Vilken egendom ska ingå vid en bodelning?

2019-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min hustru har varit gifta i 35 år men är nu på väg in i en skilsmässa, men är oense om vad som gäller. Vi har båda under alla år arbetet och haft ungefär lika inkomst, vi har hela tiden haft gemensam ekonomi och renoverat och sålt flera hus med viss förtjänst (allt detta tillsammans). Nu är det så att vi äger två husvagnar och en bil. Den lite nyare husvagnen och bilen står på henne och torde vara värd cirka 400 000 tillsammans medan den äldre vagnen står på mig men är fullt belånad. Nu hävdar hustrun att det som står på henne är hennes, alltså att sådant som ex. bilar/fordon som står på henne, äger hon ensam och ingår ej i bodelningen. Kan det verkligen vara så? Vi har under alla år haft gemensam ekonomi och aldrig särat på varken inkomster från husförsäljningar eller förvärvsarbete och allt är köpt för att användas gemensamt. Det finns lite lån kvar på både den nya vagnen och lite på bilen men det betalas bevisligen från vårat gemensamma konto. Mvh förtvivlad make.
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som anses vara giftorättsgods (dvs. er gemensamma egendom) och enskild egendom (något som inte ska tas med i en bodelning) regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta gäller all egendom en make äger, oavsett om den är förvärvad innan eller under äktenskapets gång. Allt som är giftorättsgods ska sedan ingå vid en bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Vad som anses vara enskild egendom och därmed inte ska ingå vid en bodelning finns reglerat i 7 kap. 2 § ÄktB, vilket är t.ex. egendom som är enskild p.g.a. äktenskapsförord (m.m.). Det innebär alltså att all egendom ni förvärvat innan och under äktenskapet, oavsett om det är en bil, husvagn eller något annat, är giftorättsgods. Det innebär då att trots att det är din fru som står på husbilen och de andra fordonen, ska dessa ändå ingå i en bodelning om det inte finns föreskrivet i ett äktenskapsförord att det ska vara enskild egendom eller om hon förvärvat dessa på något annat sätt som gör att de kan bli enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB, vilket det inte ser ut som i ditt fall. Med vänlig hälsning

Använda enskild egendom för att betala av lån samt köpa ny egendom

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej Vi ligger i skilsmässa och vi har äktenskapsförord . Där vi skrev att min enskilda egendom mitt bolag och således all utdelning från den är min enskilda egendom . Nu undrar jag hur det blir med vårat hus som vi är 50/50 ägare på ,Som jag har betalat av eftersom med min utdelning från mitt bolag . När vi ska göra upp har jag rätt till hela huset då ? Samt bilar /båtar mm
André Tito |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt har du använt din avkastning från bolaget (som är enskild egendom genom äktenskapsförordet) för att betala av bolånet på en fastighet som du och din fru äger hälften vardera på. Jag utgår från att huset är giftogodsrätt eftersom inget annat har angetts. Enligt huvudregeln ska egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe även betraktas som enskild egendom eftersom det uppstår ett surrogatförhållande (ÄktB 7:2 1 st. 6 p). Detta utgör en presumtion och måste brytas om man ska visa på annat förhållande. Ett illustrerande exempel är om du använder pengar från ett sparkonto som är bestämt som enskild egendom genom ett äktenskapsförord till att köpa en båt. I det fallet blir båten också enskild egendom eftersom båten behandlas som ett surrogat för pengarna som du använder från sparkontot. Om hela bolånet är betalt med medel från ditt bolag genom dess avkastning blir det enkelt att avgöra husets karaktär eftersom man kan härleda alla avbetalningar från dig. Dock kan bevissvårigheter uppstå vid surrogation av detta slag. Det är viktigt att du kan bevisa att det är just medel från ditt bolag, som utgör din enskilda egendom, som använts för att betala av bolånet. I ett rättsfall (NJA 1992 s.773) hade HD konstaterat att pengar kan förlora sin karaktär som enskild egendom om de sätts in i ett gemensamt konto som innehåller pengar som är giftogodsrätt. En sammanblandning kan uppstå och det kan vara svårt att särskilja det som är enskild egendom från det som är giftogodsrätt. Sammanfattningsvis, så träder andelar i huset istället för dina pengar från avkastningen som surrogat och blir därför din enskilda egendom som undantas från bodelning. Detsamma gäller för bilar och båtar eller annat egendom som du köpt med avkastning från ditt bolag. Dock kan en sammanblandning ha uppstått vad gäller huset och sådant kan försvåra särskiljningen ur bevissynpunkt vid bodelning såvida. Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vad händer om man ansöker om en bodelningsförrättare och den andra parten inte dyker upp?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Vad händer om man ansöker om en bodelningsförrättare och den andra parten inte dyker upp?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelningsförättare finns i 17 kap äktenskapsbalken (ÄktB).Om bodelningsförättare och skyldighet att samarbetaDet räcker att det ena parten ansöker om bodelningsförättare för att en sådan ska utses (17 kap 1 § ÄktB).Vid en bodelning är respektive make skyldig att uppge sina tillgångar och skulder. Om någon part inte vill samarbeta finns möjlighet för rätten att förelägga om och döma ut vite. Det är bodelningsförrättaren som ser till att detta sker. Det innebär att den som inte dyker upp kommer att påtryckas att hjälpa till i bodelningen, och om de fortfarande inte gör det kommer de att tvingas betala en summa pengar (17 kap 5 § ÄktB). Detta fortsätter tills motparten väljer att samarbeta i bodelningen. Vad kommer att hända?Vanligtvis krävs bara att hotet om vite uppstår för att den andra parten ska uppge vilka tillgångar och skulder som finns. Om någon krånglar kan det också leda till att den personen får stå för mer än hälften av bodelningsförrättarens arvode (17 kap 7 § andra stycket ÄktB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Har min fru rätt till mina besparingar vid en separation?Vad har hon rätt till?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskap och dess upplösandeMakars rätt i samband med äktenskapsskillnad regleras av äktenskapsbalken. Vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) liksom vid den ena makens död, upplöses ett äktenskap (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning (9 kap. 1 § ÄktB), varigenom samtliga tillgångar som du och din fru har som utgör giftorättsgods, delas lika mellan er. Vilken egendom ska ingå i en bodelning?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), med vissa undantag. Giftorättsgods är samtliga tillgångar som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om en tillgång utgör enskild egendom undantas den från en framtida bodelning vid en eventuell framtida skilsmässa, vilket innebär att enskild egendom är tryggad från att hamna i den andre makens händer vid en eventuell separation. Följande utgör enskild egendom:- Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.- Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. - Vad som trätt istället för egendom som anförts ovan. Exempelvis om en make skulle sälja en stuga som utgör enskild egendom för att köpa en ny stuga för köpeskillingen, utgör även den nya stugan, som trätt i den gamla stugans ställe, enskild egendom (7 kap. 2 § 1 st ÄktB). Vidare undantas även vissa typer av giftorättsgods från en bodelning, där bland en makes kläder och föremål som en make använder uteslutande för personligt bruk, ersättning som en make erhållit för personskada och kränkning samt avkastning av denna egendom samt rättigheter av personlig art som inte kan överlåtas (10 kap. 2 § ÄktB, 10 kap. 2a § ÄktB och 10 kap. 3 § ÄktB). Slutsats Vid en eventuell skilsmässa och bodelning har din nuvarande fru rätt till hälften av dina besparingar om dessa inte utgör enskild egendom. Därmed krävs det, för att skydda egendom från att ingå i en eventuell framtida bodelning med din nuvarande maka att gemensamt skriva ett äktenskapsförord som stadgar att dina besparingar utgör enskild egendom. Alternativt, för det fall du har fått besparingar i gåva av en utomstående, krävs det att denna utomstående skriver ett gåvobrev som stadgar att egendomen ska vara din enskilda egendom. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Bodelning - hur vet jag om min maka har tillgångar hos banken?

2019-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Undrar hur man gör om kvinnan, vid bodelning, vägrar bevisa vad hon har på sitt konto? Eller rättare sagt, vad hon hade, när skilsmässoansökan kom in till Tingsrätten.Mannen misstänker att hon "gömt undan" pengar i flera års tid. Hur långt tillbaka kan man kolla upp hennes ekonomi?Hur går man tillväga, när kvinnan vägrar visa?Vem tar man hjälp av?Kostnad?Mannen har det väldigt jobbigt med ekonomin just nu.Tack på förhand
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄB).Från det att talan om äktenskapsskillnad har väckts, den så kallade kritiska tidpunkten (se 9 kap. 2 § ÄktB), till dess att bodelningen har förrättats så har respektive make en redovisningsplikt samt en upplysningsplikt gentemot den andra maken, se 9 kap. 3 § ÄktB. Av bestämmelsen framgår att; "Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen."Bestämmelsen innebär alltså en ömsesidig redovisningsskyldighet, i syfte att främja en korrekt bedömning av bodelningsanspråk som kan resas vid bodelningen. Plikten gäller all egendom, alltså även enskild egendom. Enligt förarbete till lagen, framgår det även att redovisningsskyldigheten även omfattar all avkastning av egendom (såsom ränta eller utdelning). Plikten gäller både tillgångar samt skulder.Även om mannen eller hans eventuella advokat inte kan vända sig till kvinnans bank för att närmare få reda på om och i sådana fall vilka typer av tillgångar kvinnan har, finns däremot en plikt för henne att uppge all egendom hon hade vid den kritiska tidpunkten. Detta omfattar då alltså eventuella banktillgodohavanden. Jag skulle först och främst rekommendera mannen att upplysa henne om vad som framgår av lagen, alltså hennes skyldigheter.Mannen kan även ansöka om en bodelningsförättare som har till uppgift att förrätta egendomen om parterna inte kommer överens. Bodelningsförättare samlar då in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder, för att sedan skriva ett beslut över hur fördelningen ska se ut utifrån egendomens värde. Kostnaden för bodelningsförättare delas gemensamt mellan parterna. Mer information hittar ni här. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ska makans rätt till 4 basbelopp framgå av bouppteckningen?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Efterlevande maka har rätt att behålla 4 basbelopp av arvet trots särkullebarn.Skall detta ange på något sätt i bouppteckningen?
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver har en efterlevande maka rätt att behålla 4 prisbasbelopp efter att maken har gått bort. Regeln finns för att skydda den efterlevande från att stå utan pengar. Denna regel går före särkullsbarns rätt att få ut sitt arv direkt. I bouppteckningen behöver inget mer än efterlevande makas uppgifter anges eftersom den så kallade basbeloppsregeln är en lagstadgad rättighet. I bodelningsskedet kan det dock vara bra att åberopa att man vill använda sig av regeln. Basbeloppsregeln finns i 3 kap. 1 § ärvdabalken.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är egendom som köptes innan äktenskapet giftorättsgods?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har två frågor fråga gällande bodelningen under en äktenskapsskillnad. Jag är medveten om att allt giftorättsgods ska ingå i bodelning (såvida det inte är enskild egendom). Men hur gör man med saker som som makorna skaffade redan innan de träffade varandra. Vi säger att den ena maken skaffade en bil innan han/hon träffade sin blivande partner. Ingår den bilen också i giftorättsgods när paret sedan ska ingå i bodelning. Min andra fråga är om man är skaffar tex en gemensam hund under tiden man är sambos och sedan gifter sig och sen skiljer sig. Räknas den hunden också in i bodelningen? Jag tänker eftersom man skaffade den när man var sambos, och inte under tiden man var i äktenskaps?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det händer alltså ingenting med äganderätten över egendom när man ingår ett äktenskap. Däremot uppkommer genom äktenskapet ett latent anspråk på att vid en bodelning få en viss andel av egendomen som är giftorättsgods. Som du säger ska vid en bodelning makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken listas de fall när egendom är enskild. Detta kan bland annat vara om ni har ett äktenskapsförord eller om egendom ärvts eller erhållits genom gåva med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda. Om bilen som en av er äger, eller om hunden som ni samäger, inte är enskild egendom enligt detta lagrum kommer de således ingå i bodelningen. Detta oavsett om de anskaffades innan äktenskapet. Äganderätten ska alltså inte sammanblandas med giftorätten. Även egendom som makarna anskaffade innan äktenskapet är giftorättsgods, om den inte är enskild egendom. En annan sak är att vardera maken vid den så kallade lottläggningen har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (se vidare 11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Den av er som äger bilen har alltså som utgångspunkt rätt att få den på sin lott vid en eventuell bodelning. Om du har ytterligare frågor eller vill ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du boka det här. Hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Är min klocka giftorättsgods eller enskild egendom?

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga om bodelning.Jag har varit gift under 6 år och vi haar precis bestämt oss för att separera jag äger en klocka som jag fick när jaag var 15 för 10 000 kr som jag använder varje dag räknas det som enskild egendom eller gifterättsgods?Men hur är det när man gör med andra vanliga saker somÄrvda AktierMin Begangnaade BilEn tavla jag fick för 300 000 kr i presentMin vigselring för 10 000 krPengar på bank kontotEn gammal sommarstuga som jag ärvdeDet vaar allt tack.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken beskrivs vad som är enskild egendom:1. Egendom som p.g.a. äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Klockan du fått när du var 15 år är giftorättsgods om det inte faller in under något av ovanstående punkter. Notera dock att även om klockan är giftorättsgods kan den undantas från bodelningen enligt 10 kap 2 § äktenskapsbalken. Detta eftersom man i skälig omfattning får undanta föremål som används uteslutande till personligt bruk. Skälighetsbedömningen görs utifrån värdet på det som ska undantas och makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Detsamma gäller alla andra egendomar också, om de inte faller in under ovanstående punkter anses de utgöra giftorättsgods. Om t.ex. den sommarstugan som du ärvde inte hade villkoret att det skulle vara din enskilda egendom eller att du och din make inte upprättade ett äktenskapsförord där det står att sommarstugan är din enskilda egendom är sommarstugan giftorättsgods.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,