Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad

2021-09-19 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga om skevdelningsprincipen skulle vara tillämpbart i mitt fall. Det gäller en fastighet som jag äger, som enligt ett äktenskapsförord till 75 % utgör giftorättsgods. Detta är det enda giftorättsgods som ingår i vår bodelning, allt annat är enskild egendom. Fastigheten ifråga är en gammal släktgård på min sida, som jag och tre av mina syskon fick som gåva av vår farmor, med förbehållet att det skulle utgöra enskild egendom vid giftermål. Jag köpte sedermera ut mina tre syskon så att jag äger 100% av fastigheten. Huvudregeln vid bodelning är att makarna delar lika på nettot av giftorättsgodset, men enligt ÄB 12 kap §1 kan detta jämkas då det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andre maken i den omfattningen. Då skall bodelningen istället göras så att den förstnämnde maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Därutöver har jag stått för lånen, samtliga amorteringar, räkningar och alla rörliga kostnader för fastigheten.I mål T4929/95 fann HD det skäligt att den part som hade bidragit med mest nettogiftorättsgods fick undandra hälften av sitt nettogiftorättsgods från delning och sålunda i bodelningen tilldelas tre fjärdedelar av boets nettobehållning (Rättsfall NJA 1998 s 467).Vad är Er bedömning om detta skulle vara tillämpligt i mitt fall ?Om Ja, kan Ni då företräda mig vid eventuell tvist med utsedd bodelningsförrättare ?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du redan har uppmärksammat så regleras fördelningen av makars egendom vid skilsmässa av äktenskapsbalken. Jag tolkar dig som att du undrar om en fast egendom, som äktenskapsförord föreskriver till 75% ska utgöra giftorättsgods, ändå kan fördelas annorlunda än hälften var. Jag tolkar det då som att, trots att gården utgjorde enskild egendom med anledning av gåva från din farmor, har ni genom äktenskap gjort 75% av den till giftorättsgods. Fördelningen av makars egendomPrecis som du säger är utgångspunkten att det är giftorättsgods som ska ingå vid bodelningen. Utgångspunkten är dock att vad du fått så som enskild egendom, inte ska ingå i bodelningen, så vida det inte finns uttryckt att egendomen ska kunna omvandlas. Har du fått egendomen i gåva av din farmor, brukar det krävas att hon i gåvohandlingen eller på annat sätt har föreskrivit att ni får omvandla egendomen till giftorättsgods, annars kan detta inte göras genom äktenskapsförord. Men om vi utgår ifrån att detta då har medgivits, så att ert äktenskapsförord gäller, så ska den till 75% ingå i bodelningen (10 kap. 1§ ÄktB). När egendom ska delas ut mellan er, så kan jämkning göras utifrån era ekonomiska förhållanden, äktenskapets längd och omständigheter i övrigt (12 kap. 1§ ÄktB). Jämkning i ert fallJämkning enligt 12 kap. 1§ ÄktB handlar om att du skulle kunna få behålla mer av din egen egendom. Om du vill ta över egendom från partner bör själva äktenskapsförordet jämkas i stället (12 kap. 3§ ÄktB). Så om din partner äger hälften, så kan en jämkning av bodelning inte medför att du får mer av dennes del i fastigheten. Men om du äger hela fastigheten, så kan du med stöd av 12:1 ÄktB ha rätt till att behålla mer än hälften. Jämkningsreglerna ska tillämpas utifrån en helhetsbedömning och ska användas i undantagsfall endast om den vanliga likadelningen skulle leda till ett uppenbart orimligt resultat – vilket gör tillämpningen väldigt restriktiv. Den vanligaste grunden för jämkning handlar om äktenskapets längd, men då du inte skrivit något om detta är det svårt för mig att bedöma möjligheterna på denna grund. Oftast handlar det om att äktenskapet är kortare än fem år. För att få jämka på grund av ekonomiska förhållanden förutsätts att det finns en betydande skillnad mellan era nettoförmögenheter, och då ska beaktas även sådan egendom som inte ingick i bodelningen, exempelvis om din partner har väldigt mycket enskild egendom jämfört med dig, eller om det finns stora skulder på en sida. Det ska även beaktas orsaken till att den ena maken har ett betydligt större nettogiftorättsgods än den andra, om det beror på arv, gåva eller liknande, som kan utgöra grunden för att jämka. Att 25% av fastigheten utgör enskild egendom för dig på grund av gåva, ska alltså inte nödvändigtvis tala emot jämkning till fördel för dig. Rättsfallet NJA 1998 s. 467 grundades dels på att äktenskapet varat en kortare tid, dels då giftorättsgodset huvudsakligen härrör från arv, och då mannen inte bidragit med något giftorättsgods alls, vilket innebär en betydande skillnad i nettoförmögenheten som har en rimlig förklaring (arv). Vad gällde övriga argument kring försörjningsbördan och vad makarna deltagit i ekonomin generellt påverkade inte jämkningsbeslutet. Att bostaden tillföll frun innan äktenskapet ingicks hade också betydelse. Mot bakgrund av ovan och förarbetena till lagen är det inte helt osannolikt att jämkning skulle kunna bli aktuellt i ditt fall. Jämkningen i rättsfallet baserades förvisso delvis på äktenskapets längd, vilket jag inte kan väga in i din situation då jag inte vet så mycket om detta. Men rättsfallet fäster även viss betydelse av att giftorättsgodset som tas in är enbart hennes, och att det baseras på ett arv till henne. Detta talar till din fördel, då även du står för all giftorättsgods som förs in i bodelningen, och då detta delvis härrör från en gåva. Dock får man inte glömma att det inte är hela fastigheten du har fått i gåva, utan endast en del, vilket måste beaktas vid bedömningen.Om att klandra själva äktenskapsförordetOm det är så att du inte äger hela fastigheten, antingen om din partner då står som ägare på fastigheten, eller genom så kallad dold samäganderätt, kan du inte med stöd av 12 kap. 1§ ÄktB få del av dennes del i fastigheten, utan du måste då klandra äktenskapsförordet med stöd av 12 kap. 3§ ÄktB. Du kan begära att äktenskapsförordet är oskäligt på grund av innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3§ ÄktB). Med stöd av denna regel kan alltså enskild egendom föras in i bodelningen och behandlas som giftorättsgods, för att väga upp för den oskäliga fördelningen. Även här ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av alla omständigheter, men skäl för jämkning här kan vara att skydda den ekonomiskt svagare parten utifrån utvecklingen av förmögenhetsförhållandet mellan er. Om din partner har väldigt mycket enskild egendom, eller som du säger, du själv bidragit väldigt mycket till försörjningen och liknande, medan din partners enskilda egendom ökats, skulle detta kunna utgöra skäl för att jämka äktenskapsförordet. Det skulle dock beaktas utifrån en helhetsbedömning, att ni uttryckligen förordnat om denna fördelning, och varför ni gjort det. Vem får fastigheten?Jag vill också kort påminna om att reglerna ovan inte reglerar vem som faktiskt får fastigheten vid er skilsmässa. Ovan regler reglerar bara hur mycket av värdet som ska tillgodoräknas vardera part. Det är regler om lottläggning som styr vem som får egendomen på sin lott. Utgångspunkten vid denna fördelning är att man får den egendom som man själv äger (11 kap. 7§ ÄktB). Så äger du fastigheten ensam, så lär du få behålla den. Dock finns det undantag från denna huvudregel vad gäller makarnas gemensamma bostad, om den andra makan behöver den bäst (11 kap. 8§ ÄktB), exempelvis om fastigheten är handikappanpassad för denna make, eller om denna make ska ha barn boende hos sig. Om din partner skulle få ta över den måste hen självklart lösa ut dig (11 kap. 10§ ÄktB). Motsatsvis för din del, talar det för din fördel att du får bo kvar, dels då du äger den, dels då den utgör en släktgård från din familj. Så utan att veta mer om dessa omständigheter, talar det för att du skulle få behålla fastigheten om du äger den, och dessutom då det är en släktgård. Sammanfattning och rådOm du äger hela fastigheten, och den är det enda som ingår i ert giftorättsgods, kan man ju se det som att du har en betydligt mer nettogiftorättsgods än din partner, och då anledningen till detta delvis är en gåva från din farmor, skulle detta kunna utgöra grund för att jämka bodelningen, vilket får stöd av det hänvisade rättfallet. Dessutom bidrar inte din partner med att tillföra något giftorättsgods alls. Har hen dessutom väldigt mycket mer enskild egendom, kan detta också utgöra skäl för jämkning. Men det görs en helhetsbedömning utifrån alla omständigheter i er situation, vilket gör att jag har svårt att ge något säkert svar då även omständigheter som du inte lyft har betydelse. I rättsfallet gjordes också en helhetsbedömning mot längden på äktenskapet, vilket inverkat på utgången av målet. Eftersom det ska göras en helhetsbedömning kan man inte riktigt lyfta ut de aspekter som talar till ens fördel bara, utan man måste även beakta omständigheter som talar till din nackdel, eller till din partners fördel. Omständigheten att egendomen har utgjort din enskilda egendom, och att ni sedan genom äktenskapsförord gjort 75% till giftorättsgods, skulle kunna vara försvårande för dig. Jag har dock inte hittat något rättsfall som behandlar sådana omständigheter, men det utgör ju ett uttryck för ett aktivt val för denna fördelning, vilket ni såklart är fria att göra. Men om äktenskapsförordet skrev för väldigt länge sedan, och det inträffat ytterligare omständigheter efteråt som bidragit till en skev fördelning av er förmögenhet, skulle man eventuellt kunna jämka äktenskapsförordet med stöd av 12 kap. 3§ ÄktB för att omfördela enskild egendom.Min sammantagna bedömning, utifrån omständigheterna du angivit, är att det inte är helt osannolikt att du med stöd av jämkningsreglerna antingen i 12:1 ÄktB eller 12:3 ÄktB skulle kunna jämka bodelningen. Men då man måste ha samtliga omständigheter i beaktning, och bedömningen ska göras restriktiv, rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för att få vidare vägledning i er specifika situation. Vår juristbyrå kan hjälpa dig med detta, och önskar du komma i kontakt med dem är du välkommen att återkomma till mig så kan jag slussa dig vidare så de kan göra en bedömning av ditt ärende! De kan också inledningsvis ge dig en kostnadsfri offert på vad detta kan kosta. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.seHoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Bouppteckningen

2021-09-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag undrar vad som händer när inte alla är med på bodelningen och inte har blivit kallad?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du menar säkert bouppteckningen. Reglerna finns främst i ÄB 20:2, 3 och 10 §§. Om inte alla som ska kallas är med fysiskt eller genom ombud ska det fogas ett bevis om att kallelse har skett. Om det är en felaktighet som kan rättas till i efterhand, gäller ÄB 20:10, annars måste hela bouppteckningen göras om, t ex om det inte kan visas att någon som skulle kallas blivit kallad.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Bodelning vid separat ekonomi?

2021-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Är gift sedan 2 år men vi har aldrig bott ihop. Vi äger heller ingenting gemensamt. Vi har inga gemensamma barn. Vi bor i varsin lägenhet. Bohaget som finns fanns innan giftemålet. Vi har separat ekonomi men då maken har skulder samt lägre inkomst har jag stått för mat mm när vi umgåtts. Min fråga är om bodelning ändå ska ske vid en separation.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om en bodelning måste ske vid separation om ni har delad ekonomi i äktenskapet. Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) Ett äktenskapsförord är ett avtal som skiljer enskild egendom från giftorättsgodsHuvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna i ett äktenskap genom vilket det är möjligt att bestämma att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom omfattas inte av en framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt giltigt krävs att båda parter har undertecknat avtalet och att det har registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).Vad innebär detta för digAv din fråga framgår att du och din make har separat ekonomi. Det framgår emellertid inte om ni har beslutat att all egendom ska vara enskild egendom. I ett äktenskapsförord kan ett gift par bestämma vilken egendom som ska vara enskild. Om ett sådant avtal inte har upprättats är utgångspunkten att all egendom som vardera maken i ett äktenskap äger är giftorättsgods. All egendom som är giftorättsgods ska ingå vid en eventuell bodelning. Om all egendom i äktenskapet är enskild egendom behöver ingen bodelning göras om äktenskapet upplöses. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Kan ena maken få en viss summa pengar istället för att dela upp egendom vid bodelning?

2021-09-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag är i process att separera från min man. Min fråga är om det, vid bodelningen, går att uppge en viss summa pengar som jag nöjer mig med istället för att räkna upp och värdera de saker vi har?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går hur bra som helst att komma överens om en viss summa pengar som du nöjer dig med istället för att värdera och dela upp sakerna som ni har. Det gör ni genom ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet ska vara skriftligt och undertecknas av både dig och din man (9 kap. 5 § äktenskapsbalken).I bodelningsavtalet får ni helt fritt avtala om vad ni vill, så länge ni är överens. Den enda gången lagen lägger sig i är avtalslagens ogiltighetsregler; ett avtal får inte uppkomma genom tvång, svek, ocker eller vara oskäligt (28-36 § avtalslagen).Det är viktigt att ni är tydliga med vad ni är överens om i bodelningsavtalet för att undvika tvister i framtiden. En ytterligare säkerhet mot framtida tvister är att registrera ert bodelningsavtal hos Skatteverket (13 kap. 6 § äktenskapsbalken). Det är helt frivilligt, men ni måste ha lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten innan ni registrerar ert bodelningsavtal. Hur ni går tillväga för att registrera bodelningsavtalet hittar ni på Skatteverkets hemsida.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?

2021-09-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi är gifta men har ansökt om skilsmässa, bodelningen är gjord och registrerad. Vad gäller ifall vi fortsätter vara gifta? Jag blev utköpt från mitt hus. Om jag flyttar tillbaka har jag då någon rätt i det huset? Vad gäller ifall vi skiljer oss och gifter om oss direkt, börjar giftorätten gälla eller går man efter bodelningsavtalet som gjordes i samband med skilsmässan?Rörigt jag vet därav min fråga
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÄktenskapsskillnadDet fram går inte av din fråga om ni har barn under 16 år. I sådant fall omfattas ni av en betänketid innan äktenskapet upplöses, se 5 kap 1 § äktenskapsbalken. Betänketiden är 6 månader från det ni gemensamt ansökte om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken. Det innebär att ni kan häva ansökan om ni vill, då gäller fortfarande det bodelningsavtal ni har skrivit.BodelningsavtalEtt bodelnings avtal är ett avtal mellan er. Avtalet är rättsligt bindande, men om ni båda vill kan ni upphäva avtalet och skriva ett nytt bodelningsavtal om ni vill. Det är fullt möjligt att skriva ett bodelningsavtal under ett pågående äktenskap.Hindersprövning innan äktenskap kan ingåsOm ni har passerat betänketiden och skilsmässan upplöses, delas era tillgångar upp efter gällande bodelningsavtal. I ditt fall äger din före detta make huset. Ni kan inte skilja er och direkt gifta om er, eftersom en hindersprövning måste göras.Giftorättsgods/ äktenskapsförordOm ni nu gifter er igen är grundregeln att om ni inte skriver ett äktenskapsförord räknas alla era tillgångar som era gemensamma (Giftorättsgods), se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att det huset som din partner äger räknas som giftorättsgods igen, och är därmed till hälften ditt om ni skiljer er igen. Det är nog högst troligt att din make reglerar huset som enskild egendom genom äktenskapsförord, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken, eftersom du har sålt din del i huset till maken, men då skulle har rätt till den igen utan att du betalar för den.Jämkning av bodelningSkulle ni skilja er igen kort efter ni har gift er för andra gången utan att ni skrivit något äktenskapsförord, kan din make jämka huset vid en bodelning, vilket innebär att eftersom ni varit gifta så kort tid, anses var och en av er ha rätt till sin egendom. Detta görs med hjälp av en jämkningstrappa, en modell som bygger på att era tillgångar räknas som era enskilda med 80 % första året, sedan minskar de i egenvärde med 20 % per år, vilket innebär att efter fem år räknas alla era tillgångar som gemensamt giftorättsgods. Se 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Denna regel bygger dock på att det anses att den jämkande parten har varit ekonomiskt stark vid äktenskapets ingående, men sedan fått sämre förhållanden. Regeln syftar också till att hindra försök att gifta till sig pengar.SammanfattningEtt bodelningsavtal är bindande mellan er. Era tillgångar delas upp i enighet med avtalet efter äktenskapets upplösande. Huset tillhör då din make. Om ni väljer att avbryta ansökan om äktenskapsskillnad gäller bodelningsavtalet mellan er. Det kan dock upplösa om ni båda vill. Om ni skiljer er men sedan vill gifta er igen, måste ni göra en hindersprövning. Om ni sedan ingår äktenskap räknas era tillgångar som giftorättsgods om ni inte reglerar det med ett äktenskapsförord. Om ni skiljer er kort efter det andra äktenskapets ingående är det troligt att din make jämkar huset vid en bodelning, vilket innebär att det tillfaller maken. Om du behöver hjälp med att skriva äktenskapsförord eller bodelningsavtal, är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?

2021-09-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag undrar om regeln nedan gäller även värdering av bostad?"Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten:"Tacksam för återkoppling.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som ingår i en bodelningOm ni inte har något äktenskapsförord ska en bodelning ske enligt likadelningsprincipen, vilket innebär att allt ni äger med avdrag för skulder ska läggas ihop och delas lika mellan er, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Alla era tillgångar är gemensamma och kallas giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.BodelningenNär ni gör en bouppteckning, det vill säga en förteckning på alla tillgångar som ni har, ska ni precis som du skriver ta utgångspunkt från det datum då talan om äktenskapsskillnad väcktes, även kallad den kritiska tidpunkten, se 9 kap 2 § äktenskapsbalken.Tidpunkt för värderingDet finns ingen lagstadgad regel för vilken tidpunkt som gäller för värdering. Frågan har i stället lämnats till rättstillämpningen. En bodelning syftar till att ske så snart efter äktenskapets upplösande som möjligt. Många gånger dröjer det lång tid mellan en äktenskapsskillnad och det att en bodelning genomförs. Det kan ge anledning att göra en ny värdering av det som ingår i bodelningsavtalet om det finns en tidigare bouppteckning.Det kan vara komplicerat att värdera exempelvis en fastighets marknadsvärde till den kritiska tidpunkten om det har gått alldeles för lång tid från äktenskapet upplöstes och bodelningen sker. I tidigare rättsfall har det i stället fastställts att utgångspunkten för värderingen ska ske så nära bodelningsdagen som möjligt, det vill säga när det är dags att dela upp egendomen. Det har även fastställts att avdrag för vinstskatten och försäljningskostnader ska göras.SammanfattningEn bodelning ska ske i samband med att äktenskapet upplöses. I det fallet är det precis som du skriver, att utgångspunkten för värderingen av giftorättsgodset ska ske från det datum den kritiska tidpunkten inträffade (Då talan om äktenskapsskillnad väcktes). Om ni redan har upplöst äktenskapet men inte genomfört någon bodelning ska ni i stället värdera bostaden till det marknadsvärde som ligger så nära bodelningsdagen som möjligt. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden

2021-09-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min fru köpte en villa för 3 år sedan för 2,2 miljoner. Idag är den värderad till ungefär 3,5 miljoner. Om vi separerar och skiljer oss och jag skulle vilja bo kvar i huset, är det summan på värdet idag (3,5 miljoner) som jag ska köpa ut henne för eller är det summan vi köpte för? (2,2 miljoner)
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer i mitt svar utgå ifrån att ni inte har ett äktenskapsförord eller liknande.Utgångspunkten är att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden du eller din fru ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. I ditt fall har din fru rätt till hälften av bostadens marknadsvärde efter att avdrag har gjorts för mäklarkostnader, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Sen är det att anmärka att om ni skiljer er innan ni har varit gifta i fem år kan 12 kap. 1 § Äktenskapsbalken aktualiseras. Av bestämmelsen framgår att i den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Bestämmelsen innebär att om resultatet av en hälftendelning av giftorättsgodset enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken anses oskälig kan man avvika från reglerna i 11 kap så att en make får behålla mer av sin egendom. Vid oskälighetsbedömningen tar man hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt. Som kortvarigt räknas äktenskap som inte varat längre än fem år, i den tiden räknas dock samboende före äktenskapet in. Att en make har en betydligt större förmögenhet att dela på är ett annat skäl som talar för jämkning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Uträkning av hur mycket man ska köpa ut sin sambo för vid separation

2021-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag och min sambo kommer att köpa en större lägenhet. Jag kommer att sälja min egen lägenhet och lägga ca 1 miljon vid inköp av den nya lägenheten. Vad händer vid separationen förutom att jag kommer ansöka om hela lånet på banken? Kommer han kunna kräva mellanskillnad mellan inköpsvärde och nuvärde på lägenheten?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaOm det är så att du står för det mesta av kontantinsatsen så rekommenderar jag dig att skriva ett skuldebrev eller liknande hos en jurist för att du ska kunna ha rätt att få tillbaka din kontantinsats vid en separation. Vi på Lawline kan hjälpa dig med det. Du kan boka tid hos oss på https://lawline.se/boka. För att om du inte skriver ett skuldebrev eller liknande så kommer du inte ha rätt att få tillbaka din kontantinsats. Det är nämligen så att utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor så beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden du eller din sambo ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller liknande som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller liknande så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i sambolagen sambornas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för, Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika.Det är också det som är svaret på din fråga, det som din sambo kan kräva vid en separation är hälften av lägenhetens marknadsvärde efter att avdrag har gjorts för mäklarkostnaderna, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Sen om det är så att du skriver ett skuldebrev så har du också rätt att få tillbaka din kontantinsats vid en separation.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen