Ska smycken som jag har fått i gåva ingå i bodelningen?

2018-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej , Vi skilda sedan tre år , förre 18 år sen när vi giftade då fick jag guld / smycken som giftgåva från honom och det var inte i Sverige då . Även Fick guld som gåva från min föräldrar . Han har 18 år gamla kvitton från hemlandet och de kvitton visste ingenting om dem . När skilde mig då lämnade allt möbler till honom . Ingen avtal eller bodelning mellan oss. Frågan är har han rätt att begära igen bodelning . Tack ska ni ha .
Alexander Garin Folkegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (se 9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Det betyder att din före detta make har rätt att begära bodelning eftersom ni inte har genomfört någon bodelning tidigare. Angående smycken så kan du ta undan från bodelningen kläder och föremål som du har fått för din personliga bruk (liksom personliga presenter) (se 10 kapitlet 2 § ÄktB). Detta betyder att dina smycken inte kommer att vara egendom som du kommer behöva dela med din före detta make vid en bodelning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Dödsbos skulder högre än tillgångar, vad gäller för efterlevande make?

2018-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Min man har avlidit och vi skulle skiljas 1 månad senare. Han hade skulder inga tillgångar. En del pensionssparande med efterlevnadsskydd.Vi har nu begravt honom. Faktura för det plus lån har kommit till hans dödsbo. Vad händer för mig ekonomiskt?Mvh Camilla
Frida Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ena maken i ett äktenskap dör så upphör äktenskapet att gälla. (1 kap. 5 § äktenskapsbalken) När ett äktenskap upphör så ska en bodelning göras, det går till på samma sätt som det hade gjort vid en skilsmässa. (9 kap. 1 § äktenskapsbalken) Man kan varken som make eller arvinge ärva skulder. Du kommer därför inte att ta över hans skulder eller vara skyldig att betala dessa, utan skulderna kan endast betalas av dödsboet - om det finns några tillgångar där. Däremot ska makarna vid en bodelning lägga samman sina tillgångar och dela lika på värdet av dessa. Varje make räknar då samman värdet av sina tillgångar. Innan värdet av tillgångarna läggs samman ska båda dra av de skulder de har, från värdet av tillgångarna. (11 kap. 2-3 §§ äktenskapsbalken) Om skulderna överstiger värdet av tillgångarna, så går man inte in med något värde i sammanläggningen av tillgångarna. Det gör man däremot om man har tillgångar större än skulder. Det jag vill uppmärksamma dig på är därför som ovan nämnt att du inte kan ta över din makes skulder, däremot kan du påverkas ekonomiskt av detta då delar av dina tillgångar kommer att gå över till dödsboet vid bodelningen. Här kommer ett exempel för att lättare förklara:Vi säger att din make har 10 000 kronor i tillgångar och 200 000 kronor i skulder. Det innebär att han hamna på minus 190 000 kronor, eller rättare sagt 190 000 kronor i skulder. Eftersom man inte kan ta över varandras skulder, så går din make därför in med 0 kronor i sammanläggningen, istället för -190 000 kronor. Om vi sedan säger att du har 300 000 kronor i tillgångar och 40 000 kronor i skulder, så hamnar värdet av dina tillgångar på 260 000 kronor. Det innebär vidare att du också går in med 260 000 kronor i sammanläggningen av makarnas egendom. Alltså; 0 kr (din makes del) + 260 000 kr (din del) blir sammanlagt 260 000kr, vilket är beloppet ni vid en bodelning ska dela lika på. 260 000/2=130 000kr. Det innebär att ni vid en bodelning ska få ut egendom av värde på 130 000 kronor var. Du kommer alltså att påverkas ekonomiskt då dina tillgångar kommer att minskas vid bodelningen, då han inte kommer bidra med några tillgångar i sammanläggningen. Din makes dödsbo får därför enligt detta exempel 130 000kr. Om ni ännu inte sökt om skilsmässa utgår man från värdet av skulderna och tillgångarna dagen före dödsfallet, om en skilsmässa redan påbörjats utgår man från värdet skulderna och tillgångarna hade den dagen ansökan om äktenskapsskillnad skickades. (9 kap. 2 § äktenskapsbalken)Hoppas du fick svar på din fråga!

Bodelningsavtal och giltighet av muntliga avtal

2018-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min exman har innan äktenskapet gjort ett muntligt avtal gällande bodelning. Vi är fortfarande överens och vill att det avtalet skall fortsätta gälla. Hur går vi till väga för att få det skriftligt och hur gilltliga är muntliga avtal?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett skriftligt bodelningsavtal är att rekommendera Även om ni muntligen är överens om hur bodelningen ska göras så rekommenderar jag er starkt att skriva ett bodelningsavtal även om det är frivilligt, då själva rätten att begära bodelning kvarstår flera år efter att ni skiljt er. För att undvika att få krav på bodelning i efterhand av ena maken bör man inte vänta med att skriva ett bodelningsavtal allt för länge efter skilsmässan.I och med att ni är överens om hur allting ska delas upp mellan er behöver jag inte närmare redogöra för hur ni juridiskt steg för steg ska lägga upp en bodelning, då det inte förekommer några oenigheten. Det ni behöver göra efter att ni delat upp tillgångarna mellan er är att skriva ett bodelningsavtal som ett bevis på att ni har gjort en bodelning, på så sätt undviker ni framtida anspråk och konflikter mellan er.Det finns två grundkrav för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Avtalet ska vara skriftligt samt underskrivet av båda ex- makarna. Det finns inga andra särskilda krav för hur ett bodelningsavtal ska se ut men det kan vara bra att ta hjälp så att det blir rätt. Skulle ni behöva hjälp med att skriva ett bodelningsavtal kan ni kontakta våra jurister HÄR.Hur är det egentligen med muntliga avtal?Ett muntligt avtal är rättsligt bindande och har samma rättsverkan som skriftliga avtal, förutom i de fall där det uttryckligen står i lagen att avtalet måste vara skriftligt. Muntliga avtal är dock ofta svåra att bevisa vilket innebär att det är svårt att vinna en tvist endast baserad på ett muntligt avtal. Skriftliga avtal är därför att föredra framför muntliga i och med att de har ett högre bevisvärde än muntliga, även om de egentligen är lika giltiga. När det gäller ett muntligt avtal så är det alltså rättsligt bindande då huvudprincipen inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. I och med att ett muntligt avtal inte har lika starkt bevisvärde så är det dock starkt rekommenderat att upprätta ett skriftligt, speciellt vad gäller något så omfattande som en bodelning.Vänligen,

sambo - arv - testamente

2018-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo avled i april. En bouppteckning upprättades. Vi hade ett testamente som gav mig fri förfoganderätt om hans biologiska barn avstod från laglotten. De är alltså efterarvingar. Måste en bodelning upprättas. Hur fördelas arvet efter mig. Jag har en biologisk son. Jag har medel på banken, min sambo hade inte det efter att begravningsplatser betalats. Om jag skulle dö idag, hur kan jag försäkra mig om att min son får de medel jag har på banken
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom det inte framgår i frågan så kommer jag att anta att det inte fanns någon samboegendom, exempelvis en gemensam bostad. Sambo arvI svensk rätt är huvudregel att sambor inte ärver varandra, utan det gör makar, bröstarvingar med flera, vilket framgår i ärvdabalken, 3 kap 1 § och i 2 kap, ärvdabalken. I sambolagen framgår det att ett samboförhållande upphör när någon av samborna dör, 2 § 3 p sambolagen, sambolagen. När samboförhållandet upphör kan bodelning göras, enligt 8 § sambolagen och 18 § sambolagen, sambolagen. Det krävs att den ena sambon begär att bodelning ska ske. Vid en bodelning ska samboegendom delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom enligt 3 § sambolagen, sambolagen. Som jag nämnt ovan så är ni sambor och ärver inte varandra. Den del som din sambo äger av samboegendomen tillfaller hans arvingar. Det som ska observeras är att dödsboet har inte rätt att begära bodelning, det har bara den sambo som lever. Det betyder att om du vill att bodelning ska ske måste du begära det och det ska göras inom ett år. Om man inte begär bodelning ska egendomen delas upp som om att man bara vore kompisar, man får helt enkelt komma överens om den egendom som är köpt gemensamt. Arvingar Hans barn är arvingar och den första arvsklassen som ärver om deras förälder dör, 2 kap 1 § ärvdabalken, ärvdabalken. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken, ärvdabalken så ärver den efterlevande maken om man är gift och har gemensamma barn. Ni var varken gifta eller har gemensamma barn. Enligt 7 kap 1 §, ärvdabalken framgår det att hälften av arvslotten är laglotten. För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott kräver det att man påkallar jämkning av testamentet, 7 kap 3 § ärvdabalken, ärvdabalken. TestamentetI det testamente som ni har skrivit som sambos ger din sambo dig fri förfoganderätt om barnen avstod från sin laglott. Du har inte skrivit någon om detta i din fråga, om de avstod från sin laglott eller inte. Jag kommer därmed att anta att de gjort det. Jag kommer också utgå ifrån att testamentet är giltigt eftersom jag inte har något annat att gå på. Ni har testamenterat att du har fri förfoganderätt till kvarlåtenskapen efter din sambo. När du då dör har hans barn rätt till efterarv, som du även nämnt. Därmed har de rätt till en viss andel av din kvarlåtenskap när du har dött. Den andel som du och din sambo hade när han gick bort ska fördelas på det sättet när du går bort. Eftersom det inte framgår i din fråga vad ni ägde tillsammans så blir det svårt för mig att svara på denna fråga, det enda jag vet är att din sambo efter fanns några bankmedel efter det att begravningskostnaderna var betalda.SammanfattningSamboegendom är den egendom som man enbart delar vid bodelning. Det betyder att egendom som man köp för gemensamt bruk och den gemensamma bostaden, all annan egendom är din privata egendom och den ingår inte i bodelning. Den egendom som du har på ditt konto är därmed din egendom och inte samboegendom. Bankmedlen kommer därmed aldrig att komma sambon tillgodo eftersom det inte utgör samboegendom, vare sig det sker genom bodelning att ni skulle separerat eller dödsfall och därmed arv. Din son ärver dig och det gör inte hans barn, de är inte dina bröstarvingar. Som tips hade jag gjort en ordentlig bodelning som tydligt anger vad som är hans och ditt för att se om det eventuellt finns några tillgångar kvar. Men om den egendom som han hade bara var de bankmedel inklusive all samboegendom som ni skaffat tillsammans, ja då blir svaret kort då finns det inte något arv eller efterarv. Men som det verkar har ni levt ett tag ihop och jag antar att ni bor i en bostad, så borde det finnas en hel del samboegendom. Ett ytterligare tips är att du kanske ska kontakta en jurist så att allt blir korrekt. Vi har jurister här på Lawline som kan hjälpa dig!Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist. -Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. -Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. Vänligen,

Delas skulder vid skilsmässa?

2018-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Om vi ska skilja oss och jag har skulder som vi gemensamt tagit för att han är hos fogden och han inte kan ta något ska vi dela på skulden då
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln vid skilsmässa är att varje person ansvarar för sina egna skulder, 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Skulden kommer då räknas av från din del av giftorättsgodset, dvs all egendom som inte är egen egendom.Skulle ni däremot ha gemensamma skulder kommer dessa att delas på hälften och dras bort från era respektive delar av giftorättsgodset, 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Det blir därför av betydelse vem som skulden är kopplad till, om ni är solidariskt ansvariga eller om bara en av er är det, för att kunna avgöra vilken av metoderna som ska användas. Med vänlig hälsning,

Hur tecknar man ett bodelningsavtal i efterhand?

2018-10-31 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har varit gift sen 1997-2017 där vi hela tiden hsft ett äktenskapsförord zär det står att allt vi äger och allt som tillkommer tillhör mig.Nu har jsg försökt att ta ett lån på en av mina fastigheter dom hos uc står att jag är 100%ägare till.Mrn då vill banken ha ett bodelningsavtal eller mskamedgivande.Hur tecknar jag detta i efterhand?Vi är även helt överens om att allt är mitt
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att teckna ett bodelningsavtal efter en skilsmässa. Formkraven för ett bodelningsavtal hittar du i 9 kap 5 § äktenskapsbalken, där det framgår att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Det finns inga ytterligare krav på vad bodelningsavtalet ska innehålla och det behöver inte heller registreras hos Skatteverket. Det banken förmodligen vill veta är är hur ni hanterat själva fastigheten i bodelningen, så det är någonting ni bör ta med i avtalet. I och med att det inte finns något speciellt sätt ett bodelningsavtal ska utformas på eller några särskilda formkrav enligt lag så på kan det vara bra att ta hjälp så att det blir rätt. Behöver ni hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal kan ni kontakta våra jurister HÄR.

Ska egna besparingar ingå i bodelning efter en makes död?

2018-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min mamma gifte om sig för 30 år sedan. Hennes man dig i april i år. Dom har inga gemensamma barn men han har 2 sedan tidigare äktenskap. Men har inte haft någon kontakt med dom på ca 25 år.Han efterlämnar ca 300 tusen kronorNu vill bodelnings mannen ha tillgång till mammas egna besparingar.Hon har sparat i fonder på Handelsbanken och hennes man har haft Sparbanken för att hålla isär ekonomin och gemensamt betala för sina löpande kostnader som hyra, el , kolonilott etc,etcMin mamma blev av med 250 tusen ur fonderna som bodelningsmannen tagit utan att mamma givit tillstånd till detta. Är det lagligt?Finns det i lagstiftningen att den efterlevandes privata ekonomi ska med i bodelningen?Mamma är nu 81 år och orolig att bli av med sina egna besparingar.
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan en arvet efter en avliden make fastställs ska en bodelning ske (23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalk). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalk). En makes giftorättsgods är all egendom som inte är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalk). Det krävs att minst en av punkterna i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken är uppfylld för att besparingarna ska räknas som enskilda.Efter avdrag gjorts för skulder ska giftorättsgodset läggas samman och sedan delas lika mellan din mamma och dödsboet. Eftersom det gäller särkullbarn har de rätt till deras arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalk). Eftersom det inte verkar finnas något testamente går jag inte in på vad som skulle gälla då.SammanfattningEftersom både din mammas och den avlidne makens egendom kommer läggas ihop och sedan delas lika verkar det som att din mamma faktiskt ska få pengar i slutändan. Denna slutsats drar jag baserat på att din mammas avlidne make hade 300.000 kr medan din mamma har 250.000 kr. Dessa summor kommer att slås ihop och sedan delas lika mellan din mamma och dödsboet. Utifrån detta kommer din mammas besparingar uppgå till 275.000 kr efter att bodelningen är klar. Ifall du har fler funderingar får du gärna ställa en ny fråga.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Sambo - bodelning - dödsfall

2018-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min sambo och jag äger gemensamt en bostadsrätt (hälften var). Jag står för hela lånet. Vi har båda barn, men inga gemensamma. Vad händer om en av oss dör eller om vi separerar? Blir jag/mitt dödsbo ansvarig för hela lånet? Är det någon skillnad om vi gifter oss? Kan vi skriva ett dokument oss emellan som fördelar skulden?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Allmänt om arv och upphörande av samboskapI svensk rätt är huvudregel att sambor inte ärver varandra, utan det gör makar, bröstarvingar med flera, vilket framgår i ärvdabalken, 3 kap 1 § och i 2 kap, ärvdabalken. I sambolagen framgår det att ett samboförhållande upphör när någon av samborna dör, 2 § 3 p sambolagen, sambolagen. När samboförhållandet upphör kan bodelning göras, enligt 8 § sambolagen och 18 § sambolagen, sambolagen. Det krävs att den ena sambon begär att bodelning ska ske. Vid en bodelning ska samboegendom delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom enligt 3 § sambolagen, sambolagen. Som jag nämnt ovan så är ni sambor och ärver inte varandra. Den del som din sambo äger av samboegendomen tillfaller hans arvingar. Det som ska observeras är att dödsboet har inte rätt att begära bodelning, det har bara den sambo som lever. Om du går bort först och din sambo inte begär bodelning har inte ditt dödsbo rätten att begära bodelning och därmed sker bodelning som om ni hade varit vänner (se mer om detta nedan).SeparerarOm ni väljer att separera när ni är i ett samboförhållande upphör samboförhållandet enligt 2 § sambolagen sambolagen. Bodelning ska ske om någon av er begär det, 8 § sambolagen, sambolagen. Det som återstår av samboegendomen efter avdrag har gjorts för skulder ska värdet delas lika 14 § sambolagen, sambolagen. För att bodelning ska ske krävs det att någon av samborna begär bodelning och att begäran görs inom ett år 8 § 2 stycket sambolagen. Om ingen av er gör en sådan begäran kommer sambolagens regler inte vara tillämpliga. Ni kommer därmed att dela all egendom som om ni vore kompisar som bor tillsammans. Det vill säga att var och en behåller det man själv äger. Om det är så att ni har köpt saker gemensamt får ni helt enkelt försöka komma överens, eller gå till domstol som får hjälpa till 6 § lag om samäganderätt, lag om samäganderätt. SkuldenNär man är sambors påverkar det inte era skuldförhållanden, eftersom sambolagen inte innehåller några krav som säger att sambors ska betala eller ta över varandras skulder. Sina egna skulder behåller man alltså. Det gäller även för skulder som ni skaffar ihop om en person är ansvarig för skulden. Om ni väljer att gå isär eller någon av er dör kan ni som är sambos begära bodelning. Då blir det så att den skuld som är för samboegendomen, ska dras av och därefter görs det likadelning av det värde som är kvar av samboegendomen, 13 § sambolagen, sambolagen. Större skulder än tillgångarOm du dör före din sambo blir det ett dödsbo efter dig. Ett dödsbo är en juridisk person som både kan ha tillgångar och skulder. Om det är så att dina skulder efter din död är större än dina tillgångar, så har dödsboet inga pengar. Huvudregeln är att arvingar ärver inte skulder, skulder som inte kan betalar med dödsboets tillgångar avskrivs. Dödsboet kan dock begära konkurs om det saknas medel i dödsboet, 2 kap 3 § konkurslagen, konkurslagen. En konkursansökan är frivillig och sker skriftligt till tingsrätten. Om ansökningen beviljas kommer dödsboet övertas av en konkursförvaltare. Kortfattat vill jag bara säga att kommer banken aldrig att vilja avskriva en skuld när de i princip äger bostadsrätten. Banken har ju rätt till betalning ur bostadsrätten om betalning av lånet inte sker. Smartast är då att din efterlevande sambo får köpa ut din del, annars kommer den personen att behöva sälja bostadsrätten så att banken får sina pengar. Inbördes testamente – samboavtal Det som är smart av er är att ni skriver ett inbördes testamente som avgör denna fråga med bostadsrätten och lånet. GiftermålOm ni hade varit gifta blir all egendom giftorättsgods vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Även om ni är gifta är man inte ersättningsskyldig för sin makes eller makas skuld. Vardera make äger den egendom som man har förvärvat och den skuld som man har 1 kap 3 § äktenskapsbalken, äktenskapsbalken. Men när äktenskapet upplöses genom dödsfall eller skilsmässa påverkar skulderna äktenskapet, 1 kap 5 § äktenskapsbalken, äktenskapsbalken. Det ska även här då ske en bodelning, 9 kap 1 § äktenskapsbalken, äktenskapsbalken. Det som sker är att man räknar de andelar som makarna har och gör sedan en skuldavräkning för vardera make för den skuld som man har. När man därefter har gjort det så kanske det finns pengar kvar, 11 kap 1§-3§ äktenskapsbalken, äktenskapsbalken och dessa ska delas på hälften mellan makarna. Om ni istället hade varit gifta är fortfarande problematiken att ni har särkullbarn, det vill säga inga gemensamma barn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv, eller bara sin laglott om det finns ett testamente, 3 kap 1 § ärvdabalken, ärvdabalken och 2 kap 1 § ärvdabalken, ärvdabalken.Sammanfattning Inom den gratis rådgivning som vi har här på Lawline kan jag tyvärr inte ge dig mer svar än det jag gjort ovan. Det är många frågor och en del frågor som är lite komplicerade. Mitt tips till dig er är att ni kontaktar en jurist och gå igenom de frågeställningar du har och be om hjälp att skriva ett testamente.Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till våra jurister.Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,