Vem får överta bostad vid äktenskapsskillnad?

2019-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Om vi är gifta och flyttade in i våran hyreslägenhet för 8 år sen och ska skiljas oss nu. Har hon rätt att kasta ut mig bara? Vi har 3 barn tillsammans och hon har jobb och släktingar jättenära oss. Själv har jag inga nära alls så får bo på gatan då. Brukar jobba 22 mil från vårt boende ibland. Så undrar om hon bara kan kasta ut mig för hon står på kontraktet.
Eric Leijonhufvud |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga rör äktenskap är det äktenskapsbalken (ÄktB) som blir aktuell. Det framgår av 9 kap. 1 § ÄktB att när ett äktenskap upplöses, så ska makarnas egendom fördelas emellan dem genom bodelning. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. All egendom som makar äger utgör som huvudregel giftorättsgods och ska ingå i bodelning, så länge denna inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom äktenskapsförord. Detta följer av 7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB.När det gäller makarnas gemensamma bostad gäller att den som har störst behov av bostaden kommer att få bo kvar i den, oavsett vem som står på den. Detta enligt 11 kap. 8 § ÄktB. Det görs då en prövning av vem som har störst behov av bostaden, och det skiljer sig från fall till fall utifrån makarnas omständigheter. För att en make ska få överta bostad som tillhör den andra maken krävs det att övertagandet, med hänsyn till omständigheterna, kan anses skäligt. Här blir ofta det avgörande hos vem barnen kommer att bo hos. Det blir oftast den som ska bo med barnen som får bo kvar i bostaden, då denne oftast bedöms ha störst behov av bostaden. Ska barnen på lika mycket hos båda föräldrarna, så kollar man på övriga aspekter. Omständigheter som vägs in vid behovsprövningen kan vara ålder, ekonomi, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjligheten att erhålla bostad på annat håll.Det är här värt att påpeka att rätten att få bostaden innebär inte att den part som måste flytta lämnar ifrån sig värdet av denna. När den ena maken övertar bostaden ska värdet av denna avräknas på värdet av den andra makens andel i bodelningen, oavsett vem som står på kontraktet.Hoppas jag kunde svara på din fråga!

Sambo vägrar ge tillbaka egendom

2019-07-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min flickvän har bott tillsammans utan att jag varit skriven på hennes adress. Jag köpte en tv med surround-system till familjen och denna placerades i hennes vardagsrum. Nu är relationen över på hennes initiativ och nu hävdar hon att sakerna var hennes julklapp och att hon inte tänker ge tllbaka den. Vidare så säger hon att hennes barn kommer backa upp hennes story så jag kan lika gärna lägga ner mina anspråk. Vad finns det för lagrum i detta fallet?. Jag har betalat sakerna och mitt samsung-konto är synkat mot tvn. Måste jag polisanmäla henne och vad är mina chanser? Det handlar om kapitalvarot för 30 000:- Tacksam för svar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag skulle nog våga mig på att säga att ni varit sambor med reservation för en något knapphändig information i detta avseende. Vad en sambo är för något är nämligen lite löst formulerat och kräver inte nödvändigtvis att båda parter är skrivna på samma plats, man kan vara permanent sammanboende ändå. Till slut blir det sammanlagda omständigheter som säger huruvida ett par är sambor eller inte.Men om vi nu utgår från att ni varit sambor så är den egendom som enligt sambolagen (SamboL) 3 § kan räknas som samboegendom gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Man lägger stor vikt vid vad som införskaffats just för gemensamt bruk, vilket ditt inköp verkar ha varit. Nästa del i din situation blir då hur ni ska fördela samboegendomen. Detta ska göras genom en bodelning om den ena parten begär det enligt 8 §. Då beräknas båda parters samboegendom. Det finns dock möjlighet för parterna att själva komma överens om hur man ska fördela en bodelning. Så går ditt ex inte med på att dela lika, alltså att hon ger dig halva värdet eller ge tillbaka tv:n så finns alltid möjligheten att kräva en fullständig bodelning. Skulle ditt ex vägra har du rätt att kräva en bodelningsförrättare enligt 26 § som hänvisar till äktenskapsbalken 17 kap. Du ansöker då hos tingsrätten att få en utomstående person som går igenom era tillgångar och skulder och gör en bodelning efter konstens alla regler. Kostnaden betalas av er båda samfällt. Det som blir svårt för mig att snabbt och snärtigt svara på när det gäller en bodelning är att man tar fler saker i beaktande, t ex längden på relationen skulle kunna göra att du har större rätt att behålla din egendom. Du kanske skulle vinna mer på en fullständig bodelning eller så skulle du förlora på det. Allt beror på vilka övriga tillgångar och skulder som finns. Förhoppningsvis har du i alla fall fått lite råd på vägen och skulle du behöva mer hjälp så boka en rådgivning hos oss på www.lawline.se/bokaLycka till!

Jag ska bryta upp med min sambo. Vad kommer hända med huset som jag köpte och helt äger samt den skuld jag därmed har? Samt fråga om vårdnad av barnen.

2019-07-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag är sambo och har två barn med sambon. Vi har inget samboavtal. Vi har skaffat hus som jag betalt helt med hjälp av lån, 1500000 kr., från min pappa. Vi bor tillsammans i detta hus. Emellertid har vi beslutat separera och gå skilda vägar. Vad händer med huset jag helt och hållet betalt och har lagfarten på? Vad händer med skulden till mina föräldrar? Enl. lånevillkoret måste jag betala tillbaka den om huset säljs.Vad gäller?Med vänlig hälsning
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst sambolagen (SamboL) och då särskilt dess regler om bodelning. Jag kommer därför inledningsvis att redogöra generellt för dessa regler och hur en bodelning går till, varefter jag kommer att kunna besvara dina specifika frågor utifrån den generella redogörelsen. Du har även inkommit med kompletterande information som berör vårdnad om era gemensamma barn. Detta kommer jag att separat beröra sist i mitt svar.SambolagenDet verkar alltså som att du och din sambo även enligt lagens definition är sambor, på så sätt att ni tillsammans lever stadigvarande i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Detta innebär att sambolagen är tillämplig på ert förhållande, och vid uppbrott är det särskilt reglerna om bodelning som är aktuella.BodelningVid upphörande av ett samboförhållande kan bodelning ske. Detta är dock inte något som sker automatiskt, utan kräver att minst en av parterna begär att så ska ske, senast ett år efter uppbrottet (8 § SamboL). Vid en bodelning ska båda sambornas egendom, efter avdrag för deras skulder, läggas in i en abstrakt pott, för att sedan delas på två. Eftersom ni inte upprättat något samboavtal som skulle kunnat undanta egendom från bodelning ska all "samboegendom" ingå i bodelningen.För att få reda på hur en eventuell bodelning i ert fall skulle se ut måste man först utreda vilken samboegendom ni har. Med samboegendom avses sådan egendom som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det spelar alltså ingen roll vem av samborna som har betalat eller anskaffat egendomen. Så länge den förvärvats för gemensam användning utgör den alltså samboegendom, med vissa specifika undantag i 4 och 9 §§ SamboL. För bostäder gäller dock att bostaden dessutom att bostaden, som i detta fall verkar vara en villa eller dylikt på fastighet, är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.Detta innebär att huset du köpt utgör samboegendom om, (i) det förvärvades för gemensam användning, (ii) är avsett som ert gemensamma hem, (iii) och huvudsakligen innehas för detta ändamål. Som jag förstår din situation utgör huset alltså sannolikt samboegendom, vilket innebär att det ska ingå i en eventuell bodelning. Förutom huset ska även sådant gemensamt bohag som inköpts under förhållandet, såsom möbler, hushållsmaskiner och dylikt (6 § SamboL).Hur går då bodelningen till?Först ska man alltså konstatera vad som utgör samboegendom, och vem det tillhör. Huset verkar det exempelvis som att du äger ensamt. Sedan kanske det finns annan egendom i huset som du äger, samt sådant som din sambo äger och saker som ni äger hälften var. Man ska alltså se till hur mycket samboegendom varje sambo äger. Därefter får varje sambo på sin sida hålla undan så mycket av sin samboegendom som krävs för att täcka sina skulder. Skulder som en sambo har ska dock i första hand, så långt det går, avräknas på egendom som inte utgör samboegendom, förutom då skulden är förenad med förmånsrätt. Jag ska förklara allt detta med ett exempel.Vi tar din situation och säger att du alltså äger huset till 100% och har en skuld uppgående till 1.500.000 som utgörs av det lån du tog för att kunna köpa huset. Vi säger även att detta lån är förenat med panträtt i huset, vilket alltså utgör en så kallad "förmånsrätt" som lagen talar om. Detta innebär att skulden kan avräknas direkt på huset trots att det utgör samboegendom och även om du har annan icke-samboegendom som skulden skulle kunna avräknas på.Vi säger också att huset är värderat till 2.000.000. Detta innebär att du, innan du måste lägga in hela huset i potten vid bodelningen, får dra av hela skulden på 1.500.000 från värdet på huset, så att du istället lägger in "endast" 500.000 i potten. Notera dock att du endast får dra av hela skulden direkt på huset om skulden är förenad med en förmånsrätt såsom panträtt i huset. Om den inte är det måste du först dra av skulden på annat du har som inte är samboegendom, som exempelvis en bil eller annat om det inte utgör samboegendom. Därefter, om din resterande egendom inte räcker för att kunna täcka hela skulden, får du då dra av resten på huset. Vi säger för exemplets skull att du dock får dra av din skuld på 1.500.000 och därför kommer att behöva lägga in det överskjutande värdet om 500.000 i potten.Vad gäller din sambo kommer samma sak att ske. Jag misstänker att hon dock inte har så mycket egendom och möjligtvis en del skulder. Detta innebär att hon kanske har mer skulder än tillgångar och därför kommer att lägga in 0 kr i potten, alltså ingenting. Detta innebär att allt som finns i potten är de 500.000 du bidragit med som då alltså ska delas på två, så att ni får 250.000 var.Slutresultatet blir då alltså att du i slutändan, i detta exempel, får betala henne 250.000 och på så sätt "köpa ut" henne från huset, om du vill ha det kvar. Frågan om vem som ska ha rätt att behålla huset avgörs av vem som bäst behöver boendet (se 16 § SamboL). För att din sambo ska ha rätt att helt ta över fastigheten krävs dock att hon ska kunna ersätta dig och att det i övrigt är skäligt att ett sådant övertagande sker.Det bör dock noteras att det finns en "jämkningsregel" som gör att man kan ändra ett resultat av en bodelning om den skulle bli oskälig. Denna regel finns i 15 § SamboL och stadgar att man kan ändra resultatet av bodelningen, på så sätt att ena parten (i detta fall du) får behålla mer av sin egendom om det med hänsyn till samboförhållandets (korta) längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är skäligt att sådan ändring sker. Denna regel ska dock användas restriktivt, på så sätt att det verkligen krävs särskilda omständigheter för att den ska kunna tillämpas.Med allt detta sagt bör du kunna skapa dig en viss uppfattning om hur bodelningen kan tänkas gå till i er situation. Vad gäller ditt lån beror det bland annat på om det är förenat med panträtt i fastigheten hur det ska behandlas. Jag kommer nu att kort beröra frågan om vårdnad över era barn.Vårdnad över barnEn domstol kan enligt 6:5 FB besluta att vårdnad över barn ska anförtros åt endast en av föräldrarna. Det krävs dock att detta är till barnens bästa. I och med det du berättat om din och din sambos situation finns det enligt min uppfattning klara omständigheter som talar för att du skulle kunna få ensam vårdnad för barnen. Min rekommendation är dock att du, innan du inleder ett sådant ärende, rådslår med en professionell jurist som närmare kan utvärdera en sådan möjlighet till ensam vårdnad. Det kan nämligen vara mycket påfrestande för alla i familjen med en vårdnadstvist, och den som vill ha ensam vårdnad har i princip alltid mest att bevisa. Om du är intresserad av sådan rådgivning av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå kan du höra av dig på min mail här nedanför.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

Vem får hyreslägenheten vid skilsmässa?

2019-07-09 i Bodelning
FRÅGA |Vem får hyreslägenheten när vi ska skilja oss? Hon har fast jobb och större chans att få en ny lägenhet. Hon har mer köpoäng än mig och sin mamma som bor 200 m därifrån. Vi har 3 barn tillsammans också. Själv är jag arbetslös och kommer nog inte få nån lägenhet och brukar åka upp till Sundsvall och jobba mycket också. Ska ha delad vårdnad också. Så känns jobbigt att inte veta vem som får lägenheten.
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga! Eftersom ni är gifta och bor i en hyresrätt gäller reglerna om bodelning i äktenskapsbalken och hyra i jordabalken. Vid en skilsmässa ska bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning kan den make som bäst behöver bostaden få den enligt behovsprincipen (11 kap. 8 § första stycket ÄktB). Troligen behöver du den bäst eftersom hon har större chans att få en ny lägenhet utifrån det du skriver. Om det är hon som står på kontraktet måste det också vara skäligt att du övertar hyreskontraktet. Eftersom hon har fler köpoäng och ett fast jobb, och om bostaden inte ex. är hennes föräldrahem, är det förmodligen skäligt. Om det är hon som står på kontraktet har du rätt att ta över det enligt hyresrättsliga regler (12 kap. 33 § andra stycket JB). Alltså, det finns en stor chans att du får hyreskontraktet enligt behovsprincipen då du verkar vara i störst behov av den. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ångra bodelningsavtal

2019-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Mina två vänner ska skiljas, mitt i allt kaos har mannen skrivit över exakt allt på sin fru och ångrar sig nu i efterhand. Däribland var hans företag, hus, bil och aktier. Kan han ångra sig? Han var under hård press och stress, även blivit både psykiskt och fysiskt misshandlad av sin fru under en längre tid och förhastade sig, vilket han inser nu.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! BodelningsavtalVid en äktenskapsskillnad ska en bodelning göras mellan parterna enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Det finns ingen tidsram för när detta ska göras men det bästa är såklart så snart som möjligt för att undvika trassel. Det som däremot måste till är att en skriftlig handling ska upprättas och underskrivas av båda parterna enligt ÄktB 9 kap. 5 §. Det framgår inte av din fråga huruvida en sådan bodelning skett eller om det enbart är muntliga överenskommelser som skett. Om så är fallet så har egentligen bodelningen inte skett på korrekt sätt och din vän har ett utrymme att ändra sig. Skulle exet sätta sig till motvärn till det så kan din vän begära en bodelningsförrättare hos tingsrätten enligt ÄktB 17 kap. Då kommer en utomstående person att gå igenom parets tillgångar och förrätta en bodelning. Ansökan kostar 900 kr och görs till tingsrätten. Kostnaden för bodelningsförrättaren kommer att bekostas av båda parter.Jämkning av bodelningsavtalSkulle det vara så att det finns ett skriftligt avtal parterna emellan kan det ändå finnas en möjlighet att jämka bodelningen med hjälp av avtalslagen 36 § med grund att det är oskäligt att den ena parten ska gå ifrån med så pass mycket större tillgångar än den andra. Domstolen kan då hjälpa till att jämka avtalet så att det blir mer jämlikt. Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Tvångsförsäljning av fastighet vid bodelning

2019-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vi är mitt i en bodelning. Jag vill att vi säljer vårt gemensamma hus men examen vill lösa ut mig. Måste jag gå med på det eller kan jag tvinga fram en försäljning?Mvh
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För makar gäller de bestämmelser som föreskrivs i Äktenskapsbalken (ÄB). Där regleras i 9 kap 1 § ÄB att en bodelning alltid ska göras vid äktenskapets upplösande om makarna har giftorättsgods. I bodelningen ingår giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄB). Innan själva boet delas ska respektive makes andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄB).Fortsättningsvis står det i 11 kap. 7 § ÄB att varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. När det gäller bostad står även i 11 kap. 8 § ÄB att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Rent praktiskt ska det dock poängteras att utfallet med största sannolikhet skulle bli detsamma oavsett om din ex-man löser ut dig ur huset eller om ni går genom tingsrätten och de beslutar att en försäljning av huset ska göras, vilket förmodligen skulle resultera i att din ex-man köper hela fastigheten där istället. När det gäller bodelningen så är det husets marknadsvärde den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in som ska användas, medan det vid en tvångsförsäljning som huvudregel säljs till högstbjudande. Vid en tvångsförsäljning kommer den gode man eller mäklare som sköter försäljningen att ta ett arvode, som du och din ex-man solidariskt blir ansvariga för.Sammanfattningsvis kan du tvinga fram en försäljning av er fastighet genom en process i tingsrätten och du måste alltså inte gå med på att bli utlöst, trots att detta enligt mångas mening framstår som fördelaktigt.Vänliga hälsningar,

Köpa bostadsrätt under skilsmässa och göra till enskild egendom?

2019-07-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vi är fortfarande gifta men kommer att skilja oss. Jag ska köpa en bostadsrätt och undrar om den går att skriva som enskild egendom. Jag har på eget konto kontantinsats vilket vi skrivit i bodelning tidigare att dessa är mina pengar. Vi gjorde en bodelning och skrev testamente när vi ingick äktenskap där det är tydligt att vi har gemensamma konto som ska delas lika men att vi båda också har enskilda konton som inte tillfaller båda vid skilsmässa. Räcker det att jag skriver på denna enskilda egendom som avser bostadsrätt eller måste min man också skriva under.
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Din fråga rör regler i äktenskapsbalken.Bostadsrätten Göra BR till enskild egendom? För att göra bostadsrätten till enskild egendom under ert äktenskap krävs det ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § punkt ett ÄktB). Det ska vara skriftligt, underskrivet av båda makarna och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB). Din man måste alltså också skriva under. Andra sätt för BR att inte vara med i bodelning? 1. Om du köper lägenheten efter den kritiska brytpunkten så ska den inte ingå i bodelning och du får ha kvar den (9 kap. 2 § ÄktB). Den kritiska brytpunkten är den dagen som ni lämnade/lämnar in ansökan om skilsmässa till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). 2. Om insatsen är enskild egendom kommer bostadsrätten att anses vara enskild egendom (7 kap. 2 § punkt sex ÄktB) och den kommer i så fall inte att ingå i bodelningen, oavsett när du köper den. Observera att pengar som är giftorättsgods som fanns vid ansökan om skilsmässa, men som spenderas efter ansökan, kommer att bli en "redovisningsfordran" och ska räknas med som en tillgång för dig trots att de inte finns kvar (9 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att man låtsas som att du har kvar kontantinsatsen om den var giftorättsgods när era andelar beräknas vid bodelningen. (Se nedan om insatsen är enskild egendom eller giftorättsgods).Kontona/kontantinsatsenEtt avtal om en framtida bodelning kan inte göras när ett äktenskap ingås utan en skilsmässa måste vara aktuell (9 kap. 13 § ÄktB). Har ni gjort ett bodelningsavtal redan när ni gifte er så är det ogiltigt. Det låter snarare som att ni har skrivit ett äktenskapsförord, vilket måste uppfylla kraven (undertecknat av båda, skriftligt och registrerat) för att vara giltigt. Dessutom kan en make bara göra egendom till enskild om maken redan äger egendomen, eller för egendom som den potentiellt kan få i gåva/arv/testamente. Dessutom måste egendomen vara specificerad. Det innebär att era konton troligtvis inte är enskild egendom eftersom kontona i så fall ska ha stått orörda (inga insättningar) sedan ni skrev äktenskapsförordet för att vara specificerad egendom. Om du sparat ihop till kontantinsatsen efter äktenskapsförordet, är det i så fall inte enskild egendom. Slutsats, eftersom kontantinsatsen enligt min mening inte är enskild egendom om du sparat ihop till den efter äktenskapsförordet, blir bostadsrätten giftorättsgods om du köper den innan ansökan om skilsmässa. Om du köper den efter ansökan ska den inte vara med i bodelningen, men värdet av kontantinsatsen ska fortfarande tas med. Om båda är med på det så kan ni såklart lösa det på egen hand som ni vill! Hoppas att du fick svar på din fråga!

När mäter man tillgångars värde vid bodelning?

2019-07-09 i Bodelning
FRÅGA |hej,jag och mina man ska skiljas. vid d en bodelning , när när sätter man tidsramen. är det tillgångarna på skillsmässodagen man utgår i från eller tittar man längre tillbaka än så?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla tillgångar som finns vid den kritiska tidpunkten vid en skilsmässa ska ingå i bodelningen. Den så kallade kritiska tidpunkten är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Alla tillgångar och skulder fryses vid den kritiska tidpunkten och ska finnas med och ingå i bodelningen. Man utgår alltså från vad som finns dagen då talan om äktenskapsskillnad väcks.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar