Hur kan man jämka en bodelning?

2018-07-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vid en bodelning har parterna endast varit gift 3-4 år och den ena parten har, i princip, betalat alla amorteringar, räkningar och till stor del alla rörliga kostnader såsom exempelvis mat,nöjen,resor.Det är även en stor obalans i pension, tjänste som privat.Vad finns här för möjlighet till jämkning till 'rättvis' fördelning av tillgångarna?Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finns stadgade i Äktenskapsbalken (ÄktB). Hur fungerar en bodelning?En bodelning ska genomföras när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods räknas samman och skulder dras av. Därefter fördelas värdet av giftorättsgodset som huvudregel lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Vad finns det för möjligheter till jämkning?Den så kallade skevdelningsregeln ger möjlighet till att jämka en bodelning vid orättvisa förhållanden. Vid en sådan bedömning tar man särskild hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och om omständigheterna i övrigt är oskäliga (12 kap. 1 § ÄktB). Det är bara den som har mest giftorättsgods som kan påkalla jämkning med hänvisning till skevdelningsregeln. Vid bedömningen om äktenskapets längd räknas även tiden som samboende in. Om man varit sambo i två år och gift i fyra år räknas äktenskapet ändå som sex år. Vad gäller bedömningen av makarnas ekonomiska förhållanden krävs det generellt sätt en betydande skillnad i förmögenhet. Ju längre äktenskap desto större förmögenhetsskillnader krävs. Att den ena maken betalat alla amorteringar, räkningar och alla rörliga kostnader såsom exempelvis mat, nöjen och resor kan räknas in under bedömningen för omständigheterna i övrigt. Om någon fört in mycket egendom och den andra ingen alls kan leda till en jämkning vid bodelningen. Det krävs att det är möjligt att bevisa att endast en make bidragit för att jämkning ska kunna ske. Även här gäller regeln att desto längre äktenskap, desto större saker krävs. SlutsatsAv det du beskriver kan det finnas grund för jämkning i bodelningsförhållandena. Det krävs att det är påvisbart vem som gjort vad samt att det är märkbara skillnader i makarnas ekonomi. Om makarna inte varit samboende så lång tid innan äktenskapet kan deras förhållande räknas som ett kortvarigt äktenskap (under fem år). Även detta kan då vara grund för jämkning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med bolånen vid en bodelning?

2018-07-10 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag ska skilja oss. Huset vi bor i är min enskilda egendom men under åren har vi belånat huset och lånen står vi på tillsammans. Hur gör man med lånen vid en bodelning? Följer de med huset eller får vi dela på lånen och ta hälften av skulderna var?
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom huset är din enskilda egendom så tillfaller det som huvudregel dig i bodelningen, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Om huset har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord så kan du dock om du vill bestämma att huset ändå ska ingå i bodelningen och därmed räknas som giftorättsgods, 10 kap. 4 § äktenskapsbalken. Har du fått huset genom arv, testamente eller gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom kan du dock inte bestämma att huset ska ingå i bodelningen. Vad gäller lånen på huset som ni står på tillsammans så kommer de att följa med huset. Om du bor kvar i huset så kommer du alltså även att få ta över lånen helt och hållet. Eftersom banken dock utfärdat lånen till er båda så är det ingen självklarhet att banken kommer godkänna att du ensam tar över lånen. Du måste ha de ekonomiska möjligheter som krävs för att kunna betala alla kostnader som lånen innebär. Om du själv känner att du har ekonomisk möjlighet att ta över lånen får du och din man vända er till er långivare för att där dels lösa ut din man. Du kommer även att få ansöka om ett nytt bolån som du ensam kommer att stå på. Långivaren kommer utreda din kreditvärdighet och avgöra om du kommer att ha möjlighet att stå på bolånet själv. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är ska ingå i bodelningen mellan sambos och när ska värdering av egendomen ske?

2018-07-07 i Bodelning
FRÅGA |Efter att ha separerat från min sambo ska jag nu lösa ut henne ur huset som jag bott i, betalt och underhållit sen hon flyttade för 3 år sedan. Hon vill att vi ska gå efter en värdering som gjorts i år men jag tycker vi ska gå efter den som gjordes då hon flyttade. Vilket är rätt? Hon kommer även ibland och vill hämta saker i huset men har hon rätt till det efter så lång tid?Vi har ej gjort någon bodelning.Vad gäller för fordon som jag står skriven på? (MC, pickup, snöskoter, släpvagn och båt) ska sånt ingå i delningen?Jag har även ett arrende på en båtplats (som går att sälja) som jag fått av min far och den har inget med huset att göra men nu vill hon att jag löser ut henne där också. Har hon rätt till det?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Upplösning av ett samboförhållandeVid samboförhållande är bodelning vid separation inte obligatoriskt. Detta kan läsas ur 8 § sambolagen (SamboL). Där framgår det att bodelning ska göras om någon av samborna begär det. Något formkrav för begäran finns inte, men det ställs förhållandevis höga krav på tydlighet vid en begäran om bodelning. Följden av att en begäran om bodelning inte görs i rätt tid är att bodelning inte kommer till stånd, vilket kan innebära att den ena parten förlorar sin rätt. Den som påstår att han eller hon har begärt bodelning inom ettårsfristen får normalt anses ha bevisbördan för sitt påstående, se NJA 2008 s. 49.Nu vet inte jag om någon av er har begärt någon bodelning, men är det som så att ingen av er efter ett års tid efter att ert samboförhållande upphörde, dvs när man flyttar ifrån varandra eller någon av de andra förutsättningarna enligt 2 § SamboL är uppfyllda, så går det inte längre att begära en bodelning enligt sambolagen. Är det på det sättet så får ni i så fall själva försöka komma överens om att dela upp egendom emellan er. Är det som så att någon av er har begärt bodelning inom ett år men att ni har dröjt med att dela upp samboegendomen mellan varandra så ska en bodelningen ske.Vad ska delas lika? Vad gäller för fordon som jag står skriven på? (MC, pickup, snöskoter, släpvagn och båt) ska sånt ingå i delningen?Det som kan delas lika mellan er är samboegendom. Enligt 3 § Sambolagen (SamboL) så utgör samboegendom den gemensamma bostaden och bohaget. Lösöre eller t.ex pengar på bankkonto kan inte klassificeras som samboegendom och ska inte ingå i någon bodelning. Din MC, pickup, snöskoter, släpvagn, båt etc ska därför inte ingå i bodelningen.Den egendom som inte är samboegendom ska delas upp mellan er enligt äganderätten, dvs ni behåller det som ni själva äger. Så du tar det som är ditt och hon det som är sitt.När det gäller bostad och bohag krävs det vissa förutsättningar för att bostaden och bohaget ska räknas som samboegendom. Bostaden/bohaget ska vara införskaffat under själva samboförhållandet och den ska ha förvärvats för gemensam användning. Vi får utgå ifrån att dessa kraven är uppfyllda och därmed utgör fastigheten samboegendom. (se 5 § SamboL)Utgångspunkten för fördelningen sker ut efter den dag samboförhållandet upphörde. Bodelningen ska utgå från egendomsförhållandena på brytdagen, d.v.s. dagen när samboförhållandet upphörde, 8 § sambolagen. Tillgångar och skulder som dyker upp efter denna tidpunkt ska inte ingå i bodelningen. Så alla nya saker, allt som har gått upp i värde, alla nya skulder som var och en ådragit sig efter att ni flyttade ifrån varandra ska inte vara med i bodelningen. Hon vill att vi ska gå efter en värdering som gjorts i år men jag tycker vi ska gå efter den som gjordes då hon flyttade. Vilket är rätt?Värdering av egendomen ska ske så nära bodelningen som möjligt, alltså vid själva bodelningstillfället. Exempelvis om bodelningen skulle ske idag så värderar man era tillgångar till det värde den har idag. En värdenedgång som drabbat egendomen får därför bäras av båda parter. Detta förutsätter att värdenedgången inte är orsakat av någon av part, eftersom i sådant fall kan den parten behöva kompensera den andra för värdenedgången. Dock förutsätter jag inte att så är fallet. Hon har alltså rätt. Som utgångspunkt gäller därför att båda parterna får bära en värdeminskning av egendomen. Däremot är det möjligt för parterna att själva komma överens om hur egendomen ska värderas vid en bodelning i det fall de önskar det.Jag har även ett arrende på en båtplats (som går att sälja) som jag fått av min far och den har inget med huset att göra men nu vill hon att jag löser ut henne där också. Har hon rätt till det?Nej hon har inte rätt till ditt arrende eftersom det inte utgör samboegendom. Hade ni däremot varit gifta hade det med hög sannolikhet varit så att arrendet skulle ingå i bodelningen, men har man enbart varit sambos så har man inte rätt att ta del av den andres egendom i samma utsträckning. Hoppas det var svar på din frågor! Med vänliga hälsningar

Kan man begära bodelning efter fyrtio år?

2018-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Kan man begära bodelning efter fyrtio år?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag säga att det beror på om ni var sambor eller gifta då olika regler gäller. Eftersom det inte framgår i din fråga om ni var sambor eller gifta så tänkte jag förklara vad som gäller i båda fallen.Om ni var samborRegler sambor finns i sambolagen.En begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Man har alltså ett år på sig att begära bodelning.Om ni var sambor kan du alltså inte begära bodelning eftersom mer än ett år har gått.Om ni var giftaRegler äktenskap finns i äktenskapsbalken.Som utgångspunkt finns ingen tidsgräns för när man kan begära bodelning (det går att utläsa ur 9 kap 4 § äktenskapsbalken). Det ska dock tilläggas att trots att lagen inte sätter en tidsgräns för när man kan begära bodelning har högsta domstolen i vissa fall bedömt att det har gått för lång tid. Högsta domstolen har då utgått från att den ena parten genom sin passivitet har "förklarat sig nöjd" och därmed givit upp sitt anspråk. I de fall högsta domstolen bedömt att det gått för lång tid för att begära bodelning har det rört sig om 20 år eller mer.Om ni var gifta kan du alltså begära bodelning efter 40 år då lagen inte sätter upp en tidsgräns. Det ska dock påpekas att det då kan ha gått för lång tid och att du får anses ha "förklarat dig nöjd" genom att vara passiv och inte begära bodelning på 40 år.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har Lawline bodelningsdokument för utskrift?

2018-07-11 i Bodelning
FRÅGA |Har ni Bodelnings dokument att skriva ut?
Dennis Lavesson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vi erbjuder flera olika dokument via vår avtalstjänst till en mycket fördelaktig kostnad (bland annat äktenskapsförord och samboavtal). Just dokument för bodelningar har vi inte i avtalstjänsten. Däremot kan vi hjälpa dig med bodelning till ett konkurrenskraftigt pris. För att få hjälp med ett sådant rekommenderar jag dig att du kontaktar någon av våra duktiga jurister! De kan hjälpa dig med bodelning antingen genom ett möte, över telefon eller per e-post.Lycka till!Vänligen,

Vad har make rätt till i bodelning om man endast levt på andra makens inkomst?

2018-07-08 i Bodelning
FRÅGA |Har varit gift i 3 år.Under de åren har min make inte tjänat en krona...vare sig i lön,sjukersättning eller a-kassa.Han har under tiden fått lite pengar av sin far(i alla fall under 1:a året,men det har enbart gått till hans leverne(inte till vare sig mat,eller räkningar)Vi har alltså levt på min lön när det gäller allt såsom mat,räkningar,kläder och bensin,kläder.Vi bor i ett hus jag bott i sedan 1987,jag står som ensam ägare på hus,lagfart,lån.Om vi skiljs,har han då rätt till 1/2 huset,och bohaget?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och bodelning finns stadgade i Äktenskapsbalken (ÄktB). Hur fungerar en bodelning?När ett äktenskap upplöses ska en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det är alltså bara giftorättsgods som ingår i en bodelning. För att något ska vara enskild egendom och inte ingå i bodelningen krävs att makarna själva föreskrivit det i ett äktenskapsförord eller att ena maken har fått ett arv, gåva eller testamentsförordnande med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och skulder som inte är hänförliga till den enskilda egendomen dras av. Sedan delas den kvarstående summan lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Som huvudregel delas alltså allting samman, så även huset och bohaget. Om vi skiljs,har han då rätt till 1/2 huset,och bohaget?Enligt huvudregeln delas allt lika, och då får din make rätt till halva husets värde och hälften av bohaget. Det finns dock en möjlighet till att jämka bodelningen till din fördel eftersom du uppenbarligen har mest tillgångar och ni har levt på dina inkomster. Jämkning av bodelning enligt den så kallade skevdelningsregeln kan påkallas av den maken som har mest giftorättsgods. Det innebär att du kan få behålla mer giftorättsgods än vad hälftendelningen gett. Skäligheten i jämkning vid bodelning bedöms efter äktenskapets längd (även samboendetid räknas in), makarnas ekonomiska förhållande samt omständigheterna i övrigt (12 kap. 1 § ÄktB). Skevdelningsregeln öppnar upp för att du ska få behålla mer av giftorättsgodset och att din make då inte har rätt till hälften av både bostaden och bohaget på grund av era skilda ekonomiska tillgångar samt omständigheterna i övrigt, dvs att han inte bidragit till hushållet och att ni levt på dina tillgångar. Vad kan vi göra redan nu?För att förhindra en krånglig process med oviss utgång av hur en framtida bodelning med eventuell jämkningkommer att se ut kan ni upprätta ett äktenskapsförord. Där kan man föreskriva att all egendom som tillhör ena maken ska vara dennes enskilda och på så sätt inte ingå i en bodelning. Detta kräver förstår samtycke från båda parterna. I ett äktenskapsförord är det möjligt att föreskriva att egendom som ni redan har ska vara enskild egendom, samt så kan man föreskriva att egendom som kommer att tillfalla er ska utgöra enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Mitt råd är att först försöka att skriva ett äktenskapsförord och redan nu bestämma vad som händer med era tillgångar vid en eventuell framtida bodelning. Jämkning av bodelning är svår att förutse vilket resultat den kommer att mynna ut i redan nu och om det ens är möjligt med en jämkning. Därför är det bästa sättet att genom äktenskapsförord fördela egendomen redan nu om möjligheten finns. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad faller under gemensamt giftorättsgods?

2018-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag och min fru bor i ett hus som jag ägde innan vi gifte oss. Jag står fortfrande på lånen samt som ägare enligt lantmäteriet. Min fråga är om vi skiljer oss, har hon rätt till halva huset då? Eller måste vi skriva något för att hon ska ha rätt till det.
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken.Vid en eventuell skilsmässa sker en bodelning. Vid bodelningen ingår endast makarnas gemensamma giftorättsgods. Vad som är en makes giftorättsgods samt vad som räknas till enskild egendom (som alltså inte ingår i bodelningen) framgår av 7 kap. 1 § och 7 kap. 2 §. Makars gemensamma bostadMakars gemensamma bostad räknas till giftorättsgodset och vad som anses vara makars gemensamma bostad framgår av 7 kap. 4 §. Där framgår att det avses fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som äravsedd som makarnas gemensamma hemoch egendomen innehashuvudsakligen för detta ändamål. Som du beskriver det så lever ni tillsammans i huset som du äger, och därmed är det erat gemensamma hem som huvudsakligen används som erat hem. Därmed är det eran gemensamma bostad och kommer ingå vid en eventuell bodelning, såvida bostaden inte räknas som din enskilda egendom enligt reglerna i 7 kap. 2 § (se ovan), exempelvis att egendomen har erhållits genom testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom. Vem tillfaller bostaden vid bodelning?Vid bodelningen fördelas sedan giftorättsgodset sedan på lotter, se 11 kap. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har då rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott vid bodelningen, se 11 kap. 8 §.Sammanfattningsvis så i och med att ni är gifta och det är eran gemensamma bostad så kommer bostaden att ingå i eventuell bodelning. Ett alternativ om ni önskar säkerställa att egendom ska vara enskilt (som inte redan faller under någon av punkterna i 7 kap. 2 §), alternativt att säkra att egendom ska vara giftorättsgods, är att upprätta ett äktenskapsförord.Ett giltigt äktenskapsförord ska vara 1. Skriftligt, 2. Undertecknat av makarna, samt 3. Ingivet för registrering hos skatteverket, se 7 kap. 3 §. Vänlig hälsning,

Bodelningen och lottläggningen

2018-07-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ligger i skilsmässa och ska göra en bodelning. Jag ska bo kvar i huset och vi har räknat ut vad som blir "kvar" efter latent skatt, lån etc. Vi kan utgå från en summa på 280 tkr vilket betyder 140 tkr per person.Min man ska tilldelas bilen.Min fråga är; om bilen är värd X kr, säg 40 tkr- ska då 140 tkr minskas med 40 tkr? Dvs han ska tilldelas 100 tkr. Eller vad är det som gäller?
Jakob Perä |Hej och tack för din fråga!Din fråga rör hur bodelningen vid ett äktenskap går till. Den första delen av en bodelning går till genom andelsberäkningen som du har beskrivit i din fråga. Ni kommer då fram till att varje make har rätt till 140 kkr genom bodelningen. Nästa del av bodelningen kallas för lottläggningen och består helt enkelt av att ni fördelar den egendom som finns för att vardera maken ska få 140 kkr. Har ni räknat rätt i andelsberäkningen finns det totalt egendom värt 280 kkr i boet. Om en av makarna vill ha en bil värd 40 kkr behöver ni enbart ge maken bilen och räkna av 40 kkr från de 140 kkr han har rätt till. Nu ska det finnas 240 kkr kvar att fördela, en av makarna har då rätt till 100 kkr och den andra har rätt till 140 kkr. Hoppas du fick svar på din fråga!