Upphörande av samboförhållande – rätt till bostad

2020-02-04 i Bodelning
FRÅGA |Samboförhållande upphör, hus som införskaffats för att bo i tillsammans. Hon äger huset, är det rätt köra ut mej från huset nu...(Flyttar lgh. om 3 - 4 veckor).
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!I ditt fall blir sambolagen aktuell. I lagens 3 § står det att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning och att inte något av undantagen i 4 § eller 9 § är tillämpliga. Exempel på undantagen är att en sambo erhållit egendomen genom testamente med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda, eller att ni avtalat om att egendomen inte ska ingå i bodelningen. Utifrån din beskrivning utgår jag ifrån att att något av undantagen i paragraferna inte är tillämpliga. Ni har införskaffat huset för att bo tillsammans, vilket betyder att huset är att anse som er gemensamma bostad enligt 5 §. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det, 8 §. Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas, 12 §. Andelarna ska läggas samman (efter avdrag gjorts för eventuella skulder som man har hade när samboförhållandet upphörde) och därefter delas lika mellan er, 14 §. Lottläggningen avgör vem av er som får vilken egendom. Utgångspunkten är att man får behålla det man äger, men har man köpt det för gemensamt bruk ska detta delas. I 16 § framgår det att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. I ett hovrättsfall hade sambors gemensamma bostad en stark släktanknytning till den ena sambon och detta tillmättas stor betydelse (RH 1994:59). En annan omständighet som spelar roll i bedömningen är om man har barn och vem som ska bo med barnen. Rätten att överta egendomen innebär inte att sambon som avlämnar egendomen förlorar värdet av denna, utan ger den övertagande sambon att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala, ta över egendomen. Istället för att lämna egendom kan den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar. Det framgår av 17 §. Vem av er som ska få vilken egendom är något som kan konstateras ur ett rättsligt perspektiv och fastställs vid bodelningen. Huvudregeln är som nämnt att samboegendomen ska delas lika mellan er. Att din före detta sambo är ägare av huset har ingen betydelse i den bemärkelsen att du inte kan få en andel i huset vid bodelningen eftersom huset köptes tillsammans för gemensam användning. Resultatet av lottläggningen och skälighetsbedömningen är det som kommer att avgöra vem av er som behöver huset mest och vem som har rätt till huset. Huset kan också komma att delas med samäganderätt. Har man däremot rätt till huset enligt sin lott kan det innebära att man måste betala motsvarande belopp i pengar, eller att beloppet avräknas med egendom ur samboegendomen (bohaget).Att en av er måste lämna huset på grund av att ert samboförhållande har upphört är en privat angelägenhet och regleras inte rättsligt. Rättsligt kan din före detta sambo inte köra ut dig ur huset innan bodelningen har fastställts. Hoppas att du fick din fråga besvarad. Har du fler frågor får kan du ställa dem här.Vänligen,

Ska bankkontot i min makes namn ingå i bodelningen?

2020-02-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag är nyskild efter 19 år tillsammans med ex-mannen. Min ex-man har två barn, 23 och 25 år gamla, från ett tidigare äktenskap, och vi har ett gemensamt barn, 16 år.För att spara tid och pengar så försöker vi fixa bodelningen på egen hand, men eftersom vi inte har koll på juridiken alltid så blir det ibland lite diskussioner.En fråga är vad som gäller för ett konto som ex-mannen startade innan vi träffades för sparande till barnen. Det heter "Kapitalspar barn" på Swedbank, men står i mannens namn, inte i barnens. Vi har fortsatt spara på detta konto under alla år, men då även till vårt gemensamma barn. Ex-mannen anser att dessa pengar inte ska ingå i bodelningen - stämmer det? Han menar att vi hade en muntlig överenskommelse. Vi har inte skrivit något avtal. Han kan på sin höjd tänka sig att ge mig en tredjedel för vårt barn Är detta korrekt? Ska jag gå med på det? Eller blir jag lurad?Vänliga hälsningar,Nyskild, okunnig, fattig och förvirrad
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord som anger att viss egendom är enskild ska vara skriftligt och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB). En muntlig överenskommelse kan alltså inte göra egendom enskild. Din situationDetta innebär alltså att allt ni äger, oavsett vem av er som äger det, ska ingå i bodelningen om det inte är enskild egendom. Detta gäller även bankkonton som bara står i den ena makens namn. Kontot ska alltså tas upp i bodelningen likt allt annat, och därmed delas på hälften mellan er. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ingår en fastighet som jag ägde innan mitt äktenskap i bodelningen?

2020-01-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är på skyldmässa,när jag träffade min man ägde jag en fastighet i Rumänien och nu han vill att jag ska dellar med honom den fastighet. Jag har en fråga om är dett rätt att jag ska delar med honom den fastighet som jag äger i Rumänien. Vi bode inte tillsamans och har lagt inte pengar elle arbetet i fastigheten.Tack
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att du är gift men att du och din man ska skilja er, och att du undrar om din fastighet som du ägde innan du träffade honom ingår i bodelningen. Reglerna vad som ingår i bodelningen (när ni delar upp era tillgångar) regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad säger lagen? I bodelning ska giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är - egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,- egendom som du har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,- egendom som du har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,- egendom som du har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,- vad som har trätt i stället för egendom som avses ovan, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär alltså att om du äger fastigheten till följd av någon av punkterna ovan eller att ni har skrivit ett äktenskapsförord så är fastigheten din enskilda egendom och ska inte ingå i bodelningen. Om din fastighet inte faller in under någon av punkterna och ni inte heller har skrivit något äktenskapsförord innebär det att din fastighet utgör giftorättsgods, och ska ingå i bodelningen. Det spelar alltså ingen roll om din man inte har betalat något på fastigheten, den ska ändå ingå i bodelningen. Vad händer sedan?Efter att man har lagt samman allt ert giftorättsgods och dragit av eventuella skulder så delas värdet lika mellan er båda (11 kap. 3 § ÄktB). Om du och din man inte varit gifta i mer än fem år och du har mycket mer giftorättsgods än honom kan det finnas en möjlighet att jämka bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att du får behålla mer än hälften av ert totala giftorättsgods. Vill du ha hjälp av oss att genomföra din bodelning kan du kontakta oss här.Hoppas du fått svar på din fråga!

Värderingstidpunkt av fastighet i samband med bodelning

2020-01-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag undrar över när värderingen av en fastighet som igår i en bodelning skall göras. Jag trodde mig ha hittat svar på detta på er sida för en tid sedan, men idag så hittade jag en uppgift som jag tycker verkar vara motstridig. Skall värderingen ske i samband med att bodelningen faktiskt äger rum, eller skall värderingen ske i samband med att ansökan om äktenskapsskillnad sker? Bodelningen sker i vårt fall pga äktenskapsskillnad.Dessa sidor tar upp/berör frågan:https://lawline.se/answers/tidpunkt-for-vardering-av-tillgangar-i-bodelning"Värderingen av tillgångar och skulder sker dock inte utifrån värdet vid brytdagen, utan efter värdet så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt."https://lawline.se/answers/tvangsforsaljning-i-samband-med-bodelning-av-samagd-fastighet"När det gäller bodelningen så är det huset marknadsvärde den dag då samboförhållandet upphörde eller ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in som ska användas.."Tacksam för ett förtydligande!
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken föreskriver att bodelning ska ske med utgångspunkt i de egendomsföhållanden den dag då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten, (9 kap. 2 § äktenskapsbalken).När det gäller tidpunkten för värdering av tillgångarna säger både praxis och förarbeten (Prop. 1986/87:1 s. 159) att värderingen ska ske i samband med att bodelningsavtalet upprättas. När det gäller tillgångar vars värde fluktuerar (t.ex bilar) finns det dock en allmän rättsuppfattning att värderingen ska ske den dag då ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten. Detta motiveras av att den ena maken som nyttjar bilen under tiden fram tills att bodelning sker har nytta av bilen, samtidigt som denne bidrar till värdeminskningen genom nyttjandet. Eftersom att det inte finns någon lagstiftning på området avseende värderingstidpunkt på tillgångar i samband med bodelning kan det uppstå olika uppfattningar. Värdering av fastighet bör enligt praxis och förarbeten ske i samband med bodelningstillfället. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Har man rätt till vårt gemensamma sparande som finns på min sambos konto ifall hen går bort?

2020-02-02 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har varit sambo i ca 12 år. Min sambo har tyvärr fått canser. Vi har vars eget bankkonto dock pengarna vi har sparat är i hennes konto. Min sambo har tre vuxna barn. Vad händer vid hennes död? Har hennes barn rätt till våra gemensamt sparande? Jag anser att jag ska ha rätt till våra sparade pengar men vad säger sambolagen?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att du och din sambo har egna konton men att ni har sparat gemensamt på hennes konto. Frågan om du har rätt till era sparade pengar vid din sambos död berör dels precis som du säger sambolagen, men den berör också arvsrätt och vem som kommer ärva din sambo. Reglerna kring arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte finns något samboavtal eller testamente.Vad säger sambolagen?När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig, så ska samboegendomen fördelas mellan dem, om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Ifall din sambo går bort så innebär det att ert samboförhållande upphör (2 § tredje punkten sambolagen). Det är samboegendomen som ska fördelas och med det så avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och den inte förvärvats med villkor att den ska vara enskild (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bohag avses t.ex. möbler och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Eftersom era sparade pengar på din sambos konto inte är inre lösöre så kommer det inte ingå i bodelningen. Du kommer alltså få behålla pengarna som finns på ditt konto, och din sambo (dödsboet) pengarna som finns på hennes konto. Vad säger ärvdabalken?Efter man har gjort en bodelning så är det dags för arvskifte. Det är ärvdabalken som reglerar vem som har arvsrätt efter personen som gått bort. Det är i första hand arvlåtarens (din sambos) barn som ärver din sambo (2 kap. 1 § ÄB). Sambors arvsrätt finns inte reglerad i ärvdabalken vilket innebär att de inte har någon arvsrätt genom lag. I ditt fall hade detta inneburit att din sambos barn ärver era sparade pengar.Sammanfattning och rådIfall din sambo går bort så kommer du inte ha rätt till era sparade pengar genom bodelning eller arv. Jag råder dig därför att antingen komma överens med din sambo om att föra över en del av era sparade pengar till ditt konto. Det är också möjligt att din sambo kan upprätta ett testamente som föreskriver att du ska ha rätt till hälften av era sparade pengar som finns på sparkontot till exempel. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente så kan ni kontakta oss här. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad är dold samäganderätt och får man sälja samägd egendom på egen hand?

2020-01-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag ställde en fråga om min make har rätt att sälja husbilen som är vår gemensamma egendom men står skriven på honom och fick följande svar: - Om din make skulle sälja husbilen under tiden som äktenskapsskillnad pågår och gör det utan ditt samtycke, så ska han redovisa vinsten från husbilen, enligt redovisningsplikten.Sammanfattningsvis kan din make inte sälja husbilen utan ditt samtycke och det spelar ingen roll om husbilen står på din makes namn. Jag förstår inte vad som gäller
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och samäganderättslagen (samäL). Jag uppfattar det som att talan om äktenskapsskillnad är väckt och att ni nu är uppe i bouppteckningen, dvs att någon bodelning inte ännu gjorts. Jag utgår från att ni äger husbilen med s.k samäganderätt. I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller om man äger något gemensamt (samäganderätt) och sedan hur en eventuell försäljning redovisas i bouppteckningen. Vad gäller vid samäganderätt? När två personer köper något gemensamt så är utgångspunkten att de äger lika delar vardera och att den andre inte får förfoga över egendomen (ex genom försäljning) utan den andre ägarens samtycke (1 och 2 § SamäL). Man talar om att respektive parter äger en ideell andel av föremålet (alltså inte en fysisk halva av bilen). Om du motsätter dig en försäljning så får inte din make sälja husbilen till en tredje part. Däremot kan din make köpa ut sin andel av dig, således tillskansas du värdet av dennes andel. Detta kan ordnas inom ramen för bodelningen eller utanför, det är upp till er. I din situation föreligger troligtvis s.k dold samäganderätt. Dvs att även om din make står som ägare på husbilen så har du ändå rätt till hälften av husbilen. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att 2 förutsättningar är uppfyllda:Att du (dold samägare) underlättat köpet av husbilen ekonomisktAtt det funnits en avsikt att husbilen skulle innehas för gemensamt bruk, Vad är en redovisningsfordran? All egendom (och skulder) som makarna har när talan om äktenskapsskillnad görs ska ingå i bodelningen, den s.k brytdagen (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Man kan tala om att det är det samlade värdet av egendomen som ska redovisas, det krävs alltså inte att just husbilen ska vara kvar när väl bodelningen görs, men att motsvarande värde av husbilen finns kvar i boet när bodelningen görs. Om Husbilen säljs så måste man alltså infoga det värdet som kommer från försäljningen i bouppteckning. Det görs genom en s.k redovisningsfordran (9 kap. 3 § ÄktB). Det är inte begränsat till enbart vinsten, utan hela värdet av din makes andel i husbilen. Varför man gör på detta viset är i syfte av att skydda den andre maken från att den maken som säljer egendomen ska försöka tillskansa sig mer än vad den är berättigad till.SlutsatsDet är alltså helt rätt så som du skriver i frågan. Din make kan inte lagligen sälja husbilen. Om så ändå är fallet renderar det hela i en helt annan typ av rättsfråga. Men i vad som gäller för er bodelning så kommer inte värdet av den försäljningen försvinna från er bodelning till följd av redovisningsplikten. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Behöver vi dela lika på huset?

2020-01-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag betalade vårat hus sen gifte vi oss. Jag har betalat allt på huset och sålde min båt och pengarna från båten betalades in på lånet för huset. Nu ska vi skiljas vad gäller? Vill inte ge henne hälften av marknadsvärdet..
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om vad som gäller vid skilsmässor finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter refererad till som ÄktB. Här framkommer det att allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods och ska därav delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB.) Vad som utgör enskild egendom är egendom som har gjorts enskild genom exempelvis, gåva, testamente, arv eller äktenskapsförord. Dessutom kan egendom som trätt istället för den enskilda egendomen utgöra enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB.) Exempelvis skulle det då i ditt fall innebära att om båten är enskild egendom så kan pengarna från båten utgöra enskild egendom. Dock blir det en fråga om huruvida pengarna från båten när de användes för att betala resulterade i att de fortfarande utgjorde enskild egendom. Bedömningen här beror bland annat på köpeskillingen för bostaden.Hur blir situationen i ditt fall?Från din fråga framkommer inte om båten är enskild egendom eller inte varav jag inte kan ge ett tydligare svar än det som skrivits ovan. Skulle båten inte vara enskild egendom kommer värdet på huset delas lika som giftorättsgods. Dock finns det en möjlighet att jämka en bodelning under vissa omständigheter. Här tittar man bland annat på äktenskapets längd och är det kortare än 5 år anses det finnas en möjlighet till jämkning. (12 kap. 1 § ÄktB.)Hur går du vidare?Tyvärr kan jag utifrån din fråga inte ge tydligare svar än det som framkommit ovan. Skulle du känna att du behöver mer information är du välkommen med en ny fråga till oss på Lawline. Du kan även boka tid med en av våra jurister för mer ingående rådgivning. Detta gör du genom att klicka här.Jag önskar lycka till i framtida ärende!Mvh,

Bodelning för sambor

2020-01-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Håller på att gå igenom en separation.Vi är förlovade har två barn, äger ett hus till 50% men han står skriven på en annan adress.Anses vi vara sambo eller särbo?Vad för rättigheter har jag ?Tack på förhand
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga tolkar jag det som att du och din partner bor i erat gemensamma hus, men att han står skriven på ett annat ställe. Min uppfattning är att du undrar om ni är sambor eller inte, samt vad det innebär vid en bodelning. Tillämplig lagFör att besvara kommer jag ta ledning av bestämmelserna som finns i Sambolagen (SamboL).Ni är att betrakta som samborFör det första måste klargöras huruvida ni kan anses som sambor eller inte. För att ett samboförhållande ska anses föreligga måste samlevnaden vara stadigvarande och ni ska anses ha gemensamt hushåll (1 § SamboL). Sexuellt samliv har varit en stark indikator för att samlevnad ska anses föreligga.I förarbeten till lagen sägs att gemensamt hushåll avser "sambornas" delning av sysslor och ekonomi. Det är inget krav att alla sysslor eller all ekonomi delas, men det ska i huvudsak delas. Görs inte detta, utan är förhållandet bara stadigvarande och innefattar sexuellt samliv, kan förhållandet skiljas från ett samboförhållande i lagens mening. Utan att ha någon större insyn i hur ni har fördelat ekonomi och liknande, så visar ändå det gemensamma köpet av huset på att ni antagligen har delat ekonomi. Dessutom har ni gemensamma barn samt är förlovade, vilket tyder på att ni varit stadigvarande. Att din partner står skriven på annan adress är inte avgörande alls för huruvida ni ska anses vara sambor eller inte. Däremot skulle hans folkbokföringsadress kunna vara ett bevis ur din partners perspektiv på att ni inte borde ses som sambor. Det förutsätter dock att han hävdar att ni varken varit stadigvarande eller delat ekonomi – vilket tycks tämligen svårt att påstå utifrån omständigheterna som du gett mig. Utifrån detta är min bedömning att ni är sambor och helt enkelt omfattas av reglerna i Sambolagen. Bodelning för samborFör sambor gäller, precis som för makar, att var och en av samborna råder över sin egendom och står för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken).När ett samboskap avslutas ska en bodelning av samboegendomen ske på begäran av en av samborna (8 § SamboL). Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § SamboL). Vad som räknas som samboegendom är bohag och gemensam bostad om dessa köpts med syftet att vara för gemensam användning (3 § SamboL). All egendom som genom arv, testamente, gåva etc. givits en sambo med förbehåll om att vara enskild egendom ska inte anses som samboegendom (4 § SamboL). Med gemensam bostad ska förstås sådan bostad som köpts/hyrs med syftet att vara sambornas bostad och faktiskt huvudsakligen är det (5 § SamboL). I övrigt ska det vid bodelningen räknas ihop vilka tillgångar som är samboegendom (12 § SamboL). Härefter räknas skulder av från vardera sambo för att täcka de individuella skulder de har som härstammar från samboegendomen. I fall när ena sambon inte kan betala av sina skulder, som visserligen inte är kopplade till samboegendomen, med sina egna tillgångar kan en del betalas av med hjälp av samboegendomen. Detta är dock en sista utväg och en oförmåga att betala måste styrkas av den som behöver "hjälpen" (13 § SamboL). Vad som sedan återstår av de totala tillgångarna, när skulderna räknats av, delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta innebär att avbetalning av varje sambos skulder kan resultera i att en av samborna får hjälp av de gemensamma tillgångarna för att täcka sina skulder och därmed får "mer" än den andra.SammanfattningDå jag inte har så mycket kontext vad gäller din situation, så kan jag bara konstatera att huset kommer delas lika mellan er. Vidare kommer möbler och liknande bohag som ni köpt antingen tillsammans eller individuellt för gemensam användning också delas lika mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,