Fråga om arvsrätt för särkullbarn

2020-09-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har köpt lägenhet med min man och han har 2 barn innan vi gifta sig.om min man går bort nu.måste jah dela allting( lägenhet och pengar på banken ) med han barn??Jag ska alltid få min del 50%(lägenhet) och får dela med av 50%(min man del av lägenheten.??Jag ska få total 75%av lägenheten.?Och barn 1 ska få 12.5 Barn 2ska få 12.5??förstår jag rätt???Och pengar på banken då?Tack Suphatta rattanaphet
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser i äktenskapsbalkenÄktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Om din man går bort kommer ert äktenskap därmed upplösas. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Syftet med en bodelning är att fördela giftorättsgodset mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All makes egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods enligt (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). All annan egendom än den som nämns i punkterna 1-6 är giftorättsgods (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vid bodelning är huvudregeln att giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna. Grundregeln är att man beräknar makarnas tillgångar minus eventuella skulder. Resterande belopp av giftorättsgodset delas sedan upp i två lika stora delar. När bodelning görs på grund av att den ena maken avlider förrättas bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och testamentstagare. Bestämmelser i ärvdabalkenVid den ena makens död får den efterlevande maken allt. Det finns dock undantag till denna regel och det är om arvlåtaren har särkullbarn. Eftersom du och din man inte har gemensamma barn är din mans särkullbarn inte underordnade den efterlevande makens arvsrätt. Det innebär att din mans särkullbarn är hans närmaste arvingar och att hans arvslott kommer delas ut till dem före den efterlevande maken (2 kap. 1 § ärvdabalken). Däremot finns en rätt för den efterlevande maken att om möjligt få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp vilket år 2020 är 193,200 kr (48, 300 x 4). I det här värdet inkluderas dock det den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. (3 kap. 1 § ärvdabalken). Samtidigt finns en bestämmelse enligt vilket särkullbarn kan välja av avstå från sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder (3 kap. 9 § ärvdabalken). Låt säga att boet är värt 100 kr när din man dör. Bodelningen kommer då ge dig 50 kr med full äganderätt (innebär att du kan göra vad den vill med egendomen vilket även inkluderar en rätt att testamentera bort egendomen) och din mans barn 50 kr. Din mans barn väljer att inte ta ut sitt arv direkt till förmån för dig som då har 50 kr med fri förfoganderätt (innebär att du kan fritt kan disponera över egendomen men inte testamentera bort den). När du går bort är egendomen värd låt säga 120 kr. Boet ska då delas mellan dina arvsberättigade och din mans särkullbarn vilket resulterar i att din mans särkullbarn får 60 kr och de eller den som är arvsberättigad efter dig kommer ärva 60 kr (3 kap. 2 § ärvdabalken). En annan möjlighet är att din man testamenterar bort hälften av sin kvarlåtenskap till förmån för dig (9 kap. 1 § ärvdabalken). Anledningen till att han bara kan testamentera bort halva kvarlåtenskapen har att göra med att man inte kan göra sin barn arvslösa genom testamente. Bröstarvingar har nämligen alltid en rätt att erhålla hälften av laglotten, dvs. 50 % av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ärvdabalken). För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott krävs däremot att bröstarvingen påkallar jämkning inom sex månader annars blir testamentet gällande trots att det kränker laglotten (7 kap. 3 § ärvdabalken) SammanfattningsvisOm din man går bort ska först en bodelning ske mellan hans dödsbo och dig som efterlevande make. Det som tillfaller honom genom bodelningen ska sedan fördelas som arv till hans två särkullbarn - eftersom deras arvsrätt träder in före efterlevande make. För att kringgå denna bestämmelse kan ni upprätta ett testamente enligt vilket du erhåller upp till 50 % av din mans kvarlåtenskap - alternativt att hans särkullbarn avstår från sin arvsrätt till förmån för dig som är deras styvförälder - vilket innebär att deras arvsrätt förskjuts till framtiden. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?

2020-09-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min maka har gemensamt ansökt om äktenskapsskillnad och i samband med det gjort en skriftlig bodelning. Eftersom vi har ett minderårigt barn löper äktenskapsskillnaden med betänketid. Vad händer med bodelningen om inte äktenskapsskilnaden fullföljs? Vi vill vara fortsatt gifta, men att bodelningen ska gälla, behöver vi göra något då?
Karin Pihl |Hej! Tack för ni vänder er till Lawline med er fråga!För att besvara er fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Bodelning under äktenskap, vilket blir det aktuella för er då ni nu vill fortsätta vara gifta, kan ske och göras gällande förutsatt att ni båda är ense om fördelningen. För er verkar detta inte vara något problem och jag tolkar er fråga som att ni klart är ense om fördelningen så som den ser ut. För att genomföra bodelningen ska ni skicka in en skriftlig anmälan till skatteverket och av denna ska det framgå hur ni väljer att fördela egendomen, vilket ju är själva bodelningen (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB).Ni ska alltså lämna in en skriftlig anmälan till skatteverket avseende bodelningen ni önskar att göra nu under ert fortsatta äktenskap, det finns ingen särskild blankett för denna men ni kan läsa mer på följande länk: https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.htmlHoppas ni fått svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Det är så att mitt ex har tydligen skaffat ett gåvobrev 1981 men det exakta datumet står inte. Detta brevet var skrivet på ett annat hus men han har lagt in pengarna i huset vi bor i nu. Det står dessutom inte Mottagarens eller givarens underskrift, vad händer då? Gills det fortfarande?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du beskriver det tolkar jag din fråga som vad kan konsekvenserna bli om det skulle vara ett giltigt gåvobrev. Vad som då händer om det är pengar från den försäljning av gåvan som han nu lagt in i ert gemensamma hus, vad händer då? Det är med den tolkning som jag har besvarat din fråga nedan. För det första har det betydelse om du var sambo eller också gift med ditt ex. Då detta främst har betydelse om ni varit gifta kommer jag att förklara vad det kan ha för betydelse i den relationen. Under äktenskapet blir och är alla era egendomar gemensamma, den generella utgångspunkten är då att det inte spelar någon roll vem som står som ägare på huset, förutom att den personen har förtur att få huset på sin lott i senare skede vid en bodelning 7:1 jämte 11:7 äktenskapsbalken. Huset kommer oavsett ingå i bodelningen och därav kommer båda ta del av husets värde. Eftersom alla egendomar ska delas 50-50. Det enda sättet att frångå att det är er gemensamma egendom, är genom äktenskapsförord makar emellan, annars är det genom antingen arv där den avlidne skrivit att arvmottagren ska ta emot arvet som dennes enskilda egendom. Det tredje alternativet är det som du nämner, om någon av makarna på samma sätt som vid arv, mottagit en gåva där gåvogivaren skriftligt uttryckt villkoret att gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom så undantas den vid en bodelning, 7:2 ÄktB. Det som krävs för att det gåvobrev som ditt ex nu påstår sig ha, ska vara giltigt är följande. Eftersom gåvan gällde ett hus dvs fast egendom finns det tydliga formkrav för gåvobrevet i 4 kap jordabalken, som gäller för att gåvobrevet ska vara giltigt, 4:29 JB.Gåvobrevet måste vara undertecknat av både gåvogivaren och gåvomottagaren för att vara giltigt. Brevet ska dessutom innehålla en överlåtelseförklaring, där givaren förklarar att denne överlåter fastigheten till mottagaren. Dessutom krävs det generellt vid både gåvobrev och om man ärver något som givaren i båda sammanhang vill att det ska vara mottagarens enskild egendom att man uttrycker att även det som gåvan ersätts med i ert fall, huset, ska vara mottagarens enskilde.Enligt huvudregeln om det hade varit ett giltigt gåvobrev för fast egendom, så hade det som trätt i gåvans ställe (i ert fall pengarna till ert gemensamma hus) hade varit ditt ex om ni var gifta, 7:2 p.6 ÄktB.Sammanfattningsvis är gåvobrevet ogiltigt och inget som ditt ex kan använda för att du inte skulle få ta del av husets värde vid en bodelning.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Varför drar man av latent kapitalvinstskatt från fastighetens värde vid bodelningen?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Vid överlåtelse av villa vid skilsmässa, dvs en av parterna bor kvar, varför ska uppskjuten reavinstskatt och pantbrev dras från det värde huset bedöms ha?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fastighetens värde vid bodelningenHögsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 slagit fast att en fastighets värde vid bodelningen utgörs av marknadsvärdet minskat med mäklarkostnader och den latenta kapitalvinstskatten. Syftet med detta är att få en rättvis fördelning genom att värdet i bodelningen ska motsvara nettovärdet för fastigheten om det hade sålts omedelbart. Detta för att den som övertar fastigheten inte ska komma i ett sämre läge än den som köps ut, då den som köps ut inte beskattas för inkomster från bodelningen medan den som övertar fastigheten kommer bli beskattad för hela vinsten vid en framtida försäljning, (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen)Den som bor kvar kommer ju vid en framtida försäljning av fastigheten beskattas för hela vinsten medan den som köps ut ur den gemensamma bostaden inte betalar skatt på pengarna som denne köps ut för. För att förhindra att denna orättvisa situation består beaktar man därför denna (fiktiva) latenta kapitalvinstskatt vid beräkningen av beloppet som partnern ska köpas ut för. Det ska även nämnas att när man talar om latent kapitalvinstskatt menar man bara en fiktiv skatt för att göra en rättvis fördelning i bodelningen, det är ingen som i verkligheten betalar skatt till Skatteverket med anledning av bodelningen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

2020-09-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Min man vill skilja sig. Inför kommande bodelning funderar jag över tex aktieinnehav. Jag vet inte hur mycket han har i aktier etc. Kan jag kolla upp detta? Eller måste jag och han själva berätta hur mkt aktier etc vi har? Hur vet jag att han inte har fört över pengar till ngt annan konto för att jag inte ska få del av detta vid en bodelning? Tack på förhand! Mvh Hanna
Saga Sthen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När jag besvarar din fråga utgår jag från att ni varit gifta. Därför är reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) aktuella. Vad som ska ingå i bodelningen I bodelningen ska din och din mans giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är all den egendom ni äger som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som ni genom äktenskapsförord har bestämt ska vara enskild, eller egendom som någon av er fått i gåva, arv eller testamente med villkor att det ska vara enskild (7 kap. 1-2 § ÄktB). All annan egendom ska ni alltså dela på genom bodelning. Makarnas redovisningspliktDet som ska ingå i bodelningen är det giftorättsgods ni äger den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes, detta brukar kallas "den kritiska tidpunkten" (9 kap. 2 § ÄktB). Från den kritiska tidpunkten fram tills dess att bodelningen sker har varje make en skyldighet att redovisa sin egendom och lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap. 3 § ÄktB). Du och din make är alltså skyldiga att redogöra för er egendom. Skulle du vara orolig för att din make undanhåller egendom kan du ansöka om en bodelningsförrättare. Detta gör du vid tingsrätten (17 kap. 1 § ÄktB). En bodelningsförrättare kan om det behövs göra en bouppteckning och då ska du och din man uppge vilka tillgångar och skulder ni har. Om någon make skulle låta bli att tala om vilka tillgångar den har så kan bodelningsförrättaren anmäla detta till domstolen, som i sin tur kan förelägga och döma ut vite. Du kan också begära att din man ska bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed inför domstolen (17 kap. 5 § ÄktB). Skulle det bli aktuellt för dig att ansöka om en bodelningsförrättare så finns det information på hemsidan för Sveriges domstolar (domstol.se) om hur en sådan ansökan ska se ut. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du fortfarande har några funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Ska egendom utomlands ingå i bodelning?

2020-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Vid bodelning efter skilsmässa har maken/makan rätt till pengar placerade utomlands?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en bodelningen ska all egendom som är giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Utgångspunkten är att all egendom utgör giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Endast det som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller genom ett villkor i testamente eller gåva ska undantas i bodelningen (7 kap 2 § ÄktB). Att egendomen finns utomlands har ingen betydelse. Även om egendomen ses som giftorättsgods behöver den andra maken inte nödvändigtvis vara berättigade till dem. Detta beror giftorättsgodset delas lika mellan makarna först efter att varje make har avräknat så mycket från sitt giftorättsgods att det täcker hens skulder (11 kap 2 § ÄktB). Det är alltså först efter att denna så kallade skuldtäckning är gjord som man delar lika på egendomen.Det korta svaret är alltså ja, även placeringar utomlands ska ingå i bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Hur delas ens tillgångar om man är gift särbo?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min partner (vi är gifta) har beslutat att flytta isär för att leva som särbo. Vi har ett barn som kommer dela sin tid mellan oss. Hur ser det ut rent juridiskt om jag vill köpa en bostad, medan min partner bor kvar i vår nuvarande hyresrätt? Kan jag ta bolån själv och är det endast jag som äger den nya bostaden, eller räknas det som vår gemensamma egendom iom att vi är gifta? Behöver vi göra någon slags bodelning för att så att säga "separera" våra ekonomier?Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bolån kan du absolut ta själv så länge banken beviljar det, så där är det inget hinder att du och din make fortfarande är gifta. Dock när det gäller ägandeskapet till bostaden räcker det inte med att du står som ensam ägare för att det sen i praktiken skulle undantas vid en bodelning. Skulle ni separera utan reglerat något mer skulle bostaden anses som er gemensamma egendom trots att du står på den ensam och din make skulle haft rätt till halva värdet av den. Alla egendomar inom ett äktenskap räknas som er gemensamma som utgångspunkt. För att det ska bli din egna bostad och den inte ska ingå vid en bodelning, så behöver ni upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver att det är din enskilda egendom, 7:1 jämte 7:2 ÄktB. Annars kan ni också som makar göra en bodelning under äktenskapet, i så fall ska den skickas och registreras hos Skatteverket, 9:1 2 st ÄktB. På det sättet reder ni ut era egendomsförhållandena som de ser ut nu, vem som äger vad. Köper ni dock därefter fler egendomar eller tar lån kommer ni att behöva reglera dessa med, som antingen enskilda egendomar eller om ni utelämnar dessa kommer de ingå i en bodelning för det som införskaffats efter er bodelning under äktenskapet.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Få hjälp med bodelning i samband med skilsmässa

2020-09-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej Gällande bodelning handhar ni det?Gällande skilsmässa
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi på Lawline kan absolut hjälpa till när det kommer till bodelning i samband med skilsmässa. Om det gäller att identifiera ett problem eller ge enklare rådgivning kan du alltid skriva en fråga till oss på webben. Det kan du göra här. För att få lite mer kvalificerad hjälp rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,