Vad räknas som enskild egendom i en bodelning?

2021-08-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min fd fru står inför bodelning och jag har med anledning av den två frågor som rör enskild egendom.Jag köpte 2001 en lägenhet till mig själv för 175.000 kr. Vi var alltså inte gifta eller sambos och det fanns heller ingen sådan tanke när jag köpte lägenheten.Jag lånade av min far till kontantinsatsen (25.000 kr) resterande lånade jag själv i mitt namn.Min exfru flyttade in 2002 och senare det året sålde jag min lägenhet. Jag gjorde en vinst på 100.000 kr. Delar av dessa pengar investerade jag i den nya lägenheten som jag och min exfru köpte gemensamt. Resterande lån stod vi båda på och även på köpekontraktet.Vad gäller vid bodelning? Räknas min vinst och investering som enskild egendom? Vi gifte oss under tiden vi bodde i den gemensamma lägenheten.Min exfru fick ett arv efter sin far när vi var gifta och ägde fastighet ihop. Arvet, 330.000 kr var testamenterat till henne som enskild egendom. Arvet använde vi bla till resor och behandling för barnlöshet. En del av arvet, 80.000kr användes till omläggning av vår fastighets tak, vilket fakturerades oss båda.Vad gäller här? Vad är enskild egendom vid bodelningen?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer dela upp mitt svar i två delar för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar. Räknas din vinst och investering i den nya lägenheten som enskild egendom?För att din vinst och investering i den nya lägenheten ska räknas som enskild egendom så måste det framgå av äktenskapsförordet (se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Ett annat sätt för att du ska ha rätt till hela din vinst och investering är om ni till exempel har skrivit ett skuldebrev. Om det inte är så att det finns ett skuldebrev mellan er eller äktenskapsförord så kommer uträkningen av vad den ena kommer behöva köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Vid bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att för att få reda på vad man ska köpa ut den andre för så ska man enligt grunderna i NJA 1975 s 288 först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika.Vad är enskild egendom vid bodelningen när det gäller arvet som din före detta fru fick?Enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken gäller att egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda ska räknas som enskild egendom och även det som har trätt istället för den egendomen. Men enligt NJA 1992 s. 773 gäller att om den enskilda egendomen har sammanblandats med giftorättsgodset räknas det med i bodelningen. Den enskilda egendomen måste alltså ha sammanblandats med giftorättsgodset för att det ska räknas med som giftorättsgods. Det innebär alltså i det här fallet att i och med att ni har använt pengarna för att köpa saker tillsammans och förmodligen hade pengarna i ett gemensamt bankkonto innan ni använde pengarna så har pengarna förlorat sin identitet och de räknas därmed som giftorättsgods. Är det så att du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt påhttp://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Hur stor blir laglotten?

2021-08-17 i Bodelning
FRÅGA |HejJag blir inte riktigt klok när det gäller uträkning av laglotten. Om man tänker att hustrun har 500.000 kr ochmannen 1.500.000 kr i giftorättsgods. De har ett inbördes testamente som säger att den efterlevande med fri forfoganderätt skall erhålla all egendom med undantag för bröstarvinges rätt till laglott.Hustrun har två särkullbarn och makarna har inte några gemensamma barn.Hur stor blir laglotten som alltså ska delas på de två särkullbarnen.
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om barnens laglott finns i ärvdabalken (ÄB). Laglotten är en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har med andra ord alltid rätt att få ut sin laglott eller avstå från laglotten mot skäligt vederlag som motsvarar laglotten (7 kap. 2 § ÄB). Enligt 23 kap 1§ ÄB ska ett arvskifte förrättas mellan arvingarna när arvlåtaren avlider. Av samma bestämmelse framkommer att om den döde var gift så skall först en bodelning förrättas enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken. Detta innebär att den efterlevande maken har rätt att begära bodelning innan arvskiftet. 1. Bodelning Enligt huvudregeln ska det gemensamma giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna vid en bodelning. Men vid en situation där äktenskapet upplöses genom dödsfall finns det en möjlighet för den efterlevande maken att jämka bodelningen och begära att vardera part behåller sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt huvudregeln. I ert fall skulle en bodelning enligt huvudregeln om att giftorättsgodset skall fördelas lika innebära att vardera part får (500 000 + 1500 000)/2 = 1000 000 kr. Om någon make skulle avlida först skulle den andra maken kunna utnyttja jämkningsmöjligheten i 12 kap. 2 § ÄktB och välja att behålla sitt giftorättsgods utan att genomgå någon omfördelning av egendom. Hustruns kvarlåtenskap skulle därmed fortsätta att vara 50 000 kr och maken får bevara 1 500 000 kr efter bodelningen.2. Arvsskifte Efter bodelningen sker arvskiftet, enligt ovanstående beskrivning finns det två möjliga utgångspunkter. Varav ett är att det sker en hälftendelning av makarnas egendom och vardera part äger 1000 000 kr efter bodelningen. Det andra alternativet är den kvarlevande maken väljer att behålla sitt giftorättsgods utan omfördelning, vilket leder till att hustrun behåller 500 000 kr och maken 1 5000 000 kr. Efter hustrun avlider efterlämna hon två bröstarvinge, låt oss kalla dem för B och C. Behållningen efter hustrun är antingen 1000 000 kr (efter bodelning enligt huvudregeln om hälftendelning) eller 500 000 kr (efter bodelning då den efterlevande maken har valt att utnyttja jämkningsmöjligheten). Om inget testamente finns ska B och C dela på hennes kvarlåtenskap, dvs. antingen 1000 000/2= 500 000 eller 500 000/2 = 250 000 kr (beroende på hur mycket hustrun har som kvarlåtenskap efter bodelningen) till vardera av dem , vilket vore deras arvslott.Hustrun har dock skrivit ett inbördes testamente till förmån för hennes make, vilket innebär att B och C endast kan få ut sina laglotter. Genom att påkalla jämkning av testamentet enligt 3 § får de ut sina laglotter, som är hälften av arvslotten,det vill säga antingen 500 000/2 =250 000 eller 250 000/2 = 125 000 (återigen beroende på hur mycket hustrun får efter bodelningen). B och C kan därför erhålla 250 000 kr eller 125 000 var och resterande belopp av hustruns kvarlåtenskap går till maken, som får inneha beloppet med fri förfoganderätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Bodelningsavtal och giftorättsgods

2021-08-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi har gjort bodelningsavtal hos en jurist, då jag ansökte om skilsmässa. Jag ångrar nu skilsmässan. Vad händer med bodelninsavtalet om vi fortsätter vara gifta? Vad händer om någon av oss avlider och det finns ett bodelninsavtal sedan innan? Om slutför bodelningsavtalet och skiljer oss, men bestämmer oss för att gifta oss inom några månader räknas man som nygift och ingår då alla tillgångar/ hus som giftorätt?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken verkan ett upprättat bodelningsavtal har och vilken egendom som räknas som giftorättsgodsDin fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)Båda parter måste vara överens för att ett upprättat bodelningsavtal ska kunna ogiltigförklarasEtt bodelningsavtal är en skriftlig handling som båda makar måste skriva under (9 kap. 5 § ÄktB). Eftersom en bodelningshandling är ett avtal efter att det undertecknats av parterna är det bindande för om inte båda parter är eniga om att bodelningsavtalet ska ogiltigförklaras. Huvudreglen är att all egendom som en make äger i ett äktenskap är giftorättsgodsHuvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).Vad innebär detta för dig?Ett bodelningsavtal som undertecknats av båda makar är giltigt så länge båda makar inte är överens om att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Om ett bodelningsavtal upprättas inför en planerad skilsmässa som aldrig genomförs kommer bodelningsavtalet fortfarande att vara giltigt i det fortsatta äktenskapet. Om bodelningsavtalet inte ogiltigförklaras kommer det att vara giltigt i en situation där äktenskapet upplöses till följd av att ena maken avlider. Vid ingång av äktenskap är huvudregeln att all egendom som vardera maken äger i äktenskapet räknas som giftorättsgods. Tidigare relationer och äktenskap saknar betydelse i frågan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen

2021-08-04 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo äger ett hus ihop. Vi ska separera men ingen av oss vill lämna huset. Han vill köpa ut mig men jag vill inte sälja min del och kan inte köpa hans del. Vad gäller? Finns det en lag som reglerar detta dilemma?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDet finns två huvudsakliga lagar som reglerar din situation: sambolagen och lagen om samäganderätt. Min rekommendation är att du löser situationen antingen genom att begära en bodelning enligt sambolagen eller att du ansöker om en offentligt auktion i enlighet med samägandelagen. Sambolagen reglerar var som sker när ett samboförhållande upphör. Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort genom ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). När jag besvara din fråga utgår jag ifrån att något sådant avtal inte har upprättats. Lagen om samäganderätt (SamägL) kan också bli relevant i ditt fall eftersom den ger möjligheten till att genomföra en tvångsförsäljning (offentlig auktion) av bostaden om du och din f.d. sambo inte kan komma överens. När jag besvarar frågan antar jag att det inte finns något samägaravtal som reglerar er situation. Vad ingår i en bodelning? Inom ett år efter ett samboförhållande har upphört kan en sambo begära en bodelning om hen vill det (8 § sambolagen). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendomen består av sambors gemensamma bostad och bohag (exempelvis möbler), förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning, d.v.s. med avsikten att egendomen ska användas gemensamt (3 § sambolagen) (5 § sambolagen). Vem som har betalat för bohaget eller bostaden spelar ingen roll utan avsikten är det som är viktigt. Eftersom du skriver att ni äger ett hus ihop antar jag att er bostad kommer att räknas som samboegendom.Hur går bodelingen till?För det första kommer sambornas eventuella skulder avräknas från värdet av samboegendomen (13 § sambolagen). Det värdet som finns kvar efter avräkningen sammanläggs och delas lika mellan dig och din f.d. sambo (14 § sambolagen). Det är alltså det värdet/andelen som du har rätt till i bodelningen. Därefter kommer själva samboegendom delas upp mellan er. Då finns det särskilda regler avseende samboegendomen som anger att den sambon som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott/andel eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Om en sambo övertar bostad eller bohag mot avräkning och inte tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen, skall den övertagande sambon betala motsvarande belopp i pengar (16 § sambolagen) (17 § sambolagen). Det finns inget tyvärr inget direkt svar på vilken sambo som "bäst behöver bostaden" och det finns många olika omständigheter som kan beaktas vid en sådan bedömning. Om en av samborna har ensam vårdnad över barn kan detta exempelvis vara en omständighet som talar till hens fördel, andra omständigheter kan vara att en sambo har ekonomiska problem såsom betalningsanmärkningar och har därmed svårt att köpa en ny bostad, eller att bostaden är handikappanpassad.Min rekommendationI ert fall verkar det var enklast att du i första hand begär en bodelning. Eftersom du och din f.d. sambo har svårt att komma överens kan det vara bra att ni ansöker om hjälp av en bodelningsförrättare som kan hjälpa till med vem som ska få överta bostaden (26 § sambolagen). I samband med att du ansöker om bodelningen kan du begära att domstolen avgör vem av er som ska ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts (28 § sambolagen). Tänk på att det finns en risk att din f.d. sambo får rätt till att överta bostaden, dock kommer du i sådana fall bli ersatt för detta övertagande antingen i samboegendom eller i pengar (förutsatt att värdet av bostaden överstiger din f.d. sambos lott/andel i bodelingen). Samma gäller om du övertar bostaden, då kan du i sådana fall behöva ersätta din f.d. sambo, om värdet på bostaden överstiger din lott/andel. Detta sker eftersom ingen av samborna ska få ut mer värde mer än vad hen har rätt till i bodelningen. Du kan läsa mer om hur du ansöker om bodelingen och bodelingsförättare om du klickar här: https://www.domstol.se/en/amnen/familj/skilsmassa-och-bodelning/bodelning/En annan lösning är som nämnt ovan att du ansöker om en offentlig auktion. Ansökan sker hos tingsrätten som förordnar en god man kommer att sköta förfarandet. Alla delägare står tillsammans för kostnaderna som uppstår i samband med den offentliga auktionen (6 § SamägL) (15 § SamägL) ( 8 § SamägL). Kostnaderna kan dock bli höga vid en offentlig auktion och slutpriset för fastigheten tenderar att bli lägre. Ni kan inte heller helt fritt bestämma försäljningsvillkoren vid en offentlig auktion eftersom vissa regler i samäganderättslagen begränsar den möjligheten. Det är därför oftast billigare och mer fördelaktigt att sälja fastigheten genom en mäklare om ni kan enas om det. Att ansöka om en offentlig auktion kan ses en sista utväg om ni inte kommer överens.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid tvångsförsäljning av egendom?

2021-08-18 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat ! Vi äger en sommarstuga till hälften var och har lånet ihop .Jag vill sälja men inte hon ! Kan hon begära tvångsförsäljning hos Tingsrätten trots att det är hon som vägrar sälja ? Det blir väl mycket sämre betalt där än om man säljer via mäklare ?M.v.h
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då stugan är köpt av dig och ditt ex gemensamt är ni båda ägare till den. Då det här handlar om samägande av egendom blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt 6 § samäganderättslagen kan en delägare av den samägda egendomen (stugan i det här fallet) kräva att det säljs på offentlig auktion för gemensam räkning. En ansökan om detta görs till tingsrätten. Förutsatt att inga synnerliga skäl talar emot att den samägda egendomen säljs kan övriga delägare (dvs. ditt ex) inte förhindra försäljningen. De situationer där särskilda skäl föreligger är få, och det framgår i praxis att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska anses föreligga. När en ansökan om tvångsförsäljning har godkänts utses en god man som får i uppdrag att sköta de praktiska bitarna kopplade till auktionen. Den gode mannen ansvarar bland annat för att fastställa försäljningsvillkoren och fördela köpeskillingen. De kostnader som uppstår i samband med auktionen betalas av samtliga delägare i förhållande till deras andelar i bostaden. Vid en tvångsförsäljning har delägare även rätt att begära att tingsrätten ska fastställa ett lägsta pris för vilket stugan får säljas. Blir stugan inte såld för det priset eller mer blir försäljningen inte av. Denna regel finns i 9 § samäganderättslagen. Regeln om minimipris är ett skydd mot att försäljning sker till ett orimligt lågt pris. Det lägsta priset får dock inte sättas så högt att det i praktiken hindrar eller påtagligt försvårar en försäljning. Det betyder att minimipriset måste sättas under det beräknade försäljningspriset.Varför ditt ex skulle vilja vända sig till tingsrätten för att ansöka om tvångsförsäljning när det är hon som motsätter sig försäljningen är en underlig tanke, men hon äger juridiskt sett rätten att göra så. Oberoende av om ni valde att separarera på goda förhållanden eller ej, samt den kluvna viljan att sälja stugan så rekommenderar jag er starkt att komma överens om att gemensamt vända er till en mäklare. Det är som du säger, att försäljningen av stugan med stor sannolikhet kommer generara mindre pengar om ni väljer att gå ner för stigen som innebär en offentlig auktion genom tvångsförsäljning. Det ligger såldes i båda parters bästa intresse att sälja stugan via en mäklare på den öppna marknaden. Oberoende av om ditt ex ursprungligen ville sälja stugan eller inte, så är hon förhoppningsvis intresserad av att i slutändan få ut så mycket pengar som möjligt från försäljningen av den vilket blir en klar argumentationslinje för din del.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer med mitt hus vid skilsmässa?

2021-08-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag och frun ska skilja oss efter bara 3 månader vad händer med mitt hus som jag ägde innan vi träffades
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa ska en bodelning ske där makarnas egendom fördelas mellan dem. I bodelning ingår makarnas giftorättsgods, det vill säga all egendom som inte är enskild egendom. Giftorättsgodset räknas ihop, avdrag görs för skulder och därefter delar makarna lika på värdet (7 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Såvida inte huset räknas som din enskilda egendom ska den därför ingå i bodelningen. Att du ägde huset innan du var gift och kanske enbart står som ensam ägare av huset får ingen betydelse för andelsberäkningen. Det vill säga att din före detta fru i sådant fall har rätt till halva värdet av huset. Förutsatt att huset inte är enskild egendom kommer den tillfalla den av er som anses ha störst behov av huset, med avräkning på sin andel eller om huset är av ringa värde, utan avräkning. Om du äger huset själv ställs det högre krav för att frun ska kunna få bo kvar, nämligen att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (11 kap. 8 § äktenskapsbalken).SammanfattningFörutsatt att huset inte är din enskilda egendom kommer huset ingå i er bodelning. Detta innebär att din före detta fru kommer ha rätt till hälften av värdet på huset. Vem som faktiskt kommer ha rätt att bo kvar är beroende av omständigheterna, exempelvis om du äger huset själv. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad har en sambo rätt till i en bodeling?

2021-08-06 i Bodelning
FRÅGA |Jag är tillsammans (inte gift) med en tjej där vi är skrivna på varsin adress. Hon har dock bott hos mig utan att betala något (hon har varit arbetslös). Jag har även betalat hennes räkningar och skulder till inkasso. 2020 köpte jag ett hus för min egna pengar, jag står som ägare till 100% på kontraktet och betalar alla lån och räkningar fortfarande (men inte hennes egna räkningar längre), även när hon har ett arbete. Vi har fått ett barn tillsammans och där barnet är skrivit hos mig (huset jag köpte) och hon står fortfarande skriven på en annan adress (hennes lägenhet). Jag vill dock göra slut nu efter hennes otrohet. Hon vill dock ha halva huset mm. Är det något hon har rätt till?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningSambolagen är eventuellt tillämpbar på din situation. Om sambolagen tillämpas har din f.d. partner rätt till att begära en bodelning, och i sådana fall finns det möjlighet för henne att få en del av bostadens värde eller i vissa fall överta bostaden, förutsatt att bostaden räknas som samboegendom. Jag kan tyvärr inte svara på om hon har rätt till detta eller inte då jag vet för lite om situationen i fråga, men förhoppningsvis kan mitt svar ge dig vägledning vad man beaktar i en sådan bedömning. Längst ner i svaret hittar du en sammanfattning och förslag på hur du kan gå tillväga.Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort genom ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). När jag besvarar din fråga utgår jag ifrån att något sådant avtal inte har upprättats. När tillämpas sambolagen?Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under "äktenskapsliknande förhållanden". Även om du och din f.d. partern är skrivna på olika adresser kan lagen vara tillämpbar, det viktiga är om ni faktiskt bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll eller inte. "Äktenskapsliknande förhållanden" syftar på att det ska handla om en parrelation och inte exempelvis två vänner som bor tillsammans. Att ni har barn tillsammans är också något som kan tala för att ni är sambos. (1 § sambolagen). Om ni har bott tillsammans i en bostad och har gemensamma barn presumeras ni att vara sambos, vilket innebär att om det uppstår en tvist i en domstol kommer du behöva bevisa att ni inte är sambos. Om ni aldrig har bott tillsammans eller bara bott tillsammans sporadisk så är detta något som talar emot att ni skulle vara sambos. Vad ingår i en bodelning?Inom ett år efter ett samboförhållande har upphört kan en sambo begära en bodelning om hen vill det (8 § sambolagen). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendomen består av sambors gemensamma bostad och bohag (exempelvis möbler), förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning, d.v.s. med avsikten att egendomen ska användas gemensamt (3 § sambolagen) (5 § sambolagen). Vem som har betalat för bohaget eller bostaden spelar ingen roll utan avsikten är det som är viktigt. Om du köpte bostaden exempelvis innan du träffade din partner så är det osannolikt att bostaden kommer räknas som samboegendom eftersom det i sådana fall saknas en avsikt att använda bostaden gemensamt. Hur går en bodeling till och vilken sambo har rätt till bostaden?För det första kommer sambornas eventuella skulder avräknas från värdet av samboegendomen (13 § sambolagen). Det värdet som finns kvar efter avräkningen sammanläggs och delas lika mellan dig och din f.d. sambo (14 § sambolagen). Det är alltså det värdet/andelen som du har rätt till i bodelningen. Därefter kommer själva samboegendom delas upp mellan er. Då finns det särskilda regler avseende samboegendomen som anger att den sambon som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott/andel eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Om en sambo övertar bostad eller bohag mot avräkning och inte tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen, skall den övertagande sambon betala motsvarande belopp i pengar (16 § sambolagen) (17 § sambolagen).Det finns inget tyvärr inget direkt svar på vilken sambo som "bäst behöver bostaden" och det finns många olika omständigheter som kan beaktas vid en sådan bedömning. Om en av samborna har ensam vårdnad över barn kan detta exempelvis vara en omständighet som talar till hens fördel, andra omständigheter kan vara att en sambo har ekonomiska problem såsom betalningsanmärkningar och har därmed svårt att köpa en ny bostad, eller att bostaden är handikappanpassad. Eftersom din f.d. partner redan har en egen lägenhet så kan det tala emot att hon ska få bostaden i en bodelning. Min rekommendationDin f.d. partner har inte automatisk rätt till att överta bostaden eller att få halva värdet av bostaden i en bodelning. För det första krävs det att ni räknas som sambos i lagens mening. Om ni bodde tillsammans när förhållandet upphörde och har barn tillsammans kommer ni antagligen anses att vara sambos. Att din tjej inte är skriven på huset där ni bor spelar ingen roll för den bedömningen. För det andra krävs det att bostaden faktiskt räknas som samboegendom. Då måste huset i sådana fall ha köpts med avsikten att ni ska använda det tillsammans. Om du anser att du inte köpte huset för gemensam användning kan du i sådana fall argumentera för det. Eftersom du och din f.d. partner har svårt att komma överens kan det vara bra att ni ansöker om hjälp av en bodelningsförrättare som kan hjälpa till med bedömningen om bostaden utgör samboegendom och i sådana fall avgöra vem som ska få överta bostaden (26 § sambolagen). Man kan också begära att domstolen avgör vem av er som ska ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts (28 § sambolagen). Tänk på att det finns en risk att din f.d. sambo får rätt till att överta bostaden i en bodelning (om den utgör samboegendom), dock kommer du i sådana fall bli ersatt för detta övertagande antingen i samboegendom eller i pengar (förutsatt att värdet av bostaden överstiger din f.d. sambos lott/andel i bodelningen). Samma gäller om du övertar bostaden, då kan du i sådana fall behöva ersätta din f.d. sambo, om värdet på bostaden överstiger din lott/andel. Detta sker eftersom ingen av samborna ska få ut mer värde mer än vad hen har rätt till i bodelningen.Du kan läsa mer om hur du ansöker om bodelningen och bodelningsförrättare om du klickar här: https://www.domstol.se/en/amnen/familj/skilsmassa-och-bodelning/bodelning/Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Hur värderas fastighet vid bodelning?

2021-08-03 i Bodelning
FRÅGA |HejJag undrar vilket värde som används på en fastighet (sommarstuga) i samband med bodelning (arv).Är det aktuellt taxeringsvärde eller marknadsvärde?Vänligen Owe
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett äktenskap upplöses ska makarnas giftorättsgods fördelas genom bodelning (9:1 ÄktB). Huruvida man ska utgå från fastighetens taxeringsvärde eller marknadsvärde vid bodelningen är inte lagstadgat, men i praxis och sedvana bland bodelningsförrättare är att använda marknadsvärdet vid tidpunkten för bodelningen. Detta beror på att marknadsvärdet representerar verkligheten bättre än vad taxeringsvärdet gör och bodelningen blir därför mer rättvis. Det finns däremot inget hinder mot att utgå från fastighetens taxeringsvärde i bodelningen om det är det makarna önskar. Slutligen kan det även vara bra att veta att fastighetens marknadsvärde ofta är högre än dess taxeringsvärde. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,