Är bilen jag köpt för min enskilda egendom, också min enskilda egendom?

2019-01-16 i Bodelning
FRÅGA |efter skilsmässa är det dags för bodelning . Vi har äktenskapsförord om mitt sparkonto. Detta är mitt,men hur förhåller det sig med med tex en bil som jag har köpt med pengar från denna sparkonto ? Är jag tvungen att lösa ut exmannen med halva summan av bilens värde ? tack på förhand för svar,med vänligt hälsning
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga, så är ditt sparkonto enskild egendom enligt äktenskapsförord. Jag kommer vid besvarandet av din fråga redogöra allmänt för vad som gäller enskild egendom enligt äktenskapsförord, eftersom det inte framgår vad ert äktenskapsförord närmare reglerar men hoppas det ger svar på din fråga. Frågor om enskild egendom regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄktB).Enskilt egendom enligt äktenskapsförordHuvudregel är att all egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom, se 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § ÄktB regleras på vilka sätt egendom kan göras till enskild, såsom genom äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltig krävs att de formella kraven är uppfylla. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och även registreras hos skatteverket för att vara giltigt, 7 kap 3 § 2 stycket ÄktB. Jag kommer vid besvarandet av din fråga att utgå från att ert äktenskapsförord är giltigt.Vid upprättandet av äktenskapsförord är det viktigt att tänka på att det finns ett krav på att formulera sig tydligt och klart avseende egendom som ska utgöra enskild egendom, för att undvika eventuella tvister och oklarheter om vad som utgör enskild egendom. Till ett äktenskapsförord kan exempelvis föreskrivas att all egendom som du nu äger och som du framledes under äktenskapet kommer att förvärvar på ett visst sätt ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet kan även innehålla en uttrycklig föreskrift om att avkastning och det som trätt istället för den enskilda egendomen ska vara enskild. Lagens presumtionsregler om avkastning och surrogat vad gäller enskild egendom, tillämpas endast vid eventuella oklarheter vid tolkningen eller om det inte föreskrivits något i äktenskapsförordet, se, 7 kap 2 § 2 stycket. ÄktB. Surrogat och avkastning av enskild egendom Om det inte inte framgår av ert äktenskapsförord vad som gäller för egendom som trätt istället för den ursprungliga enskilda egendomen, finns en presumtionsregel som innebär att den egendomen också enskild egendom. Det innebär alltså att det du köpt (bilen) för din enskilda egendom ( pengar på ditt sparkonto) alltså kommer att anses som "surrogat". Detta gäller under förutsättning att äktenskapsförordet inte föreskriver något annat, 7 kap 2 § p 6 . ÄktB. Vad gäller avkastning av enskild egendom, gäller dock det motsatta. Avkastning är alltså giftorättsgods, om inte annat föreskrivits. SammanfattningMin bedömning är utifrån uppgifterna i din fråga, är att ert äktenskapsförord omfattar ditt sparkonto samt bilen du köpt för pengarna från kontot. Om det inte regleras i äktenskapsförordet eller vid eventuella oklarheter vad gäller tolkningen, gäller lagens presumtionregler för avkastning och surrogat av egendomen. Bestämmelsen i 7 kap 2 § ÄktB innebär att det som "trätt istället" för din enskilda egendom, också är enskild. Ditt sparkonto, bilen och annan enskilda egendom du har kommer därför att undantas från en bodelningen, 10 kap 1§ ÄktB.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur ska mand ela husets värde vid skilsmässa?

2019-01-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man och jag står inför en skilsmässa. 2004 köpte vi ett bostadsrättsradhus där min man gick in med 120 000 och jag med 70 000 kronor samt att vi tog ett gemensamt lån till resten av köpesummanm, vi står gemensamt för huset. Vi gifte oss året därpå, år 2005, inget äktenskapsförord är skrivet. Husets värde har stigit med det femdubbla. Har min man rätt till större andel vid bodelning och försäljning av radhuset?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finner man i Äktenskapsbalken (Äktb).När en bodelning görs ska allt giftorättsgods delas lika mellan makarna (11 kap 3 § Äktb). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § Äktb). Vad som är enskild egendom räknas upp i 7 kap 2 § Äktb. Den vanligaste anledningen är äktenskapsförord och eftersom ni inte har något sådant är huset troligen giftorättsgods. Det innebär att ni ska dela lika på husets värde, ni ska även ta hänsyn till skatt när ni avgöra värdet på huset.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Delning av gemensam ekonomi för sambor

2019-01-06 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har lotter i poskodlotteriet sen blir jag sambo med mitt ex under tiden vi är ihop så vinner jag massa pengar . Vi skaffade gemensam ekonomi . Nu vill hon separera efter 8 år. O nu vill hon ha del av dem vinstpengarna vad gäller? Jag köpte en bil o skoter för dem pengarna. Vad gäller där?
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning för sambor omfattar endast sambors gemensamma bostad och bohag vilket innebär att pengarna, bilen och skotern inte ska ingå i bodelningen utan stannar kvar i din ägo (3 och 8 § sambolagen).Trots detta kan ditt ex ha rätt till vinstpengarna på grund av eran gemensamma ekonomi. Om ni har ett gemensamt bankkonto är huvudregeln att ditt ex har rätt till hälften av vinstpengarna om dessa också finns på det gemensamma kontot. Även bilen och skotern kan bli föremål för en lika delning om pengar från det gemensamma kontot användes för att betala. Om du däremot kan visa att kontot inte ska delas lika på grund av ett avtal eller annat förhållande kan huvudregeln frånträdas (1 § samäganderättslagen). Till sist är vinstpengarna, bilen och skotern helt fria från delning om de aldrig blandats med ett gemensamt bankkonto eftersom de då aldrig har blivit samägd egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

ingår pensioner i bodelning?

2019-01-03 i Bodelning
FRÅGA |Om man erhåller pension från UNJSPF i New York och pensionen inbetalades under anställningen 1981-1995, om man gifte sig 2007 långt efter att pensionen inbetalades och anställningen upphörde, ska då denna pension ingå i bodelningen om man skiljer sig?
Oscar Lado |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Allmän informationNär ett äktenskap upplöses ska en bodelning mellan makarna göras (9 kap. 1§ äktenskapsbalken) , i bodelningen ska giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna (11 kap. 3§ äktenskapsbalken.) Frågan i ditt fall är alltså om pensionen ska räknas som giftorättsgods. Ej överlåtbara rättigheter undantasPersonliga rättigheter som inte går att överlåta undantas från bodelningen (10 kap. 3§ första stycket äktenskapsbalken). Exempelvis undantas den allmänna pensionen alltid från bodelningen medan privata pensionsbesparingar som huvudregel ska ingå i bodelningen. Tjänstepensioner undantas oftast från bodelningen, men detta beror på hur avtalet är utformat. Min bedömning Om du har möjlighet att förfoga över pensionsinbetalningarna ska de ingå i bodelningen även fast de betalades in under äktenskapet. Om du däremot inte kan förfoga över pensionen ska den undantas från bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer med huslånet vid en eventuell bodelning om jag tar över det sin helhet?

2019-01-15 i Bodelning
FRÅGA |Jo, min dotter ska köpa en lägenhet i Sthlm där priserna är skyhöga samt att amorteringskravet har kommit till, vilket gör att hon måste ha stöd. Det finns två varianter att hantera det . 1. Dela på lånet med min dotter 2. Ta ett utökat lån på min Villa som jag är äger med min sambo Nackdel: 1 Min låneskuld blir mitt villa lån + hennes lägenhet . För information har min sambo redan gjort alternativ 1 för min son räkning och har då "två låneskulder" Jag är inne på att välja 2, eftersom jag inte vill bli belastad med två låneskulder. Min ide är att jag tar ett utökat lån på vår villa som täcker så att min dotter kommer under de tuffa amorteringskraven, men att jag står på hela lånet. (Idag delar jag lånet med min sambo) Min fråga till er är att om jag skulle separera med min sambo som då äger halva huset men att jag står på hela lånet och vill köpa ut henne ur huset. Eftersom jag betalar alla kostnader för lånet och huset (försäkringar mm) och amorteringarna, hur mycket ska då hon lösa ut av det lån som jag betalar?. Inget, halva eller den delen som hon stod för innan vi utökade lånet?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du kommer stå för hela lånet på huset, men att sambon fortfarande kommer äga huset tillsammans med dig. Hur kommer lån med i bilden vid bodelning?När ett samboförhållande upphör och en bodelning ska genomföras, kommer man att göra en andelsberäkning för att ta reda på hur mycket var och en av samborna ska få ut av bodelningen (12 § sambolagen). Den samboegendom som varje part äger kommer alltså slås ihop och sedan delas på två. Ni ska alltså dela på värdet av samboegendomen. Eventuella lån kommer med i bilden vid just andelsberäkningen; för att det ska finnas täckning för skulderna ska dessa dras av från den samboegendom som vardera sambo äger (13 § sambolagen). Därefter kommer själva lottläggningen att genomföras, dvs att bestämmer vem som ska få vad av samboegendomen (16 § sambolagen). Man räknar ihop hur mycket av värde var och en av samborna fått efter lottläggningen, och jämför summan med den andel som var och en av samborna ska få ut enligt andelsberäkningen. Har en sambo fått mer än vad denne är berättigad, ska hen betala överskottet till den andra sambon (17 § sambolagen).Lånen kommer således in i bilden först vid andelsberäkningen. Vid en bodelning kommer de lån du har dras av från den samboegendom som ska bli föremål för bodelning och som du äger. Var och en av er kommer dock fortfarande ansvara för era egna skulder. Lånen kommer alltså påverka storleken på summan av samboegendomen som ni sedan ska dela på. Om du tar över lånet kommer det alltså innebära att du får dra av hela skulden på värdet av den samboegendom du äger. Det sammanlagda värdet på samboegendomen mellan dig och din sambo som ni ska dela på kommer således att minska. Tar du över huset, innebär det också att du kommer få betala mindre för att "lösa ut" henne, eftersom hon bara har rätt till hälften av värdet av den sammanlagda samboegendomen. Ibland kan en bodelning jämkasOm lån tagits av den ena parten genom pantsättning av samboegendom, och pengarna använts för annat ändamål än att bekosta saker som kommer att ingå i bodelningen, kan detta innebära att bodelningen jämkas enligt 15 § sambolagen. Detta förutsätter att det framstår som oskäligt för den andre sambon och att denne sambo har mer samboegendom än den ena även innan lånet dragits av. Vad som kan hända är således att egendom som din sambo måste ha med i bodelningen minskas. Detta förutsätter som sagt att det för det första framstår som oskäligt att du ska få dra av den delen av din skuld. Med tanke på att du betalar ränta för det andra lånet, är det ganska osannolikt att det bedöms som oskäligt.SammanfattningLån fördelas inte mellan parter i bodelningar. Man kan inte bli tvungen att betala någon annans lån. Däremot dras lån av från andelsberäkningen, vilket innebär att värdet på den samboegendom man äger och som ska vara med i bodelningen minskar. Om man tar över ett gemensamt hus behöver man alltså bara betala den del av värdet av den egendom man tagit över som överstiger hälften av det sammanlagda värdet av bådas samboegendom. Din sambo kommer således inte lösa ut något lån, hon kommer bara få ut mindre än sin del av husets värde när du tar över huset.Har du några följdfrågor ska du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se.Vänligen

Vad gäller vid presenter och julklappar vid bodelning?

2019-01-08 i Bodelning
FRÅGA |Jag har under hela min uppväxt fått kristallglas och silverbestick som present vid födelsedagar och jul, dvs långt innan min man och jag träffades. Ska dessa då ingå vid bodelning?Vi har inget äktenskapsförord.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som besvarar din fråga hittar du i äktenskapsbalken 10 kap. 1 § samt 7 kap. 1 §. Inledningsvis kan sägas att makars egendom delas in i två kategorier - antingen är den enskild egendom eller giftorättsgods. En makes egendom blir enskild om den förklarats vara detta enligt ett äktenskapsförord, eller om egendomen har tillfallit maken genom gåva, arv eller testamente under villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. All egendom som inte är enskild är istället giftorättsgods. Det spelar ingen roll när denna egendom anskaffats.I en bodelning mellan två makar ska deras giftorättsgods ingå, men däremot inte deras enskilda egendom (om de inte själva går med på detta). Du skriver att du fått silverbesticken och kristallglasen som gåvor. Har dessa gåvor villkorats med att de ska utgöra enskild egendom så ska de inte ingå i bodelningen. Om de däremot inte villkorats på något särskilt sätt (utan utgör "vanliga presenter") så ska de ingå i bodelningen.Man kan under ett äktenskaps gång skriva äktenskapsförord kontinuerligt, dvs det behöver inte göras innan äktenskapet ingås (trots att namnet antyder detta). Detta kan göras fram tills dess att ansökan om äktenskapsskillnad skickats in.Slutligen kan också sägas att det finns en regel i äktenskapsbalken som innebär att makar får undanta från bodelningen viss egendom som används uteslutande för enskilt bruk, se äktenskapsbalken 10 kap. 2 §. Typisk egendom för denna regel har exemplifierats med kläder, smycken, arbetsredskap, glasögon och parfym. Huruvida kristallglas och silverbestick faller in under denna regel är svårt för mig att svara på, men det beror troligtvis på omständigheterna i det enskilda fallet. Egendom som i och för sig får tas undan med hjälp av denna bestämmelse får dock inte tas undan om de representerar ett högt värde. Då har lagstiftaren ansett det oskäligt att egendomen ska undantas. Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Kan efterlevande maken slippa dela giftorättsgods med den avlidna maken?

2019-01-06 i Bodelning
FRÅGA |efter en konkurs 1999 övertog makan huset som enskild egendom hon har sedan dess på egen bekostnad skaffat sig bohag egen bil, pensionsförsäkring och ett litet kapital maken avled okt 2018 efterlämnade gamla skulder på ca 60000:- skatteskuld 3900:- begravningskostnad 29000:- tillgångar 7900:-kan makan med stöd av äktb 12-2 behålla sina tillgångar utan at dela något med dödsboet Jag är svåger till den efterlevande och hjälper henne med bouppteckningen
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelsen du frågar om i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken innebär att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelning med anledning av ena makens död, om den efterlevande maken begär det.Bestämmelsen är utformad som en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Det är således endast den efterlevande maken som kan utnyttja bestämmelsen, inte efterlevande arvingar, borgenärer osv. Åberopande av 12 kap. 2 § ÄktB måste ske senast vid bodelningstillfället. I praktiken innebär regeln att någon delning mellan makarna inte ska ske. Att påkalla jämkning enligt bestämmelsen kan vara gynnsamt om den efterlevande maken har större tillgångar än den avlidna maken, som vederbörande inte vill dela med sig av till den avlidne makens särkullbarn, testamentstagare eller borgenärer.Om den efterlevande maken i ert fall inte åberopar jämkning enligt bestämmelsen kommer det att ske en vanlig bodelning enligt vilken allt giftorättsgods ska ingå och delas lika mellan makarna efter skuldtäckning. Fastigheten är enligt din uppgift enskild egendom och ska inte ingå i en sådan bodelning, däremot är sannolikt det införskaffade bohaget, bilen m.m. giftorättsgods som ska ingå.Sammanfattning och rådJämkningsregeln i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken ger den efterlevande maken en ovillkorlig rätt att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelning med anledning av dödsfall. Möjligheten kan vara gynnsam t.ex. när den avlidna maken har mindre tillgångar än den efterlevande. Åberopar den efterlevande maken bestämmelsen sker i praktiken inte någon delning mellan makarna.I den situation du beskriver gör jag bedömningen att det är mest gynnsamt för den efterlevande maken att åberopa jämkningsbestämmelsen om att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods som sin andel. Hon kommer då inte behöva dela med sig av sitt giftorättsgods vilket annars skulle påverka henne negativt då den avlidna makens tillgångar är mindre än skulderna. Vid en vanlig bodelning skulle den avlidna maken gå in med 0 kr i giftorättsgods, medan allt giftorättsgods för den efterlevande maken skulle delas lika mellan dem vilket i praktiken hade gått till att betala hans skulder.Om du/ni inte får rätt på bodelningen och vill ha hjälp med att slutföra den är ni varmt välkomna att återkomma för kontakt med någon av våra jurister. Är ni intresserade av det kan du sända e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Gåvobrev om enskild egendom

2018-12-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man har skiljt oss, jag har gåvobrev. Där de står att de är min enskilda egendom vid bouppdelning. Han skrev även på att papper samma dag vi skiljde oss, där var även två vittnen som har skrivit på. Där skrev han att jag skulle få mina pengar plus en del andra punkter. Vi har nu sålt huset, vad gäller?
Andrea Gicic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har uppfattat din fråga som att fastigheten ni sålt utgjorde gåvan och därmed var din enskilda egendom. Regler om egendom vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Det är möjligt att i och med själva givandet av gåvan föreskriva ett gåvobrev med förbehåll att gåvan ska vara enskild egendom, vilket framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Det är viktigt att det finns ett sådant villkor när du fick gåvan, annars räknas fastigheten som giftorättsgods och inte enskild egendom. När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad ska det göras en bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning delas allt värde av giftorättsgodset upp mellan er makar, men då fastigheten är enskild egendom ska den inte ingå i bodelningen. Har den enskilda egendomen ersatts av annan egendom är även den enskild enligt 7 kap. 2 § p. 6 ÄktB. Eftersom ni har sålt fastigheten är det viktigt att ni håller pengarna (gåvan) avskild från övrig egendom och framförallt gemensam egendom för att pengarna och därmed gåvan ska behålla sin identitet. Pengarna bör placeras på ett separat bankkonto och inte sammanblandas med andra medel. Detta för att man enkelt ska kunna bevisa att egendomen faktiskt är enskild vid en eventuell tvist. Skulle egendomen vara sammanblandad med gemensam egendom kan det vara svår att visa vad som faktiskt är enskilt av den gemensamma massan.Er f.d. make har alltså inte rätt till halva fastighetens värde om fastigheten var enskild egendom, skulle pengarna efter försäljningen sammanblandats med era gemensamma medel är det möjligt att värdet kan delas upp mellan er. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar