Hur mycket ska jag betala i skifteslikvid när jag övertar bostadsrätten?

2018-11-12 i Bodelning
FRÅGA |Jag o min man ska skiljasVi har en brf som är värderad till 4,6 miljoner, köpt för 2,6 o vi har 1,5 i lån tillsammansJag har 300 000 kr fördelat på aktier o fonderMin Man har 700 000 i liknande sparandeEn av oss ska bo kvar o den andre köpas ut Hur räknar man ut vad det blir för summa
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid skilsmässa ska en bodelning göras enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Av 10 kap. 1 § äktenskapsbalken framgår att makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelningen, vilket är all egendom som inte utgör enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Exempel på enskild egendom är vad som tillfallit make i arv eller gåva, med särskild föreskrift om att det ska utgöra enskild egendom. Efter avdrag för skulder ska makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika mellan makarna, se 11 kap. 1-3 §§ äktenskapsbalken. Värderingstidpunkten för giftorättsgods är som huvudregel när boet är utrett. Bostadsrätten ska således upptas till beloppet 4 600 000 kr. Jag utgår från att ni äger halva bostadsrätten vardera. Det gemensamma lånet är 1 500 000 kr. Du har 300 000 kr och din make 700 000 kr i giftorättsgods. En av er ska bo kvar i bostadsrätten, och den andre erhåller skifteslikvid. Detta innebär att en av er köper ut den andre. Bodelningen blir enligt följande: Ditt giftorättsgods:Tillgångar:Halva bostadsrätten 4 600 000 / 2 = 2 300 000 kr Aktier och fonder: 300 000 Skulder:Gemensamt lån 1 500 000 / 2 = 750 000 Sammanlagda tillgångar:2 300 000 + 300 000 = 2 600 000 Avdrag för skulder:2 600 000 - 750 000 = 1 850 000 Din makes giftorättsgods:Tillgångar:Halva bostadsrätten: 2 300 000 kr Liknande sparande: 700 000 krSkulder:Gemensamt lån 750 000 kr Sammanlagda tillgångar:2 300 000 + 700 000 = 3 000 000 Avdrag för skulder:3 000 000 - 750 000 = 2 250 000 Makarnas sammanlagda giftorättsgods:1 850 000 + 2 250 000 = 4 100 000 krHälftendelning:4 100 000 / 2 = 2 050 000Efter hälftendelningen har vardera make rätt till 2 050 000 kr. Då tillräckligt information för att göra en full bodelning saknas, exempelvis vem som tillskiftas bostaden, kommer jag utgå från att du tillskiftas bostaden. Gäldstäckningen, det vill säga det vardera make erhåller för att täcka sina skulder, utgör i ditt fall hela bostadslånet om du tillskiftas bostaden. Detta innebär att du har rätt till gäldstäckning på din giftorättsandel motsvarande 1 500 000 kr. Giftorättsandel utgör vad vardera make har rätt till. Din makes giftorättsandel utgör 2 050 000. Din giftorättsandel utgör 2 050 000 + 1 500 000 = 3 550 000 Lottläggning:I lottläggningen ska egendomen fördelas. Jag utgår från att du tillskiftas bostaden för att fortsätta i beräkningen. Du erhåller även dina fonder och aktier då vardera make som sin lott får behålla sin egendom enligt 11 kap. 7 § äktenskapsbalken. 4 600 000 + 300 000 = 4 900 000 (lott)Nedan jämförs vad du faktiskt får (lott) med vad du har rätt till (giftorättsandel)4 900 000 - 3 550 000 = 1 350 000 Detta innebär att du i din lott erhåller 1 350 000 kr för mycket, jämfört med vad du har rätt att utfå från bodelningen.Om du erhåller bostadsrätten efter skilsmässan, ska du således utge 1 350 000 kr till din make i skifteslikvid. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Ska arbetsskadelivränta för inkomstförlust ingå i bodelning?

2018-11-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har fått arbetsskadelivränta utbetalt som ett engångsbelopp för framtida inkomstförluster. Vad händer med de pengarna vid en skilsmässa?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om vad som ska ingå i bodelningen mellan makar vid skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Det finns dock vissa regler som gör att en make kan ta undan egendom från bodelningen. Ett exempel på det är 10 kap. 2a § ÄktB där en make får ta undan ersättning som maken tagit emot för personskada. Där inkluderas arbetsskadeersättning. Som utgångspunkt ska alltså sådan ersättning inte ingå i en bodelning. Men när det kommer till ersättning för just inkomstförlust får du enligt lag bara undanta ersättning som gäller för tiden efter att ni väckt talan om skilsmässa (10 kap. 2a § andra meningen ÄktB). När det som i ditt fall gäller ett utbetalat engångsbelopp för inkomstförlust måste man då bedöma i vilken mån ersättningen avser att täcka tiden före eller efter det att ni bestämt er för att skiljas. Exempelvis: Skadan skedde i oktober och ersättning utbetalas för inkomstförlust som ska täcka tiden mellan oktober 2018 – oktober 2019. Om ni begär skilsmässa i april 2019, så får endast den del av ersättningen som avser tiden efter april 2019 tas undan, medan ersättning för tiden innan ska ingå i bodelningen. Om du vill vara på den säkra sidan kan du och din make/maka skriva ett äktenskapsförord på att den utbetalning du fått ska vara din enskilda egendom. På så vis kommer det vara din enskilda egendom och inte ingå i en eventuell bodelning. (7 kap. 3 § ÄktB) Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga och du är välkommen att höra av dig om du har fler funderingar! Vänliga hälsningar,

Ska min make betala sin halva av lånet om vi skiljer oss?

2018-11-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min make tog ett lån på 235 000kr där han.är medlåntagare. Skall han betala halva lånet vid skilsmässa?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om du och din make ska betala halva lånet var i händelse av en skilsmässa. Jag utgår för enkelhetens skull ifrån att er långivare är banken, men har ni lånat pengar av någon annan gäller i stort sett samma sak. Innan jag går in på vad som gäller vid en skilsmässa tänkte jag redogöra lite kort för vad en medlåntagare är och vad det innebär för er att ha ett lån under tiden ni är gifta. Reglerna om ägande under ett äktenskap och vid en skilsmässa hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är en medlåntagare?Att din make är medlåntagare till lånet innebär att han har samma skyldigheter gentemot banken som vad du har. Hur stort ditt ansvar är för att lånet betalas, och vilket ansvar din make har, avgörs av det avtal ni ingått med banken. Normalt brukar banker dock se till att låntagarna har solidariskt ansvar. Det innebär att banken inte är begränsad till att kräva in halva lånet var från dig och din make, utan kan kräva in hela summan från en av er. Om banken exempelvis ser att du har bättre förmåga att betala än din make, kan de kräva in hela summan från dig. Du får dock ett anspråk på din make att han ska betala den del han är skyldig till dig om detta skulle ske. Var make råder över sin egendom och svarar för sina skulderAtt två personer är gifta med varandra förändrar inte deras äganderätt till egendom, samt ansvar för skulder (ÄktB 1:3). Det lån som du och din make tagit tillsammans är ni alltså lika ansvariga för under tiden ni är gifta. I händelse av en skilsmässaDet som händer när ett äktenskap upplöses genom en skilsmässa är att en bodelning ska göras (ÄktB 9:1). I bodelningen ska som utgångspunkt all egendom som du och din man har läggas samman och delas lika er emellan (ÄktB 11:3). Men vilken betydelse får då bodelningen för lånet? Jo, innan värdet av er respektive egendom läggs samman har ni rätt att dra av era respektive skulder från er andel (ÄktB 10:2). Under förutsättning att du och din make har lika stora andelar av lånet, har du rätt att dra av värdet av halva skulden från din andel, medan din make har rätt att dra av sin halva av skulden från sin andel av egendom. Efter att skulden dragits av ska era andelar läggas samman och summan delas lika mellan er. Det som händer i bodelningen är alltså endast att du och din make får behålla så mycket av er egen egendom så att det täcker upp för er halva av skulden. Betalning av skuldenEn bodelning medför dock inte att skulden automatiskt måste betalas. Dessutom är ansvaret för skulden är detsamma som innan skilsmässan. Om ni är solidariskt ansvariga för skulden innebär detta alltså att långivaren kan kräva dig på hela skulden även efter skilsmässan. Du har dock därefter ett anspråk på din före detta make på hans halva. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad gör jag när min f.d. vägrar upprätta bodelning?

2018-11-07 i Bodelning
FRÅGA |Två st som bor i en hyreslägenhet med 2 gemensamma barn skiljer sig och enbart mamman ska ha barnen på heltid . Skilsmässan är klar och det gick till tingsrätten då pappan hävdade sin rätt till lägenheten ,men mamman fick bestickningsrätt att bo där med barnen . Men nu vägrar pappan att avskriva sig på hyreskontraktet men har flyttat till en 2 handsboende . Och ingen bodelning kan ju komma till stånd då han vägrar . Hur går man vidare ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras. Bodelning är som regel obligatorisk och inte frivillig (som i t.ex. samboförhållande). Undantaget är om båda makarna endast har enskild egendom (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts, alternativt genast om någon av er begär det (9 kap. 4 § ÄktB). Det innebär att det går att begära bodelning även under eventuell betänketid. Om din f.d. make vägrar att medverka till bodelning kan du begära att rätten beslutar om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen och bestämmer när och var bodelningen ska göras. Bodelningsförrättaren ska även pröva sådana frågor som ni inte är överens om (17 kap. 6 § ÄktB). Nackdelen med bodelningsförrättare är att det tillkommer en ansökningskostnad och att bodelningsförrättaren ska ha lön. Det kan bli kostsamt att anlita en bodelningsförrättare, särskilt om ni har mycket som ska delas upp och ni inte är överens. Fördelen är att bodelningen blir klar och ni kan lägga det bakom er.Mitt förslag till dig innan du ansöker om en bodelningsförrättare är att du anlitar en jurist. Förhoppningsvis kan du nå fram till din f.d. man via en jurist och du slipper anlita en bodelningsförrättare. En jurist kan kontakta din f.d. man med förslag om bodelning. Ofta gör det större nytta att få en anmodan från en juristbyrå om bodelning än från ens f.d. partner med eventuella konflikter. Även om inte det skulle hjälpa kan det ändå vara en god idé att du har en jurist som företräder dig och tar vara på dina rättigheter i bodelningsprocessen. Bodelningsförrättarens uppgift är inte att företräda dig, även om det är du som ansökt om att sådan ska utses, vederbörandes huvuduppgift är att se till att en bodelning genomförs.Om du vill är du varmt välkommen att anlita någon av våra jurister för ändamålet. Du kan boka tid via vår hemsida alternativt att du ringer till vår juristbyrå på tel 08-533 300 04. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad ärver man?

2018-11-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min mamma och hennes make hade upprättat testamente, där det står att mamma ärver kvarlåtenskapen efter sin man. Det står även att jag som är särkullebarn ska erhålla min laglott, resterande tillfaller deras gemensamma barn. Har jag rätt till hennes arv efter hennes make då dom hade Äkteskapsförord. Han ägde fastigheter och som var enskild egendom, eller är det endast hennes personliga kvarlåtenskap som jag ärver, och ej det hon har ärvt?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att frågan berör arv är således ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Då du är särkullsbarn, har du rätt att få ut din laglott direkt enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Eftersom att du är särkullsbarn, har du enbart rätt till din mammas kvarlåtenskap och inte din mammas make. När din mamma eller din mammas make dör, kommer de behöva göra en bodelning. Det mest pedagogiska sättet att förklara detta är att statuera ett exempel.Säg att din mamma och din make har giftorättsgods om 100 000 kr. När din mammas make dör, ger bodelning 50 000 kr till din mamma. Du har således rätt till din laglott av dessa 50 000. Laglotten beror på hur många gemensamma barn de har. Du har därmed inte rätt till det din mammas make får ut ur bodelning, utan enbart din mammas kvarlåtenskap. Gällande äktenskapsförordet kan det inte inskränka på din laglott, då laglottsregeln i 3 kap. 1 § 1 st. ÄB inte kan avtalas bort. Hoppas att jag förstod frågan rätt och att du är nöjd med svaret, har du fler frågor är du varmt välkommen åter!Med vänlig hälsning,

Möjligheterna att ansöka om bodelningsförättare när bodelning skett dessförinnan

2018-11-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag skilde mig 20130410 och gjorde bodelning skriftligt med på skrift av oss båda. I bodelningen finns inte det den enskilda firman jag haft sedan 19851016 medtaget inte heller dom AB som startades senare. Jag startade ett AB 20111209 där jag äger 52% och barnen 24% vardera, vi startade ett dotterbolag 20121119 med samma ägarstruktur. Nu till frågan mitt ex säger att han varit kontakt med advokat och det ska utses en bodelningsförättare för delning av min del i bolagen, kan med vara rätt att det går att göra så långt efteråt.Med vänlig hälsning X
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB). Av 9 kap. 1 § ÄktB framgår att när ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Äktenskapet upplöses genom bl.a. äktenskapsskillnad enligt 1 kap. 5 § ÄktB. Bodelningen utförs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § ÄktB och innebär att allt som är giftorättsgods ska inkluderas inför bodelningen i enlighet med 10 kap. 1 § ÄktB. Härtill hör att varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom.Utifrån de omständigheter som framgår av frågan kan konstateras att bolagen från 1985 och 2011 ska som utgångspunkt ingå i bodelningen, förutsatt att det inte föreligger något äktenskapsförord som undantar dessa från bodelningen enligt 10 kap. 1 och 4 §§ ÄktB. Vad gäller bolaget från 2012-11-19, förefaller det inte lika självklart. I 5 kap. 1 § ÄktB stadgas att om makarna är ense om att äktenskapet ska upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad. Denna kan dock föregås av en sex månaders betänketid enligt 5 kap. 1-3 §§ ÄktB. Jag kan sålunda inte uttala mig utifrån den information som uppgivits ifall verksamheten i fråga ska ingå. Utfallet beror på om talan om äktenskapsskillnad (i regel tidpunkten för ansökan till tingsrätten) skedde antingen 2013-04-10 eller sex månader innan, dvs 2012-10-10. Om talan väcktes vid det senare datumet ska bolaget inte ingå i bodelningen. Beträffande ditt fall ska nämnas att rätten att begära bodelning kan kvarstå en längre tid efter äktenskapsskillnaden. Av din fråga framgår dock att en bodelning redan genomförts. Har denna skett genom ett formellt bodelningsavtal kommer denna överenskommelse bli gällande vid en eventuell tvist. Vid det fall att du emellertid inte har redovisat all egendom (även bolagen i detta fall) som ska ingå i bodelningen har ditt ex en fordran emot dig. Detta brukar i regel lösas genom ansökan om bouppteckningsförrättare. I HD:s avgörande NJA 2013 s. 100 gjordes invändningen att bodelning redan hade skett. HD fastslog att en bodelningsförättare ska förordnas om det inte framgår av ordalydelsen och utformningen av bodelningsavtalet att detta omfattar all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning. Detta innebär att om det saknas egendom som egentligen ska ingå, kan en bodelningsförättare bistå i frågan. Har dock en formenlig bodelning som omfattar all makarnas egendom redan skett, ska ansökan avslås eftersom en bodelningsförättare är bunden av makarnas bodelningsavtal.SlutsatsSammanfattningsvis kan konstateras att praxis påvisat att det är möjligt för ditt ex att ansöka om en bodelningsförättare. Ett upprättat bodelningsavtal innebär sålunda inte att rätten förverkats beroende på bodelningavtalets utformning och omständigheter före undertecknandet. En bodelningsförättare är dock bunden av makarnas bodelningsavtal om denna utförts på rätt sätt. Har inte bolagen, i ditt fall, undanhållits eller på annat vis otillbörligen hållits undan så kommer det första avtalet stå sig. Med vänlig hälsning,

Avräkning av skulder och tillgångar vid bodelning

2018-11-07 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min ex man ska skiljas. Han har ev planer på att bo kvar i vårt gemensamma hus. Han hävdar att ham enbart behöver lösa ut mig med hälften av vinsten för huset (beräknat på marknadsvärdet - lånen på huset + avdragen reavinstskatt på 22%). Ska man inte räkna in skulder och tillgångar i denna summa för att få fram ett korrekt belopp? Han hävdar att hans bank inte nämnt det.... Kan ni hjälpa mig?
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller hur makars egendom fördelas vid en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Regler om detta finns i Äktenskapsbalken (1987:230). I en bodelning ingår allt som är giftorättsgods (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kapitlet 1 & 2 §§ Äktenskapsbalken). Jag förutsätter att ni inte har något äktenskapsförord som gjort er egendom till enskild. Har ni det kommer den egendomen inte att räknas med. AndelsberäkningenFörst beräknas makarnas andelar i boet (11 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Detta görs precis som du säger, genom att sammanställa värdet av tillgångar och eventuella skulder som makarna har och dela det på hälften. (11 kapitlet 2 och 3 § § Äktenskapsbalken).Beräkningen av huset som du beskrivit ovan kommer alltså att räknas in det totala giftorättsnettot. Samäger ni huset hälften var, eller genom andra andelar, kommer dessa andelar att placeras under respektive makes giftorättsgods. Jag kommer nedan att illustrera ett exempel (förutsätt i exemplet att bostaden redan är värderad och att dess skulder är avdragna när värdet av den sätts in i tabellen):Exempel: Make 1. Värde: Make 2. Värde:Bostad 200 Bostad 400Bil 100 Båt 200Skulder -50 Skulder -100Totalt: 250 Totalt 500Totalt giftorättsnetto: 250 + 500 = 750Varje makes andel: 750/2 = 375LottläggningenDen maken med mest tillgångar kommer att behöva ersätta den andra maken med det belopp som saknas för att uppnå den beräknade andelen, den s.k. lottläggningen (11 kapitlet 7 § Äktenskapsbalken). Här avräknas övertagandet av bostaden (11 kapitlet 10 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att man lägger till värdet övertagande makens giftorättsgods. Ny beräkning efter övertagande av bostad: Make 1 = 250 – 200 = 50 Make 2 = 500 + 200 = 700ResultatUtifrån mitt exempel skulle det innebära att make 2 skulle föra över: 700-375 = 325Om din make tar över huset kan han antingen tillgodose dig med egendom ur giftorättsgodset eller betala dig motsvarande belopp i pengar (11 kapitlet 10 § Äktenskapsbalken).Anta att du är make 1 i mitt exempel. Då skulle du alltså efter avräkning av bostaden få ut 325 av din makes totala giftorättsgods. Hoppas du fick svar på frågan! Vänliga hälsningar,

Bodelning - fråga om arv utgör giftorättsgods samt fråga om jämkning av bodelning

2018-11-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min fru och jag har haft det dåligt i vårt förhållande under många år. Vi har försökt hitta tillbaks via samtalsterapi/äktenskapsrådgivning. Tyvärr lyckades vi inte rädda vårt äktenskap och beslöt oss för att gå separata vägar. Under tiden som vi gick i terapin dog mina föräldrar, och jag mottog i samband med detta arv (i två omgångar). Jag undrar nu om detta eventuellt påverkar omfattningen på giftasrättogodset inför bodelningen, dvs. ingår arven, eller skall de räknas av?Arven mottog jag, 14 resp 5 månader innan registreringsdagen för vår ansökan om skilsmässa.
Mattias Lindner |Svar Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att du och din fru har ansökt om skilsmässa. 14 respektive 5 månader innan ni ansökte om skilsmässa mottog du två stycken arv. Du undrar nu om detta arv påverkar omfattningen av giftorättsgodset eller om något ska räknas av. Regler av intresse finns i äktenskapsbalken (hädanefter förkortad ÄktB). När två makar skiljer sig ska en bodelning ske, vilket innebär att makarnas egendom fördelas mellan makarna (se 9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska endast giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, d.v.s. då ansökan om skilsmässa registrerades (den så kallade "brytdagen"). Detta innebär alltså att endast den egendom som var en makes giftorättsgods då ansökan om skilsmässa registrerades ska ingå i bodelningen. Eftersom du hade mottagit arven innan brytdagen kommer arvet ingå i bodelningen om arvet är giftorättsgods. All egendom som inte är en makes enskilda egendom är giftorättsgods (se 7 kap. 1 § ÄktB). Vi behöver alltså utreda om arven är din enskilda egendom. Så är fallet om (1) det finns ett äktenskapsförord enligt vilket arvet är din enskilda egendom eller (2) arvet enligt ett testamente ska vara din enskilda egendom (se 7 kap. 2 § ÄktB). Du beskriver inte att det finns något äktenskapsförord eller testamente enligt vilket arvet är din enskilda egendom varför jag utgår från att något sådant inte finns. Då utgör arvet ditt giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen. Svaret är alltså att arvet utgör ditt giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Arvet ska alltså inte "räknas av". Det finns dock regler som i viss mån beaktar att arv har mottagits innan en bodelning som eventuellt kan användas till din fördel. Jag ska därför redogöra för dessa, varför det är nödvändigt att först beskriva hur en "vanlig bodelning", enligt likadelningsreglerna, går till. En bodelning innebär i princip att man tar värdet av vardera makes egendom och drar av den makens skulder. Vardera makes nettovärde läggs sedan i en "pott" som delas på två. Sedan delas giftorättsgodset upp så att vardera make får egendom till ett lika sådant värde. Lite beroende på hur era egendomsförhållanden ser ut, d.v.s. beroende på huruvida du är mer förmögen (har mer tillgångar och/eller mindre skulder) än din fru, kan det alltså vara så att du tvingas ge giftorättsgods (oftast pengar) till din fru i en bodelning. Detta är en naturlig följd av bodelningsreglerna och i sig inget märkligt. Om det är så att du är mycket mer förmögen än din fru kan en bodelning enligt likadelningsreglerna alltså resultera i att du tvingas ge mycket giftorättsgods (pengar) till din fru i en bodelning. För dessa situationer finns en så kallad "jämkningsregel" i äktenskapsbalken. Den regeln framgår av 12 kap. 1 § ÄktB och anger att en make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods, om det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vore oskäligt att maken var tvungen att lämna sitt giftorättsgods till den andra maken. En tillämpning av denna jämkningsregel kan alltså medföra att du inte är tvungen att ge bort lika mycket giftorättsgods (pengar) som du hade behövt göra om bodelningen endast skett enligt likadelningsreglerna. Om det anses oskäligt att du ska behöva lämna ditt giftorättsgods (dina pengar) till din fru, kan alltså jämkning ske med resultatet att du behöver ge mindre pengar till din fru. Det måste dock beaktas att jämkningsregeln är tänkt att fungera som en undantagsregel. Jämkning ska bara förekomma i undantagsfall (se prop. 1986/87:1 s 184). Det är således "en uppförsbacke" att med framgång åberopa jämkning. Jämkningsregeln är först och främst tänkt att tillämpas på de kortvariga äktenskapen, eftersom det framförallt är vid sådana äktenskap som en likadelning kan anses oskälig (se prop. 1986/87:1 s 184). Har ni varit tillsammans en längre tid, oftast ungefär 5 år, anses jämkning som regel utesluten. Det finns dock situationer då en likadelning kan föranleda oskäliga resultat, även om makarna har varit tillsammans längre tid än 5 år. Så kan vara fallet om ett arv utfaller alldeles i slutet av ett långvarigt äktenskap. Enligt förarbetsuttalanden kan jämkning i en sådan situation tänkas, i vart fall om arvet utgör en stor del av makens giftorättsgods. Möjligheten att genom äktenskapsförord eller villkor i testamente reglera att vad som tillfaller en make genom arv skall vara dennes enskilda egendom gör dock att jämkning i sådana situationer bör vara rena undantagsfall (se se prop. 1986/87:1 s 186). Huruvida jämkning av bodelning kan förekomma i ditt fall kommer alltså bero främst på två saker: (1) hur länge du och din fru har varit tillsammans (observera att det inte endast är fråga om hur länge ni varit gifta utan att tiden då ni bott tillsammans (varit sambor) innan äktenskapet räknas in) och (2) hur stor del av ditt totala giftorättsgods som ditt arv utgör. Är det så att du och din fru inte varit tillsammans en längre tid, d.v.s. kortare än 5 år, kan jämkning förekomma. Är det så att du och din fru varit tillsammans en längre tid, d.v.s. längre än fem år, är jämkning med största sannolikhet utesluten. Jämkning kan eventuellt, i undantagsfall, förekomma, t.ex. om det är så att arven utgör en stor del av ditt totala giftorättsgods. SammanfattningJag har alltså konstaterat att eftersom du hade mottagit arven innan brytdagen så kommer arven ingå i bodelningen om arvet är giftorättsgods. Arven är enskild egendom antingen om det finns ett äktenskapsförord eller ett testamente som anger att arven är enskild egendom. Är så inte fallet så ska arven ingå i bodelningen och det kan således bli så att du tvingas ge en del av ditt giftorättsgods (då oftast pengar) till din fru. Jämkning kan ske om ett sådant resultat anses oskäligt. Jag har dock konstaterat att jämkning endast sker i extrema undantagsfall, om makarna varit tillsammans längre än 5 år. Har ni varit tillsammans i längre än 5 år är alltså jämkning inte uteslutet, men jag ser det som svårt för dig att vinna framgång med ett jämkningsanspråk. Om det är så att du vill ha hjälp från någon av Lawlines jurister med att företräda dig i en bodelning och försöka vinna framgång med ett sådant jämkningsanspråk, är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se. Du är även välkommen att kontakta mig om du har eventuella kortare följdfrågor. Vänligen,