Är egendom som köptes innan äktenskapet giftorättsgods?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har två frågor fråga gällande bodelningen under en äktenskapsskillnad. Jag är medveten om att allt giftorättsgods ska ingå i bodelning (såvida det inte är enskild egendom). Men hur gör man med saker som som makorna skaffade redan innan de träffade varandra. Vi säger att den ena maken skaffade en bil innan han/hon träffade sin blivande partner. Ingår den bilen också i giftorättsgods när paret sedan ska ingå i bodelning. Min andra fråga är om man är skaffar tex en gemensam hund under tiden man är sambos och sedan gifter sig och sen skiljer sig. Räknas den hunden också in i bodelningen? Jag tänker eftersom man skaffade den när man var sambos, och inte under tiden man var i äktenskaps?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det händer alltså ingenting med äganderätten över egendom när man ingår ett äktenskap. Däremot uppkommer genom äktenskapet ett latent anspråk på att vid en bodelning få en viss andel av egendomen som är giftorättsgods. Som du säger ska vid en bodelning makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken listas de fall när egendom är enskild. Detta kan bland annat vara om ni har ett äktenskapsförord eller om egendom ärvts eller erhållits genom gåva med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda. Om bilen som en av er äger, eller om hunden som ni samäger, inte är enskild egendom enligt detta lagrum kommer de således ingå i bodelningen. Detta oavsett om de anskaffades innan äktenskapet. Äganderätten ska alltså inte sammanblandas med giftorätten. Även egendom som makarna anskaffade innan äktenskapet är giftorättsgods, om den inte är enskild egendom. En annan sak är att vardera maken vid den så kallade lottläggningen har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (se vidare 11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Den av er som äger bilen har alltså som utgångspunkt rätt att få den på sin lott vid en eventuell bodelning. Om du har ytterligare frågor eller vill ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du boka det här. Hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Är min klocka giftorättsgods eller enskild egendom?

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga om bodelning.Jag har varit gift under 6 år och vi haar precis bestämt oss för att separera jag äger en klocka som jag fick när jaag var 15 för 10 000 kr som jag använder varje dag räknas det som enskild egendom eller gifterättsgods?Men hur är det när man gör med andra vanliga saker somÄrvda AktierMin Begangnaade BilEn tavla jag fick för 300 000 kr i presentMin vigselring för 10 000 krPengar på bank kontotEn gammal sommarstuga som jag ärvdeDet vaar allt tack.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken beskrivs vad som är enskild egendom:1. Egendom som p.g.a. äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Klockan du fått när du var 15 år är giftorättsgods om det inte faller in under något av ovanstående punkter. Notera dock att även om klockan är giftorättsgods kan den undantas från bodelningen enligt 10 kap 2 § äktenskapsbalken. Detta eftersom man i skälig omfattning får undanta föremål som används uteslutande till personligt bruk. Skälighetsbedömningen görs utifrån värdet på det som ska undantas och makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Detsamma gäller alla andra egendomar också, om de inte faller in under ovanstående punkter anses de utgöra giftorättsgods. Om t.ex. den sommarstugan som du ärvde inte hade villkoret att det skulle vara din enskilda egendom eller att du och din make inte upprättade ett äktenskapsförord där det står att sommarstugan är din enskilda egendom är sommarstugan giftorättsgods.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vid vilket datum beräknas värdet av makarnas egendomar när en bodelning ska göras?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har frågor om bodelning.Vid vilket datum beräknas värdet av respektive makars ägodelar?- vid datum för gemensam ansökan om skilsmässa utan betänketid?- vid datum för ena partens ansökan med betänketid?- vid datum då betänketid utgått?- vid datum då dom fallit?- vid datum då tid för överklagande av dom förfallit?Tacksam för svar snarast möjligt.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När makarna skiljer sig ska en bodelning göras, det vill säga att makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, det vill säga den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). Om äktenskapet upplöses p.g.a. att den ena maken dött, är utgångspunkten egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). Om det skulle vara så att makarna gör en bodelning under äktenskapets gång, utan att de skiljer sig, ska denna bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då anmälan om bodelning gjordes (9 kap. 2 § andra stycket äktenskapsbalken)Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller kring giftorättsgodset vid en bodelning?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Min man har supit upp sina pengar, jag har ensam betalt för det vi har hemma, nu skall vi skiljas. Vad kommer att gälla inför bodelningen? Vi har äktenskapsförord kring egna konton samt ägande av fastigheter, men vad kommer att gälla kring giftogodset? Måste jag köpa ut honom från det jag redan ensam betalt?
Josefine Bågholt |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om sakerna som du själv har köpt till hemmet skall ingå vid en bodelning och om du då kan bli tvungen att betala din man för att få lov att behålla dem. I mitt svar till dig kommer jag börja med att utreda vad som faktiskt skall ingå vid en bodelning mellan dig och din man. Efter det kommer jag förklara vad som sker med den egendom som ni skall dela på och även vad det finns för undantag som kan appliceras i din situation. Slutligen kommer jag även ge dig råd. Den lag som vi kommer behöva gå in och titta i är äktenskapsbalken (ÄktB).Vad skall ingå vid en bodelning mellan dig och din man?När ett äktenskap upphör genom skilsmässa skall makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap 1§ ÄktB). Som du antyder i din fråga, så kommer endast den egendom som är ert giftorättsgods ingå vid en bodelning och på så vis vara det som skall delas mellan er (7 kap 1§ och 10 kap 1§ ÄktB). Egendom som är maken/makans enskilda genom äktenskapsförord, är inte något som skall ingå vid bodelningen, precis som du säger i din fråga (7 kap 1§ och 2§ ÄktB). Hur skall ni dela upp giftorättsgodset? Hur de ekonomiska värdena skall delas (andelsberäkning):Eftersom all egendom som inte är makan eller makens enskilda skall ingå vid bodelningen, kommer de saker som du ensamt köpt till hemmet ingå. Den egendom som skall ingå vid bodelningen skall sedan efter den sammanställts och skulder har avräknats, delas lika mellan er (11 kap 1§, 2§ och 3§ ÄktB). Undantag: Det finns ett undantag mot det jag precis nämnde. Undantaget handlar om att man kan ta bort egendom från bodelningen, om vissa kriterier uppfylls (12 kap 1§ ÄktB): 1. Första kriteriet är att ni skall ha träffats och inlett en relation för mindre än 5 år sedan, och2. det andra kriteriet är att det skall anses vara oskäligt sett till era individuella ekonomiska förhållanden och andra omständigheter att du skall gå in med avsevärt mycket mer pengar än din man vid en bodelning. Viktigt är att undantaget som är en jämkning av bodelningen, används endast när det handlar om stora ekonomiska skillnader mellan makarna. Eftersom jag inte vet de exakta omständigheter i din situation, vet jag på så vis inte om undantaget kan bli lämpligt att använda i ditt fall eller inte. Men rör det sig om att du vid en bodelningen har väsentligt mycket mer tillgångar än din man och ni träffades för mindre än 5 år sedan, kan undantaget vara något som du bör använda dig av. På vilket sätt kan du behöva betala din man för sakerna i hemmet? Om undantaget inte kan användas måste de saker som du köpt till hemmet ingå vid en bodelning, och ni kommer att få dela lika på sakernas värde. Ifall du bestämmer dig för att du vill behålla sakerna som du har köpt till hemmet efter skilsmässan, kommer du ha förtur till sakerna ni har i hemmet (11 kap 7§ ÄktB). Väljer du att behålla de sakerna du köpt till hemmet kommer du behöva betala din man motsvarande belopp för sakerna till hemmet som han annars skulle fått tillgodoräkna sig. Det innebär att ifall han inte kan få hela beloppet som han har rätt till efter en bodelning på grund av att du tar de sakerna som du köpt till hemmet, måste du betala honom. Då skall du dock endast betala den summan som motsvarar att han får så mycket pengar som han är berättigad (11 kap 9§ ÄktB). För att förtydliga situationen kommer jag nedan skriva ett exempel. Jag kommer använda mig av fiktiva siffror i exemplet eftersom jag inte har tillräckligt med omständigheter om just din situation. Exempel: Om vi säger att du har giftorättsgods till ett värde av 50 000 kronor, där de saker som du ensamt har köpt till huset är värt 40 000 kronor. Din man har i sin tur giftorättsgods till ett värde av 10 000 kronor. Det innebär att ni skall dela lika på 60 000 kronor, och får då 30 000 kronor var vid en bodelning. Du väljer sedan att behålla alla saker i hemmet som du själv har köpt. Eftersom sakerna till hemmet är värda 40 000 kronor, är de värda 10 000 kronor mer än vad du har rätt till. Det är även så att eftersom du tar det som är värt 40 000 kronor kommer din man endast få ut egendom värt 20 000 kronor, vilket är 10 000 kronor mindre än vad han är berättigad. I denna situation måste du betala din man 10 000 kronor så att ni bägge får den summan som ni är berättigade till.(Hade egendomen som du köpt till hemmet istället varit värt 20 000 kronor, hade du inte behövt betala några pengar till din man för egendomen eftersom det ryms inom det belopp som du är berättigad till). SlutsatsEftersom egendomen du har köpt till hemmet är giftorättsgods kommer du och din man få dela på den vid en skilsmässa, om inte undantaget kan antas bli tillämpligt. Det kan då bli så att du kommer få betala en summa för att få lov att ta möblerna som du själv har köpt. Anledningen till att du kan behöva betala är för att ni skall gå ut ur äktenskapet med egendom eller pengar motsvarande den summa som ni berättigades vid bodelningen. Råd: Jag förstår att det är en jobbig situation och att det känns konstigt att du skall behöva betala pengar för något som du själv har köpt. Om du känner att du inte har riktigt fått svar på din fråga eller att du vill ha mer djupgående hjälp i just din situation, är mitt råd att du bokar en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline. Hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga och att allt löser sig för dig! Hör jättegärna av dig till oss på Lawline igen om du har fler funderingar. Vänliga hälsningar,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Har min fru rätt till mina besparingar vid en separation?Vad har hon rätt till?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskap och dess upplösandeMakars rätt i samband med äktenskapsskillnad regleras av äktenskapsbalken. Vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) liksom vid den ena makens död, upplöses ett äktenskap (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning (9 kap. 1 § ÄktB), varigenom samtliga tillgångar som du och din fru har som utgör giftorättsgods, delas lika mellan er. Vilken egendom ska ingå i en bodelning?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), med vissa undantag. Giftorättsgods är samtliga tillgångar som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om en tillgång utgör enskild egendom undantas den från en framtida bodelning vid en eventuell framtida skilsmässa, vilket innebär att enskild egendom är tryggad från att hamna i den andre makens händer vid en eventuell separation. Följande utgör enskild egendom:- Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.- Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. - Vad som trätt istället för egendom som anförts ovan. Exempelvis om en make skulle sälja en stuga som utgör enskild egendom för att köpa en ny stuga för köpeskillingen, utgör även den nya stugan, som trätt i den gamla stugans ställe, enskild egendom (7 kap. 2 § 1 st ÄktB). Vidare undantas även vissa typer av giftorättsgods från en bodelning, där bland en makes kläder och föremål som en make använder uteslutande för personligt bruk, ersättning som en make erhållit för personskada och kränkning samt avkastning av denna egendom samt rättigheter av personlig art som inte kan överlåtas (10 kap. 2 § ÄktB, 10 kap. 2a § ÄktB och 10 kap. 3 § ÄktB). Slutsats Vid en eventuell skilsmässa och bodelning har din nuvarande fru rätt till hälften av dina besparingar om dessa inte utgör enskild egendom. Därmed krävs det, för att skydda egendom från att ingå i en eventuell framtida bodelning med din nuvarande maka att gemensamt skriva ett äktenskapsförord som stadgar att dina besparingar utgör enskild egendom. Alternativt, för det fall du har fått besparingar i gåva av en utomstående, krävs det att denna utomstående skriver ett gåvobrev som stadgar att egendomen ska vara din enskilda egendom. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Ska privat pensionssparande ingå i bodelningen?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Har jag rätt till ex makens privata tjänstepension? Varit gifta i 5 år
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Privat pensionssparande ska som huvudregel ingå i bodelningen, men det kan finnas undantag då det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt skulle vara oskäligt om det privata pensionssparandet ingår i bodelningen (10 kap. 3 § äktenskapsbalken).Notera att det endast är värdet på den privata pensionssparandet den dag då äktenskapsskillnad väcktes som ska ingå i bodelningen, och inte framtida utbetalningar (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för egendom som trätt i stället för enskild egendom?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående att starta företag (enskild näringsverksamhet) som gift. Jag tänkte använda pengar jag ärvt som enskild egendom till att starta upp firman, innebär det då att företaget (samt pensionssparande osv) kommer att räknas som bara mitt vid en eventuell skilsmässa? Det står i testamentet angående arvet att även avkastning av egendomen eller det som kommer i egendomens ställe ska vara enskild egendom.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem i en bodelning (se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en sådan bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vid en eventuell skilsmässa ska alltså inte makarnas enskilda egendom ingå i bodelningen. I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken listas uttömmande de fall när egendom är enskild och det kan till exempel vara, såsom i ditt fall, om man erhållit egendom genom testamente med föreskrift om att egendomen ska vara mottagarens enskilda. I sjätte punkten i samma lagrum regleras vad som gäller angående så kallat surrogat, alltså egendom som trätt i stället för den ursprungliga egendomen. Utgångspunkten är att surrogat också räknas som enskild egendom. När det gäller avkastning är huvudregeln att denna tvärtom ska räknas som giftorättsgods om inte annat är föreskrivit (se 7 kap. 2 § andra stycket äktenskapsbalken). Här har arvlåtaren skrivit i testamentet att avkastningen ska vara enskild egendom, således kommer den också att vara det i ditt fall.För dig innebär detta alltså att egendom som träder istället för pengarna som du ärvt också kommer att vara din enskilda egendom. Om du använder pengarna till att starta ett företag kommer följaktligen företaget att vara din enskilda egendom och det kommer därför inte att tas med i en bodelning vid eventuell skilsmässa.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ska pengarna som jag ärvde ingå i vår bodelning?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min ex fru varit skilda sedan den mars 2015, två år senare ansökte jag om bodelning, processen är inte klar än. Jag och mina syskon fick veta att min mormors mor hade en odlingsmark i hemlandet som staten tog över. Eftersom min mor varit död sedan 1991 så ärvde jag och mina andra 9 syskon hela beloppet. Min andel blev cirka 26 000 kr. pengarna delades ut av staden 2017.Nu vill min ex fru att detta belopp ska ingå i bodelning. Min fråga till Er är:Har ex. fru rätt att kräva att beloppet ska ingå i bodelning eller räknas det som enskild egendom.Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det du har skrivit som att du och dina syskon ärvde pengar efter er mormors mor, till följd av att hennes odlingsmark i ett annat land köptes av staten.Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.Beloppet ska inte ingå i er bodelningDin exfru har inte rätt att kräva att din andel av arvet efter din mormors mor ska ingå i er bodelning. Det beror på att du har ärvt pengarna efter vad som brukar kallas för den kritiska tidpunkten i bodelningssammanhang. Den kritiska tidpunkten inträffade när er ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det är bara de tillgångar och skulder som du och din exfru hade då som ska ingå i er bodelning. Mot bakgrund av vad du har skrivit utgår jag från att er skilsmässoansökan gjordes år 2015 eller tidigare. Därmed ska de pengar som du ärvde år 2017 inte ingå i er bodelning. Det spelar inte någon roll att du ansökte om bodelning först två år efter er skilsmässa.Pengarna räknas inte som enskild egendomEgendom kan bara bli enskild om det skrivs in särskilt i ett äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det verkar inte vara fallet i din situation med pengarna från din mormors mor. Därmed ska de inte räknas som enskild egendom.Detta påverkar dock inte frågan om beloppet ska tas med i bodelningen. Även om pengarna inte är din enskilda egendom ska de hållas utanför er bodelning, eftersom du har ärvt dem efter den kritiska tidpunkten.SammanfattningDin exfru har inte rätt att kräva att beloppet ska ingå i er bodelning, eftersom du ärvde pengarna efter att er skilsmässoansökan hade kommit in till tingsrätten. Därmed saknar det betydelse att pengarna inte ska räknas som enskild egendom.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,