Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?

2020-10-22 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo tvingade mig att skriva under ett bodelningsavtal en sen kväll. Han hade hållit mig vaken flera nätter i rad och jag var psykiskt utmattad. Bodelningsavtalet avser bodelning fast egendom. Det fanns till avtalet inga underlag till styrkande av beräkning e dýl.Redan dagen bestred jag avtalets ingång till honom. Avtalat revs av oss tillsammans, men han hade tagit ej vidimerad kopia.Jag har nu ansökt om en bodelningsförrättare vi tingsrätten. Min före detta sambos ombud hävdar nu att kopian av bodelningsavtalet är giltigt och att jag borde väcka särskild talan om detta Jag vill nu hävda att avtalet inte äger sin giltighet. Vad behöver jag göra mer än att bestrida dess giltighet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga är du av uppfattningen att din sambo tvingat dig att skriva under ett bodelningsavtal. Din sambo hade vid tidpunkten hållit dig vaken flera nätter i sträck och du var psykiskt utmattad när du skrev under. Du bestred därefter avtalet till din sambo och ni rev det tillsammans, däremot hade han tagit en kopia av avtalet. Du har nu ansökt om bodelningsförrättare av tingsrätten. Din före detta sambos ombud hävdar nu att kopian av avtalet är giltigt och att du bör väcka särskild talan om du anser annorlunda. Du undrar därmed vad du behöver göra mot bakgrund av att du anser att avtalet inte är giltigt.Innehållskravet för bodelningsavtal är spartansktI det du beskriver förefaller det som att ni redan gjort en bodelning. Formkraven för en bodelning är få och är att makarna upprättar bodelningen tillsammans och över bodelningen upprättar en handling som skrivs under av dem båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken, ÄktB). Vad avser kravet på båda parters underskrifter gäller att dessa inte behöver tillkomma samtidigt och inte heller göras personligen. En make kan därmed representeras av ombud eller ställföreträdare vid undertecknandet (prop. 1986/87:1 s. 148). Sedan underskrift har gjorts av båda parterna är det även bindande för de båda. Det är inte nödvändigt att det anges något värde för de olika posterna i bodelningshandlingen. I ett äldre rättsfall hade två makar i ett skriftligt avtal kommit överens om att deras "ekonomiska förhållanden var slutligt reglerade" och att de i fortsättningen endast hade "gemensamma intressen" i sina barn. Närmade uppgift om egendom och skulder saknades i avtalet. Högsta domstolen godtog handlingen som ett formenligt bodelningsavtal och anförde bland annat att några krav på sådana avtals innehåll utöver bestämmelserna om skriftlig form och båda makarnas underskrift inte ställdes av lagstiftaren. Att det inte framgick av texten hur delningen skett, saknade enligt HD betydelse (NJA 1994 s. 265). Som synes finns det ett grundläggande formkrav, däremot inget större innehållsmässigt formkrav (det krävs helt enkelt inte något styrkande till underlag av beräkning m.m.). Bodelningsförrättare ska utses om det inte skett en bodelningI det du beskriver kan det vara att bodelning redan skett och i sådana fall kommer det inte att utses någon bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare ska utses av domstolen om makarna inte kan enas om en bodelning (17 kap. 1 § ÄktB). Motsatsvis innebär det att om det redan gjorts en bodelning ska det inte utses någon bodelningsförrättare. Bodelningsförrättarens uppgift är att få till en bouppteckning och att bodelning ska göras. I det fall du beskriver vet jag inte om motparten bestritt det på grunden att det redan skett en bodelning. Jag kommer därför i det följande att redogöra för vad som gäller dels om det anses att det redan skett en bodelning och att bodelningsförrättare inte utses, dels om det utses en bodelningsförrättare som upprättar bodelning.Om en bodelning har skett kan du väcka en fastställelsetalanOm vi utgår från att det skrivits under ett bodelningsavtal som till formen är giltigt är som synes enligt ovan utgångspunkten att det är bindande. Om du anser att det finns skäl till att bodelningen är ogiltig finns det möjlighet att väcka en fastställelsetalan om avtalets giltighet. En fastställelsetalan innebär att du stämmer din sambo och att det blir upp till domstol att avgöra avtalets giltighet och eventuella oskälighet. Det finns vissa ogiltighetsgrunder som kan aktualiseras; i 30-36 § avtalslagen finns bestämmelser om tvång och svek som kan göra ett avtal ogiltigt. Likväl finns det i 36 § avtalslagen en generalklausul som innebär att ett avtal kan jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.Det ska poängteras att det sker en restriktiv bedömning av vad som är oskäligt. Eftersom det är du som anför att avtalet är ogiltigt på grund av en ogiltighetsgrund är det du som har bevisbördan därom. Det räcker helt enkelt inte att bara berätta vad som hänt, det måste vara möjligt att bevisa med. Därmed, även om du har rätt kan det vara svårt att få rätt.Om det utses en bodelningsförrättare kan bodelningen överklagasHar en formenlig bodelning inte skett utan ni endast delat upp viss egendom, varom ni nu tvistar, och det har utsetts en bodelningsförrättare kan andra regler bli tillämpliga. Utses en bodelningsförrättare ska vederbörande bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna till förrättningen. Kan makarna inte komma överens, ska bodelningsförrättaren pröva sådana tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen och inte är föremål för rättegång. I sådant fall ska bodelningsförrättaren i en av hen underskriven handling själv bestämma om bodelningen (17 kap. 6 § ÄktB). Det innebär att om det avtal du inte skrivit under är att bedöma som en bodelningshandling utan endast som ett mindre avtal i det hela får bodelningsförrättaren göra en bedömning av dess giltighet. Bodelningsförrättaren beslutar sedan om bodelning utifrån hens prövning. Om man som ena part blir missnöjd med vad bodelningsförrättaren beslutar om är det möjligt att överklaga bodelningen inom fyra veckor genom att väcka talan mot den andra maken (17 kap. 8 § ÄktB). I ditt fall kan det, utifrån den information jag fått, argumenteras för att det redan skett en bodelning. I sådana fall kommer inte någon bodelningsförrättare att utses och du måste väcka talan om bodelningen och få fastställt dess giltighet av domstol. Oavsett om det rör sig om en fastställelsetalan eller en överklagan av bodelning genomförd av bodelningsförrättare kan det vara en god idé att du anlitar en jurist. Framförallt då din motpart redan har skaffat ett ombud. Jag rekommenderar inte att du för din talan själv. Om du är intresserad av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på måndag, den 26 oktober, klockan 9.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig kan du kontakta mig per e-post, så bokar vi in en annan tid!Med vänliga hälsningar,

Enskild egendom i en Bouppteckning

2020-10-22 i Bodelning
FRÅGA |Hur redovisas enskild egendom i en bouppteckning?
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om den avlidna eller den efterlevande makan eller maken hade enskild egendom ska den antecknas för sig i bouppteckningen. Enskild egendom katogiseras enligt dessa bestämmelser 7:2 och 7:3 ÄktB. Det ska framgå att egendomen är enskild och på vilken grund (20 kap. 4 § andra stycket ÄB). Om det finns ett äktenskapsförord ska det alltid bifogas bouppteckningen.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?

2020-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag och min fru har varit gifta i tre år, vad gäller vid skilsmässa gällande en båt med tillhörande trailer som enbart jag har betalat. Min fru har alltså inte betalat en krona.Mvh.
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar att din fråga gäller om den båt och tillhörande trailer du betalat för ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa. För att kunna besvara din fråga kommer äktenskapsbalken (nedan förkortad ÄktB) tillämpas.Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendomDet som inledningsvis bör framhållas är skillnaden mellan egendom som klassas som giftorättsgods och enskild egendom. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är därför att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods och när man gifter sig blir allt giftorättsgods. Det är makarnas giftorättsgods som ska delas upp vid en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB).Egendom som är enskild ingår inte i en bodelning. Enskild egendom kan bland annat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § stycke 1 punkt 1 ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 3 § stycke 1 ÄktB).Det är viktigt att det tydligt framgår att en makes egendom ska vara enskild egendom för att det inte ska kunna räknas som giftorättsgods. Makar kan äga egendom personligen men det kan trots detta fortfarande vara giftorättsgods. Det är därför skillnad på personlig egendom och enskild egendom, där det sistnämnda är det juridiskt korrekta för att inte räknas som giftorättsgods.Det innebär därför att båten och den tillhörande trailern du betalat för sannolikt räknas som giftorättsgods vid en skilsmässa, så länge ni inte tecknat ett äktenskapsförord om att det ska vara din enskilda egendom. Jag kommer längre ned i svaret redogöra för hur man skriver ett giltigt äktenskapsförord.Föremål som den ena maken har uteslutande till sitt personliga brukVid en bodelning får varje make i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Vad som inbegrips i rätten att ta undan egendom i skälig omfattning ska bedömas med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden. Lever makarna under mycket goda ekonomiska förhållanden borde undantagsrätten sträcka sig längre än vad som omvänt skulle gälla. Egendom som undantas från en bodelning berörs inte alls av denna.Det är svårt för mig att avgöra om båten och trailern skulle kunna undantas från en bodelning. Sannolikt har föremålen inte uteslutande använts för ditt personliga bruk och skulle därför kunna bli svåra att undanta. Det är ändock värt att framhålla.Hur man skriver ett giltigt äktenskapsförordUtan att känna till om du och din fru befinner er i en skilsmässa tycker jag det är värt att nämna hur man tecknar ett giltigt äktenskapsförord.Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras samt undertecknas av makarna eller de blivande makarna (7 kap. 3 § stycke 2 ÄktB). Vidare ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Ett äktenskapsförord blir giltigt först den dag då det gavs in till Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 3 ÄktB).SammanfattningDet som sammanfattningsvis kan sägas är att all egendom i princip är giftorättsgods om det inte uttryckligen framgår att det är enskild egendom i exempelvis ett äktenskapsförord. Det innebär i sin tur att egendomen ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Enskild egendom ska däremot undantas från en bodelning. Vidare kan egendom som en make har uteslutande till sitt personliga bruk i skälig omfattning undantas från bodelningen. Vad som kan undantas ska bedömas utefter makarnas ekonomiska förhållanden.Det är på dessa grunder svårt för mig att kunna ge dig ett fullgott svar på din fråga. Är båten och trailern inte nedtecknade som enskild egendom i ett äktenskapsförord kommer de med största sannolikhet ingå i bodelningen och således bedömas vara giftorättsgods. Beroende på era ekonomiska förhållanden kan föremålen komma att få undantas från en bodelning om de kan bedömas uteslutande ha varit till ditt personliga bruk.Jag hoppas att ovanstående gav någon form av klarhet kring din fundering.Trevlig helg!Vänligen,

Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

2020-10-11 i Bodelning
FRÅGA |Vid en bodelning av ett gemensamt hus, och den ena parten vill köpa ut den andre, är det då hälften av det pris man köpte huset för eller dagens värde?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Marknadsvärdet av huset är utgångspunktenNär man på grund av bodelning ska köpa ut sin före detta partner ska man utgå från marknadsvärdet, det vill säga dagens värde på bostaden. För att få fram ett rättvist värde bör man vända sig till en fastighetsmäklare eller värderingsman. Från marknadsvärdet får eventuella renoveringar läggas till. Mäklarkostnaden ska dras av. Därefter får man fram ett försäljningspris. Fiktiv reavinstskattOm försäljningspriset är högre än priset huset köptes för, ska en en fiktiv reavinstskatt på 22 % dras av från vinsten. Denna fiktiva "skatt" är avsedd att kompensera för den kapitalvinstskatt som den kvarboende partnern får betala när hen i framtiden säljer bostaden. Någon faktiskt skatteskyldighet uppstår nämligen inte vid förvärv genom bodelning. När den fiktiva reavinstskatten dragits av ska beloppet delas på två. Man får då fram det belopp som ska användas för att lösa ut den andra partnern ur huset. Ett exempel Här följer ett räkneexempel för att konkretisera det hela:Försäljningspris: 2 000 000 kr. Utgörs av marknadsvärdet + renoveringskostnader - mäklarkostnaderInköpspris: 1 500 000 kr. Utgörs av det pris bostaden köptes för Vinst: 2 000 000 kr - 1 500 000 kr = 500 000 kr. Fiktiv reavinstskatt, 22 % av vinsten: 500 000 kr x 0.22 = 110 000 kr Nettovärde: 2 000 000 kr (försäljningspris) - 110 000 kr (reavinstskatt) = 1 890 000 krDet den kvarboende partnern ska lösa ut den andra för är därmed 1 890 000 kr / 2 = 945 000 kr.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar

Vad händer med gemensam köpt bil vid äktenskapsskillnad?

2020-10-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, mi fru och jag köpte en bil tillsammans, vi håller på skilsmässa och bilen står på hennes namn. Vi har redan mycket konflikt men nån dag för vi sälja bilen eftersom vi fortfarande använder bilen både och. Snart är det betanke tiden slut eftersom vi har ett barn tillsammans, på november och då kommer att vi ha vart eget liv. Vi pratade att vi skulle sälja bilen och få hälften av pengarna fast vi har inte gjort det. Min fråga är, när vi är skilda och vi inte har sålt bilen kan hon behålla bilen till sig själv eftersom då är vi inte gifta eller kan jag fortfarande kräva henne hälften av pengarna om vi säljer bilen då?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej Hans och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån det du berättar i ditt inlägg förstår jag situationen som att ni tillsammans under äktenskapet har köpt en bil som ni båda har använt för gemensamt bruk. Jag tolkar det som att din fråga är ifall din fru får behålla bilen efter äktenskapsskillnad då den är köpt i hennes namn. Regler om detta återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap tar slut med anledning av äktenskapsskillnad aktualiserar reglerna i 9 kap ÄktB om bodelning. Bodelningen innebär att makarnas egendom delas upp mellan de. Makar kan ha två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Enligt huvudregeln i svensk rätt ska all egendom som är giftorättsgods ingå i bodelningen och delas på hälften, 11 kap 13 § ÄktB. Till giftorättsgodset hör allt som inte räknas som enskild egendom enligt 7 kap 1 och 2 §§ ÄktB. Enskild egendom är enbart sådan som har avtalats att inte ingå i bodelningen inom t.ex äktenskapsförord, förbehåll i testamente eller gåvobrev. Viktigt att beakta här är att den egendom som kommer ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods vid den dag då talan om skilsmässa väcktes, alltså den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kom till tingsrätten, 9 kap § 3 ÄktB. Bodelningen bestämmer först hur stor andel av boet som vardera makarna ska få. Sedan görs en lottläggning. Denna beskriver vilken make som tar vilken egendom. En eventuell skifteslikvid kommer beräknas om fördelningen blir ojämn, som är den summa som någon av makarna eventuellt ska betala till den andra.I ert fallBilen kommer alltså ingå i giftorättsgodset om ni inte har avtalat om något annat. Den kommer därför ingå i bodelningen. Med anledning av detta är det bra att värdera bilen och eventuellt lån på denna. Både bilen och eventuella skulder på den kommer att fördelas lika mellan er. När man sedan har avgjort hur stor del av boet ni ska ha, kommer en lottläggning göras för att avgöra vilken make som får vilken egendom. Huvudregeln är att vardera make ska få behålla sin egendom. Eftersom att bilen kommer ingå i giftorättsgodset och om ni väljer att inte sälja den så att din fru kan behålla bilen i fortsättningen så bör du enligt likadelningsprincipen få ett motsvarande värde i annan egendom eller pengar så att fördelningen mellan er blir jämn. Det är viktigt att jag påpekar att bodelningen i praktiken kommer att påverkas av alla era tillgångar och skulder. Att enbart göra en bedömning utifrån informationen presenterad om bilen blir därmed svårt. Hoppas detta svar gav dig viss klarhet kring din situation! Skulle fler frågor eller behov av ytterligare juridisk rådigvning uppstå är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vi erbjuder både hjälp av jurist eller gratis telefonrådgivning! Här nedan kommer hänvisningar till dessa två alternativ: - Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?

2020-10-20 i Bodelning
FRÅGA |hej, skänkte 90 av lägenheten till min sambo innan vi flyttade ihop. nu tänker jag separeras. kommer jag få endast 10 % av bostadens värde eller hälften
Ellen Lagnéus |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!För att en gåva ska anses fullbordad krävs att den uppfyller vissa krav. Du nämner dock inte om det i samband med att du gav din sambo 90% av lägenheten hade upprättat ett gåvobrev. Jag kommer därför att besvara frågan både utifrån om ni har skrivit ett gåvobrev, eller om ni inte har det.Om ni har upprättat ett gåvobrevNär det kommer till bostadsrätter krävs det för att det finns ett gåvobrev som är skriftligt, och att både du och din sambo har skrivit under det. Det ska också framgå vilken lägenhet det gäller (6 kap. 4 § Bostadsrättslagen). Utöver det ska gåvotagaren, alltså din sambo, också godkännas av bostadsrättsföreningen för att gåvan ska kunna bli giltig (6 kap. 5 § Bostadsrättslagen).Om ni inte har upprättat ett gåvobrevIfall ni inte har upprättat ett gåvobrev och/eller gåvan inte ska anses fullbordad ska det vid en separation göras en bodelnig av eran samboegendom, ifall någon av er begär det (8 § SamboL).Det som ingår i samboegendomen är gemensam bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Jag tolkar din fråga som att du ägde och bodde i lägenheten innan din sambo flyttade in. Om bostadsrätten ska ingå i samboegendomen kommer därför att bero på om du köpte lägenheten med avsikt för att ni skulle bo där gemensamt, eller om du ägde den långt innan (5 § punkt 4 SamboL). Om det var så att du köpte lägenheten med avsikt för att ni skulle bo där gemensamt kommer din sambo att ha rätt till delar av lägenhetens värde, men hur mycket beror på vad ni har för skulder och hur era respektive ekonomiska förhållanden ser ut, och/eller hur länge ni bott tillsammans och omständigheterna i övrigt (12-15 §§ SamboL).Lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan ett arv ingå i en bodelning?

2020-10-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min fru och jag har skilt. Jag äger ett hus med min bror på landet som vi har ärvt från min farfar. Jag har bett en bodelning eftersom hon har behållit alla grejer som vi hade i lägenhet. Kan hon kräva en del av huset som jag äger med min bror?
Izel Ilyaz |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar över om huset du ärvt av din farfar kan bli föremål för bodelning. Dessa förhållanden regleras framförallt i Äktenskapsbalken (framöver kallat ÄktB).Om huset ärvts genom ett testamenteI en bodelning ingår giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Vad giftorättsgods är finns definierat i 7 kap. 1 § ÄktB och är enligt paragrafen allt som inte är enskild egendom. Alltså ingår samtliga tillgångar både du och din fru har med undantag för sådant som kan klassificeras som enskild egendom. Ett objekt kan klassificeras som enskild egendom genom bland annat (7 kap. 2 § ÄktB): – Ett äktenskapsförord – Om objektet är en gåva, ska gåvogivaren särskilt ha stadgat att gåvan ska vara enskild egendom. – Om objektet är ett arv ska detta ha ärvts genom ett testamente där det särskild ska ha stadgats att arvet ska vara enskild egendom.I ditt fall kan framförallt sista punkten aktualiseras, förutsatt att ni ärvt huset genom ett testamente av er farfar där det särskilt nämnts att han önskade detta ärvas som enskild egendom. Skulle så vara fallet undantas huset från bodelningen och din fru kan därmed inte kräva en del av den.Om huset inte ärvts genom ett testamenteFörst kommer samtliga tillgångar (som är giftorättsgods) att räknas in i bodelningen, här ingår även huset om att det klassificeras som giftorättsgods. Värt att notera är dock att enbart värdet av din andel i huset kommer inkluderas. Alltså 50 % av husets värde om du äger 1/2, 33,33% om du äger 1/3 osv. Efter att skulder avräknats fördelas därefter giftorättsgodset er två emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Skulle dina tillgångar ha ett större värde än din frus så har hon rätt till att kräva en del av huset. Skulle du ha andra tillgångar, exempelvis sparade pengar har du alltid rätt till att ge detta istället för en andel i huset (11 kap. 7 § ÄktB).Så sammanfattningsvisVad huset klassificeras som juridiskt är ytterst betydande för utfallet här. Är huset att betrakta som enskild egendom (exempelvis genom testamente) skyddas detta helt från bodelningen och din frus rätt till att kräva en andel är begränsad. Skulle däremot huset ses som giftorättsgods ingår detta i en bodelning och riskerar att bli föremål för din frus anspråk.

När är gåvor och arv enskild egendom och vad gäller för ny egendom som trätt i den ursprungliga enskilda egendomens ställe?

2020-10-10 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska lösa ut exfrun i bodelningen och har investerat i pool och avlopps anläggning som jag har betalat från enskilda medel som jag ärvt och fått som gåva är inte pool och avlopps anläggning min enskilda egendom då ?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om ny egendom som trätt istället för den ursprungliga enskilda egendomen också utgör enskild egendom. Innan detta kan besvaras måste det först vara klarlagt att gåvan och arvet utgör enskild egendom. Regler om makars egendom och bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad krävs för att gåvor och arv ska utgöra enskild egendom?All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). I 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Där framgår bl.a att egendom som en make har fått i gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda är enskild egendom (andra punkten). Detsamma gäller arv som enligt testamente ska vara makens enskilda (fjärde punkten). För att det som du har fått i gåva och arv ska utgöra enskild egendom så måste alltså gåvogivaren och arvlåtaren ha föreskrivit att egendomen ska vara din enskilda. I annat fall så utgör gåvan och arvet giftorättsgods. Vad gäller för ny egendom som träder i den enskilda egendomens ställe?När du har använder enskild egendom för att införskaffa eller investera i ny egendom så presumeras den nya egendomen vara enskild egendom, det uppstår ett s.k. surrogatföhållande (sjätte punkten). Presumtionen bryts om det i gåvohandlingen eller testamentet framgår att det som träder i gåvan/arvets ställe inte ska vara makens enskilda. Om gåvan och arvet var enskild egendom så ska alltså det som har trätt i dess ställe (pool och avloppsanläggningen) utgöra enskild egendom och därför inte ingå i bodelningen (jmf. 10 kap. 1 § ÄktB). Detta gäller under förutsättning att inget annat har föreskrivit i gåvohandlingen eller testamentet. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,