Bodelning efter att ena maken avlidit

2020-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Det finns tre särkullbarn och hustru till en avliden man. Det finns tre fastigheter där änkan äger 1/2 av två av dem. Den tredje ägs av den avlidne mannen 1/2 och hans förra hustru 1/2. Det finns egentligen inga övriga tillgångar förutom en bil som änkan står som ägare till. Skall den efterlevande makan begära jämkning vid bodelning enl. ÄktB 12:2. För att tillvarata den efterlevande makans intressen så långt det går då hon vårdat sin alzheimersjuke make i åtta år och barnen inte haft någon kontakt med dem känns det angeläget att hon får behålla så mycket som möjligt. Hur ser alternativen ut? Det finns inget testamente.
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande äktenskap regleras i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att det finns tre fastigheter varav den efterlevande maken ägde hälften av två av dessa fastigheter. När ett äktenskap avslutas så innebär det att en bodelning ska ske (ÄktB 9 kap. 1 §). I detta fall tolkar jag det som att det inte finns ett testamente eller äktenskapsförord, vilket innebär att inget är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Det innebär att all egendom ska omfattas av bodelningen. Detta kommer att resultera i att den efterlevande hustrun har rätt till hälften av egendomen, medan den andra hälften kommer att ärvas av särkullbarnen. Den efterlevande hustrun ska alltså ha rätt till hälften av två fastigheter samt en fjärdedel av fastigheten som ägs av den avlidna mannen och förra hustrun. Utöver det så kommer även hälften av bilen att tillhöra. Ett förslag på hur man sedan fördelar upp det är att båda får behålla en fastighet och att resterande egendom fördelas jämnt eller genom att någon av parterna köper ut den andra parten. Den efterlevande hustrun har dock inte rätt till mer än detta, eftersom det skulle således kräva att det finns ett testamente i fördel för henne. Resten ska således ärvas av den avlidne mannens arvingar. Sammanfattning: När ett äktenskap upphör så ska egendomen fördelas mellan makarna. Den efterlevande maken har rätt till hälften av den totala egendom som inte är makarnas enskilda egendom. Den avlidne makens egendom ska fördelas till bröstarvingarna, då de inte hade gemensamma barn. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Egendomsfördelning vid äktenskapsskillnad

2020-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Tvist vid skilsmässa ang kostnader för bröllop och en semesterresa. Min ex-man tycker att jag ska betala mer än vad jag gjort för vårt bröllop och han vill även att jag ska betala för en semesterresa vi gjorde gemensamt innan vi gifte oss. Vad kan han kräva mig på? Det finns inget skrivet om vem som skulle betala vad när vi gifte oss. Han var nöjd med att jag tog ett lån och så var det bra med det. Angående resan så hade jag inte möjlighet att betala resan då så han erbjöd sig att betala den. Han hotar med att gå vidare med detta genom jurister och göra det allmänt känt.
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Med tanke på att ni båda varit gifta med varandra ska reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpas.Din fråga rör huruvida din ex-make vid bodelning kan kräva dig på tidigare erlagda kostnader hänförliga till bröllop och semesterresa. Vid ett äktenskaps upplösande ska egendomen fördelas mellan er genom bodelning, 9:1 ÄktB. Huvudregeln vid bodelning är att den ska göras med utgångspunkt i det egendomsförhållande som råder dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9:2 1 st. ÄktB. Vad bestämmelsen säger är att man utgår från de ekonomiska förhållandena kring er gemensamma egendom den dagen ni ansöker om att skilja er. I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB) och andelarna i boet ska beräknas, 11:1 ÄktB. Därefter ska vid beräkningen av era andelar i boet så mycket avräknas att det täcker de skulder envar hade vid dagen då ni ansökte om äktenskapsskillnad, 11:2 1 st. ÄktB. Slutligen ska egendomen delas lika mellan er, 11:3 ÄktB.Med det sagt spelar det ingen större roll om du upptog lånet före äktenskapets ingående eller under det. Heller inte vem som erlade kostnaden för resan samt bröllopet. Det är egentligen bara om det finns ett avtal (fordran) mellan er att du i framtiden ska betala tillbaka delar av kostnaden för resan och bröllopet där du kan bli skyldig att betala något. Du säger dock i frågan att han erbjöd sig att betala för resan, vilket inte torde medföra någon skyldighet för dig att i efterhand behöva betala någonting.Skulle ni ha problem med att enas om bodelningen kan domstolen på ansökan av dig eller honom förordna någon att vara bodelningsförrättare, 17:1 ÄktB. Detta kan underlätta då det ofta inte är helt enkelt att enas vid en skilsmässa när det kommer till bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga. Uppstår det följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på 08-533 300 04 för vidare rådgivning i din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?

2020-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag o min man är gifta. Men han står själv som ägare till huset. Vi har köpt huset tillsammans.Möblerna har vi köpt tillsammans men han har betala mest. Hur går delningen till om vi skiljer oss eller om han dör? Han har 3 barn
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur går delningen till om vi skiljer oss?När ett äktenskap upplöses ska man som huvudregel genomföra en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Makarnas egendom kan delas in giftorättsgods och enskild egendom. I bodelningen ska endast makarnas giftorättsgods ingå. Utgångspunkten är att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Utgångspunkten är alltså att allt är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen så länge det inte gjorts till enskild egendom. Egendom kan göras till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord mellan makarna (7 kap. 1-2 § och 10 kap. 1 § ÄktB). För att genomföra bodelningen beräknar man först makarnas andelar i boet. Det innebär att varje makes respektive egendom tas upp på respektive makes sida av tillgångar. Sedan gör man avdrag för respektive makes skulder så att det finns täckning för dem bland giftorättsgodset. Det giftorättsgods som finns kvar på respektive makes sida efter avdragen för skulder läggs sedan samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 § ÄktB). Vad ingår i delningen i vårt fall?Som utgångspunkt är all egendom giftorättsgods och ska ingå i bodelningen såvida ni inte har någon egendom som gjorts till enskild egendom. Det innebär att allt ni äger ska läggas samman och delas lika mellan er efter skuldavdrag. Det innebär som utgångspunkt att även huset och alla möbler ska ingå i bodelningen även om din make själv äger huset och betalt mer än du för möblerna. Så länge det inte gjorts till enskild egendom är det alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen som sedan som utgångspunkt resulterar i en likadelning mellan makarna. Vad händer om min make dör?Om ett äktenskap upplöses genom ena makens dödsfall är utgångspunkten även här att en bodelning ska genomföras på samma sätt som ovan. Det som den avlidna maken erhåller i bodelningen utgör tillsammans med dennes eventuella enskilda egendom dennes kvarlåtenskap och är det som ska fördelas till arvingarna genom arv. Om din make avlider utan att ha upprättat något testamente kommer arvet följa den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är det ens bröstarvingar, dvs barn, som är de närmsta arvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Din makes kvarlåtenskap kommer då som utgångspunkt att fördelas på hans tre bröstarvingar. Om bröstarvingarna är särkullbarn, dvs din makes egna barn sedan tidigare, har de rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt. Om bröstarvingarna istället är gemensamma barn kommer du, i egenskap av efterlevande make, att ärva deras andelar med fri förfoganderätt. Det innebär att gemensamma barn inte får ut arv efter sin först avlidna förälder direkt, utan de får ut sitt arv först när båda föräldrarna avlidit. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till eller skriva en kommentar här under. Med vänliga hälsningar

Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?

2020-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om man ger bort ett företag i ett gåvobrev som man vill skall vara enskild egendom. Kan man även göra lönen från gåvan till enskild egendom?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om makars egendom återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad krävs för att en gåva ska utgöra enskild egendom?All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). I 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Där framgår bl.a att egendom som en make har fått i gåva från någon annan än den andra maken med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda är enskild egendom (andra punkten). Vad gäller för avkastning av enskild egendom?Företagets lön faller inom kategorin avkastning av enskild egendom vilket presumeras vara giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). För att bryta presumtionen måste det i gåvobrevet framgå att även avkastningen ska utgöra enskild egendom. I ditt fallI gåvobrevet bör du således föreskriva att både företaget och dess avkastning ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Ge en gåva utan att det utgör giftorättsgods?

2020-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja skänka gåva till mitt barnbarn. Hon har ett dåligt äktenskap och inget äktenskapsförord. Jag vill skänka min bil och 250000 men vill inte att hennes man ska ta del av de hon får. Jag vill att de hon får av mig ska ses som enskild egendom och inte ingå i äktenskapsbalken. Vad behöver stå i mitt gåvobrev till henne så att de tydligt och juridiskt framgår att min gåva är enbart till henne och får bara användas av henne. Mvh
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande gåvor regleras i Gåvolagen (GåvoL)Frågor gällande makars egendom regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB)Vad gäller vid gåvor?För att en överföring av pengar eller lösöre (föremål) ska räknas som en gåva krävs det att vissa kriterier är uppfyllda;Det sker en förmögenhetsöverföring,överföringen är frivillig, ochdet finns en gåvoavsikt; givaren vill berika mottagaren.Om dessa kriterier är uppfyllda kan överföringen betraktas som en gåva, men för att denna gåva ska vara giltig krävs det att vissa andra villkor är uppfyllda.Huvudregeln är att en gåva endast är giltig när tradition har skett, vilket betyder att gåvotagaren har fått gåvan i sin besittning. Detta innebär att en muntlig utfästelse om att gåvotagaren ska få något blir inte giltigt förens gåvan faktiskt har hamnat i gåvotagarens besittning, 1 och 2 §§ GåvoL. Däremot finns det undantag som gör att en gåva kan bli giltig ändå; det ena undantaget är om utfästelsen har skrivits ned av gåvogivaren i ett skuldebrev eller liknande urkund som i sin tur kommit i gåvotagarens besittning, och det andra undantaget är om utfästelsen kommer till allmänhetens kännedom, 1 § GåvoL. Vid exempelvis utfästelse om att gåvotagaren ska få en bil så måste gåvogivaren skriva över bilen på gåvotagaren, med förutsättning att utfästelsen är giltig, det krävs alltså att gåvogivaren inte kan råda över föremålet för att äganderätten ska gå över. Hur förhindrar man att den andra maken tar del av gåvan vid eventuell äktenskapsskillnad?När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom, 9 kap. 1 § ÄktB. Makarnas egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, detta innebär att all egendom som makarna delar på under äktenskapet ska ingå i bodelning sålunda egendomen inte är enskild, 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan följaktligen bli enskild genom gåva om gåvan har fåtts av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 7 kap. 2 § andra punkten ÄktB.Sammanfattning och rådUtifrån din fråga är min uppfattning att du vill ge din dotter din bil och 250 000kr i gåva utan att i framtiden riskera att gåvorna i framtiden ingår i en bodelning mellan makarna. Detta är givetvis möjligt och vanligt förekommande. För att gåvan inte ska bli giftorättsgods, bör främst gåvan att betraktas som en gåva enligt angivet ovan: Det sker en förmögenhetsöverföring, överföringen är frivillig, och det finns en gåvoavsikt: givaren vill berika mottagaren. Vidare är det att föredra om gåvan blir skriftlig i form av ett skuldebrev eller gåvobrev, samt att det i brevet anges att gåvan är till din dotter med förbehållet att gåvan ska förbli enskild egendom. Detta skulle medföra att egendomen som du ger i gåva i framtiden inte utgör giftorättsgods och kan därför inte ingå i bodelningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad ska ingå i en bodelning?

2020-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Innan vi blev skilda öppnade min ex man ett företag och tog över butiken. Företaget öppnades i november 2019 och vi skilsmässa i april 2020. Skulle jag ha rätt till en i det fallet Del av företaget?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag har förstått din fråga som att du haft en skilsmässa och att du nu undrar om du har rätt att ta en del av ett företag som din ex man öppnande när ni var gifta. Detta är en äktenskapsrättslig fråga och för att besvara den kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken. I Sverige kan ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad, dvs skilsmässa ÄktB 1:5. Huvudregeln enligt svensk rätt är att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning ÄktB 9:1. Vad är en makes egendom?Av ÄktB 7:1 framgår det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Alla tillgångar som gifta makar äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Det är alltså giftorättsgodset som ska fördelas lika mellan makarna vid en framtida bodelning, och inte den enskilda egendomen. Av ÄktB 7:2 framgår det vad som avses med enskild egendom. En egendom kan vara enskild därför att makarna gemensamt avtalat om detta i ett äktenskapsförord, eller för att någon av makarna har fått egendomen i arv genom testamente, gåva, eller genom ett villkor i livförsäkring. Av ÄktB 10 kap framgår det vidare att det i en bodelning enbart ska vara makarnas giftorättsgods som ska ingå. Kommer du ha rätt att ta del av företaget?Du kommer ha rätt att ta del av företaget vid en bodelning, förutsatt att du och din ex man inte upprättat ett äktenskapsförord där ni kom överens om att företaget skulle utgöra enskild egendom. Skulle du och din ex man ha upprättat ett äktenskapsförord där det framgår att företaget är enskild egendom, då har du inte rätt att ta del av företaget. Finns ett äktenskapsförord gällande företaget, så ska egendomen vara odelad. Finns det inte något äktenskapsförord ska du enligt huvudregeln ha rätt att få hälften av företaget. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline! Vänligen,

Bättre rätt till bostad efter separation

2020-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag skall separera från min sambo. Jag står på lägenheten, men vi flyttade in där tillsammans.Min son bor där varannan vecka och min sambos barn är vuxna. Min sambo har varit mycket elak mot min son där psykisk mobbning har förekommer. Det har även förekommit våld från hennes sidan ( gapat och skrikit slagit sönder saker samt slagit på mig och varit aggressiv mot min son när han har varit hemma.Jag måste få bort henne från lägenheten, så att min son kan bo där varannan vecka. Han har börjat gå på bup.Hur kan jag få hjälp i detta. Måste man gå till domstol för att se vems som bäst behöver lägenheten?Jag är desperat. Behöver hjälp omgående. Hur skall jag göra?Tacksam för Hjälp!
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av sambolagen. Där stadgas att bostad som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom (3 § sambolagen). I ert fall utgör bostaden därför samboegendom och ska ingå i fördelningen vid bodelning. Dock har den sambo som bäst behöver bostaden rätt till att få denna avräknad på sin lott (16 § stycke 2 sambolagen). I ditt fall kan det faktum att du har en son som bor i bostaden tala för att du har bättre rätt till bostaden. Du nämner dock att sonen bor där varannan vecka vilket kan minska behovet. Detta kan ni komma överens om sinsemellan, men uppkommer svårigheter och ni inte kan komma överens kan ni behöva ansöka om att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare (26 § sambolagen med hänvisning till 17 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är svårt att bedöma hur utgången kan bli eftersom flera faktorer ska beaktas.På ansökan av en sambo kan domstolen avgöra vem som ska bo kvar i bostaden till dess att bodelningen har gjorts (28 § sambolagen).Mina råd till digFörsök att i första hand komma överens om hur ni ska dela upp samboegendomen och förklara att du behöver bostaden. Skulle ni inte komma överens kan ni behöva få hjälp av bodelningsförrättare och då beaktas flera omständigheter, bland annat sonen. Lycka till och jag hoppas att det löser sig!Vänliga hälsningar,

Vad ska jag betala för att köpa ut min syster från vår gemensamma fastighet?

2020-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning Förfallen fastighet värde 100 000 kr. Min systers utlägg för drift 120 00 kr. JAG SKA LÖSA HENNE HUR MYCKET SKA JAG BETALA ? Jag får det till 50 000 +60 000 = 110 000 kr. Hon säger 100 000 + 120 000 =220 000 kr. Vem har rätt?Hon talar om tingsrätt och bodelningsman. Vem av oss betalar ?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att du och din syster äger fastigheten till hälften var, eftersom du inte angivit något annat ägarförhållande i din fråga. Jag utgår även från att ni båda är överens om att fastighetens värde är 100.000 kr. Om jag tolkat det fel så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller ringa oss på våran gratis telefonrådgivning.VärderingenSom jag skrev ovan så utgår jag från att ni är överens om värdet på fastigheten, då det inte framgår av frågan att värderingen av själva fastigheten är problemet. Om ni inte är överens om värderingen så är det marknadsvärdet på fastigheten som ska användas, vilket följer av praxis då det inte finns lagregler för värderingsfrågor.Så länge ni båda är överens får ni dock värdera fastigheten till vilket pris ni själva vill.DriftkostnadernaGällande driftkostnaderna så bör det vara ert personliga avtal som är det viktiga i frågan. De bör dock fördelas till hälften var om kostnaden är för den period ni ägt fastigheten tillsammans, vilket jag utgår från. Därmed bör de helt enkelt delas mellan er två till hälften var, om ni inte har kommit överens om något annat.BeräkningenOm du äger halva fastigheten redan, samt om du ska stå för halva kostnaden av driften blir då beräkningen så som du själv föreslagit:100 000 + 120 000= 220.000220 000/2 = 110 000Därmed bör kostnaden för att lösa ut din syster vara 110.000 kr, om det inte finns ett avtal mellan er om att du ska stå för alla driftkostnaderna för den perioden som de härrör från.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,