har begärt bodelning efter hans död. Det finns bevis från skatteverket att de flyttat in samma dag i lägenheten och att de bott tillsammans även innan. De bodde ihop i ca 30år.Finns det något jag kan göra för att hon inte ska få igenom bodelningen?Kan tingsrätten sätta stopp för det?
Eric Leijonhufvud |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga rör bodelning efter ett samboförhållande så är det sambolagen (samboL) som blir aktuell. Enligt 8 § samboL ska, när ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna "samboegendomen" fördelas mellan dem genom bodelning. Det som är föremål för bodelningen är alltså sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det som din far förvärvade för deras gemensamma hem är alltså det som sambon eventuellt kan göra anspråk på vid en bodelning. En bodelning förutsätter alltså enligt 8 § samboL att en sambo begärt bodelning. Har samboförhållandet upphört genom att en sambo har avlidit gäller rätten att begära bodelning till förmån för den efterlevande maken, enligt 18 § samboL. Beslutet är alltså helt upp till din pappas sambo om bodelning eller inte ska ske. Dock finns det en tidsfrist inom vilken bodelning måste begäras för att rätten till att begära bodelning inte ska falla bort. Har samboförhållandet upphört genom dödsfall, måste sambon framställa begäran om bodelning senast när bouppteckningen förrättas. Det är här värt att påpeka att en bouppteckning ska förrättas senast 3 månader efter dödsfallet, enligt 20 kap. 1 § Ärvdabalk. För att sammanfatta: En sambo har enligt lag rätt till att begära bodelning, och det beslutet är upp till den efterlevande sambon. Det går alltså inte att hindra. Bodelningen måste dock begäras inom en viss tidsfrist, vilket senast är när bouppteckningen har förrättats och den ska förrättas 3 månader efter dödsfallet. Hoppas jag svarade på din fråga!

Kan man överlåta äganderätten genom äktenskapsförord?

2019-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Om det framgår i ett äktenskapsförord att en gemensam fastighet ska vara enskild egendom vid separation ej ej ingå i bodelning men det ej finns något gåvobrev registrerat på att man ger/gett sin andel av fastigheten till den andre parten - hur giltigt är innehållet äktenskapsförordet? Dvs hur giltigt är gåvan?Jag har uppfattat det som att ett gåvobrev MÅSTE finnas registrerat hos Skatteverket när det gäller fastighet för att "gåvan" ska vara giltig. Han påstår att äktenskapsförordet gäller och i det så får han hela huset som annars står 50/50 på oss båda. Måste inte jag skriva på ett gåvobrev för att det ska träda kraft? Mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!En egendom kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. (Äktenskapsbalken 7 kap. 3§ ). Avtalsfriheten är dock begränsad när det kommer till äktenskapsförord. Det kan nämligen endast användas för att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilde egendom. Äganderätten kan därmed inte överföras genom äktenskapsförord. Då ni båda äger fastigheten kan alltså inte hela fastigheten tillfalla honom som enskild egendom. . Endast hans del (dvs 50% av fastigheten) kan skrivas som hans enskilda egendom, resten förblir giftorättsgods och ska ingå på din sida av bodelningen (om ni inte skriver ett äktenskapsförord och bestämmer att även din del ska vara enskild egendom) För att en gåva av fastighet ska bli giltig så ska det skickas in till skatteverket och registreras. Har ni inte gjort det så föreligger inte gåva av fastighet, och därmed gäller inte äktenskapsförordet.Det är alltså alldeles riktigt - som du skriver - att äktenskapsförordet inte gäller ifall ni båda äger fastigheten samt att gåvan inte blivit registrerad hos skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad är skillnaden mellan arvsrätt och giftorätt?

2019-07-29 i Bodelning
FRÅGA |Skillnad mellan Arvrätt o giftorätt .
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Med arvsrätt menas de bestämmelser som reglerar hur en avliden persons kvarlåtenskap, det vill säga all egendom som en avliden person lämnar efter sig, ska fördelas mellan personens arvingar.Med giftorätt menas en makes framtida rätt i den andra makens egendom. Denna rätt aktualiseras först vid ett äktenskaps upplösning, alltså vid en bodelning, dessförinnan råder varje make över sin egen egendom (se 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses ska giftorättsgodset fördelas mellan makarna. En makes enskilda egendom omfattas inte av giftorätten.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Privat pensionssparande ska ingå i en bodelning

2019-08-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Är gift sedan många år. Har själv pensionssparat via vår gemensamma bank; IPS, ISK, KPA, Framtidskapital står det i pappren, jag tycker det är en djungel att förstå vad som är vad, det är vår personlige bankman som hjälpt mig via Nordea. Varje månad har dragits från min lön en viss summa som placerats och vuxit. Jag har haft fast anställning i merparten av år. Senare startat och arbetat i min enskilda firma på senare år. Därav bankmannens rekommendation, eftersom jag är egenföretagare och måste sörja för att sätta undan till pension själv. Jag är ju min egen arbetsgivare. Vid en eventuell skilsmässa - skall maken få ta del av det jag har sparat till min egen pension, alltså hälften vid en bodelning? Själv har han inte pensionssparat alls privat, utan får som vanlig anställd det via arbetsgivaren. Fråga: 1) var och en måste väl ansvara för sin framtida pension? 2) Jag har avsatt pengar till pension till mig själv (!) det jag egentligen skulle fått via en arbetsgivare. 3) Den summan skall väl inte ingå vid en eventuell bodelning? Allt annat delar vi ju på, men pensionen är väl helig ändå? Vi har inget äktenskapsförord och jag tvivlar på att det går att skriva på i samförstånd, just pensionspengar. Om jag dör före maken är han förmånstagare, ja. Men vid skilsmässa, nej (tycker jag). Vi har båda några år kvar att jobba till pension. På vad annat sätt kan man sörja för att just dessa pengar kommer mig tillgodo om jag blir ensamstående? En principsak! Tacksam för svar!
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa ska en bodelning genomföras där makarna delar upp sin egendom (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Den egendom som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods (10 kap 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är s.k. enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen enligt huvudregeln (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord eller då man ärver egendom med villkoret att den ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Det finns dock vissa undantag för vad som inte ska ingå i en bodelning. Enligt lag ska rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av personlig art inte ingå i en bodelning (10 kap 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär att ens allmänna pension inte ska ingå i en bodelning. När det kommer till tjänstepension beror det på hur denna är utformad. Om försäkringen ägs av ens arbetsgivare anses den inte vara överlåtbar och tjänstepensionen kommer inte att ingå i bodelningen. Det finns dock ett undantag, ifall arbetstagaren har fått rätt att själv förfoga och bestämma över pensionsrättigheten ska dock pensionen ingå i bodelningen. Om arbetstagaren själv äger pensionsförsäkringen och arbetsgivaren endast betalar för premien ska tjänstepensionen ingå i en bodelning. Privat pensionssparande faller inte under undantaget för rättigheter som inte kan överlåtas och ska därför ingå i en bodelning. SammanfattningDitt privata pensionssparande kommer vid en eventuell skilsmässa att ingå i bodelningen. För att skydda din pension måste du upprätta ett äktenskapsförord med din make så att den blir till enskild egendom. Din och din makes allmänna pension ingår inte i en bodelning. Huruvida din makes tjänstepension ingår vid en eventuell bodelning beror på hur den är utformad, om det är arbetsgivaren eller din make som faktiskt äger försäkringen och ifall din make har rätt att själv förfoga över den. Vanligast är dock att det är arbetsgivaren som äger försäkringen och att tjänstepensionen inte ska ingå vid en bodelning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur gör man egendom till enskild?

2019-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter köpte en bostadsrätt, efter ett tag gifte hon sig. Maken som är arbetslös står inte för lägenheten, inte på lånet, min dotter betalar allt. I ett testamente har hon skrivit att bostadsrätten är enskild egendom. De har inga egna barn, men maken har två barn i ett tidigare äktenskap. Vad händer om maken dör?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Genom testamente kan den som har fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap (9 kap. 1§ Ärvdabalken). Du anger i frågan att din dotter har skrivit i sitt testamente att bostadsrätten är enskild egendom, dock är ett testamente ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död och det skulle inte ha någon verkan vid makens död. Om din dotter vill att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom ska hon och maken istället skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan skrivas efter att äktenskapet har ingåtts (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Dock har maken ingen skyldighet att skriva på ett äktenskapsförord, utan precis som de allra flesta avtal gäller att man har en frihet att välja om man vill ingå avtalet. Om din dotter och hennes make kommer överens om att ingå ett äktenskapsförord där det framgår att bostadsrätten är enskild egendom, kommer inte den att tas upp vid en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnad på grund av ena makens död. Detta innebär att makens särkullbarn (barn som inte är gemensamma barn) inte kommer att ärva någon del av bostadsrätten. Med vänliga hälsningar,

Vem ska behålla hunden vid skilsmässa?

2019-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej min kompis gubbe tog ut skilsmässa helt plötsligt o dom har hund men min kompis står som ägare o har betalat allt o nu vägrar gubben lämna tillbaka hunden.
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.enligt huvudregeln är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. En hund räknas som egendom och ska därför tas upp i bodelningen. Därför måste man komma överens om vem som ska behålla hunden och vem som istället får motsvarande ersättning för hundens värde. Om personen vägrar lämna tillbaka hunden och ni inte är ense om vem som ska ha kvar hunden får man driva ärendet i rätten för at avgöra vem som ska behålla hunden. Men det bästa är självklart att försöka komma överens. Hälsningar

Ingår lägenheten vid bodelning och vad krävs för jämkning?

2019-07-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!!Vill skilja mig och vi har enskild egendom. Vi har två barn 3 och mindre än ett år gammal.Lägenhet som jag köpte några år sedan står i mitt namn. Jag tjänar mycket mer pengar än min man.Om vi skiljer oss, kan han ha rätt till halva lägenhet?skulle vi dela barn?Tack och fin dag!!!Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods ingår i bodelningOm du och din man skiljer ska er egendom fördelas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Du skriver att ni har enskild egendom. Detta ska alltså hållas utanför bodelningen. Din man kommer alltså inte få din enskilda egendom, och du kommer inte få hans. Vad gäller lägenheten beror det på om den är enskild egendom eller giftorättsgods. För att något ska vara enskild egendom krävs att det framgår att det är enskild egendom. Det kan framgå genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Även egendom som ersatt sådan enskild egendom är enskild (7 kap. 2 § sjätte punkten). Lägenheten ska alltså ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom. Isåfall har din man rätt till hälften av den. Om lägenheten är enskild egendom har din man inte rätt till hälften av den eftersom den då ska hållas utanför bodelningen. Bodelning vid äktenskapsskillnad kan jämkasEn bodelning kan jämkas om resultatet är oskäligt (12 kap 1 § ÄktB). Detta kan ske t.ex. om den ena maken har jättemycket giftorättsgods och den andra maken har jättemycket enskild egendom. Det kan också ske om det varit ett kortvarigt äktenskap. Om makarna varit gifta i längre än 5 år räknas det som ett långvarigt äktenskap. Vid beräkningen av äktenskapets längd räknar man även med tiden då makarna varit sambos innan äktenskapet. Du skriver att du tjänar mycket mer pengar än din man. Jag kan inte avgöra om en jämkning skulle vara aktuell i ditt fall, eftersom jag inte vet hur er ekonomiska situation ser ut och jag vet inte hur länge ni varit gifta. Enbart det faktum att du har högre lön än din man lär dock inte vara tillräckligt för att jämka er bodelning. Vad händer med barnen vid äktenskapsskillnad?Jag förstår inte riktigt din fråga om barnen, men jag kan förklara vad som gäller angående vårdnad och boende för dem. Då du och din man är gifta antar jag att ni har gemensam vårdnad om era barn. Om ni skiljer er kommer ni även efter detta ha gemensam vårdnad (6 kap. 3 § andra stycket FB). Om ni vill ändra detta så att en av er får ensam vårdnad om barnen kan ni komma överens om detta (6 kap. 6 § FB). Om en av er, eller båda, vill ha ensam vårdnad och ni inte kommer överens kan ni gå till tingsrätten för att låta dem besluta om vårdnaden (6 kap. 5 § FB). Vad gäller var barnen ska bo kan ni komma överens om det (6 kap. 14a § andra stycket FB). Om ni inte kommer överens kan ni även här vända er till tingsrätten för att låta dem besluta om var barnen ska bo (6 kap. 14a § FB). Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,