Psykiskt misshandlad av sambo, vem kan hjälpa till med nytt boende vid en separation?

2019-12-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag lever i ett destruktivt förhållande och har barn med min partner. Hen misshandlar mig psykiskt och kränker mig jämt och ständigt och hotar mig. Lägenheten står på min partner. Jag studerar och har skulder hos kronofogden så det är väldigt svårt att hitta eget boende med dessa ockerhyror på marknaden. Vad händer om jag kontaktar socialtjänsten? Kan de hjälpa mig med att skaffa ett boende som jag kan flytta till och samtidigt ha delad vårdnad om barnen? Eller är det någon jour man kontaktar som hjälper en med boende? Jag måste verkligen flytta då jag håller på att gå in i väggen. Tacksam för svar
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor. Men framför allt - vad klokt att du söker hjälp över huvud taget! Jag förstår att du sitter i en svår situation som du behöver ta dig ur.Jag ska försöka svara på dina frågor och ge dig lite information jag tror kan vara bra att ha med sig. Reglerna jag hänvisar till går att hitta i sambolagen (SamboL), brottsbalken (BrB) och socialtjänstlagen (SoL).Övertagande av bostadDu säger att din sambo står på hyreskontraktet, men detta behöver inte betyda att det är hen som har rätt till bostaden. Om du vill separera från din sambo kan du begära en bodelning (8 § SamboL). Er bostad ska i så fall ingå i bodelningen, förutsatt att den är förvärvad för gemensam användning (3 § SamboL).Om din sambo skaffade hyresrätten före ert förhållande är den däremot inte förvärvad för gemensam användning och ingår inte i bodelningen. Men vid en separation kan du ändå ha rätt att ta över kontraktet, även om det står på din sambo. Det är nämligen den sambon som bäst behöver bostaden som har rätt till den, så länge ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheter kan anses skäligt (22 § första stycket SamboL). När parterna har barn är det oftast den personen som kommer ha barnet boende hos sig som bedöms bäst behöva lägenheten, men det blir förstås svårare att bedöma om det är tänkt att barnet ska bo växelvis.Vill du göra anspråk på att ta över bostaden måste du göra det senast inom ett år efter att samboförhållandet upphörde (22 § andra stycket SamboL).Vad din sambo gör kan vara brottsligtDu skriver att din sambo misshandlar dig psykiskt, kränker och hotar dig. Det är svårt för mig att säga om det skulle anses som ett brott eller inte utan mer information, men det jag skulle kunna tänka mig är nedan brott.Olaga hotOm din sambo hotar att skada dig kan hen dömas för olaga hot. Hotet behöver inte bara handla om att skada dig utan kan också handla om att skada andra personer, djur eller saker som betyder mycket för dig. Hotet måste vara ämnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig (4 kap. 5 § BrB).OfredandeOfredande handlar om när någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter denne för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Hänsynslöst agerande kan t.ex. vara att filma en naken person, uppmana någon att ta livet av sig, framföra grova kränkningar av sexualiserad eller våldsam natur. För att vara brottslig ska gärningen vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § BrB).Grov fridskränkning eller kvinnofridskränkningOm något av ovan nämnda brott (eller andra brott i 3, 4, 6, eller 12 kap, eller när någon bryter mot kontaktförbud) begås av någon mot en närstående kan denne också dömas för grov fridskränkning. Detta gäller om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla (4 kap. 4 a § första stycket BrB).Om brottet begås av en man mot en kvinna kallas det istället specifikt grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § andra stycket BrB).Socialtjänsten kan hjälpa digDet ser lite olika ut beroende på var i landet du bor och i vilken kommun. En del kommuner har specifika socialsekreterare som ansvarar för fall som rör våld i nära relationer, de har ofta extra kompetens och kan hjälpa till med det stöd som behövs. En del kommuner har också samarbeten med hyresvärdar eller egna boenden för just sådana här situationer. Extra stort ansvar har de när barn är inblandade. Oavsett vilket så har alltid socialtjänsten i din kommun det yttersta ansvaret att hjälpa dig (2 kap. 1 § SoL).Vad du kan göra nu* Börja med att ring socialtjänsten och berätta din situation. De kommer kunna hjälpa dig reda ut frågetecken och lotsa dig vidare i vad nästa steg blir.* Jag råder dig också att ta kontakt med en stödlinje för våld i nära relationer. Precis som du säger hjälper ibland vissa hjälpjourer också till med boenden (t.ex. kan du ringa till den här linjen gratis, dygnet runt och anonymt).* Anteckna alltid alla händelser/hot/kränkningar, även de som kan tyckas små! Det räcker med att skriva ner någonting i telefonen, vad som hände och när det hände. Om du bestämmer dig för att polisanmäla nu eller någon gång i framtiden kommer det att hjälpa dig.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte så är du varmt välkommen att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med skulder på giftorättsgods vid en bodelning?

2019-12-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru vill skiljas och vi har nu ansökt om skilsmässa. Hon ordnade ett äktenskapsförord efter sin pappas död i mars, som uteslöt mig från någon anspråk på hennes arv. Vi sålde vårt hus med stor vinst, och nu när vi skall göra bodelning står bil och motorcykel på mig, och lånen för dessa på drygt 100000 på mig. Värde på bil/motorcykel och lån är lika mycket. Jag har även andra kontokorts skulder på drygt 80000.Nu påstår min fru att vi måste ta upp värdet av bil/motorcykel och dela på, däremot inte lånen av samma värde. Kan detta stämma?Jag står där med hela lånen men hon får hälften av värdet av bil/motorcykel?Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ska ingå i en bodelning?Om ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. All egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att din frus arv efter hennes pappa ska hållas helt utanför bodelningen. All annan egendom ska ingå. Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Dock kommer den skuldsatta maken få behålla så mycket egendom som krävs för att täcka skulderna. Detta innebär att du kommer få behålla så mycket egendom som krävs för att täcka dina skulder, både lånen för bilen och motorcykeln och kontokortsskulderna. Du behöver alltså inte dela med dig av denna egendom. Du kommer bara behöva dela med dig av den egendom som överstiger dina skulder. SlutsatsSvaret på din fråga är alltså nej, det stämmer inte. Du får räkna av dina skulder från ditt giftorättsgods och endast det som överstiger skulderna ska gå till delning. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Enskild egendom vid skilsmässa

2019-12-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min man har fått pengar i gåva av en anhörig. Dessa pengar har använts för insats till vårt gemensamma hem. Inget annat har avtalats och vi har inget äktenskapsförord. Pengarna gavs med förbehållet "inom äktenskap enskild egendom". Om vi skulle skilja oss, kan han hävda att delar av vårt gemensamma hem, som vi äger lika mycket av, är enskild egendom?
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (se här) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § äktenskapsbalken (se här) finns en lista på vad som är att anse som enskild egendom i ett äktenskap och som ska behållas av vardera maken vid en skilsmässa/bodelning. Dom pengar som din man fick i gåva omfattas exempelvis av paragrafens andra punkt.I rättsfallet NJA 1995 s. 577 (se här) hade två makar gemensamt köpt fastigheter där makarna hade betalat hälften av kontantinsatsen vardera. Den ena maken hade betalat kontant med enskild egendom och därmed ansågs dennes hälft av fastigheten vara enskild egendom. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Illojala transaktioner innan bodelning

2019-12-16 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska skilja mig och undrar. Om jag har tillgångar som jag innan bodelningen överfört till annan person Räknas det ändå som tillgångar som ska ingå i bodelningen.?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Vad som ska ingå i en bodelningReglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en äktenskapsskillnad ska dina och din makes egendom fördelas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska dina och din makes giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods menas sådana egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Av 7 kap. 2 § ÄktB följer en lista av vad som avses med enskild egendom:- egendom som enligt äktenskapsförord ska vara enskild egendom som en makt fått i gåva av någon annan än den andra make, gåvan ska vara förenad med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom - egendom som en make fått genom testamente, arvet ska vara förenad med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom- egendom som en make ärvt och enligt testamente av arvlåtaren ska vara den mottagande makens enskilda egendom- egendom som en makt fått genom förmånstagarförordnande vid olika typer livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, som tecknats av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom- annat som har trätt i stället för egendom som avses i de ovanstående punkternaOm era ägodelar enbart utgör enskild egendom och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken så behöver en bodelning inte ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (såsom mattor, lampor, gardiner etc.) som är avsett för ert gemensamma hem. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena makens bruk (7 kap. 4 § 3-4 st. ÄktB).Illojala transaktionerHuvudregeln är att makarna ska redovisa sina tillgångar och skulder vid brytpunkten, den dag som ansökan om skilsmässa kommer in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Det är således som utgångspunkt intressant att se vad du respektive din make har och hur era egendomsförhållanden ser ut vid det datumet. Dock finns det en regel, s.k. vederlagsregeln, som utgör undantag från huvudregeln.Vederlagsregeln försäkrar att en skadelidande make får ersättning när den andra makens förfogande över giftorättsgodset, egendom som ska ingå i bodelningen, innan en skilsmässa anses vara illojal. Syftet är att motverka att en make genom olika åtgärder försöker minska den andre makens anspråk till hälften av giftorättsgodset genom att beakta hur denne förfogat över sin egendom innan äktenskapsskillnaden (11 kap. 4 § Äkt).Om en make anses betett sig illojal ska minskningen av giftorättsgodset ändå räknas med i bodelningen som om ingen transaktion har skett. Förutsättningarna för att detta ska ske är:- Den ena maken har minskat sitt giftorättsgods genom gåva eller använt sitt giftorättsgods för att öka värdet av sin enskilda egendom- Detta har skett utan den andra makens samtycke- Detta har skett inom tre år innan ansökan om äktenskapsskillnad gjordes- Makens giftorättsgods minskas betydligt i samband med gåvan/transaktionen, om giftorättsgodset har minskat med minst 10 % ska det anses vara av en inte obetydlig omfattningExempel: Giftorättsgodset tillhörande dig uppgår till 20 000 kr i värde och din make har 10 000 i giftorättsgods. Innan bodelningen överför du 10 000 kr av dina 20 000 kr till en närstående vän, utan din makes samtycke. Eftersom summan utgör 50% av dina tillgångar måste det ses som att dina tillgångar har minskats i en betydlig omfattning. Om transaktionen dessutom sker inom tre år innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in så ska de 10 000 kr ändå räknas med i bodelningen som om ingen transaktion hade skett. Utan vederlagsregeln skulle ni dela på dina återstående 10 000 kr och din makes 10 000 kr. Ni skulle då efter bodelning få 10 000 kr var. Med vederlagsregeln så skulle det vid bodelning räknas som att du fortfarande har kvar dina 10 000 kr som du överfört till din vän. Du och din make skulle då dela på sammanlagt 30 000 kr. Ni kommer då få 15 000 kr var. Eftersom du har redan överfört pengarna till någon annan så får du bara i praktiken ut 5 000 kr i samband med bodelningen.SammanfattningOm egendomen som du vill överföra till någon annan utgör enskild egendom så kommer det inte utgöra något problem eftersom sådana egendom inte tas med i bodelningen. Dock, om du istället överför en betydlig andel av giftorättsgods till någon annan och detta sker inom tre år från det att ansökan om skilsmässa görs, utan din makes samtycke, så kommer hen att kunna kräva att överföringen räknas med i bodelningen ändå.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Har en make rätt att sälja en husbil utan samtycke?

2019-12-27 i Bodelning
FRÅGA |Om husbilen står skriven på maken, har han rätt att sälja den utan makans tillåtelse?De har anförskaffat den tillsammans under äktenskapet och ska ansöka om skilsmässa.
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken kommer att bli tillämplig för att svara på din fråga. Husbilen utgör giftorättsgods Utifrån din fråga förstår jag att du är gift vilket innebär att all egendom som du och din make äger är giftorättsgods, i den mån inget annat är föreskrivet, som exempelvis att en viss vara ska vara enskild egendom. Giftorättsgods innebär att om det uppstår en skilsmässa, har du rätt till halva värdet av din makes egendom - det vill säga värdet av allt som du och din make äger ska läggas samman och efter avdrag för skulder, fördelas giftorättsgodset, (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Ingenting av de omständigheter som du angivit påpekar att husbilen är enskild egendom, därmed blir utgångspunkten att husbilen utgör giftorättsgods. (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det spelar ingen roll om husbilen står på din makes namn, utan det som spelar roll är om det finns en föreskrift som talar om att husbilen är enskild egendom och i ditt fall verkar det inte vara så. Varje make har redovisningsskyldighet Din make kan använda husbilen hur han vill, men så länge han inte pantsätter den eller säljer den utan ditt samtycke, (7 kap. 5 § p.3 Äktenskapsbalken). Om ni söker om äktenskapsskillnad (skilsmässa) är du och din make skyldig att redovisa egendom som ni äger. Det innebär att din make kommer att vara skyldig att redovisa husbilen fram till dess att bodelningen är färdig, (9 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Detta gör man för att försäkra att du eller din make inte undanhåller egendom från den andra maken. När äktenskapsskillnad pågår - samtycke måste inhämtas från ena maken för att sälja husbilenNär äktenskapsskillnad pågår kan din make inte sälja husbilen utan ditt samtycke. Men om din make skulle sälja husbilen under tiden som äktenskapsskillnad pågår och gör det utan ditt samtycke, så ska han redovisa vinsten från husbilen, enligt redovisningsplikten, (9 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär att till exempel om din make har sålt husbilen för 50 000 kr, ska man lägga till det i giftorättsgodset. När äktenskapet är pågående - krävs samtycke för att sälja husbilen om den är samägdOm jag förstår rätt har ni inte ansökt om äktenskapsskillnad än, vilket innebär att en redovisningsplikt inte föreligger när äktenskapet är pågående. Det finns en lag som heter Lag om samäganderätt och om den blir aktuell i ditt fall, innebär det att din make inte kan sälja husbilen utan ditt samtycke, (2 § Lag om samäganderätt).När blir Lag om samäganderätt tillämplig? Det finns enligt Högsta domstolen 3 kriterier för Lag om samäganderätt ska bli aktuell. Det första kriteriet ska vara att en av makarna har köpt egendom i sitt namn men för makarnas gemensamma bruk- i ditt fall står husbilen på din makes namn och om jag förstår rätt använder du och din make husbilen tillsammans, första kriteriet är uppfyllt. Andra kriteriet är att den andra maken har bidragit ekonomiskt vid köpet, och som jag förstår har du och din make köpt den gemensamt - det vill säga att du har bidragit ekonomiskt, andra kriteriet är också uppfyllt i ditt fall. Det tredje kriteriet är att din make har insett syftet med att du har hjälpt ekonomiskt och om det tredje kriteriet är uppfyllt så dras den avgörande slutsatsen, att det har förelegat en gemensam partsvilja hos dig och din make att husbilen, ska vara samägd av dig och din make. Det hela innebär att Lag om samäganderätt blir aktuell och att din make inte kan sälja husbilen utan ditt samtycke för att husbilen är samägt. Sammanfattningsvis kan din make inte sälja husbilen utan ditt samtycke under tiden som ni är gifta, för att husbilen är samägt. När du och din make har ansökt om äktenskapsskillnad kan din make inte sälja husbilen utan ditt samtycke och om om han skulle göra det under tiden som äktenskapsskillnad pågår ska han redovisa vinsten från husbilen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något ytterligare som du undrar kan Lawlines duktiga jurister hjälpa dig. Vänligen,

Går det att begära bodelning om ex-maken har avlidit?

2019-12-23 i Bodelning
FRÅGA |Kan en ex-maka begära bodelning om ex-maken har avlidit?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I 9:1 ÄktB framgår att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Det finns ett par undantag då bodelning inte behöver ske; om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.Jag utgår från att du menar att makarna först skilt sig och att därefter den ena maken avlidit, innan någon bodelning skett. Det finns ingen lagstadgad tidsfrist på när bodelning ska ha begärts. Detta innebär att det torde vara ganska svårt att förlora sin rätt att begära bodelning. Det finns dock praxis där domstolen ansett att det går att förlora sin rätt att begära bodelning genom långvarig passivitet. I fallet RH 2003:41 ansågs en ex-make ha förlorat rätten att begära bodelning efter sju år utan någon rimlig förklaring för dröjsmålet. Sammanfattningsvis ska alltså en bodelning ske i nästan alla fall då ett äktenskap upplöses. Så länge ex-maken inte väntar för länge med att begära bodelning efter skilsmässan torde din fråga gå att besvara jakande. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur ser vi till att behålla så mycket av vår respektive egendom som möjligt i bodelningen?

2019-12-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man har beslutat att skilja oss och jag undrar lite angående det kommande bodelningsavtalet som följer. Vad jag förstår så delas alla tillgångar 50/50 mellan parterna och min fråga är om det går att reglera och justera ägarfördelningen av dessa i bodelningsavtalet? Till exempel så äger jag en större andel av vår nuvarande lägenhet då jag stod för en större kontantinsats vid köpet av denna. Dessa pengar vill jag ju såklart ska tillhöra mig liksom alla mina tillgångar på mina lön- och sparkonton. Går det att sammanställa detta i bodelningsavtalet eller måste vi först teckna ett äktenskapsförord (vi har en väldigt god relation och är överens om fördelning av tillgångar), där vi klargör varje persons enskilda egendomar?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur du och din man ska bära er åt för att åstadkomma en delning där ni får behålla så mycket av er respektive egendom som möjligt. De regler som är relevanta för sin fråga hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt lagen ska en bodelning genomföras när ett äktenskap upplöses (ÄktB 9:1). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (ÄktB 10:1). All egendom som inte gjorts till enskild egendom är giftorättsgods, så har ni inget äktenskapsförord är utgångspunkten att all egendom ska tas med i delningen. Observera att egendom även ha gjorts enskild genom ett villkor i arv, gåva eller testamente (ÄktB 7:1-2). När ert giftorättsgods beräknats har ni rätt att göra avdrag för era respektive skulder, och sedan ska andelarna läggas ihop och delas lika er emellan (ÄktB 11:1-3). Äktenskapsbalkens regler är dock dispositiva, vilket innebär att ni kan komma överens om att dela på andra sätt. Lagens bestämmelser behöver alltså endast användas om ni är oense. Om ni är överens om hur ni vill fördela egendomen så finns det ingen anledning att först upprätta ett äktenskapsförord. Ni kan göra det direkt i bodelningsavtalet, som sedan blir bindande. En lista över all egendom som finns i boet och hur den ska fördelas brukar göras i en bouppteckning. Om ni redan nu är överens om hur ni vill fördela er egendom kan ni upprätta ett föravtal. Ett föravtal är bindande mellan dig och din man och kan läggas till grund för bodelningen när den väl blir av. Ett äktenskapsförord behöver registreras hos Skatteverket (ÄktB 7:3), men ett föravtal är gällande så länge ni båda skrivit under handlingen. Det kan därför vara ett smidigare alternativ än ett äktenskapsförord eftersom ni redan står inför en skilsmässa.Sammanfattningsvis så är delningsreglerna dispositiva och ni som makar har stora möjligheter att själva välja hur ni vill dela upp er egendom. Så länge ni är överens finns inga hinder för er att dela som ni önskar. Det enda ni kan behöva ta hänsyn till är om eventuella borgenärer skulle lida skada av er delning. Detta kan exempelvis vara fallet om en make har stora skulder som genom delningen överför mycket egendom till sin make för att undslippa att betala. Ni behöver inte upprätta något äktenskapsförord för att kunna dela som ni önskar. Om ni redan nu vill upprätta ett avtal som binder er till er överenskommelse kan ni istället upprätta ett föravtal. Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad händer med mina bolag vid en skilsmässa?

2019-12-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag är gift sedan 4 år. Jag har sedan innan vi gift oss drivit enskild firma som jag har kvar idag. Efter att vi gift oss har jag startat 1 AB och kommer inom kort starta ett till. Hur berörs bolagen ifall vi skiljer oss? Är 50% hennes eller äger jag det jag startat före eller under tiden vi varit gifta?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar över vad en eventuell äktenskapsskillnad innebär för dig och de bolag du äger. För att kunna besvara din fråga kommer jag börja med att ge en översikt över hur en bodelning går till och vilken egendom som ingår i bodelningen. Allt detta regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Egendom som ingår i bodelningen I bodelningen ingår all egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att egendom som är enskild egendom inte ingår i bodelningen.Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Regleringen i 7 kap. 2 § ÄktB om hur egendom kan göras till enskild egendom, och därmed inte ingå i bodelningen, reglerar uttömmande på vilka sätt egendom kan göras till enskild egendom.Av detta följer att om du inte har gjort din enskilda firma eller ditt aktiebolag till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord, är dessa att betrakta som giftorättsgods som ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan dig och din fru. Andelsberäkning och lottläggning Rent praktiskt innebär en bodelning att det giftorättsgods som respektive make äger läggs ihop och delas lika mellan makarna, efter avdrag för eventuella skulder som makarna har (11 kap. 2-3 § ÄktB). Resultatet av denna beräkning utgör respektive makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning. Vid lottläggningen, den faktiska fördelningen av egendomen, är utgångspunkten att vardera make har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär då för din del att du i första hand har rätt att få din enskilda firma och ditt aktiebolag på din lott, eftersom det är du som är ägare till bolagen. Skulle det dock vara så att dina bolag tillsammans med övrigt giftorättsgods som du äger, uppgår till en större summa än den du har rätt till enligt andelsberäkningen, kommer du att behöva ersätta din fru upp till den summa som hennes andel i boet uppgår till. Ersättningen kan bestå antingen av egendom eller av pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Sammanfattande förklaring Det ovan sagda innebär alltså att dina bolag inte nödvändigtvis måste påverkas av en eventuell skilsmässa. Har du möjlighet att ersätta din fru så att hon får det värde hon har rätt till enligt vad hennes andel i boet uppgår till, behöver du inte överföra något ägande i bolagen till henne. En skilsmässa innebär alltså inte i sig att din fru får 50% äganderätt i bolagen. Har ni inget äktenskapsförord kommer dock samtliga av dina bolag att ingå i bodelningen, oavsett om du startade dem före eller efter ni gifte er. Det är möjligt för dig och din fru att ingå äktenskapsförord även nu när ni redan är gifta, och i detta ange att alla dina bolag ska vara din enskilda egendom och således undanta bolagen från en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Hoppas detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar