Behöver vi dela lika på huset?

2020-01-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag betalade vårat hus sen gifte vi oss. Jag har betalat allt på huset och sålde min båt och pengarna från båten betalades in på lånet för huset. Nu ska vi skiljas vad gäller? Vill inte ge henne hälften av marknadsvärdet..
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om vad som gäller vid skilsmässor finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter refererad till som ÄktB. Här framkommer det att allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods och ska därav delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB.) Vad som utgör enskild egendom är egendom som har gjorts enskild genom exempelvis, gåva, testamente, arv eller äktenskapsförord. Dessutom kan egendom som trätt istället för den enskilda egendomen utgöra enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB.) Exempelvis skulle det då i ditt fall innebära att om båten är enskild egendom så kan pengarna från båten utgöra enskild egendom. Dock blir det en fråga om huruvida pengarna från båten när de användes för att betala resulterade i att de fortfarande utgjorde enskild egendom. Bedömningen här beror bland annat på köpeskillingen för bostaden.Hur blir situationen i ditt fall?Från din fråga framkommer inte om båten är enskild egendom eller inte varav jag inte kan ge ett tydligare svar än det som skrivits ovan. Skulle båten inte vara enskild egendom kommer värdet på huset delas lika som giftorättsgods. Dock finns det en möjlighet att jämka en bodelning under vissa omständigheter. Här tittar man bland annat på äktenskapets längd och är det kortare än 5 år anses det finnas en möjlighet till jämkning. (12 kap. 1 § ÄktB.)Hur går du vidare?Tyvärr kan jag utifrån din fråga inte ge tydligare svar än det som framkommit ovan. Skulle du känna att du behöver mer information är du välkommen med en ny fråga till oss på Lawline. Du kan även boka tid med en av våra jurister för mer ingående rådgivning. Detta gör du genom att klicka här.Jag önskar lycka till i framtida ärende!Mvh,

Bodelning för sambor

2020-01-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Håller på att gå igenom en separation.Vi är förlovade har två barn, äger ett hus till 50% men han står skriven på en annan adress.Anses vi vara sambo eller särbo?Vad för rättigheter har jag ?Tack på förhand
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga tolkar jag det som att du och din partner bor i erat gemensamma hus, men att han står skriven på ett annat ställe. Min uppfattning är att du undrar om ni är sambor eller inte, samt vad det innebär vid en bodelning. Tillämplig lagFör att besvara kommer jag ta ledning av bestämmelserna som finns i Sambolagen (SamboL).Ni är att betrakta som samborFör det första måste klargöras huruvida ni kan anses som sambor eller inte. För att ett samboförhållande ska anses föreligga måste samlevnaden vara stadigvarande och ni ska anses ha gemensamt hushåll (1 § SamboL). Sexuellt samliv har varit en stark indikator för att samlevnad ska anses föreligga.I förarbeten till lagen sägs att gemensamt hushåll avser "sambornas" delning av sysslor och ekonomi. Det är inget krav att alla sysslor eller all ekonomi delas, men det ska i huvudsak delas. Görs inte detta, utan är förhållandet bara stadigvarande och innefattar sexuellt samliv, kan förhållandet skiljas från ett samboförhållande i lagens mening. Utan att ha någon större insyn i hur ni har fördelat ekonomi och liknande, så visar ändå det gemensamma köpet av huset på att ni antagligen har delat ekonomi. Dessutom har ni gemensamma barn samt är förlovade, vilket tyder på att ni varit stadigvarande. Att din partner står skriven på annan adress är inte avgörande alls för huruvida ni ska anses vara sambor eller inte. Däremot skulle hans folkbokföringsadress kunna vara ett bevis ur din partners perspektiv på att ni inte borde ses som sambor. Det förutsätter dock att han hävdar att ni varken varit stadigvarande eller delat ekonomi – vilket tycks tämligen svårt att påstå utifrån omständigheterna som du gett mig. Utifrån detta är min bedömning att ni är sambor och helt enkelt omfattas av reglerna i Sambolagen. Bodelning för samborFör sambor gäller, precis som för makar, att var och en av samborna råder över sin egendom och står för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken).När ett samboskap avslutas ska en bodelning av samboegendomen ske på begäran av en av samborna (8 § SamboL). Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § SamboL). Vad som räknas som samboegendom är bohag och gemensam bostad om dessa köpts med syftet att vara för gemensam användning (3 § SamboL). All egendom som genom arv, testamente, gåva etc. givits en sambo med förbehåll om att vara enskild egendom ska inte anses som samboegendom (4 § SamboL). Med gemensam bostad ska förstås sådan bostad som köpts/hyrs med syftet att vara sambornas bostad och faktiskt huvudsakligen är det (5 § SamboL). I övrigt ska det vid bodelningen räknas ihop vilka tillgångar som är samboegendom (12 § SamboL). Härefter räknas skulder av från vardera sambo för att täcka de individuella skulder de har som härstammar från samboegendomen. I fall när ena sambon inte kan betala av sina skulder, som visserligen inte är kopplade till samboegendomen, med sina egna tillgångar kan en del betalas av med hjälp av samboegendomen. Detta är dock en sista utväg och en oförmåga att betala måste styrkas av den som behöver "hjälpen" (13 § SamboL). Vad som sedan återstår av de totala tillgångarna, när skulderna räknats av, delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta innebär att avbetalning av varje sambos skulder kan resultera i att en av samborna får hjälp av de gemensamma tillgångarna för att täcka sina skulder och därmed får "mer" än den andra.SammanfattningDå jag inte har så mycket kontext vad gäller din situation, så kan jag bara konstatera att huset kommer delas lika mellan er. Vidare kommer möbler och liknande bohag som ni köpt antingen tillsammans eller individuellt för gemensam användning också delas lika mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hjälp med bodelning och avtal om framtida vinst

2020-01-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Skilsmässa som gick igenom 2017. Då var min fd man skriven i sverige, nu är han skriven i london. I bouppteckningen tog vi upp att 50% av två lägenheter som vi äger och hyr ut i london tillhör mig. På kontrakten på lägenheterna står han som ensam ägare och han står även på lånen. När de köptes in 2014 sa han att jag ej kunde stå med som ägare då jag bodde o jobbade i sverige (han jobbade i london då lägenheterna köptes och jobbar fortfarande där). Behöver vi skriva andra papper på att jag har rätt till 50% av beloppet vid försäljning eller räcker det att det står i bouppteckningen? Ska jag mejla över bouppteckningen för bedömning av giltighet?Jag vill egentligen inte äga något med min exman. Om jag föreslår försäljning så skulle jag behöva anlita en mäklare i london åtminstone för värdering (det kan hända att han vill köpa ut mig). Kan jag anlita en jurist som bevakar att saker går rätt till och sköter mejlkommunikation med min fd man?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om bodelning och bouppteckning finns i 9-13 kapitlet i Äktenskapsbalken (ÄktB). När talan om äktenskapsskillnad har väckts ska, i den omfattning det behövs, varje makes tillgångar och skulder upptecknas så som de var när talan väcktes, en s.k. bouppteckning (9 kap. 7 § ÄktB). I sedan kommande bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan återstår, sedan avdrag gjorts för skuldtäckningen, ska läggas samman. Värdet ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). En bodelning syftar till att dela upp makarnas tillgångar, inte att avtala om framtida vinst. Däremot är det fritt att avtala om framtida vinst i ett separat avtal.I ditt fall går det inte att ge ett helt klart svar utan att gå igenom bouppteckningen och eventuell bodelning. Det framgår bara av din fråga att en bouppteckning är upprättad, inte huruvida ni gjort bodelning. Svaret på din fråga är till stor del från hur framför allt bodelningen är utformad; om en bodelning stadgar att du tillskiftats hälften av lägenheternas värde ska samtidigt din exman ha kompenserats (då hälften av lägenheterna i ett sådant fall har tillgodoräknats dig som giftorättsgods). Även om du inte är registrerad som ägare kan det argumenteras för att hälften av lägenheternas värde tillkommer dig.Min rekommendation i ditt fall är att (1) en jurist går igenom bouppteckning och eventuell bodelning för att se hur den upprättats och hur den kan tolkas, (2) upprättar ett separat avtal om vinsten vid försäljning om behövligt. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av bodelningar och tvister därom. Vi kan dels vara behjälpliga med att gå igenom bouppteckning och bodelning, dels med att sköta kontakten med din f.d. man (eller eventuellt ombud han väljer att anlita).Om du vill ha en offert av vår juristbyrå avseende vad det kostar för en genomgång av bouppteckning och bodelning samt att gå vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag kan för ändamålet nås på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska avräknas i bodelningen när bostadsrätt köpts till viss del med enskild egendom?

2020-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Fråga om bodelningJag har en dotter som har skiljt sig, men bodelningen är ännu inte klar. Min dotter hade ingen insyn i gemensamma ekonomin. Makens ombud har presenterat en uträkning som ska ge min dotter drygt en halv miljon. Han har dessutom presenterat ett gåvobrev som reducerar hennes del med 200 000. Beräkning av värdekedjan finner jag korrekt. (Detta är andra bostadsrätten i rad). Min dotter talade om för sitt ombud att bostadrätten betalades med ett bolån som hon tror var på hela summan, men detta ignorerades av ombudet.Min dotter fick från makens ombud ett avtal med den lägre summan som hon stod i begrepp att skriva under när vi talades vid på telefon. Jag kollade upp på internet och fann ert svar 2017-07-05 och fann att kraven på värdekedjan är rigorösa. Jag mejlade till dotterns ombud och sa att maken har bevisbördan och att hon måste begära att makens ombud i första hand presenterar bevis för att 200 000 betalats med gåvobrevet som hon ska ta ställning till. I ett senare skede kan hon begära motsvarande för tidigare delar av värdekedjan om det visar sig att gåvobrevet varit inblandat i aktuella transaktionen. Detta har hon inte gjort utan har uppdragit åt dottern att ta fram kontoutdrag. Min dotter har emellertid inte den möjligheten efter nära tre år. Det kan enbart maken göra.Min fråga: Vilka uppgifter ska min dotter begära att hennes ombud ska begära av makens ombud?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningVillkoret överensstämmer med äktenskapsbalkens bestämmelser om vad som i regel gäller för enskild egendom. Enligt 7 kap. 2 § första stycket p2 Äktenskapsbalken (ÄktB) kan enskild egendom uppkomma genom att en make fått något i gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda egendom. Enligt punkt 6 samma lagrum ska vad som trätt istället för egendomen också utgöra enskild egendom, om inte annat föreskrivits i gåvobrev. Det i gåvobrevet stipulerade villkoret är således i enlighet med lagen och utgångspunkten är att (1) bostadsrätten din dotters make erhöll i gåva var hans enskilda samt även det som trätt i dess ställe. När något träder i den enskilda egendomens ställe brukar det benämnas surrogat.I din dotters fall är frågan om huruvida hennes make har rätt att tillgodoräkna sig den del av bostadsrätten som härrör från den ursprungliga gåvan eller inte. Jag vill redan inledningsvis poängtera att rättsläget till viss del är oklart. Det finns rättsfall som talar till din dotters fördel och det finns rättsfall som talar till hennes nackdel. Till din dotters fördel kan eventuellt ett rättsfall från 1992 (NJA 1992 s. 773) åberopas. I rättsfallet konstaterade HD att en sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods kan leda till att den enskilda egendomen förlorar sin karaktär och att det därför blir att räkna som giftorättsgods. För din dotter kan således argumenteras att det skett en sammanblandning av dels enskild egendom, dels giftorättsgods (genom eventuellt kapital hon lagt in) och att hela egendomen ska räknas som giftorättsgods. Ett rättsfall från 1995 (NJA 1995 s. 577) talar dock till viss del till nackdel för din dotter. I rättsfallet hade makar gemensamt köpt fastigheter och betalt en del av köpesumman kontant och återstoden med lånade medel. Av kontantdelen hade vardera maken erlagt hälften, varvid ena maken betalt med sin enskilda egendom. Den makens hälftendel av fastigheterna ansågs utgöra enskild egendom. Frågan avsåg inte en skilsmässa utan huruvida arvet efter den avlidna kvinnan skulle utgöra enskild egendom eller inte. Domstolen hänvisade i sitt domslut till ett äldre rättsfall (NJA 1978 s. 526) att en tomträtt som en make hade köpt för 139.500 kronor och betalt med 20.000 kronor av enskild egendom och i övrigt med medel som upplånats mot panträtt i tomträtten, i sin helhet var att anse som makens enskilda egendom. Som synes finns det skäl för att argumentera för båda sidor. Vad gäller påståendet från din dotters make att gåvobrevet och det som trätt i dess ställe ska räknas in i nuvarande bodelning, kan så vara korrekt (mot bakgrund av det senare rättsfallet). Det kan dock även argumenteras för att det är tillämpligt på fastigheter men inte bostadsrätter då det är helt skilda egendom. Det torde dock åligga på din dotters make att visa att det finns ett gåvobrev med det aktuella villkoret, och att visa på de transaktioner som skett därefter. Jag har full förståelse för att din dotter inte har möjlighet att kontrollera detta då hon inte har insyn i bankkonton m.m. För det fall att din dotter vägrar att gå med på uppgörelsen får det istället avgöras i domstol, varvid det torde åligga maken att frambringa bevisning genom till exempel att åberopa just sådant din dotter inte själv kan få fram.Tyvärr går det inte att ge ett helt klart svar på (1) huruvida makens anspråk är korrekt eller (2) hur stor del av den ursprungliga bostadsrätten som eventuellt ska anses motsvara andelen i det senare köpta. Det är till viss del öppet för argumentation. Det krävs en djupare utredning och även att gå igenom de handlingar som finns i ärendet. Detta är något vår juristbyrå kan vara behjälplig med. Vi har jurister som har god erfarenhet av tvister i bodelningar. Om du vill att en av våra jurister går igenom det förslag som har upprättats och ger sin syn på saken är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Värderingstidpunkt av fastighet i samband med bodelning

2020-01-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag undrar över när värderingen av en fastighet som igår i en bodelning skall göras. Jag trodde mig ha hittat svar på detta på er sida för en tid sedan, men idag så hittade jag en uppgift som jag tycker verkar vara motstridig. Skall värderingen ske i samband med att bodelningen faktiskt äger rum, eller skall värderingen ske i samband med att ansökan om äktenskapsskillnad sker? Bodelningen sker i vårt fall pga äktenskapsskillnad.Dessa sidor tar upp/berör frågan:https://lawline.se/answers/tidpunkt-for-vardering-av-tillgangar-i-bodelning"Värderingen av tillgångar och skulder sker dock inte utifrån värdet vid brytdagen, utan efter värdet så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt."https://lawline.se/answers/tvangsforsaljning-i-samband-med-bodelning-av-samagd-fastighet"När det gäller bodelningen så är det huset marknadsvärde den dag då samboförhållandet upphörde eller ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in som ska användas.."Tacksam för ett förtydligande!
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken föreskriver att bodelning ska ske med utgångspunkt i de egendomsföhållanden den dag då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten, (9 kap. 2 § äktenskapsbalken).När det gäller tidpunkten för värdering av tillgångarna säger både praxis och förarbeten (Prop. 1986/87:1 s. 159) att värderingen ska ske i samband med att bodelningsavtalet upprättas. När det gäller tillgångar vars värde fluktuerar (t.ex bilar) finns det dock en allmän rättsuppfattning att värderingen ska ske den dag då ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten. Detta motiveras av att den ena maken som nyttjar bilen under tiden fram tills att bodelning sker har nytta av bilen, samtidigt som denne bidrar till värdeminskningen genom nyttjandet. Eftersom att det inte finns någon lagstiftning på området avseende värderingstidpunkt på tillgångar i samband med bodelning kan det uppstå olika uppfattningar. Värdering av fastighet bör enligt praxis och förarbeten ske i samband med bodelningstillfället. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Makes skulder

2020-01-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag står i begrepp att ingå äktenskap med min delsbo. Hon har en skuld hos kronofogden som hon har sedan tidigare och som håller på att betalas av. Blir jag ansvarig för del av den skulden i fall av skilsmässa i framtiden?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om fördelning av skulder mellan makar vid en eventuell skilsmässa.Regler kring makars skulder samt bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Varje make ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att en makes skuld aldrig kan överföras till den andra maken. En makes egendom kan till exempel aldrig utmätas för den andre makens skulder. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning ska makarnas andelar i boet beräknas innan egendomen fördelas mellan dem (11 kap. 1 § ÄktB). När detta görs ska de skulder makarna hade då talan om äktenskapsskillnad gjordes avräknas från deras andel av boet (11 kap 2 § ÄktB). Om en make har skulder till samma värde eller till större värde än vad hans eller hennes tillgångar är värda beräknas makens andel till 0 kr. Det värde av tillgångarna som återstår efter att skulderna har dragits av för maken läggs därefter samman och fördelas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om skulderna är större än tillgångarna kan den andra maken dock aldrig bli ansvarig att betala det överskjutande beloppet av dessa skulder. Ett exempel: Om en make har tillgångar värda 100 000 kr men skulder till ett värde om 150 000 kr blir värdet av dennes andel i boet 0 kr. De överskjutande 50 000 kr i skulder är det endast den skuldsatte maken som har ansvar att betala tillbaka. Om den andre maken har tillgångar till ett värde av 100 000 kr och inga skulder blir dennes andel till boet 100 000 kr. De båda makarna ska då dela på den makens andel om 100 000 kr och får därmed tillgångar till ett värde av 50 000 kr var. Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kan ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andre makens vetskap?

2020-01-23 i Bodelning
FRÅGA |Min man vill skiljas. Han har kontaktat en jurist, utan min vetskap. Vad kan han göra? Kan han sälja huset? Vi äger halva var
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer i mitt svar att utgå från att ni inte har upprättat ett äktenskapsförord. Kan din man sälja huset?Huset utgör som utgångspunkt er gemensamma bostad (7 kap. 4 § 1p. ÄktB). Därför får inte din man, utan ditt samtycke, sälja bostaden (7 kap. 5 § 1p ÄktB). Skulle din man låta sälja bostaden utan ditt samtycke så kan du ansöka hos tingsrätten i den kommun där du bor att denna rättshandling ska förklaras ogiltig (7 kap. 9 § första stycket ÄktB). Eftersom ni äger lika stor del av huset så kommer också samägandelagen (SamL) att bli av betydelse. Utgångspunkten för egendom som är samägd är att båda ägarnas samtycke krävs för att bostaden ska kunna säljas (2 § SamL). Vad händer när en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad?Om du och din man skiljer er så ska en bodelning göras där ni delar upp er egendom mellan er (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen så ska allt ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt det som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att samtliga av era tillgångar och det som ni äger utgör giftorättsgods och därför som utgångspunkt också kommer bli föremål för bodelningen. Kommer huset att ingå i bodelningen?Även om din man inte kan sälja huset utan din vetskap och samtycke så kommer den att bli föremål för en bodelning då den utgör del av ert giftorättsgods (7 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen så kommer allt giftorättsgods att ingå och dess värde kommer sedan att fördelas lika mellan dig och din man om ni väljer att separera (11 kap. 1 § ÄktB). Vem har rätt att bo kvar i huset?När det kommer till frågan om vem av er som har bäst rätt att bo kvar i huset efter skilsmässan finns det inget klart svar. Detta kommer att bestämmas utifrån vem som har det största behovet av att bo kvar i huset (11 kap. 8 § ÄktB). Omständigheter som kan få betydelse för detta är bland annat om någon av er har svårare att skaffa ett boende eller om ni har gemensamma barn som och en av er efter skilsmässan får ensam vårdnad så brukar detta också anses som en grund som talar för att den av er också ska få bo kvar i huset. Utöver detta kan också faktorer som ålder och hälsa bli av betydelse. Det går alltså inte att ge ett klart svar eftersom dessa frågor får avgöras från fall till fall och om du och din man inte kommer överens så kommer det att bli upp till en bodelningsförrättare som domstolen utser att avgöra frågan. Vilka möjligheter har du att anlita juridisk hjälp?Jag kan förstå att det känns olustigt om din man har kontaktat en jurist utan din vetskap för att få rådgivning i dessa former av frågor. Om du känner att du vill få hjälp av ett juridiskt ombud så finns det lite olika alternativ. I de flesta fall så ingår ett rättsskydd i hemförsäkringen vilket innebär att hela eller delar av kostnaden för att anlita en jurist täcks av din försäkring. Om du känner dig osäker så råder jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka möjligheter du har till juridisk hjälp. Skulle det vara så att du och din man inte kommer överens om frågor som rör bodelningen kan ni också vända er till tingsrätten som omfattar er kommun och be att de utser en bodelningsförrättare som gör bodelningen åt er (17 kap. 1 § ÄktB). En bodelningsförrättare brukar vara en advokat som också är helt opartisk. SammanfattningDin man kan inte sälja ert gemensamma hus utan ditt samtycke eller vetskap. Eftersom bostaden utgör giftorättsgods kommer den dock att ingå i bodelningen om du och din make väljer att skiljas. I bodelningen kommer samtliga av era tillgångar att fördelas mellan er och den make som ni beslutar om får sedan bo kvar i huset. Om du vill få mer juridisk rådgivning kan du anlita en jurist som ser över era tillgångar och bodelning alternativt be tingsrätten att utse en bodelningsförrättare om du och din make inte kommer överens om hur egendomen ska delas upp mellan er. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Påverkar min makes skulder mig vid en bodelning?

2020-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift sedan många år. Maken har i ett par omgångar dragit på sig en massa skulder, två ggr har vi löst hans skulder genom att höja befintliga bolån. Nu har han precis erkänt att han åter har en större skuld och ligger efter med betalningarna. Jag vägrar lösa hans skulder och vi varken kan eller vill höja bolånen. I höstas köpte vi en sommarstuga som vi håller på att renovera, den står på arrende och värdet finns bara i huset när det blir färdigställt. Jag har dock investerat i både inredning och renoveringar och stugan är av stort emotionellt värde för mig.Vi vill skiljas men blir det automatiskt så att hans skulder då drabbar och belastar mig? Jag tjänar dubbelt så mkt som min man.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det gör inte heller någon skillnad att du tjänar mer än din man. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska giftorättsgodset delas likaVid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Möjligheten att jämka en bodelningDet finns en möjlighet att jämka en bodelning om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan anses oskäligt att den ena maken ska lämna ifrån sig egendom till den andra maken (12 kap. 1 § ÄktB). Jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om det skulle kunna bli aktuellt att jämka en bodelning mellan er. Din situationDetta innebär att din makes skulder på sätt och vis kommer drabba dig i och med bodelningen som ska göras om ni skiljer er. Det ni kan göra för att skydda dig är att skriva ett äktenskapsförord där ni anger att egendom du vill säkra är din enskilda egendom. Detta skulle innebära att sådan egendom hålls helt utanför bodelningen, och därmed inte användas för att täcka din makes skulder. Dock måste ju din make gå med på detta. Att komma ihåg är också att även om egendom är din enskilda egendom kommer ni fortfarande vara samägare till det (alltså under förutsättning att ni är samägare innan bodelningen). Om du vill veta mer om vad som gäller för samägande är du såklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,