När kan enskild egendom omvandlas till giftorättsgods?

2019-10-26 i Bodelning
FRÅGA |Vi är gifta och en av oss har fått en större summa pengar i arv. I testamentet står att pengarna ska vara enskild egendom. Hur gör vi enklast dessa till gemensam egendom? Vi vill att de i händelse av skilsmässa ska fördelas 50/50 oss emellan.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning (se 9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är enskild egendom ska alltså ingå i bodelningen såsom giftorättsgods. I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken listas uttömmande de fall när egendom är enskild. I ditt fall har en av er erhållit ett arv genom testamente där det är föreskrivet att pengarna ska vara enskild egendom och då är också pengarna att anse som enskild egendom (se 7 kap. 2 § första stycket punkten 3). Egendom som är enskild genom en sådan tredjemansföreskrift (den tredje mannen är alltså arvlåtaren) går inte att sedermera göras om till giftorättsgods. Regeln i 7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken, som stadgar att makar kan göra om enskild egendom till giftorättsgods genom äktenskapsförord, är alltså inte tillämplig när egendomen är enskild på grund av en sådan tredjemansföreskrift. Anledningen till detta är att lagstiftaren vill att en testators vilja ska respekteras, såsom arvtagare har man inte en rätt att bortse från testatorns vilja i ett sådant fall. Om inte den som upprättat testamentet uttryckligen skrivit att egendomen ska kunna omvandlas till giftorättsgods kan ni inte göra detta. Ett alternativ ni kan överväga är att den av er som fått arvet istället ger bort detta eller den del av det som gåva till den andra. Den andelen kommer i så fall att utgöra en del av den makens giftorättsgods som ni kommer dela på vid en eventuell bodelning. Om ni skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan ni boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär ett samboavtal?

2019-10-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag vart utkastad av min sambo och vi har samboavtal som är skriven och när hon kastade ut mej så hade jag ingen bostad och inget jobb. Det har jag inte nu heller.Vad gäller när de finns ett samboavtal?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vad innebär ett samboavtal? Vid en separation mellan två sambos tillämpas Sambolagens regler om bodelning, om det inte finns ett samboavtal. Det framgår av Sambolagen att partnersen får lov att avtala om andra villkor vid bodelningen, och att det då ska göras skriftligt (9 § Sambolagen). Ett samboavtal innebär helt enkelt att samborna avtalar bort reglerna om bodelning som finns i Sambolagen. Avtalet kan antingen innebära att all egendom undantas från bodelningen, eller att viss egendom undantas. Vem som har rätt till vad vid en separation beror därför helt enkelt på vad samborna valt att avtala om. Vem har rätt till bostaden? Det finns dock en regel i Sambolagen som inte går att avtala bort genom ett samboavtal. Regeln anger att den sambon som är i bäst behov av den gemensamma bostaden har rätt att överta denna vid en eventuell separation (22 § Sambolagen). Om samborna inte har barn tillsammans, ska regeln dock bara gälla om synnerliga skäl talar för det. Ett synnerligt skäl kan till exempel vara om man är gravid och väntar ett gemensamt barn. Den som övertar bostaden ska då ersätta den andra för bostadens värde. Rätten att överta bostad prövas av domstol. Vad gäller i ditt fall? Sammanfattningsvis gäller därför det som står i ert samboavtal om vilken egendom som ska tillfalla vem. I den mån ni inte avtalat om något, tillämpas Sambolagen. Du har då möjlighet att kräva att bodelning ska ske (8 § Sambolagen). Huvudregel är att er egendom delas lika (14 § Sambolagen). Vad gäller bostaden kan den som är i bäst behov av den gemensamma bostaden ha rätt att överta den. Om ni inte har barn krävs det dock synnerliga skäl för att få lov att överta bostaden. Det är svårt att kunna svara mer specifikt utan mer information om avtalet, men hoppas att du fått svar på din fråga och vid fler funderingar är du välkommen att återigen höra av dig! Vänligen,

Skilsmässa: vem har rätt till vad och hur hanteras ett kommande arv

2019-10-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man har bestämt oss för att skiljas. Han står skriven på både hus bil lån. Jag står inte med på någonting. Han ägde huset innan vi träffades. Nu är det så att min pappa har precis gått bort och jag vet att jag kommer ärva en del pengar snart. Min fråga är har min man rätt till hälften av mitt arv. Har jag någon rätt till nån del av hus bil? Delas allt lika. Vi har inte skrivit några papper alls
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att besvara din fråga angående vad du har rätt till angående hus, bil och vad som händer med lånen. Jag kommer sedan att besvara vad som händer med ett kommande arv i en äktenskapsskillnad. Tillämplig lag är äktenskapsbalken som du hittar här. Delas allt lika?Enligt 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB ska bodelning göras. Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning vid äktenskapsskillnad. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB så är en makens egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB stadgas vidare att enskild egendom är det som blivit enskild genom äktenskapsförord och gåvor m.m som har förbehåll om att egendomen ska vara enskild. Utgångspunkten är att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB.) Äktenskapet i sig påverkar inte en makens äganderätt till sin egen egendom. Å andra sidan finns den andre makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde fram tills en bodelning sker. Det innebär att det som är giftorättsgods ingår i en bodelning oavsett vem makarna som är ägare.Sammanfattningsvis innebär det att du har rätt till bilen och huset oavsett vem som står som ägare, utifrån omständigheterna som framgick av din fråga. Att din före detta man står på lånen är inget som hindrar detta heller. Vill du veta mer om detta så läs om skuldtäckning i bodelning. Hur hanteras ett kommande arv?Då bodelningen utgår från era förmögenhetsförhållanden den dag då din ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten ligger ditt arv helt utanför delningen, förutsatt att ni har ansökt om äktenskapsskillnad. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har huset förvärvats för sambornas gemensamma användning?

2019-10-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej, här kommer min fråga: två personer (A o B) köper en tomt med hus tillsammans, men utan syfte att bo där tillsammans utan som en investering. Endast en av dem bor i huset (A). Efter nåt år flyttar As flickvän in i huset (C). Hon äger dock inget av huset. A och C får barn ihop och bor i huset. Vad händer om A och C separerar om de inte har samboavtal? Har C någon rätt till As del av huset/ husets och markens värdeuppgång?
Jonathan Lundström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken lag är tillämplig?Eftersom det rör sig om två personer (A och C) som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är sambolag (2003:376) tillämplig enligt 1 §.Vad händer när samboförhållandet upphör? Som du redan varit inne på kan sambor utifrån 9 § i sambolagen upprätta ett samboavtal, i avtalet kan man ex. avtala om att en bodelning inte skall göras eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Eftersom A och C inte upprättat ett samboavtal kan en av samborna begära att samboegendomen ska fördelas mellan dem genom en bodelning enligt 8 § i sambolagen.Vad utgör samboegendom? Ska huset räknas som samboegendom?Enligt 3 § i sambolagen utgör sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom. Samma paragraf anger vidare att egendomen ska ha förvärvats för gemensam användning. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Undantagsvis kan det om förvärvet skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts ibland anses som att förvärvet gjorts för gemensam användning.Eftersom C flyttade in ''nåt år'' efter det att A och B förvärvade huset ska huset inte anses utgöra samboegendom. Förvärvet gjordes innan samlevnaden hade inletts, undantaget om att förvärvet skett i nära anslutning till samlevnadens inledande är inte tillämpligt eftersom C först flyttar in ''nåt år'' efter förvärvet. Med nära anslutning brukar en tid om 1-2 månader godtas.Vänliga hälsningar,

Ingår mina privata skulder i bodelningen?

2019-10-25 i Bodelning
FRÅGA |HejJag är gift och har 3st barn tillsammans. 24år gamma,22 år gammal och 12 år gammal. Vi har ett hus tillsammans som vi är 50% ägare till huset. Huset är säkerhet till bolån och annat men jag har tagit ett antal privata lån på mitt namn för att kunna finansera 25% kontant insatserna till hus köpet och även för renovering till huset och nöjes resor som vi har haft tillsammans. Nu kommer vi skiljas. Jag skulle vilja veta, kommer privata lån räknas med vid bodelningen som jag har tagit på mitt namn när advokaten kommer att räkna tillgångar och skulderna i samband med bodelning och skilsmässan ?Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ingår i en bodelning?I en bodelning mellan makar ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsord eller genom villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger egendomen. Om den inte är enskild är det giftorättsgods. Eftersom du inte skriver något om enskild egendom kommer jag utgå ifrån att all din och din makes egendom är giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen. Makarna får göra avdrag för sina skulderVid bodelningen ska makarnas andel i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Det som händer då är att allt ditt giftorättsgods kommer listas på din sida och allt din makes giftorättsgods kommer listas på hens sida. Efter att allt giftorättsgods har listats på vardera sida får makarna räkna bort så mycket egendom från sitt giftorättsgods att det täcker alla ens skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Vad som sedan återstår efter att alla skulder avräknats ska läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Så mycket egendom som vardera maken då har fått för att täcka sina egna skulder + hälften av det som blev över utgör dennes andel i boet. Med ledning av dessa andelar ska egendomen sedan fördelas på lotter (11 kap. 7 § ÄktB). Detta är för att man ska veta exakt vilken egendom vardera maken ska ha. Eftersom din fråga inte rör detta kommer jag inte gå djupare in på det. SlutsatsSvaret på din fråga är alltså att ja dina privata skulder kommer att ingå i bodelningen. Du kommer få göra avdrag för dina skulder på ditt giftorättsgods, och enbart det som blir över efter att skulderna täcks går till delning med din make. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh

Ingår tjänstepension i en bodelning?

2019-10-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Ingår den tjänstepension som arbetsgivare betalar in i en bodelning?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring bodelning är skiljer sig beroende på om paret som separerar är gifta eller sambor.Om det gäller samboförhållandeGäller det ett samboförhållande ingår tjänstepensionen inte i bodelningen då det inte utgör så kallad samboegendom (3 § SamboL). Om det gäller ett gift parDet vanliga är att tjänstepensionen inte heller tas med i bodelningen vid en skilsmässa. I bodelningen ingår vad som kallas för giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Dock ska "oöverlåtbara eller personliga rättigheter" inte tas med i bodelningen (10 kap 3 § ÄktB). Tjänstepensionen ses i de flesta fall som en sådan rättighet, eftersom den ofta inte går att överlåta. Tjänstepension via kollektivavtal ägs till exempel av arbetsgivaren och kan därför inte överlåtas. Det bodelas därför inte heller.Om arbetstagaren däremot själv kan förfoga över sin tjänstepension och arbetsgivaren endast betalar för premierna, ska den ingå i en bodelning (jfr NJA 1960 s. 411). Tjänstepension som inte omfattas av ett kollektivavtal betalas av arbetsgivaren men ägs oftast ändå av arbetstagaren, och ingår därför i en bodelning. Det som är avgörande för om tjänstepensionen ska ingå eller inte är alltså vilket inflytande arbetstagaren själv har över pensionssparandet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur ska ska skuldavräkning göras om säkerhet för skulden ställts i egendom som till hälften är enskild?

2019-10-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har fått hälften av en fastighet från en förälder på villkor att den ska vara enskild egendom. Jag har sedan gift mig. Det finns ingen annan enskild egendom i boet. Därefter har jag köpt den andra delen av fastigheten och finansierat det med ett av mig upptaget banklån. Vad gäller vid en bodelning om skuldtäckning för det lånet. Får det till någon del avräknas från giftorättsgodset och i så fall till hur stor andel?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är svår att sammanfatta i korthet så jag rekommenderar att du läser svaret i dess helhet.Din fråga rör makars egendomsförhållanden samt skuldtäckning vid bodelning, vilka regleras av äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). För att ta reda på hur skuldtäckningen ska göras vid en ev. bodelning måste man veta vilken egendom skulden hänför sig till, se 11 kap. 2 § ÄktB.Vad utgör egentligen enskild egendom i ditt fall?7 kap. 1 § ÄktB säger att en makes egendom är giftorättsgods (GG) i den mån den inte är enskild egendom (EE). 7 kap. 2 § reglerar hur egendom blir till EE. Däribland nämns gåva som mottagits med villkor om att egendomen ska vara makens enskilda, 2 p. Således är den hälften av fastigheten du mottog som villkorad gåva EE.Däremot är resterande hälft du förvärvat som huvudregel GG, såvida den inte gjorts till EE i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § 1 p. och 3 §) eller om den har finansierats med annan EE (s.k. surrogat, 7 kap. 2 § 6 p.). Att EE utgjort säkerhet för lån som möjliggjort ett köp är i sig inte tillräckligt för att surrogat ska föreligga (Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 6:e uppl. Iustus, s. 108).Jag utgår från att äktenskapsförord inte har upprättats ang. fastigheten och utifrån vad som sägs i din fråga utgör den således till 50% EE och 50% GG.Hur ska skuldavräkning göras i en ev. bodelning?Skuldtäckning i bodelning regleras i 11 kap. 2 § ÄktB. Enligt 2 st. ska skulder som är förenade med särskild förmånsrätt (ex. pantbrev i fastighet) i EE så långt som möjligt täckas av EE. Endast om skulden överstiger EE:s värde får den överstigande delen räknas av mot GG. Detta gäller även om lånet har använts för att förvärva eller förbättra GG. Sistnämnda fall skulle dock kunna utgöra skäl för jämkning enligt 12 kap. 1 §, vilket i så fall görs i senare led efter skuldavräkningen. Jag kommer dock inte gå närmare in på det.Därför är ditt fall beroende av vilken egendomstyp du ställt som säkerhet för lånet. Utgör säkerheten GG får hela skulden räknas av enligt 11 kap. 2 § 1 st. Är det däremot den i frågan nämnda fastigheten som utgör säkerhet torde hälften av skulden avräknas mot EE och hälften mot GG, eftersom den till hälften utgör respektive egendomsslag. Det utesluter som tidigare nämnt dock inte att den del som räknas av mot EE kan jämkas enligt 12 kap. 1 §, eftersom lånet faktiskt använts för att för att utöka GG.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?

2019-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vi skall skilja oss. när vi gifte oss tänkte jag inte på att jag hade en sparad förmögenhet på ett bankkonto. Det kontot har legat orört i 12 år. vi har haft egna bankonton och vår delade ekonomi har varit ett gemensamt servicekonto där vi månadsvis fört över pengar för drift av familjen. Nu vaknade jag upp och insåg att summa pengar som jag avsatt kommer att delas. jag har i dag en miljon på det kontot. Kan jag skriva ett äkteskapsförord på det kontot. Frun är faktisk med på att det är min pension som ligger där.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör en framtida bodelning mellan makar så kikar vi närmare på äktenskapsbalken (Äktb).Ja, du kan upprätta ett äktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan du och din fru avtala om att pengarna på bankkontot ska utgöra din enskilda egendom och således inte ingå i bodelningen (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).För att äktenskapsordet ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av både dig och din fru samt att ni har skickat in det för registrering hos Skatteverket.Se till att ha pengarna avskilda hela tiden, så att det tydligt framgår vilka pengar det avser och att dessa är enbart dina.På vår hemsida erbjuder vi enkla avtalsmallar för exempelvis äktenskapsförord, vilket du är mer än välkommen att kika närmare på här https://lawline.avtalsrobot.se/Har ni redan väckt talan om äktenskapsskillnad kan ni upprätta ett föravtalI lagen står det också att "makar får inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad avtala om den kommande bodelningen eller om annat som har samband med denna genom ett så kallat föravtal, vilket alltså är ett alternativ om ni redan är väldigt långt gångna i processen att skilja er (9 kap. 13 § första stycket ÄktB).Några avslutande ordJag hoppas att du fått svar på din fråga, och önskar dig en god start på veckan!Med vänliga hälsningar