Jag vill separera från min sambo. Vart vänder jag mig?

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag vill skiljas med min sambo.Vi äger ett hus tillsammans.Vem ska jag vända mig till för hjälp för att allt blir rätt fördelad?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad du menar, men som din fråga är formulerad tolkar jag det som att ni är sambor som ska separera, inte att ni är makar som ska skiljas.Det görs ofta en bodelning när ett samboförhållande upphörNär sambor separerar är det vanligt att, om det finns samboegendom, det görs en bodelning. I bodelningen efter ett samboförhållande delas den gemensamt anskaffade bostaden och gemensamt anskaffat bohag mellan samborna. I samband med bodelningen ska ett bodelningsavtal upprättas. Det finns inget krav på att bodelningsavtalet ska registreras, men det är möjligt att göra det hos Skatteverket.Samborna kan själva bestämma hur bodelningen ska gå till, eller så kan de utse en bodelningsförrättare. En bodelningsförättare bestämmer hur egendomen ska delas mellan samborna. Om någon av samborna inte är nöjd med hur egendomen har fördelats, går bodelningsförrättarens beslut att överklaga. En ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten.En jurist kan hjälpa till med bodelningen.Det är ofta en god idé att ta hjälp av en jurist i samband med en bodelning. För att få hjälp med er bodelning kan du kontakta Lawlines juristbyrå på telefonnummer 08-533 300 04 eller maila till info@lawline.se för att boka tid med en jurist. Du kan också boka tid via denna länk. Timkostnaden är 2 000 kr inkl. moms per timme (2019).Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Äktenskapsskillnad - skilsmässopapper och bodelning

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA |HejMin man har lagt in om skilsmässa, stämningsansökan. För jag vill inte/tänker inte skriva på papprena.Jag står 100% på lagfarten på huset, lånen står vi båda på. Vad har jag/han för skyldigheter respektive rättigheter?Vi har inga barn.Han har vänt sig till skilsmässaonline. Anser ni att jag behöver någon form med hjälp respektive rådgivning i detta ärende.MvhBonnie
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din fråga består av två delar, dels att du inte tänker skriva på skilsmässopapperna, sedan en allmän fråga om vad som gäller vid bodelning. Jag kommer att börja med att besvara frågan gällande papperna för att sedan gå över till en allmän redogöring gällande bodelning. Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här. SkilsmässopappernaHur äktenskapsskillnad regleras framgår av 5 kap. ÄktB. Vid en äktenskapsskillnad lämnas skilsmässoansökan in till tingsrätt, på en sådan ansökan krävs det ej att båda parterna har undertecknat. Av 5 kap. 2 § ÄktB framgår det att om endast en av makarna vill skiljas, så har den maken rätt till äktenskapsskillnad först efter en betänketid som är minst sex månader lång. Paragrafen är tillämplig inte bara då makes ansökan om äktenskapsskillnad uttryckligen bestrids av den andra maken utan också då denne inte yttrar sig. Alltså om du i detta fall inte gör något aktivt för att påvisa ditt motstånd till äktenskapsskillnaden eller om du gör det så spelar det i praktiken ingen juridisk roll. Betänketid startar när den make som inte vill skiljas får beskedet om ansökningen från tingsrätten. Om det är så att önskan att ansöka om äktenskapsskillnad kvarstår efter dessa sex månader, måste ett nytt yrkande framställas till tingsrätten. Det måste ske inom ett år. När tingsrätten meddelar dom om äktenskapsskillnad är äktenskapet upplöst. Sammanfattningsvis: så kan skilsmässan gå igenom även om du beslutar dig för att inte skriva under dessa papper. Bodelning:Enligt 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB ska bodelning göras. Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning vid äktenskapsskillnad. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB så är en makens egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB stadgas vidare att enskild egendom är det som blivit enskild genom äktenskapsförord och gåvor m.m som har förbehåll om att egendomen ska vara enskild. Utgångspunkten är att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB.) Äktenskapet i sig påverkar inte en makens äganderätt till sin egen egendom. Å andra sidan finns den andre makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde fram tills en bodelning sker. Det innebär att det som är giftorättsgods ingår i en bodelning oavsett vem makarna som är ägare. Angående huset, huset är ert gemensamma då ni som makar tillsammans bott där och kommer ingå i bodelningen oavsett. Det är dock skillnad på sommarstugor och liknande som är för fritidsändamål. Jag vill dock poängtera att det råder avtalsfrihet vid bodelning. Skilsmässor är ofta påfrestande och innebär ibland svårigheter även juridiskt. Om du känner att detta blir övermäktigt råder jag dig att söka vidare juridisk rådgivning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad räknas som enskild egendom?

2019-09-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, om ena parten i ett Äktenskap har fått egendom i enskild gåva, sålt denna samt pengarna som genererades från försäljningen har använts till att köpa bilar. Ingår bilarna i bodelningen? Inget Äktenskapsförord finns & Äktenskapet har varat i 30 år. Svar Uppskattas
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?I frågor om bodelning vid äktenskapsskillnad är det Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter refererad till som ÄktB., som aktualiseras. Följaktligen undantas enskild egendom ur en bodelning vid skilsmässa (10:1 och 7:1 ÄktB.) Ur din fråga framgår det inte om du erhållit den enskilda egendomen från den andra parten i ditt äktenskap eller om det är från någon utomstående. Jag förutsätter att det är från någon utomstående i vidare besvarande av din fråga. Är bilarna att räkna som enskild egendom?Egendom som part i ett äktenskap har fått som gåva är dennes enskilda om gåvan har getts med det förbehållet, gåvan ska alltså vara villkorad att vara parts enskilda egendom. Om detta kriterium är uppfyllt kommer även substitut för den enskilda egendom som erhölls genom gåva vara enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB.) Detta innebär att bilarna som är köpta för pengar som erhållits vid försäljning av den enskilda egendom således är att anse som din enskilda egendom. Hoppas det var svar på din fråga! Mvh,

Blir jag ansvarig för min makes skulder vid separation?

2019-09-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man skall skiljas. Han har en enskild firma som startades under vårt äktenskap. Detta företag har idag skulder hos KFM och även obetalda fordringar på över miljonen. Vi äger ingenting, dvs inget hus/lägenhet, bil eller dyligt. Min fråga är, blir även jag skyldig till dessa skulder vid en separation eller är dem enbart hans?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva.Huvudregel är att vardera make ansvarar för sina egna skulder och inte för den andra makens, se 1 kap 3 § ÄktB. Att viss egendom är enskild egendom eller giftorättsgods enligt äktenskapsförordet påverkar inte äganderättsförhållandena, utan egendom som ägs av ena maken är fortfarande dennes liksom ansvaret för skulderna. För gemensamma skulder, är båda makarna dock ansvariga, jämför 2 § Lag om Skuldebrev.Skuldavräkning och lottläggningNär det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Skuldavräkning innebär att vardera make får undanta så mycket egendom som krävs för att täcka sina skulder. Huvudregel är att en skuld ska avräknas från makens giftorättsgods, exempelvis kommer skulden på företaget avräknas från giftorättsgodset OM den enskilda firman är giftorättsgods, 11 kap 2 § ÄktB. Skulder som är hänförliga till enskild egendom ska dock i första första hand ska avräknas mot denna egendomen, det vill säga om den enskilda firman är enskild egendom. Det är först när den enskilda egendomen inte räcker för att täcka skulden, som en skuldavräkning mot hans giftorättsgods i andra hand kan ske, se 11 kap 2 § 2 st ÄktB Överstiger skulderna tillgångarna, innebär det att din make tar med sig "noll" till bodelning istället för ett minusvärde. Detta eftersom ni svarar för era egna skulder, 1 kap 3§ ÄktB. Av uppgifterna i din fråga är det därför sannolikt att din make kommer att "ta med sig noll" till bodelningen, och att det giftorättsgods som eventuellt återstår efter din en skuldavräkning kommer att fördelas lika er emellan, 11 kap 3 § ÄktB. Du kommer därför inte bli ansvarig för hans skulder. SammanfattningHuvudregeln är att vardera make äger sin egendom och svarar för sina egna skulder. Om den enskilda firman är enskild egendom kommer därför skulden som är hänförliga till den avräknas mot sådan egendom. Skulle egendomen inte räcka till, sker en skuldavräkning mot hans giftorättsgods i andra hand. Är den enskilda firman däremot giftorättsgods, kommer avräkning av skulden ske mot sådan egendom. Överstiger skulderna tillgångarna kommer din make ta med sig "noll" till bodelning, istället för ett minusvärde. Din man ansvarar därför själv för sina skulder. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning och lån

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och maken ligger i skilsmässa. Jag vill ta över huset. Vi gjorde en bodelning inom äktenskapet för ungefär ett år sedan. Så jag står på huset till 100%. Vi delar på lånen. Behöver jag lösa ut honom på mer än lånet?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelningar finner man i Äktenskapsbalken (Äktb).När man gör en bodelning ska alla tillgångar delas. Var part räknar samma alla deras tillgångar och drar från alla deras skulder. Sedan läggerman samman båda parternas tillgångar och delar på två. På så vis får man fram vad båda parterna ska ha efter bodelningen, då kvarstår att den part som har mer tillgångar än detta värde för över mellanskillnaden till den andre. Att du står på huset innebär att lägger till hela dess värde till dina tillgångar. Att ni delar på lånet innebär att ni ska dra från halva lånets värde från era respektive tillgångar (11 kap 2 § Äktb). Vem som ska betala vad till vem går inte att avgöra utan att veta alla era skulder och tillgångar, men eftersom ni nyligen gjort en bodelning (som innebär att ni efter den haft lika mycket tillgångar) är det antagligen inte så stora skillnader mellan era tillgångar vilket i sin tur innebär att det antagligen bara kommer röra sig om små summor som ska flyttas.Hoppas du fått svar på din fråga,Vänligen,

Hur ska en bodelning under bestående äktenskap hanteras i en bouppteckning?

2019-09-27 i Bodelning
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1Mina föräldrar har 2004 gjort en partiell bodelning inom bestående äktenskap. Av fastställd bodelning framgår att, Till delning upptas min fars andel av deras bostadsrättslägenhet xx uppgående till 50/100 därav, utgörande hans giftorätt.Nu har min far avlidit och det ska göras en bouppteckning. Min fråga är då: Kan bostadsrättslägenheten då anses var min mors enskilda egendom eller måste den upptas och ingå som en del i bouppteckningen efter min far.
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!Jag uppfattar förutsättningarna i din fråga som att den inomäktenskapliga bodelningen medförde att dina föräldrar ägde 50 % var av bostadsrätten. Mot denna bakgrund kommer jag att bedöma din fråga.En bodelning under bestående äktenskap medför inte att egendom blir enskild. För att resultatet skulle bli det motsatta så skulle det krävas en uttrycklig regel, vilket det inte finns. Det enda sättet som skulle kunna göra din fars andel till din mors enskilda egendom är om det framgår av ett äktenskapsförord eller testamente eller om hon har fått den i gåva av någon annan än din make, jfr Äktenskapsbalken 7 kap 2 §.Om inte någon av förutsättningarna för enskild egendom är uppfylld så ska andelen alltså anses vara giftorättsgods, se Äktenskapsbalken 7 kap 1 §. Detta betyder att den ska antecknas i bouppteckningen eftersom den är en tillgång, se Äktenskapsbalken 20 kap 4 §Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Vad ska ingå vid en bodelning?

2019-09-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej, fråga:Hur blir fördelningen vid skilsmässa, om alla bilar samt huset är skrivna på den ena parten, om inget äktenskapsförord finns & paret varit Gifta under 30 år & bott i samma hus? Jag Uppskattar svar
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att paret du i frågan pratar om ska göra en bodelning. Vad exakt som ska ingå i en bodelning regleras i 10 kap. äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB). Även 9 kap. ÄktB reglerar allmänna bestämmelser om bodelning. I 10 kap. 1 § ÄktB regleras vad som ska ingå vid en bodelning. Där framkommer det att allt som är giftorättsgods ska ingå vid bodelningen. Vad som anses vara giftorättsgods definieras i 7 kap. 1 § ÄktB, där det framkommer att allt som inte är enskild egendom, är giftorättsgods. Enskild egendom är något som alltså inte ska ingå i bodelningen men eftersom paret i fråga inte har ett äktenskapsförord, kan bilarna och huset isåfall endast utgöra enskild egendom om något av kraven i 7 kap. 2 § ÄktB är uppfyllda, t.ex. om någon av makarna fått huset i gåva med ett villkor från gåvogivaren om att huset ska vara enskild egendom. Då paret alltså inte har något äktenskapsförord och jag utgår ifrån att varken bilarna eller huset förvärvats av maken som äger dessa med ett villkor som säger att de ska vara enskild egendom, blir bilarna och huset alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen enligt 10 kap. 1 § ÄktB.Med vänlig hälsning

Hur begär man bodelning i samborelationer

2019-09-23 i Bodelning
FRÅGA |HejI december förra året flyttade min sambo och jag isär, mitt initiativ. Jag tog ingenting med mig, fick köpa allt vilket tog mina besparingar. För att vara juste tänkte jag att jag väntar med bodelning så han får landa i sin ekonomi innan. Nu blir jag dock tvungen eftersom det måste göras inom ett år från man flyttade isär.Har lyft frågan ett par gånger genom att påtala att vi snart måste göra en bodelning, men får ingen respons mer än: vad är det för något? Min fråga är: hur begär man en bodelning? Är det ett dokument man lämnar in någonstans? Blir inte klok på processen när jag googlar. Vi bodde i hus som han bor kvar i , huset införskaffades att bo i gemensamt , dock han som står på lån etc.
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du vill veta hur du kan starta bodelningsprocessen mot en ovillig partner.Du har rätt med att bodelningen måste begäras inom ett år från att relationen tog slut, 8§ SamboL. Om din ex-sambo inte vill utföra bodelningen så löser samboL det genom att ta äktenskapsbalken. I 26§ så föreskriver SamboL att 17:1-2 ÄktB gäller vid tvist mellan makar. 17:1 ÄktB föreskriver att en bodelningsförrättare kan tillsättas för att lösa tvisten. 17:2 ÄktB föreskriver att ansökan om en bodelningsförrättare är hos domstolen som i vanliga fall skulle ta upp målet, vilket är tingsrätten närmast dig. Hoppas du fått svar på din fråga.