Kan man dra ekonomiska fördelar av en förhastad bodelning vid skilsmässa?

2019-12-08 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter är gift sedan 25 år och har fyra barn i åldern 1½ - 13 med en och samma man.För en månad sedan släppte hennes man bomben att han ville skiljas.Han har redan flyttat in hos en ny kvinna och hennes tre barn.De är långt ifrån klara med sin skilsmässa och några papper är ännu inte undertecknade.Det bästa för barnen är att få bo kvar i huset men dottern har inte råd att lösa ut mannen.Finns det något ekonomiskt till hennes fördel att han har så bråttom och flytta in innan de ens är skilda på pappret?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du efterfrågar om man kan dra några ekonomiska fördelar av att maken vill genomföra en snabb bodelning och flytta isär så fort så möjligt. Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄB). Tyvärr är mitt svar på denna frågan nej. För att få överta bostad krävs att man erlägger motsvarande belopp eller säkerhet för beloppet (11 kap. 10 § ÄktB). Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vem får bostaden vid en skilsmässa?

2019-12-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag vill fråga en sak. Jag köpte lägenheten i sluten 2016 själv.. Och min flicka komit här i sverige 2018 och vi har gifta sluten april 2018.. Jag vill vetta har hon rätt på att dela fastigheten? Vhs
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer att utgå från Äktenskapsbalken regler när jag svarar på din fråga, eftersom jag tolkar det som att du undrar vem det är som får bostaden om ni skiljer er. Vid en skilsmässa ska man dela på i princip all egendom som finns i äktenskapet (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken), vilket innebär att vid en eventuell skilsmässa kommer även bostaden att ingå i en bodelning med förutsättningen att bostaden är ert gemensamma hem (7 kap. 4 § Äktenskapsbalken. Eftersom du och din fru är gifta innebär detta att hon har rätt till hälften av bostaden om ni skulle skilja er. Men om ni inte vill dela på bostaden vid en skilsmässa, alltså att bostaden inte ska ingå i en bodelning, kan ni skriva ett äktenskapsförord där det bestäms att bostaden endast ska vara din vid en skilsmässa (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Bostaden blir då din enskilda egendom, vid en skilsmässa kommer din fru inte få hälften av den. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Beskattas fastigheter vid bodelning?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning;finns hus o 7ha.mark beskattning?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning är ett skattefritt förfarandeNär överlåtelser av fastigheter sker genom bodelning uppkommer ingen skattskyldighet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det innebär att ni inte behöver betala någon skatt vid överlåtelsen.Värdet av fastigheten i bouppteckningen och vid bodelningenI bouppteckningen och i bodelningen tas värdet av fastigheten upp med avdrag för latent skatt. Den som övertar fastigheten ska nämligen kompenseras för att denne vid en framtida försäljning kommer behöva betala kapitalvinstskatt. Det är en endast en hypotetisk skatt och medför som sagt ingen skattskyldighet vid själva bodelningen.Beräkning av latent skatt görs enligt följande:Marknadsvärdet - mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet (anskaffningskostnader + förbättringsutgifter) = kapitalvinsten (44 kap. 13-14 §§ inkomstskattelagen)Kapitalvinsten x 0,22 = Den latenta skatteskulden (45 kap. 33 § inkomstskattelagen)Marknadsvärdet – den latenta skattskulden = värdet som ska tas upp i bouppteckningen och i bodelningenHoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad kostar en bodelningsförättare?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vi har blivit tillade en bodelningsförrättare av tingsrätten. Har betalat in 900 kr för det. Kommer advokatbyrån att ta mer betalt av oss utöver det?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!En bodelningsförättare utses av tingsrätten efter att en skriftlig ansökan lämnats in. Ansökningsavgiften uppgår för nuvarande till 900 kr, och stämmer överens med dina uppgifter. En bodelningsförättare har också rätt till arvode eller ersättning för sin utgifter. Kostnaderna ska betalas av er med hälften vardera, men i förhållande till bodelningsförättaren svarar ni solidariskt. Det senare innebär att en av er kan krävas på att betala hela ersättningen. Den överskjutande betalningen får sedan krävas av andra parten. I vissa undantagssituationer går det ansöka om en s.k. ersättningsgaranti, som innebär att högst fem timmar av bodelningsförrättarens ersättning betalas med allmänna medel. Förutsättningar för att en ansökan ska beviljas är att det är skäligt med hänsyn till en parts ekonomiska eller personliga förhållanden samt omständigheter i övrigt. För mer information och lagstöd, se Äktenskapsbalken 17 kap 7-7a § eller Sambolagen 26 §. För att besvara din fråga: Ja, det är möjligt att bodelningsförättaren (vanligtvis en advokat) kommer att begära mer betalt av er för dennes tjänster. Hoppas det besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Ska ett hus som köps under pågående skilsmässa ingå i bodelningen?

2019-12-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och mannen ska skilja oss. Vi har tre barn, så en betänketid på 6 månader. De första papprena har inte skickats in till tingsrätten än, men jag har hittat ett nytt hus som jag vill köpa och säljarna vill skriva avtal nästa vecka. Räcker det med att jag har lämnat in skilsmässohandlingarna till tingsrättens reception och de stämplar med ankomststämpel för att det nya huset inte ska komma med i bodelningen om jag skriver köpeavtal direkt efter? Eller måste jag invänta något besked om att handlingarna är behandlade?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en bodelning talar man om den kritiska dagen. Egendomsförhållanden vid en bodelning måste låsas till en viss dag, och det är den kritiska dagen. Genom den dagen bestäms bodelningens omfattning - bodelnings genomförs med utgångspunkt i egendomsförhållandena denna dagen. Vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad är den kritiska dagen den dagen som talan om skilsmässan väcktes, det vill säga när papperna lämnades in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). En bostad som förvärvas efter det att papper lämnats in till tingsrätten, ska därför inte ingå i bodelningen efter som det då sker efter den kritiska dagen.Det finns även en möjlighet till att kunna genomföra en genast, trots betänketiden. Om en av makarna begär bodelning när ett mål om skilsmässa pågår, skall bodelningen förrättas genast (9 kap. 4 § ÄktB), även om betänketiden ännu inte avslutats. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan den efterlevande maken bestämma att dennes giftorättsgods ska hållas utanför bodelningen?

2019-12-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej. I somras dog vår mamma som är omgift. Jag och min bror är inte insatta i det som kallas särkullbarn så bra. Och enligt juristen som sköter bouppteckningen kan vi välja att få vårt arv nu och det är även vår mammas makes vilja. Nu till frågan. När vi ser på bouppteckningen hade Vår mammas make en större summa pengar på sina konton än vad vår mamma hade. Hur delas arvet? Mamma hade ca 1 200 000 och hennes make ca 8 000.000. Maken har även en son från ett tidigare förhållande. I bouppteckningen står det att maken behåller sina pengar som "giftorättsgods". Ska inte hela boet delas på hälften? Med vänliga hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Vad ska ingå i en bodelning?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom att den ena maken avlider, ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna har är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte skriver något om eventuell enskild egendom kommer jag utgå ifrån att din mamma och hennes make endast hade giftorättsgods. Detta innebär att all deras egendom ska ingå i bodelningen. Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att makarna ska få hälften var. Möjligheten att jämka en bodelningTrots att huvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika vid bodelningen finns det en möjlighet att undgå detta. Denna möjlighet finns till förmån för den efterlevande maken då den ena maken avlidit. Om den efterlevande maken så önskar, kan denne begära att vardera sida ska behålla sitt eget giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att den efterlevande maken får behålla all egendom denne äger, och den avlidne makens dödsbo behåller allt som den avlidne maken ägde. Din situationSvaret på din fråga är alltså ja, huvudregeln är att boet ska delas på hälften. Men eftersom din mamma avlidit kan hennes efterlevande make begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods. Detta innebär att de 1 200 000 som din mamma hade utgör arvet efter hennes och ska fördelas mellan hennes arvingar (2 kap. 1 § ÄB). Detta är alltså du och din bror. Jag tolkar inte din fråga som att du vill veta mer om särkullbarn och kommer därför inte gå in på det. Du verkar också införstådd med att du och din bror har rätt att få ut era arv efter er mamma direkt. Om du vill veta mer om detta är du såklart välkommen att ställa en ny fråga. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har ens partner i ett äktenskap rätt till det man ärver?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, En fråga när det gäller arv och man är gift och har "delad ekonomi". Om jag ärver följande vad gäller vem som äger vad och om den andra parten har rätt till något av nedanstående? Det finns inget äktenskaps förord skrivet mellan paret.1. Bostad2. Aktier3. Kontanter4. Konst5. LösöreÄr det någon skillnad i ägandeförhållandet vid arvet?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Äganderätten i ett äktenskap En viktig regel inom äktenskap är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder (se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är alltså så att varje make behåller äganderätten över sin egendom, oavsett om man har "delad ekonomi". Detta kan leda till viss förvirring bland folk och det är därför viktigt att hålla isär äganderätt och giftorätt. Giftorätten är ett latent anspråk på att vid en eventuell bodelning få ta över viss andel av egendom, oftast hälften, men den aktualiseras alltså inte under själva äktenskapet. Allt du eventuellt ärver kommer således du ensam ha äganderätten över, din partner har inget anspråk på egendomen under själva äktenskapet. Giftorätten vid bodelning Vid en eventuell skilsmässa kan emellertid din partners giftorättsanspråk aktualiseras. När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske (se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vad är då giftorättsgods? I 7 kap. 1 § äktenskapsbalken stadgas att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta får betydelse på så sätt att enskild egendom inte ingår i en eventuell bodelning. Vad gäller den egendom du listar är alltså huvudregeln att den utgör giftorättsgods och följaktligen kommer att likadelas mellan dig och din partner vid en eventuell bodelning. Detta gäller även om man som i ditt fall ärver den. Det finns dock sätt på vilka arvlåtaren kan göra så att egendomen inte kommer att ingå i en bodelning genom att göra den till enskild. 7 kap. 2 § äktenskapsbalken reglerar de fall då egendom är enskild. I lagrummets fjärde punkt sägs att egendom som en make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda, utgör enskild egendom. För dig innebär detta att om du skulle ärva den egendom som du har listat upp, kan den som du ärver egendomen av föreskriva att denna egendom ska vara din enskilda i sitt testamente. I så fall kommer egendomen som sagt inte att ingå i en eventuell bodelning, utan du kommer att få behålla den helt för dig själv vid en eventuell skilsmässa. Under själva äktenskapet spelar det dock ingen roll om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom, du kommer oavsett vilket inneha äganderätten till den.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas egendom vid en bodelning och vad innebär 5-årsregeln?

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag träffade min man för 5 år sedan, flyttade in i hans bostadsrätt ett år senare. Vi gifte oss -16och köpte vårt hus vi bor i nu för 2 år sedan. Jag har nu begärt skilsmässa och min fråga är, vad är mina rättigheter?Insatsens från bostadsrätten på 600.000kr är väl hans? Sedan reparerade han vårt garage för 100.000kr som även de pengarna kommer från hans ficka? Vi äger vårt nuvarande hus tillsammans men han vill inte att jag ska få något av detta ang 5-års regeln som gifta? Det vet jag inte vad det betyder i praktiken? Är tacksam för svar så jag vet vem jag kan vända mig till och få hjäp!
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Likadelning och vad som ingår i en bodelningLite förenklat kan det beskrivas att utgångspunkten vid en bodelning är att värdet av båda makarnas giftorättsgods med avdrag för deras skulder läggs samman och därefter delas värdet lika mellan båda makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Till giftorättsgodset hör mer eller mindre allt makarna äger, med undantag för saker för uteslutande personligt bruk och personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB) och vissa personliga rättigheter, inklusive individuellt pensionssparande i vissa fall (10 kap. 3 § ÄktB). Egendomsförhållandet beräknas från den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom utgör ej heller giftorättsgods, och en egendom kan bli enskild till följd av att det särskilt stadgats i äktenskapsförd, vid mottagande av gåva, som arvtagare/testamentstagare inklusive egendom som trätt i enskild egendoms ställe, vilket kan vara fallet om enskild egendom sålts och ny egendom köpts som ersättning för det erhållna vederlaget av den enskilda egendomen. (7 kap. 2 § ÄktB).5-årsregeln5-års-regeln innebär ett undantag från att makarna delar lika på värdet av deras gemensamma giftorättsgods. 5-årsregeln innebär att för varje år äktenskapet har varat så ingår 1/5 av värdet av vardera makes giftorättsgods efter avdrag för skulder (12 kap. 1 § ÄktB). Om ni varit samboende direkt innan giftermålet räknas även denna tid in i varaktigheten.Lottläggning av egendomFördelningen av egendomen tar utgångspunkt i att värdet av giftorättsgodset efter att det har delats lika mellan er är att ni har rätt att behålla den egna egendomen (11 kap. 7 § ÄktB). Den make som hade mest giftorättsgods kan överlåta egendom eller pengar till den andre maken (11 kap. 9 § ÄktB). När det gäller bostaden är det som huvudregel den make som bäst behöver bostaden som har rätt att ta över bostaden, mot att avräkna värdet av den andre makens andel i bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Att ena maken bäst behöver bostaden kan exempelvis röra sig om i fall att den maken ska ha ensam vårdnad av barnen eller om bostaden är handikapp för ena maken. Innebörd i ert fallInsatsen och reparationen hör (sannolikt, om huset ej är enskild egendom) till giftorättsgodset, vilket som utgångspunkt delas lika vid en bodelning. Det är alltså inte hans. 5-årsregeln innebär inte att huset är hans, utan regeln kan bara få till följd att värdet av båda din och din mans giftorättsgods delas med en viss andel efter avdrag för personliga skulder så att ni delar lika på hela värdet av ert giftorättsgods. Andelen beror på hur många år ni har varit gifta, inklusive eventuell tid ni var samboende direkt före äktenskapet. Om ingen av er bäst behöver bostaden kan ni frivilligt försöka komma överens om hur ni ska fördela egendomen mellan er genom att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som undertecknas av er (9 kap. 5 § ÄktB). Kan ni själva inte komma överens om fördelning av egendomen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som fördelar egendomen mellan er (17 kap. 1 § ÄktB).För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning