Hur ska egendom fördelas vid bodelning?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående delning av saker vid en skilsmässa och separation! Min fråga är? Om vi har delat alla saker lika, och vi är överens så långt. Nu är garagesakerna kvar verktyg mm. Min fru är inte intresserade av dom så jag vill ha dom, vi säger att vi kommer överens om ett dagsvärde på 30 000:- Då kommer min fråga? Ska jag betala henne halva värdet på dom = 15 000:- eller ska hon ha lika mycket som det totala värdet =30 000:- av mig? Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer inte gå djupare in på exakt hur en bodelning går till och vad som ska tas upp, eftersom du verkar ha koll på det. Är du intresserad av att veta mer om detta är du såklart välkommen att ställa en till fråga.Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas likaHuvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Utgångspunkten är alltså att makarna ska ha lika mycket efter bodelningen. Om du får behålla egendom värt 30 000 kr, ska även din fru få egendom motsvarande lika mycket, alltså 30 000 kr. Om hela ert bo är värt 100 000 kr ska alltså du och din fru, efter bodelningen, ha egendom värt 50 000 kr var. Detta oavsett vilken egendom var och en av er behåller. Om du får verktyg värt 30 000 kr har alltså din fru rätt till annan egendom till samma värde. Om du ska ge henne 15 000 kr eller 30 000 kr beror alltså på hur ni delat resterande egendom. Det som är viktigt är helt enkelt att ni, efter bodelningen, har rätt att ha egendom värt lika mycket, det vill säga hälften av värdet på boet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur ska tillgångarna fördelas i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad?

2020-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Samboköp av fastighet 2013Mannen erhåller från sin far till - kapitalinsatsen 165 000 kr- Bergvärme 180 000 krInga avtal om delade skulder har skrivits!- Banklån var gemensamma.Avyttring av fastigheten 2017Endast banklånen räknades av vid försäljningen.1/ Kan lånen som mannen lagt in i fastigheten betraktas som enskilda?2/ Blir svaret annorlunda om det kan konstateras att kvinnan betalat största delen av banklånen då mannen under avsevärd tid saknade inkomst?Mannen köper bil och erhåller ytterligare 200 000 kr som kontantinsats från fadern. Inga avtal skriva här heller.3/ Kan även detta betraktas som enskilt lån till mannen?Kan, under förutsättning att mannens lån till fadern betraktas som enskilda och att hans enskilda skulder vid ingången av äktenskap uppgår till 545 000 kr (165 000+180 000+200 000)?BodelningBoets tillgångar uppgår endast till 2 bilar värderade marknadsmässigt till 200 000 kr.Kan fördelningen bli?Tillgångar 200 000 att fördelaMannen Tillgångar 100 000Enskilda skulder 545 000Återstår 0 krKvinnan Tillgångar 100 000Enskilda skulder till anhörig 78 290Återstår tillgångar att fördela 21 710 Mannen 10 855 krKvinnan 10 855kr
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga undrar du huruvida de lån mannen i din fråga tagit av sin far är att räkna som enskilda eller gemensamma. Du undrar även om svaret blir annorlunda om det kan konstateras att kvinnan till största delen betalt banklånen då mannen under lång tid saknade inkomst samt även om de 200.000 kronor mannen erhållit från sin far kan betraktas som ett enskilt lån till honom.Inledningsvis vill jag klargöra att det är svårt att göra en korrekt bodelning i ett mailsvar då jag inte har full insyn i tillgångar eller vem som äger vad. Min rekommendation är därför i förlängningen, om mannen och kvinnan inte kan komma överens, att du kontaktar en jurist som kan företräda dig och upprätta ett förslag till bodelning.Enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Det innebär att om en make lånat pengar är skulden bunden till vederbörande. Gemensamma banklån finns det oftast ett solidariskt ansvar för mot banken (efter avtal därom), innebärande att makarna har lika stor skuld i bodelningen. För lån som mannen tagit av sin far är han enskilt bunden av, om det inte kommits överens om annat. Om både mannen och kvinnan exempelvis undertecknat ett skuldebrev om att de är solidariskt ansvariga belastar lånet dem båda. Om en make däremot ensam tar lån är vederbörande ensamt ansvarig för dem. Det gör ingen skillnad vem av makarna som betalt själva lånet – det är den som ingått avtal om lånet som är ensam ansvarig för det. Att kvinnan betalt på lånet för att mannen inte hade råd innebär inte att hon övertar ansvaret för det. Utifrån den information du givit talar det för att mannen ensam är ansvarig för de lån han tagit.När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörande skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna. Då skulder är personliga kan en make aldrig gå in med ett minusvärde i bodelningen. Precis som du själv visat i din uträkning innebär det att om en makes skulder är större än vederbörandes tillgångar går hen in med 0 kronor i bodelningen. Om en make hade kunnat gå in med ett minusvärde hade det inneburit att den andre maken blivit betalningsansvarig för den andre makens skulder, vilket inte är möjligt.Om det endast finns tillgångar om 200.000 kronor i boet och att dessa är 100.000 kronor var (dvs. makarna äger vars en bil och de är värda lika mycket) är din uträkning korrekt. Från giftorättsgodset görs en skuldtäckning, innebärande att mannen går in med 0 kronor och kvinnan med 21.710 kronor, vilka fördelas mellan makarna. Skulle däremot bilarna vara endast kvinnans giftorättsgods innebär det att hon efter skuldtäckning går in med 121.710 kronor som ska fördelas mellan makarna (60.855 kronor). Om bilarna är makens giftorättsgods går han fortfarande in med noll kronor då hans skulder överstiger hans tillgångar. Om så är fallet går även kvinnan in med noll kronor (då hon inte har några tillgångar utan bara skulder). I ett sådant fall finns det inget att fördela. Avgörande är således vems giftorättsgods bilarna är.Min rekommendation, för det fall att mannen och kvinnan inte kommer överens, är att du anlitar en jurist som företräder dig och är behjälplig med att gå igenom ekonomin och upprätta ett förslag till bodelning. Om du är intresserad kan en jurist på Lawline juristbyrå hjälpa dig vidare. Lawlines jurister har lång erfarenhet av bodelningar och tvister därom. För kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska den ena maken betala vid bodelning?

2020-01-10 i Bodelning
FRÅGA |Hejjag och min exman har delat upp allt lösöre.Vi värderade först alla saker till bruksvärdeMin del blev värderad till 15.000:-Hans del blev värderad till 35.000:-Skillnaden är 20.000 krHur mycket pengar ska jag då få av honom?med vänlig hälsning
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att redogöra för regler om bodelning enligt äktenskapsbalken. I min redogörelse kommer jag att utgå från att ni inte har ett äktenskapsförord. För det första kommer jag att redogöra för vilken egendom som ska ingå i bodelningen. För det andra kommer jag att redogöra för hur beräkningen av giftorättsgods går till. För det tredje kommer jag att skriva en sammanfattning av min redogörelse.Regler avseende egendom i bodelning regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).Vid en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods räknas in. (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som på grund av arv, gåva m.m. har ett förbehåll om att egendomen ska vara enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning ska skulderna räknas av och därefter ska giftorättsgodset delas upp lika mellan makarna (9 kap. 1 § 1 meningen ÄktB, 11 kap. 3 § ÄktB).I en bodelning ska ni alltså räkna upp vilken egendom som är din och vilken egendom som är din exmakes. Därefter ska ni räkna ihop er egendom. Om vi går efter de belopp du angivit, har du giftorättsgods för 15 000 kr, och din exmake har giftorättsgods för 35 000 kr, detta ska alltså räknas ihop.Det blir 15 000 + 35 000 = 50 000 kr. Därefter ska den summan delas på två. Det vill säga 50 000 / 2 = 25 000 kr. Enligt ÄktB ska ni alltså erhålla 25 000 kr var. Eftersom din del egentligen är värderad till 15 000 kr saknades det 10 000 kr. Din exmake har en valfrihet att antingen ge dig egendom eller pengar motsvarande beloppet om 10 000 kr. (11 kap. 9 § ÄktB).Sammanfattning:Egendom som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods. Egendom som inte ska ingå i en bodelning är enskild egendom. Vid en bodelning går ÄktB efter en likadelningsprincip. Vilket innebär att man lägger ihop ena makens giftorättsgods och den andra makens giftorättsgods och delar på två så att båda får lika mycket. Den som erhållit den större delen ska enligt ÄktBs regler antingen betala motsvarande belopp i pengar eller i egendom.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänligen,

Har jag rätt till hyresrätten om jag och min sambo separerar?

2020-01-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej ! Jag bor med min flickvän i hennes hyresrätt och nu vill hon separera. Hon ska även göra ett lägenhetsbyte . Från den nuvarande ettan till en tvåa. Vad händer med mig då ? Har jag rätt att få en annan lägenhet även om jag inte står i nån bostadskö ? Mvh
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Av din fråga framgår att du bor i din flickväns hyresrätt och att ni nu ska separera. Relevant lagstiftning i ditt fall är därför sambolagen eftersom ni bott som sambos och nu ska separera. Vad säger sambolagen?När man separerar från sin sambo så ska samboegendomen fördelas mellan er genom bodelning (8 § sambolagen). Det är eran gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom du skriver att det är din flickväns hyresrätt utgår jag från att bara hon står på kontraktet och att hon bodde i hyresrätten innan ni blev ett par. Eftersom din flickvän då inte införskaffade hyresrätten för att ni skulle bo där tillsammans har du inte någon rätt till hyresrätten. Hyresrätten anses vara eran gemensamma bostad eftersom den är avsedd som erat gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet (5 § tredje punkten). Gemensam bostad som inte är samboegendom kan du ha rätt att överta om du bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (22 § sambolagen). Om ni inte har barn tillsammans gäller det dock bara om synnerliga skäl talar för det. Ett exempel på synnerliga skäl skulle vara om hyresrätten är rullstolsanpassad och du sitter i rullstol. SammanfattningDu har med största sannolikhet inte rätt till hyresrätten som ni bor i nu och det finns inte heller någon lagstadgad regel för att du ska få en ny bostad automatiskt. Jag rekommenderar dig att ställa dig i bostadskön och kolla på nätet efter bostäder som hyrs ut privat. Hoppas du fått svar på din fråga!

Är ett bodelningsavtal utan ort och datum giltigt?

2020-01-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Är det bodelningsavtal utan ort och datum giltigt?
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer Äktenskapsbalken att bli aktuell. Formkrav för bodelningsavtalEtt bodelningsavtal har formkrav och det finner du i 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Bestämmelsen i 9 kap. 5 § lyfter fram två villkor för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt. Det första kravet är att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och det andra kravet är att det ska undertecknas av båda makarna. Ingenting i bestämmelsen lyfter fram villkor för ort eller datum. Det sagda innebär att ett bodelningsavtal är giltigt även om det inte framgår i avtalet om ort eller datum. Vad som är viktigt att tänka på när ett bodelningsavtal ska upprättasUtöver de två nämnda villkoren är det viktigt att bodelningsavtalet skrivs på ett tydligt juridiskt dokument på hur den gemensamma egendomen har fördelats mellan dig och din maka/make, eftersom man vill helst undvika framtida konflikter. För att bodelningsavtalet ska vara korrekt och tydligt utformat som möjligt är mitt råd att du bokar tid med vår juristbyrå, där du kommer att få otroligt bra hjälp! Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till! Vänligen,

Måste man betala för huset vid en bodelning?

2020-01-11 i Bodelning
FRÅGA |Om man är gift har två barn och äger ett hus tillsammans och nu vill skilja sig. Måste den som bor kvar i huset med barnen betala halva det som huset är värt till den andra som flyttar?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att vi kan hjälpa dig besvara din fråga. Jag kan redan nu svara på din fråga på följande sätt. Den som bor kvar måste på något sätt kompenserar den andra maken för dess del i huset. Jag kommer redogöra för det juridiska stödet för det nedan. Eftersom frågan handlar om äktenskap, mer specifikt slutet på ett äktenskap så är det äktenskapsbalken som reglerar din fråga. Eftersom ni ska skilja er så har ni i juridiska termer beslutat om en äktenskapsskillnad, 5 kap. 1 § ÄktB. Detta innebär att en bodelning ska ske, 9 kap. 1 § ÄktB. En kort och förenklad sammanfattning av en bodelning är följande: Först tar man vad varje make äger, 7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § ÄktB. Sedan tar man bort vad varje make på olika sätt har fått med förbehåll att de inte ska delas lika vid en bodelning, 7 kap. 2 §, 10 kap. 1 § ÄktB. Efter detta drar man bort tillräckligt så det täcker varje makes skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Slutligen slår du samman allt detta och delar lika på mitten och fördelar till varje make. Detta kallas att varje make får en lott, 11 kap. 3 § ÄktB. Efter bodelningen ska varje make alltså ha tillgångar till ett värde av sin lott, det som drogs undan för att täcka makens skulder samt det som maken redan tidigare hade med förbehåll, 11 kap ÄktB. Din fråga verkar vara vad man ska göra med bostaden som ofta är så stor att den överstiger värdet av alla andra tillgångar tillsammans. För det första kommer frågan vem som har rätt till bostaden. Huvudregel är att varje make i första hand har rätt till sin egna egendom, 11 kap. 9 § ÄktB. Vad det gäller bostaden är det dock den som har bäst behov av den som får bostaden på sin lott, 11 kap 8 § ÄktB. I detta fallet är det den som ska ha vårdnaden av barnen som har bäst behov av bostaden. Det är dock inte så att maken som har bäst behov får bostaden utan att behöva betala. Om det är möjligt så kommer den andra makens del av bostaden avräknas på den som bor kvar i husets lott. D.v.s de kommer vara så att den andra maken får så mycket som möjligt av de resterande tillgångarna som ska delas mellan makarna, 11 kap. 10 § ÄktB. Är inte detta tillräckligt så ska man betala det som blir över med pengar. Så Svaret är ja, den som bor kvar måste betala värdet för halva huset till den som flyttar ut, 11 kap. 10 § ÄktB. Om den som bor kvar ställer en godtagbar säkerhet så kan den dock få skäligt anstånd med att betala, 11 kap. 10 § ÄktB. Sammanfattningsvis som svar på din fråga: Ja, den som bor kvar måste kompensera för att den andra maken måste flytta ut. Detta kan antingen ske genom pengar eller genom att maken får andra tillgångar i bodelningen. Med vänliga hälsningar

Hur ska egendom fördelas som makar köper under betänketiden?

2020-01-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vi håller på att skilja oss, vi är en månad in i betänketiden. Vi har gjort bodelning och signerat, där vi delat upp hus och huslån (en av oss behåller huset med skulder) och löser ut den andre. Om den andre parten nu efter bodelning, men inom betänketiden, ska köpa en lägenhet, kan den första parten komma och "göra anspråk" på detta under betänketiden? Dessutom ska en del av denna fastighet betalas med pengar som kommer inkomma som gåva, även det efter bodelningen, men inom betänketiden. Jag hoppas jag lyckats formulera mig tillräckligt klart, Tack
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Hur ska egendom fördelas som makar köper under betänketiden?När en bodelning förrättas mellan två makar så görs detta med utgångspunkt i egendomsförhållandena fram till den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detsamma gäller även för eventuella skulder som ska räknas in i bodelningen (11 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att alla de tillgångar och skulder som har tillkommit efter att makarna har begärt skilsmässa inte ska räknas in i bodelningen. Eftersom det i detta fallet avser ett bostadsköp som kommer att göras efter bodelningen kommer den andra parten inte att kunna göra anspråk på bostaden. Detta gäller även om köpet görs under betänketiden. Det beror på att era tillgångar genom bodelningen redan har delats upp mellan er samt att köpet av fastigheten har skett efter att talan om äktenskapsskillnad har väckts. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Bodelning - Storleken på skifteslikviden vid övertagande av fastighet

2019-12-27 i Bodelning
FRÅGA |Fråga om bodelning vid skilsmässa. Om man har ett gemensamt hus och det skall vara med vid bodelningen så ingår det i den i gemensamt giftorättsgodset. Så lång inga problem. Marknadspriset är runt 2 000 000 enligt en mäklare. Det finns en skuld på huset på 1 600 000 kr. Om den ena parten bestämmer sig för att vilja bo kvar genom att överta både lån samt hus vad skulle beloppet bli för bara huset att betala den parten som flyttar.Tack för svar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du endast vill veta ett "pris" på huset och endast nämner skulden/bostadslånet på huset kommer jag att utgå från att det inte finns några andra skulder (övriga skulder kan påverka hur mycket den ena totalt måste betala den andre vid en bodelning). Vidare utgår jag från att parterna äger hälften var av fastigheten och att parterna står för skulden med hälften var.Bodelningar är dispositivaInledningsvis vill jag påpeka att parterna (makarna) är fria att värdera fastigheten som de själva vill så länge de är överens. Med andra ord är bodelningar dispositiva. Jag kommer dock utgå från värderingsregler som en bodelningsförrättare tillämpar när parterna inte är överens, det vill säga värderingsregler som resulterar i en rättvis värdering av fastigheten vid en bodelning.Fastighetens värde vid bodelningenFastighetens marknadsvärde är 2 000 000 kr. Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 konstaterat att värdet på en fastighet vid bodelningen består av marknadsvärdet minskat med mäklarkostnader och den latenta kapitalvinstskatten. Med latent kapitalvinstskatt menas att beskattningen sker först vid en framtida försäljning. Syftet med att dra av mäklarkostnaderna och den latenta kapitalvinstskatten är att få en rättvis värdering av fastigheten genom att värdet vid bodelningen ska motsvara nettovärdet för fastigheten om den hade sålts omedelbart. Detta för att den som övertar fastigheten inte ska komma i ett sämre läge än den som köps ut.Alltså beräknas fastighetens värde vid bodelningen enligt följande formel:Marknadsvärdet (2 000 000 kr) – mäklarkostnader – latent kapitalvinstskattMarknadsvärdet ska alltså minskas med uppskattade mäklarkostnader samt med den latenta kapitalvinstskatten. Den latenta kapitalvinstskatten kan förenklat beräknas genom att du multiplicerar kapitalvinsten med 22 %. Kapitalvinsten kan beräknas genom:Marknadsvärdet – försäljnings- och mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § inkomstskattelagen).Omkostnadsbeloppet består av priset parterna köpt fastigheten för ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Förbättringsutgifter är exempelvis utgifter för ny- till- och ombyggnader på fastigheten.Sammanfattningsvis är fastighetens värde i bodelningen:2 000 000 (dvs. marknadsvärdet) – mäklarkostnader – kapitalvinsten x 0,22Eftersom parterna äger hälften var av fastigheten har de rätt till hälften var av fastighetens värde, det vill säga det belopp man får av ovanstående formel. Av förenklingsskäl kommer jag kalla hälften av fastighetens värde för Y.Storleken på ersättningen för att köpa ut den andreParterna ska alltså anses äga varsitt Y och har därmed rätt att få ut ett belopp motsvarande Y. Eftersom parterna står på bostadslånet och delar skulden lika har de en varsin skuld på 800 000 kr. Som i detta fall är det vid övertagande av fastigheter i en bodelning vanligtvis aktuellt att den som vill köpa ut den andre även övertar dennes del av lånet för fastigheten. Övertagandet av lånet ses som en ersättning för övertagandet av den andres del av fastigheten, motsvarande skuldbeloppet. Alltså blir storleken på ersättningen = Y – 800 000, under förutsättning att den som blir utköpt blir skuldfri samt att långivaren går med på detta upplägg.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,