Kan mina barn tvinga min sambo att flytta vid min bortgång?

2018-09-14 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger en villa,,nu har en man flyttat in vid mig och blivit sambo.När jag dör , så skall ju mina barn ärva huset, de kanske vill sälja det eller flytta in själva.Vilken rätt har mina barn att få min sambo att flytta även om han vill bo kvar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning, samboegendom och övertagande av fastighetNär en sambo avlider görs en bodelning mellan samborna (8 § sambolagen). I en bodelning ingår endast samboegendom, alltså bostad och bohag som inskaffats för gemensamt bruk. I detta fall är det inte fråga om samboegendom, eftersom bostaden inte införskaffats med avsikt om gemensamt bruk. Det framgår heller inte huruvida det finns ett samboavtal eller inbördes testamente, vari det stadgas att ni ska äga hälften var av villan. I sådana fall skulle villan nämligen ingå i en bodelning; så är emellertid inte fallet.För en gemensam bostad som inte är samboegendom och som den ena sambon haft med hyres- eller bostadsrätt finns det en möjlighet för efterlevande sambo att överta bostaden om det finns synnerliga skäl (22 § sambolagen). I det aktuella fallet äger du dock en fastighet och sålunda blir 22 § sambolagen inte tillämpbar.I sambolagen finns heller ingen särskild regel som ger den efterlevande sambon rätt att under någon viss tid bo kvar i den gemensamma bostaden. Vem kan påkalla bodelning?Om någon av samborna avlider under förhållandet är det enbart den efterlevande sambon som har rätt att bestämma om det ska göras en bodelning (18 § sambolagen). Dödsboet (det vill säga dina barn) efter den avlidne sambon kan alltså inte bestämma att en bodelning ska göras. I det fall en bodelning inte sker behåller varje sambo sin egen egendom. Eftersom sambor enligt ärvdabalken inte ärver varandra kommer i sådana fall den avlidne sambons legala arvingar få ut sitt arv direkt (2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken (ÄB)). Den efterlevande sambon kommer bara få behålla sin egen egendom. Eftersom sambos inte ärver varandra blir utfallet detsamma om det efterlevande sambon påkallar bodelning.Dödsbodelägarna bestämmer hur länge din sambo ska få bo kvar i bostadenBostaden blir en del av dödsboet efter dig och ska ärvas. Det är dina arvingar som ska få ta över fastigheten (2 kap. 1-3 §§ ÄB). Det är sålunda dödsbodelägarna som bestämmer hur och när arvet ska fördelas, eftersom de har hand om förvaltningen av dödsboet. Det är med andra ord dödsbodelägarna som bestämmer hur länge din sambo får bo kvar i bostaden (ÄB 18 kap. 1 §). Finns det möjlighet för sambon att bo kvar?Genom att skriva ett inbördes testamente kan sambor förvisso ärva varandra. I sådana fall ingår fastigheten vid en bodelning efter er som sambos och bodelningen kommer i sådana fall kunna ske enbart efter att efterlevande sambo påkallat bodelningen. Sambon kommer sålunda i sådana fall kunna bo kvar. För att skydda den efterlevande sambon är det således fördelaktigt att upprätta ett sådant testamente.SlutsatsEftersom bostaden inte utgör samboegendom i detta fall, kommer den inte ingå i en framtida bodelning vid din bortgång. Det finns heller inte något (enligt min kännedom) samboavtal eller inbördes testamente som tillerkänner din sambo del i fastigheten vid din eventuella bortgång. Eftersom det är dina barn, barnbarn etc. som ärver dig, har det inte betydelse huruvida den efterlevande sambon påkallar bodelning. Dina barn, barnbarn etc. förvaltar dödsboet efter dig och detta innebär att de bestämmer hur lång tid din sambo kan bo kvar. De kan alltså kräva att din sambo flyttar.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Ingår fritidshus i bodelning?

2018-09-09 i Bodelning
FRÅGA |HejDet är så att jag och min fru ska skiljas och jag köpte en tomt ihop med min far medans jag var gift. Och på dem tomten har vi byggt ett fritidshus som inte är belånat utan endast byggt med privatlån. Vi har heller inte bott i den bostaden jag och min fru, utan bodde i hyresrätt. Så min fråga är om hon har rätt att dela på fritidshuset? Vänliga hälsningar
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en bodelning ingår båda makarnas giftorättsgods, se 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Det avgörande för om fritidshuset ska delas mellan dig och din fru är därmed om fritidshuset anses vara giftorättsgods eller enskild egendom. Det spelar således ingen roll vem som äger egendomen, om ni har varit bosatta i fritidshuset eller inte. Detta hade dock blivit avgörande om ni varit sambos som skulle separera. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. För att egendom ska betraktas som enskild egendom måste den göras enskild genom något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Har detta inte gjorts kommer egendomen att vara giftorättsgods oavsett om en av makarna har köpt hela egendom och även om egendomen är införskaffad innan äktenskapet inleds. Egendom kan exempelvis vara enskild genom ett äktenskapsförord eller förordnande i testamente, gåva eller arv.Som jag tolkar din fråga har detta inte gjorts vilket får som konsekvens att din del av fritidshuset betraktas som giftorättsgods. Från bodelningen får dock undantas föremål som den ena maken har uteslutande till sitt personliga bruk, se 10 kap. 2 § ÄktB. Detta gäller dock endast i "skälig omfattning" exempelvis har dyrbar kamerautrustning som den ena maken endast använder i vissa fall inte tillåtits att bli undantaget från bodelningen. Det bör därför i min mening bli svårt att undanta en fritidsfastighet från en bodelning med stöd av denna paragraf. Vänligen,

Giftorättsgods och enskild egendom m.m.

2018-09-09 i Bodelning
FRÅGA |<p>Jag skall skiljas från min fru pga. att hon vid flera tillfällen varit otrogen. jag köpte ett hus för ca 25år sedan för 350.000kr och efter några år träffade jag min fru och hon flyttade in i huset. Några år senare gifte vi oss och fick barn. Jag personligen tog ett nytt lån på ca 400,000 för att bygga ut när familjen blev större. När mina föräldrar gick bort ärvde jag lite pengar, så jag tog 400,000 av dessa till ytligare renovering och utbyggnad. Under alla år har jag personligen betalat alla lån och driftkostnader på huset förutom de senaste åren då hon har satt över 1000kr/månad som hjälp till driftkostnaden. Huset står på mig och nu vill hon ha halva huset om vi skiljer oss. Har hon rätt till det? jag tog pengar av mitt arv, men när hennes föräldrar går bort Jag får inte tillgång till hennes arv. Jag uppskattar att värdet på huset är ca 1400 000 vid en försäljning. Jag hoppas ev. kunna bo kvar i huset med våra barn.</p>
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln om makars egendom vid äktenskapsskillnad är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken. (ÄktB) Vad som utgör enskild egendom framgår ur 7 kap 2 § ÄktB: 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses ovan enligt punkt 1-6. Giftorättsgods vid bodelningBodelning regleras i 10 - 11 kap ÄktB där framgår i 1 § 10 kap ÄktB att I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB (listtan ovan), är giftorättsgods enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vid bodelning ser man till värdet på tillgångarna på den s.k. brytdagen, dagen så ansökan om skilsmässa ges in till Tingsrätten. När man gör bodelning ska först så mycket undantas så att det täcker vardera makes skulder, 11 kap 2§ ÄktB Vad som sedan återstår av giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna, 11 kap 3§ ÄktB. Värdet av det som du och din fru hade med in i äktenskapet ska alltså räknas in vid bodelningen.Viktigt att tänka på är att det iär värdet och inte en specifik sak man får rätt till vid bodelningen. Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna skall giftorättsgodset sedan fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar, 11 kap 7§ ÄktBSvarEftersom du är gift ingår huset du köpte i giftorättsgodset vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad oavsett vem huset står på. Då makar är tar lån och investerar i giftorättsgods som t.ex. huset blir investeringen sammanfogad i giftorättsgodset om man inte har äktenskapsförord eller annan handling som föreskriver egendomen som enskild. Lån som står i ditt namn på brytdagen ska avräknas från din lott i bodelning liksom skulder som står i din frus namn avräknas från hennes lott detta enligt principen om gäldstäckning. Det som blir över efter att skulderna räknats av slås samman och delas i två, det är den andelen som varje make får. I det fall fördelningen blir ojämn kan en make åberopa jämkning eller skevdelning. Jämkning används dock främst när äktenskapet varit kortare än 5 år och den ena maken har avsevärt större tillgångar än den andra. Regeln kan ibland användas även om äktenskapet varat längre.Det kan vara möjligt att du kan bo kvar i huset om du har störst behov av att bo kvar i huset, exempelvis för vårdnad av barn, då görs en behovsprövning. Då kan det bli så att du måste lösa ut din fru för den andel som är hennes giftorättsgods om ni inte kan komma överens om att bodela på annat vis.Du bör undersöka om du fick arvet föreskrivet med villkoret att det skulle utgöra enskild egendom eller inte och vad som står i eventuella testamenten för att avgöra om pengarna från arvet är enskild egendom eller inte.Jag rekommenderar att du/ni anlitar en jurist som hjälper er att göra bodelningen korrekt. Om ni inte kan enas om bodelning kan du ansöka om bodelningsförrättare vid Tingsrätten. Om du vill anlita en av Lawlines jurister eller har någon fråga om mitt svar kan du mejla, jessica.konduk@lawline.se">jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Hur delar vi upp skulderna i en skilsmässa när min make har betalningsanmärkningar?

2018-09-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Hur funkar det med att dela upp skulder/lån vid en skilsmässa om en av parterna ej får ta lån pga betalanmärkningar?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Låt oss säga att du pratar om dig och din make, och att din partner är den som har betalningsanmärkningar. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur uppdelningen av skulder ska göras vid en skilsmässa, och om en hälftendelning av skulderna kan ställa till med problem för någon som inte får ta mer lån. Reglerna om äktenskap och skilsmässa hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB). När du och din partner valt att avsluta ert äktenskap ska ni göra en bodelning (ÄktB 9:1). Bodelningen innebär att ni ska dela allt ert giftorättsgods (ÄktB 10:1). Giftorättsgodset är all den egendom du eller din make äger som inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord (ÄktB 7:1 och 7:2). Egendom kan även vara enskild om du eller din make fått ärva något, fått något i gåva eller genom testamente och det är arvlåtarens/givarens/testatorns önskan att egendomen ska vara er enskilda. Om ni inte har någon enskild egendom så är all egendom giftorättsgods. Innan det är dags att dela egendomen lika måste ni hantera skulderna. Era skulder ska dock inte delas lika. Det fungerar som så att du får dra av beloppet dina skulder uppgår till från värdet av ditt giftorättsgods innan likadelningen (ÄktB 11:2). Om du exempelvis har giftorättsgods till ett värde om 300 000 kr, och skulder på 200 000 kr, så får du dra av de 200 000 kronorna och behöver bara lägga 100 000 kr till delningen. Eftersom din partner har stora betalningsanmärkningar har hen antagligen mer skulder än giftorättsgods. Låt oss säga att din make har egendom till ett värde om 50 000 kr och skulder på 500 000 kr. När skulderna dragits av finns det – 450 000 kr kvar, men en make får aldrig gå in i bodelningen med ett negativt belopp, så hen kommer att ha 0 kr i giftorättsgods att dela med dig. Ni kommer då att dela lika på de 100 000 kronorna som du bidragit med, och få 50 000 kr var i bodelningen. Du får behålla 250 000 kr av din egendom och ge 50 000 kr till din make som då kommer att ha 100 000 kr. Era skulder på 200 000 kr respektive 500 000 kr kommer alltså att vara oförändrade efter bodelningen. Sammanfattningsvis är det alltså inga problem i en bodelning att en make har betalningsanmärkningar. Skulderna delas inte, utan du och din make får dra av era skulder från ert respektive giftorättsgods innan själva delningen. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Hur ordnar vi bodelningen när vi inte är överens?

2018-09-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag flyttade ut/ vi separerade i maj. Blev utköpt ur huset. Vi skulle fixa bodelning själva och det lät bra först. Jag fick bara det sämsta o tog inte med mig något knappt. Jag fick köpa möbler o annat till lägenheten och han vägrade ge mig en slant för det. Han hotar med att ta halva barnbidraget. Han tjänar väldigt bra och jag studerar och har inget jobb. Vad kan jag göra?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En begäran om bodelning ska framställas inom ett år från den dagen samboförhållandet upphörde (SamboL §8) så har ni inte upprättat någon bodelning och du inte känner att ni delat upp bohaget på ett rättvist sätt så finns fortfarande möjlighet att göra detta. Du nämner barnbidrag i din fråga men ingenting om att ni har gemensamma barn så jag antar att ni har det och att det är du som är mottagaren av bidraget. Jag går sedan igenom var sak för sig nedan.Bodelning av bohaget (Sambolagen § 12-16) En bodelning görs med utgångspunkten från hur egendomsförhållandena såg ut när samboförhållandet inleddes. Det du förde in i boet får du därmed föra ut ur boet. Har ni köpt nya möbler och saker tillsammans ses det som gemensam samboegendom och ska därmed ingå i det bohag som ni nu delar upp mellan er. Den egendom som aldrig delas är era privata ägodelar även om den inskaffats under sambotiden, såsom kläder, kroppsprodukter, mobiltelefonen etc. Var och en av sambor äger sina pengar på det egna kontot. Har någon en skuld som inte kan betalas med den enskilda egendomen eller pengarna på kontot så kan den få täckas av den gemensamma samboegendomen. Det kan därför vara bra att någon annan hjälper till med bodelningen om paret inte kommer överens om hur bodelningen ska gå till.Köpa ut den andres egendom (Sambolagen § 17) I ett hem finns inte alltid dubbletter av allting och ibland kan man tycka att den gemensamma egendomen är anpassad till det nuvarande hemmet. Det finns naturligtvis möjlighet att göra en överenskommelse där man värderar hemmet och ersätter den andre med dess halva värde. Kan vara en bra lösning för bägge parter många gånger. Detta är dock endast något som parterna kan komma överens om. Det går därför inte att tvinga den ena parten att ersätta de inköp som görs av den andre parten. Sambolagen ger endast rättigheten att dela den gemensamma egendomen på ett ekonomiskt rättvist sätt. Du måste därmed kräva din ekonomiska rätt ur det gemensamma boet. Bostaden (Sambolagen § 22) Den som ägde bostaden när samboförhållandet inleddes har den grundläggande rätten att få fortsätta bo kvar. Denna regel gäller främst för fastigheter där personen som bodde först förmodligen investerat i bostaden vid köpet. Det finns dock möjlighet för den andre om denne kan anse sig ha en bättre rätt till bostaden av särskilt skäl, att faktiskt få ta över bostaden från den andre, främst när det gäller lägenheter. I ert fall var er gemensamma bostad ett hus och ni verkar redan ha löst bostadsfrågan. Uppmaning till dig är att kontrollera att värderingen gjorts på ett korrekt sätt och att du därmed fått ut din ekonomiska rätt från bostaden. En sådan värdering grundar sig inte i vem som betalt mest i bostaden utan att man gjort det tillsammans. En hemmafru som sköter barnen har samma rätt till den gemensamma bostadens värde som den arbetande mannen. Att båda bidrar visar på gemensam och lika rätt, till lika mycket, oavsett vad bidraget varit.Barnbidraget Frågan om barnbidraget är inget som ska ingå eller läggas in i en bodelning. Barnbidraget är ämnat till barnet och ska betalas ut till den som sköter barnet. Gör du det ensamt sker utbetalningen till dig och om ni har barnen varannan vecka kan barnbidraget splittas och betalas ut halva var till er båda. Detta beror på vad ni kommer överens om gällande omsorgen kring barnen. Sammanfattningsvis Det är viktigt att se var sak för sig. Rätten till bostaden handlar om att skydda den part som är mer skyddsvärd, vilket alltid är barnen. Barnen ges alltid förtur till bostaden och därmed den förälder som barnen ska bo hos. Den som ska separera måste därför fundera på vem av parterna som behöver bo kvar för att minst skada ska ske. Finns inga barn och lägenheten är anpassad för den av parterna som ex. har ett handikapp, går förturen till denne. Detta är av enbart praktiska skäl och för att skydda den som kan få det besvärligast att flytta. Vad gäller samboegendom så handlar det enbart om ekonomiska skäl, att värdera de investeringar som parterna har valt att göra tillsammans, en gång i tiden då de var överens. Det som införskaffats till hemmet, och därmed ingår i samboegendom, har haft ett syfte att brukas tillsammans oavsett vem av parterna som tjänar mest. Bohaget ska därför delas rättvist av ekonomiska skäl. Det du förde in i boet ingår inte i den gemensamma egendomen och kan därmed tas med ut ur boet.Barnbidrag är ett bidrag till ditt barn och bör inte ingå i en överenskommelse i form av "jag behåller bohaget och du behåller barnbidraget".Mitt råd till dig är att se till att det sker en så rättvis bodelning som möjligt. Det finns inga skäl att dela orättvist på grund av osämja eller att någon tjänat mer och därmed anser sig ha bidragit mer. Se därför till att var sak sker på rätt sätt. Den som har bäst rätt till bostaden ska i första hand avgöra om denne vill bo kvar, den som bor kvar ska betala halva den värdeökning som skett sedan köpet, bohaget ska av värdemässiga och ekonomiska skäl värderas och delas lika i värde för att kunna bytas/säljas mellan parterna eller till någon annan. Krav på att lösas ut eller ersättas för inköp finns inte, men överenskommelser står parterna fritt att göra. Barnbidrag ska betalas till den/dem som sörjer för barnet och ska även detta rättvist delas.Om ni inte kan komma överens om bodelningen kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten i er hemvist. Denne kommer i första hand försöka få er att komma överens men kan utföra en tvångsdelning om det anses nödvändigt. Ansökningsavgiften är på 900 kr och det tillkommer även andra avgifter, dessa subventioneras dock av statligt ersättningsgaranti. Båda parterna ska betala avgifterna och det går säkert att begära delad räkning också. Du kan säkert få mer information om du ringer till er närmsta tingsrätt och frågar om kostnaderna.Hoppas du fått den information du behöver, du är annars välkommen med följdfrågor. Lycka till.

Hur länge kan min exmake vänta med att lösa ut mig från vårt hus?

2018-09-09 i Bodelning
FRÅGA |Hur länge kan min exmake vänta med att lösa ut mig från vårt hus? Kan jag göra nåt för att påverka situationen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att ingen av er äger huset såsom enskild egendom och att det är en del av giftorättsgodset. Stämmer det så kommer han att ta över huset genom bodelning med anledning av skilsmässan. Det kommer alltså inte att ses som en försäljning. För att han ska bli tvungen att betala dig för din del av bostaden innan skilsmässan har gått igenom så krävs alltså att ni gör en bodelning. En bodelning kan begäras av både dig själv och din make och kan ske innan mål om äktenskapsskillnad, under pågående mål om äktenskapsskillnad och efter dom i mål om äktenskapsskillnad har meddelats. Beroende på vart ni befinner er i processen mot skilsmässa blir alltså olika bestämmelser om bodelning tillämpliga. Men oavsett så kan han inte tvingas att betala dig förrän huset har ingått i bodelning. Det finns praxis som statuerar exempel på att flera år förflutit innan bodelning skett. Genomför ni bodelning kan han dock tvingas att betala därefter.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Ansökan om bodelningsförättare

2018-09-09 i Bodelning
FRÅGA |Hur lång tid tar det att få en bodelningsförrättare ?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ärendet hos tingsrättenUtseende av bodelningsförättare handläggs enligt Lagen om domstolsärenden (ÄrendeL). När ni skickat in ansökan till tingsrätten och ansökningsavgiften betalats in påbörjas handläggningen av ansökan hos tingsrätten. Om det är någon uppgift som saknas kan tingsrätten komma att skriva till dig och be dig komplettera, varför handläggningen går snabbare såvida ansökan är komplett redan från start och ansökningsavgiften betald, se ÄrendeL 4-6§§ och ÄrendeL 9§.Tingsrätten kommer sedan att skicka din ansökan till motparten så att motparten får yttra sig. Därefter fattar tingsrätten beslut om bodelningsförrättare ska utses. Om den som ansöker om bodelningsförrättare inte själv gett förslag på lämplig sådan kommer tingsrätten att föreslå en för uppdraget lämplig jurist eller advokat. Beslutet skickas till den som gjort ansökan antingen via post eller mejl. HandläggningstidAtt domstolen ska sträva efter ett snabbt avgörande av ärendet framgår bland annat av ÄrendeL 13§. En effektiv handläggning får dock aldrig gå ut över rättssäkerheten. Exakt hur lång tid det tar att få en bodelningsförrättare är dock svårt att svara på. Många olika faktorer kan spela in så som antal ärenden som domstolen just för tillfället har att handlägga. I ett rättsfall, NJA 2014 s. 643, så tog det ca. 1 1/2 månad från dess att ansökan gjordes till dess att en bodelningsförättare utsågs av domstolen men det kan såklart variera från ärende till ärende.Om du redan har gjort en ansökan och har frågor hur ärendet fortgår rekommenderar jag dig att ta kontakt med den domstol där du lämnat in denna. En lista med samtliga tingsrätter hittar du här.Hoppas du fått viss vägledning för din fråga. Har du fler frågor får du gärna återkomma!Vänligen,

Ingår samlingsobjekt i bodelning?

2018-09-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag samlar på gamla hifi som tex förstärkare, kassettdäck, radio, mm. Jag rengör och renoverar dem. En hel del av dessa har blivit ganska värdefulla. Jag har köpt in dem för mina egna pengar och det är bara jag som använder dem. Behöver jag ta upp deras värde vid en bodelning eller kan jag ta in dem som för personliga bruk? Om jag behöver räkna in värdet är det inköpspriset eller en uppskattad försäljningspris som jag måste ta upp?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Huruvida samlingsobjekt ingår i en bodelning beror helt på om ni har varit gifta eller sambor.Bodelning mellan makar ska innehålla allt som makarna äger. Ett undantag är enskild egendom och kläder och föremål som används uteslutande för ena makens personliga bruk. Enskild egendom är egendom som till följd av villkor i äktenskapsförord, gåva eller testamente ska vara makens enskilda.Med föremål som används uteslutande för ena makens personligt bruk avses exempelvis kläder, glasögon, smycken, parfym, personliga presenter och liknande föremål i skälig omfattning som inte är av ett betydligt värde. Värdefulla samlingsobjekt får således inte undantas från en bodelning. Värdet ska bedömas utifrån det uppskattade försäljningspriset för samlingsobjekten dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes.Bodelning mellan sambor ska enbart innehålla samboegendom i form av sambornas gemensamma bostad och bohag. Som samboegendom räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål - såsom samlingsobjekt.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar