Vem står på lånen vid en skilsmässa?

2019-05-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min dotter ska skiljas. Hon och hennes man bor i en bostadsrätt. Han står för lånen. Nu har han varit på banken och vill att min dotter ska skriva under så lånet ska delas mellan dom. De har 3 gemensamma barn, han jobbar heltid, dotter studerar. Ska hon skriva under lånet?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur ser rättsläget ut?Den lag som är tillämplig vid en skilsmässa är Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter refererad till som ÄktB. Vid en bodelning ska allt som är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB. och 10 kap. 1 § ÄktB.), då även skulder, läggas samman för att sedan fördelas lika mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB. och 11 kap. 3 § ÄktB.) Gällande skulderna kommer den maken som skulden hänför sig till, i detta fallet din dotters make, få täckning för dessa genom giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB.). Är dock bostadsrätten enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB.) så kommer skulden inte att delas lika mellan makarna i bodelningen utan den kommer hänföras till den som innehar bostadsrätten som enskild egendom. Skulle dock ersättningen från bostadsförsäljningen inte ge täckning för skulden för bostaden (i det fall att den är att anse som enskild egendom) kommer maken att få täckning för överskjutande del av skulden genom giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB.).Hur ska ni agera?Då skulden kommer delas lika mellan makarna i det fall den är giftorättsgods kan det diskuteras huruvida båda ska stå på lånet. Är bostadsrätten enskild egendom hänförlig till din dotters make finns det inte en rättslig grund för att hon också ska stå på lånet.Jag hoppas detta var svar på din fråga!Mvh,

Räkningar - Bodelning - Skilsmässa

2019-05-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag o min fru håller på att skiljas.. hon vägrar att betala var gemensamma räkningar, allt stå på mitt namn, hon har flyttat ut och bor gratis och har hela sin lön på kontot. Jag började få påminnelse på räkningar som är inte betalda, och jag har inte råd med att betala heller. Om hon är skyldig att betala o hjälpa till hur ska jag göra om hon vägrar? Kan jag anmäla det?Vid bodelning dras mina skulder som är skaffade under den tiden vi är tillsammans?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det framgår i svensk rätt att ett gift par ska leva efter sin förmåga och ska bidra till gemensamma, 6 kap 1 § äktenskapsbalken. Det sägs vidare i samma kapitel att vardera makar i förhållandet ta hand om sina egna personliga behov i första hand, detta framkommer av 6 kap 2 § äktenskapsbalken. Den säger även att den andra maken ska skjuta till om den andra maken inte har pengar som räcker till. Om det är så att den andra maken inte hjälper till kan domstolen bestämma att den ena maken ska ge underhåll till den andra maken. Detta betyder att båda makar i ett äktenskap ska hjälpa till och betala för det gemensamma hushållet. Detta betyder att under tiden ni är gifta, innan äktenskapsskillnaden har trätt i kraft (skilsmässan) ska båda makar bidra till äktenskapet. När dock man skiljer är huvudregeln i svensk rätt att vardera maken står för sin egen försörjning och vardera maken ska råda över sin egendom och svara för sina skulder, vilket framgår av 6 kap 7 § äktenskapsbalken och 1 kap 3 § äktenskapsbalken. När ett äktenskap upplöses det vill säga genom äktenskapsskillnad ska det göras en bodelning. Det betyder att makarnas egendom ska fördelas dem emellan. Detta framgår av 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Bodelning görs efter den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inom till tingsrätten. Detta brukar kallas för "den kritiska tidpunkten". Det betyder helt enkelt att allt räknas från denna tidpunkt, allt som makarna ägde räknas från den tidpunkten, 9 kap 2 § äktenskapsbalken. Därmed räknas vad egendomen var värd och vilka skulder makarna har vid den tidpunkten. Det som sker därefter är att en bouppteckning ska göras där dina tillgångar och skulder räknas upp, 9 kap 7 § äktenskapsbalken. Efter det att bodelning skett med lottläggning 11 kap 1 § äktenskapsbalken, kommer den summan man har i giftorättsgods dras av med de skulder man har. Alltså de tillgångar man har minus de skulder man har, 11 kap 2 § äktenskapsbalken. Av vad som sedan återstår av makarnas giftorättsgods (all gemensam egendom minus de skulder båda har) ska delas i hälften, 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Därmed kan det vara bra att försöka prata med din fru om ni kan försöka lösa denna situation. Jag hoppas det löser sig. Om du vill ha mer hjälp har vi duktiga jurister här på Lawline som kan hjälpa dig alternativt att du kontaktar mig igen! Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Vad händer med huset och tillgångar jag ägde innan äktenskapet, vid skilsmässa?

2019-05-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Ett senario: jag och min man är gifta sen flera år tillbaka och vi har sedan 4-5 år bott gemensamt i ett hus som jag och en vännina köpt tillsammans (väninnan bor oxå med oss), alltså äger jag och väninnan huset gemensamt. Min man har en hyreslägenhet som han hyr ut. Vid händelse av skilsmässa, vad händer med huset och tillgångarna? Vad gäller
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om äktenskapsskillnad och bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande? En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även all egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva. Eftersom det inte framgår av din fråga om huset är enskild egendom eller inte, kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från att huset är giftorättsgods och att det därför kommer ingå i en eventuell bodelning. Skulle det dock vara så att egendomen är enskild, blir huset inte föremål för delning. Eftersom du äger huset tillsammans med din väninna, förutsätts det att ni samäger huset till lika stora andelar, om inte annat kan visas. Alltså kommer värdet av "din del " av huset att ingå i bodelningen – inte hela huset. Skuldavräkning och lottläggningNär det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Den faktiska hälftendelningen av giftorättsgodset sker genom lottläggning , alltså för att åstadkomma en värdemässig likadelning mellan makarna. Att få något på sin lott innebär att det värde som en make har rätt till enligt bodelningen ska tillfalla maken antingen genom pengar eller egendom. Huvudregel är att vardera make har rätt att i första hand på sin lott få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar, se 11 kap 7 § ÄktB. Den make som har mest giftorättsgods och som ska avstå giftorättsgods till den andra, får denna i regel välja om han eller hon ska avstå giftorättsgods eller betala motsvarande belopp i pengar, 11 kap 9 § ÄktB. Detta innebär att du, om du skulle ha mer giftorättsgods kan välja att betala motsvarande belopp för att få hela din del av huset på din lott.SammanfattningOm huset är giftorättsgods kommer det därför att ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Detsamma gäller all annan egendom som inte är enskild egendom. Att huset ingår i bodelningen innebär dock inte automatisk att din man har rätt att överta din del av huset, eftersom du är ägare till huset och har rätt att i "lösa" ut din man från bostaden genom att betala motsvarande belopp i pengar eller genom annan egendom. Makarna har i första hand rätt att få sin egendom på sin lott, vilket innebär att huset mest troligen kommer falla på din lott vid lottläggningen. Den make som bäst behöver bostaden kan även få "hela" egendomen på sin lott i bodelningen, mot avräkning, helt oberoende av vem av makarna som har ägt bostadsrätten 11 kap 8 § ÄktB. Bestämmelsen gäller även om bostadsrätten är enskild egendom. Ett övertagande kan dock inte ske för de fall bostaden skulle vara din enskilda egendom enligt 7 kap 2 § första stycket punkt 2- 4 ÄktB. Det är även möjligt att ansöka om bodelningsförrättare, för de fall ni inte skulle komma överens om bodelningen, 17 kap ÄktB. Bodelningsförättare utses av domstol och är både skyldig och behörig att ta ställning till frågor som är tvistiga mellan makarna, exempelvis frågor om vem som äger vad eller frågor kring lottläggning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vi ska bodela – från vilken tidpunkt måste jag redovisa mina kontoutdrag?

2019-05-26 i Bodelning
FRÅGA |Vi är mitt i en bodelning och har anlitat en jurist via vår bank. Nu vill maken ha kontoutdrag från mina konton. Hur långt tillbaka har han rätt att se kontoutdrag? Är de från när skilsmässan registrerades eller tidigare?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄB).Från den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes, den så kallade kritiska tidpunkten (se 9 kap. 2 § ÄktB), till dess att bodelningen har förrättats så har respektive make en redovisningsplikt samt en upplysningsplikt gentemot den andra maken, se 9 kap. 3 § ÄktB. Av bestämmelsen framgår att; "Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen."Bestämmelsen innebär alltså en ömsesidig redovisningsskyldighet, i syfte att främja en korrekt bedömning av bodelningsanspråk som kan resas vid bodelningen. Plikten gäller all egendom, alltså även enskild egendom. Enligt förarbete till lagen, framgår det även att redovisningsskyldigheten även omfattar all avkastning av egendom (såsom ränta eller utdelning). Plikten gäller både tillgångar samt skulder.Även om din man eller hans eventuella jurist / advokat inte kan vända sig till banken för att närmare få reda på om och i sådana fall vilka typer av tillgångar du har, finns däremot en plikt för dig, att uppge all egendom du har vid den kritiska tidpunkten, det vill säga från den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta omfattar då alltså eventuella banktillgodohavanden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till skatteåterbäringen vid en bodelning?

2019-05-29 i Bodelning
FRÅGA |Skatteåterbäring skiljsmässa Mitt ex och jag ligger i skiljsmässa bodelning gjord och papper inskickat för skilsmässan. Nu har hon börjat tjata och säga att hon helt plötsligt har rätt till halva min skatteåterbäring hjälp vad gäller ? Papper för skiljsmässa inskickat innan änns deklaration gjordes och vad jag minns så inkomst tillgångar skulder som uppkommer efter papper inskickat för skilsmässan. har väl hon inte någon rätt till?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken.Det som är avgörande för vad som ska ingå i bodelningen är det datum som ni lämnade in ansökan om skilsmässa sk. kritiska tidpunkten (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Det som ni ägde innan detta datum ska ingå i bodelningen oavsett vem som stod som ägare (förutom det som räknas som enskild egendom). Tillgångar och skulder som inträffat efter datumet ni skickat in ansökning om skilsmässa omfattas alltså inte av bodelningen. Du nämner i din fråga att ni ansökte om skilsmässa innan deklarationen gjordes. Detta innebär att du har rätt i att skatteåterbäringen inte kommer att ingå i bodelningen. Du är välkommen att höra av dig vid ytterligare funderingar!

Bodelning och fördelning av lotter

2019-05-28 i Bodelning
FRÅGA |HejJag håller på att separera. Jag bor nu i en villa med min x-man. Men vi är lite oense om hur uppdelningen av allt bohag räknas. Vi har inget äktenskapsförord. Inga barn tillsammans eller som bor hos oss.Jag tror att vi ska dela allt som vi tillsammans ägde innan brytdagen. Bilar,Mc möbler, verktyg maskiner mm. DVS värdet av det vi ägde ska delas lika mellan oss. Tar en alla fordon, verktyg maskiner, trädgårdsredskap så ska den andra få annat till samma värde.Har jag rätt uppfattning?Finns det något som undantas från detta?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline! För att besvara denna fråga så kommer jag använda reglerna som finns i Äktenskapsbalken. Först kommer jag att gå in på vad det är som ska delas upp mellan två makar. Efter det kommer jag gå in på hur ni ska göra det. Vad är det som ska delas upp? Det som ni ska dela upp mellan er är ert giftorättsgods, 10 kap 1 § Äktb. Precis som du sa, så är det all egendom (tex bilar, möbler maskiner osv) som ni ägde fram till brytpunkten. Vad som kommer efter brytpunkten räknas inte in. Undantag från giftorättsgodset är det som är enskild egendom. Eftersom ni inte har äktenskapsförord, så kommer jag inte gå in på det. Ytterligare undantag är om du eller din make har ärvt eller fått gåva där det framgår av ett testamente eller gåvobrev att det är enskild egendom, 7 kap 2 § ÄktB. Du har helt rätt i att det är värdet på ert giftorättsgods som räknas, se 11 kap 3 § ÄktB. Detta betyder att ni måste göra en värdering av allt ert giftorättsgods. Hur ska ni dela upp? Innan ni kan dela allt på mitten så måste både du och din make få täckning för era skulder, om ni har några, 11 kap 2 § ÄktB. Låt mig illustrera med två exempel: Ex 1. Dina tillgångar (värdet på allt du äger) uppgår till 100 000 kr, och din partners tillgångar uppgår till 80 000 kr. Sammanlagt så har ni 180 000 kr i giftorättsgods. Detta betyder att ni får 90 000 kr var. Ex 2. I detta fall uppgår giftorättsgodset också till 180 000 kr. Men ni har skulder på -10 000 kr var. Dessa har ni rätt att få borträknade, så att ni kan betala era skulder. Alltså kommer ni då att dela på 180 000 – 20 000 = 160 000. Ni kommer då få 80 000 kr var. Efter att ni har gjort en värdering på alla era tillgångar, och räknat av eventuella skulder så får ni dela upp allt bohag mellan er, 11 kap 7 § ÄktB. Det viktiga här, är precis som du sa, att värdet på det bohag som du får uppgår till hälften av det som ni skulle dela upp. Skulle det bli så att du inte får ut hälften av värdet efter att allt bohag har delats ut, så har du rätt att kräva resten i pengar av ditt ex. 11 kap 11 § ÄktB. Hoppas detta har varit till hjälp! Vänligen,

Makars redovisningsskyldighet innan bodelning förrättas

2019-05-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag o min man separerade i november.Runt denna tiden sålde vi huset o fick var sin hyreslägenhet.Vi delade möbler o annat.När vi fick pengar från huset delade vi lika då båda stod på husetNu är det så att han har spenderat större delen av dina pengar.Har han då rätt att få pengar av mig vid en bodelning?
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar vad som händer med redovisningsskyldigheten innan bodelning förrättas. Regler om separation och bodelning finns i Äktenskapsbalken (1987:230).I en bodelning ingår allt som är giftorättsgods (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kapitlet 1 & 2 §§ Äktenskapsbalken).Efter den kritiska tidpunkten, dvs den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken), har makarna redovisningsskyldighet för sin egendom och för sådan egendom som maken haft hand om men som tillhör den andra maken fram tills dess att bodelning förrättas. Bodelningen utgår alltså från vem som ägde vad dagen då ansökan inkom. Det innebär att makarna måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats t ex genom försäljning, byte, reparationer mm och bl a uppvisa kvitton. (9 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken). De pengar din make spenderat ska alltså redovisas för och motsvarande summa ska dras av från hans andel i bodelningen. Vänliga hälsningar,

Ingår bostad utomlands i bodelningen?

2019-05-25 i Bodelning
FRÅGA |Om man har två permanentboenden, dvs. ett i Sverige och ett utomlands där man bor ca 6 mån/år. Räknas då båda in vid en eventuell bodelning?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vilken egendom som ingår i en bodelning. I en bodelning ingår all makarnas egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till den ene makens enskilda egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller ett förbehåll i testamente eller i ett gåvobrev (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det innebär att den ene maken inte själv kan göra egendom till sin enskilda egendom och på så sätt undanta egendomen från bodelningen. Vad som utgör giftorättsgods begränsas inte heller av var någonstans egendomen befinner sig rent geografiskt. Även egendom som någon av makarna äger i utlandet är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, om inte egendomen i utlandet har gjorts till enskild egendom. För dig innebär detta att båda boendena kommer att vara giftorättsgods vid en bodelning och kommer båda att räknas in vid en eventuell bodelning, om inte något av boendena är någon makes enskilda egendom. Med vänliga hälsningar