Kan jag ge bort mina fonder och slippa ta upp dem i bodelningen?

2019-11-12 i Bodelning
FRÅGA |Ska skiljas men min man har ännu inte skrivit på ansökan om skilsmässa. Jag har fonder som jag haft sen långt innan vi gifte oss, bl a fått av pappa (inget gåvobrev finns). Men även köpt till egna.Innan vi gifte oss kom min man och jag överens (muntligt) att dessa fonder ej skulle användas eller han ta del av (I fall något skulle hända så jag hade lite kapital). Men han har nu nämnt att han ej kommer hålla detta ord.Min fråga är att då han ej skrivit på ansökan ej och ej registrerad i tingsrätten att jag kan ge tillbaka dessa fonder med gåvobrev till min pappa?? Och då slippa ta upp dessa i bodelningen.
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör bodelning vid skilsmässa kommer reglerna i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) att aktualiseras.Allmänt om kravet på bodelning:När ett äktenskap har upplösts genom skilsmässa ska en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 4 §). Det lagstadgade kravet är att det ska upprättas ett bodelningsavtal som båda parterna ska skriva under (ÄktB 9 kap. 5 §). Det är möjligt att göra avsteg från lagen och dela upp sakerna som man vill i princip, med förutsättningen att ett avtal upprättas av parterna.Vad ingår i en bodelning enligt lag?Enligt ÄktB 10 kap. 1 § är det giftorättsgods som ingår i en bodelning. All egendom som makarna äger ska delas upp, såvida inte något är enskild egendom. Är något enskild egendom ingår det alltså inte i bodelningen.För att något ska vara enskild egendom kan parterna t.ex. upprätta ett äktenskapsförord där det anges vad som ska anses utgöra enskild egendom. Dessutom kan det i ett gåvobrev stå att gåvan ska ses som enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §).Ditt problem är att det inte finns något gåvobrev eller något som tyder på att fonderna utgör enskild egendom. Skulle din f.d. make vilja bodela enligt lag kan det innebära att fonderna utgör giftorättsgods, vilket betyder att han har rätt till hälften av värdet. Att ge tillbaka fonderna som gåva:Bodelningen ska enligt ÄktB 9 kap. 2 § göras med utgångspunkt i vad makarna ägde den dag då talan om skilsmässa väcktes. I ditt fall har inte talan hunnit väckas eftersom er ansökan inte har skickats till tingsrätten.Däremot finns det regler för att skydda en make mot illojala förfaranden som sker kort före skilsmässan. ÄktB 11 kap. 4 § stadgar att om den ena maken tre år före parterna ansökt om skilsmässa minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning genom gåva utan den andra makens samtyckt till detta, ska den andra makens andel beräknas som om gåvan aldrig ägt rum.Begreppet "inte obetydlig omfattning" betyder enligt motiven till lagen (prop. 1986/87:1 s. 172) att gåvans värde ska uppgå till mer än 10 % av makens giftorättsgods.Exempel: Du har 150 000 kr i giftorättsgods och din make har 80 000 kr. Du ger bort fondgåvan som är värd 50 000 kr (dvs. 30 % av värdet på ditt giftorättsgods) tre år före skilsmässan. Egentligen har varje make rätt till 90 000 kr (100 000 + 80 000 / 2), men eftersom gåvan gavs under dessa omständigheter kommer följande att hända istället:Din make har istället rätt till 140 000 kr (150 000 + 50 000 + 80 000 / 2) och du har fortfarande rätt till 90 000 kr (140 000 – 50 000 kr). Din make får alltså 50 000 kr mer, dvs. hela gåvans värde, medan du förlorar 50 000 kr på att du gav gåvan under sådana omständigheter.ÄktB 13 kap. 3 § tillägger dessutom att den som fått gåvan kan behöva ge tillbaka gåvan eller ersätta den andra maken för gåvans värde ifall han insåg eller borde ha insett att gåvan skulle skada den andra maken.Svar på din fråga:Skulle dina fonder utgöra 10 % av värdet av ditt giftorättsgods (dvs. allt du äger som inte är enskild egendom) är det inte en bra idé att ge bort fonderna, eftersom det skulle leda till rättsliga konsekvenser både för dig och eventuellt för din pappa. Är dina fonder värda mindre än 10 % av ditt giftorättsgods är det tillåtet att ge bort dem till din pappa.Hoppas att du fick vägledning i din fråga!Med vänlig hälsning,

Kommer bostadsrätten att ingå i bodelningen trots att ett äktenskapsförord har skrivits?

2019-11-10 i Bodelning
FRÅGA |HejJag står på vår bostadsrätt till 100% och vi har skrivit äktenskapsförråd när min man starta firma. Nu är det så att vi ska skiljas och jag undrar hur det fungerar i och med jag står på vår bostadsrätt.
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på din formulering på din fråga utgår jag från att ni har skrivit äktenskapsförord om att bostadsrätten är din. Jag kommer att utgå från att du funderar på vem som har rätt till bostadsrätten. Jag har delat upp din fråga i två delar. I den första delen kommer jag att redogöra för vad som ingår i en bodelning. I den andra delen kommer jag att redogöra för vad som gäller i din situation.Äktenskapsskillnad (skilsmässa) och bodelning regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). BodelningBodelning är när makarnas egendom fördelas mellan dom. (9 kap. 1 § ÄktB.) Den egendom som ingår i en bodelning är makarnas giftorättsgods. (10 kap. 1 § ÄktB) Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det finns alltså en möjlighet att viss egendom inte ingår i bodelningen. Egendom kan bli enskild egendom under vissa förutsättningar. (7 kap. 2 § ÄktB) En förutsättning är att makarna skriver ett äktenskapsförord precis som ni har gjort. (7 kap. 3 § ÄktB).BostadsrättenOm ni har skrivit ett äktenskapsförord om att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom ska den inte ingå i bodelningen. Det innebär att bostadsrätten är din och att du har rätt till den om ni inte kommer överens om annat (10 kap. 4 § ÄktB). Sammanfattning:Har bostadsrätten gjorts till enskild egendom kommer den fortsätta vara din egen och inte ingå i bodelningen. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Bodelning under betänketid

2019-11-08 i Bodelning
FRÅGA |När man ska skiljas och har betänketid pga. att man har barn under 16år Hur kan man kräva tidig bodelning, redan under betänketiden? Jag vill helst inte gå till tingsrätten. Kan jag tvinga min fru till bodelning utan att gå till tingsrätten och be om bodelningsförrättare?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Härmed ska jag utreda den första frågan som du har vilket är om du kan begära att en bodelning ska ske under pågående betänketid. Reglerna för att besvara din frågar finner vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Bodelning under betänketid Utgångspunkten är att bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts. Men om någon av makarna, antingen dig eller din fru, begär bodelning under den tiden då ett mål om äktenskapsskillnad pågår så ska bodelningen ske genast. Det innebär att ni inte behöver vänta ut betänketiden för att göra bodelning. Du kan alltså begära att bodelning ska ske redan under betänketiden (9 kap. 4 § ÄktB).Oeniga om bodelningUtgångspunkten är att bodelningen ska utföras av du och din fru tillsammans. Ett skriftligt bodelningsavtal måste göras vid en bodelning för att bodelningen ska vara giltig men det finns inget krav på att avtalet ska registreras hos någon myndighet. Dock finns det möjlighet att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket om ni skulle vilja det. Det enda som krävs för bodelningsavtalet att bli giltigt är båda makarnas underskrift (9 kap. 5 § ÄktB). Om din fru inte vill skriva under bodelningsavtalet eller ni av någon annan anledning inte kommer överens om bodelningen så kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen. Som regel kallar bodelningsförrättaren er till ett möte för att höra om det finns någon möjlighet att hitta gemensamma lösningar. Om det inte går samlar hen in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder. Bodelningsförrättaren skriver sedan ett beslut över hur fördelningen ska se ut utifrån egendomens värde (17 kap. 5-6 §§ ÄktB). En bodelning ska ske enligt lag, skulle din fru vägra att utföra bodelning eller om ni i övrigt inte är eniga om hur bodelningen ska ske så kan du ansöka hos tingsrätten för en bodelningsförrättare. Det finns alltså inget annat "medel" för dig att tvinga din fru till bodelning inom ramen för lagen. SammanfattningDu kan begära att bodelning ska ske genast utan att det föreligger något hinder i följd av en pågående betänketid. Om ni är oeniga om hur bodelningen ska utföras finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare utses av en domstol och det går på så sätt inte att undvika att besöka tingsrätten.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Ingår enskild firma i bodelning?

2019-11-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ska skilja mig och driver enskild firma. Vad händer med den när vi nu ska gå åt olika vägar? Går hälften av allt som ingår i firman henne?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Ska enskild firman ingå i bodelningen?Vid en skilsmässa ska en bodelning göras där både din och din makes giftorättsgods ska läggas ihop och delas (10 kap 1 § ÄktB). Vid skilsmässa ska all egendom ingå i bodelningen som inte utgör enskild egendom. Detta innebär att din enskilda firma måste antingen genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente ha gjorts till enskild egendom för att den inte ska delas lika mellan er (7 kap 2 § ÄktB). Vem som står som ägare på egendomen spelar alltså ingen för bedömningen om det är giftorättsgods eller enskild egendom. Detta innebär att den enskilda firman kommer att ingå i bodelningen om det inte framgår att det är din enskilda egendom.LottläggningNär en bodelning har gjorts ska lottläggningen ske, vilket innebär att man bestämmer vilken make som ska få vilken egendom (11 kap 7 § ÄktB). Utgångspunkten är att varje make ska få den egendom som den äger och önskar att få på sin lott.SammanfattningsvisOm din enskilda firma inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, arv eller liknande är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, det vill säga delas mellan dig och din make. Men du kan sedan begära att få den enskilda firman på din lott, det vill säga att du får den. Men värdet på den kommer fortfarande ingå i bodelningen. Sedan kan den av er som äger störst andel av giftorättsgodset kan behöva köpa ut den andra maken.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska fastighet belägen utomlands tas med i bodelning?

2019-11-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en fastighet i ett annat land "ett land utanför EU/EES" kan ingå i bodelning i Sverige. I så fall vem har rätt att utvärdera värdet på fastigheten.Med vänlig hälsningAli
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan så som att bodelning ska göras på grund av äktenskapsskillnad då inget annat föreskrivs. Reglerna kring bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Allmänt om bodelningNär två personer ansöker om äktenskapsskillnad ska deras tillgångar fördelas mellan dem genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ska ingå i en bodelning är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör egen egendom finner man i 7 kap. 2 § och 7 kap 3 § ÄktB. Det finns inget krav i lagen om att giftorättsgodset måste vara beläget i Sverige eller inom EU/EES.Vad gäller fastigheten i fråga?En fastighet ska som utgångspunkt tas med i en bodelning, även om den är belägen utomlands. Det som kan göra att fastigheten inte tas med i bodelning är om den utgör enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). En fastighet kan vara enskild egendom på grund av exempelvis villkor vid arv, enligt gåvobrev, genom äktenskapsförord eller liknande (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Hur ska fastigheten värderasHuvudregeln är att tillgångar i en bodelning ska värderas till marknadspriser. Man kollar alltså bland annat på vad en liknande bostad vad gäller kvalité, storlek, läge med mer skulle kosta vid försäljning. Kan parterna inte komma överens angående prissättningen kan man ta professionell hjälp för värdering av fastigheten. Notera att det är värdet av tillgången vid inlämnandet av ansökan om äktenskapsskillnad som ska tas med i beräkningen.SammanfattningTroligtvis utgör fastigheten giftorättsgods. Det finns ingenting som hindrar att fastigheter belägna utanför Sverige eller EU/EES tas med i en bodelning. Fastigheten ska därmed tas med i bodelningen om den inte utgör enskild egendom. Det finns inga föreskrivna krav om viss behörighet för att göra värderingen av fastigheten, parterna kan alltså göra det på egen hand. Fastigheter brukar värderas till marknadspris, kan parterna inte komma överens om värderingen kan de ta professionell hjälp för att värdera tillgången.Hoppas detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Ersättning för att bli utköpt vid övertagande av fastighet vid bodelning

2019-11-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej vi ska skiljas och behöver hjälp att räkna ut vad han ska köpa ut mig för ur huset och hur man räknar då han inte tror på vad jag säger. Huset har ett försäljningsvärde på 1400000 och lån ligger på sammanlagt 1200000. Mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag tolkar frågan som att ni äger hälften var av fastigheten och att ni står för hälften var av lånet. Samtidigt antar jag att det är en rättvis fördelning ni är ute efter.Inledningsvis vill jag framhålla att hur ni själva fördelar era tillgångar är eran ensak så länge ni är överens. Med andra ord kan man säga att bodelningar är ett dispositivt rättsområde, dvs. ni får avtala om ersättningen som ni själva vill. Jag kommer dock utgå från värderings- och beräkningsregler som en bodelningsförrättare använder när makar inte kommer överens. Eftersom jag saknar vissa uppgifter för en korrekt beräkning kommer jag använda förklarande begrepp istället för de saknade siffrorna.Fastighetens värde vid bodelningenFastighetens marknadsvärde är 1 400 000 kr. Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 slagit fast att en fastighets värde vid bodelningen utgörs av marknadsvärdet minskat med mäklarkostnader och den latenta kapitalvinstskatten. Syftet är med detta är att få en rättvis fördelning genom att värdet i bodelningen ska motsvara nettovärdet för fastigheten om det sålts omedelbart. Detta för att den som övertar fastigheten inte ska komma i ett sämre läge än den som köps ut.Alltså ska marknadsvärdet minskas med uppskattade mäklarkostnader samt med den latenta kapitalvinstskatten (med latent menas att beskattningen sker först vid en framtida försäljning). Den latenta kapitalvinstskatten kan ni förenklat beräkna genom att ni multiplicerar kapitalvinsten med 22 %. Kapitalvinsten kan beräknas genom:Marknadsvärdet – försäljnings- och mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § inkomstskattelagen).Omkostnadsbeloppet består av priset ni köpt fastigheten för ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Förbättringsutgifter är t.ex. utgifter för ny- till- och ombyggnader på fastigheten.Sammanfattningsvis är fastighetens värde i bodelningen:1 400 000 (dvs. marknadsvärdet) – mäklarkostnader – kapitalvinsten x 0,22Det belopp ni får efter denna beräkning ska ni dela lika på eftersom ni äger fastigheten med hälften var. Jag kommer av förenklingsskäl kalla hälften av fastighetens värde för Y.Storleken på ersättningen för att köpa ut den andreNi ska alltså anses äga varsitt Y. Eftersom båda står på bostadslånet och ni delar skulden lika har ni en varsin skuld på 600 000 kr. Vid övertagande av fastigheter är det aktuellt att den som vill köpa ut den andre även tar över dennes del av lånet för bostaden. Övertagandet av lånet ses som en ersättning för övertagandet av den andres del av fastigheten, motsvarande skuldbeloppet. Alltså blir storleken på ersättningen = Y – 600 000. Detta förutsätter att den som blir utköpt blir skuldfri samt att långivaren går med på detta upplägg. Om inte så bör storleken på ersättningen motsvara ett Y.Har ni fler frågor är ni välkomna att höra av er!Med vänliga hälsningar,

Enskild egendom vid bodelning genom gåva

2019-11-05 i Bodelning
FRÅGA |Jag har fått en gåva (en stor summa pengar) som enligt gåvobrevet ska vara min enskilda egendom. I gåvobrevet står "Gåvan skall utgöra mottagarens i äktenskap/samboförhållande enskilda egendom. Även avkastningen av denna egendomen, liksom vad som träder i stället för enskild egendom samt avkastningen därav, skall utgöra enskild egendom. Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen skall utgöra giftorättsgods eller ingå överenskommelse om att egendomen får ingå i bodelning. Substitut för enskild egendom skall vara undantagen från reglerna om rådighetsinskränkningar och övertaganderätt." Behöver vi ändå skriva ett äktenskapsförord för att detta inte ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och vad avses med sista meningen i gåvobrevet?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om bodelning och äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Till din första fråga gäller att egendom som genom gåva ska utgöra enskild egendom är det vid eventuell skilsmässa (7 kap 2 § 2 p. ÄktB). Detta innebär alltså att du inte behöver skriva äktenskapsförord för att gåvan inte ska ingå i framtida bodelning, utan gåvobrevet räcker.Gällande din andra fråga kommer jag att dela upp meningen för att kunna förklara på ett sådant tydligt sätt som möjligt. Substitut Substitut innebär ifall något annat trätt i stället för gåvan. Det kan till exempel vara pengar eller annan egendom om du säljer gåvan, eller byte av gåvan.Reglerna om rådighetskränkningarHuvudregeln är att ägaren över en egendom har full rådighet över egendomen. Detta innebär att man får sälja den, ge bort, ändra och så vidare. Man får fritt förfoga över egendomen helt enkelt. En rådighetskränkning innebär att denna rättighet kränks och finns blanda annat i 7 kap 5 § ÄktB.ÖvertaganderättDetta gäller vid bodelning (exempelvis 11 kap 8 § ÄktB). Övertaganderätten gäller makarnas gemensamma bostad och innebär att den make som är i störst behov av egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken.Som svar på din andra fråga innebär den sista meningen i gåvobrevet att om ett substitut till gåvan förekommer, så ska inte reglerna om rådighetskränkning eller övertaganderätt gälla på den egendomen som utgör substitutet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Räknas möbler man köpt innan samboförhållandet som gemensamt bohag?

2019-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Har en fråga om inredning som skaffats för att använda gemensamt. Min mor som köpt en bostadsrätt 1992 blev sambo med en man för sex år sedan. Han flyttade in i ett befintligt hem och hade med sig en lampa, stol och ett vardagsrumsbord. Min mor har nu gått bort. Har läst mig till att saker som köpts till hemmet för gemensam användning ska ingå i en bodelning.Min fråga är vad som menas med det? Tex om en dubbelsäng köps för att byta ut den som redan fanns eller ett nytt köksbord istället för den hon redan hade. Ska det ingå i en ev bodelning eller gäller det inköp av sånt som hon inte innan. Dvs inte bara utbytta möbler.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din mor hade en möblerad bostadsrätt som din mors sambo sedan flyttade in i. Du undrar nu vad som egentligen menas gemensamt bohag och om det endast är sådana möbler de köpte tillsammans som räknas dit eller om även din mors möbler hon köpt sedan tidigare ska räknas som gemensamt bohag. Egendom som är förvärvat för gemensamt bruk är samboegendomI sambolagens 3 § (här) står det att all gemensamt bohag som är anskaffat för gemensamt bruk räknas som samboegendom och ska på så vis ingå i en eventuell bodelning. Enligt 6 § sambolagen (här) avses med sambors gemensamma bohag alla möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Är egendomen inte förvärvad för gemensamt bruk ska den alltså inte ingå i bodelningen som gemensamt bohag. De möbler som din mor haft i sitt boende sedan innan samboförhållandet tolkar jag därför som hennes egna egendom och inte som samboegendom. Däremot stämmer det att de möbler som köptes under tiden för samboförhållandet för att ersätta de tidigare möblerna ska räknas som gemensamt bohag enligt 6 § sambolagen (här).Vänligen,