Enskild egendom vid skilsmässa

2019-12-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min man har fått pengar i gåva av en anhörig. Dessa pengar har använts för insats till vårt gemensamma hem. Inget annat har avtalats och vi har inget äktenskapsförord. Pengarna gavs med förbehållet "inom äktenskap enskild egendom". Om vi skulle skilja oss, kan han hävda att delar av vårt gemensamma hem, som vi äger lika mycket av, är enskild egendom?
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (se här) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § äktenskapsbalken (se här) finns en lista på vad som är att anse som enskild egendom i ett äktenskap och som ska behållas av vardera maken vid en skilsmässa/bodelning. Dom pengar som din man fick i gåva omfattas exempelvis av paragrafens andra punkt.I rättsfallet NJA 1995 s. 577 (se här) hade två makar gemensamt köpt fastigheter där makarna hade betalat hälften av kontantinsatsen vardera. Den ena maken hade betalat kontant med enskild egendom och därmed ansågs dennes hälft av fastigheten vara enskild egendom. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Illojala transaktioner innan bodelning

2019-12-16 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska skilja mig och undrar. Om jag har tillgångar som jag innan bodelningen överfört till annan person Räknas det ändå som tillgångar som ska ingå i bodelningen.?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Vad som ska ingå i en bodelningReglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en äktenskapsskillnad ska dina och din makes egendom fördelas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska dina och din makes giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods menas sådana egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Av 7 kap. 2 § ÄktB följer en lista av vad som avses med enskild egendom:- egendom som enligt äktenskapsförord ska vara enskild egendom som en makt fått i gåva av någon annan än den andra make, gåvan ska vara förenad med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom - egendom som en make fått genom testamente, arvet ska vara förenad med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom- egendom som en make ärvt och enligt testamente av arvlåtaren ska vara den mottagande makens enskilda egendom- egendom som en makt fått genom förmånstagarförordnande vid olika typer livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, som tecknats av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom- annat som har trätt i stället för egendom som avses i de ovanstående punkternaOm era ägodelar enbart utgör enskild egendom och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken så behöver en bodelning inte ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (såsom mattor, lampor, gardiner etc.) som är avsett för ert gemensamma hem. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena makens bruk (7 kap. 4 § 3-4 st. ÄktB).Illojala transaktionerHuvudregeln är att makarna ska redovisa sina tillgångar och skulder vid brytpunkten, den dag som ansökan om skilsmässa kommer in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Det är således som utgångspunkt intressant att se vad du respektive din make har och hur era egendomsförhållanden ser ut vid det datumet. Dock finns det en regel, s.k. vederlagsregeln, som utgör undantag från huvudregeln.Vederlagsregeln försäkrar att en skadelidande make får ersättning när den andra makens förfogande över giftorättsgodset, egendom som ska ingå i bodelningen, innan en skilsmässa anses vara illojal. Syftet är att motverka att en make genom olika åtgärder försöker minska den andre makens anspråk till hälften av giftorättsgodset genom att beakta hur denne förfogat över sin egendom innan äktenskapsskillnaden (11 kap. 4 § Äkt).Om en make anses betett sig illojal ska minskningen av giftorättsgodset ändå räknas med i bodelningen som om ingen transaktion har skett. Förutsättningarna för att detta ska ske är:- Den ena maken har minskat sitt giftorättsgods genom gåva eller använt sitt giftorättsgods för att öka värdet av sin enskilda egendom- Detta har skett utan den andra makens samtycke- Detta har skett inom tre år innan ansökan om äktenskapsskillnad gjordes- Makens giftorättsgods minskas betydligt i samband med gåvan/transaktionen, om giftorättsgodset har minskat med minst 10 % ska det anses vara av en inte obetydlig omfattningExempel: Giftorättsgodset tillhörande dig uppgår till 20 000 kr i värde och din make har 10 000 i giftorättsgods. Innan bodelningen överför du 10 000 kr av dina 20 000 kr till en närstående vän, utan din makes samtycke. Eftersom summan utgör 50% av dina tillgångar måste det ses som att dina tillgångar har minskats i en betydlig omfattning. Om transaktionen dessutom sker inom tre år innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in så ska de 10 000 kr ändå räknas med i bodelningen som om ingen transaktion hade skett. Utan vederlagsregeln skulle ni dela på dina återstående 10 000 kr och din makes 10 000 kr. Ni skulle då efter bodelning få 10 000 kr var. Med vederlagsregeln så skulle det vid bodelning räknas som att du fortfarande har kvar dina 10 000 kr som du överfört till din vän. Du och din make skulle då dela på sammanlagt 30 000 kr. Ni kommer då få 15 000 kr var. Eftersom du har redan överfört pengarna till någon annan så får du bara i praktiken ut 5 000 kr i samband med bodelningen.SammanfattningOm egendomen som du vill överföra till någon annan utgör enskild egendom så kommer det inte utgöra något problem eftersom sådana egendom inte tas med i bodelningen. Dock, om du istället överför en betydlig andel av giftorättsgods till någon annan och detta sker inom tre år från det att ansökan om skilsmässa görs, utan din makes samtycke, så kommer hen att kunna kräva att överföringen räknas med i bodelningen ändå.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Bodelning vid skiljemål

2019-12-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vi ska skiljas och vi har väldigt få ägodelar och vi är överens om hur det ska fördelas. Vi behöver en bodelningsunderlag pga att mannen står på hyreskontraktet och är villig att skriva över det på hustrun. Har talat med hyresvärden och det ska inte bli några problem bara bodelningspappren är klara. Hur gör man enklast en sån? Måste en jurist skriva den och godkänna den? MvhLouise Vallin
Mahdi Sadegh |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett bodelningsavtal är viktigt att skriva för att tydliggöra hur era tillgångar fördelas vid en bodelning. Kom ihåg att ett samboavtal inte ersätter ett bodelningsavtal. Den första bestämmer hur ni vill att era tillgångar ska fördelas vid en eventuell separation och bodelningsavtalet visar hur detta har skett. Ett bodelningsavtal behövs för att klargöra hur olika tillgångar ska fördelas vid en bodelning. Det är bra att skriva handlingen så fort behovet uppstår, exempelvis i nära anslutning till en separation. Ett bodelningsavtal kan i många fall vara ett krav från banker och andra långivare för att kunna få nya lån var för sig i framtiden.Erat bästa alternativ är nog att vända er till en av våra kunniga jurister här på Lawline.Är fallet sådant att ni behöver hjälp att upprätta ett bodelnings underlag, kan ni anlita en jurist som kan vägleda er mer om ni har ytterligare frågor. Om ni är intresserade av att anlita en jurist kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa er.Med vänliga hälsningar,

Avvisat bodelningsavtal

2019-12-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som händer om jag tackar nej till bodelnings avtal? Om jag själv anser att det inte är rättvist? Och vilken process blir det av detta sen?MVH B-----a
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt Lawline att ställa din fråga till.Bodelning sker vid ett antal tillfällen, framförallt när tidigare samlevande personer (äkta par/sambor) väljer att avsluta sin relation eller en av dem går bort. Man kan i förväg avtala om att bodelningen inte ska ske på så sätt som lagen skriver att den ska (11 kap Äktenskapsbalken). Det finns, beroende på vad som gett upphov till bodelningen, olika regler om vad som kan avtalas. De vanligaste är Ärvdabalken, Sambolagen och Äktenskapsbalken. Om du inte skriver på avtalet kommer lagens fördelningsmetoder användas istället. Reglerna för uträkning av det som tillfaller respektive make/sambo finner du i 11 kap 1-3 § Äktenskapsbalken. Om du inte är nöjd med hur en bodelning utförs kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare förordnad, med detta kostar (9 kap 7 § Äktenskapsbalken).Hoppas du har fått svar på dina frågor.Med vänlig hälsning,

Hur ser vi till att behålla så mycket av vår respektive egendom som möjligt i bodelningen?

2019-12-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man har beslutat att skilja oss och jag undrar lite angående det kommande bodelningsavtalet som följer. Vad jag förstår så delas alla tillgångar 50/50 mellan parterna och min fråga är om det går att reglera och justera ägarfördelningen av dessa i bodelningsavtalet? Till exempel så äger jag en större andel av vår nuvarande lägenhet då jag stod för en större kontantinsats vid köpet av denna. Dessa pengar vill jag ju såklart ska tillhöra mig liksom alla mina tillgångar på mina lön- och sparkonton. Går det att sammanställa detta i bodelningsavtalet eller måste vi först teckna ett äktenskapsförord (vi har en väldigt god relation och är överens om fördelning av tillgångar), där vi klargör varje persons enskilda egendomar?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur du och din man ska bära er åt för att åstadkomma en delning där ni får behålla så mycket av er respektive egendom som möjligt. De regler som är relevanta för sin fråga hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt lagen ska en bodelning genomföras när ett äktenskap upplöses (ÄktB 9:1). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (ÄktB 10:1). All egendom som inte gjorts till enskild egendom är giftorättsgods, så har ni inget äktenskapsförord är utgångspunkten att all egendom ska tas med i delningen. Observera att egendom även ha gjorts enskild genom ett villkor i arv, gåva eller testamente (ÄktB 7:1-2). När ert giftorättsgods beräknats har ni rätt att göra avdrag för era respektive skulder, och sedan ska andelarna läggas ihop och delas lika er emellan (ÄktB 11:1-3). Äktenskapsbalkens regler är dock dispositiva, vilket innebär att ni kan komma överens om att dela på andra sätt. Lagens bestämmelser behöver alltså endast användas om ni är oense. Om ni är överens om hur ni vill fördela egendomen så finns det ingen anledning att först upprätta ett äktenskapsförord. Ni kan göra det direkt i bodelningsavtalet, som sedan blir bindande. En lista över all egendom som finns i boet och hur den ska fördelas brukar göras i en bouppteckning. Om ni redan nu är överens om hur ni vill fördela er egendom kan ni upprätta ett föravtal. Ett föravtal är bindande mellan dig och din man och kan läggas till grund för bodelningen när den väl blir av. Ett äktenskapsförord behöver registreras hos Skatteverket (ÄktB 7:3), men ett föravtal är gällande så länge ni båda skrivit under handlingen. Det kan därför vara ett smidigare alternativ än ett äktenskapsförord eftersom ni redan står inför en skilsmässa.Sammanfattningsvis så är delningsreglerna dispositiva och ni som makar har stora möjligheter att själva välja hur ni vill dela upp er egendom. Så länge ni är överens finns inga hinder för er att dela som ni önskar. Det enda ni kan behöva ta hänsyn till är om eventuella borgenärer skulle lida skada av er delning. Detta kan exempelvis vara fallet om en make har stora skulder som genom delningen överför mycket egendom till sin make för att undslippa att betala. Ni behöver inte upprätta något äktenskapsförord för att kunna dela som ni önskar. Om ni redan nu vill upprätta ett avtal som binder er till er överenskommelse kan ni istället upprätta ett föravtal. Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad händer med mina bolag vid en skilsmässa?

2019-12-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag är gift sedan 4 år. Jag har sedan innan vi gift oss drivit enskild firma som jag har kvar idag. Efter att vi gift oss har jag startat 1 AB och kommer inom kort starta ett till. Hur berörs bolagen ifall vi skiljer oss? Är 50% hennes eller äger jag det jag startat före eller under tiden vi varit gifta?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar över vad en eventuell äktenskapsskillnad innebär för dig och de bolag du äger. För att kunna besvara din fråga kommer jag börja med att ge en översikt över hur en bodelning går till och vilken egendom som ingår i bodelningen. Allt detta regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Egendom som ingår i bodelningen I bodelningen ingår all egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att egendom som är enskild egendom inte ingår i bodelningen.Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Regleringen i 7 kap. 2 § ÄktB om hur egendom kan göras till enskild egendom, och därmed inte ingå i bodelningen, reglerar uttömmande på vilka sätt egendom kan göras till enskild egendom.Av detta följer att om du inte har gjort din enskilda firma eller ditt aktiebolag till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord, är dessa att betrakta som giftorättsgods som ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan dig och din fru. Andelsberäkning och lottläggning Rent praktiskt innebär en bodelning att det giftorättsgods som respektive make äger läggs ihop och delas lika mellan makarna, efter avdrag för eventuella skulder som makarna har (11 kap. 2-3 § ÄktB). Resultatet av denna beräkning utgör respektive makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning. Vid lottläggningen, den faktiska fördelningen av egendomen, är utgångspunkten att vardera make har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär då för din del att du i första hand har rätt att få din enskilda firma och ditt aktiebolag på din lott, eftersom det är du som är ägare till bolagen. Skulle det dock vara så att dina bolag tillsammans med övrigt giftorättsgods som du äger, uppgår till en större summa än den du har rätt till enligt andelsberäkningen, kommer du att behöva ersätta din fru upp till den summa som hennes andel i boet uppgår till. Ersättningen kan bestå antingen av egendom eller av pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Sammanfattande förklaring Det ovan sagda innebär alltså att dina bolag inte nödvändigtvis måste påverkas av en eventuell skilsmässa. Har du möjlighet att ersätta din fru så att hon får det värde hon har rätt till enligt vad hennes andel i boet uppgår till, behöver du inte överföra något ägande i bolagen till henne. En skilsmässa innebär alltså inte i sig att din fru får 50% äganderätt i bolagen. Har ni inget äktenskapsförord kommer dock samtliga av dina bolag att ingå i bodelningen, oavsett om du startade dem före eller efter ni gifte er. Det är möjligt för dig och din fru att ingå äktenskapsförord även nu när ni redan är gifta, och i detta ange att alla dina bolag ska vara din enskilda egendom och således undanta bolagen från en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Hoppas detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar

Är jag ansvarig för min makes skulder? Och vad händer med skulder som uppkommer efter ansökan om skilsmässa?

2019-12-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Om en make äger ett bolag i Spanien och drar på sig en skuld i det bolaget. Är den andre maken skyldig att betala skulden? Om makarna sedan skiljer sig och bodelning ej är gjord, kan de skulder som finns i det spanska bolaget bli den andre makens skulder? Eller om skulder uppkommer efter att ansökan om skilsmässa skickats in och/eller vunnit lagakraft ( och bodelning ej är gjord).
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Är man ansvarig för sin makes skulder om man är gift?Även om man är gift är man inte ansvarig för sin makes skulder. Varje make råder själv över sin egen egendom och ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att du inte blir ansvarig för skulder som din make har. Hur går en bodelning till?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vem av makarna som äger egendomen spelar ingen roll. Är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen.Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika. Det finns möjligheter att jämka en bodelning om det är oskäligt med en hälftendelning (12 kap. 1 § ÄktB). Jag vet dock inte tillräckligt mycket om er situation för att veta om det skulle kunna bli aktuellt. Den kritiska tidpunktenNär man pratar om bodelningar brukar man prata om den kritiska tidpunkten. Det är denna tidpunkt man ska utgå ifrån när man avgör vilken egendom som ska ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Den kritiska tidpunkten är den dag då man väcker talan om äktenskapsskillnad. Makarnas egendomsförhållanden "låses" vid den kritiska tidpunkten. Detta innebär att skulder som uppkommer efter den kritiska tidpunkten inte ska tas upp vid bodelningen. SlutsatsEn make är alltså inte ansvarig för sin makes skulder. Däremot kan maken ändå "drabbas" av skulderna vid en bodelning, eftersom denne kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods. Det är dagen då man väcker talan om äktenskapsskillnad man ska utgå ifrån vid en bodelning, och skulder som uppkommer efter denna dag ska således inte beaktas. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med sparkontot i min mans namn om vi skiljer oss?

2019-12-10 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har ett sparkonto men kontot är i hans namn. Varje månad överför jag pengar från min lön till hans personkonto som han betalar våra gemensamma räkningar med och resterande av våra pengar går till sparkontot som är i hans namn. Jag undrar vad som gäller vid skilsmässa om han inte vill ge mig hälften av våra sparpengar då kontot är i hans namn? Kan jag vid skilsmässa via överföringar till honom bevisa att hälften av pengarna tillhör mig?Vad rekommenderar ni mig att göra om det händer?Tack på förhand!Hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och bodelningar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad händer om ni ska skilja er?Om ert äktenskap skulle upplösas genom äktenskapsskillnad, alltså skilsmässa, ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). En bodelning görs för att man ska avgöra vilken egendom som ska tillfalla vilken make.Vad ska ingå i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vem av makarna som äger egendomen spelar ingen roll. Är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Detta innebär att sparkontot ni har är giftorättsgods, så länge ni inte har skrivit ett äktenskapsförord som säger att det är din makes enskilda egendom. Eftersom det är giftorättsgods kommer det ingå i en bodelning även om det bara står i din mans namn. Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att man räknat ut makarnas andelar i boet ska egendomen fördelas på lotter. Detta gör man för att veta exakt vilken egendom vardera make ska få (11 kap. 7 § ÄktB). Vardera make har i första hand rätt att på sin egen lott få det denne själv äger. SlutsatsDetta innebär att om sparkontot står i din makes namn är det mycket möjligt att han rätt att få detta på sin lott. Dock ska detta inte ske till nackdel för dig. Om din make ska få pengarna på sparkontot ska du få motsvarande summa i andra pengar, eller i egendom som är värt lika mycket. Allt giftorättsgods ska alltså fördelas så att båda makarna får egendom som är värd lika mycket, oavsett vilken specifik egendom varje make får. Om ni skulle få problem vid en eventuell bodelning, och inte kan komma överens, kan man ansöka hos domstol och bli tilldelad en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Denna tar isåfall över ansvaret för bodelningen och ser till så att allt går rätt till. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,