När kan en tidigare sambo kräva bodelning?

2019-06-11 i Bodelning
FRÅGA |HejHur långt efter ett samboförhållande har tagit slut och en av dom har flyttat ifrån gemensam bostad kan den andre hävda att de har rätt till saker från det gamla gemensamma boendet?Vi lever nu i ett vakum och osäkerhet för vad min sambos tidigare sambo har rätt till.I detta senario har den tidigare sambon flyttat ut för 3 år sedan och det gjordes en bodelning men nu vill hon ha mer o h mer av de saker som de hade tillsammans.Till saken hör att min sambo är den som har betalt för allt i 17 år, då även hennes tidigare barns kostnader.Vore tacksam för svarMvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Bodelning ska begäras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, sambolagen 8 § 2st. Samboförhållandet anses ha upphört dagen då samborna flyttade isär, sambolagen 2 § 1 st 2 p. Eftersom samborna flyttade isär för 3 år sedan innebär det att den tidigare sambon inte längre har rätt att begära bodelning. Jag förstår det som att bodelning även gjorts vid ett tidigare tillfälle. Vid en bodelning ska det upprättas en handling som ska skrivas under av båda parterna, sambolagen 20 § och äktenskapsbalken 9 kap 5 §. Har detta gjorts kan den tidigare sambon inte begära bodelning på nytt, även om detta begärs inom ett år. Har detta inte gjorts har den tidigare sambon rätt att upp till ett år efter det att samborna flyttade isär begära bodelning. Ni behöver alltså inte oroa er för att den tidigare sambon har rätt till din sambos egendom eftersom det inte går att påkalla bodelning 3 år efter samborna flyttade isär. Hoppas du fått svar på din fråga!

Behöver man göra en boldening om all egendom är enskild genom äktenskapsförord?

2019-06-09 i Bodelning
FRÅGA |Hur skriver man en bodelning om all egendom är enskild enligt äktenskapsförord? Eller behövs det inte?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Ni behöver nog inte göra en bodelning Det behövs inte göras en bodelning om all egendom är enskild egendom (ÄktB 9 kap. 1§ första stycket). Som utgångspunkt ska ju en bodelning göras om ett äktenskap avslutas, men det förutsätter att det finns saker att dela upp. Endast den egendom ni har gemensamt ska som huvudregel vara med i bodelningen (ÄktB 10 kap. 1§). Det finns 3 ganska ovanliga undantag från regeln om att ni inte ska göra en bodelning, jag räknar upp dem här nedanför (i punkt 1-3). Undantag när ni skulle kunna göra en bodelning: 1.Om någon vill ta över en gemensam bostadOm någon av er vill överta den andra makens bostad, trots att det är enskild egendom, så ska ni göra en bodelning (ÄktB 9 kap. 1§ första stycket). Även om det är den ena makens enskilda egendom på grund av ett äktenskapsförord, så kan den andra maken få ta över bostaden om han/hon bäst behöver den (ÄktB 11 kap. 8§). Om någon av er till exempel har ensam vårdnad över ert gemensamma minderåriga barn så kan det vara en anledning att få ta över bostaden, eftersom att den av er som har vårdnaden oftast har större behov av bostaden. 2.Frivillig bodelning Att ni inte måste göra en bodelning innebär ju inte att ni inte får göra en bodelning. Vill ni ändå göra en så får ni det. Den egendom som ni gjort till enskild egendom genom äktenskapsförordet kan ni då föra in i bodelningen igen, om ni är överens om det (ÄktB 10 kap. 4§). 3.Jämkning av äktenskapsförordet Om någon av er tycker att äktenskapsförordet inte är rättvist ("skäligt"), så kan det ändras (jämkas) eller helt bortses ifrån (ÄktB 12 kap. 3§ första stycket). Detta är väldigt ovanligt och regeln ska användas med försiktighet (se förarbetet prop. 1986/87:1 s. 193-194). Om ni då ändå gör en bodelning, vad finns det då för krav på bodelningen? Om ni ändå gör en bodelning, så finns det några krav på själva bodelningsavtalet. Det ska vara ett skriftligt avtal som ni gjort tillsammans och ni båda har undertecknat (ÄktB 9 kap. 5§). Angående själva innehållet finns inte särskilt många krav, utan stor avtalsfrihet råder. Högsta domstolen har bland annat satt som minimikrav att någon slags fördelning av egendom ska ha skett och att båda parterna är överens (se rättsfallet NJA 1994 s. 265). Om ni inte kommer överens, så kan ni ansöka hos domstolen (tingsrätten) om att en särskild "bodelningsförättare" sköter bodelningen i stället (ÄktB 17 kap. 1§ första stycket). Sammanfattning och råd Men mest troligt är förstås att ni inte behöver göra någon bodelning. Det finns inte heller så många krav på hur själva avtalet ska se ut om ni ändå gör en bodelning. Behöver ni mer kvalificerad juridisk rådgivning vid er bodelning, så kan ni alltid boka tid med en jurist hos oss på Lawline genom vår hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur ska jag och min sambo göra med vårt bolån när vi separerar?

2019-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ska köpa ut min sambo, vi äger nu en bostadsrätt som vi köpte för 2 100 000:- Marknadsvärde nu är 2 150 000:- Renoveringskostnader ca 100 000:- Vi gick in med kontantinsats 50/50 med totalt 315 000:- Vi har kvar i lån 1 630 000:- Hur mycket ska jag betala min sambo för att köpa ut, ta över hennes del av lånet? Ska hon öven stå för halva mäklarrvodet fast jag bor kvar? Tack på förhand för uträkningen. Mvh
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är egentligen ganska enkelt. Eftersom det inte finns några regler som bestämmer hur två samägare av en bostadsrätt ska dela upp denna sinsemellan, så är det helt och hållet upp till er själva att bestämma detta. Nedan är ett exempel på hur ni kan göra:Vanligt är ju att den kvarboende sambon tar över lånet i sin helhet (såvida detta godkänns av banken) och ersätter den flyttande sambon med hälften av värdet. Detta sker oftast genom att den kvarboende sambon tar över den flyttandes del av lånet och även ersätter denne upp till hälften av bostadsrättens värde. Om bostadsrätten i dagsläget är värd 2.150.000 så ska din sambos lån på hälften av 1.630.000 kr (= 815.000) flyttas över till dig. Jag förutsätter att ni har amorterat någorlunda lika mycket på lånet. Från 815.000 upp till 1.075.000 (som är hälften av bostadsrättens värde idag, enligt dina siffror) är det sedan 260.000 kr. Detta är vad du ska ersätta din sambo om ni vill dela rakt av. Om renoveringen innebar att lägenheten är i bättre skick nu än när ni köpte den (vilket vanligtvis är fallet vid renoveringar) så ska även hälften av detta belopp betalas till din fru. Detta eftersom du i så fall kommer att få göra "skatteavdrag" (det är egentligen inte ett avdrag, men det får samma effekter som ett avdrag) för detta när du i framtiden säljer bostadsrätten. Ytterligare 50.000 kr ska alltså läggas till beloppet, som då slutligen landar på 310.000 kr.Med "renoveringsavdraget" inräknat hade ni i dagsläget inte gjort någon vinst om ni sålde bostadsrätten, så någon latent kapitalvinstskatt behöver ni inte räkna med i ersättningen.Detta är, återigen, bara om ni vill dela upp det jämnt mellan er. Det är helt upp till er själva hur ni gör.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Ingår pensionsförsäkringar och företag i en bodelning? Hur påverkas bodelningen av ett äktenskapsförord?

2019-05-30 i Bodelning
FRÅGA |Hur kan man undersöka att det är enskild egendom? Min dotter håller på att skilja sig dom har inget äktenskapsförord. Men hennes före detta påstår det är hans åkeri är enskild egendom att han skrev det innan dom gifte sej. Vad gäller? Han har även två pensionsförsäkringar vad gäller där? Vad gäller för vinster i åkeriet?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gör ett äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord är något som reglerar egendomsordningen i ett äktenskap och får betydelse vid en bodelning. Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods och ska delas lika vid en skilsmässa (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Genom ett äktenskapsförord kan man göra giftorättsgods till enskild egendom (7 kap 3 § äktenskapsbalken). Det som ett äktenskapsförord gör är alltså att det påverkar vad som ska ingå i en bodelning eller inte. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken).Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det måste registreras hos Skatteverket, och börjar gälla vid äktenskapets ingående eller från den dag man lämnar in äktenskapsförordet till Skatteverket. Detta framgår av 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Ska åkeriet ingå i en bodelning?Giftorättsgods ska alltid delas lika. Det innebär att värdet eller vinsterna av åkeriet ska ingå i bodelningen om det inte är enskild egendom.Ska pensionsförsäkringar ingå i bodelningen?När det kommer till pensionsförsäkringar så beror svaret på.Oöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten (10 kap. 3 § ÄktB) Varken tjänstepension eller allmän pension ska, som huvudregel, tas med i bodelningen eftersom de är oöverlåtbara. Dock kan rätten till tjänstepension ändå ingå i bodelningen om rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten, trots att den har ett överlåtelseförbud (dvs. att man inte får lov att överlåta egendomen (jfr NJA 1960 s. 411). Rent inkomstskattemässigt gäller att om arbetsgivaren äger försäkringen som arbetstagaren får, så anses försäkringen i princip oöverlåtbar och ska inte ingå i en bodelning (58 kap. 16 och 17 §§ inkomstskattelagen).Privata pensionsförsäkringar ska däremot som utgångspunkt ingå i bodelningen, såvida det inte finns omständigheter som medför att det skulle vara oskäligt att de ingår (10 kap. 3 § äktenskapsbalken). Svaret på din fråga är alltså beroende av pensionsförsäkringens utformning.Ta reda på om det finns ett äktenskapsförordNi kan enkelt ta reda på om det finns ett äktenskapsförord eller inte. Ett registrerat äktenskapsförord är en offentlig handling och kan begäras ut av envar.Ta kontakt med Skatteverket via denna länk för att beställa uppgifterna ur äktenskapsregistret.SammanfattningsvisÄr det så att de båda inte har undertecknat något äktenskapsförord så spelar det ingen roll att maken hävdar att han hade skrivit något sådant innan äktenskapets inledande eftersom det då inte är giltigt. Är det så att de inte gemensamt har upprättat ett äktenskapsförord så ska allting som sagt delas lika vid en skilsmässa. Angående pensionsförsäkringarna så får ni kolla upp vad det är för typ av försäkring.Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ingår pengarna på mitt lönekonto i en bodelning?

2019-06-10 i Bodelning
FRÅGA |Ingår pengarna på mitt lönekonto i en bodelning . Är skild sedan aug. 2018Vi hade innan gemensamt förmånskonto men skilda lönekonto i samma bank .
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!En makes egendom är som huvudregel giftorättsgods om det inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad som är enskild egendom anges i 7 kap. 2§ och är bl.a. egendom som till följd av ett äktenskapsförord, testamente, gåva eller arv där det har funnits förbehåll om att det ska vara fråga om enskild egendom. All övrig egendom anses vara giftorättsgods. All egendom som är giftorättsgods går således till delning mellan dig och din make vid en bodelning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa ytterligare frågor vid behov!Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Hur makarnas egendom fördelas vid dödsfall och äktenskapsförord

2019-05-31 i Bodelning
FRÅGA |ANG. MIN FRÅGA FR. 21/3 -19.Ni svarar att äganderätten till egendom kan komma att förändras vid skilsmässa, och att fram till dess äger varje make sin egen egendom. Men det är oklart hur är det vid dödsfall av en av makarna?Hörde även att äktenskapsförord slutar gälla vid dödsfall. Kan detta stämma? Vad gäller i så fall?Tack för svaret! Anna
Siri Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!Dödsfall och äktenskapsskillnadVid dödsfall gäller i stort sett samma sak som vid äktenskapsskillnad. När ett äktenskap upplöses ska egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Och ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB).Och det är vid bodelning som ägandeförhållandet ändrar eftersom att man delar på i stort sett all egendom som inte är den ena makens enskilda. (10 kap. 1 § ÄktB). (7 kap. 1–2 § ÄktB). (11 kap. 1–3 § ÄktB).Makes arvsrättVad som kan röra till sig lite är att den efterlevande maken har arvsrätt. Detta innebär att efter att man har delat på boet ska egendom som genom bodelning gick till dödsboet för den först avlidna ändå i många fall tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB).Vad denna regel innebär är att efterlevande make har rätt att ärva egendom från den först avlidna maken som egentligen ska tillfalla den förste avlidna makens arvingar (först och främst barn) (2 kap. 1–3 § ÄB). Detta ärver maken med s.k. fri förfoganderätt, vilket innebär att maken inte får sälja eller ge bort egendomen och så MEN inte testamentera bort (3 kap. 2 § ÄB). Egendomen som inte får testamenteras bort utgör en kvot i boet (beroende på hur mycket maken ärvde med fri förfoganderätt, ofta hälften) och rör sig inte om specifik egendom.Denna kvotdel ska vid den efterlevande makens död fördelas till den först avlidna makens arvingar (3 kap. 2 § ÄB)Detta innebär att egendom som är den först avlidna makens enskilda egendom ändå kan tillfalla den efterlevande pga. makens arvsrätt.Undantag till makes arvsrättEtt stort undantag till makens arvsrätt är dock att om den först avlidna maken hade egna barn så har dessa vid dennes död rätt att på en gång få ut sitt arv på en gång (3 kap. 1 § ÄB).ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord styr vilken egendom som är makens enskilda och inte ska ingå i bodelning samt vilken egendom som ska ingå vid bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att när en bodelning har skett är inte längre äktenskapsförordet relevant. Men det gäller alltså även vid bodelning vid dödsfall. Hoppas att det har blivit klarare för dig vad det är som gäller!MVH

kostnadsfri juridisk rådgivning

2019-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag behöver hjälp som gäller frågor om dödsbo, bouppteckning ocv.Min sambo avled i april månad och jag har utan hjälp faktiskt.
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Du är så hemskt välkommen att vända dig till oss genom att skriva en fråga om din din fundering. Ett annat alternativ är att ringa oss på 08-533 300 04, välj knappval 2, och ställa dina frågor genom telefonen kostnadsfritt. Ett telefonsamtal till oss kostar inte mer än ett vanligt telefonsamtal. Eller Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question), Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question), Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vilken lag ska tillämpas på bodelning om båda makarna bor i utlandet?

2019-05-30 i Bodelning
FRÅGA |Genomgår en bodelning i Sverige. Vi var gifta 5 år och är skilda i Sverige men båda bor i Spanien. Det enda vi äger gemensamt finns i Spanien, ett hus, en bar och en bil. Vi båda står på kagfarterna med 50 % var. Jag bor själv i huset och baren är stängd pga separation. Min fråga är vilken lag är det som gäller, Svensk eller Spansk?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte redogöra för de spanska reglerna utan jag kommer utgå från svensk lagstiftning.Först och främst kan ni avtala om vilken lag ni vill ska gälla för bodelningen. Det krävs alltså bara ett avtal mellan er makar.Om ni inte avtalat om vilken lag som ska tillämpas på gäller lagen i det land ni tog hemvist i efter äktenskapets ingående. Har ni bott uteslutande i Spanien efter att ni gifte er kommer alltså spansk lag gälla. Det finns däremot ett undantag från denna regel om ni har flyttat flera gånger under äktenskapet, " Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Har båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i den staten eller är båda makarna medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så snart de har tagit hemvist i staten." Dessa regler finns i 4§ Lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållandenEr hemvist kommer alltså bestämma vilken lag ni ska tillämpa vid er bodelning. Med vänliga hälsningar,