Ska bostaden ingå vid en bodelning mellan sambor?

2019-07-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag lever med sambo och två barn i en br som vi äger tillsammans. Jag vill separera men sambon vägrar sälja. Har jag rätt att kräva att vi säljer lgh? Jag har ju ingen ekonomisk möjlighet att flytta om inte nuvarande bostad säljs. Han säger att han äger 51% av lgh och att jag därför inte kan kräva försäljning. Med vänlig hälsning
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om samboförhållande och bodelning finns i Sambolagen (SamboL). Jag kommer nedan i mitt svar att gå igenom vad en bodelning innebär samt vad som gäller för er bostadsrätt i samband med en bodelning. Vad innebär en bodelning?När du och din sambo separerar så ska en bodelning göras om någon av er begär det (8 § SamboL). I bodelningen så kommer samboegendom att delas lika mellan er. Samboegendom innefattar bostad och bohag som har införskaffats av er för en gemensam användning (3 § SamboL). Du eller din sambo kan begära att en bodelning ska göras upp till ett år från och med att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). Ska bostadsrätten ingå i bodelningen?Bostadsrätten ska ingå i bodelningen om den idag utgör er gemensamma bostad och även har införskaffats för gemensamt bruk (3 § och 5 § första stycket SamboL). Oberoende av vem av er som idag äger bostadsrätten så ska den ingå i bodelningen om den utgör er huvudsakliga bostad och även är införskaffad för detta ändamål. Om ni har köpt bostaden i ett annat syfte än för ett gemensamt bruk så ska den inte ingå i bodelningen. Observera att dessa regler inte gäller om du och din sambo genom avtal har kommit överens om annat då sambolagens regler är dispositiva (9 § SamboL). Sammanfattning När ditt samboförhållande har upphört kan du begära att en bodelning ska göras. Bostadsrätten ska ingå i bodelningen om den utgör er gemensamma bostad. Det får därför ingen betydelse om din sambo äger mer än dig av bostadsrätten och han kan heller inte undanta denna från en kommande bodelning om detta inte finns avtalat mellan er. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Hur värderas bostad vid bodelning?

2019-07-07 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag äger ett hus tillsammans. Vi köpte det för 3 300 000kr har skulder på ca 2 700 000. 2 gemensamma barn, jag har även ett barn före vårt äktenskap. Om jag skulle dö före min man så vet jag att mitt äldsta barn har rätt få ut sitt arv eftersom hon är särkullbarn. Min fråga är hur värderas huset är det marknadsvärdet minus skulder eller?Tacksam för svar
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och arv finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och i ärvdabalken (ÄB).Äktenskap kan upplösas antingen genom skilsmässa eller vid dödsfall (1 kap 5 § ÄktB). Huvudregeln vid en upplösning av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, alltså allt som inte utgör enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB). Jag förutsätter att er bostad ingår som giftorättsgods. Efter skuldavräkningen (11 kap 1-3 §§ ÄktB) kommer en make då att få halva värdet av bostaden och resterande halvan kommer att ingå i den avlidna makens kvarlåtenskap som fördelas genom arv. Det värde som beräknas av huset är värdet det har vid "den kritiska tidpunkten", alltså den dag då dödsfallet inträffade. Det är även skulderna ni har vid denna tidpunkt som beaktas vid skuldavräkningen.Huset kommer antaglien att tillfalla den efterlevande maken i lottläggningen (alltså vilken egendom som ska tillfalla respektive maken och kvarlåtenskapen av den andra maken). Det stämmer att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1 § ÄB) och denne kommer då att ärva en del av huset. Därför kommer den efterlevande maken att behöva lösa ut särkullbarnets värde i huset för att barnet ska få sin del av arvet. Detta ska ske redan vid uppdelningen av boet vid en bodelning och innan fördelning av arvet (11 kap 7-8 §§ ÄktB).Särkullsbarnet har även en möjlighet att välja att avstå arvet till förmån för efterlevande make. Då kommer barnet i fråga att betraktas som ett gemensamt barn och kommer att få efterarvsrätt då den efterlevande maken går bort (3 kap 2 § och 9 § ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Undanta gåvor vid bodelning

2019-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Ska saker jag fått utav vänner ska drt också ingå som lösöre vid en bodelning bara för att drt finns i huset vid boupptäckning?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att detta avser en bodelning i samband med äktenskapsskillnad och detta regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ska ingå i bodelningen?När en bodelning görs i samband med äktenskapsskillnad så ska allt som är giftorättsgods ingå, (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods utgörs av allt som ni äger i den mån som detta inte genom föreskrift eller äktenskapsförord ska vara eran enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Även dina presenter är giftorättsgods om du inte fått dessa med en föreskrift om att de ska vara din enskilda. Vad får du lov att ta undan från bodelningen? Du får lov att ta undan gåvor från bodelningen även om dessa är giftorättsgods (10 kap. 2 § ÄktB). Detta får du göra under förutsättning att det varit en gåva till dig personligen och du får även enbart undanta gåvor i "skälig omfattning". Vad skälig omfattning innebär framgår inte av lagtexten men i förarbetena till ÄktB framgår det att man behöver se till båda makarnas ekonomiska förhållanden och även vad det är som en make önskar att ta undan från bodelningen. SammanfattningDe presenter som du har fått är giftorättsgods om du inte har fått dem med föreskriften om att de ska vara din enskilda egendom. Du har rätt att ta undan personliga presenter i skälig omfattning och om de presenter inte står i större missförhållande till er ekonomiska situation så ser jag goda möjligheter till att du ska kunna ta undan dessa från bodelningen. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Gåvor under pågående äktenskap utan samtycke?

2019-07-02 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift sedan 26 år tillbaka och har tyvärr för ngåra måndader sedan fått reda på att min man har ett förhållande med en annan kvinna vid sidan av. Vi ligger inte i skilsmässa. Till henne har han gjort överföringar från våra gemensamma konton vilket startade i september 2018. Främst är det hyror men även rena överlevnadsbidrag, särskild tydligt vid jul 2018 och efter, jan 2019.Han har desstuom betalat en dyr semesterresa till Svalvbard sommaren 2018 till henne där han själv var med .Vi har inga restriktioner såsom enskild egendom eller äktenskapsförord oss emellan.Fråga: är det från ett juridiskt perspektiv ok att göra "stora" överföringar från våra gemensamma konton, ca 150 000 hittills utan min vetskap och absolut utan mitt godkännande. Det sista jag vill är att finanisera hans "vid sidan om" affär.Är det från ett juridiskt perspektiv ok att bjuda "vid sidan om förhållande" på lyxiga resor utan min vetskap och godkännande?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättslig reglering Enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) råder var och en av makarna över sin egendom och ansvarar för sina skulder. Det innebär att den egendom som respektive make äger när de gifter sig fortsätter vara dennes egendom som kan ges bort eller säljas efter egen vilja. Vissa begränsningar finns dock i fråga om vad en make får avhända sig under pågående äktenskap. Dels finns de s.k. rådighetsinskränkningarna i 7 kap. 5-8 §§ ÄktB som innebär att en make inte får göra sig av med gemensam bostad och bohag utan den andres samtycke. Dessutom kan även giftorätten göras gällande, något som främst aktualiseras vid äktenskapets upplösning genom skilsmässa eller dödsfall. När ett äktenskap ska upplösas är huvudregeln att en bodelning ska genomföras och i bodelningen ingår allt som är makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord är makarnas enskilda egendom, se vidare 7 kap. 2 § ÄktB. Det finns i detta hänseende en vederlagsregel i 11 kap. 4 § ÄktB, som tar sikte på fall där den ena maken minskat giftorättsgodset inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Bestämmelsen aktualiseras om den ena maken utan den andres samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods. I dessa fall ska gåvans värde räknas med i bodelningen som om den aldrig givits bort. Gåvogivarens del i det sammanlagda giftorättsgodset minskas i det värde som motsvarar gåvans. Svar på din fråga Utifrån ovanstående redogörelse för den rättsliga regleringen finns det inga hinder mot att din make ger bort stora summor pengar till en utomstående, även om du inte samtyckt till detta. Om ni skulle begära äktenskapsskillnad skulle du ha möjlighet att bli kompenserad för dessa gåvor, om de givits inom tre år från ansökan om äktenskapsskillnad. I annat fall kan ni även nu under pågående äktenskap skriva ett äktenskapsförord där egendom eller kapital blir enskild. Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning,

Min son och hennes flickvän har gemensam bostad som utgör samboegendom. Nu vill hon separera och köpa ut honom. Vilka är hans rättigheter?

2019-07-09 i Bodelning
FRÅGA |Min son köpte tillsammans med sin flickvän en bostadsrätt för 3350000 dvs 1675000 var. Hon la sin halva kontant och han lånade 1375000 och la 300000 kontant. Inget samboavtal är skrivet . Nu vill hon separera och helst köpa ut honom ur lägenheten. Nu värderad till 2750000:-. Vilka rättigheter har han i detta ärende?Med vänlig hälsning
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst sambolagen (SamboL) och samäganderättslagen. Jag kommer att redogöra för de rättigheter som kommer av sambolagen och dess regler som gäller vid uppbrott. Därefter kommer jag även att beröra samäganderättslagen, då den kan komma att bli aktuell beroende på hur denna situation utvecklar sig.SambolagJag förmodar att din son och hans flickvän är sambor såsom det definieras i 1 § SamboL. Nämligen på så sätt att de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Detta innebär att sambolagen är tillämplig. Det kan även nämnas att ett samboförhållande i lagens mening inte upphör förrän om de flyttar isär, någon av dem gifter sig, eller om någon av dem avlider (se 2 § SamboL).Sambolagen berör bland annat frågor om bodelning, som ofta aktualiseras vid ett uppbrott av ett samboförhållande. Jag ska i det följande redogöra för vad som gäller för deras gemensamma bostad utifrån sambolagen.För det första bör man särskilt komma ihåg att en bodelning inte ska ske automatiskt endast för att ett samboförhållande upphört. Enligt 8 § SamboL gäller nämligen att bodelning endast ska ske om en av parterna lämnar en sådan begäran senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Som konstaterats nyss ovan upphör samboförhållandet endast under vissa specifika förutsättningar, vilket innebär att det förmodligen finns gott om tid för din son eller hans flickvän att begära bodelning. Vad som händer om bodelning inte begärs, och således inte sker, kommer jag att gå in på längre ner.För att få reda på hur en bodelning ska gå till måste man först konstatera vad det finns för samboegendom i förhållandet. Vad som utgör samboegendom bestäms av 3-7 §§ SamboL. Det är dock den 5 § som handlar om sambors gemensamma bostad som är relevant för denna fråga. Enligt 5 § 3 p. SamboL utgör en bostadsrättslägenhet samboegendom om den (i) är avsedd som sambornas gemensamma bostad och (ii) huvudsakligen innehas för detta ändamål. Det krävs dock också att bostadsrätten (iii) förvärvades för gemensam användning. Om dessa tre förutsättningar är uppfyllda utgör alltså bostadsrätten så kallad samboegendom. Detta innebär att den ska ingå i en bodelning.En bodelning mellan sambor går då till på så sätt att man först och främst, som vi nu gjort, konstaterar vad som utgör samboegendom och vem som äger vad av samboegendomen. I detta fall utgör alltså bostadsrätten samboegendom och den ägs med 50% av vardera sambon. Bodelningen går sedan till så att varje sambo ska lägga in samboegendom i en "pott", efter att ha fått göra avdrag för sina skulder. "Potten" av samboegendom ska därefter delas på två, så att de får hälften var av den samboegendomen (se 12-14 §§ SamboL). Detta kan illustreras med ett exempel.Vi säger att den enda samboegendomen som finns i denna situation är bostadsrätten, och att denna ägs av varje sambo med 50% var. Först ska man då se till värdet av bostadsrätten. Jag förstår det som att den har sjunkit i värde och nu i sin helhet är värderad till 2.750.000. Detta innebär att din sons andel, på 50%, numera är värd 1.375.000. Den ska då läggas till potten, efter att han fått dra av sina skulder från detta belopp. Om vi säger att han fortfarande har ett lån på 1.375.000 innebär detta dock att han från värdet på sin andel i bostadsrätten får dra av denna summa. Han får då alltså dra av lånet (som är en skuld) på 1.375.000 från värdet av sin andel, på exakt samma summa, 1.375.000. Detta innebär att det sedan inte finns något värde kvar för honom att lägga in i potten. Han lägger alltså in 0 SEK i potten. Detsamma gäller om hans skulder t o m övergår värdet på hans totala samboegendom. Man kan alltså inte lägga in ett minustal i potten, utan det blir som minst 0 SEK. Detta innebär att han då inte kan behöva ge bort någonting av sin andel av bostadsrätten.Resultatet kommer sannolikt att bli likt detta som jag exemplifierat här. Din slns flickvän kommer dock sannolikt knte att ha några skulder eller tillräckligt med skulder för att dra av hela värdet av hennes andel i bostadsrätte. Detta innebär att hon förmodligen kommer att behöva tillskjuta hela eller en del av sin andel till potten, som sedan ska delas på två. Detta innebär dock inte att det vid en bodelning automatiskt kommer att ske någon överföring av bostadsrätten mellan din son och hans flickvän. För att hon ska kunna köpa ut honom, eller tvärtom, krävs alltså att de är överens om detta och upprättar ett avtal med den innebörden. Detta avtal skulle då se ut ungefär som ett köpt, på så sätt att hon då övertar hans andel i utbyte mot att hon också övertar lånet samt betalar eventuellt överskjutande värde. Detta måste de alltså komma överens om. Om de kommer överens om en sådan lösning antar jag att problemet med bostadsrätten är löst.Om det inte går att komma överens om vem som ska ha bostadsrätten finns en regel i 16 § SamboL som stadgar att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott. Om bostaden ägs av den andra sambon (som i detta fall) krävs dock att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt är skäligt. Om det anses att din sons flickvän har störst behov av lägenheten och således har rätt att överta din sons andel ska han dock bli fullt ersatt, på så sätt att han ska bli befriad från lånet och få eventuell överskjutande ersättning (16-17 §§ SamboL).Om samborna inte kan komma överens om vem som ska ha vad av samboegendom, och i detta fall, om de inte kommer överens om vem som kan ha bäst rätt till bostaden kan på ansökan av någon av dem en bodelningsförrättare förordnas av domstol (se 26 § SamboL och 17:1 äktenskapsbalken).Om ingen överenskommelse trots allt sker innebär det att de fortsatt kommer att äga 50% var av bostadsrätten. Det är här som samäganderättslagen blir relevant, på så sätt som jag ska gå igenom i det följande.SamäganderättslagenOm ingen överenskommelse sker vid bodelningen som ger en av samborna 100% äganderätt, eller om ingen bodelning överhuvudtaget sker därför att ingen begär det, blir det samäganderättslagen som återstår för att lösa denna situation.Enligt samäganderättslagen ska gemensamt ägd egendom förvaltas av ägarna gemensamt, på så sätt att din son och hans flickvän i så fall behöver vara överens om alla åtgärder i bostadsrättens förvaltning (2 §). De fortsätter alltså att vara gemensamma ägare av bostadsrätten. Denna bestämmelse gör dock att det alltså inte är en bra idé att fortsätta äga bostadsrätten tillsammans efter att de separerat eftersom det då blir svårt eller i princip omöjligt för någon av dem att ensamt förvalta lägenheten.Det som då istället finns till hands är att en av dem ansöker om att hela bostadsrätten ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion (se 6 § samäganderättslag). Detta innebär att vem som helst av dem då kan göra så att hela bostadsrätten utbjuds till försäljning, utan den andres medgivande. Denna möjlighet existerar framför allt för att man ska kunna lösa situationer då personer äger egendom gemensamt men inte kan komma överens om dess förvaltning eller helt enkelt vill ta sig ur ägandet.SammanfattningDin son har alltså som utgångspunkt lika rätt till bostadsrätten som hans flickvän. Det är dock som utgångspunkt den som har bäst behov av lägenheten ska få köpa ut den andra vid en bodelning.Min rekommendation är att de så smidigt och snabbt som möjligt kommer överens om en bra lösning. Det är oftast bäst om de löser frågan sinsemellan utan att behöva dra in en bodelningsförrättare och utan att bostadsrätten istället behöver säljas på offentlig auktion, eftersom de båda skulle förlora på detta.Tyvärr finns det alltså inget klart svar på vem som ska ha rätt till vad och när. Dock finns som konstaterat hållpunkter som de bör förhålla sig till och som kan hjälpa dem att komma fram till en lämplig lösning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

Kommer mitt tidigare boende ingå i bodelningen vid skilsmässa?

2019-07-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej, varit gift i 1år, vi har köpt gemensam boende 50/50 jag äger själv mitt tidigare boende hyr ut det i andra hand. För eventuellt ska något av mina tidigare barn bo där. Vi har inga gemensamma barn. Om vi skiljer oss ska mitt tidigare boende ingå i skilsmässan eller kan det ses som enskild egendom?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om egendomsförhållandena i ett äktenskap blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.Vilken slags egendom är ditt boende?Huvudregeln inom ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods och inte enskild egendom. Vid en skilsmässa så ska makarna dela på allt giftorättsgods. Vad som är enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Det som krävs för att ditt boende ska anses som enskild egendom är att ni skrivit äktenskapsförord som föreskriver detta eller om du fått boendet genom gåva, testamente eller arv med villkoret att det ska vara din enskilda egendom. Eftersom du inte nämner något om detta i din fråga så utgår jag ifrån att ditt boende inte är enskild egendom och i sådana fall ska det ses som giftorättsgods.Vad händer vid en skilsmässa?Vid en skilsmässa ska en bodelning ske och i den ska allt ert giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 §. Alltså kommer ditt boende ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Hoppas du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar

Sambodelning, vem får bostaden?

2019-07-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej. När man som sambos har gjort slut och bor i en hyresrätt. Vad gäller då vid bodelning? Har förstått att "den som har mest behov av lägenheten" kommer kunna bli tilldelad denna. Vi har snarlika inkomster och sparande men den ena av oss har stått längre i bostadskö och fått möjlighet till lägenheter fast inte något som riktigt passat. Vi har barn ihop också
Henrik Witt-Strömer |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst av sambolagen. Enligt den lagen ska den sambo som "bäst" behöver bostaden få den på sin lott (16 § sambolagen). Dessvärre regleras inte saken närmre än så, utan frågan får avgöras utifrån en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter. Att ni har barn tillsammans kan mycket väl bli viktigt i frågan, eftersom Sverige genom undertecknandet av barnkonventionen förbundit sig att i alla frågor som rör barn låta barnets bästa vara avgörande. Kommer ni att ha barnen olika mycket, kan frågan om vem som får bostaden mycket väl komma att avgöras av att barnen får bo kvar i bostaden i mesta mån (se 6 kap 2 a § föräldrabalken). Även sådant som att den ena av er har mycket lättare att skaffa en annan bra lägenhet kan säkert också vara av vikt, liksom om lägenheten för någon av er har ett särskilt högt affektionsvärde eller om den ena av er arbetar nära bostaden medan den andra arbetar många mil därifrån. Det finns egentligen inga begränsningar för vilka intressen som kan beaktas i helhetsbedömningen.Familjerätten utmärker sig mycket från de flesta andra rättsområden just genom sin stora flexibilitet, för att i det enskilda fallet i så hög grad som möjligt tillgodose att ingen hamnar i kläm på grund av formalistiska tillämpningar. Möjligen har behovet av detta att göra med att familjerätten reglerar mänskliga relationer, vilka som bekant är mycket invecklade.Vänligen

Ingår avsättningar till periodiseringsfond för enskild firma i en bodelning?

2019-07-02 i Bodelning
FRÅGA |Är avsättningar till periodiseringsfond i en enskild firma en tillgång i bodelningsberäkningen?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) är tillämplig lag, ifall frågan gäller en bodelningsberäkning mellan makar. Gäller bodelningsberäkningen sambor är sambolagen (2003:376) (SamboL) aktuell.Bodelning mellan makar:Vid en bodelningsberäkning är det viktigt att klassificera vad som är enskild egendom och vad som utgör giftorättsgods, eftersom det som ska ingå i en bodelning mellan makar är giftorättsgods. Detta framgår av ÄktB 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §. Utgångspunkten är att den enskilda firman utgör giftorättsgods och ingår i en bodelning, så länge den inte klassificerats som enskild egendom. Periodiseringsfonder, firmans tillgångar, skulder m.m. omfattas alltså av bodelningen och den andra maken har därför rätt till den enskilda firmans halva nettovärde.Svaret på vad som anses vara enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 2 §. Enskild egendom är bl.a. egendom som klassificerats som enskild till följd av ett upprättat äktenskapsförord, eller att den ena maken fått egendomen i gåva, arv eller testamente med ett förbehåll om att den är enskild.Bodelning mellan sambor:Vid en bodelning mellan sambor är det samboegendom som omfattas av en bodelning, vilket är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, ifall det förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Gemensamt bohag är enligt 6 § SamboL sådant som inte bara den ena sambon använt för sitt eget bruk. Utifrån dessa lagrum ska en enskild firma och dess tillgångar och skulder inte ingå i en sambodelning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,