vad har man rätt till när ena maken ägde huset innan äktenskapet ingicks?

2021-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Min man äger hela huset o gjorde det innan vi gifte oss! Vad händer med huset vid dödsfall eller skilsmässa för min del?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din fråga.I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det varken finns ett testamente eller äktenskapsförord mellan er.I 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken framgår att äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad och då ska det ske en bodelning. Vid en bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll att din make ägde huset innan ni gifte er, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det äktenskapsförord eller testamente som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett äktenskapsförord eller testamente så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika.Om det är så att en av er avlider först så är vad dödsboet efter den avlidne erhåller vid bodelningen tillsammans med övrig egendom (som inte ingått i bodelningen, exempelvis enskild egendom och särskild egendom), det som utgör kvarlåtenskapen efter den avlidna. Detta är denna egendom som arvsreglerna därefter omfattar. Efter den ena makens död ärver efterlevande make med fri förfoganderätt, dock ifall det är så att den avlidne hade barn från tidigare förhållanden så har dessa barn rätt att få ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1–2 § Ärvdabalken). Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Efter den efterlevande makes död så ska det som den efterlevande make har ärvt med fri förfoganderätt fördelas mellan den först avlidnes arvingar, det vill säga gemensamma barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn (se 3 kap. 2 § Ärvdabalken).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Vad utgör godtagbar säkerhet för betalning vid övertagande av bostad?

2021-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger bostadsrätten och behöver bo kvar i den. Jag kommer behöva lösa ut min fru vid bodelningen men kommer inte kunna lösa den summan som jag är skyldig att betala henne. Banken godkänner inte den summan. Kan jag skriva ett skuldbrev eller måste jag lösa hela summan på en gång?
Ida Gelin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning mellan makar ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras som egendom som inte gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen så dras skulderna av från tillgångarna. Värdet av giftorättsgodset som finns kvar därefter ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Båda makarna har därmed rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods. En make som äger giftorättsgods till ett värde som överstiger det värde hen har rätt till i bodelningen har rätt att utge mellanskillnaden i pengar (11 kap. 9 § ÄktB).Om övertagande av den gemensamma bostaden Om att den ena maken ska ta över ert gemensamma bostad ska den andra maken kompenseras för halva husets nettovärde. Kompensationen görs antingen genom pengar eller giftorättsgods. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen kan maken få anstånd med denna (11 kap. 10 § ÄktB). Det är i första hand upp till makarna att komma överens om vad de anser vara godtagbar säkerhet. Om någon överenskommelse inte uppnås, bör i vart fall pant, borgensförbindelse godtas eller garantiförbindelse av en bank godtas. Kommer makarna inte överens om vad de anser vara skäligt anstånd med betalningen bör längre tid än sex månader från bodelningen inte komma i fråga. Sammanfattningsvis kan sägas att bodelningen i första hand är en överenskommelse mellan makarna om hur giftorättsgodset ska fördelas mellan dem. Du och din fru kan alltså komma överens om att ett skuldebrev är godtagbar säkerhet för det du är skyldig din fru i och med övertagandet av bostaden. Att observera här är att din fru då har rätt att få denna summa från dig inom sex månader om ni inte kommer överens om annat. Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.Vänliga hälsningar,

Skulder vid bodelning

2021-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Undrar angående bodelning vid en skilsmässa. Jag har skulder som inte min man vet om och jag vill inte heller att han ska veta om dessa. Måste mina skulder tas upp vid bodelning? Det är inga skulder som har med huset att göra.
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BouppteckningBodelning sker enligt huvudregel vid äktenskapsskillnad, ÄktB 9:1. Bodelning ska göras utifrån den egendom som finns den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten, ÄktB 9:2. Det är alltså de tillgångar och skulder som blir föremål för bodelning. Makarnas enskilda egendom faller utanför bodelningen. Inför bodelning gör man ofta en bouppteckning över makarnas tillgångar och skulder, ÄktB 9:7. Detta för att det ska bli en korrekt bodelning och man ska få en överblick.AndelsberäkningEfter en bouppteckning har gjorts, alltså vad som ska ingå i bodelningen, görs den så kallade andelsberäkningen, ÄktB 11:1. Här gäller den viktiga principen om särförvaltning vilket innebär att var och en av makarna svarar för sina skulder med sin egendom. Det betyder att man måste göra en reservation för vardera makens skulder innan det blir aktuellt att dela något giftorättsgods. Borgenärernas intresse av att få betalt går före giftorätten. Enligt ÄktB 11:2 får vardera maken ta så mycket av sitt giftorättsgods som behövs för att betala av sina skulder. Finns det dock enskild egendom som är belånad är huvudregeln att dessa skulder ska täckas av den enskilda egendomen. Om värdet på den enskilda egendom inte räcker till får det som saknas täckas av giftorättsgods, ÄktB 11:2 2 st. Det som återstår av giftorättsgodset efter vardera maken har stått för sina skulder ska läggas samman och delas på hälften, ÄktB 11:3. Det som vardera maken erhåller efter hälftendelningen kallas för giftorättsandel.LottläggningEfter andelarna har beräknats så bestämmer man vem som får vilken egendom och vem som ska betala vilka skulder. Här kan makarna fördela egendomen som de vill, så länge de är överens.SammanfattningsvisHuvudregeln är att vardera maken svarar för sina skulder. En skuld som hör till enskild egendom ska dock inte avräknas från giftorättsgodset utan ska täckas av den enskilda egendomen. Som svar på din fråga beror det alltså på om det är din enskilda egendom som är belånad eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs för en giltig bodelning mellan sambor?

2021-08-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi är sambos och ska separera. Jag ska överta vårt gemensamma radhus och vi är helt överens om delningen av hela bohaget. Vi har själva gjort en exakt uträkning hur mycket jag behöver köpa ut honom för, värderat huset, räknat ut skatt, mäklararvode och renoveringskostnader. Kan vi upprätta ett bodelningsavtal själva på dessa uppgifter och skriva under. 1. Krävs det något mer i en bodelning2. vilka instanser behöver dessa uppgifter mer än bankenTacksam för återkoppling
Ida Gelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag gå igenom vad som krävs för att en bodelning mellan sambor ska vara giltig. Därefter kommer jag redogöra för vilka som har intresse av att få ta del av ert bodelningsavtal och varför. AllmäntEn begäran om bodelning måste framföras inom ett år efter att samboförhållandet upphört, annars går rätten till en bodelning förlorad (8 § SamboL). Vid en bodelning mellan sambor är det endast så kallad samboegendom som ska fördelas, dvs bostad eller bohag som ni har införskaffat för gemensam användning (3 § SamboL). Bodelningen förrättas av samborna tillsammans. Över bodelningen ska en skriftlig handling upprättas som ska undertecknas av båda samborna (20 § SamboL och 9 kap. 5 § ÄktB). Vad krävs för en giltig bodelning?För att ingen av samborna ska kunna komma och kräva något i efterhand, inom ettårsfristen, så är det viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal som båda parter undertecknar, vilket jag av din fråga förstår att ni också önskar göra. Utöver de formkrav som lagen framställer, en skriftlig handling som ni båda undertecknat, finns inga ytterligare krav för att bodelningen ska vara giltig. Vilka behöver få ta del av bodelningsavtalet?Precis som du säger kräver banken ofta ett bodelningsavtal för att ni ska ha möjlighet att, var för sig, ta nya bolån efter separationen. Utöver detta har bodelningsavtalet även betydelse för övergången av äganderätten av den gemensamma bostaden.Jag tolkar din fråga som att ni nu står som gemensamma ägare av fastigheten, radhuset. Om man vill ändra ägandeförhållandet i en fastighet så måste man ansöka om lagfart hos Lantmäteriet (20 kap. 1 § JB). Till ansökan ska man bifoga den så kallade fångeshandlingen, det vill säga handlingen som ligger till grund för de ändrade ägarförhållandena, ert bodelningsavtal i detta fall (20 kap. 5 § JB). Bodelningsavtalet måste alltså även skickas till lantmäteriet för att den av er som erhåller fastigheten i bodelningen, du i detta fall, ska beviljas lagfart (20 kap. 1 § JB).Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.Vänliga hälsningar,

Vad händer om exet gör sig av med bohag?

2021-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag o min man har nyligen skilt oss. Allt det ekonomiska är klart.Men inte bohagetVi hade en lägenhet som båda stod på. Han ville bo kvar så han har köpt ut migEfter en incident blev jag utkastad från lägenheten utan överenskommet bohag.Nu hotar han mig att eventuellt göra sig av med bohaget efter 31/8 Jag har betalt hyran för lägenheten Augusti o SeptemberHar hittat en ny lägenhet men inflyttningen är 9/9 Vad händeroch vad kan jag göra om han gör sig av med mitt bohag?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När ett äktenskap tar slut ska det enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 § göras en bodelning om det inte är så att makarna enbart har enskild egendom som alltså inte ska tas med i bodelningen och inte begär att få överta bostad eller bohag. I ert fall verkar ni ha kommit överens om hur ni ska fördela även bohaget. Detta kan anses vara en bodelning. Enligt ÄktB 9 kap. 5 § ska bodelningen göras skriftligen och undertecknas av makarna, vilket inte framgår av din fråga att ni gjort. Bodelningen syftar till att klarlägga vem av makarna som äger vad. Om ni inte gjort en bodelning som undertecknats så ska en sådan göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (ÄktB 9 kap. 2 §). Om ditt ex skulle göra sig av med bohag som ingår som giftorättsgods kommer han alltså att kunna bli skyldig att ersätta dig för det. Men detta beror på hur egendomsförhållandena ser ut i övrigt vilket är svårt att besvara med den givna informationen. Är det däremot så att ni klargjort vem som äger vad så kan det i stället bli tal om att han orsakar dig sakskada i skadeståndsrättslig mening. Man får såklart inte förstöra eller göra sig av med saker som tillhör någon annan. I det fallet skulle han kunna bli ersättningsskyldig enligt Skadeståndslagen 2 kap. 1 §. Med det sagt är det såklart alltid bättre att försöka komma överens eftersom en process att få tillbaka värden från ditt ex kan bli både jobbigt och kostsamt trots att du tekniskt sett har rätt att behålla förvaringsplatsen då du betalat hyra, och såklart ska kunna nyttja det du betalt för. Skulle han göra det ändå så beror det alltså på var i processen ni befinner er, om ni gjort en skriftlig bodelning eller inte. Har ni gjort det så begär du en bodelning och krånglar han så ansöker du om en bodelningsförättare hos tingsrätten som får klarlägga de ekonomiska förhållandena som rådde och göra en bodelning åt er om ni inte kan komma överens. Om ni gjort en bodelning och han gör sig av med saker som enligt bodelningen tillhör dig så ansöker du om stämning hos tingsrätten och yrkar på skadestånd för värdet på de saker han gjort sig av med. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Ingår arv i bodelning med anledning av skilsmässa?

2021-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan. Innan jag o min man träffades så fick han och hans syster ärva skog/mark av sin mamma. Nu har vi varit gifta i 10 år och ska skiljas. Vad gäller nu ? Räknas det med i bodelningen eller är det enskild egendom? Fick jag välja så vill jag att han behåller den själv.
Ida Gelin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad ingår i en bodelnin?När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, regler om detta återfinns i äktenskapsbalken. Bodelning förrättas av makarna tillsammans och över bodelningen ska upprättas en handling som ska skrivas på av båda makarna (9 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning mellan makar ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras som egendom som inte gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild genom att makarna har avtalat om det i ett äktenskapsförord eller genom att maken har fått egendom i gåva eller via testamente med villkoret att det ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). All annan egendom ska alltså ingå i bodelningen, även sådant som makarna hade innan äktenskapet. Vid bodelningen så dras skulderna av från tillgångarna. Värdet av giftorättsgodset som finns kvar därefter ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Båda makarna har därmed rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods. En make som äger giftorättsgods till ett värde som överstiger det värde hen har rätt till i bodelningen har rätt att utge mellanskillnaden i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Ska då den mark din make ärvt ingå i bodelningen mellan honom och dig? Av din fråga framgår inte om din make har ärvt marken genom testamente eller inte. Om ett testamente finns är det möjligt att det däri finns ett villkor om att din makes andel av marken ska vara enskild vid bodelningen mellan honom och dig, och i så fall inte delas. Om ett sådant villkorat testamente inte finns ska markens värde som utgångspunkt ingå i bodelningen och delas lika er emellan.Kan man frångå bodelningsreglerna om hälftendelning? Reglerna om hur egendomen skall fördelas, hälftendelning som utgångspunkt (11 kap. 3 § ÄktB), är inte tvingande. Ni kan välja precis hur ni vill göra, så länge ni är överens. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta precis hur ni vill fördela tillgångarna. Allt ni behöver göra är att skriva att tillgångarna har "delats i sämja" eller något motsvarande så att det framgår att ni är överens. Det är inte alls ovanligt att göra på det sättet. En begränsning som kan vara bra att känna till är att om ni frångår reglerna om hälftendelning inte får bodela på ett sätt som skadar någon borgenär. (13 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att ni inte bör bodela så att ni inte har täckning för era skulder.Sammanfattningsvis kan sägas att marken din make ärvt är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen mellan er om det inte finns ett testamente som säger något annat. Utgångspunkten vid en bodelning är att värdet av det giftorättsgods som finns delas lika mellan makarna. Du har då rätt till halva markens värde vid en bodelning. Vill din make behålla marken efter bodelningen har han rätt att ersätta dig i pengar istället. Regeln om hälftendelning är dock inte obligatorisk. Vill ni båda att din make ska få behålla marken utan att ersätta dig för dess värde är ni fria att dela upp egendomen på det sättet genom ert bodelningsavtal. Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.Vänliga hälsningar,

Vad har en hemmafru för rättigheter vid skilsmässa?

2021-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, En kvinna har varit gift i tio år och pga omständigheterna har mannen jobbat och kvinnan varit hemma fru. Nu vid skilsmässan, vad har hon för rättigheter när det gäller ekonomin och förmögenheter som har anskaffats under de tio åren där hon har bidragit med mycket arbete och stöd?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag utgår från att kvinnan och mannen ifråga inte har något äktenskapsförord.Makars egendom är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna vid äktenskapsskillnadNär två personer ingår ett äktenskap omvandlades all deras egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan makarna vid bodelning efter skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Frun har alltså rätt till hälften av värdet på makarnas giftorättsgods, alltså gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).Huset anses vara makars gemensamma bostad, om den är avsedd som deras gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan makar.Likadelningsprincipens syftar till att skydda den mindre förmögna maken i äktenskapetAtt makar ska dela lika på giftorättsgodset bygger på likadelningsprincipen. Makar har vanligtvis delad ekonomi och det är inte sällan de delar upp vem som köper vad. Exempelvis kanske en make betalar mat och saker till hushållet medan andra betalar kostnader för att renovera huset osv. Det är inte heller sällan en make stannar hemma och den andra jobbar. Principen säkerställer således en ekonomisk jämställdhet mellan makarna i bodelningen och syftar till att skydda den mindre förmögna maken. Frun har alltså rätt till hälften av giftorättsgodset.Sammanfattningsvis ska frun inte hamna i en sämre ekonomisk ställning för att hon inte arbetar, utan hon har rätt till hälften av giftorättsgodset precis som mannen har.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom ska ingå i bodelningen?

2021-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Kan min fru avsäga sig sin del i mitt hus. Detta enligt hennes egen vilja. Hon tycker inte att hon ska ha någon del i huset vid en eventuell skilsmässa. Och kan även säga att vi inte är påväg in i någon separation.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om hur makars tillgångar ska fördelas finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vilken egendom ska ingå i bodelningen?En bodelning ska ske när äktenskapet upplöses antingen genom skilsmässa/separation eller dödsfall (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att all giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att även om det är du som själv köpt huset så kommer det ses som giftorättsgods och kommer därför ingå i bodelningen. Om du däremot har ärvt huset med ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom eller om du och din fru har skrivit ett äktenskapsförord om att huset ska vara din enskilda egendom så ska det inte omfattas av bodelningen (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan ingås även efter äktenskapet (7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattning och vägledning Jag antar att ni inte har skrivit något äktenskapsförord eller att du har ärvt huset med ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom. Om så är fallet innebär detta alltså att din fru har rätt till hälften av ert hus. Det ni kan göra för att redan nu bestämma hur ni ska göra om ni skiljer er är att ingå ett äktenskapsförord. Jag rekommenderar er att skriva ett äktenskapsförord nu, även om ni inte har planer på att separera. I äktenskapsförordet kan ni då skriva att ditt hus är din enskilda egendom och därmed även undantagen från bodelningen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,