Ska ett avgångsvederlag ingå i en bodelning?

2020-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Min fru har fått ett avgångsvederlag som utbetalas inom 6 månader, nu vill hon skiljas för att slippa dela avgångsvederlag, är det ok
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar vad som händer med avgångsvederlaget vid en eventuell bodelning. När det kommer till frågor om bodelning är det huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB) som är tillämplig lag. BodelningHuvudregeln är att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Ingen av punkterna som listas i den nyss nämnda bestämmelsen är aktuella i detta fall. Eftersom jag inte har fått någon information om att äktenskapsförord finns registrerat hos Skatteverket utgår jag ifrån att ett sådant inte föreligger i detta fall. Med det skrivet så pekar det mycket på att avgångsvederlaget är giftorättsgods och således ska det ingå i bodelningen.Om en make behöver få behålla sin egendom eller viss del därav för att trygga sin framtida försörjning medan den andra maken har goda utsikter att kunna försörja sig själv utan att erhålla denna egendom, kan det däremot kunna utgöra skäl att frångå en likadelning (12 kap. 1 § ÄktB). Denna regel tillämpas dock restriktivt. Här behöver jag även mer information om era ekonomiska förhållanden för att kunna nu fram till en lämplig slutsats huruvida avgångsvederlaget kan undantas från bodelningen med avseende till denna undantagsregel. SammanfattningIfall inget äktenskapsförord stadgar vad som händer med (exempelvis) avgångsvederlaget eller andra ekonomiska tillgångar, ska det som huvudregel ingå i en eventuell bodelning. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?

2020-10-26 i Bodelning
FRÅGA |Min man äger sommarstället. Vi har båda spar och aktier. Jag har två barn, han tre sedan tidigare. Vi har inga gemensamma barn. Vad händer om min man dör och vi inte har något testamente eller äktenskapsförord?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är gift och har två barn och din make har tre barn och samtliga är från tidigare förhållanden. Några gemensamma barn finns ej och såvitt jag förstår finns vidare varken något testamente eller äktenskapsförord upprättat. Ni har båda diverse tillgångar i form av likvida medel och värdepapper. Däremot äger din man ensam en fritidsfastighet. Mot bakgrund av ovanstående undrar du vad som händer om din man går bort före dig. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Ärvdabalken (ÄB).Äktenskapsbalken (ÄktB).Några allmänna hållpunkterInledningsvis kan det konstateras att om den avlidne var gift vid tidpunkten för dennes frånfälle ska en bodelning göras enligt reglerna i äktenskapsbalken innan det förestående arvsskiftet kan äga rum, vilket framgår av 23 kap. 1 § 2 st. ÄB. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB räknas till bodelningen giftorättsgodset, vilket är all egendom makarna besitter som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB, och den enskilda egendomen definieras uttömmande i det efterföljande lagrummet (lagparagrafen), se 7 kap. 2 § ÄktB. Exempel på den senare egendomen är tillgångar som på grund av villkor i ett äktenskapsförord, ett testamente eller en gåvohandling ska vara enskild och därmed undantas en bodelningssituation. Eventuella anspråk från olika fordringsägare går dock före giftorätten varför vardera maken får undanta så mycket av giftorättsgodset som kan tänkas behövas för att täcka de ifrågavarande skulderna. I praktiken innebär det nu sagda att makarna äger rätt att göra avräkning för sin respektive skulder innan giftorättsgodset, nettoöverskottet, sammanläggs för att därefter hälftendelas, vilket stadgas i 11 kap. 2-3 §§ ÄktB. Det ska i det här sammanhanget även noteras att vardera maken ensam svarar för sina respektive skulder varför eventuella underskott inte kommer att hälftendelas. Skulle den ena makens skulder överstiga dennes tillgångar hälftendelas helt enkelt endast överskottet hos den andra maken. Detta är ett resultat av den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. När andelsberäkningen sedan är genomförd och klar ska andelarna (egendomen) fördelas mellan makarna, vilket sker genom den så kallade lottläggningen enligt 11 kap. 7 § ÄktB. Många gånger uppstår dock en obalans mellan hur mycket makarna är berättigade till enligt andelsberäkningen och den egendom som de i själva verket erhåller på sina respektive lotter. Det kompenseras då genom att den av makarna som har fått en lott som är större än andelen tvingas utge en skifteslikvid till den andra maken, vilket i normalfallet brukar ske i monetära medel.Din faktiska fråga - Vad händer om din make skulle gå bort innan dig?Utifrån din ärendebeskrivning och givet avsaknaden av såväl ett testamente som ett äktenskapsförord innebär det ovan anförda att en bodelning kommer att göras mellan dig och dödsboet efter din make. Det du erhåller i samband bodelningen tillfaller dig medan allt övrigt blir kvarlåtenskapen efter din make, vilket utgör dödsboets förmögenhetsmassa som i sin tur sedan ska fördelas mellan hans tre bröstarvingar (barn) i enlighet med reglerna om arv i ärvdabalken. Ovan nämndes att bodelningen i den här typen av situationer, när den avlidne vid sitt frånfälle var gift, ska göras enligt reglerna i äktenskapsbalken. Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) råder det i princip full frihet för makarna att fördela egendomen mellan sig efter eget gottfinnande. För det fall makarna inte kan komma överens är utgångspunkten att vardera maken har rätt att behålla sin egendom, det vill säga den egendom som man formellt sett äger. Så vem som ska få vad (lottläggningen) blir i mångt och mycket en förhandlingsfråga mellan dig och dödsbodelägarna, alltså dina styvbarn, med iakttagande av skyldigheten att utge eventuell skifteslikvid. Ovanstående betyder med andra ord att du som efterlevande make, utan gemensamma barn, inte ärver din man (hans andel). Den så kallade basbeloppsregeln ska emellertid uppmärksammas, vilken innebär att efterlevande make alltid har rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB (år 2020 uppgår ett prisbasbelopp till 47 300 kr). Den här regeln tillämpas dock endast på dödsbon med en liten behållning. Det ska likaledes framhållas att du som efterlevande make äger rätt att bestämma om bodelningen vid dödsfallet ska göras enligt hälftendelningsprincipen eller om vardera maken (i praktiken dödsboet) som sin andel ska behålla sitt giftorättsgods (jämkning), vilket sägs i 12 kap. 2 § ÄktB. Det senare upplägget gagnar naturligtvis dig som efterlevande make om du skulle vara mer förmögen än din man.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Vid avsaknad av gemensamma barn ärver inte makar varandra. I samband med ett dödsfall ska en sedvanlig bodelning göras i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken. Märk väl att samtliga tillgångar i händelse av din mans bortgång ska hälftendelas eftersom det enligt uppgift inte finns någon enskild egendom. Det innebär att, förutom sommarfastigheten, kontanterna och aktierna, kommer även er permanentbostad liksom all annan egendom omfattas av bodelningen. Huruvida du ska åberopa jämkningsregeln om din make skulle gå bort kan jag av förklarliga skäl inte svara på. Ändamålet med regeln är i vart fall att bereda visst skydd mot att den efterlevande maken ska behöva dela boet med eventuella särkullbarn till den först avlidne maken som enligt lag har rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Skulle du nyttja jämkningsregeln i egenskap av efterlevande make renderar detta i att din mans tre barn endast ärver sin fars (din makes) giftorättsgods och kommer därmed inte åt dina tillgångar.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur delar man tillgångarna i bodelning?

2020-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man ligger i skillsmässa och skall göra en bodelning. Vi har inget äktenskapsförord och vi har endast gemensamma tillgångar (inga gåvor arv osv av betydelse). Skulder är: csn där vi ansvarar för vårt eget lån och bolån som vi har gemensamt. Det som är problemet är att vi har varit gifta i lite mer än fyra år och flyttade ihop när vi gifte oss. Han hävdar att eftersom han har tjänat mer än mig under dessa fyra år ska han få mer pengar från våra gemensamma tillgångar. Stämmer detta? Har lärt mig att man delar lika på alla tillgångar.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ska ingå i bodelningen?Det som ingår i bodelningen är giftorättsgods (10:1 Äktenskapsbalken). Den som ska undantas är alltså enskild egendom, och finns inget äktenskapsförord, testamente eller liknande avtal med villkor att egendom ska vara den andras enskilda, så är allt giftorättsgods och allt ska då ingå i bodelningen. Hur går bodelningen till?Huvudregeln är att varje make ansvarar för sina egna skulder och tillgångar, men har ni skulder så räknas dessa av från vardera av era tillgångar vid bodelningen. Det innebär att om du har giftorättsgods till ett värde av 700 000 kr, dras värdet på dina skulder, samt då din del av bolånet, av från den summan. Så har du exempelvis 100 000 kr i CSN skulder, och din andel av skulden på bolånet är 400 000, så ska totalt 500 000 kr dras av från 700 000 kr. Samma sak görs på hans sida. Alltså tillför du 200 000 kr till utdelningen, och på samma sätt för hans del. Sen delas era gemensamma tillgångar, med skulderna avdragna, på två lika. Och där har ni vad ni får ut från boet var (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Utgångspunkten är alltså att era tillgångar delas lika mellan er, och detta beräknas endast utifrån det ni äger vid ansökan om äktenskapsskillnad (9 kap. 2§ Äktenskapsbalken). Han hade behövt skriva ett äktenskapsförord om han önskar att undanhålla viss egendom från bodelningen. Har han mer pengar än dig på banken exempelvis, så delas detta värdet lika mellan er.JämkningDet finns dock utrymme för att jämka en bodelning om den är oskälig i förhållande till äktenskapets läng och makarnas ekonomiska förhållande (12 kap. 1§ äktenskapsbalken). Man ska göra en helhetsbedömning, men det kan finnas grund att jämka om man exempelvis varit gift mindre än 5 år, och då räknas även samboskapet in i den beräkningen. Så om ni bott ihop i fyra år, finns det utrymme att jämka bodelningen om den annars skulle bli skevt fördelad. Har man bott ihop mellan 4-5 år kan varje parts tillgångar jämkas till att endast tillföra 80% av tillgångarna till boet. Det innebär, med exemplet ovan, att du endast skulle tillföra 80% av 200 000 kr, och likaså för din man. Resten behåller vardera själv. Det finns även utrymme att jämka på grund av ekonomiska förhållandet, exempelvis om det finns stora förmögenhetsskillnader, eller andra omständigheter så som att den ena har stora studieskulder eller den ena fört in mycket pengar i boet. Men jämkningen ska ske utifrån en helhetsbedömning och användas väldigt restriktivt. Din man kan alltså ha rätt i det han säger, men jag vet inte så mycket om era ekonomiska förhållanden och liknande för att kunna säga det med någon säkerhet. Jämkning används i alla fall väldigt restriktivt. BodelningsförrättareOm ni är oense om hur boet ska värderas och fördelas och liknande rekommenderar jag att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten, som tar detta ansvar och hjälper till så att fördelningen blir så jämn och rättvis som möjligt (17 kap. 1§ äktenskapsbalken). Om du är osäker på bodelningen och hur allt ska fördela sig rekommenderar jag dig att kontakta en advokat för vidare hjälp i er specifika situation. Du kan även kontakta vår juristbyrå för vidare rådgivning. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?

2020-10-24 i Bodelning
FRÅGA |Om man gör en bodelning ( när en av makarna dör) räknas det både tillgångar och skulder och läggs i en pott?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller ena makens död är huvudregeln att en bodelning ska genomföras. I en bodelning fördelas makarnas egendom mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Räknas både skulder och tillgångar in i bodelningen?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Innan bodelningen ska makarnas respektive andel i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vardera makes giftorättsgods upptas då på respektive makes ägandesida. Makarnas respektive skulder som är hänförliga till deras giftorättsgods dras då av från giftorättsgodset på vardera makes sida (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods sedan man gjort avdrag för skulder läggs samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). ExempelA och B är gifta. A avlider och en bodelning ska genomföras. A har giftorättsgods till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor och skulder hänförliga till giftorättsgodset till ett värde av 20 000 kronor. B har giftorättsgods till ett värde av 120 000 kronor och skulder hänförliga till giftorättsgodset motsvarande 10 000 kronor. Eftersom makarnas skulder är hänförliga till deras respektive giftorättsgods drar man av motsvarande summa vid beräkningen av deras andelar i boet så att skulderna kan täckas. Det innebär att A går in med 80 000 kronor i bodelningen (100 000 - 20 000) och B går in med 110 000 kronor i bodelningen (120 000 - 10 000). Makarnas giftorättsgods slås samman och uppgår därmed till 190 000 kronor (80 000 + 110 000). Det sammanlagda giftorättsgodset delas sedan lika mellan makarna vilket innebär att A respektive B får 95 000 kronor vardera. SammanfattningNär man beräknar makarnas respektive andelar i boet gör man avdrag för makarnas skulder genom att avräkna dem från makarnas giftorättsgods. Det som sedan återstår av giftorättsgodset läggs samman och delas lika mellan makarna. Det är alltså bara tillgångarna som läggs samman i en pott eftersom man gör skuldavdraget redan när man beräknar makarnas andelar i boet, men skulderna påverkar hur mycket respektive make går in med i bodelningen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Med vilket belopp ska sambon lösas ut från den gemensamma bostaden?

2020-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Tänker jag rätt vid bodelning mellan sambos. Inköpspris bostadsrätt 962 500,- förbättringsutgifter 50 000,-Marknadsvärde idag 1 200 000,- med kvarvarande lån per dagens datum 889 000,- 2 personer som satsat lika från början, 1 person tar över lägenheten och lånet. Beräkning: "försäljningspris" 1 200 000 (enligt värdering från mäklare) med avdrag för fiktivt mäklararvode med kr 5000 = 1 195 000 Inköpspris 962 500 + förbättringar 50 000 = 1 012 500Vinsten blir 1 195 000 - 1 012 500 = 182 500 22% skatt på 182 500 = 40 150Uträkning: 1 200 000 - 5 000 - 40 150 (skatten) - lånet 889 000 (som tas över av 1 person) = 265 850265 850 ./. 2 personer = 132 925 är det som personen som tar över bostadsrätt och lånet lösa ut person 2 med RÄTT TÄNKT ?(Båda personerna har från början betalt in kontant 15% av inköpspriset, dvs 72 188 per person, men visst "ingår" detta beloppet i totalen enligt ovan, eller ska personen som blir kvar i lägenheten dessutom återbetala detta till personen som löses ut ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis, det är rätt tänkt! Jag får också beloppet, som den övertagande sambon ska lösa ut den andre sambon med, till 132 925 kr. Ja, kontantinsatsen ingår i beloppet ovan eftersom ni totalt sett har betalat 962 500 kr för bostadsrätten (inklusive kontantinsatsen på 72 188 kr).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?

2020-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man skiljer oss, vi är överens. Vi har ett hus som jag äger till 70 procent och han 30. Detta för att jag stod för hela insatsen till huset, jag har även nollat en del egna sparkonton tidigare för hans skull, vi är båda överens om att jag ska fördelas mer vid skilsmässan då jag "blivit av" med mycket av mina egna sparade pengar tidigare då t.ex. han varit arbetslös osv... Allt detta är vi överens om och alltid varit...Hur skriver vi papper? Det är också bestämt att jag ska fortsätta ha hand om barnens sparkonton som står i mitt namn då han inte är så ekonomiskt ansvarstagande. Hur fördelas en eventuell vinst från huset? När ska huset värderas? Nu direkt? Tanken är att han flyttar till hyresrätt och jag bor kvar för barnens skull ca ett halvår och hinner då även färdigställa vår renovering... Hur skriver vi bodelning? Hoppas du förstår hur jag menar.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni är överensUtgångspunkten är att om makarna är överens, så kan de fördela boet hur man vill, så ert avtal som du beskriver ovan är inga problem som utgångspunkt. Ni ska då upprätta en handling som ni ska båda ska skriva under där ni uppger era egendomar och fördelar dem (9 kap. 5§ äktenskapsbalken). Denna handling ska upprättas i samband med äktenskapsskillnaden och handlingen ska innehålla egendom som finns vid tidpunkten då talan om äktenskapsskillnad väcktes vid tingsrätten (9 kap. 2§ äktenskapsbalken). Handlingen ska skickas in till Skatteverket för att registreras. Utgångspunkten är att endast giftorättsgods ska ingå i bodelningen, så har ni genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente villkorat viss egendom som en persons enskilda egendom, ska denna egendom inte ingå vid bodelningen (10 kap. 1§ äktenskapsbalken).När värderas egendomenEgendomen värde beräknas så nära bodelningen som möjligt, med utgångspunkt i värdet på egendomen när boet fördelas. Det är alltså inte värdet på egendomen när ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, utan värdet när bodelningen sker. Så har egendom, låt säga ert gemensamma hus, har stigit i värde sedan ni ansökte om äktenskapsskillnad, så är det, det värdet på huset som det har nu som ska räknas. Värdet på bohag, alltså gemensamma möbler och liknande, värderas utifrån bruksvärdet, alltså vad det skulle kosta att köpa nytt, ett värde som oftast är högre än marknadsvärdet på sakerna i begagnat skick. Hur ni fördelar vinsten på huset kan har ni också frihet i att avtal fritt om. Om ni är överens om att hela vinsten ska gå till en part, eller om det ska ske utifrån en annan fördelning med exempelvis de första 100 000 kr ska fördelas till en part, och resterande vinst ska delas lika, det står er fritt att avtala om. Huvudregeln är annars enligt äktenskapsbalken likadelning. Huset värderas i förhållande till marknadsvärdet men man gör avdrag för olika försäljningskostnader, renoveringskostnader, skatter och liknande som uppstår i samband med att den övertagande maken senare kommer sälja huset. Jämkning i framtidenÄven om det står er fritt att avtala om uppdelningen av boet hur ni vill, vill jag bara lämna en brasklapp om att alltför orättvisa avtal kan komma att bli jämkade i framtiden. Detta är dock ganska ovanligt, och de används väldigt restriktivt, men om en part har blivit lurad, utnyttjad, hotad eller tvingad på något allvarligare sätt, kan ett avtal jämkas senare. Men det är i extremfall och ganska allvarliga fall av oskälighet som ligger till grund. Så är ni överens nu, och så länge ingen försöker lura eller undanhålla egendom från den andra, så ska det inte vara några problem. Råd i ert fallSom jag sagt ska det inte vara några problem för er att avtala hur ni vill kring hur er egendom ska fördelas. Jag kan dock tyvärr inte i detta sammanhang hjälpa dig att skriva ett avtal, så jag måste rekommendera dig att kontakta en advokat som kan hjälpa er att skriva avtalet på bästa sätt. Det är också en fördel för eventuella framtida oenigheter, att en advokat varit med och hjälpt till med avtalet. Ni kan kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa att skriva avtalet, eller ge er vidare rådgivning och liknande. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

ogiltigförklara bodelning i efterhand

2020-10-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga gällande bodelning i samband med skilsmässa. Om man efter ett år och har kommit tillbaka till verkligheten inser att man blivit lurad i bodelningen, kan man då aktualisera ett redan påskrivet "avtal"? De hade ett hus i Sälen värde 2 milj samt ett boende i Göta på ett värde runt 1,7 milj. Hon fick 400.000krTacksam för svar om man kan gå tillbaka och ta tag i detta ärende igen. Hon var vid tillfället så nere efter den otrohet som hon utsattes för.Tack på förhand
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om man kan överklaga ett bodelningsavtal. Huvudsakligen kan jag bara säga att utgångspunkten vid bodelningsavtal är att man inte kan ogiltigförklara detta efter att man gått med på avtalet. Det är som vilket avtal som helst, bindande för parterna om man undertecknat det. Men under vissa omständigheter kan ändå göra något åt det.BodelningsförrättareOm man använt en bodelningsförrättare vid bodelningen kan man klandra detta beslut inom 4 veckor från dagen då bodelningsavtalet delgavs, och då väcka talan mot den andra maken vid tingsrätten. Klandras inte bodelningen inom denna tid, har maken förlorat sin talan (17 kap. 8§ 2st äktenskapsbalken). Detta blir alltså inte aktuellt i denna situation, om det gått ett år sedan bodelningen skedde. Ingen bodelningsförrättareHade ni ingen bodelningsförrättare gäller som jag tidigare nämnt att även sådana avtal är giltiga och gällande när man undertecknat dem (9 kap. 5§ äktenskapsbalken). Om ni båda är överens kan ni dock göra en ny bodelning, och då kan det tidigare avtalet hävas eller ogiltigförklaras.Den sista möjligheten är att hävda någon form av oskälighet vid avtalets tillkomst. Om ett avtal är oskäligt på grund av omständigheter vid dess tillkomst kan det ogiltigförklaras (36§ avtalslagen). Denna möjlighet är väldigt restriktiv, och det ska till ganska mycket för att bevisa detta. Ni kan läsa mer om de olika ogiltighetsgrunderna i Avtalslagens 3 kap. och se om där är någon omständighet som passar in i er situation, men det är huvudsakligen om motparten har lurat, svikligt förlett, hotat, utnyttjat den andras trångmål eller liknande som också kan ge grund för ogiltighet. Om maken har lurat eller undanhållit information eller liknande vid bodelningen skulle detta kunna utgöra grund för ogiltighet. Den som hävdar ogiltighet har också bevisbördan för detta. En sådan talan kan väckas vid tingsrätt som ett tvistemål, och då ska domstolen pröva frågan.Om vill försöka ogiltigförklara bodelningen rekommenderar jag er att kontakta en advokat som kan hjälpa er. Ni kan även kontakta vår juristbyrå där ni kan förklara de bakomliggande omständigheterna mer ingående och få vidare vägledning.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Bodelning då makarna inte kommer överens

2020-10-23 i Bodelning
FRÅGA |jag och min man har skiljt oss för ett år sedan , vi bor fortfarandet i samma hus för vi kan inte prata om bodelning och inte kan komma överens. men nu orkar jag inte bo kvar och vill göra bo delning.Vi äger huset tillsammans och vi hade köpt ett hus i utlandet år 2000 men den står på hans namn, vi äger en företag sedan 1996 den är också enskild firma och står på hans namn, vi äger även tre bilar av värdet 450,000kr.Hur ska jag göra och gå tillväga , behöver er hjälp
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Äktenskapsbalk (1987:230), nedan kallad ÄktB. Eftersom du och din man har skilt er så ska det ske en bodelning (9 kapitlet 1 § första stycket ÄktB). Denna bodelning sak ske med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som var då ni ansökte om skilsmässan (9 kapitlet 2 § första stycket ÄktB). Ni ska alltså utgå från vilka tillgångar ni hade för ett år sedan då ni delar upp er egendom mellan er . Vad ska ingå i bodelningen?Vad som ska ingå i bodelningen finns reglerat i 10 kapitlet ÄktB. I lagen framgår det att ert giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10 kapitlet 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all den egendom som ni äger som inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § ÄktB). Enskild egendom är i sin tur sådan egendom som ni antingen har kommit överens om genom äktenskapsförord ska vara enskild egendom och därmed inte ska ingå i bodelningen, eller egendom som ni har fått genom gåva, arv/testamente, försäkring eller viss pensionssparande. Det måste dock finnas villkorat gällande gåvan och arvet att det ska vara enskild egendom (7 kapitlet 2 § ÄktB). Era två hus, ert företag, era tre bilar och all annan egendom ni äger ska alltså ingå i bodelningen så länge det inte finns äktenskapsförord, gåvobrev eller liknande som säger att egendomen ska vara enskild egendom. Era personliga kläder, personliga presenter och saker som bara används för personligt bruk ska inte ingå i bodelningen (10 kapitlet 2 § ÄktB). Hur går bodelningen till? Vid bodelningen kommer allt er giftorättsgods räknas ihop och sedan delas på två. Har ni lån så ska dessa räknas av från ert giftorättsgods innan det delas på två (11 kapitlet 1-3 § ÄktB). Om ni inte kommer överensOm ni inte kommer överens om bodelningen så kan ni, eller du ensam om du och din man inte kommer överens, ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren kommer att försöka hitta en lösning som ni båda är nöjda med men går inte detta så kommer bodelningsförrättaren se över era tillgångar och skulder och sedan fördela egendomen mellan er. Att ansöka om bodelningsförrättare kostar 900 kr. Bodelningsförrättaren har också rätt att få betalt för sitt arbete och denna kostnad kommer dras från er bodelning. Mer information om bodelning och bodelningsförrättare finns på Sveriges Domstolars hemsida. Där kan du klicka dig vidare till hur en ansökan om bodelningsförrättare ska gå till eller så kan du följa länken här. Hoppa svaret har varit till hjälp! Behöver du ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta någon av Lawlines jurister. Mvh