Vad krävs för att bli bodelningsförrättare?

2019-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Vad krävs för att arbeta som egenföretagare ,som bodelningsförättare?Någon särskild utbildning?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelningsförrättare utses av domstolen på ansökan av någon av parterna om de inte kan enas i bodelningen. Bodelningsförrättaren är därför ofta advokat. En bodelningsförrättare ska vara opartisk. Istället för att anlita en bodelningsförrättare kan man anlita en jurist som ofta blir billigare. En jurist har dock inte möjlighet att tvinga parterna till att bodela på ett visst sätt som en bodelningsförrättare har. För att arbeta som bodelningsförrättare krävs som huvudregel att man är utbildad advokat. Som jag beskrivit ovan kan man som jurist även anlitas i liknande ärenden, men man har inte samma befogenheter som en bodelningsförrättare. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bodelning efter ett års äktenskap

2019-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har köpt huset 2002 i september själv, av min blivande fru och hennes ex. Ett år senare så gifte vi oss. Nu har vi skiljt oss. Vad gäller när vi ska göra bodelning?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor vad gäller bodelning regleras i äktenskapsbalken (1987:230).Nu när ni har skiljt er så ska eran egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap. 1 § 1 st. äktenskapsbalken (1987:230). Det som ska ingå i bodelningen är erat giftorättsgods (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Giftorättsgods kan med andra ord vara egendom som ni köpt själva och äger, men även egendom som ni har köpt tillsammans och samäger. Enskild egendom kan vara egendom som ni till exempel skrivit äktenskapsförord om eller något som någon av er har fått i gåva, eller testamente eller arv (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230).Om huset är giftorättsgods eller inte, beror på flera omständighet som inte framkommer i din fråga. Därmed är det svårt för mig att ge dig ett exakt svar. Är huset att anse som giftorättsgods så skall huset dock ingå i bodelningen. Är huset att anse som enskild egendom så skall det inte ingå i bodelningen. Dessutom finns det även en regel i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230), som säger att den som behöver bostaden bäst har rätt att få den. Detta innebär att huset skulle kunna tillfalla din ex-fru, men endast om det inte är att anse som enskild egendom och om hon har bäst rätt till boendet.I din fråga så nämner du även att du och din ex-fru endast har varit gifta i ett år. Det innebär att den "rikare" parten, det vill säga den som äger mest giftorättsgods får behålla mer av sitt giftorättsgods. Istället för att dela lika. Detta är en jämkning av bodelningen eftersom att äktenskapet har varit kort. Skulle äktenskapet varat längre än fem år, så skulle giftorättsgodset ha delats dela.Vänligen,

Hur kan man agera om en make undanhåller värde på egendom vid bodelning?

2019-06-29 i Bodelning
FRÅGA |Min fd man (ligger i skilsmässa) startade ett företag -10 ett -14. Han jobbade 5-7 dagar/v (ca 14-15 h/dag), hur jag än bönade o bad om stöd/hjälp m barn o hus så kallade han mig grälsjuk, aggressiv, otacksam, labil och överkänslig. Han ville komma o gå som passade honom. Han hotade med skilsmässa o att jag inte skulle ha något utan honom. Han manipulerade mig att jobba m sämsta uppgifterna i hans företag, jag gjorde allt för våra barn. Var ensam med barn födda -08, -10 o -13 alla kvällar i veckan till när han kom hem tidigast 19.30. Men flera gånger i veckan framåt 00.00. Han valde bort oss totalt, vi fick inte klaga. Barnen vill inte veta av honom. Han säger "när har du ställt upp på mig, du har väl aldrig ställt upp på mig".Han ville lura mig men hade inte äktenskapsförord. Han försökte.Vi hittade anteckningar, han skrivit sina tankar: vill göra mig lottlös. Eftersom jag är godtrogen har jag betalat mycket av våra fasta avgifter, oavsett inkomst (varit arbetslös samt föräldraledig, vilket han inte varit). Han sade upp mig utan min vetskap i ett mejl (jobbade alltså i hans företag) -17. Han äger 1/2, jag 1/4. Om han tjänat 35-50000kr/månad sedan -08 borde han ha gömt pengar. Jag vill värdera företagen för hans värdering litar jag inte på. Hur ska jag få upprättelse? Han har klippt/klistrat kontoutdrag o kopierat. Han är lögnaktig, manipulativ, smörjer, utnyttjar. Vill gå till botten m pengar, företag, pensionsförsäkring o aktier/fonder. Han är fixerad vid ekonomi.
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det att du ska skilja dig från din nuvarande man. I sådant fall är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Lagen hittar du här. Som jag uppfattar det av frågan så undrar du vad du kan göra för att försäkra dig om att han inte undanhåller egendom/värde på egendom vid bodelningen. Först och främst är det för bodelningen avgörande om egendomen omfattas av giftorätten eller är enskild egendom, det framkommer av din fråga att ni inte har något äktenskapsförord mellan er, och företaget/aktierna i företaget kan inte på någon annan grund vara enskild egendom (se 7 kap. 2 § ÄktB). Vilken betydelse har det om egendom är giftorättsgods eller enskild egendom? Utgångspunkten är att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB.) Äktenskapet i sig påverkar inte en makens äganderätt till sin egen egendom. Å andra sidan finns den andre makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde fram tills en bodelning sker. När ett äktenskap tar slut genom äktenskapsskillnad ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB) vilket motsatsvis innebär det att enskild egendom inte ska ingå.Klarlagt i ditt fall torde vara att bådas delas av företaget omfattas giftorätten då de är giftorättsgods. Vad du kan göra: Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § 1 st. ÄktB). Tills dess att en bodelning är förrättad har man som make skyldighet att redovisa egendom, och att lämna uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap. 3 § ÄktB). Det brukar beskrivas som att en make har en redovisningsplikt och en upplysningsplikt. Om du skulle misstänka att din make undanhåller värdet på företaget vid en bodelning och att ni inte kan komma överens, finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, enligt 17 kap. 1 § ÄktB. Enligt 17 kap. 5 § ÄktB kan en bodelningsförrättare se till att bouppteckningen förrättas, och varje make ska då uppge sina tillgångar och skulder. Om din make i sådant fall inte skulle uppge viss egendom vid ett sådant tillfälle, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Av samma lagrum framgår det att en make är skyldig att bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed framför domstolen, om den andra maken begär det. Domstolen får även för detta ändamål förelägga och döma ut vite. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilken egendom ska ingå i bodelningen?

2019-06-29 i Bodelning
FRÅGA |Vi har begärt skilsmässa för 2 månader sen, nu har han gått och köpt en husbil , hur gäller det? kan jag kräva hälften?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i din fråga antar jag att du och din make var gifta, vilket gör äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig för att bevara din fråga. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framkommer i 9 kap. 2 § ÄktB och kan till exempel vara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, eller egendom som make fått genom gåva, arv eller testamente. Vidare ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) väcktes, enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär att endast den egendom som fanns i makarnas besittning när talan om äktenskapsskillnad väcktes, är den egendom som ska ingå i bodelningen och fördelas mellan makarna. Vidare innebär detta att egendom som kom till någon av makarnas besittning efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes, inte ska ingå i bodelningen. Jag tolkar informationen i din fråga som att din make har köpt husbilen efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket innebär att den inte ska ingå i bodelningen och således har du inte rätt till "hälften" av husbilens värde. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ingår arv i bodelning vid skilsmässa?

2019-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Ska ett arv som ännu inte skiftats räknas med vid bodelning? Ansökan om äktenskapsskillnad registrerades 180803 och arvet skiftades dvs maken fick tillgång till arvet från sin far 180521.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken egendom som räknas in i bodelningen vid en äktenskapsskillnad bestäms utifrån egendomsförhållandena den dag då stämningsansökan om skilsmässa kom in till rätten, 9 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken. Denna dag kallas även för "den kritiska tidpunkten". Eftersom rätten till arv anses falla ut i och med dödsfallet blir denna tidpunkt även avgörande för om arvet ska tas med i bodelningen eller ej. Om dödsfallet skedde innan den kritiska tidpunkten ska arvet räknas som giftorättsgods och tas med i bodelningen. Om dödsfallet inträffat efter den kritiska tidpunkten ska arvet undantas.I ditt fall uppstod den kritiska tidpunkten den 3 augusti 2018. Trots att arvskifte efter den avlidne inte skett innan denna tidpunkt var maken arvsberättigad den dagen fadern dog, utifrån det datum du angivit i frågan den 21 maj 2018. Eftersom detta skett innan den kritiska tidpunkten så ska arvet ingå vid en bodelning.Jag vill dock poängtera att det anförda enbart gäller om det inte finns förbehåll om att arvet från fadern ska tillfalla din exmake som enskild egendom, exempelvis om arvet givits med ett villkor i ett testamente. I sådant fall kommer arvet inte ingå som giftorättsgods och ska därför inte ingå i bodelningen. Du kan läsa mer om vad som utgör enskild egendom i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken.Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning,

Ska arv ingå i bodelningen?

2019-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Har min föra detta man rätt att della med mig mark som jag har arvet efter min pappa inan jag gifte mig
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid en skilsmässa ska som huvudregel allt ses som giftorättsgods och delas lika mellan makarna. I vissa fall kan däremot egendom vara enskild och då ska den inte beaktas när man delas upp alla tillgångar. Har man tidigare fått ett arv ska det normalt ingå i bodelningen. Se främst 7 kap. 1-2 §§ ÄB. Däremot finns det undantag från huvudregeln och det är att om man har fått arv genom testamente med villkoret att arvet ska vara enskilt. Mitt tips till dig är därför att ta reda på vad som står i testamentet. Står det där att marken du fått av din pappa genom arv ska vara enskild behöver du inte dela den med din man. Om det däremot inte står något i testamentet om att marken ska vara din enskilda egendom ska den delas med din man. Hälsningar

Kan jag skriva ett bodelningsavtal själv? Vad måste ingå isf?

2019-06-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Ska göra en bodelning (separation, fortfarande gifta)Kan jag skriva ett bodelningsavtal själv? Vad måste ingå isf?Om jag måste använda mig av färdigt formulär, finns det gratis mallar att tillgå?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Regler om äktenskapets upplösning hittas i äktenskapsbalken (ÄktB)När ett äktenskap upplöses, ska en bodelning göras, se 9 kap 1 § ÄktB. Bodelningsavtal underkastas vissa formkrav. Enligt 9 kap 5 § ÄktB måste båda makarna underteckna handlingen för att bodelningsavtalet ska vara giltigt. Enligt tidigare krav krävdes även två vittnen, något som nu slopats.Detta är det enda kravet som framställs i äktenskapsbalken; att båda makarna ska underteckna handlingen. Handlingen kan ni skapa på egen hand eller använda er av befintliga mallar. Om det kvarstår frågetecken, vänligen återkom, annars hoppas att detta var svaret på din fråga!

Ingår saker jag köpt för egna pengar i skilsmässan?

2019-06-27 i Bodelning
FRÅGA |Gifta i 30 år. Fick hus som arv av min far under äktenskapet. Nu skilsmässa. Är huset mitt? Har även köpt 2 bilar (oldtimer) för "mina" pengar. Måste jag dela bilarna?
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline. Då ni varit gifta så pass länge så blir all er egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods och ska delas (ev. att ni löser ut varandra). Även fast du köper bilar för "dina" pengar kommer dom ingå i skilsmässan. Egendom kan bli enskild genom villkor i äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller försäkring. Huset och bilarna kommer ingå i delningen om de inte är enskild egendom eller om ni kommer överens om annat er emellan. Med vänlig hälsning