Regressavtal för bolån vid skilsmässa

2018-12-15 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning skilsmässa. Jag planerar att ta över alla gemensamma lån för att slippa ha något mer gemensamt med honom. Banken delar ej upp lånen mellan oss pga dålig ekonomi. Han har två bilar en använder jag. Han får allt giftorättsgods och huset utan att jag vill ha något mer än bilen. Orkar inte bråka. Banken är tveksam till att låta honom ta hela huslånet. Kan han bli husägare och jag skriva ett regressavtal gällande min del av bolånet? Vilka fällor kan jag hamna i här?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga består utav två delar, dels om han kan bli husägare och dels om regressavtal. Huset och bolånet Jag tolkar det som att han inte har tillräckliga medel för att själv köpa ut din del utan behöver överta hela bolånet för att således köpa ut dig och bli husets ensamma ägare. Detta är en fråga av ekonomisk karaktär eftersom det är upp till banken huruvida de anser att hans återbetalningsförmåga är tillräcklig för att han ska överta bolånet i sin helhet. Banken har ingen skyldighet att låta honom överta hela bolånet. Detta är således en fråga som er bank kan svara på bäst. Regressavtal och vad som kan gå felEtt regressavtal används för att omfördela ett betalningsansvar mellan låntagarna till ett lån. Om banken skulle låta honom överta bolånet är det bäst för er att skriva ett regressavtal, precis som du nämner i din fråga. Det viktigaste att tänka på när man utformar ett regressavtal, och egentligen vilket avtal som helst, är själva innehållet och formuleringen. Regressavtalets innehåll och dess formulering ska vara upprättat på ett sådant vis att det inte finns utrymme för luckor eller olika tolkningar som kan leda till eventuella tvister. Ett konkret exempel på vad ett regressavtal bör innehålla är vad som händer om regressavtalet inte fullföljs av motparten. Om du känner att du behöver hjälp med att utforma ett regressavtal för att undvika eventuella tvister, kan du alltid kontakta Lawlines juristbyrå. Med vänlig hälsning,

Har min fru rätt till redan förbrukad enskild egendom i bodelning?

2018-12-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej en fråga som kan avgöra min ekonomi i framtiden, jag o min fru ska skiljas. Sälja radhuset med insats på 1.1 miljoner som är sponsrad av 100000 från min mamma, spar och vinst från tidigare boende.När vi väl flyttat in fick min fru 300000 i enskild egendom av sin morfar som hon ej sagt var enskild först nu under Skillsmässa. Pengar finns ej kvar. Hennes mammas advokat påstår att hon har rätt till den summan och kan ta det i från vår hus försäljning? Pantbrev och lagfart bekostades av dessa pengar liksom vissa fysiska saker i huset som jag sagt bara ta all inredning. Men lagfart och pantbrev säljes ju ej. Känns helt absurt att någon skall kunna bränna alla pengar frivilligt på resor mm och sen retroaktivt kunna ta tillbaka dem från hus insats som de aldrig bekostat eller ens nämnts att det var enskild egendom.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om skilsmässa, bodelning och enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är enskild egendom?I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom som en make fått i gåva av annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § första stycket p2 ÄktB). Även vad som trätt i stället för sådan egendom är som huvudregel enskild (7 kap. 2 § första stycket p6 ÄktB).Detta innebär att om din fru fått pengarna i gåva av sin morfar och det finns ett villkor om att den är hennes enskilda gäller det. Likaledes gäller det om hon t.ex. köper en viss sak för pengarna, t.ex. en bil, är även bilen enskild egendom. Däremot kan det inte göras gällande att hon ska få tillbaka pengarna som hon förbrukat på t.ex. en resa.Sammanblandning av giftorättsgods och enskild egendomEnskild egendom kan förlora sin karaktär som sådan om den sammanblandats med giftorättsgods. Som jag tolkar din fråga är fastigheten giftorättsgods och hon har använt åtminstone en del av pengarna till fastigheten.I ert fall kan det argumenteras för att de pengar som var din frus enskilda egendom förlorat sin karaktär då de sammanblandats med ert giftorättsgods (bostaden). I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto med redan tidigare insatta medel av makarna. Högsta domstolen beslutade i fallet att pengarna hade förlorat karaktären av enskild egendom genom insättningen på kontot. Ett liknande resonemang är rimligt att föra i ert fall; i samband med att pengarna använts till fastigheten som ni båda lagt in pengar i har den enskilda egendomen förlorat sin karaktär och hon har i regel inte rätt att få ut de pengarna.Jag vill dock påpeka att rättsläget är något oklart och det kan argumenteras åt båda hållen. Då jag inte har någon närmre bakgrund om er situation kan jag inte ge ett klara svar än ovanstående. Sammanfattningsvis kan dock sägas att det inte är självklart att hon har rätt till pengarna, och framförallt inte pengar som förbrukats till t.ex. resor.Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig i ärendet. Av din fråga framgår att din fru gjort så varför det är av ännu större vikt att även du har någon som bevakar dina intressen. Jag kan varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra jurister för ändamålet. Du kan boka tid via vår hemsida alternativt att du ringer till vår juristbyrå på tel 08-533 300 04. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Värdering av egendom vid bodelning, tillika fråga om latent kapitalvinstskatt när egendom dessförinnan sålts

2018-12-13 i Bodelning
FRÅGA |<p>Vid bouppteckningen åsattes en bostadsrätt ett skattat marknadsvärde. Vid försäljningen (som påbörjades direkt efter bouppteckningen) blev priset lägre. Tre dödsbodelägare. En hävdar att han har rätt till det värde som står i bouppteckningen och att inte skatten ska dras av först innan fördelningen.</p><p>Kan det stämma?</p>
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!VärderingsfrågorFrågan aktualiserar en viktig del av bodelningsförfarandet, som inte sällan leder till oenighet parter emellan. Det bör poängteras att frågeställningen inte reglerats uttryckligen i lag, utan har successivt reglats på sedvana och praxis. I äldre praxis har fastställts att huvudregeln är att värderingen sker då boet är utrett, det vill säga när ärendet är berett till skifte och inget mer finns att utreda med avseende på vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Det innebär sålunda att värderingen sker i regel i så nära anslutning som möjligt till bodelningen. Av omständigheterna i din fråga har visserligen en senare värdering gjorts. Dock framgår att priset för bostadsrätten blev en annan. Detta belopp blir sedermera grundande för beräkningen av makarnas respektive giftorättsandel i samband med bodelningen. Latent kapitalvinstskattBeträffande avdrag för skatt för vad som kan komma att utgå ska inledningsvis konstateras att det är fråga om latent kapitalvinstskatt. Denna ska dras av från bostadsrättens värde i samband med bodelningen. Det innebär att bostadsrätten värderas till sitt marknadsvärde med avdrag för den skatt som kan komma att utgå för denna om den säljs vid ett senare tillfälle. Av omständigheterna framgår dock att denna sålts i samband med bodelningen. Det innebär följaktligen att ingen övertar bostadsrätten och kommer inte heller att ensam belastas av den överhängande skatteskulden (denna delas). Avdrag ska sålunda inte ske. Vänligen,

Min fru har använt enskild egendom i vårt hus, kan hon kräva dessa pengar åter vid bodelning?

2018-12-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej ligger i Skillsmässa och alla tillgångar skall delas ink huset där vi äger 50% vardera.Min fru fick pengar av sin morfar som hon använt upp allt på vårt gemensamma hus mm semestrar osv. Inga kvitton finns mm. Detta var ett förskott på arv och enskild egendom säger hon. Kan hon om alla pengar använts upp i efterskott kräva dessa pengar ifrån hus försäljning mm?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ingår i en bodelning?Vid bodelning upplöses giftorättsgemenskapen mellan två makar. Vad som ska ingå i en bodelning beror på vilken klassificering egendomen har. Det som är giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230)(ÄktB)). Det som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelning beräknas "makarnas andel i boet" med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Respektive makes skulder avräknas från dennes giftorättsgods. Det som sedan återstår efter att avdrag för skulderna har gjorts är att giftorättsgodset läggs samman för att sedan delas lika mellan er (11 kap. 2 § ÄktB).Ingår pengarna som personen fått som enskild egendom?Pengarna personen använt var enskild egendom eftersom denne fått dem i gåva från annan än dig, samt med förbehåll/villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda (får det antas, eftersom hon anför detta) (7 kap. 2 § 1 stycket p.2 ÄB). Dessa pengar har, av frågeställningen att döma, använts till er gemensamma fastighet. I 7 kap. 2 § 1 stycket p. 6 ÄktB stadgas, att vad som har trätt i stället för egendom som avses i p. 1–5, anses vara enskild egendom, förutsatt att inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Alternativ 1 och 2(1) Detta innebär, att i det fall det i gåvobrevet från dennes morfar föreskrevs, att hon skulle erhålla pengarna som enskild egendom och att egendomen som trädde i pengarnas ställe skulle vara enskild egendom, ska pengarna hon använt till att lägga på huset anses vara enskild egendom och alltså inte ingå i bodelningen. Hon kan kräva dessa åter, rättare sagt, det blir en mindre del av huset som ska delas er två emellan.(2) Pengarna ska även anses vara enskild egendom i det fall det framgår av gåvobrevet att pengarna skulle vara enskild egendom, även om det inte uttryckligen föreskrivs att egendom som träder i dess ställe, ska vara enskild.Innebörden av 7 kap. 2 § 1 stycket p. 6 är alltså att pengar som kommer från enskild egendom blir enskild egendom. Ett rättsfall ska även noteras i detta skede. I rättsfallet NJA 1995 s. 577 anförde Högsta domstolen, att i de fall makar, som gemensamt köpt fastighet och betalat en del av köpesumman kontant, varvid den ena maken betalat med sin enskilda egendom, skulle denna makes del av fastigheten anses utgöra enskild egendom. Till saken hör, att den part i rättsfallet med enskild egendom, fått denna egendom såsom enskild egendom.Alternativ 3(3) Notera att alternativ 1 gäller enbart så länge inte annat föreskrivits i gåvobrevet. Står det i gåvobrevet, att gåvan ska vara enskild egendom, samtidigt som det uttryckligen står att egendom som träder i gåvans ställe inte ska vara det, så är inte de pengar hon placerat i fastigheten att anse såsom enskild egendom.SlutsatsBeroende på hur gåvobrevet från hennes morfar utformades, är egendomen hon infört i er gemensamma fastighet att anse såsom enskild eller inte. Är egendomen att anses såsom enskild, ska den inte delas mellan er under bodelningen. För att hon ska få denna egendom åter och att den inte ska ingå bodelningen, måste hon dock bevisa detta, såtillvida att hon måste uppvisa gåvobrevet.Hon kan inte få pengarna åter för resorna och annat som inte lagts på huset. Det ska även noteras, att det kan bli svårt för henne att bevisa de exakta summorna i det fall det inte finns kontoutdrag eller kvitton.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Hur gör man med möbler och banklån när samboförhållandet upphör?

2018-12-15 i Bodelning
FRÅGA |Dottern hyr en lägenhet där killen flyttade in och skrev sig på adressen. De har köpt soffa, bord och tv som min dotter betalat. de har tagit ett lån som står på min dotter, han studerar. Nu delar de på sig, vad gäller möbler och banklån? Ska de dela på båda?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din dotter bor med sin pojkvän i en lägenhet, och att denne pojkvännen nu ska flytta därifrån. Eftersom du inte nämner om din dotter och hennes kille har ett samboavtal eller inte, utgår jag ifrån att de inte har ett sådant när jag besvarar din fråga.Eftersom de bor ihop är de sambor enligt sambolagen (1 § sambolagen). Det krävs dock också att de har ett gemensamt hushåll. Sambolagen är tillämplig i frågan vad som gäller när de väljer att avsluta sitt samboförhållande, vilket de gör när de väljer att inte längre bo med varandra (2 § sambolagen). När din dotters och hennes killes samboförhållande upphör, ska de dela på det gemensamma bohaget och boendet om någon av dem begär det (8 § sambolagen). En sådan begäran måste framställas inom ett år ifrån att samboförhållandet upphört. Det gemensamma bohaget är sådana möbler och saker som de har köpt för gemensam användning och som varit avsett för det gemensamma hemmet. Privata ägodelar, såsom smycken eller exempelvis en dator, räknas dock inte in om den används uteslutande av den ena sambon (4 och 6 § sambolagen). Men i övrigt gör lagen ingen skillnad på om det är din dotter som köpt möblerna såsom soffan, eller om din dotter och hennes sambo har köpt den med gemensamma pengar. Lagen tar sikte på om saken har köpts och använts för gemensamt bruk. Det innebär att om din dotters sambo begär bodelning, kan han få ta saker som din dotter köpt, under förutsättning att hon köpt det för deras gemensamma bohag. Om din dotter kan visa att de inte haft ett gemensamt hushåll, genom att exempelvis visa att hon har köpt sina grejer själv och han har köpt sina grejer själv (ex matvaror) så har de inte haft ett gemensamt hushåll och har därför heller inte varit sambos. Det innebär att om de inte har haft gemensamt hushåll, har han inte rätt till bohaget som hon har köpt. Om de har gemensamt hushåll och således är sambos, ska delning av bohaget göras vid en eventuell bodelning. Vid en bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § sambolagen). Vid en sådan beräkning ska skulderna först dras av, innan man delar på möblerna. Det innebär att om din dotter har ett lån på exempelvis 10.000 kronor, vilket då är en skuld, får hon räkna bort möbler av ett liknande värde, innan de delar på resten. Det innebär att om din dotter har en skuld som bara täcks av att hon får behålla soffan hon köpt, så kommer soffan inte räknas in i bodelningen och därmed kan hennes pojkvän då inte få soffan. (13 § sambolagen). Om det inte finns tillräckligt mycket möbler eller inventarier som kan räcka för att täcka upp din dotters skuld, kommer hon alltså att få behålla all samboegendom som hon har köpt – sålänge hon kan visa att det är hon som har köpt det. Hennes kille kan dock aldrig bli skyldig att hjälpa henne att betala på lånet, oavsett om han egentligen har varit med och använt pengar därifrån.Om det blir gemensam egendom över, efter att din dotter och hennes kille räknat bort sina skulder, ska de dela på det som är kvar (14 § sambolagen). Det finns dock två undantag. Om det är så att din dotter och hennes kille varit sambos i en väldigt kort tid, kan din dotter få behålla mer av det gemensamma bohaget (15 § sambolagen). Det kan även bli fallet om det föreligger ekonomiska förhållanden som gör det oskäligt att din dotter ska behöva lämna ifrån sig samboegendom som hon har köpt (15 § sambolagen). Vad gäller din dotters hyresrätt, så är den inte del av samboegendomen, eftersom att din dotter hade hyresrätten innan samboförhållandet uppstod. För att hyresrätten ska ingå i samboegendomen krävs det att den förvärvats för deras gemensamma användning (3 & 5 § sambolagen). Jag antar utifrån din fråga att din dotter och hennes kille inte har några barn, varken gemensamma eller särkullsbarn, och därför är ingen specialregel tillämplig (22 § sambolagen). Det innebär att din dotter kan sitta lugnt vad gäller lägenheten, killen kommer inte kunna komma åt den om det inte föreligger väldigt speciella skäl.Hoppas detta besvarade din fråga!Behöver du eller din dotter ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister. Detta gör du här.Om du inte tycker att svaret hjälpte dig går det utmärkt att ställa en ny fråga här, helt gratis.Med vänlig hälsning,

Värdeökning av enskild egendom

2018-12-14 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick 2 miljoner i kontanter från mina förädrar som enskild egendom, med tillägget att även avkastningen skall vara enskild egendom. Dessa pengar användes sedan till inköp av en villatomt och delfinansiering av ett villabygge. Efter 15 år har villans värde trefaldigats. Vid skilsmässa, vilket belopp anses vara min enskilda egendom - 2 miljoner eller 6 miljoner?
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken listas vad som utgör enskild egendom. Av din fråga framgår inte riktigt om du har fått kontanterna i gåva, genom testamente eller i arv. Om du erhållit pengarna på något av dessa sätt utgör de enskild igenom enligt 7:2 2-4 p. ÄktB, eftersom det villkorats att egendomen ska vara din enskilda. Av 7:2 6 p. ÄktB framgår att vad som har trätt istället för enskild egendom även utgör enskild egendom. Av din fråga framgår att pengarna användes till att köpa en villatomt och finansiering av ett villabygge, vilket innebär att villan och dess tomt utgör enskild egendom. Villan utgör s.k. surrogat för den enskilda egendomen, då denna har trätt in istället för pengarna. Det är således 6 miljoner, alltså villans värde idag som utgör enskild egendom. Jag vill dock förtydliga att när man ser till värdeökningar i samband med bodelning är det i regeln inte relevant. Det är själva villan som undantas, inte dess värde. På grund av detta är det därför inte möjligt att inkludera villan men undanta 6 miljoner av giftorättsgods, eftersom att det är själva villan som ställs utanför bodelningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver vi göra bodelning om det mesta är enskild egendom? Kan vi ta in en bodelningsförrättare?

2018-12-11 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man håller på att skilja oss. Vi har skrivit ett äktenskapsförord, i detta finns vissa ägodelar upptagna som giftorättsgods medan allt annat ska ses som enskild egendom. Innebär detta att en bodelning blir "överflödig"? Om allt som inte står med är enskild egendom blir det då upp till oss själva att dela bohag osv? Eller kan man ändå ta in en bodelningsförättare om man inte är överens om de saker som inte står med i äktenskapsförordet?
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om det finns giftorättsgods ska bodelning skeRegler om bodelning finns i äktenskapsbalken. Huvudregeln är att bodelning alltid ska ske vid skilsmässa. Dock är makarna inte tvungna att göra de bara har enskild egendom och ingen av dem vill ha bohag som tillhör den andra eller ta över bostaden (9 kap 1 § 1 st). I denna situation har makarna alltså inget anspråk på giftorätt, och man är överens om att fördelningen är rättvis. Du beskriver att du och din make trots allt har visst giftorättsgods. I detta läge är inte allt självklart, utan det behöver redas ut vem som äger vad av giftorättsgodset, värdet på detta och om den ena av er ska överföra egendom till den andra. Undantagssituationen är därför inte uppfylld och ni ska därför göra en bodelning enligt huvudregeln. Dock råder avtalsfrihet. Det innebär att ni kan fördela egendomen hur ni vill, så länge ni är överens. Bodelningsförrättare- om ni inte kommer överensOm du och din make däremot inte kommer överens kan en bodelningsförrättare komma in i bilden. Ni ansöker då till domstol, som kan bestämma att tillsätta en sådan (17 kap 1 §). Bodelningsförrättaren kommer då utreda vad ni äger för något, vad sakerna är värda och sedan fördela dem mellan er. Det personen bestämmer är bindande mellan dig och din make, om inte någon klagar inom fyra veckor (17 kap 8 §). Ni får själva betala för bodelningsförrättaren och det kan därför bli dyrt. Bodelningen ska alltså göras, men behöver inte bli komplicerad eller dyr så länge ni är överens. Vi på Lawline kan hjälpa er med bodelning och boupptäckning. Du kan kontakta oss på info@lawline.se. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Går det att bestämma i ett äktenskapsförord att gemensamma lån ska överföras på den ena maken vid en skilsmässa?

2018-12-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag funderar på att skilja mig från min man, då vår relation sedan många år tillbaka inte är bra. Jag är dock rädd för hur det ekonomiska blir för mig efter skilsmässan. Han har dessvärre många stora lån och skulder. Jag är även medlåntagare till flera lån- lån där han tog alla pengarna och det är även han som betalar dessa varje månad. Till saken hör av vi har ett äktenskapsförord som är till min fördel. Mina ägodelar är mina. Vi har även avtalat om de gemensamma lån vi har, men jag är osäker på om det är giltigt vid en eventuell skilsmässa? I vårt förord står att han skall ta över de gemensamma lån vi har. Blir detta giltigt vid en eventuell skilsmässa- att han får ta lånen och jag "slipper " dessa?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel ansvarar varje make för sina egna skulder [1 kap. 3 § äktenskapsbalken/ÄktB]. När du säger "mina ägodelar är mina" antar jag att du menar egendom som ni i ett äktenskapsförord kommit överens om ska ses som din enskilda egendom . Eftersom jag inte vet exakt vad som står kan jag inte göra en vidare bedömning om vilken egendom som faktiskt avses. Hursomhelst innebär detta att sådan egendom som inte är enskild egendom i äktenskapsförordet är giftorättsgods [7 kap. 1 § ÄktB]. Giftorättsgods är den egendom som fördelas i bodelningen. Kort om bodelningenNär två makar ska skilja sig ska de låta all egendom som inte är enskild genom ett äktenskapsförord, testamente, arv, gåva, förmånstagarförordnande mm. [se 7 kap. 2 § ÄktB] ingå i bodelningen. Denna egendom kallas giftorättsgods. Bodelningen ska baseras både på de tillgångar och de skulder makarna har vid den tidpunkten då de ansökte om skilsmässa [9 kap. 2 § ÄktB]. Makarnas giftorättsgods läggs ihop, skulder dras av och därefter likadelas egendomen på båda makarna [11 kap. 2 § ÄktB]. Det som varje make får är dennes andel [11 kap. 6 § ÄktB].Är ert äktenskapsförord giltigt?Som huvudregel ansvarar ju varje make för sina egna skulder [1 kap. 3 § ÄktB]. Genom ett äktenskapsförord kan man reglera egendomsförhållandena mellan makarna. Villkoren i äktenskapsförord kan alltså beröra de flesta situationer om fördelning av makarnas egendom och ibland kan dessa villkor ses som oskäliga. Om ett villkor är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan det jämkas [12 kap. 3 § ÄktB]. Det kan handla om situationer där den ena maken haft ett maktövertag över den andre maken vid upprättandet av äktenskapsförordet, eller att ett villkor i äktenskapsförordet har varit helt rimligt vid upprättandet men därefter blivit oskäligt med tiden på grund av omständigheter som inträffat. Det görs helt enkelt en helhetsbedömning av omständigheterna i övrigt för att avgöra om ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt och ska jämkas. Rent generellt sägs det att 12 kap. 3 § ÄktB är en undantagsbestämmelse som ska användas i särskilda fall eftersom den allmänna avtalsprincipen "avtal ska hållas" fortfarande är överordnad. Det krävs alltså en del för att ett villkor i ett äktenskapsförord ska anses vara oskäligt.Trots att det krävs mycket för att ett villkor i ett äktenskapsförord ska jämkas för oskälighet anses förordnande om skuldfördelning i ett äktenskapsförord alltid vara oskäligt eftersom makar enligt lag ansvarar för sina egna skulder. Visserligen kan en makes skuld påverka utkomsten vid bodelningen, när hen inte har lika mycket giftorättsgods att lägga in vid bodelningen på grund av sina skulder. Däremot är det fortfarande den personens skulder. De skulder som din make har kan alltså påverka hur mycket egendom som kommer ingå i bodelningen eftersom han först måste avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods. Om det blir en stor snedfördelning skulle det kunna vara så att du kan få behålla en större del av ditt giftorättsgods [12 kap. 1 § ÄktB]. Detta handlar alltså om din makes skulder i allmänhet som ni inte avtalat något om. När det gäller äktenskapsförordet om de gemensamma lånen är det alltså oskäligt att förordna om en skuldfördelning. Villkoret är alltså ogiltigt.Det du då kan göra är att kontakta banken i denna fråga. Det är nämligen så att banken inte har en skyldighet att dela upp lånet 50/50 utan banken är bara intresserad av att ni betalar tillbaka lånet. Eftersom du står som medlåntagare kan de begära pengar av vem som helst av er. Om det skulle innebära att din make inte är kreditvärdig efter en kreditprövning vill de ju kunna vända sig till dig för att få ut pengarna. Det du kan göra är att skriva ett regressavtal som innebär att du fortfarande står som betalningsskyldig för lånen men att du har en möjlighet att reglera betalningsansvaret mellan er.Slutgiltig bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag följande bedömning: När det gäller era skulder generellt som ni inte avtalat något om kan det vara så att du kan få behålla större delen av ditt giftorättsgods [det som du inte har förordnat som enskild egendom redan i ert äktenskapsförord] om det skulle blir en snedfördelning vid bodelningen. Det kan bli en snedfördelning om din make har jättestora skulder som påverkar likadelningen av det sammanlagda giftorättsgodset. När det gäller villkoret om fördelningen av era skulder i äktenskapsförordet är detta ogiltigt eftersom en make enligt lag svarar för sina egna skulder och detta därmed inte är något man kan avtala om. Det du kan göra är att kontakta banken och höra om de skulle kunna tänka sig att föra över lånet enbart på din make. Om de inte går med på detta eller det inte är möjligt kan du upprätta ett regressavtal så att du fortfarande står som medlåntagare, men att du kan reglera betalningsansvaret mellan er två. Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,